er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT EVI TEVEKENYSECN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN"

Átírás

1 er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT EVI TEVEKENYSECN

2 TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos revekenyseg KEPZESEK. TANFOLYAMOK...9 ONTENTpsEKEPZESE...9 MuNrarAnsAK KEpzESE, FELKESZirese FELNoTTKEPZESI INTEZMENYEK TEVEKENYSEGE: VERADASSZERVEZTS SZOCIALIS TEVEKENYSEG AKCIOK, PROGRAMOK INTEZMENYEK EGESZSEGFEJLES ZTES, EGESZSEGVEDELEM, KORNYEZETTUDATOS MAGATARTAS...r7 ELSOsEGELyNyuJrAs BelaroNr Er-s6spcu-yxyurro Szor-cA1er KATASZTROFA-KESZENLETI ES SEGELYEZESI TEVEKENYSEG...21 MAGYAR IFJUSAGI VORoSKERESZT TEVEKENYSEGE...22 NEMZETKoZI KAPCSOLATOK...24 KERESOSZOLGALAT MENEKULTUGYI TEVEKENYSEG...28 ADOMANYT<EZELrtS GAZDALKODAS...30 VAGYONNOVPTEOPS - BERUH AZAS...,...32 SZERVEZETI ADATOK

3 A Magyar vcird'skereszt 1881' 6vben alakult meg, l92l-t6ltagjaa Trirsastigok v6r6skereszt Nemzetkdzi 6s Szdvets6gdnek. vdr.sf.lhold Tev6k""ireget u 1949' 6vi.rrauo.,: lldozatiinekv6delm6t n6gy Genfi Egyezmliy, szolg6l6,, valamint jegyzciktinyvei igll.'6vi I. 6s II. 6s zois.6vi alapj rin "tiu III. vigzi, kieg6szit6 *"iy egyezmenyeknek a Magyaro rszitg r1szes 6llama. Egytittmtikddik a vdrdskereszt Nemzetlt: Bizottsdgrival (ICRC), humanitririus jog t6mogatja fejlesztds6t a nemzetk,zi 6s ismertet6s6t. R6szt u""r-u l.g7 nemzeti vdrdskereszt tiirsas6got vdrdsfelhold mag6ban foglal6 Trirsas5gok Nemzetkdzi szovets6ge (IFRC) tdbboldahi kapcsolatokat munk6j6ban. tart K6t fenn 6s a Gmzeti vdrd,skereszt 6s vdrcisreinota irirsasrigokkal. Magyarorszitg evi EU csatlakozfusa 6ta a Magyar Vciniskereszt Vcir6,skereszt tagsa az szervezeteit Eur6pai Uni6 mag6ban foglal6, brtisszeli szdkhelyti Irodrinak. Vrirciskereszt/Europai Uni6 20rr- 6vben cisszesen arapszewezet illetve klub mtik6d6tt amely az orczirg lakossiigiin ax 1t O.OZ 15 3?) mintegy 1,3 yo_a. az orszdgban, f6vel, Szsnvnzarer sziu,t zerv ezetek, csoportok, klubok A tagl6tsz6m a2010; 6vi ( f6) gs;lyo-a, 200g. evi (r f6) g2,r %o-a(miga 200g. 6vi - 169'666 f6-76,4 %-a). A csdkken6s lak6teriileten fo, munkaheiyeken 2.g31 f6, ififs6gi mig az teriileten fti emelkedds tapasztalhat6. Tagl6tsz6m alakulisa lakoteruleti munkahelyi

4 A besziimol6k szerint a tagletszimt alakul6s6ban a gazdasiryi vrils6g m6g mindi g erezhet1 hatdsa, elszeg6nyed6s, az a tilrsadalom id6sdd6se, a lakoss6g] a tagtiborz6 rink6ntesek sziimiinak cs6kken6se tanrirelndk<ik nyugdij ba vonul6sa, munkahelyek megszrii6se j 6tszik kdzre. Tdbt megye az alapszervezetek megsztin6s6r6l sziimolt be, ugyanakkor tudatos tagszewez1munka eredm6nyekdnt rij alapszervezetek is alakultak (pl.: Baranya, Fej6r, Hajdri-Bihar, Komiirom- Esztergom, N6gr6d, Pest, Vas, Zalamegye). Tagl6tsz6m alakul6sa FH 0t ar. tragggef s56r s^ ++#f $H - t E * E'A g. * *. E. g tir-h+fjfh.i y_il N Nl H A tagsiig cisszet6tel6ben is viitozds figyelhet6 meg, mely dsszeftigg6sben van az elidris6d6ssel. Tagf6tsz6m arenya Tagf6tszim arenya - 2O11. r lak6teruleti munkahelvi if 0s6gi A beszilmol6k szerint az alapszewezetek tev6kenys6 ge vfltozo vannak nagyon tartalmas munk6t v6gzbk, de akadnak form6lis szervezetek is. Tevdkenys6giik f6leg a villasztott vezetok alkalmasssg6t6l 6s a kdz6ss6g 6sszefog6s6t6l fiigg. A munkahelyi alapszervezetek els6sorban v6radiis szervez6s6vel, a lak6teriileti alapszerveztek szocil,lis jelzo, felderft6 munk6val, mig az ifiris6gi csoportok azeglszsegfejleszt6ssel, v6rad6sszervez6ssel foglalkoztak.

5 2011-ben az 6nk6ntesek szlma (201O-ben ) f6 volt, ebb6l - a jelz6sek szerint fo ifiris6gi onk6ntes. (Onk6ntesek sziima 2009-ben f6, 2008-ban fo). Szerz6ddst fo ( ) 6nk6ntessel kdtottiink az elmrilt 6vben (a megyei szervezetektol be6rkezett adatok alapj 6n). 201I. az Onk6ntess6g Europai Evdben is az 6nk6ntesek igen v6ltozatos munkfit vlgeztek. Kiildndsen tiimaszkodhattunk tev6kenys6gtikre a veradhsszervez6s, adomrlnygyrijt6s 6s sz6toszt6s vonatkoz6s6ban. Gyermekt6borok, vcirdskeresztes versenyek munkrlj6t is egyre tdbb a fratal 6nk6ntes segiti. Ifirisrigi dnk6nteseink kdr6ben nagyon n6pszer[i a B alatoni El s6 se gdlynyrij t6 S zol gillatnii v lgzeil tev6kenys6g. 2011, az Onkdntess g europai eve J6sz-Nagykun-Szolnok megyei szewezet 2011-ben rij 6nk6ntes programokat inditott itjara: Vdrdskeresztes Onkdntes Gondoz6i Szolg6latot (k6rh6zban, szociilis int6zm6nyekben tevdkenykednek) Karcagon, 6s Kisrijsziilkison; Szolnokon a Vdrciskeresztes K6rhazi Onkdntes Csoport (2 csoport mrikddik 2 x 6-8 f6), valamint a 8 fos Civil Mentor Csoport (az iskol6kban segitenek a tanul6sban lemaradt gyermekeknek) kezdte meg mrikod6s6t. Az egyes csoportokban tev6kenyked6 dnkdnteseket kommunik6ci6s 6s szem6lyis6gfejleszt6 tr6ninggel k6szitett6k fel a tev6kenys6gre. Havi rendszeress6ggel esetmegbesz6l6startanak az cink6ntes koordin6tor 6s a program szakmai vezetoje r6szv6tel6vel. Zala megy6ben a TESZ-Gener6ci6s ld6stigyi Taniics 6s a Vord,skereszt kdzds 6nk6ntes hillozatot hozott l6tre. Felad atuk az id6sek fi gyelemkis6r6se, segit6se. 201l-ben emelkedett a v6llalatok CSR programjai kapcs6n a fov6rosi szewezettel kapcsolatba kertil6 dnkdntesek szitma. Kiemelked6 a Habitat for Humanity-vel tdrtdno folyamatos programszewezds, ami els6sorban a f6vrirosi szoci6lis intdzm6nyekben hozott l6tv6nyos villtozilst AzBur6pai Onk6ntess6g Ev esemdnyeihez kapcsol6dva tdbb vdrdskereszteszervezet (Heves, Pest, N6gr6d megye) r6szt vett az 6v hazai nyit6rendezvlnyen, a TeSzedd orsz5gos 6nk6ntes kcirnyezetv6delmi akci6b an. Heves megyei szewezet,,onk6ntes kalauz" kiadvriny6val segitette az dnkdnteseket foglalkoztat6 szervezetek tev6kenys6get. Sok dnkdntes egy-egy alkalommal (IFRC 6nk6ntes meghatiroz6s6b6l: aki legal6bb 4 orit tev6kenykedik a szervezetnll az adott 6vben), de tobbs6gi.ik rendszeresen segitik a munk6nkat. A testtiletek a Vdrdskereszt szabirlyai szerint vegzik feladataikat. A tagok jelent<is segits6get nyrijtanak a szervezeteknek. A testtileti munka hat6konys6ga nem mindenhol egyforma. Mrikdd6stiket a testiileti tagok egy6b elfoglalts6ga nagymdrtdkben befoly6solja. Ugyanakkor arr6l is besziimolnak az igazgat6s6gok, hogy a vezet6s6gek hat6kony, kritikus munk5jukkal, javaslataikkal segitik munk6t - odafigyelve a vdrd,skeresztes alapelvek betart6srira. A humanitririus munka eredm6nyes v6gz6s6hez segito sz6nddkkal adnak javaslatokat. Munkaterv

6 alapjfun iil6seznek; a tanfucskozhsokon szinte teljes l6tsz6mri megjelen6stikkel bidositjak hatfurozatkepes ddntdseiket. Kritikus szemmel vitatjsk meg egy-egy teriilet munk6j6t, jobbito sziind6kkal tarjilk fel a hi6nyossiigokat, segit6 tan6csot adva a megold6sokra. A k6ltsegvet6s, a gazdillkodas kem6ny kritikusai - szinte soronk6nt vitatj6k azt meg. Komoly dont6sekben vezet6s6gekhatilrozatokkal nyilv6nitj6k ki egyet6rt6stiket, vagy ellenvdlem6nyiiket. KIEMELKEDo RENDEZVENYEK 2011-ben tdbb jubileumot is i.innepelt a Magyar Vdrdskereszt:90 6ves lett a Magyar lfifs6gi Vd,rdskeresil, 130 6ves pedig a Magyar Vdrdskeresn. A k6t jeles jubileum kiemelt figyelmet kapott. Az 6vfordul6hoz kcitod6en megjelent a szewezet munk6j6r6l sz6l6 6vkdnyv. A megyei szervezetek az 6vfordul6kr6l kiilijnf6le esem6nyekkel eml6keztek meg. Baranya megy6ben p6ldrlul katasztr6fa-bemutat6val, sebimit6ci6val, v6rad6ssal, ker6kp6ros iigyess6gi versennyel, aszfaltrajz- 6s f6nkevs versennyel tarkitott lakoss6gi programmal; szoci6lis konferenci6val, melynek vitaindit6 el6ad6s6t prof. dr. Kopp M6ria tartotta; 500 f6s Anyrik Napi tinneps6ggel. (A hstrdnyos helyzeti, vid6ki kistelepiil6sekr6l 6rkezoknek hatalmas 6lm6nyt jelentett a P6csi Nemzeti Szinhilz mriv6szeinek mintegy h6rom 6r6s, j6t6konys6gi musora.) Heves megyei szewezet az 6vfordul6 tisztelet6re megjelentette, 6s orsziigosan terjesztette a "Volt egyszer egy hadik6rhtn..."cimi kdnyvet, mig Hajdri-Bihar megye,,kis Ujs6g" cimmel eml6k rij s6got j elentetett meg. A Solferinoi csata eml6k6re dvente megrendezett olaszorszhgi fildy6s felvonulss a,,fiaccolata" kdzel 15 kilom6teres t5vj6t a tirgyevben is jutalomk6nt teljesithett6k onk6nteseink, akiket ker6kp6ros csapat kis6rt. Megyei/fovarosi iinnepsdgeket, rendezv6nyeket jeles napokhoz (Vdroskereszt Vil6gnapja, Any6k napja, Gyermeknap, Anyatej VilSgnapja, Donorok Vil6gnapja, Mentok Napja, Idosek napja, Vdrad6k napja, t6li tinnepek, Mikul6sgy6r stb.), fontos helyi esem6nyekhez, falunapokhoz, csal6di napokhoz kapcsol6dva aziflishgi vdrdskeresztesek bevon6srival tanott6k meg. Szinte valamennyi megyei szewezet - a klasszikus vdrdskeresztes tev6kenys6gek (tinneps6gek, eszmeterjeszt6s - embldmavddelem, vetdlked6k, tanfolyamok, gyiijt6sek, szeretet-akci6, t6borok, kirrlndul6sok) mellett - a helyi sztiks6gletekre 6s ig6nyekre v6laszol6 programokat is megval6sitott. SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVNTNT, E gyiittmtikdd6 stink a szakmai szervezetekkel sz6leskdni. A megy6k k6pvisel6i meghivottk6nt vesznek r6szt a megyei, v6rosi k6pvisel6 testtiletek i.il6sein, 6ltaluk mrikddtetett (pl.: id6stigyi, szoci6lis, eg6szsdgtigyi, baleset megeloz6si stb.) bizotts6gok munk6j6ban. K6pvisel6ink aktiv tagjai a helyi/megyei civil vagy szoci6lis kerekasztaloknak, ki.ilcinbcizo 6rdekk6pvisel6i forumoknak (pl.: Civil Vezetok F6ruma, Civil Szervezetek Szdvets6ge stb.), szakmai szervezod6seknek (pl.: Egdszs6ges Falvak6rt Orsz6gos Munkabizotts6g, Eg6szs6ges V6rosok Szewezete, Kist6rs6gi Eg6szs6gkoalfci6, Orsz6gos Hajl6ktalaniigyi Szakmai Tan6cs, Szoci6lis Tan6cs, Id6siigyi Tan6cs, K6bit6szeriigyi Tan6cs, Regi6s Szocirilpolitikai Tan6cs stb.)

7 Az egyes szewezeti egys6gek j6 kapcsolatot alakitottak ki a helyi Polg6rv6delmi Egyestiletekkel, V6delmi Bizotts6gokkal, rend6rs6ggel, civil szervezetekkel, foglalkoztat6si hivatalokkal. Tdbb munkat6rs a helyi k6rh6z feliigyelo bizottsfigdban tev6kenykedik. Ifirisrigi szervezeti.ink k6pvisel6i is aktiv tagjai a kiildnbdzo civil szewezodeseknek, igy p6ld6ul a fdviirosban az Oktatilsi Civil Szakmai Mrihelynek, a Civil Konzult6ci6s Taniicsnak, a Budapesti Ifiris6gi Tan6csnak, a Magyar Drogprevenci6s 6s Artalomcsdkkento Szervezetek Szdvets6g6nek, a az Orszfugos Gyermek-fogyaszt6v6delmi Tan6csnak (az ut6bbiban, mint alapit6 tag). PR" KOMMUNIKACIOS TEVEKENYSEG A m6di6val va16 kapcsolattart6sna kiemelt jelentos6ge vanaz inform6ci6nyrijtrlsban. A megyei, teri.ileti szervezetek kapcsolata a m6di6val hat6kony, eredm6nyes. (Baranya, B6k6s megye rijabb kapcsolatok kialakit6srir6l is besziimolt.) Segits6gtikkel rendszeresen tsj6koztatjik a lakoss6got terveikrol, programjaikr6l, akci6ikr6l, felhivjuk a figyelmet v6rad6sokra. Tdbb megydben a napi megjelen6s biztositott. A telepiildsek helyi k6beltelevizioi nagy segits6get nyrijtanak rendezv6nyeink propag6l6s6ban, a vdrdskeresztes munka bemutat6s6ban (p1.: a fdv6ros kertileti szew ezetei 54 helyi m6diummal 6polnak szoros kapcsolatot. ) A Magyar Vdrdskeresa Sajt6irodaja 2011-ben kdt kampanyt, sziimos orsz6gos vdrdskeresztes program rendezvdnyszervezdsi feladat6t segitette, kommunik6ci6s feladatait l6tta 1, sajt6t6j6koztat6kat szewezett, sajt6kdzlem6nyeket adott ki, aktualizfllta a humanit6rius szervezel weboldal6t 6s Facebook oldal6t. Feladatait a szakteriiletekkel, megyei szervezetekkel szoros e gytittmtikdd6sben v 6 gezte. Az 6v jeles jubileum6t minden vdrdskeresztes megjelen6s alkalm6val kommunik6lt6k. A2011.6vi ad6 1%-os rekl6mkampfnya tov6bb vitte a2010-es,,konnyez6 bab6s plakiltokat" az online (hirekereso.hu, kapu.hu, harmonet.hu), printhirdet6sek (Metropol, Zalai Hirlap, Vas N6pe, Veszpr6m Megyei Napl6, Fej6r Megyei Hirlap, 24 Ora, Tolnai N6prijsrig, Eszak Magyarorszitg, Kisalftild) 6s kdzteri.ileti megjelendseken. A televizi6s (RTL Klub, TV2, Ml, DunaTV, HirTv, National Geographic) 6s r6di6s spotokn6l C{EO FM) pedig az volt a c6l, hogy a szewezet segit6szerep6nek fontoss6g6t hangsrilyozz6k. A,,Legy6l kill6nleges, legy6l rendszeres v6rad6!" kamp6ny soriin ismert emberek - Lola, Nov6k P6ter, Bombera Krisztina 6s Kozmann Gyorgy - segits6g6vel hivt6k fel a lakoss6g figyelm6t a v6radds iigydnek fontoss6gara. A spotban szerepki mtiv6szek mindannyian ingyenesen v6llaltrik a filmben val6 r6szv6telt. A kampany az RTL Klub, TV2, Ml, Duna Televizi6, Echo TV, Viasat, Viva Tv, Music Channel, HlT Music 6s DigiSport csatorn6kon janurir 24. es februdr 18. kdzdtt futott. Az orszirgos,csatorn6k nagy kedvezmdnnyel, mig a k6beltelevizi6k ingyenesen trizt6k mtisorukra a TCR-eket. Igy tett egyediili orsz6gos r6di6k6nt a NEO FM is. A v6rad6toborzb rekl6mfilm siker6t igazolja, hogy a kamprinyt kdvet6 k6t h6napban kdzel f6vel tdbben jelentkeztek v6rad6sra v azonos id6szak6hoz k6pest, es ebb6l an voltak azok, akik el6szdr adtak v6rt. Augusztus 6s szeptember els6 k6t hetdben ism6t az ismert arcokkal k6szitett v6rad6kamp6nnyal sz6litott6k meg a v6rad6kat. A ny6ri 6s a kora oszi idoszakban magasabb a r6di6s el6r6s, ez6rt a kampriny megjelen6seinek nagy reszdt a h6rom nagy kereskedelmi r6di6ra terveztek (NEO FM, ClassFM, Juventus R6di6), ez egeszilt ki szeptemberben egy televizi6s megjelen6ssel az RTL Klubon.

8 Gyozztutk le fejenk6nt szrinyogot! - pro bono kamp6ny: Tizhelyszinen szervezett v6rad6st a Magyar Vdrdskereszt a Catch Chemotox segfts6g6vel- jrinius k<izep6t6l.,,jusson kevesebb a szfnyogoknak, jusson tdbb a r6szorul6knak" - szolgennel. A kommunik6ci6 gerinc6t az erre az alkalomra k6szitett FB-oldal 6s mikrosite jelentette, de e mellett a Kiskegyed 6s egy6b megyei lapokban is t6rt6nt hirad6s a v6rad6akci6r6l. Emldkezetes volt a Balatoni Elsoseg6lynyrijt6 Szolgiilat kommunikacioja. A szezonnyit6 hatalmas m6dia6rdekl6d6s mellett indulhatott el, mely az iigy fontossiiga mellett alkalmi celeb els6seg6lynyrijt6 csapatnak (Wolf Kati, KozmannGycirgy, k6veu.y garn-a) volt k6sz6nhet6. A 20lles szolg6lathoz k6sztilt egy okostelefonos alkalmazds is, mely hasznos es hatdkony kieg6szitcije lett a programnak. (Az alkalmazilst ingyen k6szitette el a HelloAndroid.com Kft.) A Magyar Vd'rdskereszt Sajt6irod6ja szoros kapcsolatot iipolt a partnerszervezetekkel (OVSZ, OPSZ, NEFMI), a sajt6 k6pvisel6ivel (MTI, NEO FM, ClassFm,.Iuventus, RTL, M1, stb..) 6s a strat6giai partnerekkel (OTP Bank, B6res Csepp, Most Marketing, Vodafone, stb...) is. A kiemelt esem6nyekn6l sajt6kdzlem6nyeket adtak ki, sajt6megjelendseket giner6ltak (r6di6,tv, print, online), esetenkdnt sajt6t6jdkoztarlkat is szerveztek. Minden jelent<is orsz6gos 6s megyei esemdnyr<il hirt adtak weboldalainkon is. Ktizdelmes, de eredm6nyes evet zirt a Magyar Vcirdskereszt kommunik6ci6s szempontb6l is. Az Imedia m6diafigyeldse szerint 201l-ben a 'vcirdskereszt'6s'v6rad6s' szavakra k6zel talillat volt, ennyi megjelen6s volt szervezetiinkrol, szervezettfurkkel kapcsolatban. Az infotmdci6nyfjtris egyik eszkd,ze a kiil6nbciz6 irott anyagok kiadiisa. Ondll6 kiadvrinvt ielentetett meg: - Baranya megye: PTE Altalanos Orvosi Kariin mrikddci alapszewezete - rijra6leszt6sr6l sz6l6 anyaga; - B6k6s megye: sz6r6lapok kiad6sa egyes akci6khoz (pl. I o%-os kampriny, szupergffit6s, kariicsony, vdradiis stb.), tdjdkoztat6 kiadvriny a v6radilsi6l,- femcittlieptesi tev6kenys6giikr6l;,,vizek veszdlyei, felk6sziil6s a nydri fiirdozdsre" cimti film DVD-n tdrt6n6 megj elentet6se; - Borsod-Abarij-Zempl6n sz6r6lapok a MIVK Innov6ci6s Alap - Csongr6d, Gy6r-Moson-Sopron, J6sz-Nagykun-Szolnok megy6kben k6rtyanaptrirak kiadrissra kertilt sor (v6rad6s, els6segdlynyrijt6s, lo/o-os kamp6ny t6m6ban); Fej6a Vas megye: - tev6kenys6geikkel, I o/o felaj6nl6s6val kapcsolator rroiolupok kiad6sa; Hajdri-Bihar megye:,,kis Ujsiig" c. eml6k rijs6gmegjelentet6se; Heves megye: jubileumi plak6t,,,volt egyszer egy hadik6rh6z...,, Onk6nte s kalauz kiadiisa; 130 6ves dvfordul6hoz J6sz-Nagykun-Szolnok megye: hritomrignes k6szfttet6se a kapcsol6d6an; Komiirom-Esztergom megye: sz6r6anyagkiad6sa szoci6lis intezmdnyek tev6kenys6geir6l; a megyei szerv ezet munk6j rir6l ; Pest megye: vdrdskeresztes tevdkenysdgekhez kapcsol6d6 sz6r6lap, falinaptdr, k6peslap keriilt kiadiisra; Szabolcs-Szatmir-Bereg megye: a katasztr6fa helyzetekre val6 felk6sztil6srol sz6l6 kiadv6ny, valamint a tev6kenysdgekhez kapcsol6d6 sz6r6lapok, plakrltok keriiltek kiad6sra; Orsziigos lgazgatosdg - Jubileumi Eml6kk<inw.

9 I(EPZESEK. TANFOLYAMOK OxxrNrnsEK KEpzEsE A Magyar Vdrdskereszt egyre fontosabb feladata az 6nk6ntesek 6ltalinos 6s szakteriileti felk6szitdse. A kepzeseken - tdbbek kcizcitt - a vdradhsszewezdssel kapcsolatos tudnival6kat frissitik fel (szemdlyi 6s tiirgyi felt6telek biztosit6sa, hat6konysiig, szakmai villtozfusok, v6radiisok helye, ideje, gyakoris6guk, rendkiwli v6rad6sokra val6 felk6szi.il6s, m6dszerek, technik6k), vagy a tanareln<ikdkkel vitatjak meg, hogy a vdr<iskeresztes tev6kenys6g mik6pp illeszkedhet az iskolai 6lethez. Ezen alkalmakkor nagy szerepet kap az interaktivit6s, hiszen igy lehet6s6g van megvitatni a tapasztalatokat, a felmeriil6 k6rd6seket, probl6miikat. 20ll.6vben I73 (verad6k szewez6se, elsoseg6lyny0jtris, taniirelnciki, szakmai) alkalommal f6 6nk6ntes gyarapithatta ismereteit. A kort6rsk6pz6sben reszt vett fiatalokat folyamatosan 6s rendszeresen foglalkoztatj6k a megyei/tertileti szewezetek a kdpzesek befejez6s6t k6vet6en. Kiemelked6 a felvil6gosit6 munk6juk AIDS, drog, alkohol, dohiinyzirs, a v6rad6s fontoss6ga, illetve az onkdntesek bevon6sa, a szervezet bemutat6sa 6s az embldmav6delem teriilet6n. A kik6pzett kort6rs segit6k bazisiskolakban 6s m6s iskol6kban is sz6mos el6ad6st tartottak a fenti t6mrikban. Ezen kiviil r6szt vettek a v6rosi vdrado napokon a v6rad6k megsz6litds6ban seg6dkezve, a Vil6gnapi 6s vdrad6 iinnepsdgek szervezdsdben 6s bonyolit6s6ban, katasztr6fav6delmi bemutat6kon, rendez6k6nt 6s imit6tork6nt a megy6kben szewezett els6seg6lynyrijt6 6s csecsem6gondoz6 versenyeken, ahol elm6leti 6s gyakorlati tud6sukat max im6l i s an kamato ztatni tudt6k. 201l-ben 484klpzesen 1I.731 fiatal vett r6szt. MuNrlrAnsar xnpznsn. rnr,xnszirnsn A munka magas szintti vegz1,sdhez ndlktlcizhetetlen a szakmai 6s a szervezetrol s2616 tudiis, az ismereteket b6vit6 k6pz6seken val6 r6szv6tel. A v6radssszewezdsi tev6kenys6g hat6konys6grinak ndvel6se 6rdek6ben, a Magyar Vdrd,skereszt harmadik alkalommal szervezett 36 6r6s szakmai tov6bbk6pz6st v6rad6szervez6 munkatiirsai r6sz6re. Azintenziv toviibbkdpzdst frilsbeli vizsga zdrta, majd a r6sztvev6k sz6ban is bizonyitottitk a tanfolyam hat6konys6g6t. Megyei igazgat6i 6rtekezletek mellett rendszeresse v6lt a gazdasilgi vezetrik, az els6seg6lynyrijto koordin6torok, valamint a csal6dok 6tmeneti otthona vezet6nek szakmai tal6lkoz6ja is. A megyei igazgat6k 6s az orczitgos szakmai vezet6k az ev folyam6n k6t alkalommal talilkonak a,,strat6gia 2020" megbesz6l6se, a magyar strat6gia kialakit6sa kapcs6n. 201l-ben az rij munkatrirsak kdpz6s6re orsz6gos szinten - a forr6sok hidnya miatt - nem keriilt sor. Az Orszitgos Igazgat6srig rij munkatiirsai okt6ber-december h6napokban heti rendszeress6ggel ismerkedtek meg az egyes szakteruletek tev6kenys6geivel.

10 2011-ben 130 k6pzdsen.(782 r6sztvev6) vettek r6szt, mintegy 2-3 alkalommal az alkalmazottak. k6pz6sek A segftsdget nyrijtottak mindennapi munka hat6konyabb elliit6s6hoz. 105 dolgoz6 szervezeten kiwli (,,kiils<i") fels6-, k6z6pfokri oktat6sban, - az int1zm1nyekben, szolgditatitsokban dolgoz6k - kdtelez6 tovdbbkepzdseken, illetve 6nk6ni vdllalt tanfolyamokon, toviibbk6pz6seken vett r6szt. Minden megyei szervezetiilnk rendelkezik FINY (feln6ttk6pz6st folytat6 int6zm6nyek nyilv6ntart6sa) sziimmal, mely a feln6ttk6pz6sek, feln6ttkdpzdsi progiamok felt6tele. Tdbb megyei szewezettink rendelkezik egyszenisitett program akkredit6ci6val els6segelynyrijt6s t6makdrben (kiikinb6z6 modulokkal), illetve programakkreditrici6val. Ot megyei szervezetiink (Budapest, Somogy, Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye, 20l l m6jus6t6l Hajdri-Bihar megye, okt6bert6l Zalamegye) intdzm6nyi akkredit6ci6val is rendelkezik. Felnottk6pzdsiintlzmdnyek, valamint a megyei igazgat6sirgok nyilvrintart6si sz6mai: meqve FINY szdm feln6ttk6pz6si int6zm6ny laistromsz6m FINY sz6m feln6ttkepz6si int6zm6nv laistromszdm Baranya Komdrom Bdcs N6grdd Bekes Pest Borsod Somogv AL-0496 Csonqrdd Szabolcs AL-1722 Feier Tolna Gv6r Vas Haid At-2453 Veszp16m Heves Zala AL-2558 JAsz Bp AL-1221 ol

11 MVK akkredi6lt k6pzeser : Szervezet B6k6s meqve Borsod-Aba0i-Zemp16n meove Haid0-Bihar meqve Magyar Vdrdskereszt Heves Meqvei Szervezete J6sz-Naqvkun-Szolnok megye Kom6rom-Esztergo megye Pest meove Somoqv meqve Somogy megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Szabolcs-Szatm5r-Bereo meqve Szabolcs-Szatm6r-Bereq meqye Szabolcs-Szatm5r-Bereq meqve Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq meqye Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Szabolcs-SzatmAr-Bereq megve Szabolcs-Szatm6r-Bereq megye Vas meqve Zala meqye Budapest Budapest Budapest FAT akkr. laistromsz5m K6oz6s cime Eg6szsegugyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-2741tOO6 els6seq6lvnvf it6s) Eg6szsegiigyi k pesit6sek (T6rsadalmi PL els6seo6lvnv0it6s) Egeszs6gUgyi k6pesit6sek T6rsadalmi PL elsoseo6lvnv0it6s EgeszsegUgyi k6pesit6sek (f6rsadalmi PL-2741tQO2 els6seo6lvnv0itds) Egeszs6gijgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-2741tOOg els6seq lvnv0it6s) Egeszsegi.jgyi k6pesit6sek (Idrsadalmi Pt-27411O11 els5seo6lvnv0it5s) EgeszsegUgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-27411OO8 els6seo6lvnv0it6s) EgeszsegUgyi kepesitesek (f6rsadalmi PL-27411OO5 els6seq6lvnv0it6s) Eg6szsegiigyi k6pesit6sek - H6zi gondoz6s - PL-3978 beteo6ool6s ll Egeszs6gUgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi PL-274'ltOO1 elsciseo6lvnviit6s) "A kinevez6s m6g nem tesz vezet6v6" Uj ismeretek a PLB szoci6lis int6zm6nvi vezet6s terulet6n Amig az orvos 6s a ment6 meg6rkezik, PLB-1368 els6seo6lvnv0it6s es komolex 0ira6leszt6s "A j6tett nem jot6konys6g" (Tov6bbkepzesi program PLB t6mooat6 szolq6latok dolqoz6i r6sz6re) PLB Els6seq6lv qvermekkorban "Ki vezet dt a t0ls6 partra" A hal6l 6s a gy5sz PLB kezel6se, a hospice szem16let alkalmaz6s6val "Ragadj meg minden 6r6t!" Demens betegek 6letvitel6nek segit6se, bentlakdsos szoci6lis PLB int6zm6nvek dolooz6i 16sz6re PLB O io) Csooortos. eqv6ni 6s team szupervizi6 PLB 1391 Q iq\ Ui lehet6seqek az id6sqondoz6sban PLB 1370 Er6szak a csal6dban, feles6g 6s (2O iq\ qvermekb6ntalmaz6s PLB 1371 QO iq) PL-2741tOO3 PL-2741tO10 Pt-2741 PL-3503/008 PLP-1086 Motiv5ci6 6s meger6sit6s - k6pz6s a fogyat6kos szem6lyeket ell6t6 int6zm6nyek szakemberei szamara Eg6szsegUgyi k6pesit6sek (T6rsadalmi els6seq lvnv0it6s) Eg6szsegrigyi k6pesit6sek (16rsadalmi els6seq6lvnyiit6s) Egeszs6gUgyi k6pesit6sek (Tdrsadalmi els6seo6lvnv0it6s) Seg6dgondoz6 k6pz6s (TAMOP konstrukciohoz) "Els6segely Gyermekeink6rt", els6seg6lyny[jt6 tanfolvam Dedaqoqusok sz5,mdr a

12 vnnatassznnvnzns A Magyar V<irdskereszt v6raddsszewezls szakmai programj6t az Orszdgos V6rell6t6 Szolgiilattal kdtdtt Egytittmiikdd6si Szerz6d6s alapj rin v 6gzi. Az 6ves donortoborz6 tervben vallalt I donor - mely heti szinten 6tlagosan g.256 donort jelent - toborz6siinak kdltsdgdre az Orszdgos V6rell6t6 Szolgrilat azegyittmritciaesi Meg6llapod6s alapjitn k<ilts6g-hozzilfurulfust biztosit. A t6rgy6vben, tdbb mint v6rad6 esem6ny in v6rad6 jelentmeg. 201l-ben voltazrij v6rad6k sz6ma. A lakoss6g tt$5koztatasiit toviibbra segiti a 6s a honlap is, melyen napra k6sz inform6ci6k - v6rad6napok helyszinei 6s id6portiui,,ralu-int a v6rv6teli kamion ritvonala - rillnak a v6rad6k 6s az 6rdekl6d6k rendelkez6sdre. A kiemelt orsz6gos vdrad6 esem6nyek az MVK honlapjai mellett partnerei, szponzorai weboldaltin is elhelyez6sre kertiltek A donorut6np6tl6s kiemelt feladata a fiatalok tudatos v6rad6v6 6s dnk6ntes szervez6v6 nevel6se melyre immrir hagyomsnyosan 6s rendszeresen a MIVK Orsziigos Alapk6pz6 t6bordban kertilt sor. A v6radiis n6pszeriisit6s6t segftett6k, 6s hozzdjitruitak a folyamatos betegell6tdshoz sztiks6ges vdrk6szletek fenntart6sdhoz azok a kiemelt orsz6gos v6rad6napok 6s rendezv6nyek, amelyekhez v6rad6ssal csatlakozott a Magyar Vdrdskereszt. Febru6r 1l-6n mdsodik alkalommal kertilt sor az Orsz6gos Rend6rs6gi V6rad6napra, melyen t6bb mint2.700 rendor 6s a rendorsdgetiimogat6 civil nyijtotta karj6t orsz6gosan 62helyszinen. Sikeres v6rad6esem6nyk6nt kdnyvelheto el a Nemzeti Ad6-6s Vrlmhat6s6ggal k6zosen szewezett v6rad6nap is. Ebben az evben keri.ilt al5fu6sra az Orszilgos Polg5ror Szdvets6ggel az a meg6llapod6s, melyben a rendorsdgi v6rad6nap minthjfua k6zds v6rad6nap megszervezesdre keriilt sor. Az I. Orsz6gos Polgar6r v6rad6napot jrilius 2-inGyenesdi6son rendezte meg a kdt szewezet. A tilrgy6vben is megrendez6sre kertilt a V6rad6k Vil6gnapja (rinius 14-6n, Budapesten, a Semmelweis Egyetemen) tinnepseg. Az tinnepsdgen keriilt sor a 2010l20IL tan6vre meghirdetett Orsz6gos Fels6oktatSsi V6rad6verseny 6s a MIVK B6zisiskolik V6rad6verseny6nek eredm6nyhirdet6sdre. A V6rad6k Vilignapja alkalm6b6l a jrinius l4-en v6rt ad6k, sziv alakri lufit kaptak ajanddkba, Budapesten 300 lufi rcippent a magasba, hogy felhfvja a figyelmet a v6radiis fontoss69ilra. Tov6bbra is kiemelt figyelmet forditott a szervezet a kritikus, nydri id6szak biaonssgos v6rell6t6sdra, ez6rt megyei szewezeteink folyamatosan kerest6k a lehet6sdgeket v6rad6napok szervez6sdre. A nyiri v6rk6szletek ze,kken6mentes biztosftdsa 6rdek6ben sz6,rnos szabadt6ri rendezvdnyhez, n6piinnepdlyhez, fesztivflhoz, illetve orsz6gos esem6nyhez kapcsol6dtunk v6rad6ssal. A TESCO Glob6l Aruhdzak Rt.-vel jflius 15-6n, augusztus 5-6n 6s szeptember l6-an szervezttink orsz6gos vdrad6napot. A hiirom alkalom alatt 63 itruhirzban2.2i9 vdrad6 nyrijtotta karjdt. t2

13 Az ij vdrad6k szrimiinak ndvel6se 6s a donorut6np6tl6s 6rdek6ben 20ll i;szen, a Biizisiskol6k v6rad6versenye mellet! ism6t meghirdet6sre kertili az Orszdgos Fels6oktatfusi v6rad6verseny, melynek hazigazddja a Szolnoki F6iskola. De-cember kdzepdn immdr dtddik alkalommal, a MAV Zrt. Yezerigazgat6siry6val k<jz6sen a MAV dolgoz6k es az utazdhcizdns6g megsz6litdsdval 16 p6lyaudvar on szervezttink orsz6gos v6rad6napot. Ezen a napon 567 v6tad6 nyrijtotta karj6t, melynek kciszdnhetoen az tinnepek alatti betegell6t6shoz sztiks6ges v6rkdszleteket biztositani tudtuk. Vdrad6k + Napja (november 27) tinneps6g6re a MTA Trirsadalomkutat6si Int6zetenek diszterm6ben keriilt sor ben J6zsa rdszl6 a Magyar Kdzt6rsas6g aiuv e;;;k;;;;;, kittintet6sben r6szesiilt, melyet dr. schmitt p6l k6a6rsas6gi eln6k adott irt. Az iinnepsegen szdz, illetve szin feletti v6rad6ssziimot elert v6rad6k pro Vita dijat vehett ek dt a Nemzeti Er6forr6s Miniszt6rium dr. Sz6cska Mikl6st6l az egdszsdgtigy6rt felel6s 6llamtitk6rt6l. A verad6k mellett kittintet6sben rdszesiiltek a tobb dve kieme*edb munkrit v6gz6 cink6ntes v6rad6szervez6k is, 6s a v6radiis-szervez6si tev6kenys6gtinket t6mogat6 munkahelyek is (Vdrad6barrit Munkahely). Orszdgszerte tdbb mint 500 iinneps6g keret6ben, mintegy sokszoros v6rad6t kdszdntcittek 6s r6szesitettek elismerdsben munkat6rsaink. SZOCIALIS TEVEKENYSEG AKCIOK. PROGRAMOK Szervezettink a szociiilis munka soriin minden esetben a Magyar Vd,rciskeres zt alapelvet ment6n, valamint a szociiilis munka etikai k6dexe alapjfun v egzi tev6kenys6g6t. Fo c6l a r6szorul6k t6mogat6sa figyelembe v6ve a riiszorultsrig m6rt6k6t, a sztiks6gleteket. Az elmrilt ev tapasztalata szerint jelentssen megemelkedett a szoci6lisan r6szorul6 szem6lyek, csal6dok sz6ma, akik egyik napr6l a miisikra kdnytelenek 6lni, rengeteg lemond6ssal, kompromisszummal. Sokan keriiltek devizahiteli.ik miatt nehez helyzetbe. Kiemelten magas a hstral6kosok szdma, illetve sok esetben mdt az egyes szolgiitatsk a h6tral6kok miatt meg is sziintett6k a szolgiitat6s ny0jt6s6t. A segits6get kdr6k egyre ink6bb 6lelmiszertiimogatrist k6rnek, valamint anyagi segits6get ben-ben264.I78 f6 r6szestilt seg6lyben, melynek 6rtdke meghaladta a 480 milli6 forintot. A szocidlis akci6k szervezdse jeles napok, esemdnyek6rd csoportosultak. Osszel orsz6gosan megrendez6sre keriilt a,,tandvkezd6si akci6", melynek forr6s6t a TESCO biztositotta v6sarlisi utalv6ny form6j 6ban. Orsz6gosan kiemelked6 a t6li iinnepekhez kapcsol6d6 akci6-soroz at. 201I -ben I.087 rende zvenyen kcizel fo rdszesiilt adomiinyban, melynek 6rt6ke meghaladta a 400 milli6 forintot. A szervezetek kiemelt figyelmet fordftottak a h6triinyos helyzetri gyermekekre, magiinyos, id6s, beteg emberekre, szoci6li s int6zm6ny ekben 6l6kre, haj l6ktalanokra. Ebben az evben is sikeriilt artszorulo csal6dokat kar6csonyi 6lelmiszercsomaggal tilmogatni.,,hogy m6soknak is sz6p legyen a kar6csony..." adomanygyrijt6 akci6 keret6ben, a TESCO 105 iruhinban <isszegytijt<itt kb kg 6lelmiszerb6l. Tov6bbi forr6sokat jelentett az orszilgosan - t3

14 16 helyszfnen - megrendez6sre kenil6,,mikul6sgyrir gyrijtdsi akci6, aminek a keret6ben doboz t6bb mint adom6ny gyrilt 6ssze. A Nestl6 Hungiiria Kft. trimogatdsilval a Magya mtik<jdtet, melynek c6lja a Vdrciskeres zthez firdu 0-18 dl,es beteg gyermeket nevelo csal6dok er Vezet6sdg tagjaib6l ds munkatrirsb6l 6116) h6r gyermek titmogatisfra kertilt sor e keretbol. A t6borok, kir6ndul6sok k6lts6ge meghaladta a l6 milli6 forintot. ve fogyat6kossdggal 616 gyermekek r6szv6tel6vel ri.ileti szervezetek. ett r6szt. ve iidtildst szervertek a munkatiirsak, cink6ntesek, 2010' 6v december6ben eredm6nyes pillyizatot nyrijtottunk be a D6n Vorciskereszttel kcizdsen a Ve-fux Alapitv6nyokhoz. A 3,5 6ves program fo cdlkitriz6se a Magyar Vcjrciskereszt iital mrikcidtetett 11 csal6dok 6tmeneti otthonaiban 6lo csal6dok reinteg r{iioianau el<isegit6se. A program magiiban -a foglalja a csal6dok fejleszt6sdt, pszicho-szoci6fis segits6gs6g6t, segfto kd'rnyezet kialakit6srit, valamint a veltik foglaikoz6 szakernberek ment6lis eg6lseg6nek v6delm6t. Az Amerikai Hitz Alapitvriny tdmogat:ls6val 2011-ben megval6sult a Gyermeksz6j program,,, amelynek keretdben a J6szs6gban, illetve az Encsi kistdrsdgben mintegy 506 szoci6lisan h6ti6nyos helyzetben 616 nagycsal6d r6szesiilt napi 1 liter tej es 2 kg klny6r adomznyban. Szint6n 20IL 6vben val6sult meg,,konyhakert Program" csal6d bevon6s6val, illetve a,,csibe Program" 200 csal6d bevoniis6val. A progiamok c6lja volt a kiskert/hazt1ji kulttira fel6lesztese. Mindk6t program keret6ben mentorohsegitettek a gazdillkodiisra viillalkoz6kat. t4

15 Foglalkoztat6st segito programoj megy6ben (Megold6s Munk6ltat l,rntu vit6gii6a,, projekt,,,t foglalkoztatiis6nak segitdse"t6rsd Somogy, Szabolcs-s zatmir-bereg t:tri:i"f"ffi;ti?llffik":: rtordl6s, inform6ci6nyfjtis). zalamegy6ben folyamatosan mtikciddtt,,a-segits6gombnyom6sra" program, mely keret6ben g00 id6s ember jelz6rendszeres hili segits6gnyrijt6srit o-rjott6k meg. Az olasz GSI Italia 6s a MVK kcizdsen elnyert piiydzatsnak,,,hallassuk a Roma Fiatalok Hangs6t, cimri EU projekt keretdben 6 fo <jnk6ntes utazott az olaszorsz6gi Spoleto-ba a GSI Italia k6pz6s6re. 20ll' jrinius els6 h6tvdg6j6n a foviirosban kenilt sor a XVI. orsziigos csecsem6gondoz6si Vet6lkedore' melyre 17 iitalinos iskola 6s 15 kdz6piskola csapata nevezett be. A vet6lkedo k6rddseit a Magyar V6d6n6k Egyestilet6nek tagtrai 6llitott6k 6ssze, illetve a zstiritagk6nt is aktivan vettek r6szt annak megval6sit6s6ban. helvez6s fltalinos iskolai kategt6ria kiiz6niskol qi k qt co itvi o I Arp6d Utcai Altal6nos 6s N6met Szabadhegyi Kdzoktatdsi Kdzpont (Gy6r_ Nemzetis6gi Iskola (Budapest) Moson-Sonron) II M5ty6s kir6ly Altallnos tskola es Kossuth Lsuzsawta Humiin 6s Kereskedelmi Kdzs6gi Kcinyvt6r (Fei6r) Szakkciz6piskola, Szakiskola (B6cs-Kiskun) u B6torterenyei Kist6rs6gi Iskola Munk6csy Mihrlly Gimn6zium (Somogy' Fekete Istviin Altal6nos Iskola Tagint6zm6nye N6er6d) gyermek ifirisrlei eriileti versenyek 59 r6sztvev<j csapatok t04 negyei versenyek 18 r6sztvev6 csapatok r rrszagos verseny I r6sztvev6 csapatok 32 t7 15 l5

16 INTEZMENYEK IxrEz*toNvnr szafna ell6tott szem6lyek kihaszn:ilts 6ga Yo szamalev Jtcai szoci6lis munka ne \spn uilyfla es IozoKonyha ,0 l ,0 Tjeli meneddkhely l ,0 A,tmeneti sz6ll6s \suauulliluros o[non es Klleptet6 a J 57 ak6s 7l!{aj l6ktalanok otthona I :lajrekralan emberek orvos; ne ;zolgfiata lsal6dok 6tmeneti otthona lt FI6zi segitsdsnyfit6s ne rerzorenoszeres nivl segitsegnyuitris I 649 ne f6mogat6i szolgiiat ne Fogyatdkoss6ggal 6l6k nappal J 69 ne :ll6t6sa Kdzdssdgi ellitris ,0 )zenveoeryoetegek ne rlacsonyktis zi:bii ellit6 szolgilata lalugondnok, tanyagondnok a J 101 ne Jzakdpol6i szolgdlat ne 2011-ben a normativ tiimogatris - ellst6si tipusok szerinti dsszege - nem v1itozott, de a neh6z gazdashgi helyzet r6nyomta b6lyeg6t az int6zm6nyek mrik6d6s6re. A forr6sok cs6kken6se, 6tcsoportosft6sa miatt (pl. k6zalapitv6nyok megszrin6ie) sztiktiltek a forrdsok. Egyre nehezebb az eloirt szakember l6tsziimot, a felt6tel biztositani. 201l-ben kom^ofv neh6zs6get okozott a F6viirosi Szervezet szdmdra, hogy a Fovarosi Onkormiinyzat 8 h6napos felmond6si id6vel felbontotta kdzszolgiitatfusi szerz6d6seit. Egyes szolgilltatdsok esetdben az illlami timogatdsi forma is megv6ltozott - a l9i/2008. (VII.30.) KormSnyrendelet m6dosit6sa nyomiin megsztint az utcai gondoz6 szolg6latok normativ ftnansziroz6sa. 20ll szeptember6ben a Nemzeti Rehabilit6ci6s 6s Szoci6lis Hivatal pillyinatot frt ki a trimogat6 szolgiitatdst, a kdztiss6gi ellit6sokat, alacsonyktiszcibti szolg "ltatitst, uicai szoci6lis munk6i 6s kriziskdzpontot mrikddteto szolgrlltat6k befogad6s6ra 6s 6llami tdmogat1sina. A pdlyinatok bftslatsnii nagy hangsuly helyezoddtt a szolgiltatitsi,,feh6r foltokra". (T6b1 szolgiitat1,.r"* kapott trlmogat6st, ugyanakkor Gy6r-Moson-Sopron 6s Jiisz-Nagykun-Szolnok megy6ben, "r6.t a szew ezet mrikcidtetd s eb en tci I rij szo I g illtaths indulhat. ) AzNRSZH a tilmogatott szolgsltat6sokat december 3l-ig,3 6vre fogadta be. A Szt.99 $-a m6dosul6sa kdvetkezt6ben 20lI.janurir 1-j6t6l 6rdekv6delmi f6rumot csak a tart6s bentlak6sos intlzmenyekben kdtelez6 mrikddtetni. I6

17 Akdzigazgat6si hivatalok 5tszervez6se szint6n 6rintette hajl6ktalan ell6t6 intdzm6nyek mtik6d6s6t. Jogszab6lyviltozirs kdvetkezt6ben az alapszolgriltat6st nffit6 intezmenyek is a megyeilf( v6rosi kormrinyhivatal ellenlrzdse al6 keriiltek 2011 augusztusfltll. Ez a viltozils a foviirosban t6bb esetben jfrt azzal a kdvetkezm6nnyel, hogy egyes kertileti dnkorm6nyzatok (pl. Soroks6r, Csepel.l felbontott6k a kor6bban megkdtdtt ell6t6si szerz6d6siiket, ami jelent6s t6mogat6s kies6st jelent az drintett int6zm6nyek eset6ben. A 2001-ben alapitott AHA szinpad (Budapest, Madridi riti hajl6ktalan ell6t6 intlzmeny keretei kcizdtt) 201l-ben i.innepelte fenn6llisanak 10 6ves jubileum6t. A g6laestre 2011 november6ben a Stefania Palot6ban kertilt sor. Az el6ad6s soritn az AHA szinpad elmrilt 10 6vben szinpadra 6llitott mtiveib6l kaphattak a nez6k izelitot. Zalaszentgr6ton jrilius l-vel kezdte el miikddds6t a Fogyat6kkal El6k Nappali intdzmdnye, amely nap kdzben 24 f6 befogaddshra alkalmas. Mtikdd6se 6ta nagy az 6rdeklodds ir:inta 6s 100 %- os a kihaszn6lts6ga. EGESZSEGFEJLESZTES, NGNSZSNCVNONINWT. TONNYNZNTTUNNTOS MAGATARTAS Az egdszsdgfejleszt6 programok irintvilltozatlanul nagy az 6rdekl6d6s. A teleptl6sek falunapj athoz 6s nagyobb tdmegeket megmozgatl rendezv6nyeihez rendszeresen csatlakoznak szervezeteink v6rad6sszervez6ssel, szrir6sekkel-m6r6sekkel, 6letm6d- 6s tapliikozfusi tan6csad6ssal. A sztir6vizsgslatokon a v6rcukorszint-, testzsir-, hfgysav-, koleszterinszint- 6s a v6rnyom6sm6r6s a leggyakoribbak. Egyre tdbb rendezvlnyen szeretn6k, ha a kis6roprogramok k6zdtt szerepelne szervezeti.ink (pl.: Fishing on Orfti, Polg6r6rnap, Koml6i Btnyisztaliikozo,Idosek Teri.ileti Tal6lkoz6ja stb.) Az iskolai egdszs6gprogramokon gyakran kerik az els6seg6ly alapismeretek bemutatisht,tanitilsfut. Csongr6d megy6ben (Szentesen) "Tanulj meg nemet mondani" cimmel rajzpiiyfuzatot hirdettek, drogprevenci6s program kapcs6n. Kontroll-sztir6sekre tdbb mint 300 alkalommal kertilt sor, s mintegy sztirdst v6geztek el dnkdnteseink, egdszs6gi.igyi szakk6pzetts6ggel rendelkez6 munkatarsaink v oszen Encs-Fiigdd romatelep6n kdzciss6gi kezdem6nyezdsre, a kdzciss6g tagjainak bevoniis6val, aktiv r6szv6tel6vel mell6khelyis6gek 6pitdsdre keriilt sor. Ezzel nem csak a j6rvrinyok kialakulisrinak elkeriil6se val6sult meg, hanem a kciz<iss6g is megtapasztaltaaz <isszefog6s erej6t. Tov6bbra is aktivan vetttink rdszt az,,egyenl6 Esdllyel a R6k Ellen" programban, Eg6szs6g Hidja Egyestilet Feleddkeny (Alzheimer-k6rral 6s m6s emlekezetzavarral 6lo) EmberekHozzhtartoz6inak T6rsasiiga munk6j riban ben egdszsdgneveldssel kapcsolatos rendezvdnyre kertlt sor, amelyen rdekl6do vett r6szt. Ezen a tertileten 5l klub mtikddik (pl. cukorbetegek klubja, ILCO klub). t7

18 5omrirom-Esztergom megy6ben - hagyom6nyaiknak megfelekien - megsz ewezik az Eg6szs6ges Elet H6napj6t, melynek keretdben ktilcinbciz6 programokra, el6adiisokra kerul sor. Szervezeteink aktivan vesznek rdszt a hely, 6ltal6ban <inko rm[nyzatok 6ltal kezdem1nyezett parlagfti-irt6sban (pl. B6kds, J6sz-Nagykun-Siolnok, vas megy6ben), szelektiv hullad6kgytijt6sben, teleptil6s tisztasfugdnak megteremtds6ben. Ilyen programok pdld6ul: - a Vir6gos Koml6drt projekt, amelyben a tertileti szewezet az egyik szewez6; a szewezet rendszeresen egyiittmtikddik a Koml6i Honismereti 6s Vrirossi6pit6 Egyesi.ilettel, veltik kdz6'sen a "Fogadj 6rdkbe" program keret6ben sor kertilt az arborltimdrdkbefoga dds6ra. - Hajdribdszdrm6nyben,,Tiszta, vir6gos" Mozgalom keret6ben hirdettek verseny )n csatlakoztak a vdrosi, krizs6gi takarit6si rtt 6nk6ntes pdlydnatuk rendezv6nysorozatiinak ; volt. Ennek kciszdnhet6en t6bb telepiil6sen A kdrnyezettudatos magatarkisra t6rt6n6 figyelemfelhivdsban j6l hasznosithat6 a,,kalandj6t6k,,. Ennek- azlflusilgi Tan6cs 6ltal kidolgozott-kalandj6tdknak mar hatalmas ismertsdge van Hajdf-Bihar megy6ben a telepiildseken 6s a szervezetek, pedag6gusok kcizdtt. A gyermekeklatekos iorm6ban, versenyezve, 6lm6nyek riltal tanulnak. A j6t6k fenntarthat6s6g6t, a tdbbsz<tri r6szv6tel lehet6s6g6t a sokszinris6ge, vari6lhat6srlga biztositj a. B6k6s megy6ben a lakoss6g r6,szere szervezett kdrnyezetv6delmi akci6kon tril a szervezet irod6inak,,zcildebb tdtel6re" is tcirekednek az rijrahasznosithat6 papfrok, elektronikus dokument6ci6kezel6s, szelektiv hulladdkgyrijt6s megval6sit6s6val El,s6sncnr,ynyu.rrAs Az els6seg6lynyrijt6s oktatris. kdpz6s tertiletdn az egysdges k6pz6s megval6sul6sa 6rdek6ben a megyei szervezetek folyamatosan szerzik, fjftj6k meg program akkredit6cioi,rtut Az 6v els6 harmad6ban elk6sziilt az,,els6seg6lynyfjt6s mindenkinek" c. tank6nyv aktualiz6l6sa 6s rijra nyomtat6sa. A kcinyv jelenleg a legkorszenibb ismereteket tartalmaz6 siakirodalom, mely megfelel azew6pai Els6seg6lynyujt6 Hillozat 6ltal kiadott irdnyelveknek 6s a Magyar Resuscitati6i TSrsasiig ktjvetelm6nyeinek. A tankdnyv k6pezi a sz6monk6r6s alapj6t a ko6ti jdrmtivezet6k els6 se 96l ynyrij t6 vizsg intatisinak. A g6pj6rmrivezet6 jeltiltek vizse6ztat6s6t a megyei szervezetek januar kcizep6t6l szewezt1k. A sziiksdges dokument6ci6k a megyei szervezetek r6sz6re idoben elk6sziiltek 6s kiadasra keriiltek. Megrijftrisra keriilt a,,jelentkezdsi nyilvdntart6 6s 6rt6kel6" lap, mely egy6rtelmribb6 6s egysdgesebbd tetti avizsgitz6 tev6kenys6g6nek 6rt6kel6s6t, kdnnyebbd avizsgintatoi munk6jdt. 20l1janu6rj6ban a megyei szakmai megbizottak 6s a megyei koordin6torok k<iz6s 6rtekezleten vettek r6szt, melynek t6m6ja avizsglztatis 6s azrijra6leszt6s protokoll megismerdse volt. t8

19 Az 6v utols6 h6napj6ban elk6szriltek a vre vonatkoz6 rij dokumentumok. val6 visszadl6sek A megel6zese 6rdek6ben ;:3??Hffikissal az nj vi iiazolasok hologrammal szervezetek biztositanak a vizsglnoknak ben84'526 fo jelentkezettvizsgira. s k<iztiltik 76.g23 fo teljesitette sikeresen. Ktiz uti els6seg6lyny rijt6 vizsga I megjelent I eredm6nyes A 20r 1' jubileumi 6vben 40. alkalommal kenilt meghirdet6sre 6s megszerve z6,sre a felmeno rendszerti.atertileti6smegyeiv!rsenyekm6rcius-m6jus kdzepe k<tzofi keriiltek megtartiisra. A felmen6 rendszerti verseny tertileti fordul6ira 759 csapat nevezett, ez fiatal jelentette. r6szv6telet Az orszitgos dcint6 miijus k<lzcitt zajlott u2a*uigyermek 6s Ifiris6gi centrumban. A dcint6n ltakinos 6s kdz6piskolai 6s tg -fetnott csapat m6rte 6ssze tudasat. Meghivott vend6gk6nt ebben az 6vben zagrilb viiros csapata vett r6szt a versenyen. A programban 290 versenyz6, 78 kis6r6, 40 megyei zsiiritag,20 megyei els6seg6lynyrijt6 koordin6tor, 60 imitiitor, 60 segft6 vett r6szt. I 1. 6vben.8 els6seg6lynyrijt6 rillomiis kialakftrlsa n6s volt. Ujdonsrlgk6nt eloszdr keriilt kialakitiisra mek, ifris6gi, feln6tt 15 fti megy6nk6nt) kcizdsen A verseny sikeresen zajlotl, kdszdnhet6en minden r6sztvev6 nagyon felelciss6gteljes munk 6j6nak. Szeptember m6sodik szombatja hagyom6nyosan az Els6see6lynyrijt6s Vil6gnapja. Ebb6l az alkalomb6l a Magyar vd,rdskereszt ionlapjfun figy"t"-r"-tnirro-it t-frglrt rn"g, valamin t a hazai l9

20 eg6ri6j6nak gyoztesei r6szt vettek Z6gr6bban az zvdnyen nagy sikert arattak a magyar baleset_ lcsony anyagi r6forditiis miatt felkeltettdk a helvi Uzenet6t! rdl tcibb embert el6rni, ds a kiil<inbdzci mentdsben iignapot, m6g tcibb emberhez eljuttatni a nap otszflgszerte 20 helyszinen resztvev6vel kertilt megrendez 6,sre azels6segdlynyrijt6 vil6gnap. Az els6seg6lynffit6 kdzciss6gek tevdkenys6ge fontos, fdleg olyan teriileten, melyeket a nehezen mentciegys6gek tudnak megkcizeliteni, mint pt.: komarom-errt"rg"om megy6ben a R6m-szakad6k t6rseg6t. A t6rgy6vben, tizenkett6 megydben 6s a f6varosban mtikddcitt els6seg6lynyfjt6 k6z6ss6g, elsosegdlynyrijt6 mint pl. csal6dok, imit6torok gsoportja, els6seg6lynyrijt6 csoportok. Az orszitgban g2 el so se gdl)'nyrij t6 kciz6 s s6 e mrik6d6tt, 735 aktiv r6sztvev<i,iet. Ebben az evben a Balatoni Els6seg6lynyrijt6 Szolg6latot 20lr.jrilius 1-e 6s augusztus 2l-e koz6tt. immsron 5' alkalommal, keriilt megszervez6sre l8lelepiles 27 strandjrin, azokon a fiird6sre kijel6lt helyeken, ahol nem kdtelez6 a szakemberek alkalm azitsa - ezdrthi6nyt p6tolt a szolg6ltat6s, hiszen itt az elofordul6 s6rtil6sek kezel6se, elliit6sa esetleges vagy teljes.r, -"gotoutlan lett volna Helyszinek Als66rs Gyenesdi6s - Als6 Strand BalatonboglSr - Plat6n Strand Balatonflired GyenesdiSs - Di6si Strand Balatonlelle Balatonakali Balatonm6riafiird6 Balatonszemes Badacsonytomaj Balatonfenyves-als6 Balatonsziirsz6 Kdzponti Strand Badacsony Balatonfenyves - Kdzponti Balatonszarsz6 - Moricz Zs. Strand u.-i Strand R6vfiilcip - Szigeti Strand Balatonfenyves - Csalogriny Balatonftildv6r Nyugati Strand Strand R6vfiil6p - Csdsztai Strand Fony6d - B6latelep Balatonftildvrir - Keleti Strand Szigliget Fony6d - S6ndortelep Sz6nt6d Balatonederics Balatonbogl6r - Szieeti Strand Zamdrdi Az elsoseg6ly tigyeletet t6rit6smentesenbiztositott a tcirt6n6 egyiittmrikddds alapjrin. (Tobb telepiil6s az trimogatta a programot.) szewezet, az 1rintett 6nk6ntesek szitmlra <inkormrinyzatokkal eb6d biztosft6siival 20

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Í ő ö ö ú ó Á Á Í Á Í Ö ő ó ó Á Á Í Á Í Ő Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É Á Í ő ő ő ő ö ú ö ú ú ű ó ó ő ö ő ő ú Ó ú ő ő ó ő ó ö ú ű ű ö ü ű ü ű ü ű ü ó ó Í Á Á Í Á Í Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É É ő ő ő ő Í ő ö

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Ö Ó Í Á Í Á ö Ú Á É ö ő ö ö ú ú í ö ö ö ő ü ö í ö ő ü ö ő ü ö ő í ö ő ő ő ú ö ö ú ö í í í ő ú ű í ö ű ű í ő ő ő ő Ö Ö Ó Ő Ö Ö Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ú Ö Ö Ö Ö É ú Ú Ö Ö Ö ö ú Ö ö ö í ö í ö í ö ű í Ö Ó Ú ö ú Ú ű ö

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

Ö Ó Í Á Í Á ö Ú Á É ö ö ő ű ö ú ö ö ö ő ü ö ö ő ü ö ü ö ő ö ő ő ú ö ö ú ö Á ö ú ö ű ő ő ő ő Ö ö Ó Ö Ö ő Ü Ö ö Ö Ö Ö Ú ö Ö ö ö É ú Ú Ö Ö ú Ö Ö Ö ö ö ö ö Á ö ű Ö Ö Ú ö ú ú ű Ö Í Ó Ó Ö ö Ö Ó Ú Ö Ú ő Ó Ó Ó

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

á ö ő á á á á á Ö Ó Ü ű í á ő ö ő á ö ü á ő áí á á á á í í á ő ö í á ü ö ö É ö ö í ú á á á Ö á ő ő á á ö ö ú í í ő á á á á ö á á á á á ö ö ü ü ú á á ő ö ő á í á á á á á á ú á á á á ő ö á á á ú á á á á

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl Salgtitarjrin Megyei Jogri Vrlros Polg6rmestere Ikt. szrim: 1632812015. Thj6koztat6 Salg6tarjrin Meryei Jogri Vriros Onkormdnyzata gyermekj15l6ti 6s g;rermekv6delmi feladatainak 2014. 6vi ellitf s:ir6l

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í ó ő í ó ó ő ö ú ó ü Í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ő ö ö ú ó ó ó ö ó ö ö í ő í ö ú ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ő ó ű ő ú í ő ó í ö

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Ö ú ú ú ú ú ú Ö ú ú ú Ó ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ö ú ú Ö Ú Ú Ó Ó É Ő Ó É ú ú Ó É É ú ú ú ú ú ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É ú ú Ó É ú É ú Ö Ö ú ú Ö ú ú ú ú ú Ö É É É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ó ú ú Ü ú Ü ú Ö Ű

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft.

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft. Szombathely' flegyei logii Viros Polg6rntesie ri H!vatala i:l-i!r'ii,; I. ii-ii}' Qt i-'; 201[-0s- 0? Erkeztet6 sorszam: '',),, )k 1?f_ " u Kerclem edallap Szervezet adatai Szeruezet neve: SAVARIA REHAB-TEAM

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt K6 ZHASaNU SAGI B E S ZAMO L O 2007. A.I AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvriny a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt. rcividitett n6v: Vadaskert Alapitvany

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

é ó é ő ó é é ő ó űú é ű ó é é é é é é ő í ó é ű é ő 2 KATASZTRóFAvnonr,vu KlRElyunrrsnc rr,r,erexn ssncr rnnürnrnnnr sa"ráro s sácar n s rnrőr, auóoó cnlox FELADAToK I. A MARCALI A tűzesetek és műszaki

Részletesebben

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[,, 4 szinvpnalas 6lodai nevel6s niivel6seo' c im ii p 6ly 6zat kerret6b e I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken gzerzett isnfleretek alapj 6n a

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

É í ö ú ü í ó ú í ó ó ü ó ó í ó ö ö Á ü ó í ü ó ö ü ó ú ű ö ö ó ú Á ö ú í ú ú ü ö í ü Á í ö í Íó ö ö ó ö ü í Ö ö ú í Ü ö Í í í ö ú ú ú ü ö ö Á í ó í í ö ö ü ö VERESEGYH^ZKISTÉRSÉG onkormányzareinak rosgcérú

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

É Í Á É Í Í Í Í Ú Í Ö Ö Az tizemels titemezse Forgalomba helyezs ve: 2010 v Tervezsi lettartam fele: 1512: 8 v Forgalom szmts ve: 2018 v A terv ezett b eruh zs hatstertil ete Ngy helyen, az rt tengelyt

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

ú ő ł Ż Ż ą ĺ ő ú ő ü ł ó í ý ö ĺź ĺ ő Á Áĺ Í ó ö ő ö ö Ż Ż ö ó í ü ó í ö őö ű ö ú ĺ ö ö ó ĺ ö ö ĺ ő ö ö í ó í ö ő ő ü ö ó í í ú ř ň Á ő ŕ ĺíő żí ő Ż ý Ż ő ö ö ą źí ą Ęł ú ő ĺ ĺż ö Ż Ż ö ő ő ó Í Ż ö ó

Részletesebben

í úí ő í í ú Í Í Á Á É Ö Á Ó Á Á Á ö ö ő ő ő ö ő í í ő ú ő ú ő ő ö ö ö ő ö í ő ő ő ö ö í ő ö ő ő í ő ő ő ő ő ő ő í ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ö í ö ő ö ü ü ő í ü ú ő Á ü ő ő í ő í í ú ő í ő ö í ö ő ő 4 A diplonadolgozati

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

Í ű ű Í ű Í ú ú ú ű ű ű ú ú Í ú ű Panzi, ami lelretv teszi egyszeribenakr egy autbusznyi vendgfbgadst s elszllsolst. knlaz idegenforgalrnilehetsgekfejlesztst ja az blbvtsi rnunkk rnegkezdsea Szobirvnl.A

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete

Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete A Konszenzus Alapitv6ny Budapest Szervezete lrinyit6 Test0lete riltal 20066vr6l k6szitett KOZHASZNUSAGI JELENTf SE Az f rinyit6 Testiileti iil6s ideje: Az iil6s

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

ű ú ú ü ö ú Í ú Í ú Ö ö ú ś ź ö ü ů ź ź ź ú ö ú ü ú ę ę ź ü ź ź ź ę ź ú źů ü ú ü ü ü ö ä ę ú ź ź ź ź ö ú ú ę ę ü ö ö ü ü ę ü ö ę ę ú š ń Ę ö ú Ö ü ö ć ú Ö ü ü ę ö ű ę ę ö ź ę ö ę ú Ö ű ö ź ö ö ú Ö ę ú

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM Iktat6sz:im:lX-09/30/ 58 On A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM ALAPITO OKIRATA A Nemzeti Kozszolgiiati Egyetem l6tesit6s6r6l szol6 2011. 6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: L6tesit6si tv.) 1. $ (1) bekezddse

Részletesebben

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011.

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Danubius Szalloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szsegp nztsra DANUBIUS Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Budapest, 2012. m6jus 03. Oldal:1/9 Danubius SzSlloda 6s Gy6gyiidiil6

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

Á Í Á ű ú ú ú ú ű ü Ó Ü ű Ü ű Ü Ó Í Ü ú Ü Ü ű Ö Ü Ó ú ü Ü Á Ó Ó Ó Á Á Ó ú Í ú Ú ü Ó ü ú Ü Ó Ü Í ü Ó Ó Á Ó Ó Ü ú Ü Ü ü Ü Á Ü ű ü ú Ü ü Ó Ü ü ü Ü Ü ú Ó Ü ú Ü ü Ó ű ű Ü ű ű Ü ú ú ú ü Ü Ö ú ű ü Ü ü ü ű Í ú

Részletesebben

ú ľ Ö ľ ő É ú ó ú ĺ ő ü ú ĺ ű ľ ľ ľó ő ű ő ú ö í ó ő ö ő ő ĺíľ ő ő ö Í Í ő ő ź ź ó ź ú ľ ó ő ő Í ĺí ő ó ľ ü ő ű ű ó ú ü Ĺ ľ ó ę ź ĺ ź Ĺĺľő ľ í ľ Í í ü ö ö ł ő ö ľ ę ó ü ę ő ü í ú ó ľ ĺ ľ ű ü ó í í ę ź

Részletesebben

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql' Tiszan a gyfalu Kiizs6g Onko r m6ny zata K6pvisel6-testiiletdnek 7 I 2013.(XIl.23.) ii nko rm 6n y zati re n delete a kiizs6g igazgatisi teriilet6re vonatkozil Szabfilyozfsi Terveinek elfogadrlsfr6l, 6s

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

Ő Ú Á ö ő ő ő ú ö ú ö ú ő ö ö ő ű ö őö ő ő ö Á Á Á Á ö ő ö ő ő Á ö őö ő ú ö ő ő ő ö ö ő ö ö ú Á Á Á ő ő ö ö ö ö ő ö ú ú Á Á ú ö Ö Ő Ü Á Ú Á Á Á Ó ö ö ö ő ő ő ő ö Ú Ó Ú ű ő ő ö ö ö Ú Á ő ű ö ű ö ű ő ő ö

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola.

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola. ALAPiTO OKIRAT A Somogy Megyei Onkorm nyzal Kdzgyil6se az 1990. dvi LXV. tv. 70. $-dban meghat6rozott kdtelez6 f'eladat6nak ell6tiis6ra szolgril6, a Munkaiigyi Miniszt6rium iiltal 1953-ban alapitott MiiM.

Részletesebben

í ű í í ó í ö ú ó í ó ü ö í í í ó í ó í í í í ö ö ó ó ó í í ó í í ó í ö ó ó ö í ö ú í ö ó ó ö ö ú í ú ú í í ú í í í ö ö ö í ó ö ö ó ö ö ü ö í í ó ü í ü ó í ó ü ö ö Ü ú ö í í í ö ü ö í í ú í ó ö ö ö ó í

Részletesebben

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144 Budapest F6viros XV. keriileti Rikospalota, Pestrijhely, Ujpalota Onkorm6nyzat Gazdasigi Mfi kiidtet6si Kiizpont ll58 Budapest, Ady Endre utca 3133. Telefon: 0618151700, fax: 06l607 1144 Tartalom 1.1 t.2

Részletesebben

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi Salg6tarjrln Megyei Jogri V6ros Polgrlrmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vfrosiizemeltet6si Iroda Szdm:3682-l/2013. Javaslat a kdzteriileti virakoz6helyek kijeriir6s6161 6s haszndlatdnak szabfilyozhs6r6l

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or.

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or. SdrudriK6rhdz. t, I ok- q I?,r;tr,, J S zeru ezeti 6s Miikii d6 si Szab 6ly z at Erudnges: 2o7g. rtouelnrtber ot-t6l Sinriri K6rhiz SznRVrz;r;TT ns M6KODEST SznnAr;tzAT (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber

Részletesebben

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA /t t:,.,rfi..-r " t 29363/2013 " A Semmelweis Orvostiirt6neti Mrizeum, Kiinyvtdr 6s Lev6ltir AI,APiTO OKI TA (a vailtozrisok vastag ddltbetivel kiemelve l6tszanak) Az llamhirztarrdsrol szolo 2011. dvi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q1 (2012 janur 1.-mrcius 31.) Kszült: 2012/04/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Gyermekeink6rl'91 Alapitvfiny Bejegyezve 1992 januir l6-6n a F6v6rosi Bir6s6gon g.pk.672493/3 A GYERMEKEINKERT91 ALAP1TVATV KIE ME LTE N KOZHASZNU S ZE RW ZE T 201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Effogadva

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben