KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Vereckei Judit oktatási referens

2 Tisztelt Közgyőlés! Jelen elıterjesztés célja a tanév elıkészítéséhez szükséges fenntartói intézkedések meghozatala. A tanév elıkészítése a következı témákban igényel fenntartói döntéseket: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. (2) bekezdése alapján a fenntartó meghatározza az adott tanítási évben indítható osztályok/csoportok számát. A következı tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás és órarend elkészítéséhez szükség van az intézmények heti órakeretének kiszámítására vonatkozó rendelkezések és a felhasználható órakedvezmények meghatározására. I. Az új osztályok/csoportok számának meghatározása Intézményeink számára új osztály/csoport indításának feltételeként a Kt. 3. számú melléklet I. részében meghatározott maximális létszámokat írtuk elı (a jogszabályt az elıterjesztés melléklete tartalmazza), hiszen gazdasági szempontból, a tanulólétszám után igényelhetı normatív támogatás miatt önkormányzatunknak ez a legkedvezıbb. Legtöbb intézményünk esetében azonban számolnunk kell az ideálisnak tartott maximális létszámtól való eltéréssel, leginkább negatív irányba. A maximális létszámtól való eltérést a fenntartó engedélyezheti. A túllépés nem okoz gondot, kérdés azonban, hogy a maximálisnál kisebb létszám esetén engedélyezzük-e az osztály/csoport indítását. Javasolom a Közgyőlésnek, hogy a beiskolázás engedélyezésének alsó határát a 2010/2011-es tanévre a Kt. 3. számú melléklet I. részében meghatározott átlaglétszámban jelölje meg. Ezt az indokolja, hogy a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény teljesítménymutatójában mely a közoktatási normatívák igénylésének alapja is az átlaglétszám szerepel a szóban forgó évfolyamoknál (általános iskola 1. évfolyam, középfokú iskola 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsı szakképzési évfolyama, kollégiumi csoportok). Ha azonban ennél alacsonyabb az osztálylétszám/csoportlétszám, nem tudjuk a normatíva 100%-át igénybe venni. Az alábbi táblázat az indítandó új osztályok, csoportok jelenlegi létszámáról tájékoztat. 2

3 Intézmény Alapy G. Szki. és Szakk., Komárom Ált. Isk. Spec. Szki. Tata Ált. Isk. Spec. Szki. Hegyháti Alajos Tagintézménye, Kömlıd Ált. Isk. Spec.Szki Móra Ferenc Tagintézménye, Komárom Erkel F. Alapf. Mőv. Int., Dorog Géza F. Szki., Esztergom Jávorka S. Szkk. és Szki., Tata Kultsár I. Szkk., Komárom Széchenyi I. Szkk., Komárom Zsigmondy V. Gimn., Dorog Id. Rubik Ernı Kollégium, Esztergom Új osztályok/csoportok tervezett száma és létszáma a 2010/2011-es tanévben Általános isk. 1. évfolyam Max. l.: 26 fı Átlagl.: 21 fı (10 fı) (21 fı) (1-4. o. összevont: tan. ak. 14 fı 1-4. o. összevont: ért. ak. 24 fı) Középfokú iskola 9. évfolyam gimn. és szakközépisk. Max. l.: 35 fı Átlagl.: 28 fı (30 fı) Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola 1. szakképzési évfolyam szakközépisk. és szakisk. Max. l.: 30 fı Max. l.: 35 fı Átlagl.: 23 fı Átlagl.: 28 fı (73 fı) (53 fı) (24 fı) (20 fı) (72 fı) (44 fı) (72 fı) (34 fı) Kollégiumi csoport Max. l.: 27 fı Átlagl.: 25 fı tervezetten 2 csoport (kb. 60 fı) Alapfokú mővészetoktatási intézmény Egyéni oktatás a meghatározó Érettségi utáni 1. szakképzı évf. indítási felt.: 24fı van nincs nincs nincs kb. 600 fı nincs (46 fı) (70 fı) 6 osztály (216 fı) (90 fı) (91 fı) (54 fı) van tervezetten 2 csoport (60 fı) (66 fı) (70 fı) (105 fı) tervezetten 2 csoport (54 fı) van _ van van van nincs A táblázatban a max. l. és az átlagl. rövidítések a törvényben meghatározott maximális és átlaglétszámokat jelentik. 3

4 A táblázatban szereplı létszámadatok még nem véglegesek. Iskoláinkban a beiratkozás csak június 22-e után történik, a kollégiumokban augusztus végén, a zeneiskolában nagyrészt a szeptemberi pótbeiratkozáson jelennek meg a növendékek, az érettségi utáni szakképzı évfolyamra pedig a jelentkezések nagyrészt a felsıoktatási felvételi eredmények ismeretében történnek (július eleje), beleértve a pótfelvételi eljárást is (augusztus közepe). Ezért javaslom, hogy az intézmények vezetıi egyeztessenek a fenntartóval a beiratkozás utáni létszámadatokról, hogy véglegesíteni lehessen az indítandó osztályok számát. A fenti bizonytalanságok miatt javaslom azt is, hogy a maximális létszámok túllépésére vonatkozó engedélyt csak augusztus végén, a pótvizsgák után, az osztályismétlık és a jelentkezık számának ismeretében, már a végleges létszámadatokra adjuk meg. Szót kell még ejtetnünk az iskolák vonatkozásában a csoportok szervezésérıl. A Kt. 3. számú melléklet II. részének 5. pontja azt írja elı, hogy a csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának a fele. Tehát a maximális csoportlétszám általános iskolában 13, középfokú iskolában 15, illetve 17 fı. Mivel azonban az osztályok indításának engedélyezésekor is eltértünk a maximális létszámtól, javaslom, hogy általános iskolában 10 fıvel, középiskolában 14 fıvel indulhasson csoport. A szakképzı évfolyamokon a Kt. a gyakorlati képzésben résztvevık létszámát 12 fı/csoportban maximálja, amit mi is követendınek tartunk. II. A heti idıkeret meghatározására vonatkozó elvek Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen intézményeink számára csak a törvényben meghatározott, kötelezıen biztosítandó óraszámok alapján engedélyezzük a heti órakeretet meghatározni. A fentiek szerint az órakeret számításakor a következıket vesszük figyelembe: a Kt ának (3), (7) és (11) bekezdéseiben rögzített kötelezı, nem kötelezı és egyéni foglalkozásra vonatkozó óraszámokat, az 52. (6) bekezdésében jegyzett habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokra, a (8) bekezdésben a gyógytestnevelésre és a (13) bekezdésben a magántanulókra vonatkozó óraszámokat, 53. (7) bekezdésében a kollégiumi foglalkozásra vonatkozó óraszámokat, a növendékszám ismertében, a Kt ában és a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben szabályozottak szerint az alapfokú mővészetoktatási intézményekre vonatkozó óraszámokat, illetve a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész, II/7. pontjában meghatározott osztályfınöki és munkaközösség-vezetıi órakedvezményeket, valamint az igazgatóra, az igazgatóhelyettesre, a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet tagjaira vonatkozó órakedvezményeket. Az órakeret számszerősítése, mivel több intézményünk esetében az indítható osztályok, csoportok száma még nem dılt el véglegesen, csak késıbb lehetséges. A számítás elvét javasolom határozatként is megfogalmazni. Tisztelt Képviselık! Kérem, támogassák az elıterjesztésemben elıadottak alapján az alább megfogalmazott javaslatokat! Tatabánya, Simon Géza alelnök 4

5 Határozati javaslat A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés I. elrendeli 1. hogy a 2010/2011-es tanévben - a) a közoktatási törvényben meghatározott átlaglétszámmal, illetve a fölötti létszámmal induljanak osztályok és kollégiumi csoportok; b) az érettségi utáni szakképzı évfolyam indításának a 24 fı/osztály létszámhatár legyen a feltétele; c) csoport indításának feltétele az általános iskolákban a 10 fı/csoport, középfokú iskolában a 14 fı/csoport, a szakképzı évfolyam gyakorlati foglalkozásánál a 12 fı/csoport, a felmenı rendszer elve alapján; 2. minden intézményvezetı számára, hogy a tanulói beiratkozások után haladéktalanul egyeztessenek a fenntartóval a végleges létszámadatokról az indítandó osztályok számának meghatározása miatt; 3. minden intézményvezetı számára, hogy a pótvizsgák után haladéktalanul egyeztessenek a fenntartóval a végleges létszámadatokról a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése miatt; 4. hogy a heti órakeret a törvényben meghatározott, kötelezıen biztosítandó óraszámok és órakedvezmények alapján kerüljön meghatározásra. Felelıs: az 1. pont vonatkozásában: Simon Géza, a megyei közgyőlés alelnöke a 2-4. pontok vonatkozásában: az intézményvezetık Határidı: Az 1. és a 4. pont vonatkozásában: azonnal A 2. pont vonatkozásában: június 28. A 3. pont vonatkozásában: augusztus 26. II. felhatalmazza a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökét a maximális létszám túllépésre vonatkozó döntés meghozatalára, és arra, hogy errıl a Közgyőlést szeptemberi ülésén tájékoztassa. Felelıs: Ruchti Róbert, a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke Határidı: azonnal 5

6 Melléklet 3. számú melléklet az évi LXXIX. törvényhez Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje I. Létszámhatárok Átlaglétszám Maximális létszám Óvoda Iskola a) az 1-4. évfolyamon b) az 5-8. évfolyamon és a szakiskola évfolyamán c) A évfolyamon szakközépiskolai és szakiskolai elméleti képzés szakképzı évfolyamon d) szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés 8 12 e) mővészeti szakiskolában és szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés f) alapfokú mővészetoktatási intézményi oktatás zenemővészeti ágban 8 15 más mővészeti ágban Kollégium kollégiumi foglalkozásoknál

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2010 2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó 1. A SZOI szakmai vezetőinek (idegen nyelvi, sport) tájékoztatója. 2. Oktatási intézmények 2010/2011. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának meghatározása.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben