Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-ei testületi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére az állami támogatásra jogosultság feltételei a szociális szakosított ellátások területén tárgyban Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Imre Eszter szociális referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága (továbbiakban: Igazgatóság) önkormányzatunk központi költségvetésbıl származó hozzájárulásai, támogatásai évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatban 2009-ben helyszíni ellenırzést tartott. A helyszíni vizsgálat célja annak megállapítása, volt, hogy a központi költségvetésbıl származó hozzájárulások, támogatások (normatíva) elszámolása megfelelt-e a jogszabályi elıírásoknak. A vizsgálatban hat intézményünk volt érintett (Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola, Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola, Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Hegyháti Alajos Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény). Az Igazgatóság által ellenırzött normatíva lehívási jogcímek: pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása; alapfokú mővészetoktatás; egyes pedagógiai módszerek támogatása; szakképzés elméleti képzés; kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás; kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése; kedvezményes iskolai étkeztetés; esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása. Az Igazgatóság vizsgálati jegyzıkönyve alapján önrevíziót hajtottunk végre. Egyes észrevételeket elfogadtunk, másokat vitattunk és a normatíva lehívás jogosságát dokumentumokkal igazoltuk. Jogszabály értelmezési/alkalmazási vita alakult ki szerveink között a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása (2008. évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény /Kvtv./ 3. számú melléklet 12. ab) jogcím kapcsán. Az ellenırzött Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény mőködési engedélyben is rögzített ellátási területe Komárom Esztergom Megye, ezért az Igazgatóság megvizsgálta az ellátottak intézménybe kerülése elıtti lakcímét. Az Igazgatóság 3 fı összesen 824 gondozási napját nem vette figyelembe, mert intézményi felvételét megelızı lakcímük az intézmény mőködési engedélyében meghatározott ellátási területen kívül esett. Álláspontját a Kvtv.-re, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (Szmr.) rendelkezéseire alapította. Véleményét az alábbiak szerint lehet összegezni. A Kvtv. 3. sz. melléklet 5. pontja szerint szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés jogcímen normatívát azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások vehetnek igénybe, akik az Szmr. szerinti mőködési engedéllyel rendelkeznek. Az Szmr. szerint szociális intézmény (jogszabályi kivételtıl eltekintve) csak mőködési engedéllyel, a jogszabályokban és a mőködési engedélyben meghatározott feltételek szerint mőködtethetı. Az Szmr. szabályozza, hogy a mőködési engedélynek mit kell tartalmaznia. Kötelezı tartalmi eleme az ellátási terület meghatározása, mely, ha megváltozik a fenntartónak kérnie kell 8 napon belül a mőködési engedély módosítását. Önkormányzatunk ilyen módosítást nem kért.

3 Az Igazgatóság szerint a mőködési engedélyben foglaltaktól eltérıen került felvételre a 3 fı, ezért utánuk állami támogatásra nem vagyunk jogosultak. Igazgatóságtól eltérı véleményünket mi is a jogszabályokra alapítjuk. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (Áht.) 64. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatokat megilletı normatív hozzájárulások és támogatások - ezen belül külön a feladatmutatók alapján járó hozzájárulások és támogatások - jogcímeit és igénybevételük feltételeit költségvetési törvény határozza meg. A Kvtv. a Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása jogcímnél (3. sz. melléklet 12. ab) pont) az igénybevétel feltételeként azt írja elı, hogy a helyi önkormányzat ápoló-gondozó otthont és rehabilitációs intézményt tartson fenn a pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. Ezen feltételnek megfelelünk. Az Igazgatóság az álláspontját a Kvtv. nek a 12 ab) jogcímhez főzött Szmr.-el kapcsolatos kiegészítı szabályára (5. pont) alapítja. Intézményünk azonban rendelkezik az Szmr. szerinti mőködési engedéllyel és a jogszabályokban, mőködési engedélyben meghatározottak szerint mőködik. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló évi III. tv. (Szoctv.) 92. (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzatok rendeletet alkotnak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzatok jogosultak szabályozni, hogy milyen eljárás keretében vehetnek fel ellátási területükön kívüli lakcímmel, tartózkodási hellyel (megyei önkormányzati fenntartású intézmény esetén, megyén kívülrıl) rendelkezı lakósokat az intézményeikbe. Önkormányzatunk ezzel a lehetıséggel élt a helyi rendeletének megalkotásakor már 2003-ban is. A közgyőlési elnökök pedig gyakorolták ezt a jogosítványukat. A jelenleg hatályos 11/2008. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése ad felhatalmazást a megye közigazgatási területén kívül élık egyedi eljárás keretében történı felvételére. Az Igazgatóság elfogadja, hogy rendeletünk alapján jogszerően létesítettünk jogviszonyt a megyén kívülrıl bekerült lakókkal, de az álláspontok szétválnak ott, hogy a mőködési engedélyben meghatározott ellátási terület módosítása nélkül jogosultak vagyunk-e az állami támogatásra. Véleményünk szerint igen, mert az egyedi engedély megadásának nem lehet olyan jogkövetkezménye, hogy a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége kibıvül a felvett pszichiátriai beteg lakcíme, tartózkodási helye szerinti település közigazgatási területével. A Szoctv. alapján az önkormányzatokat a közigazgatási területükön terheli ellátási kötelezettség, melyet nem szőkíthetnek. Ezt az ellátási területet kell a mőködési engedélyben kötelezı jelleggel megnevezni. Az önkormányzatoknak joga van önként vállalt feladatként az ellátási területükön kívül esı települések lakói számára is szociális szolgáltatást biztosítani, melyet, ha felvállalnak az ellátási területtıl eltérı mőködési területen végeznek. A jogalkotó mindkét esetben ellátási területrıl beszél és elıírja a mőködési engedély/ellátási terület módosítását, ha azt a fenntartó bıvíteni kívánja. Önkormányzatunk - a szociális intézményeinek várakozó listájára tekintettel - a kötelezı feladatellátását, mőködési területét nem bıvítette ki. Elısegítette azonban a helyi rendeletalkotással, az egyedi intézményi felvételi eljárás lehetıvé tételével, hogy a betegek szociális ellátáshoz való joga ne sérüljön, a Szoctv. szabályai (ellátott intézmények közötti áthelyezése, sürgıs esetek ellátása) érvényesüljenek. Az Szoctv. korlátozza az intézmény mőködési engedélyében szereplı, engedélyezett férıhely átlépését és jogkövetkezményként mőködési engedély módosításának kötelezettségét írja elı.

4 Ilyen korlátozást eddig a Szoctv. nem írt elı a mőködési terület vonatkozásában. A jogalkotó csak január 1-jei hatállyal vezeti be a korlátozást. Bentlakást nyújtó intézmény esetén az intézmény férıhelyeinek 10%-áig az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. (35/2009. (XII. 30.) SzMM rendelet) Az új szabály megerısíti azt az álláspontunkat, hogy a mőködési engedély (ellátási terület) módosítása nélkül is van lehetıség ellátási területen kívül lakó személy intézményi felvételére és állami támogatás jogszerő lehívására. Az ellenırzı szervek 2009-ig nem is vitatták a mőködési területünk megállapításának jogszerőségét, a normatívára való jogosultságunkat. Az ellenırzés kapcsán további problémának tartjuk, hogy az Igazgatóság az intézmény mőködésének megkezdésére visszamenı hatállyal vizsgálta az ellátottak intézménybe kerülése elıtti lakcímét, mely az Szmr. hatálybalépése ( ) elıtti idıszakot is érintette. Az Igazgatóságnak ez a szemlélete teljes jogbizonytalanságot eredményez. Figyelmen kívül hagyta az Igazgatóság továbbá azt a körülményt, hogy az ellátottak a beköltözést követıen - függetlenül korábbi lakcímüktıl - bejelentésre kerülnek az intézmény székhelyére. Az ellátási területre vonatkozó, a vizsgálat által szabálytalannak minısített helyzet a lakcímváltozással megszőnt. Mind a három fı a évi normatíva igénylésekor állandó megyei lakóhellyel rendelkezett. Vitatjuk a évi normatíva megvonás jogalapját olyan lakók kapcsán, akik a évi normatíva igénylésekor már megyei lakosok voltak. Az Igazgatóság álláspontja nem egyedi. Más megyei és települési önkormányzatok is kifogásolták az ismertetett ellenırzési gyakorlatot. Az Igazgatóságok határozathozatali szakban vannak. A már meghozott határozatokban figyelmen kívül hagyták az önkormányzatok álláspontját. A lezárult évi ellenırzés jogkövetkezményei önkormányzatonként különbözı súllyal jelentkeznek, akár mőködésképtelenséget is okozhatnak. Hosszútávon pedig minden ellenırzésre kerülı önkormányzatnak számítania kell normatíva visszafizetésre, ha nem változik a Kincstár ellenırzési gyakorlata. A január 1-jétıl hatályos új szabályozás csak a jövıre vonatkozóan ad megoldást. Mindezekre tekintettel javaslom, hogy éljünk a szociális és munkaügyi miniszter felé felterjesztési jogunkkal az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdés alapján és kérjünk a probléma megoldására egyértelmő jogi szabályozást, a szakmai és a pénzügyi tárgyú szabályok közötti összhang megteremtését. Tatabánya, február 10. Dr. Völner Pál

5 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. él a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101. (1) bekezdés a) és b) pontján alapuló felterjesztési jogával, kéri az szociális és munkaügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a Magyar Államkincstár Igazgatóságai évben a szociális intézményekben tartott - helyszíni ellenırzéseinek vizsgálati szempontjait, az ellátási területen kívülrıl bekerült ellátottak utáni normatíva lehívásra jogosultsággal összefüggı álláspontját, továbbá gondoskodjon a vizsgálat eredményétıl függıen szükségessé váló jogszabály módosításról. 2. felhatalmazza a közgyőlés elnökét a felterjesztés elkészítésére, és a szociális és munkaügyi miniszternek történı megküldésére. Határidı: március 5. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok dr. Ördögh Attila osztályvezető Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben