er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT EVI TEVEKENYSECN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN"

Átírás

1 er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT EVI TEVEKENYSECN

2 TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos revekenyseg KEPZESEK. TANFOLYAMOK...9 ONTENTpsEKEPZESE...9 MuNrarAnsAK KEpzESE, FELKESZirese FELNoTTKEPZESI INTEZMENYEK TEVEKENYSEGE: VERADASSZERVEZTS SZOCIALIS TEVEKENYSEG AKCIOK, PROGRAMOK INTEZMENYEK EGESZSEGFEJLES ZTES, EGESZSEGVEDELEM, KORNYEZETTUDATOS MAGATARTAS...r7 ELSOsEGELyNyuJrAs BelaroNr Er-s6spcu-yxyurro Szor-cA1er KATASZTROFA-KESZENLETI ES SEGELYEZESI TEVEKENYSEG...21 MAGYAR IFJUSAGI VORoSKERESZT TEVEKENYSEGE...22 NEMZETKoZI KAPCSOLATOK...24 KERESOSZOLGALAT MENEKULTUGYI TEVEKENYSEG...28 ADOMANYT<EZELrtS GAZDALKODAS...30 VAGYONNOVPTEOPS - BERUH AZAS...,...32 SZERVEZETI ADATOK

3 A Magyar vcird'skereszt 1881' 6vben alakult meg, l92l-t6ltagjaa Trirsastigok v6r6skereszt Nemzetkdzi 6s Szdvets6gdnek. vdr.sf.lhold Tev6k""ireget u 1949' 6vi.rrauo.,: lldozatiinekv6delm6t n6gy Genfi Egyezmliy, szolg6l6,, valamint jegyzciktinyvei igll.'6vi I. 6s II. 6s zois.6vi alapj rin "tiu III. vigzi, kieg6szit6 *"iy egyezmenyeknek a Magyaro rszitg r1szes 6llama. Egytittmtikddik a vdrdskereszt Nemzetlt: Bizottsdgrival (ICRC), humanitririus jog t6mogatja fejlesztds6t a nemzetk,zi 6s ismertet6s6t. R6szt u""r-u l.g7 nemzeti vdrdskereszt tiirsas6got vdrdsfelhold mag6ban foglal6 Trirsas5gok Nemzetkdzi szovets6ge (IFRC) tdbboldahi kapcsolatokat munk6j6ban. tart K6t fenn 6s a Gmzeti vdrd,skereszt 6s vdrcisreinota irirsasrigokkal. Magyarorszitg evi EU csatlakozfusa 6ta a Magyar Vciniskereszt Vcir6,skereszt tagsa az szervezeteit Eur6pai Uni6 mag6ban foglal6, brtisszeli szdkhelyti Irodrinak. Vrirciskereszt/Europai Uni6 20rr- 6vben cisszesen arapszewezet illetve klub mtik6d6tt amely az orczirg lakossiigiin ax 1t O.OZ 15 3?) mintegy 1,3 yo_a. az orszdgban, f6vel, Szsnvnzarer sziu,t zerv ezetek, csoportok, klubok A tagl6tsz6m a2010; 6vi ( f6) gs;lyo-a, 200g. evi (r f6) g2,r %o-a(miga 200g. 6vi - 169'666 f6-76,4 %-a). A csdkken6s lak6teriileten fo, munkaheiyeken 2.g31 f6, ififs6gi mig az teriileten fti emelkedds tapasztalhat6. Tagl6tsz6m alakulisa lakoteruleti munkahelyi

4 A besziimol6k szerint a tagletszimt alakul6s6ban a gazdasiryi vrils6g m6g mindi g erezhet1 hatdsa, elszeg6nyed6s, az a tilrsadalom id6sdd6se, a lakoss6g] a tagtiborz6 rink6ntesek sziimiinak cs6kken6se tanrirelndk<ik nyugdij ba vonul6sa, munkahelyek megszrii6se j 6tszik kdzre. Tdbt megye az alapszervezetek megsztin6s6r6l sziimolt be, ugyanakkor tudatos tagszewez1munka eredm6nyekdnt rij alapszervezetek is alakultak (pl.: Baranya, Fej6r, Hajdri-Bihar, Komiirom- Esztergom, N6gr6d, Pest, Vas, Zalamegye). Tagl6tsz6m alakul6sa FH 0t ar. tragggef s56r s^ ++#f $H - t E * E'A g. * *. E. g tir-h+fjfh.i y_il N Nl H A tagsiig cisszet6tel6ben is viitozds figyelhet6 meg, mely dsszeftigg6sben van az elidris6d6ssel. Tagf6tsz6m arenya Tagf6tszim arenya - 2O11. r lak6teruleti munkahelvi if 0s6gi A beszilmol6k szerint az alapszewezetek tev6kenys6 ge vfltozo vannak nagyon tartalmas munk6t v6gzbk, de akadnak form6lis szervezetek is. Tevdkenys6giik f6leg a villasztott vezetok alkalmasssg6t6l 6s a kdz6ss6g 6sszefog6s6t6l fiigg. A munkahelyi alapszervezetek els6sorban v6radiis szervez6s6vel, a lak6teriileti alapszerveztek szocil,lis jelzo, felderft6 munk6val, mig az ifiris6gi csoportok azeglszsegfejleszt6ssel, v6rad6sszervez6ssel foglalkoztak.

5 2011-ben az 6nk6ntesek szlma (201O-ben ) f6 volt, ebb6l - a jelz6sek szerint fo ifiris6gi onk6ntes. (Onk6ntesek sziima 2009-ben f6, 2008-ban fo). Szerz6ddst fo ( ) 6nk6ntessel kdtottiink az elmrilt 6vben (a megyei szervezetektol be6rkezett adatok alapj 6n). 201I. az Onk6ntess6g Europai Evdben is az 6nk6ntesek igen v6ltozatos munkfit vlgeztek. Kiildndsen tiimaszkodhattunk tev6kenys6gtikre a veradhsszervez6s, adomrlnygyrijt6s 6s sz6toszt6s vonatkoz6s6ban. Gyermekt6borok, vcirdskeresztes versenyek munkrlj6t is egyre tdbb a fratal 6nk6ntes segiti. Ifirisrigi dnk6nteseink kdr6ben nagyon n6pszer[i a B alatoni El s6 se gdlynyrij t6 S zol gillatnii v lgzeil tev6kenys6g. 2011, az Onkdntess g europai eve J6sz-Nagykun-Szolnok megyei szewezet 2011-ben rij 6nk6ntes programokat inditott itjara: Vdrdskeresztes Onkdntes Gondoz6i Szolg6latot (k6rh6zban, szociilis int6zm6nyekben tevdkenykednek) Karcagon, 6s Kisrijsziilkison; Szolnokon a Vdrciskeresztes K6rhazi Onkdntes Csoport (2 csoport mrikddik 2 x 6-8 f6), valamint a 8 fos Civil Mentor Csoport (az iskol6kban segitenek a tanul6sban lemaradt gyermekeknek) kezdte meg mrikod6s6t. Az egyes csoportokban tev6kenyked6 dnkdnteseket kommunik6ci6s 6s szem6lyis6gfejleszt6 tr6ninggel k6szitett6k fel a tev6kenys6gre. Havi rendszeress6ggel esetmegbesz6l6startanak az cink6ntes koordin6tor 6s a program szakmai vezetoje r6szv6tel6vel. Zala megy6ben a TESZ-Gener6ci6s ld6stigyi Taniics 6s a Vord,skereszt kdzds 6nk6ntes hillozatot hozott l6tre. Felad atuk az id6sek fi gyelemkis6r6se, segit6se. 201l-ben emelkedett a v6llalatok CSR programjai kapcs6n a fov6rosi szewezettel kapcsolatba kertil6 dnkdntesek szitma. Kiemelked6 a Habitat for Humanity-vel tdrtdno folyamatos programszewezds, ami els6sorban a f6vrirosi szoci6lis intdzm6nyekben hozott l6tv6nyos villtozilst AzBur6pai Onk6ntess6g Ev esemdnyeihez kapcsol6dva tdbb vdrdskereszteszervezet (Heves, Pest, N6gr6d megye) r6szt vett az 6v hazai nyit6rendezvlnyen, a TeSzedd orsz5gos 6nk6ntes kcirnyezetv6delmi akci6b an. Heves megyei szewezet,,onk6ntes kalauz" kiadvriny6val segitette az dnkdnteseket foglalkoztat6 szervezetek tev6kenys6get. Sok dnkdntes egy-egy alkalommal (IFRC 6nk6ntes meghatiroz6s6b6l: aki legal6bb 4 orit tev6kenykedik a szervezetnll az adott 6vben), de tobbs6gi.ik rendszeresen segitik a munk6nkat. A testtiletek a Vdrdskereszt szabirlyai szerint vegzik feladataikat. A tagok jelent<is segits6get nyrijtanak a szervezeteknek. A testtileti munka hat6konys6ga nem mindenhol egyforma. Mrikdd6stiket a testiileti tagok egy6b elfoglalts6ga nagymdrtdkben befoly6solja. Ugyanakkor arr6l is besziimolnak az igazgat6s6gok, hogy a vezet6s6gek hat6kony, kritikus munk5jukkal, javaslataikkal segitik munk6t - odafigyelve a vdrd,skeresztes alapelvek betart6srira. A humanitririus munka eredm6nyes v6gz6s6hez segito sz6nddkkal adnak javaslatokat. Munkaterv

6 alapjfun iil6seznek; a tanfucskozhsokon szinte teljes l6tsz6mri megjelen6stikkel bidositjak hatfurozatkepes ddntdseiket. Kritikus szemmel vitatjsk meg egy-egy teriilet munk6j6t, jobbito sziind6kkal tarjilk fel a hi6nyossiigokat, segit6 tan6csot adva a megold6sokra. A k6ltsegvet6s, a gazdillkodas kem6ny kritikusai - szinte soronk6nt vitatj6k azt meg. Komoly dont6sekben vezet6s6gekhatilrozatokkal nyilv6nitj6k ki egyet6rt6stiket, vagy ellenvdlem6nyiiket. KIEMELKEDo RENDEZVENYEK 2011-ben tdbb jubileumot is i.innepelt a Magyar Vdrdskereszt:90 6ves lett a Magyar lfifs6gi Vd,rdskeresil, 130 6ves pedig a Magyar Vdrdskeresn. A k6t jeles jubileum kiemelt figyelmet kapott. Az 6vfordul6hoz kcitod6en megjelent a szewezet munk6j6r6l sz6l6 6vkdnyv. A megyei szervezetek az 6vfordul6kr6l kiilijnf6le esem6nyekkel eml6keztek meg. Baranya megy6ben p6ldrlul katasztr6fa-bemutat6val, sebimit6ci6val, v6rad6ssal, ker6kp6ros iigyess6gi versennyel, aszfaltrajz- 6s f6nkevs versennyel tarkitott lakoss6gi programmal; szoci6lis konferenci6val, melynek vitaindit6 el6ad6s6t prof. dr. Kopp M6ria tartotta; 500 f6s Anyrik Napi tinneps6ggel. (A hstrdnyos helyzeti, vid6ki kistelepiil6sekr6l 6rkezoknek hatalmas 6lm6nyt jelentett a P6csi Nemzeti Szinhilz mriv6szeinek mintegy h6rom 6r6s, j6t6konys6gi musora.) Heves megyei szewezet az 6vfordul6 tisztelet6re megjelentette, 6s orsziigosan terjesztette a "Volt egyszer egy hadik6rhtn..."cimi kdnyvet, mig Hajdri-Bihar megye,,kis Ujs6g" cimmel eml6k rij s6got j elentetett meg. A Solferinoi csata eml6k6re dvente megrendezett olaszorszhgi fildy6s felvonulss a,,fiaccolata" kdzel 15 kilom6teres t5vj6t a tirgyevben is jutalomk6nt teljesithett6k onk6nteseink, akiket ker6kp6ros csapat kis6rt. Megyei/fovarosi iinnepsdgeket, rendezv6nyeket jeles napokhoz (Vdroskereszt Vil6gnapja, Any6k napja, Gyermeknap, Anyatej VilSgnapja, Donorok Vil6gnapja, Mentok Napja, Idosek napja, Vdrad6k napja, t6li tinnepek, Mikul6sgy6r stb.), fontos helyi esem6nyekhez, falunapokhoz, csal6di napokhoz kapcsol6dva aziflishgi vdrdskeresztesek bevon6srival tanott6k meg. Szinte valamennyi megyei szewezet - a klasszikus vdrdskeresztes tev6kenys6gek (tinneps6gek, eszmeterjeszt6s - embldmavddelem, vetdlked6k, tanfolyamok, gyiijt6sek, szeretet-akci6, t6borok, kirrlndul6sok) mellett - a helyi sztiks6gletekre 6s ig6nyekre v6laszol6 programokat is megval6sitott. SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVNTNT, E gyiittmtikdd6 stink a szakmai szervezetekkel sz6leskdni. A megy6k k6pvisel6i meghivottk6nt vesznek r6szt a megyei, v6rosi k6pvisel6 testtiletek i.il6sein, 6ltaluk mrikddtetett (pl.: id6stigyi, szoci6lis, eg6szsdgtigyi, baleset megeloz6si stb.) bizotts6gok munk6j6ban. K6pvisel6ink aktiv tagjai a helyi/megyei civil vagy szoci6lis kerekasztaloknak, ki.ilcinbcizo 6rdekk6pvisel6i forumoknak (pl.: Civil Vezetok F6ruma, Civil Szervezetek Szdvets6ge stb.), szakmai szervezod6seknek (pl.: Egdszs6ges Falvak6rt Orsz6gos Munkabizotts6g, Eg6szs6ges V6rosok Szewezete, Kist6rs6gi Eg6szs6gkoalfci6, Orsz6gos Hajl6ktalaniigyi Szakmai Tan6cs, Szoci6lis Tan6cs, Id6siigyi Tan6cs, K6bit6szeriigyi Tan6cs, Regi6s Szocirilpolitikai Tan6cs stb.)

7 Az egyes szewezeti egys6gek j6 kapcsolatot alakitottak ki a helyi Polg6rv6delmi Egyestiletekkel, V6delmi Bizotts6gokkal, rend6rs6ggel, civil szervezetekkel, foglalkoztat6si hivatalokkal. Tdbb munkat6rs a helyi k6rh6z feliigyelo bizottsfigdban tev6kenykedik. Ifirisrigi szervezeti.ink k6pvisel6i is aktiv tagjai a kiildnbdzo civil szewezodeseknek, igy p6ld6ul a fdviirosban az Oktatilsi Civil Szakmai Mrihelynek, a Civil Konzult6ci6s Taniicsnak, a Budapesti Ifiris6gi Tan6csnak, a Magyar Drogprevenci6s 6s Artalomcsdkkento Szervezetek Szdvets6g6nek, a az Orszfugos Gyermek-fogyaszt6v6delmi Tan6csnak (az ut6bbiban, mint alapit6 tag). PR" KOMMUNIKACIOS TEVEKENYSEG A m6di6val va16 kapcsolattart6sna kiemelt jelentos6ge vanaz inform6ci6nyrijtrlsban. A megyei, teri.ileti szervezetek kapcsolata a m6di6val hat6kony, eredm6nyes. (Baranya, B6k6s megye rijabb kapcsolatok kialakit6srir6l is besziimolt.) Segits6gtikkel rendszeresen tsj6koztatjik a lakoss6got terveikrol, programjaikr6l, akci6ikr6l, felhivjuk a figyelmet v6rad6sokra. Tdbb megydben a napi megjelen6s biztositott. A telepiildsek helyi k6beltelevizioi nagy segits6get nyrijtanak rendezv6nyeink propag6l6s6ban, a vdrdskeresztes munka bemutat6s6ban (p1.: a fdv6ros kertileti szew ezetei 54 helyi m6diummal 6polnak szoros kapcsolatot. ) A Magyar Vdrdskeresa Sajt6irodaja 2011-ben kdt kampanyt, sziimos orsz6gos vdrdskeresztes program rendezvdnyszervezdsi feladat6t segitette, kommunik6ci6s feladatait l6tta 1, sajt6t6j6koztat6kat szewezett, sajt6kdzlem6nyeket adott ki, aktualizfllta a humanit6rius szervezel weboldal6t 6s Facebook oldal6t. Feladatait a szakteriiletekkel, megyei szervezetekkel szoros e gytittmtikdd6sben v 6 gezte. Az 6v jeles jubileum6t minden vdrdskeresztes megjelen6s alkalm6val kommunik6lt6k. A2011.6vi ad6 1%-os rekl6mkampfnya tov6bb vitte a2010-es,,konnyez6 bab6s plakiltokat" az online (hirekereso.hu, kapu.hu, harmonet.hu), printhirdet6sek (Metropol, Zalai Hirlap, Vas N6pe, Veszpr6m Megyei Napl6, Fej6r Megyei Hirlap, 24 Ora, Tolnai N6prijsrig, Eszak Magyarorszitg, Kisalftild) 6s kdzteri.ileti megjelendseken. A televizi6s (RTL Klub, TV2, Ml, DunaTV, HirTv, National Geographic) 6s r6di6s spotokn6l C{EO FM) pedig az volt a c6l, hogy a szewezet segit6szerep6nek fontoss6g6t hangsrilyozz6k. A,,Legy6l kill6nleges, legy6l rendszeres v6rad6!" kamp6ny soriin ismert emberek - Lola, Nov6k P6ter, Bombera Krisztina 6s Kozmann Gyorgy - segits6g6vel hivt6k fel a lakoss6g figyelm6t a v6radds iigydnek fontoss6gara. A spotban szerepki mtiv6szek mindannyian ingyenesen v6llaltrik a filmben val6 r6szv6telt. A kampany az RTL Klub, TV2, Ml, Duna Televizi6, Echo TV, Viasat, Viva Tv, Music Channel, HlT Music 6s DigiSport csatorn6kon janurir 24. es februdr 18. kdzdtt futott. Az orszirgos,csatorn6k nagy kedvezmdnnyel, mig a k6beltelevizi6k ingyenesen trizt6k mtisorukra a TCR-eket. Igy tett egyediili orsz6gos r6di6k6nt a NEO FM is. A v6rad6toborzb rekl6mfilm siker6t igazolja, hogy a kamprinyt kdvet6 k6t h6napban kdzel f6vel tdbben jelentkeztek v6rad6sra v azonos id6szak6hoz k6pest, es ebb6l an voltak azok, akik el6szdr adtak v6rt. Augusztus 6s szeptember els6 k6t hetdben ism6t az ismert arcokkal k6szitett v6rad6kamp6nnyal sz6litott6k meg a v6rad6kat. A ny6ri 6s a kora oszi idoszakban magasabb a r6di6s el6r6s, ez6rt a kampriny megjelen6seinek nagy reszdt a h6rom nagy kereskedelmi r6di6ra terveztek (NEO FM, ClassFM, Juventus R6di6), ez egeszilt ki szeptemberben egy televizi6s megjelen6ssel az RTL Klubon.

8 Gyozztutk le fejenk6nt szrinyogot! - pro bono kamp6ny: Tizhelyszinen szervezett v6rad6st a Magyar Vdrdskereszt a Catch Chemotox segfts6g6vel- jrinius k<izep6t6l.,,jusson kevesebb a szfnyogoknak, jusson tdbb a r6szorul6knak" - szolgennel. A kommunik6ci6 gerinc6t az erre az alkalomra k6szitett FB-oldal 6s mikrosite jelentette, de e mellett a Kiskegyed 6s egy6b megyei lapokban is t6rt6nt hirad6s a v6rad6akci6r6l. Emldkezetes volt a Balatoni Elsoseg6lynyrijt6 Szolgiilat kommunikacioja. A szezonnyit6 hatalmas m6dia6rdekl6d6s mellett indulhatott el, mely az iigy fontossiiga mellett alkalmi celeb els6seg6lynyrijt6 csapatnak (Wolf Kati, KozmannGycirgy, k6veu.y garn-a) volt k6sz6nhet6. A 20lles szolg6lathoz k6sztilt egy okostelefonos alkalmazds is, mely hasznos es hatdkony kieg6szitcije lett a programnak. (Az alkalmazilst ingyen k6szitette el a HelloAndroid.com Kft.) A Magyar Vd'rdskereszt Sajt6irod6ja szoros kapcsolatot iipolt a partnerszervezetekkel (OVSZ, OPSZ, NEFMI), a sajt6 k6pvisel6ivel (MTI, NEO FM, ClassFm,.Iuventus, RTL, M1, stb..) 6s a strat6giai partnerekkel (OTP Bank, B6res Csepp, Most Marketing, Vodafone, stb...) is. A kiemelt esem6nyekn6l sajt6kdzlem6nyeket adtak ki, sajt6megjelendseket giner6ltak (r6di6,tv, print, online), esetenkdnt sajt6t6jdkoztarlkat is szerveztek. Minden jelent<is orsz6gos 6s megyei esemdnyr<il hirt adtak weboldalainkon is. Ktizdelmes, de eredm6nyes evet zirt a Magyar Vcirdskereszt kommunik6ci6s szempontb6l is. Az Imedia m6diafigyeldse szerint 201l-ben a 'vcirdskereszt'6s'v6rad6s' szavakra k6zel talillat volt, ennyi megjelen6s volt szervezetiinkrol, szervezettfurkkel kapcsolatban. Az infotmdci6nyfjtris egyik eszkd,ze a kiil6nbciz6 irott anyagok kiadiisa. Ondll6 kiadvrinvt ielentetett meg: - Baranya megye: PTE Altalanos Orvosi Kariin mrikddci alapszewezete - rijra6leszt6sr6l sz6l6 anyaga; - B6k6s megye: sz6r6lapok kiad6sa egyes akci6khoz (pl. I o%-os kampriny, szupergffit6s, kariicsony, vdradiis stb.), tdjdkoztat6 kiadvriny a v6radilsi6l,- femcittlieptesi tev6kenys6giikr6l;,,vizek veszdlyei, felk6sziil6s a nydri fiirdozdsre" cimti film DVD-n tdrt6n6 megj elentet6se; - Borsod-Abarij-Zempl6n sz6r6lapok a MIVK Innov6ci6s Alap - Csongr6d, Gy6r-Moson-Sopron, J6sz-Nagykun-Szolnok megy6kben k6rtyanaptrirak kiadrissra kertilt sor (v6rad6s, els6segdlynyrijt6s, lo/o-os kamp6ny t6m6ban); Fej6a Vas megye: - tev6kenys6geikkel, I o/o felaj6nl6s6val kapcsolator rroiolupok kiad6sa; Hajdri-Bihar megye:,,kis Ujsiig" c. eml6k rijs6gmegjelentet6se; Heves megye: jubileumi plak6t,,,volt egyszer egy hadik6rh6z...,, Onk6nte s kalauz kiadiisa; 130 6ves dvfordul6hoz J6sz-Nagykun-Szolnok megye: hritomrignes k6szfttet6se a kapcsol6d6an; Komiirom-Esztergom megye: sz6r6anyagkiad6sa szoci6lis intezmdnyek tev6kenys6geir6l; a megyei szerv ezet munk6j rir6l ; Pest megye: vdrdskeresztes tevdkenysdgekhez kapcsol6d6 sz6r6lap, falinaptdr, k6peslap keriilt kiadiisra; Szabolcs-Szatmir-Bereg megye: a katasztr6fa helyzetekre val6 felk6sztil6srol sz6l6 kiadv6ny, valamint a tev6kenysdgekhez kapcsol6d6 sz6r6lapok, plakrltok keriiltek kiad6sra; Orsziigos lgazgatosdg - Jubileumi Eml6kk<inw.

9 I(EPZESEK. TANFOLYAMOK OxxrNrnsEK KEpzEsE A Magyar Vdrdskereszt egyre fontosabb feladata az 6nk6ntesek 6ltalinos 6s szakteriileti felk6szitdse. A kepzeseken - tdbbek kcizcitt - a vdradhsszewezdssel kapcsolatos tudnival6kat frissitik fel (szemdlyi 6s tiirgyi felt6telek biztosit6sa, hat6konysiig, szakmai villtozfusok, v6radiisok helye, ideje, gyakoris6guk, rendkiwli v6rad6sokra val6 felk6szi.il6s, m6dszerek, technik6k), vagy a tanareln<ikdkkel vitatjak meg, hogy a vdr<iskeresztes tev6kenys6g mik6pp illeszkedhet az iskolai 6lethez. Ezen alkalmakkor nagy szerepet kap az interaktivit6s, hiszen igy lehet6s6g van megvitatni a tapasztalatokat, a felmeriil6 k6rd6seket, probl6miikat. 20ll.6vben I73 (verad6k szewez6se, elsoseg6lyny0jtris, taniirelnciki, szakmai) alkalommal f6 6nk6ntes gyarapithatta ismereteit. A kort6rsk6pz6sben reszt vett fiatalokat folyamatosan 6s rendszeresen foglalkoztatj6k a megyei/tertileti szewezetek a kdpzesek befejez6s6t k6vet6en. Kiemelked6 a felvil6gosit6 munk6juk AIDS, drog, alkohol, dohiinyzirs, a v6rad6s fontoss6ga, illetve az onkdntesek bevon6sa, a szervezet bemutat6sa 6s az embldmav6delem teriilet6n. A kik6pzett kort6rs segit6k bazisiskolakban 6s m6s iskol6kban is sz6mos el6ad6st tartottak a fenti t6mrikban. Ezen kiviil r6szt vettek a v6rosi vdrado napokon a v6rad6k megsz6litds6ban seg6dkezve, a Vil6gnapi 6s vdrad6 iinnepsdgek szervezdsdben 6s bonyolit6s6ban, katasztr6fav6delmi bemutat6kon, rendez6k6nt 6s imit6tork6nt a megy6kben szewezett els6seg6lynyrijt6 6s csecsem6gondoz6 versenyeken, ahol elm6leti 6s gyakorlati tud6sukat max im6l i s an kamato ztatni tudt6k. 201l-ben 484klpzesen 1I.731 fiatal vett r6szt. MuNrlrAnsar xnpznsn. rnr,xnszirnsn A munka magas szintti vegz1,sdhez ndlktlcizhetetlen a szakmai 6s a szervezetrol s2616 tudiis, az ismereteket b6vit6 k6pz6seken val6 r6szv6tel. A v6radssszewezdsi tev6kenys6g hat6konys6grinak ndvel6se 6rdek6ben, a Magyar Vdrd,skereszt harmadik alkalommal szervezett 36 6r6s szakmai tov6bbk6pz6st v6rad6szervez6 munkatiirsai r6sz6re. Azintenziv toviibbkdpzdst frilsbeli vizsga zdrta, majd a r6sztvev6k sz6ban is bizonyitottitk a tanfolyam hat6konys6g6t. Megyei igazgat6i 6rtekezletek mellett rendszeresse v6lt a gazdasilgi vezetrik, az els6seg6lynyrijto koordin6torok, valamint a csal6dok 6tmeneti otthona vezet6nek szakmai tal6lkoz6ja is. A megyei igazgat6k 6s az orczitgos szakmai vezet6k az ev folyam6n k6t alkalommal talilkonak a,,strat6gia 2020" megbesz6l6se, a magyar strat6gia kialakit6sa kapcs6n. 201l-ben az rij munkatrirsak kdpz6s6re orsz6gos szinten - a forr6sok hidnya miatt - nem keriilt sor. Az Orszitgos Igazgat6srig rij munkatiirsai okt6ber-december h6napokban heti rendszeress6ggel ismerkedtek meg az egyes szakteruletek tev6kenys6geivel.

10 2011-ben 130 k6pzdsen.(782 r6sztvev6) vettek r6szt, mintegy 2-3 alkalommal az alkalmazottak. k6pz6sek A segftsdget nyrijtottak mindennapi munka hat6konyabb elliit6s6hoz. 105 dolgoz6 szervezeten kiwli (,,kiils<i") fels6-, k6z6pfokri oktat6sban, - az int1zm1nyekben, szolgditatitsokban dolgoz6k - kdtelez6 tovdbbkepzdseken, illetve 6nk6ni vdllalt tanfolyamokon, toviibbk6pz6seken vett r6szt. Minden megyei szervezetiilnk rendelkezik FINY (feln6ttk6pz6st folytat6 int6zm6nyek nyilv6ntart6sa) sziimmal, mely a feln6ttk6pz6sek, feln6ttkdpzdsi progiamok felt6tele. Tdbb megyei szewezettink rendelkezik egyszenisitett program akkredit6ci6val els6segelynyrijt6s t6makdrben (kiikinb6z6 modulokkal), illetve programakkreditrici6val. Ot megyei szervezetiink (Budapest, Somogy, Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye, 20l l m6jus6t6l Hajdri-Bihar megye, okt6bert6l Zalamegye) intdzm6nyi akkredit6ci6val is rendelkezik. Felnottk6pzdsiintlzmdnyek, valamint a megyei igazgat6sirgok nyilvrintart6si sz6mai: meqve FINY szdm feln6ttk6pz6si int6zm6ny laistromsz6m FINY sz6m feln6ttkepz6si int6zm6nv laistromszdm Baranya Komdrom Bdcs N6grdd Bekes Pest Borsod Somogv AL-0496 Csonqrdd Szabolcs AL-1722 Feier Tolna Gv6r Vas Haid At-2453 Veszp16m Heves Zala AL-2558 JAsz Bp AL-1221 ol

11 MVK akkredi6lt k6pzeser : Szervezet B6k6s meqve Borsod-Aba0i-Zemp16n meove Haid0-Bihar meqve Magyar Vdrdskereszt Heves Meqvei Szervezete J6sz-Naqvkun-Szolnok megye Kom6rom-Esztergo megye Pest meove Somoqv meqve Somogy megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Szabolcs-Szatm5r-Bereo meqve Szabolcs-Szatm6r-Bereq meqye Szabolcs-Szatm5r-Bereq meqve Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq meqye Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Szabolcs-SzatmAr-Bereq megve Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Vas meqve Zala meqye Budapest Budapest Budapest FAT akkr. laistromsz5m K6oz6s cime Eg6szsegugyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-2741tOO6 els6seq6lvnvf it6s) Eg6szsegiigyi k pesit6sek (T6rsadalmi PL els6seo6lvnv0it6s) Egeszs6gUgyi k6pesit6sek T6rsadalmi PL elsoseo6lvnv0it6s EgeszsegUgyi k6pesit6sek (f6rsadalmi PL-2741tQO2 els6seo6lvnv0itds) Egeszs6gijgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-2741tOOg els6seq lvnv0it6s) Egeszsegi.jgyi k6pesit6sek (Idrsadalmi Pt-27411O11 els5seo6lvnv0it5s) EgeszsegUgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-27411OO8 els6seo6lvnv0it6s) EgeszsegUgyi kepesitesek (f6rsadalmi PL-27411OO5 els6seq6lvnv0it6s) Eg6szsegiigyi k6pesit6sek - H6zi gondoz6s - PL-3978 beteo6ool6s ll Egeszs6gUgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-274'ltOO1 elsciseo6lvnviit6s) "A kinevez6s m6g nem tesz vezet6v6" Uj ismeretek a PLB szoci6lis int6zm6nvi vezet6s terulet6n Amig az orvos 6s a ment6 meg6rkezik, PLB-1368 els6seo6lvnv0it6s es komolex 0ira6leszt6s "A j6tett nem jot6konys6g" (Tov6bbkepzesi program PLB t6mooat6 szolq6latok dolqoz6i r6sz6re) PLB Els6seq6lv qvermekkorban "Ki vezet dt a t0ls6 partra" A hal6l 6s a gy5sz PLB kezel6se, a hospice szem16let alkalmaz6s6val "Ragadj meg minden 6r6t!" Demens betegek 6letvitel6nek segit6se, bentlakdsos szoci6lis PLB int6zm6nvek dolooz6i 16sz6re PLB O io) Csooortos. eqv6ni 6s team szupervizi6 PLB 1391 Q iq\ Ui lehet6seqek az id6sqondoz6sban PLB 1370 Er6szak a csal6dban, feles6g 6s (2O iq\ qvermekb6ntalmaz6s PLB 1371 QO iq) PL-2741tOO3 PL-2741tO10 Pt-2741 PL-3503/008 PLP-1086 Motiv5ci6 6s meger6sit6s - k6pz6s a fogyat6kos szem6lyeket ell6t6 int6zm6nyek szakemberei szamara Eg6szsegUgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi els6seq lvnv0it6s) Eg6szsegrigyi k6pesit6sek (16rsadalmi els6seq6lvnyiit6s) Egeszs6gUgyi k6pesit6sek (Tdrsadalmi els6seo6lvnv0it6s) Seg6dgondoz6 k6pz6s (TAMOP konstrukciohoz) "Els6segely Gyermekeink6rt", els6seg6lyny[jt6 tanfolvam Dedaqoqusok sz5,mdr a

12 vnnatassznnvnzns A Magyar V<irdskereszt v6raddsszewezls szakmai programj6t az Orszdgos V6rell6t6 Szolgiilattal kdtdtt Egytittmiikdd6si Szerz6d6s alapj rin v 6gzi. Az 6ves donortoborz6 tervben vallalt I donor - mely heti szinten 6tlagosan g.256 donort jelent - toborz6siinak kdltsdgdre az Orszdgos V6rell6t6 Szolgrilat azegyittmritciaesi Meg6llapod6s alapjitn k<ilts6g-hozzilfurulfust biztosit. A t6rgy6vben, tdbb mint v6rad6 esem6ny in v6rad6 jelentmeg. 201l-ben voltazrij v6rad6k sz6ma. A lakoss6g tt$5koztatasiit toviibbra segiti a 6s a honlap is, melyen napra k6sz inform6ci6k - v6rad6napok helyszinei 6s id6portiui,,ralu-int a v6rv6teli kamion ritvonala - rillnak a v6rad6k 6s az 6rdekl6d6k rendelkez6sdre. A kiemelt orsz6gos vdrad6 esem6nyek az MVK honlapjai mellett partnerei, szponzorai weboldaltin is elhelyez6sre kertiltek A donorut6np6tl6s kiemelt feladata a fiatalok tudatos v6rad6v6 6s dnk6ntes szervez6v6 nevel6se melyre immrir hagyomsnyosan 6s rendszeresen a MIVK Orsziigos Alapk6pz6 t6bordban kertilt sor. A v6radiis n6pszeriisit6s6t segftett6k, 6s hozzdjitruitak a folyamatos betegell6tdshoz sztiks6ges vdrk6szletek fenntart6sdhoz azok a kiemelt orsz6gos v6rad6napok 6s rendezv6nyek, amelyekhez v6rad6ssal csatlakozott a Magyar Vdrdskereszt. Febru6r 1l-6n mdsodik alkalommal kertilt sor az Orsz6gos Rend6rs6gi V6rad6napra, melyen t6bb mint2.700 rendor 6s a rendorsdgetiimogat6 civil nyijtotta karj6t orsz6gosan 62helyszinen. Sikeres v6rad6esem6nyk6nt kdnyvelheto el a Nemzeti Ad6-6s Vrlmhat6s6ggal k6zosen szewezett v6rad6nap is. Ebben az evben keri.ilt al5fu6sra az Orszilgos Polg5ror Szdvets6ggel az a meg6llapod6s, melyben a rendorsdgi v6rad6nap minthjfua k6zds v6rad6nap megszervezesdre keriilt sor. Az I. Orsz6gos Polgar6r v6rad6napot jrilius 2-inGyenesdi6son rendezte meg a kdt szewezet. A tilrgy6vben is megrendez6sre kertilt a V6rad6k Vil6gnapja (rinius 14-6n, Budapesten, a Semmelweis Egyetemen) tinnepseg. Az tinnepsdgen keriilt sor a 2010l20IL tan6vre meghirdetett Orsz6gos Fels6oktatSsi V6rad6verseny 6s a MIVK B6zisiskolik V6rad6verseny6nek eredm6nyhirdet6sdre. A V6rad6k Vilignapja alkalm6b6l a jrinius l4-en v6rt ad6k, sziv alakri lufit kaptak ajanddkba, Budapesten 300 lufi rcippent a magasba, hogy felhfvja a figyelmet a v6radiis fontoss69ilra. Tov6bbra is kiemelt figyelmet forditott a szervezet a kritikus, nydri id6szak biaonssgos v6rell6t6sdra, ez6rt megyei szewezeteink folyamatosan kerest6k a lehet6sdgeket v6rad6napok szervez6sdre. A nyiri v6rk6szletek ze,kken6mentes biztosftdsa 6rdek6ben sz6,rnos szabadt6ri rendezvdnyhez, n6piinnepdlyhez, fesztivflhoz, illetve orsz6gos esem6nyhez kapcsol6dtunk v6rad6ssal. A TESCO Glob6l Aruhdzak Rt.-vel jflius 15-6n, augusztus 5-6n 6s szeptember l6-an szervezttink orsz6gos vdrad6napot. A hiirom alkalom alatt 63 itruhirzban2.2i9 vdrad6 nyrijtotta karjdt. t2

13 Az ij vdrad6k szrimiinak ndvel6se 6s a donorut6np6tl6s 6rdek6ben 20ll i;szen, a Biizisiskol6k v6rad6versenye mellet! ism6t meghirdet6sre kertili az Orszdgos Fels6oktatfusi v6rad6verseny, melynek hazigazddja a Szolnoki F6iskola. De-cember kdzepdn immdr dtddik alkalommal, a MAV Zrt. Yezerigazgat6siry6val k<jz6sen a MAV dolgoz6k es az utazdhcizdns6g megsz6litdsdval 16 p6lyaudvar on szervezttink orsz6gos v6rad6napot. Ezen a napon 567 v6tad6 nyrijtotta karj6t, melynek kciszdnhetoen az tinnepek alatti betegell6t6shoz sztiks6ges v6rkdszleteket biztositani tudtuk. Vdrad6k + Napja (november 27) tinneps6g6re a MTA Trirsadalomkutat6si Int6zetenek diszterm6ben keriilt sor ben J6zsa rdszl6 a Magyar Kdzt6rsas6g aiuv e;;;k;;;;;, kittintet6sben r6szesiilt, melyet dr. schmitt p6l k6a6rsas6gi eln6k adott irt. Az iinnepsegen szdz, illetve szin feletti v6rad6ssziimot elert v6rad6k pro Vita dijat vehett ek dt a Nemzeti Er6forr6s Miniszt6rium dr. Sz6cska Mikl6st6l az egdszsdgtigy6rt felel6s 6llamtitk6rt6l. A verad6k mellett kittintet6sben rdszesiiltek a tobb dve kieme*edb munkrit v6gz6 cink6ntes v6rad6szervez6k is, 6s a v6radiis-szervez6si tev6kenys6gtinket t6mogat6 munkahelyek is (Vdrad6barrit Munkahely). Orszdgszerte tdbb mint 500 iinneps6g keret6ben, mintegy sokszoros v6rad6t kdszdntcittek 6s r6szesitettek elismerdsben munkat6rsaink. SZOCIALIS TEVEKENYSEG AKCIOK. PROGRAMOK Szervezettink a szociiilis munka soriin minden esetben a Magyar Vd,rciskeres zt alapelvet ment6n, valamint a szociiilis munka etikai k6dexe alapjfun v egzi tev6kenys6g6t. Fo c6l a r6szorul6k t6mogat6sa figyelembe v6ve a riiszorultsrig m6rt6k6t, a sztiks6gleteket. Az elmrilt ev tapasztalata szerint jelentssen megemelkedett a szoci6lisan r6szorul6 szem6lyek, csal6dok sz6ma, akik egyik napr6l a miisikra kdnytelenek 6lni, rengeteg lemond6ssal, kompromisszummal. Sokan keriiltek devizahiteli.ik miatt nehez helyzetbe. Kiemelten magas a hstral6kosok szdma, illetve sok esetben mdt az egyes szolgiitatsk a h6tral6kok miatt meg is sziintett6k a szolgiitat6s ny0jt6s6t. A segits6get kdr6k egyre ink6bb 6lelmiszertiimogatrist k6rnek, valamint anyagi segits6get ben-ben264.I78 f6 r6szestilt seg6lyben, melynek 6rtdke meghaladta a 480 milli6 forintot. A szocidlis akci6k szervezdse jeles napok, esemdnyek6rd csoportosultak. Osszel orsz6gosan megrendez6sre keriilt a,,tandvkezd6si akci6", melynek forr6s6t a TESCO biztositotta v6sarlisi utalv6ny form6j 6ban. Orsz6gosan kiemelked6 a t6li iinnepekhez kapcsol6d6 akci6-soroz at. 201I -ben I.087 rende zvenyen kcizel fo rdszesiilt adomiinyban, melynek 6rt6ke meghaladta a 400 milli6 forintot. A szervezetek kiemelt figyelmet fordftottak a h6triinyos helyzetri gyermekekre, magiinyos, id6s, beteg emberekre, szoci6li s int6zm6ny ekben 6l6kre, haj l6ktalanokra. Ebben az evben is sikeriilt artszorulo csal6dokat kar6csonyi 6lelmiszercsomaggal tilmogatni.,,hogy m6soknak is sz6p legyen a kar6csony..." adomanygyrijt6 akci6 keret6ben, a TESCO 105 iruhinban <isszegytijt<itt kb kg 6lelmiszerb6l. Tov6bbi forr6sokat jelentett az orszilgosan - t3

14 16 helyszfnen - megrendez6sre kenil6,,mikul6sgyrir gyrijtdsi akci6, aminek a keret6ben doboz t6bb mint adom6ny gyrilt 6ssze. A Nestl6 Hungiiria Kft. trimogatdsilval a Magya mtik<jdtet, melynek c6lja a Vdrciskeres zthez firdu 0-18 dl,es beteg gyermeket nevelo csal6dok er Vezet6sdg tagjaib6l ds munkatrirsb6l 6116) h6r gyermek titmogatisfra kertilt sor e keretbol. A t6borok, kir6ndul6sok k6lts6ge meghaladta a l6 milli6 forintot. ve fogyat6kossdggal 616 gyermekek r6szv6tel6vel ri.ileti szervezetek. ett r6szt. ve iidtildst szervertek a munkatiirsak, cink6ntesek, 2010' 6v december6ben eredm6nyes pillyizatot nyrijtottunk be a D6n Vorciskereszttel kcizdsen a Ve-fux Alapitv6nyokhoz. A 3,5 6ves program fo cdlkitriz6se a Magyar Vcjrciskereszt iital mrikcidtetett 11 csal6dok 6tmeneti otthonaiban 6lo csal6dok reinteg r{iioianau el<isegit6se. A program magiiban -a foglalja a csal6dok fejleszt6sdt, pszicho-szoci6fis segits6gs6g6t, segfto kd'rnyezet kialakit6srit, valamint a veltik foglaikoz6 szakernberek ment6lis eg6lseg6nek v6delm6t. Az Amerikai Hitz Alapitvriny tdmogat:ls6val 2011-ben megval6sult a Gyermeksz6j program,,, amelynek keretdben a J6szs6gban, illetve az Encsi kistdrsdgben mintegy 506 szoci6lisan h6ti6nyos helyzetben 616 nagycsal6d r6szesiilt napi 1 liter tej es 2 kg klny6r adomznyban. Szint6n 20IL 6vben val6sult meg,,konyhakert Program" csal6d bevon6s6val, illetve a,,csibe Program" 200 csal6d bevoniis6val. A progiamok c6lja volt a kiskert/hazt1ji kulttira fel6lesztese. Mindk6t program keret6ben mentorohsegitettek a gazdillkodiisra viillalkoz6kat. t4

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: 2013. mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01" SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja Dr. Bereczky L6szl6 N6pszava Kiinyv Kft. Dr. Bereczky l,6szl6 Lekto16lta: Dr. Fejsz6s Jdnos Szerkesztette: Dr. Koch Mriria Kiadta a Ndpszava K6nyv Kft. Felel6s kiad6: a

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok A,flrDEGnAnonO" A nurnbergi perek lezajldsa.'t6n hazdnk nagr koltdje ismet elmondhatn6l; Eur6pa megint csendes, riira csend."... i Nemetorszilgra 6s a szo{etunio,,biztons6gi" ovezetekk6nt annak vazallusaiva

Részletesebben

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Deloitte & Touche Franchisingin Hungary: Interim Report January- March 1993 Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Project No. 180-0014 Contract No. EUR-0014-1-00-1056-00 Eastern European Enterprise

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű ű Ő Í Í Ú Í Í ű ű Ü ű Ü Í 1997.APRILIS 25. Lakossgi frumok Dorozsmn Yarga Istvn a Kiskundoroamai /rosrszi onkormnyzat egyik kpviselje elkiildte lapunknak sszegzst s

Részletesebben

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP Ft 20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP o KOZELEII NAPILAP XXIII EVE,224 (6IJ9)SZAM I6OtDALARA],5 LEJ -==;o ! Elindult a ftitis a Csiki Szdkely Mrizeumban. Onillo hcikbzpont beszere - Iisdvel oldotca meg

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6 JEGYZdKONW mely kdsziilt: amagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.006rakor a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6ves rendes Kiizgyiil6s6n, mely a2015. m6rcius 28-6n 13.306rira,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I, 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

KEZHIGIENE. Lakossigi t6j6koztat6

KEZHIGIENE. Lakossigi t6j6koztat6 KEZHGENE Lakossigi t6j6koztat6 A mindennapi tevdkenysdg sor6n az emberi test rillan,ld6an szennyeztidik. A szennyezodds mdrtdke, cisszetdtele a test ktilonbrjzri rdszein eltdrci. A ki.ilso kornyezettel

Részletesebben

Ú Á Á Ó í Á í í í ú í ú í Ö ú í ú í ű ü Ü í ű Ü í ű Ó í Ü í Ó ű í ü í í í Ó ú í Ó í Ü í ü ű ü í Ó Ú í í í Ü Ü í í í Á Á 2012-es vben a gyermekpszichitriai elltst vltozatlanul az oep _el (orszgos Egszsgbiztosítsi

Részletesebben

ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű Ö Ö ú ú ú ú ű ű ú ú ú ű ú ű ú ű ú ű ű Ú ű ú ű ű ú ú Ö ú ű Ú ú ű ú ú ú ú ú ű ú Ö ű ú ú ú ű ű ú ű ú Ö ú ú ú ű Ő É Ö É Ó É ú ű ú ű ú ú ú ű ú ú ű ú ú Ü ú ű 1997. DECEMBER 20. 5. OLDAL Szobanvnyeink

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben