CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának /2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -"

Átírás

1 Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, október

2 Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja 3 II. A civil szektor jellemzıi Kispesten...4 III. Az önkormányzati civil együttmőködés formái Kispesten....4 IV. Az együttmőködés elmélyítése a továbblépést meghatározó tényezık.6 Mellékletek 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2

3 I. A Civil Koncepció célja A Civil Koncepció célja Kispest Önkormányzata és a kerületben mőködı civil szervezetek közötti intézményes kapcsolat megteremtése, illetve továbbfejlesztése. A koncepció arra törekszik, hogy a helyi közösség érdekében a többoldalú partnerség feltételeit teremtse meg a benne foglalt irányelvek alapján, azok figyelembe vételével. A civil szféra jelentısége A civil szektor összegyőjti, kifejezésre juttatja tagsága és a tevékenysége által érintett polgárok véleményét, érdekeit, valamint terepet biztosít az állampolgári öntevékenység számára, hozzájárul a demokrácia fejlıdéséhez, és ugyanakkor a szolgáltatások területén alternatívát kínál a piaci és az állami szektor mellett. A civil szféra leginkább a kezdeményezésben erıs, itt ismerik fel elıször a társadalmi hiányosságokat, célfeladatokat, és ezek mérséklésére az önszervezıdı civil szervezetek tudnak a leghamarabb és legrugalmasabban reagálni. A koncepció megalkotását fontosnak tartjuk, mivel célunk a kerületben élık életminıségének javítása. A Civil Koncepció célcsoportja A Civil Koncepció célcsoportja a Kispesten mőködı, - bírósági bejegyzéssel rendelkezı alapítványok, közalapítványok, - bírósági bejegyzéssel rendelkezı egyesületek, - be nem jegyzett, de a 141/1997. (II.18.) számú önkormányzati határozat alapján nyilvántartásba vett csoportok, valamint - bejelentett klubok és asztaltársaságok, illetve egyházak által fenntartott szervezetek. A Civil Koncepcióban foglaltak kiterjednek Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete döntéshozatalára, a Polgármesteri Hivatal tevékenységére, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a civil társadalom azon fent említett szervezeteire, amelyek Kispest Önkormányzatával együttmőködésre lépnek. Az együttmőködés kialakítását éppúgy kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az önkormányzat és intézményei. A Civil Koncepció idıbeli hatálya Kispesten ez az elsı kísérlet Civil Koncepció megalkotására, ezért az önkormányzat az elfogadást követıen kész arra, hogy a civil szerveztek javaslatainak, igényeinek figyelembe vételével, illetve a benne foglalt célok megvalósulásának hatékonyabb elérésre érdekében évenként módosításokat fogadjon el. Alapelvek a Civil Koncepció megalkotása és végrehajtása tekintetében Kispest Önkormányzata és a Civil Koncepció hatálya alá tartozó szervezetek közötti együttmőködés alapjait a következı alapelvek határozzák meg: - minden civil szervezet egyformán egyenrangú fél az önkormányzat számára, - partneri viszonyra való törekvés (az önkormányzat és a civil szervezetek között, valamint a civil szervezetek egymás közötti partnerségének szorgalmazása) - nyilvánosság, átláthatóság. 3

4 II. A civil szektor jellemzıi Kispesten Általános jellemzık Kispest Önkormányzata jelenleg kb. 90 civil szervezettel áll kapcsolatban. Ezen szervezetek tevékenységi köre szerteágazó (polgári védelmi, társadalmi, kulturális, egészségügyi, szociális, érdekképviseleti, korosztályt összefogó, gyermek-ifjúsági, oktatási, bőnmegelızésiközbiztonsági, szabadidıs-hobbi, esélyegyenlıségi, stb.). Taglétszámuk szintén változó, a 15 fıtıl a 900 fıig terjed. A kispesti internetes civil adatbázisban megtalálhatók azok a szerveztek, melyekkel az Önkormányzat kapcsolatban áll (az adatbázis a oldalról érhetı el). A felület információt szolgál a szervezetek elérhetıségérıl, tevékenységükrıl, illetve közvetlen elérést biztosít a weboldallal rendelkezı civilek honlapjára. Kispest Önkormányzata az adatbázist folyamatosan karbantartja, kérésre az adatokat módosítja, illetve új regisztráció esetén biztosítja a felületet a megjelenésre. Az egyházi szervezetek, cserkészcsapatok, karitászok részére az adatbázisban felületet szeretnénk kialakítani. Pénzügyi és humán erıforrás A kispesti civil szervezetek többségének, Budapest, illetve az ország többi területén tevékenykedı szervezetekhez hasonlóan mőködési költségeik, és a mőködéshez szükséges infrastruktúra eléréséhez, valamint programjaik megvalósulásához pályázati forrásokat, illetve egyéb szférák segítségét kell igénybe venniük. Humán erıforrás tekintetében elmondhatjuk, hogy több civil szervezetnek szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkezı vezetıi, tagjai vannak, azonban szükség van a folyamatos továbbképzésre, hogy minél többen rendelkezzenek hasonló tudással ezt a célt Kispest Önkormányzata kiemelten támogatja a jövıben is (költségvetési források függvényében infrastruktúra és helyiség biztosításával). III. Az önkormányzati-civil együttmőködés formái Kispesten III/A Önkormányzati támogatások Kispest Önkormányzata a következı módon nyújt pénzbeni, természetbeni, illetve egyéb támogatást a kerületben mőködı civil szervezeteknek (mindhárom támogatási formát fenn kívánja tartani): 1. Pénzbeni támogatás pályázat útján Kispest Önkormányzata a /1998. sz. jegyzıi intézkedés alapján, pályázati formában támogatja a bírósági bejegyzéssel rendelkezı szervezeteket, valamint a 141/1997. (II.18.) számú határozatban foglalt feltételek alapján az önkormányzati nyilvántartásba vett, kispesti illetıségő bírósági bejegyzéssel nem rendelkezı csoportokat. A pályázati támogatás irányulhat: - mőködésre, - programokra (közmővelıdési, illetve egészségmegırzı és betegségmegelızı tevékenységek, táborok és nyári szünidıs programok, és sportszervezetek szabadidısport tevékenységének támogatása) 4

5 A támogatás mindenkori mértéke (a pályázati keretösszeg) Kispest Önkormányzatának éves költségvetésében külön költségvetési soron kerül meghatározásra. Az Önkormányzat által alapított és fenntartott közalapítványokat az Önkormányzat támogathatja, azonban ez az összeg az elızıtıl eltérı, külön költségvetési soron kerül meghatározásra. 2. Természetbeni támogatás Kiemelt fontosságú célokat megvalósító civil szervezetek számára a lehetıségekhez mérten az Önkormányzat ingyenesen helyiséget biztosít. Az önkormányzat az általa fenntartott Kispesti Kaszinóban az elıre kijelölt idıpontokban ingyenes infrastruktúra használatot biztosít a civil szervezetek számára. 3, Egyéb támogatás, szakmai segítségnyújtás Kispest Önkormányzata fenntartja és mőködteti a II. fejezetben leírt internetes civil nyilvántartást, így az állampolgárok számára hozzáférhetıvé válik a kerületi civil adatbázis. A polgármester rendszeresen tájékoztatja (levélben, ben) a nyilvántartásban szereplı civil szervezeteket az aktuális hazai és nemzetközi pályázati kiírásokról. A Polgármesteri Hivatal pályázatírói írásbeli kérésre ami történhet elektronikus úton, ben is - szakmai segítséget nyújtanak ezen pályázatok elkészítésében. III/B Civil érdekképviselet Az érdekképviselet során különösen fontosnak tartjuk az alapelvek alapján történı együttmőködést, ezért a nyilvánosságra nagy hangsúlyt fektetünk. A nyilvánosság során törekszünk a kapcsolattartás, a kapcsolatépítés, az információszerzés és tapasztalatcsere, valamint az átláthatóság, a nyitott mőködés, és a kölcsönös bizalom erısítésére. A nyilvánosságot szolgálják a civil-önkormányzati együttmőködést érintı eseményekrıl a helyi médiumokban való híradás (Kispest Újság, Kispest TV, A döntéshozatal átláthatóságának növelése érdekében az önkormányzat civil szervezeteket képviselı személyeket jelölt ki, illetve intézményeket állított fel: Polgármester, Kispesti Civil Fórum A polgármester felelıs a civil szervezetek és az önkormányzat közötti kapcsolattartásért. A Kispesti Civil Fórumot minimum évente kétszer a polgármester hívja össze, a fórum témái között a civil szervezetek és az önkormányzat együttmőködésének tapasztalatai és jövıbeni tervei, valamint az aktuális szakmai önkormányzati témák szerepelnek. A Kispesti Civil Fórum a kölcsönös és közös véleményalkotás és tervmeghatározás színtere. Az önkormányzat kizárólag a civil szférát érintı - döntései meghozatalát megelızı idıszakban, valamint éves költségvetési koncepció elfogadásakor konzultációt kezdeményez a civil szerveztek képviselıivel. A Kispesti Civil Fórum fontos hozadéka, hogy a kerületben mőködı civil szervezeteknek találkozási lehetıséget biztosít, akár együttmőködéseket is kialakíthatnak egymás között a civil szférán belül. Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága havonta ülésezı, a Képviselı-testület által választott testület. A lakossági szervezetekkel való kapcsolattartás mellett az önkormányzat által a civil 5

6 szervezeteknek kiírt pályázatokkal kapcsolatos operatív döntésekben van szerepe (pályázati adatlapok, pályázati kiírások és azok véleményezése, civil pályázatok elszámolásával, elbírálásával kapcsolatos véleményezési és döntési jogkör). Civil tanácsos A civil tanácsos a Polgármesteri Hivatal munkatársa. Kapcsolatot tart az önkormányzat és a civil szerveztek között, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságával, részt vesz a kerületi civil nyilvántartás frissítésében, és a kerületi civil rendezvényeken. A civil tanácsos segíti a civil szervezeteket abban, hogy javaslataik, kérdéseik, kéréseik a megfelelı formában és a megfelelı helyre eljussanak, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a civil tanácsos nemcsak a civilek igényeit közvetíti az önkormányzat felé, hanem fordítva is, az önkormányzati igényeket, javaslatokat a nonprofit szféra felé. Mővelıdési, Egészségügyi és Sport Iroda A civil pályázatok kezelését, valamint a civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos operatív feladatokat a MES Iroda végzi. IV. Az együttmőködés elmélyítése - a továbblépést meghatározó tényezık Az önkormányzati-civil együttmőködésnek két fı formája létezik: az elsı esetben a civil szervezetek kérnek segítséget az önkormányzattól, de a civil szervezetek részt vehetnek önkormányzati feladatokban, azok ellátásában. Fontosnak tartjuk a Civil Koncepció megvalósítása során az interaktivitást, és azt, hogy az önkormányzat a civil szektor szakértelmét fokozottabban vegye igénybe. A III. fejezetben leírt együttmőködéseken kívül ezért melyeket Kispest Önkormányzata a jövıben is mőködtetni kíván fontosnak tartjuk, hogy egyéb területeken is kiszélesítsük a partnerséget. Pályázati és modellprogramokban történı együttmőködések A hazai, nemzetközi, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozásunk során megnyílt pályázati lehetıségek minél jobb kihasználása érdekében keressük a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel. Az önkormányzat által beadott pályázatoknál eddig is, és a jövıben is együttmőködéseket kötöttünk, igénybe vettük a civilek szakmai segítségnyújtását már az elıkészítésnél is. Ezáltal lehetıséget biztosítunk nekik is arra, hogy tapasztalatot szerezzenek a pályázatírásban, és ezt referenciaként megjelölve saját mőködésükhöz, programjaikhoz ık maguk is képesek legyenek egyre komplexebb pályázatokat készíteni. Önkormányzati feladatok kiszerzıdése Célunk, hogy az erıforrásaival jól gazdálkodó, a helyi társadalom tudását felhasználó, modern önkormányzatot hozhassunk létre. Az Önkormányzatnak arra kell törekedni, hogy középtávon a civil szervezeteket képessé tegye kiszerzıdéssel (ellentételezésért) a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése mellett - olyan feladatok ellátására, amelyet jelenleg az önkormányzat lát el. Ez a célunk illeszkedik az országos folyamatokhoz is, hiszen külföldi példákat követve egyre több önkormányzat él ezzel a lehetıséggel. Mivel a civil szervezetek rugalmasabbak az önkormányzati szféránál, ezért könnyebben, gyorsabban képesek reagálni változásokra, és lakosságközelibbek. A közfeladat ellátás civil kiszerzıdés útján történı megvalósulását erısíti, hogy néhány jelentıs, az önkormányzatok 6

7 feladatait meghatározó törvény (szociális igazgatásról szóló törvény, gyermekvédelmi törvény) ajánlja a szerzıdéses feladatellátást. Egyéb területeken történı együttmőködések Tovább kell gondolni és kiszélesíteni az önkormányzat horizontális céljai megvalósításában való együttmőködést: környezetvédelem (kiemelten a közterületi rend és tisztaság megteremtése), a szociális ellátóhálózat hatékonyabbá tétele, a szociális védıháló továbbfejlesztése, kulturális szabadidıs szolgáltatás fejlesztése (ifjúsági közélet-fejlesztés, sporttevékenység fejlesztése, egészség megırzés, esélyegyenlıség megteremtésével kapcsolatos feladatok. Budapest, október 16. dr. Istvánfi Sándor jegyzı Gajda Péter polgármester 7

8 Mellékletek 1. sz. melléklet 141/1997.(II.18.) Önkormányzati határozat a.) Önkormányzati nyilvántartásba vételre kerülhet az a kispesti illetıségő bírósági bejegyzéssel nem rendelkezı csoport, amely tevékenységérıl átlátható nyilvántartással rendelkezik, azt szükség esetén önként bemutatja az önkormányzat illetékes bizottságának, illetve a városigazgatónak 1, valamint felelıs vezetıje van, aki a pályázattal kapcsolatban önként együttmőködik az önkormányzat illetékes bizottságával, illetve a városigazgatóval 2. A bejegyzést a csoportnak írásban kell kérni, legkésıbb a pályázat benyújtásának határidejéig. 2. sz. melléklet /1998. sz. jegyzıi intézkedés a bizottsági pályázatok egységesítésére vonatkozóan: A hivatalban kialakításra került a bizottsági pályázati nyilvántartás és a pályázók önkormányzati bejegyzésének rendszere. A közmővelıdési, a civil szervezetek támogatása, a sport, a tábori, a környezetvédelmi valamint a cigány kisebbség tanulmányi ösztöndíjára kiírt pályázatok nyilvántartásba vételét és számítógépes feldolgozását eddig a jegyzıi iroda végzete. A hatékonyabb, egyszerőbb és gyorsabb nyilvántartásba vétel és adatfeldolgozás miatt ezt a feladatot a környezetvédelmi pályázat kivételével ezután a mővelıdési, egészségügyi és sport irodán végzik. A környezetvédelmi pályázat feldolgozása a mőszaki csoportnál 3 történik. A gépi összesítés, a statisztika elkészítése végett a feldolgozott pályázatokat a mővelıdési, egészségügyi és sport irodára továbbítja. A nyilvántartást végzı személyt az oktatási és szociálpolitikai igazgató 4 jelöli meg, aki a képviselı-testület 141/1997.(II.18.) Ökt. sz. határozata szerint végzi a pályázatokkal összefüggı pályázati nyilvántartás és a pályázók önkormányzati bejegyzésének rendszerét. 1 Jelenleg: humánpolitikai igazgató 2 Jelenleg: humánpolitikai igazgató 3 Jelenleg: Városgazdálkodási Iroda 4 Jelenleg: humánpolitikai igazgató 8

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft.

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft. CORPORATE VALUES EMBEREKET, CSOPORTOKAT, SZERVEZETEKET FEJLESZTÜNK Visszajelző anyag Visszajelzı anyag a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala részére a Corporate Values Kft. által készített Civil stratégiáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat CIVIL STRATÉGIÁJA

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat CIVIL STRATÉGIÁJA Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat CIVIL STRATÉGIÁJA (Elfogadta a Képviselı-testület 132/2009. (III. 11.) ök. Számú határozatával) 2 Bevezetı 2003. év rendkívül fontos volt a magyarországi civil

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben