a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 1580/2009. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 5/2009. (II. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Imre Eszter szociális referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) jelentıs módosításai alapján új rendeletben szabályoztuk 2008-ban a szociális intézményeink igénybevételét, és meghatároztuk a szolgáltatásért fizetendı intézményi térítési díjakat a differenciált mértékő normatívánként (továbbiakban: ÖR.) Ezt követıen díjemelést hajtottunk végre 2009-ben, melynek mértéke 4,5% volt. Az ismételt ÖR. módosítási javaslatom oka, hogy két intézményünkben újfajta intézményi térítési díj megállapítása szükséges a feladat bıvülésükre és a feladat ellátáshoz nyújtott eltérı normatíva összegére tekintettel. A Pszichiátriai Betegek Otthonában már megkaptuk a mőködési engedélyt 5 fı nappali ellátásra, és július 1-tıl megkezdıdött a szolgáltatás teljes létszám mellett. A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában is lehetıséget látok a nappali ellátás 10 fı részére történı biztosítására. A hatályos alapító okirata tartalmazza a nappali feladatellátást. A szolgáltatás iránt van igény. A nappali ellátás állami normatívája eltér a többi szolgáltatásétól. Az Sztv (1) bekezdése írja elı, hogy külön intézményi térítési díjat kell megállapítanunk ebben az esetben a nappali ellátásra. A nappali ellátás intézményi térítési díjszámításánál figyelembe kell venni, hogy a normatív támogatás e szolgáltatásnál az étkeztetéshez, és a nappali ellátás étkezésen túli költségeihez együttesen ad hozzájárulást, a térítési díjnak függnie kell attól, hogy az ellátott igényel-e étkezést az ellátáson belül, vagy nem. Az otthonok szakmai programjai részletezik a szolgáltatásnyújtás tartalmát. Az étkezéssel együtt történı nappali ellátás csak az ebédet foglalja magába, azonban lehetıség van külön ellenszolgáltatás mellett további étkezést is igénybe venni. Az elıterjesztés 1. sz. függeléke tartalmazza a nappali ellátás térítési díjszámítását, mely az ismertetett szempontok, és a jogszabályi elıírások figyelembevételével történt. A Pszichiátria Betegek Otthonában az étkezéssel együtt vagy a nélkül számított éves mőködési költségbıl levonásra került az éves normatíva bevétel. A különbözetként megkapott intézményi térítési díjtömeg a mőködési költségnek az a része, amelyet az ellátottakra áthárítottunk. A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában fogyatékos gyermekek (kiskorúak) és felnıttek (nagykorúak) ellátásáról egyaránt gondoskodnak. Az Sztv. 65/F. (4) bekezdés alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során. A Gyvt. szabályai szerint a gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Önkormányzatunk 1/2009. (I. 29.) számú rendeletében megállapított nyersanyag norma alapján történt a gyermekek ebéd költségének számítása a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában. A 7-14 éves korcsoport egy napi teljes nyersanyagnormájának 45%-a került figyelembevételre. Az erre vonatkozó számítást szintén az elıterjesztés 1. sz. függeléke tartalmazza. A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában is kiszámítottuk a Pszichiátriai Betegek Otthonával megegyezı módon az intézményi térítés díj összegét étkezéssel együtt és a nélkül, mert nagy-

3 korúak is bekerülhetnek a nappali ellátásba. A fogyatékos személyek nappali ellátásának normatíva összege több mint kétszerese a pszichiátriai betegekéhez viszonyítva, így az étkezésen kívüli szolgáltatásért csak alacsony összegő díjat (67,- Ft/nap) kérhetünk a nagykorúaknál. A kiskorúak esetében számított napi intézményi térítési díj (ebédköltség) ezzel a szolgáltatási díj összeggel kevesebb. Az eddigi gyakorlatunktól eltérıen nem teszek javaslatot a kiszámított intézményi térítési díj csökkentésére, mert az önkormányzat a nappali szolgáltatás nyújtására nem kötelezhetı és különösen a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában alacsony összegő a térítési díj. A jelenlegi gazdálkodási nehézségeinkre tekintettel önként vállalt feladat ellátására csak akkor látok lehetıséget, ha az a fenntartó támogatása nélkül megoldható. A Pszichiátriai Betegek Otthonában a nappali ellátás normatíván felüli többletköltségét teljes mértékben fedezi a térítési díj, és mérlegelendı körülmény az is, hogy a feladatellátás önkéntes vállalása már megtörtént az új épület beruházáshoz benyújtott pályázatunkban. A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában a nagykorúak nappali ellátásának normatíván felüli többletköltségét áthárítottuk az ellátottakra, a gyermekeknél ennek jogszabályi akadálya van. Az intézmény azonban magára vállalta a nappali ellátásánál számított 67,- Ft/nap/fı esetlegesen keletkezı szolgáltatási díjveszteség kigazdálkodását. A februári közgyőlésen elhangzott, a térítési díj kerekítésével összefüggı képviselıi észrevételt figyelembe vettem, és a nappali ellátás intézményi térítési díjára kerekítve tettem javaslatot. A többi ellátási formánál erre a évi térítési díjszámításnál kerül sor, annak érdekében, hogy 2009-ben minden ellátottat szolgáltatási fajtánként azonos díjfizetési kötelezettség terheljen. Az ÖR. 1. számú melléklete kiegészül a nappali ellátás intézményi térítési díjának megállapításával, egyebekben nem változik. Tisztelt Közgyőlés! ÖR. gyakorlati alkalmazása során tapasztaltakra tekintettel négy hatáskör módosítására teszek javaslatot. - Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik a szociális intézmények szakmai programjának elfogadása. Az intézmények tevékenysége, szervezete gyakran változik. A mőködési engedély módosítását igénylik ezek a változások. A mőködési engedélyezési eljárásokban a módosított, bizottság által jóváhagyott szakmai programokat be kell csatolni. Sokszor a változás, bár alapító okiratot érinti, de szakmai munka szempontjából nem érdemi (név-, és címváltozás, stb.). Rendkívüli bizottsági ülés összehívása aránytalanul nagy terhet jelent, különösen a nyári idıszakban. A leírtakra tekintettel kérem, hogy kerüljön közgyőlés elnöki hatáskörbe a szakmai programok és módosításaik fenntartó részérıl történı elfogadása. A házirend a szakmai program mellékletét képezi, ezért javaslatom a házirendre is kiterjed. A bizottság kapjon utólagos tájékoztatást a szakmai programok, házirendek változásáról. Az intézmények, otthonok a bizottság elıtt továbbra is beszámolnak éves munkájukról, tevékenységük a bizottság által figyelemmel kísérhetı. - A Komárom Esztergom Megyei Szociálpolitikai Fórum feladatai között szerepel, hogy a helyi önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepcióit véleményezi. Az Sztv. szerint a Fórumnak a megyei szolgáltatástervezési koncepcióval összefüggésben vannak feladatai.

4 Figyelemmel kíséri a koncepció hatályosulását, feltárja az abban foglaltak végrehajtását gátló körülményeket, elısegíti a megfogalmazott célok érvényesítését. Javaslom, hogy a Fórum feladatai közül hagyjuk el a helyi önkormányzati szolgáltatástervezési koncepció véleményezését. - A fenntartó (átruházott hatáskörben a közgyőlés elnöke) határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat, ha az ellátott nem képes a teljes összegő térítési díj megfizetésére a saját jövedelmébıl. Célszerő az intézményvezetıi hatáskör növelése a személyi térítési díj megállapításánál az alábbiakra tekintettel: A határozathozatal nem eredményezhet díjbevétel növekedést, mert: január elsejétıl folyamatosan kedvezıtlenek a jogszabályi változások (nem terhelhetı a készpénzvagyon, illetve a munka-rehabilitációs jövedelem), egy-egy ellátott által fizetendı személyi térítési díj továbbra sem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 80%-át, a térítési díjszámításnál figyelembe vehetı jövedelmek egy része már ben sem növekedett (nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások köre), és ez a jövıben sem várható. A két szociális intézményünkben 2009-ben az ellátottak 63 %- a nem tudta megfizetni jövedelmébıl az intézményi térítési díjat, ezért határozathozatalra került sor. A határozathozatal során az ismertetett körülményekre tekintettel ugyanazon összegő személyi térítési díjak állapíthatók meg, mint amit az intézményvezetık a gondozottak elızetes étesítı levelében megállapítottak. Az intézményvezetı térítési díj megállapítási határkörének bıvítése költségcsökkentı a párhuzamos feladatellátás megszőnése miatt. A jelenlegi eljárás leegyszerősödik és lerövidül a határozatok meghozatalának és jogerıre emelkedésének idıtartamával. Javaslom, hogy a következı esetekben kerüljön határozathozatalra sor: az ellátott ingyenes ellátásban részesül, van a személyi térítési díj megfizetésére részben vagy egészben kötelezhetı (tartásra képes és köteles) személy, van a személyi térítési díj megállapításakor részben vagy egészben jogszabály alapján figyelembe vehetı vagyon. Az Sztv év végi módosítása alapján a jogszabály lehetıségként említi csak a személyi térítési díj fenntartói határozattal történı megállapítását. Lehetıség van tehát arra, hogy a személyi térítési díj megállapítása intézményvezetıi intézkedésén alapuljon akkor is, ha az ellátott nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj teljes összegét. - A személyi térítési díjhátralék erejéig jelzálogjog jegyezhetı be az ellátottak ingatlanvagyonára. A megyei közgyőlés jogszabályi változás következtében már nem jogosult a jelzálogjog bejegyzésének a földhivatalnál történı közvetlen kezdeményezésére. Az illetékes Államigazgatási Hivatal viszont kéri a fenntartó döntését a jelzálogjog bejegyzésrıl. Javaslom az errıl való döntés elnöki hatáskörbe utalását.

5 Kérem a Tisztelt Közgyőlést a rendelet tervezet megvitatására és elfogadására. Tatabánya, szeptember 24. Dr. Völner Pál

6 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2009. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 5/2009. (II.26.) számú rendelettel módosított 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ában kapott felhatalmazás alapján az 5/2009. (II. 26.) számú rendeletével módosított 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR) a következık szerint módosítja: Az ÖR. 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) Az intézményvezetı a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételétıl számított 30 napon belül értesíti az ellátásra jogosultat, a törvényes képviselıt, illetve a tartásra, gondozásra köteles és képes személyt (továbbiakban: fizetésre kötelezett) a személyi térítési díj összegérıl (4. számú melléklet) a) amennyiben az ellátott havi, idısotthoni ellátás esetében a kiadott jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének 80 %- a eléri az intézményi térítési díj összegét; b) ha az ellátott havi, idısotthoni ellátás esetében a kiadott jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének 80 %- a nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik a térítési díj beszámításánál jogszabály alapján figyelembe vehetı vagyonnal, vagy tartásra köteles és képes hozzátartozóval. c) ha a fizetésre kötelezett vagy más személy úgy nyilatkozik, hogy szerzıdésben vállalja az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetését (5. sz. melléklet) (2) Az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátásra jogosult havi jövedelmének 80%-át, átmeneti elhelyezés esetén 60%-át, rehabilitációs lakóotthoni elhelyezés esetén 50%-át, figyelembe véve a költıpénz összegét is, és nem lehet több az intézményi térítési díj összegénél.

7 Az ÖR. 8. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Átruházott hatáskörében eljárva a megyei közgyőlés elnöke határozatban állapítja meg a személyi térítési díjat: a) amennyiben az ellátott ingyenes ellátásban részesül; b) amennyiben van a személyi térítési díj megfizetésére részben vagy egészben kötelezhetı személy (tartásra képes és köteles személy) c) amennyiben a személyi térítési díj megállapításakor részben vagy egészben van jogszabály alapján figyelembe vehetı vagyon. (2) A megyei közgyőlés elnöke az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben, ha a kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonyai ezt indokolják, az intézményvezetı által megállapított személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj 50 %-áig mérsékelheti. (3) A megyei közgyőlés elnöke - átruházott hatáskörben határozattal dönt a személyi térítési díjhátralék erejéig fenntartót megilletı jelzálogjogról és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés illetékes szociális hatóságnál történı kezdeményezésérıl. 3. Az ÖR. 18. (2)-(3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 18. (1) A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága évente egy alkalommal beszámoltatja az intézményt a szakmai munkáról, továbbá folyamatosan tájékozódik az intézmény szakmai programjáról és házirendjérıl. (2) A közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben- jóváhagyja az intézmény szakmai programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, továbbá házirendjét. 4. Az ÖR. 19. (1) és (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 19. (1) A megyei szolgáltatástervezési koncepció hatályosulásának figyelemmel kisérésére, az abban meghatározott feladatok végrehajtását gátló körülmények feltárására, a koncepcióban megfogalmazott célok érvényesítésének elısegítésére, a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés megyei szociálpolitikai fórumot (továbbiakban: Fórum) mőködtet.

8 (4) A Fórum tagság megszőnik: - a megbízási idı leteltével, - a tag lemondásával, halálával, - a tag visszahívásával, - a delegáló szervezet jogutód nélküli megszőnésével, - vezetıi megbízás megszőnésével. 5. Az ÖR l. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 6. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel október 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet ával megállapított ÖR a március 1. napján lép hatályba. Tatabánya, szeptember 24. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál közgyőlés elnöke

9 /2009. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı személyes gondoskodás keretében szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben fizetendı térítési díjak Az intézmény megnevezése törvény alapján számított intézményi térítési díj évi megállapított intézményi térítési díj mértéke (Ft) mértéke (Ft) Havi Napi Havi Napi Tartós bentlakásos intézmények Ápolást, gondozást nyújtó Integrált Szociális Intézmény (ISZI) Intézmény Esthajnal Idıskorúak Otthona 2028 Pilismarót-Basaharc ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József Attila u. 4. ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergom, Dessewffy u. 20. Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Fogyatékos Otthona Tatabánya-Síkvölgy ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Esztergom, Visegrádi u Rehabilitációs intézmény Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Pszichiátriai Otthon Tatabánya-Síkvölgy

10 Lakóotthon Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény I. II. III. sz. Pszichiátriai Lakóotthon Tatabánya-Síkvölgy Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona 2837 Vértesszılıs, Tanács u. 6. ISZI Fogyatékosok Lakóotthona Tokodaltáró, Sallai u. 1. ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Lakóotthon Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. Átmeneti elhelyezés nyújtó ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Intézmény 2028 Pilismarót-Basaharc ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom, Dr. Niedermann Gy. út 1. Emelt színtő ellátást nyújtó ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Intézmény 2028 Pilismarót-Basaharc Demensek ellátása ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Esztergom Visegrádi u Szociális rászorultak ellátása ISZI Esthajnal Idıskorúak Otthona Pilismarót- Basaharc ISZI Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona Esztergom, Visegrádi u Nappali ellátást nyújtó ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona intézmények Ellátás étkezéssel Ellátás étkezés nélkül

11 ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Nagykorúak napközbeni ellátása étkezéssel Nagykorúak napközbeni ellátása étkezés nélkül Kiskorúak napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) Emelt szintő ellátást nyújtó intézményi elhelyezés esetén fizetendı egyszeri hozzájárulás összege: Esthajnal Idıskorúak Otthona 2028 Pilismarót-Basaharc 1 személyes 1 emeleti erkélyes lakrész ,- Ft/fı 1 személyes földszinti kilépıs lakrész ,- Ft/fı 2 személyes lakrész ,- Ft/fı

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben