.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról"

Átírás

1 Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1), valamint a 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest Fıvárosi Ifjúsági Koncepciójában és intézkedési tervében foglaltak megvalósítása érdekében a következı rendeletet alkotja. 1. Budapest Fıváros Önkormányzata Budapesti Ifjúsági Tanácsot hoz létre. I. A Budapesti Ifjúsági Tanács feladata 2. (1) A Budapesti Ifjúsági Tanács a fiatalok képviseletét biztosító véleményezı és javaslattevı fórum. (2) A Budapesti Ifjúsági Tanács figyelemmel kíséri a Budapesten élı, tanuló, dolgozó fiatalok helyzetét, javaslatot készít, állást foglal különösen az oktatásügyi, egészségügyi, szociális, közlekedési, sportügyi, városrendezési és közmővelıdési ágazatokat érintı és a fiatalokkal összefüggı kérdésekben. (3) A Budapesti Ifjúsági Tanács feladata különösen a) képviseli a fiatalok sajátos szükségleteit és érdekeit Budapest Fıváros Önkormányzatának döntési folyamataiban b) figyelemmel kíséri és véleményezi Budapest Fıváros Önkormányzata fiatalokat érintı programjait, terveit, tervezeteit c) javaslatot tesz Budapest Fıváros Önkormányzata részére a fiatalokat érintı ágazati koncepciók kialakítása során d) győjti és feldolgozza a fiatalokkal foglalkozó szakmacsoportok véleményét, információit, ennek érdekében kutatásokat, felméréseket kezdeményezhet, illetve azokhoz szakmai támogatást nyújthat e) a fiatalok helyzetét, esélyeit javító javaslatokat fogalmaz meg és kezdeményezéseket tesz, valamint közremőködik ezen programok kidolgozásában f) állást foglal Budapest Fıváros Önkormányzatának testületei részére készülı elıterjesztések, koncepciók, tervek, programok fiatalokat érintı kérdéseiben g) részt vesz Budapest Fıváros Önkormányzata ifjúságpolitikai célkitőzéseinek, kezdeményezéseinek és programjainak a társadalommal való megismertetésében.

2 II. A Budapesti Ifjúsági Tanács tagjai 3. (1) A Budapesti Ifjúsági Tanácsnak 29 tagja van. (2) A Budapesti Ifjúsági Tanács szavazati joggal rendelkezı tagjai: - Budapesti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák delegáltja (BIIRSZ) - Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet delegáltja - Budapesti Szabadidısport Szövetség delegáltja - Fıvárosi Diákönkormányzatok Szövetségének delegáltja (FİDISZ) - Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának budapesti delegáltja (HÖOK) - Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány delegáltja - Kapocs Ifjúsági Önsegítı Szolgálat delegáltja - Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ delegáltja - Magyar Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének delegáltja - Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentı Szervezetek Szövetségének delegáltja - Motiváció Alapítvány delegáltja - Ökumenikus Ifjúsági Iroda delegáltja - Sziget Csoport Kulturális Egyesület delegáltja - Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete budapesti régiójának delegáltja - azon egyházak, illetıleg felekezetek által közösen jelölt két személy, amely egyházak, illetıleg felekezetek a Magyar Köztársaság területén mind az általános és középiskolai nevelésben és oktatásban, mind a felsıoktatási alap- és mesterképzésben és a doktori képzésben hitéleti, illetıleg nem hitéleti célú oktatást, nevelést és képzést biztosító köz- és akkreditált belföldi felsıoktatási intézményekkel rendelkeznek (3) Tanácskozási joggal rendelkezı tagok: - Artemisszió Alapítvány delegáltja - BRFK Gyermek és Ifjúsági Osztály delegáltja - Budapesti Diáksport Szövetség delegáltja - Budapesti Egyetemi és Fıiskolai Sportszövetség delegáltja - Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetségének delegáltja - Budapesti Népmővelık Egyesületének delegáltja - Diák Újságírók Országos Egyesületének delegáltja - Gimnáziumok Országos Szövetségének delegáltja - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda delegáltja - Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának delegáltja - Nagycsaládosok Országos Egyesületének Közép-magyarországi Régiós Iroda delegáltja - Pszichodiák Alapítvány delegáltja - Vargabető Klub-Mőhely Egyesület delegáltja (4) A Fıpolgármester írásban kéri fel a 3. (2) és (3) bekezdésekben meghatározott szervezeteket a jelölésre. 2

3 III. A Budapesti Ifjúsági Tanács mőködése 4. (1) A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülését a rendelet hatálybalépését követı 60 napon belül a Fıpolgármester hívja össze. (2) A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülésén megválasztja elnökét és alelnökét. A Budapesti Ifjúsági Tanács üléseit az elnök és az alelnök megválasztásig a korelnök, az elnök és az alelnök megválasztását követıen pedig az elnök - akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Amennyiben az alakuló ülésen elnök és alelnök választásra nem kerül sor, abban az esetben megválasztásukig az elnök és az alelnök jelen rendeletben foglalt feladat- és hatásköreit a korelnök gyakorolja. Az alakuló ülés dönt a Budapesti Ifjúsági Tanács ügyrendjérıl. A Budapesti Ifjúsági Tanács által elfogadott ügyrend Budapest Fıváros Önkormányzatának jóváhagyásával lép hatályba. A jóváhagyásról a Fıvárosi Közgyőlés dönt. (3) A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülését követı üléseit az elnöke hívja össze a napirendet tartalmazó írásos meghívó kiküldésével, melyet az ülést megelızı 5. munkanapig kell az érintetteknek megküldeni. Új ülés összehívására a szavazati joggal rendelkezı tagok egyharmada javaslatot tehet úgy, hogy azt a Budapesti Ifjúsági Tanács elnökénél írásban kezdeményezi. (4) A Budapesti Ifjúsági Tanács szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart, üléseirıl emlékeztetı készül. (5) A Fıpolgármesteri Hivatal gondoskodik a Budapesti Ifjúsági Tanács mőködésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról. (6) A Budapesti Ifjúsági Tanács ülésén a tagok határozati formában döntenek. A Budapesti Ifjúsági Tanács akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint fele jelen van. Az érvényes határozathoz a jelenlévık több mint felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlıség esetén az elnök akadályozatása esetén az alelnök - szavazata dönt. Amennyiben a határozatképesség nem biztosított, úgy 15 napon belül új ülést kell összehívni. A Budapesti Ifjúsági Tanács tizenegynél kevesebb szavazati joggal rendelkezı taggal nem mőködhet, amennyiben a létszám tizenegy fı alá csökken, mőködését fel kell függeszteni. (7) A Budapesti Ifjúsági Tanács a tevékenységérıl, üléseinek eredményeirıl rendszeresen, de legalább évente tájékoztatást ad a Fıvárosi Közgyőlésnek, az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságnak, valamint eseti jelleggel a Fıvárosi Közgyőlés szakmai bizottságainak. (8) A Budapesti Ifjúsági Tanács ülései nyilvánosak. (9) A Budapesti Ifjúsági Tanács szükség szerint, eseti jelleggel szakértıket, szakértı testületeket hívhat meg üléseire. (10) A Budapesti Ifjúsági Tanács mőködésével, döntéshozatali rendjével, a döntések nyilvánosságával összefüggı, valamint e rendeletben nem szabályozott egyéb rendelkezéseket az ügyrend tartalmazza. 3

4 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. IV. Záró és átmeneti rendelkezések (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Fıvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.26.) Fıv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. sz. melléklet A Közgyőlés önként vállalt önkormányzati feladatai fejezete az alábbi új, 12-es ponttal egészül ki: 12. Az ifjúsági feladatok ellátására intézményrendszer mőködtetése (2) Az SZMSZ 8. sz. melléklete a következı, hatodik francia bekezdéssel egészül ki: - Budapesti Ifjúsági Tanács dr. Tiba Zsolt fıjegyzı dr. Demszky Gábor fıpolgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A Fıvárosi Közgyőlés december 18-án elfogadta a Fıvárosi Ifjúsági Koncepciót és intézkedési tervet, melyhez kapcsolódóan elrendelte a szükséges intézményi rendszer kialakítását. Egy, a fiatalok közvetlen és közvetett képviseletén alapuló fórum biztosít megfelelı keretet a fiatalok sajátos szükségleteinek és speciális érdekeinek kifejezésére a fıvárosi döntések elıkészítése során. Intézményesített formával nyílik lehetıség ifjúsági területen a különbözı nézıpontok összehangolására, több szektorra kiterjedı együttmőködések kialakítására, valamint a fiatalokat érintı új javaslatok és ötletek megfogalmazására. Ennek érdekében a Fıvárosi Önkormányzat létrehozza a Budapesti Ifjúsági Tanácsot. 4

5 Részletes indokolás Az 1. -hoz A Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról rendelkezik. A 2. -hoz Az ifjúság érdekeinek érvényesítésére tekintettel meghatározza a Budapesti Ifjúsági Tanács feladatait, melyek a Fıvárosi Ifjúsági Koncepcióban megfogalmazottak alapján elsısorban véleményezı, javaslattevı és képviseleti feladatokkal látják el a Budapesti Ifjúsági Tanácsot. A 3. -hoz A rendelet meghatározza a szavazati joggal, valamint a tanácskozási joggal rendelkezı tagokat. Valamennyi szervezet, fórum közvetlenül kapcsolódik a fiatalokhoz, illetve egy részük azok tagságára épül. A tagok az ágazatokat egyenlı arányban képviselik és lefedik az egyes területeket. A 4. -hoz A Budapesti Ifjúsági Tanács mőködésének alapvetı szabályait rendezi. Szabályozza az ülések rendjét, számát, nyilvánosságát, a határozathozatal módját. A Budapesti Ifjúsági Tanács feladatainak széleskörő támogatottsága érdekében a mőködıképesség tekintetében meghatározza, hogy a Tanács tizenegynél kevesebb szavazati joggal rendelkezı taggal nem mőködhet. A rendelet hatálybalépésérıl rendelkezik. A 5. -hoz A 6. -hoz A Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozására tekintettel a Közgyőlés önként vállalt önkormányzati feladatai közé indokolt felvenni az intézményrendszer mőködtetésére vonatkozó ifjúsági feladatot, egyidejőleg a Budapesti Ifjúsági Tanácsot nevesíteni azon szervezetek között, melyeket a testületi ülésekre, valamint tevékenységi körükben a bizottságok ülésére is meg kell hívni. 5

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

3 Az Egyesület tagjai

3 Az Egyesület tagjai Alapszabály Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Fıiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerő ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/20.

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS 1. Az egyesület neve: Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület Rövidítése: MKE Angolul: Hungarian Association of

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA B E V E Z E Tİ Pécs Mecsekszabolcs (rövid településtörténet) A Mecsek déli lankái közt meghúzódó Szabolcsról Fényes Elek

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben