a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 27-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-i ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács munkájáról és versenyrendszerérıl Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıadó: László Ferenc, a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács Elnöke

2 Tisztelt Közgyőlés! Az iskolai testnevelés és diáksport területén a cél a gyermekek testi, lelki és szellemi egészségének biztosítása, fizikai erınlétének javítása, a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása. Ennek eredményeként hatékonyan megırizhetı az egészség, kialakítható az egész életre szóló igény a testkultúra fenntartására. Mindezek teljesüléséhez elengedhetetlen az infrastrukturális és szakmai háttér biztosítása. A évi I. törvény a sportról a települési önkormányzatok kötelezı sportfeladatául szabja az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését, illetve önként vállalt feladatként jelöli meg a megye számára is a gyermek-, ifjúsági- és diáksport versenyrendszerének segítését. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata kezdetektıl kiemelt feladatának tekinti a diáksport szervezettségének megırzését, az alapfokú és felmenı rendszerő versenyek feltételeinek megteremtését, költségvetési forrásból történı támogatását, a mindenkori lehetıségeinek függvényében. A diákok sportja, gyermekeink életének, személyiségük fejlıdésének meghatározó részére. Kiemelt figyelmet és támogatást érdemel mind megyei, mind pedig országos szinten. A Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács tanévi tevékenységérıl készült beszámoló jól tükrözi a feladatellátás egész megyét érintı szervezettségét, a mőködés személyi, anyagi feltételeit, az elért eredményeket. Kérem a Tisztelt Közgyőlést a beszámoló megtárgyalására és elfogadására, a diáksport tevékenység további támogatására! bánya, november 27. Dr. Völner Pál Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke 2

3 "Megfutamodni a harctól, ez a legrosszabb, ami megtörténhet velünk. Rosszabb, mint vereséget szenvedni, mivel a vereségbıl mindig tanulhatunk valamit, de a megfutamodással csak ellenségünk gyızelmét hirdetjük." Paulo Coelho T Á J É K O Z T A T Ó KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS , valamint a 2008/2009.TANÉVI TEVÉKENYSÉGEIRİL Jelenleg a közoktatásban több mint másfél millió diák tanul. A népesség ilyen jelentıs hányada egészségi állapotának megtartása, illetıleg javítása, munkaképességének megırzése társadalmi ügy. A nevelés szervezés részeként mással nem pótolhatóan járul hozzá a tanulóifjúság egészséges életmódra neveléséhez, kiegyensúlyozott életviteléhez, végsı soron társadalmi beilleszkedéséhez. A diáksport az általános és középfokú iskolák nappali tagozatain tanuló fiatalok önként vállalt tevékenysége, amely szabadidıben szervezett keretek között (ISK, DSE, DSK) többnyire az intézmények sportlétesítményein belül folyik, s amelynek célja a sportos életmódra, rendszeres fizikai aktiválásra nevelése, másrészt a rendszeres sportolási versenyzési igények felkeltése és kielégítésének elısegítése és nem utolsó sorban a sportban tehetséges tanulók kiválasztása által a versenysport utánpótlás neveléséhez való hozzájárulás. A Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács fı célkitőzése, hogy a megyei alap- és felmenı rendszerő versenyek zökkenımentes lebonyolítását biztosítsa, tagszervezetei érdekképviseletét ellássa. Ezen túl a tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy megyénk fiataljai edzetté, állóképessé, egészségesebbé váljanak. Diáksport területei: - a tanórán kívüli sportfoglalkozásokhoz kapcsolódó iskolai, helyi rendezvények (házibajnokságok, sportvetélkedık, stb.) - túrák, táborozások - egyéb meghirdetett programok - szabadidıs sportrendezvények. Alapfokú versenyek: városi, kiskörzeti, körzeti, megyei versenyek. - felmenı rendszerő diákolimpiai versenyek - nemzetközi diáksport versenyek. Diáksport szervezeti felépítése: helyi szinten: DSK, DSE, ISK, kistérségi koordináció: Városi Diáksport Bizottságok, megyénként: Megyei Diáksport Tanácsok és végül a Magyar Diáksport Szövetség. A Megyei Diáksport Tanács (MDST) feladata: - gondoskodik a DSB-k képviseletérıl és tevékenységük területi összehangolásáról, - koordinálja és mőködteti a diáksport tanács körzeti, megyei versenyrendszerét, a megyei szövetségek segítségével, 3

4 - elkészíti és egyezteti a diáksport szervezetek területi, megyei esemény naptárát és a versenyek kiírásait, összhangban az országos diákolimpia versenykiírásával, - dönt a hatáskörébe utalt központi és helyi támogatások elosztásáról, - ellenırzi a központi és helyi támogatások rendeltetésszerő, célirányos felhasználását, - adat és információ szolgáltatást végez a Magyar Diáksport Szövetség Elnökségének, - a MDST tevékenységét, munkabizottságait a helyi feltételek és szükségletek alapján önállóan szervezi és bonyolítja. Az elmúlt idıszakban a sport területén végbemenı jelentıs változásokhoz történı alkalmazkodás folyamatosan új és új kihívásokat állít a diáksport elé is. A kormányzati programok ismerete és a már zajló folyamatokba történı betekintés során egyre nyilvánvalóbb, hogy a diáksport programjában, szerkezetében és szemléletében is alkalmazkodni kell a megváltozott környezethez. Ez rendkívül nehéz feladat, hiszen az állami sportirányítás folyamatos átszervezése, az ezzel járó finanszírozás bizonytalansága komoly probléma. Fontos elérni, hogy a települési és megyei önkormányzatok segítsék az itt folyó tevékenységet, és ezáltal biztosítsák azt a stabilitást, melyet a kipróbált, hosszú évek óta mőködı rendszerek igényelnek. Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanácsról Alakulás éve: 1989 Elnök: Titkár: László Ferenc Csicsó Erika Elnökség tagjai: Dorog Városi Diáksport Egyesület Esztergom Városért Diáksport Egyesület Kisbér Körzeti Diáksport Bizottság Komárom Körzeti Diáksport Bizottság Nyergesújfalu Körzeti Diáksport Bizottság Oroszlány Körzeti Diáksport Bizottság Körzeti Diáksport Bizottság bánya Városi Diáksport Szövetség Tát Körzeti Diáksport Bizottság Kronavetter János Szerencsés Tamás Cserés Mária Kiss János Bauer Mihály Varga Mihály Kıhalmi Zoltán Ácsi Gizella Täicht István A megyében 9 városi DSB mőködik, felosztva egymás között a megye területét. A DSBk-hez tartozó iskolák száma nem egyenletesen oszlik meg, vannak több iskolával rendelkezı DSB-k és vannak kisebb körzetek. A körzetek versenyeit a DSB-k irányítják, szervezik. Az általános iskolai diákolimpiai versenyek felmenı rendszerben kerülnek megrendezésre, a körzetek legjobbjai jutnak a megyei döntıbe. Természetesen a diákolimpiai versenyeken kívül más sportágakban is vannak rendezvények (pl. tőzharc, judo, kick-box, stb.). A körzeti versenyeket a MDST hangolja össze. A középfokú iskolák versenykiírását a tanács titkára készíti el a sportágfelelısök bevonásával, figyelembe véve, hogy az iskolák érdekeit, teherviselı képességét. Vannak olyan DSB-k, ahol az elnök iskolájára hárul a mőködési feltételek biztosítása, az adminisztrációs feladat. Ugyanakkor, a körzeti, kistérségi versenyeik szervezését, irányítását évek óta társadalmi munkában látják el. A DST tagszervezeteit az általános és középiskolákban alakult diáksport szervezetek alkotják. A közoktatásról szóló évi LXII. Törvény bekezdése kötelezı alapfeladattá tette az iskolai sportkörök mőködését. 4

5 Ennek hatására megemelkedett a diáksport szervezetek száma (elsı sorban az ISK-k), de még mindig van olyan intézmény, ahol nem tettek eleget ennek az elıírt kötelezettségnek. Az iskolai sportköri tevékenység megléte az alapja, egyik feltétele a mindennapi testedzés megvalósításának. A kialakult szervezeti struktúra biztosítja, hogy valamennyi megyei településen a sportolni vágyó fiatalokhoz, intézményekhez eljussanak az információk, valamint a közvetlen kapcsolat és együttmőködés révén a diáksport helyi, körzeti versenyrendszere kiteljesedjék. Általános vélemény szerint is ez a szervezeti felépítés példaértékő. A diáksport legnagyobb erejét képviseli, erre építenek az országos szervezetek és más sportágak is. A megyei Diáksport Tanács tevékenységi területei, foglalkozási rendszere Megyénk diáksportjának háromszintő a szervezıdése: 1.) Alapszintő foglalkoztatás, versenyek: Ide tartoznak az intézményeken belüli különbözı házi-, vagy iskolai versenyek rendezése, szervezése, a sportági speciális felkészítı tevékenység sportcsoportokban, sportszakkörökben, iskolai szakosztályok -ban. E tevékenységi területnek a finanszírozása intézményi feladat, melyhez minden iskolának rendelkezésére áll az un. Normatív támogatás, bár a nehéz helyzetben lévı fenntartók nem minden intézmény számára teszik elérhetıvé. Szakmai felelıse az iskolai testnevelı tanár és szabadidı szervezı tanár (ahol van ilyen). 2.) A második szint az alapfokú versenyeztetés: Ezt a feladatot látják el a Diáksport Bizottságok, elnökük koordinálásával. Valamennyi DSB tanévi terjedelmő versenynaptárt készít, amelyben az adott terület hagyományokra épülı kiskörzeti versenyeit, az iskolák közötti villámtornákat, kupaversenyeket és a felmenırendszerő Diákolimpiák versenyprogramját találhatjuk meg. Ezeknek a programoknak a teljesítéséhez egy-egy polgármesteri hivatal, egy-egy iskola járul hozzá anyagi támogatást nyújtva, míg a felmenırendszerő versenyek megrendezéséhez a DST biztosítja a rendezési költségeket. 3.) A DST éves versenynaptárában elfogadott program teljesítése: E program gerincét a különbözı sportágak diákolimpiai megyei döntıinek megrendezése, a felvállalt országos elıdöntık és országos döntık lebonyolítása alkotják. (2. sz. Melléklet: 2007/08., 2008/09. tanévi versenynaptárak) Minden tanév elején célunk a tanévet érintı diákolimpiai feladatok, változások, valamint a versenynaptár megismertetése megyénk általános és középiskolás testnevelıivel, igazgatóival. Ennek érdekében kiskörzeti értekezleteket tartunk. A MDST egyik legnagyobb feladata a megyei döntık megszervezése, lebonyolítása, a diákolimpiai sportágakban (asztalitenisz B kategória, atlétika, duatlon, grundbirkózás, játékos sportversenyek, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, terem labdarúgás, röplabda, torna B kategória, úszás, szellemi diákolimpia). Ez évente rendezvény lebonyolítását jelenti, ahol biztosítani kell a versenypályát, bírókat, orvost stb. A MDST arra törekedett, hogy a megyei versenyeket minél több DSB bevonásával a megye különbözı városaiban rendezze meg. Így rendeztünk megyei döntıt bányán, Tatán, Esztergomban, Dorogon, Oroszlányban, Komáromban és Ácson. 5

6 A megyei versenyeken kívül a MDST feladatai közé tartozott azoknak a területi, országos versenyeknek a szervezése is, amelyet a Magyar Diáksport Szövetség felkérése alapján vállalt el. Az elmúlt két év alatt 5 országos döntıje és 20 selejtezı, illetve területi rendezvénye volt az elnökségnek. Ezeket fıleg szellemi diákolimpia, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, játékos sportvetélkedı és atlétika sportágban szerveztük. A visszajelzések alapján minden rendezvényünk elismerést váltott ki a résztvevı csapatok vezetıinek körében ban az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága és a Magyar Diáksport Szövetség közös projektjeként kísérleti programként kiírásra került a Kistérségi Diáksport Projekt, melyre mi is pályáztunk és körzeti rendezvényeinkhez mőködési támogatást, a versenyeink díjazásához pedig érmeket nyertünk. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatának tekinti a diáksport versenyrendszerével és annak mőködtetésével járó költségeket, és ezúton is köszönetet mondunk ezért a segítségért, mert e nélkül a MDST nem tudna mőködni. A sportági szakszövetségekkel évek óta változatlanul jó a kapcsolatunk, valamennyi sportág diákolimpiai versenyét a szakszövetségekkel közösen rendezzük. Így tudjuk elérni, hogy versenyeink zökkenımentesen bonyolódjanak, a versenyek idıpontjának egyeztetésétıl kezdve az eredményhirdetésig. Szakszövetségekkel közös, illetve szakszövetségi versenyeket az alábbi sportágakban rendezünk: - kick-box, gyors- és görkorcsolya, sportlövészet, tájékozódási futás, judo, ritmikus gimnasztika, sakk, sí, floorball, triatlon, torna A, úszás A. A nem diákolimpiai szövetségi iskolai versenyekre oklevelet, érmeket biztosítunk. Kitőnı az együttmőködésünk az iskolák, kollégiumok, sportegyesületek vezetıivel. Ez elengedhetetlenül szükséges, hisz versenyeink megrendezéséhez a tárgyi feltételeket csak így tudjuk biztosítani. A testnevelı tanárok, edzık aktívan részt vesznek rendezvényeink lebonyolításában, különösen az alapfokú körzeti versenyeken van rájuk nagy szükség. Évtizedek óta kerül kiírásra és átadásra Komárom-Esztergom Megye Jó tanulója- Jó sportolója elismerı cím, melynek díjait az oklevél és a kupa mellett lehetıségeinkhez mérten tárgyjutalmakkal egészítünk ki. Szakmai továbbképzéseket rendeztünk torna, röplabda és kosárlabda sportágakban, valamint új diákolimpiai sportágként tollaslabda bemutatót tartottunk. A Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, programjai révén együttmőködve diáksportolóink és testnevelıink részére részvételi lehetıséget tudtunk biztosítani nemzetközi ifjúsági találkozókon, versenyeken. 6

7 Gazdálkodásunkról A bevételi oldal összetevıi: ÖM Sport szakállamtitkárság támogatása KEM Közgyőlés támogatása Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa (ESZA KHT) Magyar Diáksport Szövetség körzeti versenyek rendezéséhez nyújtott támogatása. Sajnálatos módon a központi forrásokon kívül Magyarországon még nem mőködik az a támogatói kör, amely a diáksportban meglátná a jövı felnıttjét és potenciális lehetıségként befektetıként támogatást biztosítana (bankok, biztosítók, egészségügyi szolgáltatók, stb.). Kiadási oldal: Körzeti DSB-k által szervezett alapfokú versenyek költségei Megyei döntık (alapfokú) rendezési költségei Középfokú iskolák versenyeinek megrendezése Jó tanuló jó sportolók díjazása DST társadalmi aktíváinak jutalmazása A kiadás szerkezete évek óta változatlan és ez a legékesebb bizonyítéka annak, hogy nagyon nehéz elıre lépni. Elmondhatjuk, hogy igen szőkös pénzügyi keret ellenére az évek folyamán a DST takarékos gazdálkodást folytatott, ennek köszönhetıen a évben is biztosítottak voltak a versenyek lebonyolításának költségei ban azonban a megnövekedett feladatok (kistérségi diáksport projekt) és a lecsökkent támogatás miatt át kellett csoportosítani a kiadásokat. (2008. évre költségvetésben tervezett 5 millió forintos bevételbıl ezidáig 3 millió realizálódott. Az ÖM által átutalásra kerülı forrásból 1,5-2 M Ft támogatással számoltunk, melynek ezévi beérkezése bizonytalanná vált.) Terveink között szerepel a diáksport bizottságok technikai megerısítése, ennek érdekében valamennyi DSB vezetı munkájához számítógépet biztosítottunk. Diáksport feladatok ellátásához nyújtott támogatás eft év 7

8 Tudomásul kell venni, hogy a sportban csak összefogással, közös erıvel érhetünk el eredményt, elırelépést, sikert. Rendkívül széles az önként, ezért a területért dolgozni hajlandók száma, viszont jogos az ı elvárásuk, hogy legyen egy olyan szervezet, legyen egy olyan háttér, amely bátorítólag ötleteivel, javaslataival, infrastruktúrájával, munkatársaival számára segítséget ad, és ezáltal a tevékenysége eredményesebb, jobb lehet természetesen a megye sportja érdekében. Ezért különösen fontos a kiszámíthatóság és a folyamatos támogatottság az ezzel szorosan összefüggı bizalom mőködés érdekében. A legkiszolgáltatottabb terület a sport utánpótlás bázisát biztosító iskolai testnevelés és diáksport. Az évek óta tartó egyeztetések ellenére sem sikerült a testnevelés tantárgy pozícióját megerısíteni. Ebben nem elsısorban az utánpótlás-nevelésé a fıszerep, hanem döntı jelentıségő az egészséges életmód, az élethosszig tartó sport iránti igény kialakítása. Ennek elmaradása késıbbi életkorban nem pótolható. Régi igazság, hogy az ide fordított állami források és az így felnövekvı egészségesebb nemzedék a lehetı legjobb befektetés, amely az egészségügy támogatására fordított pénzek támogatása miatt busásan megtérül. Megyénk területén is megfigyelhetı, hogy a kistelepüléseken mőködı egyesületek, szakosztályok száma csökken és ugyanezt a folyamatot mutatja a versenyszerően sportoló gyerekek száma is. A szervezeti keretek a 80-as évek második felében alakultak ki, azóta változatlan struktúrában, stabilan mőködnek. A meglévı rendszer fenntartásának alapvetı zálogát jelentik. A megyei szinten rendelkezésre álló lehetıségek és források rendkívül korlátozottak. Az állami támogatás diák és szabadidısportra - jutó része drámaian alacsony. A központi támogatás hosszú évek óta kapott 3-4 millió forint. Ilyen csekély forrásból kell mőködtetni egy egész megyét átfogó rendszert oly módon, hogy a tanulók akár alapszinten, körzetekben akár megyei szinten részt vegyenek a programokon, a versenyeken, rendezvényeken, méltó körülmények között mutathassák be tudásukat, hogy vonzó példaként szolgáljanak osztálytársaiknak, az iskolák közösségének, bizonyíthassák felkészültségüket, rátermettségüket és megélhessék a sport és a versenyzés igazi örömét. Kiemelten fontosnak gondoljuk tehát, hogy a szervezeti keretek megerısítése anyagi területen történjen meg és a források bıvülésének következtében minél szélesebb körhöz eljutva az igények újbóli felmérése alapján biztosíthassunk programokat, rendezvényeket, eseményeket a megyében élı diákoknak, vonzóvá téve újra a sportolás lehetıségét. A diáksport területén érdekeltekkel történt egyeztetés alapján elsı lépésként alapigény a sportcélú állami támogatások tanulónként normatívájának célzott visszaállítása (1300 Ft/tanuló), valamint a megyei összefogást erısítı finanszírozás számottevı növelése. Ennek mértéke indulásként éves szinten megyénként 10 millió forintos igénnyel jelentkezik. E két elem volna a garanciája annak, hogy az intézményekben élni lehessen a körzetek, illetve a megye által kínált lehetıségek kihasználásával, a jelenleginél lényegesen szervezettebb, színesebb programokon történı részvétel lehetıségével. A Megyei Közgyőlés, valamint a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság valamennyi tagjának tisztelettel köszönjük támogatását, munkánk, feladataink megvalósításához történı pozitív hozzáállást. bánya, november 10. László Ferenc elnök 8

9 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés megismerte és elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács munkájáról és versenyrendszerérıl készített beszámolót. Határidı: november 27. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke 9

10 VERSENYNAPTÁR - DIÁKOLIMPIA /2008. tanév KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Sportág Asztalitenisz II-IV. kcs. B Atlétika - III-IV. ÜcsB - V-VI. ÜcsB - mezei bajn. - II. kcs. - III. kcs. - IV. kcs. - V-VI. kcs. pb Szg./ DSB / / Megyei döntı Országos selejtezı Országos elıdöntı Országos döntı Szakszövetségi kiírás helye Kecskéd helye helye megye v. város helye megyei verseny határideje: jkv. beküldésének határideje: Grundbirkózás I-II. kcs. megyei Eger ig Játékos sportverseny / v.03. Veszprém Pécs - I-II. kcs. Kézilabda / F.: ig III. kcs. L.: között IV. kcs / F.: Fejér Nyíregyháza L.: között 09.v.10. V-VI. kcs Vksz ig Gyır között Kézilabda Pécs Amatır V-VI. kcs Vksz Kis iskolák sportversenye I-IV. kcs Nf Kosárlabda / F.: III. kcs. L.: IV. kcs / F.: L.: Gödöllı Jkv.beküld.hi.: Békéscsaba ig ig L: Baranya F: Fejér Kaposvár ig ig K-E m Szombathely V-VI. kcs Vksz ig ig Tiszaújváros Kosárlabda Amatır V-VI. kcs Vksz Paks

11 Sportág Szg./ DSB Megyei döntı Országos selejtezı Országos elıdöntı Országos döntı helye helye helye megye v. város helye Labdarúgás / Fonyódliget I. kcs. - II. kcs / Fonyódliget - III. kcs / Kaposvár IV. kcs / ig ig K-E m Zalaegerszeg V. kcs Vksz ig K-E m Gyır között - VI. kcs Vksz Csak megyei - Leány III-IV / Salgótarján - Leány V-VI.kcs / Szekszárd Terem / IV. kcs Békéscsaba Terem V-VI. kcs Debrecen Röplabda / F.: L: Tolna Kaposvár III. kcs. L.: v.10. F: IV. kcs / F.: L: K-E m Debrecen L.: között között F: V-VI. kcs Vksz Gyöngyös között között Röplabda Amatır Vksz Debrecen V-VI. kcs. Szellemi Diákolimpia bánya Miskolc - III-IV. kcs. - V-VI. kcs bánya Torna B I-II., III-IV. megyei/bp-i Torna B Esztergom Gyır Pécs - V-VI. kcs. ig Úszás (*) / I., II. kcs. 9, Székesfehérvár III. kcs / 10,00 bánya Hajdúszoboszló IV. kcs / 12, Hajdúszoboszló V-VI. kcs ,30 Esztergom Kecskemét Megjegyzés: Szakszövetségekkel közös versenyek, melyekrıl külön kiírás készül: duatlon, floorball, gör- és gyorskorcsolya, judo, kick-box, RG, sakk, sportlövészet, torna A, triatlon, (*)Úszás megyei döntın indulhatnak ( A és B kategória): I-IV. kcs. versenyszámok 1-3. helyezettjei (körzeti versenyek!), V-VI. kcs.: nyílt (vksz= versenykiírás szerint; nf= nevezések függvényében) 11

12 VERSENYNAPTÁR - DIÁKOLIMPIA /2009. tanév KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Sportág Asztalitenisz II-IV. kcs. B Atlétika - III-IV. ÜcsB - V-VI. ÜcsB - mezei bajn. - II. kcs. - III. kcs. - IV. kcs. - V-VI. kcs. pb Szg./ DSB / / / (E) Megyei döntı Országos selejtezı Országos elıdöntı Országos döntı Szakszövetségi kiírás helye Esztergom helye helye megye v. város helye Tiszaújváros megyei verseny határideje: jkv. beküldésének határideje: Gödöllı Zalaegerszeg Grundbirkózás I-II. kcs. megyei Pécs ig Játékos sportverseny vagy Gyır-M-S Szombathely - I-II. kcs. / Kézilabda F.: ig F.: Zala Debrecen III. kcs. / L.: között L.: Fejér IV. kcs F.: ig ig Tolna Gyöngyös / L.: V. kcs Vksz ig között K-E m Pécs - VI. kcs elınevezés MDSZ központi lebonyolítás Kézilabda Amatır Vksz Békéscsaba V-VI. kcs. Kis iskolák Jkv.beküld.hi.: sportversenye Nf Miskolc I-IV. kcs. Kosárlabda F.: ig ig F.: Fejér Debrecen III. kcs. / L.: L.: Gyır-M-S IV. kcs F.: ig ig K-E m Sopron / L.: V.kcs Vksz ig ig Mohács - VI. kcs elınevezés MDSZ központi lebonyolítás 12

13 Sportág Szg./ DSB Megyei döntı Országos selejtezı Országos elıdöntı Országos döntı helye helye helye megye v. város helye Kosárlabda Amatır V-VI. kcs. Vksz Pécs Labdarúgás I. kcs. / Fonyódliget - II. kcs / Fonyódliget - III. kcs / Debrecen IV. kcs / ig ig Gyır V. kcs Vksz ig ig K-E m Salgótarján - VI. kcs Vksz Csak megyei! Labdarúgás Amatır kispálya Vksz Szarvas - V-VI. kcs. - Leány III-IV / Szombathely - Leány V-VI.kcs Kisvárda Terem Zalaegerszeg IV. kcs. / Terem Kaposvár V-VI. kcs. Röplabda F.: v.30. K-E m Debrecen III. kcs. / L.: között IV. kcs F.: F.: Paks / L.: között között L.: Vas V. kcs Vksz F.: Nyíregyháza között között L.: Gyır-M-S - VI. kcs elızetes MDSZ központi lebonyolítás Röplabda Amatır Debrecen V-VI. kcs Vksz Szellemi Diákolimpia bánya Kaposvár, Rétság - III-IV. kcs. Nagykırös - V-VI. kcs bánya Pécs, Kiskunfélegyh Torna B Komárom I-II., III-IV. Torna B Komárom Debrecen - V-VI. kcs Úszás (*) Székesfehérvár I., II. kcs. / III. kcs. Esztergom IV. kcs. V-VI. kcs Székesfehérvár 13

14 14

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27 -i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27 -i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács munkájáról és

Részletesebben

Választott sportágak. Támogatás összege

Választott sportágak. Támogatás összege Ssz. Sporti módszertani központ neve Helység Kiemelt sporti módszertani központ neve Helység Választott sportágak Támogatás összege Megjegyzés Támogatás Mintaértékű típusa fokonként -egyesület kapcsolat

Részletesebben

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012-2016 Elfogadva: a Képviselı-testület 6/2012.(IV.2.) sz. határozatával A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete Tartalomjegyzék

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 22 2012.10.01. 15:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jánossomorja Sportegyesület JSE 3 Tagsági

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC Gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás Elfogadta: a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Elnöksége 2015. december 17-én Felelős Kiadó: dr. Székely Mózes főtikár

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK RÉSZÉRE 2008. ÁPRILIS Összeállította: HARASZTI PÁLNÉ Országgyőlési Könyvtár Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Elıterjesztı: Szabó Mónika, a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács elnöke Murányi Ferenc, a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács társelnöke

Elıterjesztı: Szabó Mónika, a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács elnöke Murányi Ferenc, a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács társelnöke Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács tevékenységérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Megyei DSSZE vezetői. B.-A.-Z. Megye DSB körzeteinek elnökei

Megyei DSSZE vezetői. B.-A.-Z. Megye DSB körzeteinek elnökei Megyei DSSZE vezetői B.-A.-Z. Megye DSB körzeteinek elnökei Körzet Név Levelezési cím Elérhetőségek E-mail cím Megyei elnök Fazekas Miklósné 3530 Miskolc, Szent István u. 39. 30/535-6672 fazildi@hotmail.com

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület SZAKMAI BESZÁMÓLÓ SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2012 SUSI 2007 Sárospatak Kossuth utca 44. 3950 SUSI 2007 Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Beszámoló a kerületi sportéletről. Az előterjesztést megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Beszámoló a kerületi sportéletről. Az előterjesztést megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a kerületi sportéletről Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-67/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2014/2015. tanévben megrendezendő

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2014/2015. tanévben megrendezendő A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA a 2014/2015. tanévben megrendezendő SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Iparkamarával

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (Keszthely, Mátyás k. 20.) téren Balaton Fesztivál Alapítvány (Keszthely, Kossuth u. 28.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (Keszthely, Mátyás k. 20.) téren Balaton Fesztivál Alapítvány (Keszthely, Kossuth u. 28.) ÖSSZEFOGLALÓ Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001) címő városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó Középtávú sportfejlesztési koncepciója Elfogadva: a Képviselı-testület 251/2009. (X. 16.) sz. határozatával I. A Sportfejlesztési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 9. Száma: 4853-8/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

VIII. VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY, PEST MEGYEI SPORT XXI. TRIATLON UTÁNPÓTLÁS OLIMPIA és RENDŐRSÉGI DUATLON OB DÖNTŐJÉNEK VERSENYKIÍRÁSA

VIII. VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY, PEST MEGYEI SPORT XXI. TRIATLON UTÁNPÓTLÁS OLIMPIA és RENDŐRSÉGI DUATLON OB DÖNTŐJÉNEK VERSENYKIÍRÁSA VIII. VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY, PEST MEGYEI SPORT XXI. TRIATLON UTÁNPÓTLÁS OLIMPIA és RENDŐRSÉGI DUATLON OB DÖNTŐJÉNEK VERSENYKIÍRÁSA A verseny időpontja: 2011. június 10. A verseny helyszíne:

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a III. Városi Sportmajális és a Kihívás Napja rendezvények lebonyolításáról

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a III. Városi Sportmajális és a Kihívás Napja rendezvények lebonyolításáról Határozati javaslat Tárgy: Beszámoló a III. Városi Sportmajális és a Kihívás Napja rendezvények lebonyolításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét fejezi

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2015/2016. tanévben megrendezendő

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2015/2016. tanévben megrendezendő A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA a 2015/2016. tanévben megrendezendő SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Iparkamarával

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT 2007 Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Alapszabályának 43. (4)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-SV-MPA-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-SV-MPA-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-SV-MPA-12-001 Klauzál DSE Szentes Atlétikai tehetségek válogató versenyei 675 000 2. NTP-SV-MPA-12-002 Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Komárom- Esztergom Roma és nem roma tehetségek

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A jelek a bekezdések múltbeli és jövıbeli változásait jelölik. 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhıszolgáltatási támogatásról A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Ungvár és Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

VBa~ NYíREGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. Ügyiratszám: 14.334-32/2013.XIV.

VBa~ NYíREGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. Ügyiratszám: 14.334-32/2013.XIV. / NYíREGYHÁZA MEGYE JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA POLGÁRMESTER KABNET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAfl: POlGARMESTERKABNET@NYREGYHAZA.HU

Részletesebben

2010. május 15. (SZOMBAT) STADION. Ebédszünet VÁROSI PÁLYA. 3. pálya idő 4. pálya C1 SZEKSZÁRD - C2 KAPOSVÁR 0-3 10.00 D1 EGER - D2 TATA 1-2

2010. május 15. (SZOMBAT) STADION. Ebédszünet VÁROSI PÁLYA. 3. pálya idő 4. pálya C1 SZEKSZÁRD - C2 KAPOSVÁR 0-3 10.00 D1 EGER - D2 TATA 1-2 2010. május 15. (SZOMBAT) STADION A csoport B csoport 1. pálya idő 2. pálya A1 FONYÓD - A2 NAGYKŐRÖS 1-3 10.00 B1 NYÍREGYHÁZA - B2 GYŐR 0-5 A4 SZOMBATH - A5KAZINCBARC 12-1 10.40 B4 TOLNA - B5 PÜSPÜKL 2-1

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLII. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLII. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLII. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE A verseny időpontja: 2017. június 1-2. Rendező: Általános Iskola, Speciális

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE KÖZÉPISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb kőbányai

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/10377. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL FEJEZETI INDOKOLÁSOK II. kötet Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. május

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére -KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1372008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-75/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. 5. d) Ebben a bajnokságban NEM SZEREPELHET olyan játékos, aki a 2014/2015-es bajnoki évre rendelkezik a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-58/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével 1 BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével együttes, nyilvános képviselı-testületi ülésérıl 2 JEGYZİKÖNYV

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2005 összeállította Mátraházi Imre, Gál László, Juhász Sándor, Rab József, Dr. Tölg-Molnár László E kézikönyv összeállításánál

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben