Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mány Község Sport fejlesztési koncepciója"

Átírás

1 Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

2 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község sportjának elemzése Mány község Önkormányzata a testnevelést, a tömegsportot az oktatás-nevelés, a kultúra szerves részének tekinti. Vállalható feladatának tartja a tömegsport és utánpótlás-nevelés, valamint a kiemelt sportágak (labdarúgás, lovassport) fő támogatását, a községi önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, állagmegóvását, valamint pályázati források segítségével a létesítmények fejlesztését. Kiemelt feladatának tekinti a diáksport szervezetek kialakítását, a szabadidősport feltételeinek fejlesztését, szabadidősport egyesületek támogatását a rendelkezésére álló anyagi erőforrások és pályázati források bevonásával, az utánpótlás-nevelést. Ezen kívül a község vállalja azokat a feladatokat, amelynek segítségével a lakosság még szélesebb köre számára elérhetővé válik az egészséges, mozgás gazdag életmód. Ebben meghatározó szerepe van a természet- és környezettudatos nevelésnek, amelynek egyik legfőbb eszköze sport. A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és a teljesítőképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. Sportkultúránk alapjait a nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi, a lakosság szabadidősportja / rekreációja / pedig a munkaképesség, a fizikai készség karbantartásának egyik leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. Rekreáció alatt azokat az egyéni és társadalmi érdekeket kielégítő magatartás-formákat értjük, amelyek az ember jó fizikai, szellemi, szociális közérzetének megteremtésére, a kreatív cselekvő- és az optimális teljesítőképesség megteremtésére újrateremtéséremegújítására irányulnak, pozitív élménnyel járnak, egyúttal a minőségi élet (jó közérzet, jól-lét, jól-érzés) megteremtését és átélését szolgálják. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és társadalmi feladat. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. Ehhez elengedhetetlenül fontos a színvonalas sportszakmai munka, amelynek alapja a sportszakember képzés és továbbképzés, illetve ilyen szakemberek alkalmazása. Ezen kívül a magas szintű sportkultúra egyik alapvető jellemzője a sport szervezettsége és az egymásra épülő versenyrendszer működőképessége. 2

3 3. Mány község sportjának fő irányelvei A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati szerepvállalásra van szükség. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására leginkább a gyermek, serdülő és ifjúsági korosztály esetében. A sport megítélésében és a fiatalok rendszeres sportfoglalkoztatásában meghatározó szerepet játszó labdarúgó sportágat helyi szinten megkülönböztetetten kell kezelni. Nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítására, a tehetségesek kiválasztására és gondozására. A Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület évek óta fejleszti, neveli a tehetséges, sportolni vágyó fiatalokat, tradicionálisan helyi értékeket teremtve. A sportági keretek között, a helyi adottságokat figyelembe véve ugyanígy kiemelten kell kezelni a Mányi Lovas Egyesület támogatását is. Az egyesület sportszakmai és kulturális tevékenysége társadalomfejlesztési és helyismereti szempontból is jelentős. Évek óta színvonalas, turisztikai szempontból is magas nívójú rendezvények, sportesemények köthetőek az egyesület tevékenységéhez. A sportélet egész területén összefogottabb irányításra, hatékonyabb munkamegosztásra és az egyesületek közötti együttműködésre van szükség. Fontosnak érezzük a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását, tehetséggondozását sportolási lehetőség biztosításával. Rendkívül fontos a családok, különösképpen a nők sportolási lehetőségeinek fejlesztése. A fogyatékkal élők számára alapvetően fogyatékossági ágak szerint, sérülés specifikusan, sportolási lehetőségeket érdemes biztosítani, amelyek keretében kielégíthetik mozgásigényüket. Ezek eszköz- és szakemberigényeinek megteremtése hosszú távú feladat. Községünkben az idősek fizikai aktivitásának megteremtésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Érdemes velük megismertetni különböző, idősek számára is űzhető sporttevékenységeket. Esetükben kifejezetten fontos hangsúlyozni Mány és környéke rendkívül előnyös földrajzi sajátosságait, hiszen így kiváló lehetőség nyílik a természetben való kikapcsolódásra. 4. Mány község Önkormányzatának feladatai a helyi sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megalkotása, elfogadása és megvalósítása; a lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra, felvilágosító tevékenység végzése az egészséges, mozgás gazdag életmód iránt; a helyi sporttevékenység támogatása a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés 3

4 a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok fenntartását, üzemeltetését, fejlesztése (sportpálya, lovas pálya, iskolai sportpálya, tornaszobák) az óvodai, iskolai sporttevékenység személyi-, tárgyi- és létesítményi feltételeinek fejlesztése a gyógy testnevelés, rekreációs torna, aerobic kiemelt kezelése a szabadidősport feltételeinek fejlesztése az utánpótlás-nevelés kiemelt támogatása a fogyatékosok sportjának gondozása, feltételeinek megteremtése a hátrányos helyzetűek, a nők és a családok sportolási lehetőségeinek segítése a sportrendezvények lebonyolításának segítése a községi versenyrendszerek kialakításának, bővítésének, működésének segítése a nemzetközi sportkapcsolatok kialakítása (német, illetve erdélyi testvértelepülésekkel) a kiemelkedő eredményeket, érdemeket szerzett személyek, csapatok elismerése az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetésből történő finanszírozása, illetve a pénzügyi lehetőségek szerinti támogatása 5. Sportműködés területei 5.1 Az óvodai, iskolai sport működése A testkultúra, az egészséges életmód kialakításának alapja a szülői indíttatáson túl az óvodai, iskolai nevelés, ezért az eddigieknél nagyobb figyelem és támogatás szükséges erre a területre. Törekedni kell a nevelőtestület és az óvoda, iskola vezetésének testkultúra iránti szemléletének és gyakorlatának további kedvező irányú alakítására. A Hársfadombi Iskolában az oktatási törvényben előírt kötelezettségnek megfelelően alakuljon meg az iskolai (diák) sportszervezet. Kötelező (tanórai) testnevelésre épüljön a tanórán kívüli iskolai sport (tömegsport), továbbá a diáksport, valósuljon meg az oktatási törvényben is rögzített mindennapi testedzés lehetősége valamennyi tanuló részére. A diáksport-szervezet programjában a diákolimpiai versenyekre való felkészülés és versenyeztetés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a minden tanuló számára lehetőséget kínáló iskolán belüli, illetve iskolák közötti programokra, a nem versenyszerű testedzési formák szélesítésére (alapfokú versenyek, iskolai sportnapok, játékos vetélkedők stb.). Oldani kell a túlzott verseny- és eredmény-centrikusságot, nagyobb teret kell adni a szabadidősport jellegű, illetve igény és a természet adta lehetőségű foglalkozásoknak, az országjárásnak, a kirándulásoknak. A diáksport az általános iskolában a sportági felkészítés és versenyeztetés összhangban lévő, egymásra épülő, folyamatos tevékenysége legyen, mely 4

5 kiemelten foglalkozzon a községi versenysport (Mányi TK) utánpótlás bázisának szélesítésével. Hatékonyabbá kell tenni a diáksport irányító munkáját, törekedni kell a források szélesítésére. Lehetőség szerint a bicskei tanuszoda beindítása után biztosítani kell az úszásoktatást és esetleg az óvodások vízhez szoktató úszásait. Az iskolai sportszakkörök szorosabban működjenek együtt a sportegyesülettel, így biztosítva a továbbfejlődési lehetőséget egészen a felnőtt korcsoport számára is. A sportegyesületi edzők és a testnevelők munkáját a cél érdekében össze kell hangolni Az utánpótlás nevelés működése Az önkormányzat fontos feladatának tartja az utánpótlás nevelést és a tehetséggondozást. A település sportjának javulása nagymértékben függ az utánpótlás nevelésétől. Ennek legfontosabb területei az óvoda, az iskola és a sportegyesület utánpótlás szakosztálya. Kiemelten fontos a sportszakmai munka, ezen belül az utánpótlás-nevelés segítése, mert ez képezi az eredményesség legfontosabb belső feltételét, és ebben még számos kiaknázatlan lehetőség rejlik. Tiszteletben tartva a sportegyesületek önállóságát, továbbra is fontos feladat működésük, munkájuk figyelemmel kisérése, támogatása. Az utánpótlás nevelés területén a községünket képviselő sportegyesület eredményességi törekvéseit támogatja az önkormányzat. Törekedni kell arra, hogy a község sportegyesülete a Mányi TK, a versenysport feltételeinek biztosítása mellett adjon sportolási lehetőséget a település valamennyi polgára, fiatalja számára. A sportegyesületi vezetés munkájában a működési feltételek megteremtésére irányuló elsődleges tevékenység mellett érvényesüljön mind jobban a szakmaiság. Kiemelt sportágként kezeljük a lovassportot is, hiszen az önkormányzati területen létrehozott lovas pálya remek lehetőség a szabadidős sporttevékenység folytatására. Fontos feladata kell legyen a Mányi Lovas Egyesületnek, hogy a munkája ne egy éves időszakra, rendezvényekre, hanem a tárgyév egészére kiterjedjen. Fel kell kutatni és érdemes együttműködésre ösztönözni a területünkön lévő egyéb, lovassporttal, lovaglással foglalkozó vállalkozókat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a sportegyesületi utánpótlás-nevelés és az iskolában kialakítandó, vélhetően minőségi felkészítés összehangolását. Törekedni kell a társadalmi munkában tevékenykedő sportszakemberek képzésére. A helyi ambiciózus, fiatal edzők továbbképzésére. Továbbra is biztosítani kell a sportolók sportorvosi szűrővizsgálatának és időszaki ellenőrzésének módját. Az egyre növekvő feladatok és a szakmai igényesség indokolja, hogy növekedjen a sport társadalmi munkásainak száma. Nagyobb figyelmet kell fordítani a szervezési 5

6 és szakmai hozzáértés fokozására. Meg kell keresni az önkéntesek jutalmazásának lehetőségét. Sportpedagógiai, szakmai szempontok figyelembe vételével meg kell teremteni, hogy az iskola legyen az utánpótlás nevelés és tehetséggondozás bázisai. A kiválasztott tanulók számára meg kell teremteni a magasabb szintű szakosztályi sportolás, versenyeztetés feltételeit, melyhez a lehetséges pályázati, szponzori források felkutatásában segítséget kell nyújtani a sportszervezetnek. 5.3 A szabadidősport működése A szabadidősportban továbbra is érvényesüljön az önszerveződő, önfinanszírozó tevékenység, melyet az önkormányzat a területén lévő sportpályák és sportolásra alkalmas helyiségek díjmentes használatának biztosításával és pályázat útján, lehetősége szerint, anyagi támogatással is segít. Figyelemmel a szabadidő megváltozott szerkezetére és időtartamára, a község környéke természeti, földrajzi sajátosságait jobban figyelembe vevő formákat kell előnyben részesíteni, amelyek hatékonyan biztosítják a szabadidő, mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban töltött aktív pihenéssel való eltöltését. Törekedni kell komplex - a testedzés mellett a kultúra egyéb területeit is magába foglaló - szabadidős programok népszerűsítésére. A rendezvények jellegét, helyszínét és időpontját a lakosság érdeklődéséhez kell igazítani. A programok, rendezvények események szervezésénél jobban kell építeni a családokra, mert a gyermekek és szülők együtt eredményesebben motiválhatók, mint külön-külön. Szorgalmazni kell az öntevékenységre épülő, rendszeres és folyamatos szabadidősport kiteljesedését. Fontos feladat a szabadidősport tevékenységre (is) szakosodó társadalmi szervezetek és csoportok megalakításának segítése. A lakossági igényeket figyelembe véve - évente - mányi sportnapot lehetne szervezni akár családosan is, vagy komplexen a Mányi Napok keretében. Szorgalmazzuk az országos szinten meghirdetett tömegsport rendezvényekhez való csatlakozást (pl. Challange Day). Egyre többen ismerik fel az önként vállalt, rendszeresen végzett szabadidősport tevékenység jelentőségét. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy minden évszakban széles rétegek tudjanak mozogni az egészségük érdekében. Fiatalon kell megtanítani az egészség, a testmozgás, az edzettség értékét, a mozgás, az aktív életmód megszerettetését. Törekedni kell arra, hogy minél több fiatal találkozzon az aktív sportolással és ez által minél többen kapcsolódjanak be a rendszeres testedzést végzők csoportjába, megelőzve ezzel a káros szenvedélyek felé fordulást. Kiemelt figyelmet kell fordítani a év feletti lakosok mozgás- szabadidő eltöltési lehetőségeinek megteremtésére (asztalitenisz a kultúrházban, közös kirándulások stb.) 6

7 A lakosság számára lehetővé kell tenni a tornatermek, a kultúrház, a mányi sportpálya, lovas pálya szabad kapacitásának kihasználását. Az egészségkárosodás megelőzését, a káros szenvedélyek elleni harcot és a foglalkozási ártalmak ellensúlyozását szolgáló tevékenységek támogatása. Ösztönözni kell technikai-szakmai segítségadással a civil szervezetek működését sportrendezvényeik lebonyolításában. 6. Mány község sportfinanszírozási elvei 1. A sportélet finanszírozásának meghatározásakor, a települési költségvetés kialakítása során, elsőként a kiemelt sportágak támogatásáról kell dönteni. Ezen sportágak támogatásának mértékétől függ majd a többi egyesület, szerveződés támogatásának lehetősége. 2. A támogatás mértékét illetően fontos kérdés, hogy mely egyesületek veszik igénybe térítésmentesen az önkormányzat tulajdonában lévő, sportolás helyszínéül szolgáló létesítményeket. Mivel ez is jelentős segítséget jelent az egyesületek részére, fontos ezt minden esetben megjeleníteni a támogatási szerződésben. 3. A támogatás szempontjából fontos kérdés, hogy a sporttevékenység, edzés során az egyesület(ek), szervezetek hány csoporttal dolgoznak. Szükséges meghatározni, hogy hány sportoló és csoport működéséhez ad az önkormányzat támogatást. 4. A kiemelt egyesületek esetében érdemes megvizsgálni a különböző működési költségeket. A költségek alapvetően két nagy csoportra bonthatók: - Létesítmény költségei - Versenyeztetés költségei 5. Új sportágban történő szerveződés magas szintű támogatása csak abban az esetben lehetséges, ha két éven keresztül bebizonyítja létjogosultságát. Ezen kívül különböző megmérettetéseken elért eredményekkel, utánpótlás-neveléssel is bizonyíthatják jogosultságukat a támogatásra. 7. Sportműködési elképzelések 7.1 A szabadidő vonatkozásában Legfőbb cél a rendszeresen sportolók arányának, és az átlagosan sporttal, mozgással töltött idő mennyiségének együttes növelése a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. Ebben meghatározó szerepe lehet a különböző 7

8 rekreációs sporttevékenységeknek, amelyek a sportszervezetek, szerveződések ösztönzésével még inkább fejleszthetővé válnának. Ennek érdekében a meglévő létesítményeket továbbra is nyitottá kell tenni szervezett formában. Meg kell vizsgálni az iskolai tornaterem, sportpálya meghatározott idejű, térítésmentes megnyitásának lehetőségét a lakosság számára. A tornateremben jelenleg lehetőség van a kosárlabda, ovis foci, aerobic űzésére. A különböző rekreációs tevékenységek meghatározó szerepet játszanak a leginkább veszélyeztetett korosztály, a 40 év feletti lakosok és az időskorúak, fogyatékosok mozgás-, illetve szabadidő eltöltési lehetőségeinek megteremtésében. A hölgyek számára lehetőséget kell biztosítani a különböző szabadidős tornák lebonyolítására Az utánpótlás nevelés vonatkozásában Mány Község Önkormányzata fontos feladatának tekinti az utánpótlás nevelést és a tehetséggondozást, így sportpedagógiai és szakmai szempontok figyelembe vételével az iskolában megteremtődik az egyesületek utánpótlás nevelő bázisa. Ezáltal további sportolási lehetőségeket tudunk biztosítani az iskolai sportban feltűnő tehetséges gyerekek számára. Fontos, hogy az egyesületek támogatható fejlesztési elképzelésekkel rendelkezzenek annak érdekében, hogy az önkormányzattal közösen, hosszútávon lehessen biztosítani a minőségi munkát. Meg kell teremteni annak lehetőségét is, hogy minden évszakban széles rétegek tudjanak mozogni az egészségük érdekében. Törekedni kell arra, hogy minél több fiatal találkozzon az aktív sportolással, és ez által minél többen kapcsolódjanak be a rendszeres testedzést végzők csoportjába, megelőzve ezzel a káros szenvedélyek felé fordulást. 7.3 A diáksport vonatkozásában Az általános iskola feladata, hogy a sportegyesületbe nem igazolt tanulók sportolási igényeit kielégítse, a tervszerű, rendszeres foglalkozáshoz szükséges tanerő segítségével. E programok célja elsődlegesen a heti többszöri sportolási lehetőség biztosítása, másodlagos cél a versenyeztetési lehetőség megteremtése, amelyet az intézmény fenntartójának kell garantálnia a személyi, a tárgyi, valamint az anyagi feltételek községi igényekhez igazodó biztosításával. 8. Létesítményfejlesztés A sportlétesítmények, mint a sporttevékenység színterei kiemelt figyelmet érdemelnek. A sportműködés minden területének fontos, nélkülözhetetlen feltétele a kultúrált, tiszta, jól karbantartott, korszerű létesítmények üzemeltetése. 8

9 A mányi sportélet fellendítésének alapvető feltétele, hogy a mányi sportkör használatában lévő Rákóczi utcai sportpálya felújítása (talajcsere, újrafüvesítés) rövid időn belül megtörténjen, multifunkcionálissá váljon. Kiemelten fontos, hogy az iskolai sportpálya felújításával a gyerekek sportolási lehetőségei bővüljenek. Az önkormányzatnak az iskolával és a Mányi TK sportegyesülettel közösen el kell készíteni Mány sportlétesítményeinek használatára vonatkozó javaslatát. E koordinációs munka eredményeképp áttekinthetőbbé, arányosabbá válna a sportlétesítmények használata. A kialakított lovas pálya bekerítésével és a közműhálózat kiépítésével nagyfokú fejlődést érnénk el a kulturális és sport rendezvények lebonyolításában Új létesítmények építése 1. A Kútvölgyi részen szabadidő-sport sétány, illetve park kialakítása (gördeszkapálya, tekepálya, játszótér, kosárlabda pálya, egyéb). 2. A Hársfadombi Iskola udvarán található ősfüves pálya átépítése modern igényeknek megfelelő pályává és hivatalos atlétika pálya, kézilabda pálya kialakítása, versenyek szervezéséhez. 3. A községi sportpályán futópálya kialakítása 4. A játszótér kialakítását fontosnak tartjuk a gyermekek védelme, közösségi csoportok fejlődése érdekében. A Kútvölgyi sétányon ezért játszótér és zöld területek létrehozását tervezzük, mivel az ott szervezett programok elősegítik a gyermek és fiatal korosztály fejlődését, környezettudatos nevelését Meglévő létesítmények bővítése, korszerűsítése 1. A sportpályán az épület felújítása, a pálya korszerűsítése, külső szigetelés, tetőfelújítás. 2. Az iskolai tornaterem és sportudvar ütemezett felújítása, fejlesztése az oktatási és műszaki ágazat bevonásával. 9. Mány község sportéletének koordinálása Lehetővé kell tennünk egy sportot felügyelő bizottság létrehozását a Szervezeti és Működési Szabályzat átalakításával. A sportot is koordináló bizottság egyik alapvető feladata lenne a hatékony segítségnyújtás az egyesületek, szerveződések együttműködésének koordinálásában. 9

10 Cél egy közvetlenebb kapcsolat kialakítása, amely a közös együttműködésen és egymás segítésén alapszik. Egy éves sportnaptár elkészítésével még inkább világosabbá válna, mely egyesületeknek, milyen mértékű segítségre van szükségük. 9.1 A sportot koordináló bizottság feladatai nyilvántartja a községi sportszervezeteket segítséget nyújt a helyi testnevelési és sportfeladatok, illetve fejlesztési célkitűzések meghatározásához, szervezi azok realizálását ösztönzi és segíti a lakosság egészséges életmódját, rekreációját elősegítő szabadidősport és turisztikai tevékenységét szervezi és koordinálja a médiával kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a helyi lehetőségekre szakmai segítséget nyújt a helyi sportszervezési feladatokhoz elemzéseket végez szakterületére vonatkozóan figyelemmel kíséri a sportkoncepció alapelveinek megvalósulását segíti a Képviselő-testületet, gondoskodik a döntések végrehajtásáról közreműködik a szakterületéhez kapcsolódó helyi pályázatok megszerkesztésében, végzi a pályáztatási eljárást, ellenőrzi a támogatási összeg célszerinti felhasználását és a pályázati célok megvalósulását közreműködik a sportintézmények, szervezetek támogatási rendszerének kidolgozásában gondozza a szakterületét érintő szerződéseket, együttműködési megállapodásokat figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket Mány, április 22. Záradék: A koncepciót Mány község Képviselő-testülte április 22-én, a 25/2009. (IV.22.) számú határozatával elfogadta. Ugron Zoltán Gábor polgármester 10

11 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Mány község sportjának elemzése 3. Mány község sportjának fő irányelvei 4. Mány község Önkormányzatának feladatai 5. Sportműködés területei 5.1. Az óvodai, iskolai sport működése 5.1. Az utánpótlás nevelés működése 5.2. A szabadidősport működése 6. Mány község sportfinanszírozási elvei 7. Sportműködési elképzelések 7.1. A szabadidő vonatkozásában 7.2. Az utánpótlás nevelés vonatkozásában 7.3. A diáksport vonatkozásában 8. Létesítményfejlesztés 8.1. Új létesítmények építése 8.2. Meglévő létesítmények bővítése, korszerűsítése 9. Mány község sportéletének koordinálása 9.1. A sportot koordináló bizottság feladatai 11

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben)

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Önkormányzatának Sportkoncepciója 2011-2016 2 1. Alapelvek (1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

~~ól Weeber Tibor. Ch1. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

~~ól Weeber Tibor. Ch1. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Ch1 Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról számú előterjesztés I. Tartalmi

Részletesebben

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója Orgovány község sportfejlesztési koncepciója 1. Helyzetelemzés Orgovány 1901-ben alakult önálló községgé, ebből az időből még nem tudunk szervezett sportéletről, egyesületekről, szakosztályokról. A ma

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ 2006. Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. I. Bevezető A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan

Részletesebben

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 I./ Sportkoncepció szükségessége, célok, feladatok II./ Az önkormányzat feladatai a helyi sportélet szervezésében II/1. Óvodai, iskolai testnevelés II/2. Diáksport

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Záradék: Elfogadta Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (II.12.) önkormányzati határozatával. Papp János polgármester

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

1. számú melléklet. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat

1. számú melléklet. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 1. számú melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciója 2013-2017 Bevezetés A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva,

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020.

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. Záradék: Pilis Város Sportkoncepcióját, valamint Sportlétesítmény felújítási Programját Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. -i nyilvános és

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 2-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 4/2014. (II. 10.) Sporttal kapcsolatos részletes feladatok

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Nagyszentjános község sportfejlesztési koncepciója 2011-2021

Nagyszentjános község sportfejlesztési koncepciója 2011-2021 Nagyszentjános község sportfejlesztési koncepciója 2011-2021 Záradék: Elfogadta Nagyszentjános Község Önkormányzat képviselő-testülete 13/2011. (IV.1) határozatával. Törökné dr. Csölle Katalin jegyző I.

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG Sportfejlesztési koncepciója 2013 Elfogadva Mihályháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013./IV.29/ határozatával.

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE ( SZAKMAI ANYAGOT MINDEN ÉVBEN A TÁRGYÉV EREDMÉNYEIVEL KÍVÁNJUK

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások...

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások... TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2 3. A sportkoncepció alapelvei... 3 4. Alapfeladatok, prioritások... 4 5. Önkormányzati sportigazgatás... 5 6. A sport területei...

Részletesebben