Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mány Község Sport fejlesztési koncepciója"

Átírás

1 Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

2 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község sportjának elemzése Mány község Önkormányzata a testnevelést, a tömegsportot az oktatás-nevelés, a kultúra szerves részének tekinti. Vállalható feladatának tartja a tömegsport és utánpótlás-nevelés, valamint a kiemelt sportágak (labdarúgás, lovassport) fő támogatását, a községi önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, állagmegóvását, valamint pályázati források segítségével a létesítmények fejlesztését. Kiemelt feladatának tekinti a diáksport szervezetek kialakítását, a szabadidősport feltételeinek fejlesztését, szabadidősport egyesületek támogatását a rendelkezésére álló anyagi erőforrások és pályázati források bevonásával, az utánpótlás-nevelést. Ezen kívül a község vállalja azokat a feladatokat, amelynek segítségével a lakosság még szélesebb köre számára elérhetővé válik az egészséges, mozgás gazdag életmód. Ebben meghatározó szerepe van a természet- és környezettudatos nevelésnek, amelynek egyik legfőbb eszköze sport. A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és a teljesítőképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. Sportkultúránk alapjait a nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi, a lakosság szabadidősportja / rekreációja / pedig a munkaképesség, a fizikai készség karbantartásának egyik leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. Rekreáció alatt azokat az egyéni és társadalmi érdekeket kielégítő magatartás-formákat értjük, amelyek az ember jó fizikai, szellemi, szociális közérzetének megteremtésére, a kreatív cselekvő- és az optimális teljesítőképesség megteremtésére újrateremtéséremegújítására irányulnak, pozitív élménnyel járnak, egyúttal a minőségi élet (jó közérzet, jól-lét, jól-érzés) megteremtését és átélését szolgálják. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és társadalmi feladat. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. Ehhez elengedhetetlenül fontos a színvonalas sportszakmai munka, amelynek alapja a sportszakember képzés és továbbképzés, illetve ilyen szakemberek alkalmazása. Ezen kívül a magas szintű sportkultúra egyik alapvető jellemzője a sport szervezettsége és az egymásra épülő versenyrendszer működőképessége. 2

3 3. Mány község sportjának fő irányelvei A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati szerepvállalásra van szükség. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására leginkább a gyermek, serdülő és ifjúsági korosztály esetében. A sport megítélésében és a fiatalok rendszeres sportfoglalkoztatásában meghatározó szerepet játszó labdarúgó sportágat helyi szinten megkülönböztetetten kell kezelni. Nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítására, a tehetségesek kiválasztására és gondozására. A Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület évek óta fejleszti, neveli a tehetséges, sportolni vágyó fiatalokat, tradicionálisan helyi értékeket teremtve. A sportági keretek között, a helyi adottságokat figyelembe véve ugyanígy kiemelten kell kezelni a Mányi Lovas Egyesület támogatását is. Az egyesület sportszakmai és kulturális tevékenysége társadalomfejlesztési és helyismereti szempontból is jelentős. Évek óta színvonalas, turisztikai szempontból is magas nívójú rendezvények, sportesemények köthetőek az egyesület tevékenységéhez. A sportélet egész területén összefogottabb irányításra, hatékonyabb munkamegosztásra és az egyesületek közötti együttműködésre van szükség. Fontosnak érezzük a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását, tehetséggondozását sportolási lehetőség biztosításával. Rendkívül fontos a családok, különösképpen a nők sportolási lehetőségeinek fejlesztése. A fogyatékkal élők számára alapvetően fogyatékossági ágak szerint, sérülés specifikusan, sportolási lehetőségeket érdemes biztosítani, amelyek keretében kielégíthetik mozgásigényüket. Ezek eszköz- és szakemberigényeinek megteremtése hosszú távú feladat. Községünkben az idősek fizikai aktivitásának megteremtésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Érdemes velük megismertetni különböző, idősek számára is űzhető sporttevékenységeket. Esetükben kifejezetten fontos hangsúlyozni Mány és környéke rendkívül előnyös földrajzi sajátosságait, hiszen így kiváló lehetőség nyílik a természetben való kikapcsolódásra. 4. Mány község Önkormányzatának feladatai a helyi sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megalkotása, elfogadása és megvalósítása; a lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra, felvilágosító tevékenység végzése az egészséges, mozgás gazdag életmód iránt; a helyi sporttevékenység támogatása a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés 3

4 a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok fenntartását, üzemeltetését, fejlesztése (sportpálya, lovas pálya, iskolai sportpálya, tornaszobák) az óvodai, iskolai sporttevékenység személyi-, tárgyi- és létesítményi feltételeinek fejlesztése a gyógy testnevelés, rekreációs torna, aerobic kiemelt kezelése a szabadidősport feltételeinek fejlesztése az utánpótlás-nevelés kiemelt támogatása a fogyatékosok sportjának gondozása, feltételeinek megteremtése a hátrányos helyzetűek, a nők és a családok sportolási lehetőségeinek segítése a sportrendezvények lebonyolításának segítése a községi versenyrendszerek kialakításának, bővítésének, működésének segítése a nemzetközi sportkapcsolatok kialakítása (német, illetve erdélyi testvértelepülésekkel) a kiemelkedő eredményeket, érdemeket szerzett személyek, csapatok elismerése az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetésből történő finanszírozása, illetve a pénzügyi lehetőségek szerinti támogatása 5. Sportműködés területei 5.1 Az óvodai, iskolai sport működése A testkultúra, az egészséges életmód kialakításának alapja a szülői indíttatáson túl az óvodai, iskolai nevelés, ezért az eddigieknél nagyobb figyelem és támogatás szükséges erre a területre. Törekedni kell a nevelőtestület és az óvoda, iskola vezetésének testkultúra iránti szemléletének és gyakorlatának további kedvező irányú alakítására. A Hársfadombi Iskolában az oktatási törvényben előírt kötelezettségnek megfelelően alakuljon meg az iskolai (diák) sportszervezet. Kötelező (tanórai) testnevelésre épüljön a tanórán kívüli iskolai sport (tömegsport), továbbá a diáksport, valósuljon meg az oktatási törvényben is rögzített mindennapi testedzés lehetősége valamennyi tanuló részére. A diáksport-szervezet programjában a diákolimpiai versenyekre való felkészülés és versenyeztetés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a minden tanuló számára lehetőséget kínáló iskolán belüli, illetve iskolák közötti programokra, a nem versenyszerű testedzési formák szélesítésére (alapfokú versenyek, iskolai sportnapok, játékos vetélkedők stb.). Oldani kell a túlzott verseny- és eredmény-centrikusságot, nagyobb teret kell adni a szabadidősport jellegű, illetve igény és a természet adta lehetőségű foglalkozásoknak, az országjárásnak, a kirándulásoknak. A diáksport az általános iskolában a sportági felkészítés és versenyeztetés összhangban lévő, egymásra épülő, folyamatos tevékenysége legyen, mely 4

5 kiemelten foglalkozzon a községi versenysport (Mányi TK) utánpótlás bázisának szélesítésével. Hatékonyabbá kell tenni a diáksport irányító munkáját, törekedni kell a források szélesítésére. Lehetőség szerint a bicskei tanuszoda beindítása után biztosítani kell az úszásoktatást és esetleg az óvodások vízhez szoktató úszásait. Az iskolai sportszakkörök szorosabban működjenek együtt a sportegyesülettel, így biztosítva a továbbfejlődési lehetőséget egészen a felnőtt korcsoport számára is. A sportegyesületi edzők és a testnevelők munkáját a cél érdekében össze kell hangolni Az utánpótlás nevelés működése Az önkormányzat fontos feladatának tartja az utánpótlás nevelést és a tehetséggondozást. A település sportjának javulása nagymértékben függ az utánpótlás nevelésétől. Ennek legfontosabb területei az óvoda, az iskola és a sportegyesület utánpótlás szakosztálya. Kiemelten fontos a sportszakmai munka, ezen belül az utánpótlás-nevelés segítése, mert ez képezi az eredményesség legfontosabb belső feltételét, és ebben még számos kiaknázatlan lehetőség rejlik. Tiszteletben tartva a sportegyesületek önállóságát, továbbra is fontos feladat működésük, munkájuk figyelemmel kisérése, támogatása. Az utánpótlás nevelés területén a községünket képviselő sportegyesület eredményességi törekvéseit támogatja az önkormányzat. Törekedni kell arra, hogy a község sportegyesülete a Mányi TK, a versenysport feltételeinek biztosítása mellett adjon sportolási lehetőséget a település valamennyi polgára, fiatalja számára. A sportegyesületi vezetés munkájában a működési feltételek megteremtésére irányuló elsődleges tevékenység mellett érvényesüljön mind jobban a szakmaiság. Kiemelt sportágként kezeljük a lovassportot is, hiszen az önkormányzati területen létrehozott lovas pálya remek lehetőség a szabadidős sporttevékenység folytatására. Fontos feladata kell legyen a Mányi Lovas Egyesületnek, hogy a munkája ne egy éves időszakra, rendezvényekre, hanem a tárgyév egészére kiterjedjen. Fel kell kutatni és érdemes együttműködésre ösztönözni a területünkön lévő egyéb, lovassporttal, lovaglással foglalkozó vállalkozókat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a sportegyesületi utánpótlás-nevelés és az iskolában kialakítandó, vélhetően minőségi felkészítés összehangolását. Törekedni kell a társadalmi munkában tevékenykedő sportszakemberek képzésére. A helyi ambiciózus, fiatal edzők továbbképzésére. Továbbra is biztosítani kell a sportolók sportorvosi szűrővizsgálatának és időszaki ellenőrzésének módját. Az egyre növekvő feladatok és a szakmai igényesség indokolja, hogy növekedjen a sport társadalmi munkásainak száma. Nagyobb figyelmet kell fordítani a szervezési 5

6 és szakmai hozzáértés fokozására. Meg kell keresni az önkéntesek jutalmazásának lehetőségét. Sportpedagógiai, szakmai szempontok figyelembe vételével meg kell teremteni, hogy az iskola legyen az utánpótlás nevelés és tehetséggondozás bázisai. A kiválasztott tanulók számára meg kell teremteni a magasabb szintű szakosztályi sportolás, versenyeztetés feltételeit, melyhez a lehetséges pályázati, szponzori források felkutatásában segítséget kell nyújtani a sportszervezetnek. 5.3 A szabadidősport működése A szabadidősportban továbbra is érvényesüljön az önszerveződő, önfinanszírozó tevékenység, melyet az önkormányzat a területén lévő sportpályák és sportolásra alkalmas helyiségek díjmentes használatának biztosításával és pályázat útján, lehetősége szerint, anyagi támogatással is segít. Figyelemmel a szabadidő megváltozott szerkezetére és időtartamára, a község környéke természeti, földrajzi sajátosságait jobban figyelembe vevő formákat kell előnyben részesíteni, amelyek hatékonyan biztosítják a szabadidő, mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban töltött aktív pihenéssel való eltöltését. Törekedni kell komplex - a testedzés mellett a kultúra egyéb területeit is magába foglaló - szabadidős programok népszerűsítésére. A rendezvények jellegét, helyszínét és időpontját a lakosság érdeklődéséhez kell igazítani. A programok, rendezvények események szervezésénél jobban kell építeni a családokra, mert a gyermekek és szülők együtt eredményesebben motiválhatók, mint külön-külön. Szorgalmazni kell az öntevékenységre épülő, rendszeres és folyamatos szabadidősport kiteljesedését. Fontos feladat a szabadidősport tevékenységre (is) szakosodó társadalmi szervezetek és csoportok megalakításának segítése. A lakossági igényeket figyelembe véve - évente - mányi sportnapot lehetne szervezni akár családosan is, vagy komplexen a Mányi Napok keretében. Szorgalmazzuk az országos szinten meghirdetett tömegsport rendezvényekhez való csatlakozást (pl. Challange Day). Egyre többen ismerik fel az önként vállalt, rendszeresen végzett szabadidősport tevékenység jelentőségét. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy minden évszakban széles rétegek tudjanak mozogni az egészségük érdekében. Fiatalon kell megtanítani az egészség, a testmozgás, az edzettség értékét, a mozgás, az aktív életmód megszerettetését. Törekedni kell arra, hogy minél több fiatal találkozzon az aktív sportolással és ez által minél többen kapcsolódjanak be a rendszeres testedzést végzők csoportjába, megelőzve ezzel a káros szenvedélyek felé fordulást. Kiemelt figyelmet kell fordítani a év feletti lakosok mozgás- szabadidő eltöltési lehetőségeinek megteremtésére (asztalitenisz a kultúrházban, közös kirándulások stb.) 6

7 A lakosság számára lehetővé kell tenni a tornatermek, a kultúrház, a mányi sportpálya, lovas pálya szabad kapacitásának kihasználását. Az egészségkárosodás megelőzését, a káros szenvedélyek elleni harcot és a foglalkozási ártalmak ellensúlyozását szolgáló tevékenységek támogatása. Ösztönözni kell technikai-szakmai segítségadással a civil szervezetek működését sportrendezvényeik lebonyolításában. 6. Mány község sportfinanszírozási elvei 1. A sportélet finanszírozásának meghatározásakor, a települési költségvetés kialakítása során, elsőként a kiemelt sportágak támogatásáról kell dönteni. Ezen sportágak támogatásának mértékétől függ majd a többi egyesület, szerveződés támogatásának lehetősége. 2. A támogatás mértékét illetően fontos kérdés, hogy mely egyesületek veszik igénybe térítésmentesen az önkormányzat tulajdonában lévő, sportolás helyszínéül szolgáló létesítményeket. Mivel ez is jelentős segítséget jelent az egyesületek részére, fontos ezt minden esetben megjeleníteni a támogatási szerződésben. 3. A támogatás szempontjából fontos kérdés, hogy a sporttevékenység, edzés során az egyesület(ek), szervezetek hány csoporttal dolgoznak. Szükséges meghatározni, hogy hány sportoló és csoport működéséhez ad az önkormányzat támogatást. 4. A kiemelt egyesületek esetében érdemes megvizsgálni a különböző működési költségeket. A költségek alapvetően két nagy csoportra bonthatók: - Létesítmény költségei - Versenyeztetés költségei 5. Új sportágban történő szerveződés magas szintű támogatása csak abban az esetben lehetséges, ha két éven keresztül bebizonyítja létjogosultságát. Ezen kívül különböző megmérettetéseken elért eredményekkel, utánpótlás-neveléssel is bizonyíthatják jogosultságukat a támogatásra. 7. Sportműködési elképzelések 7.1 A szabadidő vonatkozásában Legfőbb cél a rendszeresen sportolók arányának, és az átlagosan sporttal, mozgással töltött idő mennyiségének együttes növelése a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. Ebben meghatározó szerepe lehet a különböző 7

8 rekreációs sporttevékenységeknek, amelyek a sportszervezetek, szerveződések ösztönzésével még inkább fejleszthetővé válnának. Ennek érdekében a meglévő létesítményeket továbbra is nyitottá kell tenni szervezett formában. Meg kell vizsgálni az iskolai tornaterem, sportpálya meghatározott idejű, térítésmentes megnyitásának lehetőségét a lakosság számára. A tornateremben jelenleg lehetőség van a kosárlabda, ovis foci, aerobic űzésére. A különböző rekreációs tevékenységek meghatározó szerepet játszanak a leginkább veszélyeztetett korosztály, a 40 év feletti lakosok és az időskorúak, fogyatékosok mozgás-, illetve szabadidő eltöltési lehetőségeinek megteremtésében. A hölgyek számára lehetőséget kell biztosítani a különböző szabadidős tornák lebonyolítására Az utánpótlás nevelés vonatkozásában Mány Község Önkormányzata fontos feladatának tekinti az utánpótlás nevelést és a tehetséggondozást, így sportpedagógiai és szakmai szempontok figyelembe vételével az iskolában megteremtődik az egyesületek utánpótlás nevelő bázisa. Ezáltal további sportolási lehetőségeket tudunk biztosítani az iskolai sportban feltűnő tehetséges gyerekek számára. Fontos, hogy az egyesületek támogatható fejlesztési elképzelésekkel rendelkezzenek annak érdekében, hogy az önkormányzattal közösen, hosszútávon lehessen biztosítani a minőségi munkát. Meg kell teremteni annak lehetőségét is, hogy minden évszakban széles rétegek tudjanak mozogni az egészségük érdekében. Törekedni kell arra, hogy minél több fiatal találkozzon az aktív sportolással, és ez által minél többen kapcsolódjanak be a rendszeres testedzést végzők csoportjába, megelőzve ezzel a káros szenvedélyek felé fordulást. 7.3 A diáksport vonatkozásában Az általános iskola feladata, hogy a sportegyesületbe nem igazolt tanulók sportolási igényeit kielégítse, a tervszerű, rendszeres foglalkozáshoz szükséges tanerő segítségével. E programok célja elsődlegesen a heti többszöri sportolási lehetőség biztosítása, másodlagos cél a versenyeztetési lehetőség megteremtése, amelyet az intézmény fenntartójának kell garantálnia a személyi, a tárgyi, valamint az anyagi feltételek községi igényekhez igazodó biztosításával. 8. Létesítményfejlesztés A sportlétesítmények, mint a sporttevékenység színterei kiemelt figyelmet érdemelnek. A sportműködés minden területének fontos, nélkülözhetetlen feltétele a kultúrált, tiszta, jól karbantartott, korszerű létesítmények üzemeltetése. 8

9 A mányi sportélet fellendítésének alapvető feltétele, hogy a mányi sportkör használatában lévő Rákóczi utcai sportpálya felújítása (talajcsere, újrafüvesítés) rövid időn belül megtörténjen, multifunkcionálissá váljon. Kiemelten fontos, hogy az iskolai sportpálya felújításával a gyerekek sportolási lehetőségei bővüljenek. Az önkormányzatnak az iskolával és a Mányi TK sportegyesülettel közösen el kell készíteni Mány sportlétesítményeinek használatára vonatkozó javaslatát. E koordinációs munka eredményeképp áttekinthetőbbé, arányosabbá válna a sportlétesítmények használata. A kialakított lovas pálya bekerítésével és a közműhálózat kiépítésével nagyfokú fejlődést érnénk el a kulturális és sport rendezvények lebonyolításában Új létesítmények építése 1. A Kútvölgyi részen szabadidő-sport sétány, illetve park kialakítása (gördeszkapálya, tekepálya, játszótér, kosárlabda pálya, egyéb). 2. A Hársfadombi Iskola udvarán található ősfüves pálya átépítése modern igényeknek megfelelő pályává és hivatalos atlétika pálya, kézilabda pálya kialakítása, versenyek szervezéséhez. 3. A községi sportpályán futópálya kialakítása 4. A játszótér kialakítását fontosnak tartjuk a gyermekek védelme, közösségi csoportok fejlődése érdekében. A Kútvölgyi sétányon ezért játszótér és zöld területek létrehozását tervezzük, mivel az ott szervezett programok elősegítik a gyermek és fiatal korosztály fejlődését, környezettudatos nevelését Meglévő létesítmények bővítése, korszerűsítése 1. A sportpályán az épület felújítása, a pálya korszerűsítése, külső szigetelés, tetőfelújítás. 2. Az iskolai tornaterem és sportudvar ütemezett felújítása, fejlesztése az oktatási és műszaki ágazat bevonásával. 9. Mány község sportéletének koordinálása Lehetővé kell tennünk egy sportot felügyelő bizottság létrehozását a Szervezeti és Működési Szabályzat átalakításával. A sportot is koordináló bizottság egyik alapvető feladata lenne a hatékony segítségnyújtás az egyesületek, szerveződések együttműködésének koordinálásában. 9

10 Cél egy közvetlenebb kapcsolat kialakítása, amely a közös együttműködésen és egymás segítésén alapszik. Egy éves sportnaptár elkészítésével még inkább világosabbá válna, mely egyesületeknek, milyen mértékű segítségre van szükségük. 9.1 A sportot koordináló bizottság feladatai nyilvántartja a községi sportszervezeteket segítséget nyújt a helyi testnevelési és sportfeladatok, illetve fejlesztési célkitűzések meghatározásához, szervezi azok realizálását ösztönzi és segíti a lakosság egészséges életmódját, rekreációját elősegítő szabadidősport és turisztikai tevékenységét szervezi és koordinálja a médiával kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a helyi lehetőségekre szakmai segítséget nyújt a helyi sportszervezési feladatokhoz elemzéseket végez szakterületére vonatkozóan figyelemmel kíséri a sportkoncepció alapelveinek megvalósulását segíti a Képviselő-testületet, gondoskodik a döntések végrehajtásáról közreműködik a szakterületéhez kapcsolódó helyi pályázatok megszerkesztésében, végzi a pályáztatási eljárást, ellenőrzi a támogatási összeg célszerinti felhasználását és a pályázati célok megvalósulását közreműködik a sportintézmények, szervezetek támogatási rendszerének kidolgozásában gondozza a szakterületét érintő szerződéseket, együttműködési megállapodásokat figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket Mány, április 22. Záradék: A koncepciót Mány község Képviselő-testülte április 22-én, a 25/2009. (IV.22.) számú határozatával elfogadta. Ugron Zoltán Gábor polgármester 10

11 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Mány község sportjának elemzése 3. Mány község sportjának fő irányelvei 4. Mány község Önkormányzatának feladatai 5. Sportműködés területei 5.1. Az óvodai, iskolai sport működése 5.1. Az utánpótlás nevelés működése 5.2. A szabadidősport működése 6. Mány község sportfinanszírozási elvei 7. Sportműködési elképzelések 7.1. A szabadidő vonatkozásában 7.2. Az utánpótlás nevelés vonatkozásában 7.3. A diáksport vonatkozásában 8. Létesítményfejlesztés 8.1. Új létesítmények építése 8.2. Meglévő létesítmények bővítése, korszerűsítése 9. Mány község sportéletének koordinálása 9.1. A sportot koordináló bizottság feladatai 11

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak. Az oktatási intézmények, különbözõsportegyesületek, mint bázisintézmények megfelelõ

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011-2017 Tartalomjegyzék: Bevezetés SWOT elemzés Célok Érd városának és térségének hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011 2017-12 prioritás és összefüggéseik

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 5 A) ÁLTALÁSOS ISKOLA... 7 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 I/1. Pedagógiai

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: Németh Gábor, igazgató Véleményezte: Az iskola diákönkormányzata a 2013. november 25-i ülésén Az iskolaszék

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben