KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2010. évi 2. szám február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 2010. évi 2. szám Komárom-Esztergom megye február TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés február 25-ei ülése RENDELETEK 4/2010. (II. 25.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 19/2009. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 3 5/2010. (II. 25.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 11/2008. (VI. 26.) sz. ÖR módosításáról 4 HATÁROZATOK 26/2010. (II. 25.) sz. KH Sürgısségi indítvány napirendre vétele /2010. (II. 25.) sz. KH Alapítványi támogatás elnöki keretbıl 7 29/2010. (II. 25.) sz. KH Behajthatatlan követelés leírásának engedélyezése 7 30/2010. (II. 25.) sz. KH Egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott beszámoló elfogadása, átruházott hatáskörök gyakorlásáról és eseményekrıl adott tájékoztató tudomásul vétele 7 31/2010. (II. 25.) sz. KH Sürgısségi indítvány: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményében 8 32/2010. (II. 25.) sz. KH Tájékoztató a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája megújulásáról 8 33/2010. (II. 25.) sz. KH Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye február 1- jétıl megbízott beszámolója vezetıi megbízás idıtartama alatt végzett tevékenységérıl 8 34/2010. (II. 25.) sz. KH évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának megvalósítására 9 35/2010. (II. 25.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolatairól 17 36/2010. (II. 25.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben végzett idegenforgalmi feladatairól oldal

3 2010. évi 2. szám Komárom-Esztergom megye február 37/2010. (II. 25.) sz. KH Döntés középfokú oktatásban résztvevı tanulók elhelyezését biztosító kollégium vásárlásáról /2010. (II. 25.) sz. KH Alapító okiratok módosítása 18 46/2010. (II. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások felülvizsgálata 23 47/2010. (II. 25.) sz. KH Felterjesztési a szociális és munkaügyi miniszter részére az állami támogatásra jogosultság feltételei a szociális szakosított ellátások területén tárgyban oldal

4 RENDELETEK 4/2010. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 19/2009. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 3. (2), (3), (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (2) A bevételi fıösszeg: E Ft - mőködési bevétel: E Ft - felhalmozási bevétel: E Ft (3) A kiadási fıösszeg: E Ft - mőködési kiadás: E Ft - felhalmozási kiadás: E Ft (4) A bevételi és a kiadási fıösszegek egyenlege (hiány): E Ft - mőködési egyenleg: E Ft - felhalmozási egyenleg: E Ft 2. A R. 5. -ában hivatkozott 1., 1/a. és 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 1/a. és 1/b. számú melléklete lép. 3. A 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) A Hivatal évi tervezett bevételeinek összege: E Ft kiadásainak összege: E Ft A R. 6. (2) bekezdésben hivatkozott 2., 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2., 2/a. számú melléklete lép. 4. A 8. (1) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 8. (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: E Ft (3) A céltartalékba helyezett kiadási elıirányzatok összege: - mőködési céltartalékok: E Ft - felhalmozási céltartalékok: E Ft 3. oldal

5 A R. 8. (4) bekezdésben hivatkozott 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép. 5. A R. 9. (3) bekezdésben hivatkozott 3., 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3., 3/a. számú melléklete lép. 6. A R. 12. (1) bekezdésben hivatkozott 10., 11., 12., 15. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10., 11., 12., 15. számú melléklet lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 7. Tatabánya, február 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a megyei közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a és a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 5/2010. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -ban kapott felhatalmazás alapján a 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) a következık szerint módosítja: 1. Az ÖR. 1. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (3) A megyei közgyőlés elnöke a közgyőléstıl átruházott hatáskörben engedélyezheti - az intézményi férıhelyszám 10%-ának erejéig - annak a személynek is a felvételét, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 4. oldal

6 2. Az ÖR. 5. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (2) Az intézményi térítési díjat a megyei közgyőlés évente, legkésıbb a tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. Az ÖR. 2 számú melléklet A pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri) 2.6. lakóotthon fogyatékos személyek lakóotthona ápoló - gondozó célú rehabilitációs célú pszichiátriai betegek lakóotthona szenvedélybetegek lakóotthona számú melléklet A.2. Az ÖR. 1. és 5/a. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. és 5/a. számú melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. 5. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti - az ÖR. 6.. (1) bekezdés a) pontja, 9., 8-9. számú melléklete, - az ÖR - t módosító 5/2009. (II. 26.), 14/2009. (IX. 24.) és 20/2009. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletek. Tatabánya, február 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 5. oldal

7 6. oldal

8 HATÁROZATOK 26/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat a sürgısségi indítványt elfogadva napirendre tőzi a Létszámleépítés a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat intézményében tárgyú elıterjesztést. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 27/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat a Segítı Kéz Vértesszılısért Alapítvány számára a vértesszılısi templom és orgona felújítására az elnöki keret terhére Ft. támogatást nyújt. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 28/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat a Batthyány Mőemlékegyüttes Védelmében Alapítvány számára az André Mészáros Emlékkiállítás megrendezéséhez az elnöki keret terhére Ft. támogatást nyújt. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 29/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat engedélyezi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza részére, összesen Ft. behajthatatlan követelés leírását. Felelıs Dr. Kovács József, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója 30/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 4/2010. (I. 28.) 10/2010. (I. 28.) 6/2010. (I. 18.) 11-18/2010. (I. 28.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 7. oldal

9 31/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat 1. Elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) engedélyezett létszámának csökkentését év április hónap 1. nappal 1 fıvel (a szakközépiskolában: 1 fı részmunkaidıben festı elméleti oktatói dolgozó). 2. Kijelenti, hogy a létszámleépítés során 1 fı részmunkaidıben foglalkoztatott közalkalmazottnak az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának magszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 3. Módosítja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv évre engedélyezett teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a következık szerint: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiumában (Komárom) a teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma április 1- jétıl 68 fırıl 68 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1 fırıl 0 fıre. Ebbıl a kollégiumban teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 16 fırıl 16 fıre, részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 0 fırıl 0 fıre, a szakközépiskolában teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 52 fırıl 52 fıre és részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1 fırıl 0 fıre. 4. Elrendeli 2010 évben a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére. Határidı: április 1. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 32/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat tudomásul veszi a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája megújulásáról szóló tájékoztatást és köszönetet mond az elıterjesztés elkészítéséért. 33/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény megbízott vezetıjének az intézmény egy éves mőködésérıl és vezetıi tevékenységérıl adott beszámolóját. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 8. oldal

10 34/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Sportkoncepció végrehajtására vonatkozó, a határozat mellékletét képezı évre szóló intézkedési tervét. Határidı: - folyamatos (2010. december 31-ig) - a évi intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésére, illetve a évi feladatok meghatározására: január Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke A 34/2010. (II. 25.) számú közgyőlési határozat melléklete Komárom-Esztergom Megye Sportkoncepciója végrehajtására vonatkozó intézkedési terv 2010 Az Európai Sport Charta megfogalmazása szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erınlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok megteremtése vagy különbözı szintő versenyeken elérendı eredmények céljából. Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megırzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és módszerek közvetítıje, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetıséget nyújt az egyén önmegvalósítására. A sport, a természeti környezetben történı idıtöltés egyik eszközeként, nélkülözhetetlen szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erısítésében kulturált szabadidıeltöltési, szórakozási lehetıség biztosításával. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos idıtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzető csoportok (hátrányos helyzető településeken élı gyerekek és fiatalok, fogyatékossággal élı emberek, nık, romák) felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentısen hozzájárul az életminıség javulásához. A kiemelkedı sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erısítéséhez, ami erısíti a társadalmi kohéziót. Bizonyított, hogy a rendszeres testedzés életkortól függetlenül közvetlenül pozitív hatással van az egészségi állapotra és a közérzetre. Hazánkban magas a dohányzásból, az egészségtelen táplálkozásból és a mozgáshiányból fakadó betegségek aránya. A sportolók körében ugyanakkor kisebb mértékben jelentkeznek a kóros stressz terhelés tünetei (alvászavarok, fejfájás), kevesebb a káros szenvedéllyel élık száma, kisebb a szív- és érrendszeri betegségben, anyagcsere betegségben szenvedı betegek aránya. Cél tehát a népesség egészségi állapotának javítása a sport segítségével: minél szélesebb rétegek mozgósítása, hogy az egészség megırzése érdekében növeljék sportaktivitásukat. Fontos feladat továbbá a már megromlott egészségi állapotúak bevonása rehabilitációs célból. A harmonikus társadalom a meggyengült közösségi kapcsolatok erısítése és az egyén képességeinek és készségeinek fejlıdése, fejlesztése nélkül nehezen képzelhetı el. A sport az egyik legalkalmasabb eszköz a közösségi kohézió erısítésére, kialakult gyakorlata, technikái, metodikája van. Az integrált sport megvalósulása esetén pedig különösen alkalmas lehet a másság, a fogyatékosság széles körő elfogadtatására. A sport közösségi kohéziót erısítı hatását a jövıben kutatni, dokumentálni és tudatosan fejleszteni kell. A Sportstratégiában megfogalmazott jövıképet úgy alakítottuk ki, hogy Magyarország sportnemzet státuszának megırzése mellett a társadalom jóval szélesebb rétegeit bevonva belátható idın belül sportoló nemzetté is váljon. 9. oldal

11 Cél tehát, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket és ezáltal: javítsuk a magyar polgárok életminıségét; javulást érjünk el a népegészség terén; életvezetési és probléma megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ kihívásaira segítsünk felkészíteni az ifjúságot; hozzájáruljunk a közösségi, családi kapcsolatok erısítéséhez; növeljük a foglalkoztatottak és a társadalom produktivitását; csökkentsük az egyenlıtlenségeket, ezzel hozzájáruljunk a hátrányos helyzető társadalmi csoportok integrációjához. E társadalmi célok elérése érdekében elırébb kell lépni a sport valamennyi részterületén: az iskolai testnevelésben, a rekreációs célú sportban, beleértve a diáksportot, valamint a versenysportban. A Sporttörvény a települési önkormányzatok kötelezı sportfeladatául szabja az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését, illetve önként vállalt feladatként jelöli meg a megye számára is a gyermek-, ifjúsági- és diáksport segítését. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a 2009-ben is kiemelt figyelmet fordított a sport valamennyi területére: Az egységes pályázati rendszer keretein belül lehetıséget teremtett és támogatást biztosított a megyei sportági szakszövetségek részére versenyrendszerük mőködtetéséhez. 6 millió forintos pályázati keretet biztosított Közgyőlésünk az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításához, a körzeti és megyei bajnokságok/kupák lebonyolításához. Komárom-Esztergom megyei sportági szakszövetségek mőködésének folyamatosságát biztosítva továbbra helyet biztosított a Megyei Önkormányzat hivatali épületében feladataik, programjaik megvalósításához. A nemzetközi sportkapcsolatok terén együttmőködve a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségével, nemzetközi referens közremőködésével biztosította az információáramlást, a szövetségek és partnereik közötti kapcsolattartást. Tárgyalások folynak Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és a Rajnai Labdarúgó Szövetség között labdarúgó utánpótlás-nevelési feladatok ellátásáról, térségi edzésközpontok létrehozásáról (mőfüves pályák) A diáksport 2008/09. és a 2009/10. tanévi versenyrendszerének lebonyolítását végzı Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanáccsal együttmőködve, országosan is elismerve rendezi a diákolimpiai versenyeket. Számos korosztályos országos döntı házigazdája, szervezıje és lebonyolítója megyénk. Új sportágak megismertetésére törekedtünk, újabb versenyprogramok bevonását versenyrendszerünkbe. Sportnapok, az egészséget népszerősítı sportrendezvények, országos korosztályos versenyek koordinálásában, megszervezésében és lebonyolításában közremőködtek sportreferenseink, pl.: - Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton október A Bécs-Pozsony-Budapest Szupermarathon 20. évfordulója alkalmából a Szervezı Bizottság megkereséssel élt dr. Völner Pál úr, a Megyei Közgyőlés elnöke felé, hogy dr. Szakács Imre úrral, Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlésének elnökével és dr. Szőcs Lajos úrral, Pest Megye Közgyőlésének elnökével csatlakozzanak a rendezvényhez és kerékpáron teljesítsék a saját megyei szakaszukat és a megye határán a szomszéd megye elnökének adja át a stafétabotot. Dr. Hidas János, a Megyei Közgyőlés alelnöke családjával együtt október én teljesítette a majd 80 km-s megyei szakaszt, az érintett településeken együtt kerekezve a polgármesterekkel és az ıket kísérı iskolás gyerekekkel. 1. Az iskolai sporttevékenység és a diáksport feltételeinek javítása érdekében. Az utóbbi évek kedvezı és kedvezıtlen tapasztalatai hazánkban is egyértelmővé tették, hogy a nemzet fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségkárosodások megelızése, 10. oldal

12 a káros szenvedélyek elleni eredményes harc, a felnövekvı generáció mozgás gazdag, sportos életvitelének kialakítása csak a nevelési-oktatási intézményekre, a pedagógustársadalomra alapozva valósítható meg. Ezért lehetıvé kell tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója (egészségmegırzés, rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, mozgáskultúra fejlesztése, nemzeti tudat erısítése, a közösségi magatartás kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a nemzetek és az országos közötti kapcsolatok fejlesztése, a szabadidı kulturált eltöltése, szórakozás és szórakoztatás) érvényesülhessen a közoktatás intézményeiben is. Ennek legfontosabb záloga a korszerő, jól szervezett iskolai testnevelés és diáksport. A diáksport-foglalkoztatás és versenyrendszer célja: Azon iskolai tanulók részére, akik a minıségi utánpótlás-nevelési képzésbe gyengébb sportbeli képességeik miatt nem tudnak bekerülni, vagy éppen kikerülnek onnan, lehetıséget kell adni a szabadidısport jellegő diáksport-foglalkoztatásra és versenyrendszerében való aktív részvételre. Ki kell bennük alakítani az egészségtudatos magatartás iránti igényt, és fel kell készíteni ıket az egész életpályát kísérı mozgásra, sportolásra. A diáksport szervezeti struktúrája és a versenyrendszere megyénkben igen jól szervezett, országos összehasonlításban is eredményes, elismert. A megyében 9 városi DSB mőködik, felosztva egymás között a megye területét. A DSBk-hez tartozó iskolák száma nem egyenletesen oszlik meg, vannak több iskolával rendelkezı DSBk és vannak kisebb körzetek. A körzetek versenyeit a DSB-k irányítják, szervezik. Az általános iskolai diákolimpiai versenyek felmenı rendszerben kerülnek megrendezésre, a körzetek legjobbjai jutnak a megyei döntıbe. Természetesen a diákolimpiai versenyeken kívül más sportágakban is vannak rendezvények (pl. tőzharc, judo, kick-box, stb.). A körzeti versenyeket a MDST hangolja össze. A középfokú iskolák versenykiírását a tanács titkára készíti el a sportágfelelısök bevonásával, figyelembe véve, hogy az iskolák érdekeit, teherviselı képességét. Megyénk diáksportjának háromszintő a szervezıdése: 1. Alapszintő foglalkoztatás, versenyek: Ide tartoznak az intézményeken belüli különbözı házi-, vagy iskolai versenyek rendezése, szervezése, a sportági speciális felkészítı tevékenység sportcsoportokban, sportszakkörökben, iskolai szakosztályok -ban. E tevékenységi területnek a finanszírozása intézményi feladat, melyhez minden iskolának rendelkezésére áll az un. normatív támogatás, bár a nehéz helyzetben lévı fenntartók nem minden intézmény számára teszik elérhetıvé. Szakmai felelıse az iskolai testnevelı tanár és szabadidı szervezı tanár (ahol van ilyen). 2. A második szint az alapfokú versenyeztetés: Ezt a feladatot látják el a Diáksport Bizottságok, elnökük koordinálásával. Valamennyi DSB tanévi terjedelmő versenynaptárt készít, amelyben az adott terület hagyományokra épülı kiskörzeti versenyeit, az iskolák közötti villámtornákat, kupaversenyeket és a felmenırendszerő Diákolimpiák versenyprogramját találhatjuk meg. Ezeknek a programoknak a teljesítéséhez egy-egy polgármesteri hivatal, egy-egy iskola járul hozzá anyagi támogatást nyújtva, míg a felmenırendszerő versenyek megrendezéséhez a DST biztosítja a rendezési költségeket. 3. A DST éves versenynaptárában elfogadott program teljesítése: E program gerincét a különbözı sportágak diákolimpiai megyei döntıinek megrendezése, a felvállalt országos elıdöntık és országos döntık lebonyolítása alkotják. A MDST egyik legnagyobb feladata a megyei döntık megszervezése, lebonyolítása, a diákolimpiai sportágakban (asztalitenisz B kategória, atlétika, duatlon, grundbirkózás, játékos sportversenyek, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, terem labdarúgás, röplabda, torna B kategória, úszás, szellemi diákolimpia). Ez évente rendezvény lebonyolítását jelenti, ahol biztosítani kell a versenypályát, bírókat, orvost stb. A MDST arra törekszik, hogy a megyei versenyeket minél több DSB bevonásával a megye különbözı városaiban rendezze meg, próbálva így az iskolák utazási költségeinek csökkentését. Helyszínek - többek között: Tatabánya, Tata, Esztergom, Dorog, Oroszlány, Komárom, Kisbér, Ács. 11. oldal

13 A megyei versenyeken kívül a MDST feladatai közé tartozott azoknak a területi, országos versenyeknek a szervezése is, amelyet a Magyar Diáksport Szövetség felkérése alapján vállalt el. Az elmúlt tanévek alatt 5 országos döntıje és 20 selejtezı, illetve területi rendezvénye volt az elnökségnek. Ezeket fıleg szellemi diákolimpia, kézilabda, kosárlabda, röplabda, játékos sportvetélkedı és atlétika sportágban szerveztük. A visszajelzések alapján minden rendezvény mind az országos vezetık, mint pedig a résztvevı csapatok vezetıinek körében elismerést váltott ki ban Komárom-Esztergom megye volt a rendezıje az alábbi országos versenyeknek: Országos döntı: - Atlétika II. korcsoport Országos elıdöntık: - Kézilabda V. korcsoport - Kosárlabda IV. korcsoport - Labdarúgás V. korcsoport - Lábtenisz III-IV. korcsoport - Lábtenisz V-VI. korcsoport - Röplabda III. korcsoport - Torna I-II-III-IV. korcsoport tanévben kiemelkedı sport teljesítményt nyújtott és kiváló eredményeket ért el, ezáltal országos elismerésben részesült a dorogi Eötvös József Általános Iskola és a tatai Eötvös József Gimnázium. Az iskolai testnevelés és diáksport területén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai erınlétének elérése a mindennapos elegendı testedzésen keresztül, a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása. Ezek eredményeként hatékonyan elızhetı meg az egészségkárosító viselkedések kialakulása. Ehhez elengedhetetlen az infrastrukturális és szakmai feltételek megteremtése. A sportiskolai rendszer célja: - Évfolyamos képzési rendszer, amely két irányban fejleszthetı: egyfelıl a közoktatási típusú intézményrendszer létrehozása, másfelıl az egyesületi típusú sportiskolai hálózat kiépítése irányába. - A sportiskolai rendszer korszerősítésének folyamatában súlyozottan a közoktatás típusú sportiskolák jogi és tartalmi mőködési feltételeinek megteremtése a cél. A közoktatás típusú sportiskolák mőködéséhez szükséges igazítani az azonos képzési célt megvalósító egyesületi típusú sportiskolák képzési rendjét is. Komárom-Esztergom megyébıl e programban résztvevı iskolák: - Tata: Kıkúti Általános Iskola Eötvös József Gimnázium - Tatabánya: Dózsa György Általános Iskola Tatabányai Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium A Megyei Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a diáksport szervezettségének megırzését, az alapfokú és felmenı rendszerő versenyek feltételeinek megteremtését; figyelmet fordít a diáksport infrastrukturális feltételeinek, valamint a sportreferensek közremőködésével a diáksport személyi feltételeinek biztosítására, a költségvetés lehetıségeinek függvényében anyagi támogatására. 2. Sportirányítás, sportági szakszövetségek, sportegyesületek A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia egyik legfontosabb célkitőzése a többcélú kistérségi társulások önkéntes részvételének erısítése a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában. Kistérségi szinten könnyebben biztosítható a szükséges infrastrukturális és pénzügyi háttér, létesítmény-szám, könnyebb az üzemeltetés, kiszőrhetıek a felesleges párhuzamosságok. 12. oldal

14 Különösen fontos feladat az állami sportigazgatás számára, hogy a sporttudománnyal és a sportvállalkozásokkal együttmőködve és a kialakítandó Nemzeti Sportinformációs Rendszerre támaszkodva nyomon kövesse a sport aktuális folyamatait, és a tapasztalatok segítségével innovatív kezdeményezéseket indítson el és menedzseljen a sportban. Az új, regionális és kistérségi közigazgatáshoz igazodó sportigazgatás kialakításáig és mőködésének megkezdéséig tartó átmeneti idıszakban kezdeményezı szerepet kell vállalnia, különös figyelmet fordítva a területi kiegyenlítıdésre; ágazati egyeztetésekre, a humán területekkel való kapcsolattartásra; a sporttörténeti értékeink megırzésére; valamint a szabadidı-gazdaság fejlesztésének támogatására. A helyi önkormányzatok nagyfokú önállósággal alakítják sportszervezetük rendszerét. A megyei önkormányzattal való kapcsolatuk alapja a jövıben a szorosabb együttmőködés, a sport területén ellátandó feladatok megosztása és az információ-áramlás kölcsönös biztosítása kell legyen. A területi és települési önkormányzati sportigazgatásnak információközvetítı, összegyőjtı, valamint a sportéletet koordináló szerepe van. A szövetségek egy része mindennapi mőködési és anyagi problémákkal küzd. Többségüket a koncepció nélküli mőködés jellemzi, nem rendelkeznek fejlesztési stratégiákkal, illetve operatív tervekkel. Ezek kidolgozásához és különösen a végrehajtásukhoz nincsenek meg a személyi, tárgyi és anyagi feltételeik. A szervezeti struktúra alsó szintjén a sportolás valódi színterét képezı egyesületek találhatók. Itt valósulhat meg leginkább az integráció a sport egyes területei között, hiszen léteznek olyan egyesületek, melyek egyaránt otthont adnak a diáksportnak, az utánpótlásnevelésnek, illetve a versenysport mellett a rekreációs sportnak is. A fogyatékos sportolók integrációjának kérdése a legkevésbé megoldott. Ösztönözni kell azt, hogy a települési önkormányzatok többcélú társulásai az alapító okiratukban vállalt közösen ellátandó közszolgáltatási feladataik között a sport területét mint a társadalompolitikai célkitőzések megvalósításának egyik eszközét is szerepeltessék. A Megyei Önkormányzat fontos feladatának tekinti a megyében mőködı sportági szakszövetségekkel történı együttmőködést. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata minden évben Sportgála keretében díjazza az elmúlt esztendıben kiemelkedı teljesítményt nyújtott sportolókat és sportvezetıket, valamint odaítéli a évben alapított: Komárom-Esztergom Megyei Sportdíja -t, a megye legmagasabb sportkitüntetését. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szövetségek mőködéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítja. A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság és a sportreferensek bevonásával, az éves költségvetés figyelembe vételével pályázati lehetıséget biztosít (anyagi támogatást nyújt), valamint folyamatos kapcsolatot tart a szakszövetségekkel. 3. Utánpótlás-nevelés A magyar fiatalok nemzetközi viszonylatban is nagyon keveset mozognak, melynek következtében állóképességük is romló tendenciát mutat. Ez elsısorban a XX. Század végén megjelenı szociokulturális okokra vezethetı vissza. Míg korábban a sport konkurenciája csupán a továbbtanulás volt, mára a számtalan szabadidı-eltöltési lehetıség miatt kevesebbet mozognak a diákok (mozi, számítógép, televízió, pláza, stb.) A verseny-, élsport minıségi utánpótlás-nevelés céljainak széles tömegbázis megteremtését biztosító Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Programban országosan ezer gyermek vesz rész. A tehetséggondozásra létrehozott Héraklész Bajnok Programnak, valamint Héraklész Csillag Programnak megyénk kiemelt tehetségő ifjú sportolói is tagjai. A Megyei Önkormányzat fontos feladatának tekinti az utánpótlás-nevelési programok megvalósítását Együttmőködik a megyei sportegyesületekkel, sportszövetségekkel a feladatok megvalósítása érdekében. 13. oldal

15 4. Fogyatékkal élık sportja A fogyatékossággal élık sportja eszköz kell, hogy legyen a társadalmi integrációban. Az integráció egy hosszabb folyamat eredménye, melyben érintett és érdekelt a társadalom minden tagja, a fogyatékos személyek és az épek egyaránt. A fogyatékossággal élık sportjában két fı irány van kibontakozóban: egyrészt a versenyorientált, elitsport jellegő, másrészt a szabadidısport jellegő, de nemzetközi eseményeket is rendezı egyéb sérülésspecifikus mozgalmak. A fogyatékos emberek hazai versenyeit többnyire fogyatékos-specifikus sportszövetségek és tagszervezeteik rendezik, egyes sportágakban azonban az épek versenyrendszerében is megjelennek fogyatékos sportolók. A sport ezen területén nemzetközi tendencia a sportági integráció, melyre Magyarországon is hajlandóság mutatkozik. A fogyatékos személyek rekreációs célú sporttevékenységének támogatása eddig háttérbe szorult a nagy költségvetéső nemzetközi versenyek támogatása mellett. A társadalmi célok elérése érdekében, az eddigi támogatási gyakorlattól eltérıen, a hangsúlyt a fogyatékos személyek sportba történı tömeges bevonására kell helyezni. A fogyatékos emberek sportjának szervezeti és megvalósulási oldala jelenleg fogyatékossági típusok szerint jelenik meg a sport színterein. A fogyatékos személyek sportjában a fejlıdés a sportági integráció útján valósulhat meg azokon a területeken, ahol az lehetséges. Az országos irányelvekkel és a jogszabályi feltételekkel összhangban, valamint a Megyei Önkormányzat és az országos sport fıhatóság együttmőködési megállapodásában foglaltak alapján kívánja elvégezni a vállalt feladatokat. A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság a sportreferensek közremőködésével - együttmőködve a Fogyatékkal Élık Komárom-Esztergom Megyei Sportszervezetével - mőködésükhöz segítséget nyújt, a megállapodásban foglaltak szerint anyagi támogatást biztosít. 5. Nemzetközi ifjúsági és sportkapcsolatok Világjelenség napjainkban, hogy a nemzetközi kapcsolatok egyik eleme a sport is. Sok esetben jelent nyitást, a kontaktus felvételének elıszobáját, s ezután más területek következnek, illetve következhetnek. Megyénk nemzetközi kapcsolatai már korábban, széles körben kialakultak. Közülük sok az élı, rendszeres találkozó. A Komárom-Esztergom megyében mőködı sportszövetségek 50 %- nak vannak nemzetközi sportkapcsolatai. Kiemelendı terület a németországi Rajna-Pfalz Tartomány sportszövetségei, valamint a szlovákiai Galánta és Nyitra járással fennálló kapcsolatok. A sporttörvény a települési önkormányzatoknak lehetıségként ajánlja a helyi sportszervezetek támogatási módjaként az adottságaiknak megfelelı részvételt a nemzetközi kapcsolatokban, illetve közremőködést a nemzetközi sport népszerősítésében. Az Európai Unió forrásokkal közvetlenül a sportot nem támogatja, azonban támogat olyan társadalmi célokat, melyek eléréséhez a sport eszközként felhasználható (mint esélyegyenlıség, társadalmi kohézió, stb.) A Megyei Önkormányzat elismeri a partnerkapcsolatok értékeit és az együttmőködések folytatásában érdekelt. Az Önkormányzat vezetése a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Rajna-Pfalz Tartományi Sportszövetsége közötti sportkapcsolatot fontosnak ítéli, támogatja további partnerkapcsolatok kialakítását, a folyamatban lévı programok megvalósítását. A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság a sportreferensek közremőködésével a költségvetés ismeretében a partnerkapcsolatban résztvevık számára támogatást biztosít. 6. Szabadidısport A szabadidısport szervezésének, az emberek mozgósításának a megvalósításban kiemelt szerepe van az önkormányzatoknak, a helyi civil szervezeteknek, az önkénteseknek, a szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak, illetve a lakóközösségnek, a családnak, a baráti közösségeknek és az egyénnek. 14. oldal

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az

Részletesebben

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Készült: 2011. évben Előterjesztette: Pánczél Károly alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Útban a Sportoló Nemzet felé

Útban a Sportoló Nemzet felé Útban a Sportoló Nemzet felé Sport Szakállamtitkárság Budapest, 2008 Sport_repi_v4.indd 1 2008.01.10. 10:46:13 Készült: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán Összeállította:

Részletesebben

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011 2014 1 Tartalom 1. Alapelvek 3.oldal 2. Az önkormányzat szerepvállalása. 5.oldal a, Óvodai, iskolai testnevelés 5.oldal b, Diáksport 6.oldal c, Utánpótlás nevelés

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/32-13 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19.-ei ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben