,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl"

Átírás

1 Salgtitarjrin Megyei Jogri Vrlros Polg6rmestere Ikt. szrim: Thj6koztat6 Salg6tarjrin Meryei Jogri Vriros Onkormdnyzata gyermekj15l6ti 6s g;rermekv6delmi feladatainak vi ellitf s:ir6l Tisztelt Kiizgyiil6s! A gyermekek vddelm6r6l 6s a gy6miigyi igazgat6sr6l sz6l vi XXXL tdrv ny (a tovribbiakban Gynt.) 96. $ (6) bekezddse kimondja, hogy a telepril6si dnkorm6nyzat a gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatainak ellst6sar6l minden dv m6jus 31-ig 6tfog6 6rt6kel6st k6szit, amelyet a kdzgyiilds megtargyal. Az 6rt6kel6st meg kell kiildeni a N6grrid Megyei Kormiinyhivatal Gy6miigyi 6s lgazs6giigyi F6oszt6ly Szoci6lis 6s Gyrimiigyi Oszt lya rdszdre, mely szerv M drt6kel6s k6zhezvdtel6t6l sz6mitott 30 napon beliil javaslattal 6lhet a telepiil6si rinkorm6nyzat fel6. Javaslat eset6n azokat a telepiildsi dnkorm6nyzat 60 napon beltil 6rdemben megvizsgdlja 6s rill6sfoglal6srir6l, int6zkedds6r6l t6j 6koztatj a a szociiilis 6s gyrlmhivatalt. A tirj6koztat6 k<izvetleniil is hat a szakmai munkrira az6ltal, hogy 6vente dsszefoglalva bemutat6sra keriil a gyermekv6delmi tertileten v6gzett munka, elemezve az elvdgzett 6s a mdg rdnk var6 feladatokat. Az Egdszsdgiigyi-Szoci6lis Kilzpont ds a Ndpj6l6ti Iroda a gyermekj6ldti ds gyermekvddelmi feladatok vi ell6tasar6l sz6l6 t jdkoztal6t elk6szitette. K6rem a Tisztelt K6zgyri16st, hogy az 1. mell6klet szerinti t6j6koztat6t vegye tudomdsul. Salg6tarj6n, mrijus g*+"lni Jo,+i;,,.,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl \tfl, '"t'11rq'i1o{",,,l:' ')fl-1b 4)l,// D6ra Ott6 polg6rmester 3100 Salg6tarj6n, Mfzeum tdr I. Tel./Fax: (32) , e-uctil :

2 l. melldklet Tdj6koztato Salg6tarjdn Megyei Jogti Vdros Onkormfnyzata gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatainak vi ell6tdsirol

3 J A gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6miigyi igazgatilsr6l sz6l vi XXXL tdrv6ny 96. $ (6) bekezddse kimondja, hogy a telepiil6si dnkormrinyzat a gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatainak ell6t6srlr6l minden dv m6jus 3 l-ig 6tfog66rt6kel6st k6szit. A ttrjlkoztatb 6tfog6 k6pet ad Satg6tarjrin Megyei Jogu V6ros Onkorman yzaftnak gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatainak ell6t6sr6l, az intlzrnlnyek irltal ell6tott szakmai munkar6l. L Demoer6fiai adatok A demoglifiai adatok alapjdn meg6llapithat6, hogy a varos lakoss6ganak szdma 6vr6l-6vre csdkken, a hal6lozasok sz6ma meghaladj a az 6lve sziilet6sek sziim6t. A n6pess6g szrimrinak, korcsoportos megoszl6srinak vd'ltoz sa Salg6tarj6nban r Alland6 n6pess69 sz6ma (f6) A lakossdgraz el6reged6s jellemz6. A n6pess6g szdmiinak korcsoportos megoszl s(nak viltozisa SilgbtarJinban v

4 4 A n6pessdg sziimiinakorcsoportos megoszl6srinak vdltoz6sa Salg6tarj6nban 20t ev 14o/o 70 ev< 140k 0-4 ev 4% 5-9 6v v 50/o v 6"/" ev 16% v 150/o 3549 ev 21% A n6pess6g szrlmdnakorcsoportos megoszl6srinak v6ltoziisa Salg6tarj6nban 20t v 14% 706v< 't40/o 5-9 ev 4o/o 0-4 6v 4% ev 5o/o ev 6% ev 170/ ev 14% v 22%

5 Az al6bbi t6bl6ban az 6lve sziilet6sek ds a hakiloz6sok amny6tekinthetjiik meg: + Eheszulet6sek sz6ma (f6) -.- Halalozasok sz6ma (6) II. Gvermekv6delmi ell6t6rendszer A gyermekv6delmi rendszer mrikiidtet6se 6llami 6s dnkormrinyzati feladat, melyben orszirgszerte egyre nagyobb mdrt6kben vesznek r6szt civil szervezetek, egyhazi szervezelek, egydni v6llalkoz6k is. A gyermekv6delmi ellit6rendszer feladata a gyermek csal6dban trirt6n<i nevelked6s6nek el6segit6se, vesz6lyeztetetts6g6nek megel6z6se 6s megsziintet6se, valamint a sziil6i vagy m6s hozzt$artoz6i gondoskod6sb6l kikeriil6 gyermek helyettesit6 v6delm6nek biztositrisa. A csal6dban t6rt6nd nevelked6s el6segit6se drdek6ben veszdlyeztetetts6g dszleldse esetdn a kdznevel6si int6zm6nyek, a csaliidsegit6 szolgiilatok, a rend6rs6g, a bir6s6g, az iigy6szsdg, a p6rtfog6i feliigyekii szolgitlat; vagy akitr ahinl gyermekorvosok, kcitelesek j elezni a gyermekj6ldti szolgrilatnak, de a gyerekekkel kapcsolatba keriil6 civil szewezetek vagy b6rmely rillampolg6r tehet bejelent6st, ha gyerekbantal maz st vagy m{s m6don t6rt6n<i vesz6lyeztet6st tapasztal. Azoknak a csalidoknak, akik semmilyen m6don sem k6pesek sajrit er5b6l 6tmenetileg, vagy tart6san meg6lhetdstiket biztositani, szelektiv 6s cdlzott szocidlis gondoskod6son keresztiil kell segits6get nyijtani. A telepiil6si dnkormiinyzatok feladata a gyermekek v6delme helyi elliit6rendszerdnekidpit6se 6s mrik<idtet6se, a teriilet6n lak6 gyermekek ell6t6s6nak megszewezdse. A p6nzbeli ds term6szetbeni ell6t6sokhoz kapcsol6d6 (a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyhez, az 6vod ztatdsi t6mogatas) iigyint6zdst, valamint a hat6siigi int6zkeddseket a Polg6rmesteri Hivatal N6pj6ldti Irod6jrin 2014-ben k6t f6 latta el, egy fd szocirilis munkris f6iskolai v6gzetts6gii 6s egy f6 szakiranyri OKJ-s k6pz6ssel rendelkez6, kcizdpfokri v6gzettsdgri igyinl5zo.

6 6 Az dnkorm6nyzat feladatellet6si kdtelezetts6gdbe tartoz6 szem6lyes gondoskod6st nyijt6 gyermekj6l6ti alapell6t6sokat jirlius 1-j6t6l a Salg6tarjan 6s Tersege Onkormanyzatainak Trirsulisa fenntart6s6ban mrikddtetett Eg6szsdgiigyi-Szoci6lis Kdzpont biztositja. II.1. Salg6tarilin Meeyei Joef Vdros dnkorm{nvzata {ltal nvfitott p6nzbeli 6s term6szetbeni ell6tdsok A p6nzbeli 6s termdszetbeni ell6trlsok c6lja az, hogy a szocirilisan h6triinyos helyzetben l6v6 csal6dokat segits6k annak 6rdek6ben, hogy a gyermek csal6di kdmyezetben tdrt6n6 ell6tiisa biztositott legyen. II.1.1. Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny A rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdryt e val6 jogosults6g meg6llapit6srinak c6lja annak igazolfisa, hogy a gyermek szoci6lis helyzete alapjan jogosult a gyermek6tkeztet6s normativ kedvezm6ny6nek igdnybev6tel6re, a Gyvt-ben meghatiirozott term6szetbeni t6mogat6sra, illetve a kiildn j ogszabrllyban meghat6rozott egy6b kedvezm6nyek (pl. tankdnlvell6t6s) ig6nybev6tel6re december 31-6n nyilvrintartott rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdnyben r6szesiil6k szfuna:2317 f6. Korcsoportonkdnti megoszl6s6t az al bbi diagram mutatja: ' vben 36 esetben kenilt elutasit6sra a benyrijtott k6relem, a k6relmek elutasitris6nak oka: a csal6dban az egy fore jut6 nett6 jdvedelem meghaladta a jogszab6lyban el6irt jogosultsrigi felt6teleket. A rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnyben r6szesiilt gyermekek kdznl 92 gyermek tafi6san beteg, fogyat6kos. 308 csakidban nevelkedik 3 vagy annril tdbb gyermek. Osszesen 632 egyediil6ll6 sziil6 gyermeke r6szesiil az ell6t6sban.

7 / A rendszeres gyermekvddelmi kedvezm6ny meg6llapit6siira indult eljrirrisokn6l 19 esetben kellett az e\ir st megsziintetni, mert az iigyfdl hi6nyp6tl6snak nem tett eleget, vagy k6relm6t visszavonta. 49 esetben megsziintet6sre keriilt a jogosults6g lakhelyv6ltozris, jovedelemv6ltoz6s, nagykoru eset6ben tanulmrinyainak befejez6se vagy a kk. t6rvdnyes kdpviseldje szemdly6nek megv6ltoz6sa ok6n. A rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnnyel kapcsolatos dcintdsek ellen nem nyrijtottak be fellebbezdst. A rendszeres gyermekvddelmi kedvezm6nyhez kapcsol6d6 nomativ kedvezm6ny a Gyn S (5) bekezd6se szerint, a gyermekdtkeztetds esetdn a) a bdlcs6dds, az 6vod6s, az vfolyamon nappali rendszeni iskolai oktat6sban r6szt vevo, a fogyatdkos gyermekek nappali elkit6s6t nyijt6, a szocislis t<irv6ny hat6lya ala tu1.oz6 int6zmdnyben elhelyezett a jogszab6lyban meghatarozott dletkorf 6s rendszeres gyermekvddelmi kedvezm6nyben rdszesiilo gyermek utdn az intdzmdnyi t6rit6si dij 100 %-trr b) az a) pont ale nem tafioz6, rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben rdszesiil6 gyermek ds tanul6 ut6n az int6zm6nyi tdrit6si dij 50 %-6t, c) harom- vagy tcibbgyermekes csal6dokruil gyermekenk6nt az intdzmdnyi tdrit6si dij 50 %-at, d) az a) pont al6 nem tarroz6, tart6san beteg vagy fogyatdkos gyermek, tanul6 utiin az int6zm6nyi t6rit6si dij 50 %-rit kedvezm6nyk6nt kell biztositani. Az inlezmdnyes ell6tesban rdszesiil6 gyermekek szint ra az etkeztellsl vdsdrolt dlelmezdssel, a Sodexo Magyarorsz6g Kft. kdzremiikdd6sdvel biztositotta az dnkorm6nyzat v sordn az ingyenes 6s kedvezm6nyes gyermek6tkeztetdst (ogcimenk6nt) az al6bbi tdblazat mutatja be: lnt6zm6ny Rendszeres Tart6san beteg vagy foryatkos gyermek ( f6) 6vod6kban Altal6nos iskol6kban Szakk6zdpiskolSkban 17 7 Szakisol6ban 2 2 roll6giumban 737 (az adatok tdjekoztatl jellegfrek, a videkrdl bejdrd tanul1kat is tartqlmqzq: KIGS216 ) A rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnyhez kapcsol6d6an az a gyermek, illetve fiatal felnott, akinek rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnyre val6 jogosultsaga augusztus 1-jdn, illetve november 1-j6n fenn6llt, term6szetbeni t6mogatrisban (Erzs6bet - utalvdny) rdszesijlt v augusztus6ban 2159 fo kiskoru 6s 204 fd nagykorn,2014. novemberdben 2147 fi kiskorir 6s 182 f6 nagykoru rdszesiilt t6mogat6sban, melynek esetenk6nti dsszege gyermekenkdnt Ft volt, emellett p6tig6ny benyrijtfsara is sor kertilt szeptember 01{61 a rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdnyre val6 jogosults6g meg6llapitrisa mellett gy6mhat6s6gi feladatk6nt jegyzoi hat6skdrben, hat6rozat form6j6ban keriil meg6llapitrisr a hritrrinyos 6s halmozottan hdtrrinyos helyzet A t6rv6ny felsorolja azokat az eseteket, amelyek alapj An a gyermek h6tr6nyos vagy halmozottan hritrdnyos helyzete megallapithat6.

8 8 A gy6mhat6srlg a rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnyre val6 jogosultsdg elbir6l6s6val egyidejiileg, vagy MI kdvet6en k6relemre - kiil<in ddnt6sben,6s a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre val6 jogosults6ggal egyez6 id6tartamra - meg6llapitja a gyermek, nagykoniv6 v6lt gyermek h6trrinyos vagy halmozottan hiitrrinyos helyzetdnek fenn6ll6sdt. Tekintettel arra, hogy a megiillapitds id6ben elt6rhet egym6st6l, 6s kiil<in hatarozatban kell rendelkezni r6la, az adminisztrativ terheket rendkiviil megn6veli. (A megillapitott hdtrdnyos 6s holmozottan hdtrdnyos helyzetii gtermekek ds nagtkor vd vdlt gtermekek adatai a mell6klet szerinti tdbldzatban taldlhat6!) II.l,2, 6v od6ztat6si trimogatr{s Az 6vodiutatasi t6mogat6s foly6sit6s6ra jrinius 6s december h6napokban keriil sor, amennyiben a feltdtelek fen-niillnak. Az dnkormrinyzat Salg6tarj rin Megyei Jogri Varos Krizgyril6sdnek, az 6vod6ztat6si t6mogat6sr6l r,r rt,t ^- )i. szol6 34/2011-(Y1I.25.) Or. szsmt rendelet6nek 2. $ (1) bekezd6se alapjin az els6 alkalommal foly6sit6sra keriil6 6vodriztat6si t6mogatdstermdszetben, utalv6ny form6j6ban biztositja. A term6szetbenyrijtott 6vodaztat6si t6mogatris c6lja a gyermek rendszeres 6vod6ba j6r6sanak segit6se, form6ja kiil6ndsen utcai ruha, utcai cip<i, v6lt6ruha, v61t6cip6, tisztasagi csomag biztositdsa. A tovribbi 6vod6ztat6si tiimogat6s ig6nyldse ir6nt nem kell kiilctn kdrelmet el6terjeszteni, ds a foly6sit6srir6l nem kell kiildn ddnt6st hozni, azonban a tov6bbi alkalommal (az 6vodai nevel6si jogviszony fenn6ll6s6ig ttirgy6v jrinius, illetve december h6napj6ban) tcirtdn6 p6nzbeli t6mogat6s kifizet6s6re csak akkor keriilhet sor, amennyiben a hivatalb6l indult eljrir6s megdllapit6sa szerint az 6vodfztat si t6mogat6sra val6 jogosults6g felt6telei (rendszeres 6voddba j6r6s, rendszeres gyermekvddelmi kedvezm6nyre val6 jogosultsiig megl6te) tov6bbra is fenn6llnak junius6ban 28 f6 els<i alkalommal, 81 f6 m6sodik alkalommal, v decemberdben 28 fti els6, 73 fo m6sodik, vagy tdbbszdri alkalommal r6szesiilt ezen ell6t6sban. Az 6vod{ztathsi trimogatris elbir6lisa, illetve feliilvizsg ilata 210 jogosult esetdben,2l esetben sziiletett elutasit6 ddnt6s, melynek f6 indoka, hogy a rendszeres 6vod6ba jar6s feltdtelei nem teljestltek. A jogszab6lyi kdtelezetts6gnek eleget t6ve a hatarozatok egy pdld6nyrinak megkiild6s6vel 6rtesitetttik az ovodit a jogosultstig megrillapitris6r6l. A hivatal 6s az 6voda kdzdtt a kapcsolattart6s j61 mrikddik, a tdrv6nyi felt6teleknek megfelel6en (m6jus 08-ig, 6s november 08- ig) az 6vodak megkiildik az igazolflsokat a rendszeres 6vod6ba val6 jar6sr6l, valamint t6j6koztat6sukat a kk. gyermek 6vodai nevel6s6nek befejez6s6r6l. II.1.3, Kieg6szit6 gyermekv6delmi tdmogat6s Ezen t6mogat6sraz a rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnyben r6szesiil6 gyermek gy6mj6ul rcndelt hozz tartoz6 jogosult, aki a gyermek tart6sara k<iteles 6s nyugelldtdsban, korhatar elotti ell6t6sban, szolgalati jdrand6s6gban, balettmtiv6szeti 6letj6rad6kban, 6tmeneti bany6szjrirad6kban, id6skoruak jrirad6k6ban vagy olyan ell6t6sban rdszesiil, amely a nlugdij szerti rendszeres szocirilis eli6t6sok emel6s6r6l sz616 jogszab6ly hat lya al6tartozik vben nem volt ilyen ir6nyri k6relem.

9 9 II.1.4. Szocirilis nydri ryermek6tkeztet6s Salg6tarjdn Megyei Jogi Vriros Kcizgyil6se a (IV.24.) Oh. sz. hatirozatibanj6vahagyta a vi szoci6lis nyari gyermek6tkeztetdsre vonatkoz6 t6mogat6si k6relem benyijtasrit. A nyari gyerek6tke^etest az el6z6 5vekhez hasonl6an id6n is a Gyermekj6l6ti Kdzpont munkatiirsainak kdzremrikdd6sdvel a SODEXO Magyarorszdg Kft. biztositotta. A jogosultak az 6tkeztet6st - a szociiflis nyari gyermek6tkeztet6s vi t6mogat6sr6l sz6l (III. 20.) EMMI rendeletben (a tovribbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelel6en - 54 munkanapon keresztiil, junius 16-t61,2014. augusztus 29-ig vehett6k igdnybe. A trilrnogat6si k6relem alapjdn 1079 forc Ft trimogat6sban r6szesiiltiink, azonban az eddigiekn6l l6nyegesen kevesebben 61tek a lehet6s6ggel, minddsszesen 946 adag fogyott el, a tdnylegesen felhaszn6l6sra keriil<i dsszeg eft volt. A szabalyozas drtelmdben a fel nem haszn6lt <isszeget, Ft-ot hatririd6ben az dnkorm6nvzat visszafrzette. II.1.5. Tanul6i b6rlett:imogatis A helyi jarati tanul6i b6rlettrimogat6sr6l sz6l (X.2.) dnkormrinyzati rendelet 6rtelm6ben az dnkorm6nyzat a Salg6tarj6n klzigazgal si teniletdn menetrend szerint kdzleked<j tdmegkdzleked6s i96nybev6tel6hez helyi j6rati tanul6i bdrlettiimogatiist nyrljt azon gyermekre, aki: - Salg6tarjan megyei jogri viros kdzigazgatasi teriilet6n lak6hellyel, illetve ennek hirinydban tart6zkod6si hellyel rendelkezik (kiv6ve a Salg6tarjani Altaldnos Iskola ds Kolldgiumban (a tov6bbiakban: 6ltal6nos iskola) kolldgiumi tagsrigi viszonnyal rendelkez6 tanul6k), 6s - Salg6tarjan megyei jogri vfros kdzi.gazgatisi teriilet6n mrik6d6, a Klebelsberg Int6zm6nyferurtart6 Kdzpont 6ltal fenntartott 6ltal6nos iskola kdtelez6 felvdtelt biztosit6 tagint6zm6ruryel tanul6i jogviszonyban {ill, 6s - rendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnlre jogosult, ds - a lak6hely6t6l, illetve tart6zkoddsi hely6t61 a tagint6zm6nybe val6 ttazas sorin helyi vagy helykdzi menetrend szerint kcizleked6 aut6busszalegal6bb hrirom meg6ll6hely t6vols6got kell megtennie, 6s - nem jogosult a kcizforgalmri szem6lysz6llit6si utazrisi kedvezm6nyekr6l sz6l6 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szerinti 100 Vo m5rt5k.d $az{si kedvezm6nyre okt6ber h6napban 215 f6, november h6napban 222 fo, december h6napban 225 fo kaport b6rlett6mosatast. IL2. Feliigreleti ellen6rz6s N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Szocirilis ds Gy6mhivatala vben nem vdgzett feliigyeleti ellen<irzdst a Polsarmesteri Hivatalban.

10 10 III. Gvermeki6l6ti Szole{ltatfs A gyermekj6ldti szolgdltatds olyan, a gyermekek 6rdekeit v6d6 speci6lis szem6lyeszoci6lis szolg ltatf's, amely a szocidlis munka m6dszereinek 6s eszk6zeinek felhasznal6sdval szolgtija a gyermek testi 6s lelki egdszsdgdnek, csalddban tdrt6n<i nevelked6s6nek el6segit6sdt, a gyermek veszdlyeztetetts6gdnek mege16z6s6t, a kialakult veszdlyeztetettsdg megsztintet6sdt, illetve a csal6djdb6l kiemelt gyermek visszahelyez6s6t. Salg6tarjrin 6s T6rsdge Onkormiinyzatainak Tarsul6sa, Egdszs6giigyi- Szociiilis Kdzpont Gyermekj6l6ti Kdzpontja a gyermekj6l6ti alapellit6s keretein beliil a gyermekj6l6ti szolgriltat6st a targy6vben a t6rs6g 24 telepiil6s6n l6tta el. A Gyermekj6l6ti Kdzpont sokr6tri, szerterigaz6 tev6kenysdgel yegez. Biztositja a gyermekj6l6ti alapellit6sok kdr6be tartoz6 gyermekj6l6ti szolgd.ltatrisokat 6s a speci6lis szolg6ltat6sokat. A Gyermekj6l6ti Kdzpont szolgiiltatdsai ingyenesek, a mrik6d6s nem hat6s6gi, hanem szolg6ltat6 jellegr.i. A segits6gnlujt6s f6bb formrfi kdzdtt inform6ci6 kdzvetit6s, tan6csad6s, iigyint6z6s, 6rdekv6delem, ment6lis gondoz6s, dlewiteli tan6csadris szerepel. A csal6dgondozds a csal6dban jelentkez6 mrik6d6si zavarok megoldiisa 6rdek6ben folyik, melynek f6 m6dszere az egydni esetkezel6s a csoportoszocielis munka. IIVl, A Gyermekjril6ti Kiizpont szem6lyi felt6telei 2014-ben: F66ll6sf dolgoz6 22 f6, megbizirsi szerz6ddses dolgoz6 5 fo.20l4-bena22 f66ll6s6 dolgoz6b6l l9 f6 aktiv dolgoz6, 2 f<i GYES-en, ill. GYED-en 6s I fo tart6s tepp6nzen volt. A f66il6sf dolgoz6k kdziil Salg6tarj6nban 1 fd szakmai vezet6, 12 fd csal6dgondozo, 1 fo addiktol6giai, valamint szabadid6-szervez6 teriileten dolgoz6 taniicsad 6s 2 f6 csal6dgondoz6 asszisztens. A tagdnkormanyzatok irod6iban 6 f6 csalddgondo z6l6tja el a feladatokat, 2 f6 helyettesit6ssel. Speci6liszolg6ltat6sokat vdgeznek: - utcai szoci6lis munk6s 2 fb heti &6ban, - k6thini szoci6lis munk6s 1 f6 heti 406r6ban, - fejleszt6 pedag6gus 1 f6 heti 206r6ban, - kapcsolattartrisi iigyelet 2 f6 heti r6ban, - k6szenl6ti szolgiilatban a salg6tarjdni csal6dgondoz6k vannak, heti vdltiisban ban r6szmunkaid6ben, illetve megbizdsi szerz6ssel dolgoz6k sz6ma: - csal6dgondoz6 2 f6, - fejleszt6 pedag6gus 1 fd heti 206rriban, - jog6sz I f6 heti 106r6ban, - pszichol6gus 1 fti heti 156r6ban. A szem6lyes gondoskod6st nyujt6 gyermekj6l6ti, gyermekvddelmintdzmdnyek, valamint szem6lyek szakmai feladatair6l 6s mrik6ddsiik felt6teleir6l sz6l6 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet el6ir6sa alapjan 1 csal6dgondoz6 45 gyermeket vagy 25 csal6dot l6that el. A gyermekj6l6ti kdzpont csak rdszben felel meg e felt6telnek. Kdt f<i GYED-en, ill. GYES-en van, egy kolldga tart6san t6ppdnzen van, tcibb dolgoz6 t vozoll az 6v sorifu. Az iires rill6shelyek hirdet6se folyamatos.

11 III/2. T{rryi felt6telek: Az elliiflshoz kapcsol6d6 adminisztr6ci6s tev6kenys6get megnehezitik az elavult informatikai berendezdsek. A sz6khely int6zm6nyben 6s szinte valamennyi telephelyen elmondhat6, hogy az irodabritorok 6s egy6b berendez6si targyak elavultak, elhaszniil6dtak. Van olyan telepiil6s, ahol a gyermekj6l6ti alapell6t6sban dolgoz6 csalidgondoz6 a telepiil6s polgrirmesteri hivatal6nak sz6mit 6 g6p 6t haszn lj a. III/3. Gyermekj6l6ti Kiizpont statisztikai adatai, tev6kenys6gei, szolgiltatdsai: A Gyermekj6l6ti Kdzpont a gyermekj6l6ti alapellitrisok kdrdbe tartoz6 gyermekj6l6ti szolg6ltat6sokat 6s speci6lis szolgsltat6sokat biztositja. Ezek alakul6sa 2013-ban, illetve ben: Megnevez6s Szakmai tev6kenys69ek sz{ma Sale6tari:in Szakmai tev6kenys69ek szrlma T6rs6g iisszesen Gondozott csal{dok sz{ma f,:o Gondozott gyermekek sz{mq Ebb6l alapelldtrisban sondozott Ebb6l v6delembe v6tel mellett sondozott 119 t2l 251 t<t - Ebb6l szakellitrlsban l6v6 svermekek I Tan6csad6s Segit6 besz6lget6s r33 4 Hivatalos iisyekben val6 krizrem[ik<ides s 179l 5 Csal6dkitoeatts o Kiizvetit6s m6s szols6ltatisba Ill Els6 v6delembe v6teli t6rgyal6son val szv6tel 8 Feliilvizsgilati t6rgyal6son val6 rdszv6telek Atmeneti nevel6sbev6te l Vddelembe v6tel l0 Elhelyez6si 6rtekezleten, ill. thrgyal6son val6 l9 J 3l l3 16szv6tel ll Pszichol6eiai tanicsadis 90 9l 134 t4l 12 Josi tandcsadfs I J Feilesaopedag6gusi ellitris l0 14 Konfliktuskezel6s 2 15 Szakmakdzi mesbesz6l6s I l6 Esetkonferencia 2 52 t7 Ord'kbefosadissal kapcsolatos int6zked6sek I I l8 Adomiinyoz6s 61 / Szoci6lis vrilsighelyzetben l6v6 v6rand6s l anya gondozisa 20 Osszesen ( l -20)

12 1,2 F adatok ban 6s a osszes Megnevez6s Esetsz{mok Salg6tarjfn 2013-ban 6s 2014-ben Esetsz{mok T6rs6g iisszes Uj esetek + egyszeri (tan6csadott) esetek Jelzdsek szdma dsszesen I l0l 1482 ) Kdzoktatrisint6zm6ny j elz6sei lz Forgalmi adat 6sszes 2 60r Gyermekj6l6ti szolg6ltat6 tev6kenys6g a kezelt probl6ma tipusa szerint Salg6tarjinban 6s a osszes iil6sen 2013-ban cs2014-ben Megnevez6s Kezelt probl6mdk szima Sal96tarjin (halmozott) Kezelt probl6mdk sz6ma T6rs69 iisszes I Anyagi (meg6lhet6si, lakhat6ssal Ssszefiigg6) 20t3. 20t4. 20t t70l 2 Gyermeknevel6si s Gyermekint6zm6nybe val6 beilleszked6si neh6zs6s Magatartiszav ar, telj e sitm6nyzavar Csal6di konfliktus (szi.il6k egymiis k6zt, sziil6k-gyermek k<izti) o Sziil6k vagy a csal6d dletvitele t I103 7 Sziil6i elhanyagol6s r Csal6don beliili b intalmazis (frzlkai, szexu6lis. lelki) o J) 134 Fogyat6koss6g, retard6ci Szenved6lybetegs6gek tl Osszesen s

13 IJ A dvi stutisztikai adatok rdvid dsszegzise a fenti ttibldzatok alapjdn A tdrs6g dsszes telepiil6s6n gondozott csalidok sz6ma minimdlisan cstikkent, 6s minim6lisan emelkedett a gondozott gyermekek szirm az e16z<i 6vhez k6pest. A szakmai tev6kenys6gekn6l azonban jelent6s ndveked6s tdrt6nt az inform6ci6nyujt6s, csalddliitogatis, vddelembev6telek ter6n, akarcsak a jelzdsek sziim6ban 6s a forgalmi adaloknril. Az iskolai igazolatlan hirinyzrisok miatti jelzdsek 6s az iskol(lztatflsi t6mogat6s sziineteltetesdvel kapcsolatos v6delembe vdteli eljar6sok az elozo 6vhez hasonl6an magasak, jelent6sen ndvekedtek. Tov6bbra is a kdznevel6sint6zm6nyekb6l 6rkezik a legtdbb jelzes, ez 6sszefiigg az ij 6s egyszeri esetek, valamint a csal6dl6togat6sok j elent6s emelked6sdvel. III/4. A Gyermekj6l6ti Kiizpont alapfeladatain tril biztositott speciflis szolgdltatrisai: III/4.1. Kapcsolattartdsiigyelet: A kapcsolattart6si iigyelet rendelkezds6re 6ll azon kliensek sz6mira, ahol a gyermek 6s a kapcsolattart6sra jogosult szi.il6 vagy mris jogosult szemdly szam ra a Ialalkozas m6shol nem biztosithat6. A szakemberek 6ltal kontroll6lt kapcsolattartdst <jnk6ntesen vagy gydmhivatali illetve bir6srigi kdtelez6s ttjdn lehet ig6nybe venni. A kapcsolattart6si iigyeleten (Aranykor Id6sek Klubja Salg6tarj6n, Gorkij krl. 85. sz6m) a kapcsolattart6sok p6ntek 6s szombat ddlutanonk6nt6rl6ntek ben a kapcsolattart6si iigyeletet 56 alkalommal, dsszesen 317 gyermek vette igdnybe. A kapcsolattaft6sok ztimmel orobl6mamentesen zai lottak. llll 4.2. K6rhhzi szoci:ilis munka: C6lja, hogy a k6rhhz illetve teriileti v6d6n6vel, valamint a k6rhazi szoci5lis 6s eg6szs6giigyi szakemberekkel egytittmrik<idve a szoci6lis vrilsiighelyzetben 16v6 anyrlnak, sziilonek 6s gyermek6nek segits6get nyijtson a gyermeket vesz6lyezteto tdnyezsk megel6z6s6ben, megsztintet6s6ben. Az eg6szs6gilgyintdzmdnyek gyermekelhanyagolds ds gyermekbrlntalmazds dszlel6se esetdn jelz6ssel 6ljenek int6zmdnyiink feld a tov6bbi elhanyagol6s, biul'talmaz s megakad6lyozrisa 6rdek6ben vben 15 gyermeket (8 fiirt 6s 7 kinyt) 6rintve 14 esetben 6rkezettjelz6s. A 15 gyermekb6l 11 f6 salg6tarjrini, mig 4 fo a t6rs6g mris teleptil6seir6l szatmazik. A jelz6sek egy kivdtel6vel a salg6tarjani Szent Ldzfr Megyei K6rhriz szoci6lis munkdsait6l 6rkeztek es form6ban. Egy esetben a budapesti Heim P6l Gyermekk6rht2b6l kaptunk jelzdst. A kapott jelz6sek zdm6ben sztil6i elhanyagolds (fizikai: 9 fd; lelki: 2 f<i) kcivetkeztdben kialakult probldm6k miatt drkeztek. Tov6bbiakban alkohol, hrinyris-hasmen6ses panasz, valamint droghaszniilat miatt k6rt6k segits6giinket. A csal6dgondoz6k minden jelz6st kdvet6en ftjlkerest6k a csal6dot, megtett6k a sziiksdges intdzked6seket.

14 l4 III/4.3. Utcai szocidlis munka: Az utcai- 6s lak6telepi szoci6lis munk6t 2 fob6l 6116 operativ munkacsoport l6tta el, melynek c6lja, hogy felkutassilk 6s el6rj6k az els6sorban vesz6lyeztetett gyermekeket, fiatalokat 6s sz6muka altemativ6kat kin6ljanak szabadidejiik hasznos eltciltdsdre.(tov6bbra is hirlnyzik egy olyan kdzdss6gi tdr int6zm6nyiinkben, amely helyet biztositana kort6rsaikkal vagy 6ppen m6s fiatalokkal val6 taldlkoz6sokra!) Kiildncis figyelmet kell forditani azokra a fiataloka, akik napktizben az iskolai 6rrikr6l kimaradnak, illetve akik otthonr6l <inkdnyesen elt6voznak, vagy gondoz6juk a lak6sb6l kitett. A 2014-as 6vben dsszesen 68 alkalommal, dsszesen 138 gyermekkel vettdk fel a kapcsolatot az utcai szocirilis munkdsok, els6sorban az iskol6kban, valamint szabadid6s tev6kenysdgek 6s a nyari tdborok keret6ben. Jfu6r6z6s A Vrirosi Rend6rkapiLinys6ggal kdzdsen folytat6dtak a pdntek esti jar6rdzdsek, melynek c6lja a sz6rakoz6helyeken 6s kdzteriileten 16v6, a sziil6i hrizat enged6llyel vagy an6lkiil elhagy6 gyerekek felkutat6sa, sok esetben az ittas gyermekek ildozattit vril6sanak megel6z6se, illetve az inas gyermekek hazaszdllitiisa. Fo11.tat6dott tovribbri a tanitdsi id6szakban a rend6rs6ggel egyi.itt az utc6kon, iskol6k kdmy6k6n 6s szabadid6s kdzpontokban az iskoiakertil6, cselleng6 gyerekek felkutat6sa is. III/4.4. Tuti - nyiri tfbor kcizcttt iddn is megszerveztiik a Tuti Nyar elnevez6sr.i programot, melyen 10 gondozott gyermek vett rdszt. C6lunk az volt, hogy h6trrfuryos helyzetii gyerekeknek tarlalmas 6s hasznos elfoglalts6got nyijtsunk. Az 6tkez6,st, a beldp6jegyeket 6s az utztat{st minden alkalommal biztositottuk szdmuka. A program els6 napjrin a Krizpontban kdzmrives foglalkoz6st szerveztiik. Ennek keret6ben a gyerekek 6rarendet, asztali tolltart6t, virdg't6zitt, viriigot, szines kock6t k6szitettek, amiket saj6t maguknak diszitettek, 6s az elkdsziiltargyakat hazavihett6k. A m6sodik napon Salg6b6nyrira kirrindultunk. Megn6ztiik a Salg6i varat, valamint az Erdeszhizat. A harmadik foglalkoz6s keretdben az C)rszitgos Ment6szolg6latnril tettiink l6togat6st, ahol a gyerekek fontos 6s hasznos ismereteket kaptak. A negyedik napon, a F6varosi Allat- 6s N<ivdnykertben jartunk. A gyerekek nagyon vart(k ezi a napot, a kir6nduftist, voltak kdzdttiik olyanok, akik m6g sosem voltak az 6llatkertben. A gyerekek elfaradtak a h6t sor6n, igy az utols6 napon kiildnbdz6 j6t6kokat j6tszottunk velii,nk, a programok z6rdsakdnt cukr6szd6ba vittiik 6ket fagyizni 6s si.item6nyezni.

15 l5 A programokon k6sziilt k6pmontiizsokb6l n6hany: III/ K6szenl6ti szol grilat : A k6szenl6ti szolgdlat megszervez6s6vel a Gyermekj6l6ti K6zpont 6lland6, folyamatos el6rhet<isdget biztosit a nyitvatart6si id6n tul felmeriilo krizishelyzetekben. A tdrv6nyi kdvetelm6nyeknek megfelel6en egy munkaid6n ttli id6ben hivhat6 telefonszdmon munkat6rsaink azonnali taniicsad6s vagy tdjlkozlat6s nyirjt6sdval igyekeznek segiteni a 16szorul6kon. A csal6dgondoz6k heti vrilt6sban kidrlk el a k6szenl6ti szolg6latot. Ebben az 6vben is mindcjssze 1 kdszenldti telefonos megkeres6s tcirt6nt, melyben konkr6t intdzkedds kezdem6nyezdsere nem keriilt sor. III/4.5. Drog-prevenci6s szol96ltat:is: A Gyermekj6l6ti Kdzpont prevenci6s feladatainak ell6t6sa sordn ana tdrekszik, hogy megelozze vagy mdrsdkelje a fenyeget6 6rtalmak kialakulds6t a gyermekekn6l. Az id6ben, a nehdzsdgek kialakul6sakor, az akadiiyok felmeriil6sekor 6rkezett segitsdg hatdkony tud lenni a gondok sirlyosbod6sanak megakad6lyozss6ban, megel6zds6ben ben a SAI Petofi Srindor TagiskolAban, a Domyay Bdla Tagiskokiban, az Illy6s Gyulan6 Speci6lis Iskol6ban 6s a S6shartyiini Altaliinos Iskoldban tafiott. az addiktol6gus koll6ga drogprevenci6s csoport foglakozasokat. A Pet<ifi Tagiskoliban 13 alkalommal, dsszesen 167 tanu16, a Domyay B6la Tagiskol6ban 13 alkalommal dsszesen 172 ft5, az Illyds Gyulan6 Speci6lis Iskol6ban 19 alkalommal 207 gyermek, S6sharty6nban 8 alkalommal dsszesen 117 tanul6 vett r6szt a floglalkoziisokon.

16 vben 6sszesen 53 alkalommal 663 gyermekkel foglalkozott drogprevenci6s csoportfoglalkoz6sokon, 7 gyermekkel foglalkozott speci6lis gondoz6s keret6ben. III/4.6. Fejleszt6pedag15giai szolgriltatris: Ce ja az iskoliskoru gyennekek tanulis6hoz szliks6ges alapveto k6pessdgek, hi6nyoss6gok feltrir6sa 6s fejleszt6se, konepet6l6s, oszlalyoz6 vizsgara val6 felk6szit6s ben csak 6szt6l tudtuk biztositani ezt a szolg6.ltat6st, melynek oka, hogy nem ta.l6ltunk jelentkezot aheti 206ra szolg6ltatris biztosit6s6ra. Az eltelt id6szakban 10 gyermek vette ig6nybe a szolgdltatast. III/4.7. Jogi tan:icsad:is : A Salg6tarjrini Tdrsdg 5 mikro-t6rs6gi kdzpontj6ban, Salg6tarj6nban, S6shartyanban, Karancslapujt6n,KazAron 6s Cereden biztositja a Gyermekj6l6ti Kozpont jo g6sza ezl az ingyenes szolg:iltat6st ben, a miko-tdrs6gi krlzpontokban ig6nybevettjogi szolg6ltatris forgalmi adatai: Telepiil6s Osszes iigyf6l Salg6tarj6Ln 247 S6shartyan 144 Karancslapuj t6 99 Kaz{r 54 Cered 3 Osszesen 547 A segits6gk6r6s leggyakoribb t6mrii: - hiizass6g flelbont6s, - gyermekelhelyez6s, tartds, kapcsolattartiis, - kiskoruak vagyoni iigyei. - bankikdlcsdntartoz6sok, - kriziizemih6traldkokrendezdse, - 6rdkl6ssel 6sszeffigg6 iigyek, - t6voltart{issal dsszefiigg6 iigyek, - biintet6feljelentds csal6don beliili er6szak, kk. veszdlyeztet6se, tartds elmulasztiisa, - rokkants6giigyek, - apasrigi, gondnoks6gi peres iigyek. III/4.8. Pszichol6giai tandcsadf s: Tan6csad6s jellegri szolg6ltatds, egy6ni 6s csoportos foglalkoz6sok gyermekekkel, sziil<ikkel, pszichol6giai vizsg6latok a rendelkez6sre 6116 diagnosztikai eszkdz<ikkel, konfliktuskezel6s, kitikus helyzetek eset6n siirg6s segitsdgny(rjt6s, tov6bbiranyittis.

17 Telepiil6s Gyermek Sziil6/gydm Pdrterripia Osszesen Salg6tarj6n pir 88 Zabat 21 1l S6sharty6n I I 2 Karancss t2 Ipolltam6c Cered Szalmatercs Szilaspogony 2 1 l M6traszele 4 4 Vizsl6s Etes I 1 2 CsAO 2 2 6sszesen 86 7l ben ig6nybevett pszichol6giai szolgrlltat6s forgalmi adatai : F6bb probl6matipusok:. iskolai hi6nyz6s,. vdkis, szi.il6kdzriui ndzeteltdrdsek,. vesztes6g6lmdnyfeldolgoz6sa, o magatartdsi, illetveviselkeddsiprobl6mdk. III.5. Egy6b programok, tev6kenys6gek: Gyermeknapi ren dezv eny 6ves tan6cskoz6s 6s Szakmakcizi konferenci6k Szoci6lis nyari gyermek6tkeztetds Tuti-ny6ri t6bor Kariicsonyi iinneps6g Megrillapithat6, hogy a 201,4. 6vben is sokrdtii munk6t vegzerl a Gyermekj6ldti K6zpont 6s valamennyi koll6g6ja. A l6tsz6mhianyb6l fakad6 trilterhelts6g ellen6re a csal6dgondoz6k megfelelo szakmai szinvonalon vegeztdk el feladataikat. A speci6lis szolgriltat6sokat vdgz6ket is be kellett vonni a csal6dgondoz6sba, mert e-ndlkiil nem lehelett volna elliitni a kdtelez6 sondoz6si feladatokat.

18 18 III.6. Gyermekek napkiizbeni ell6t:isa A gyermekek napkdzbeni ell6tssa tdbb m6don biztosithat6: bdlcsodei, csal6di napkdzi, csal6di vagy hiai gyermekfeliigyelet, valamint altemativ napkcizbeni ellat6s keretdben. Az ell6t6s sordln a csal6dban 616 gyermekek dletkoruknak megfelelo nappali feliigyeletben, gondoziisban, neveldsben, foglalkoztat6sban, 6tkezdsben 16szesiilnek. III.6.1. Biilcs6de A p{lyiu,ati fon6s felhaszn6l6s6val elk6sziih Szttzszorszep Bcilcs6de okt6ber l-jdvel nyitotta meg kapuit. A Bdlcs6ddt - az dnkormdnyzat feladatellittitsi kdtelezettsegdbe tarloz6 szoci6lis 6s gyermekj6l6ti alapelkit6shoz hasonl6an - a trirsulisi fenntarlrisban l6v<j ESZK mlik<jdteti. A Brilcs6de 52 gyermek szitrnita teszi lehet6vd a napk<izbeni ell6tdst oly m6don, hogy k6t, f6s csopofiot 20 hetest6l 1,5 6ves korri gyermekek szirmitra, k6t fos csoportot pedi'g 2-3 6ves korf gyermekek szlmira kivdnunk kialakitani. A bdlcs6de kialakitrisrival nagyobb ldtsz6mban ds magasabb szinvonalon v6lt biztositotta a bdlcs6d6s kofli gyermekek napkdzbeni elliitdsa, hiszen itt a kisgyermekek egydni ds 6letkori ig6nyeinek megfelel6 6lett6rben, korszeni, biztons6got nyijt6 kdrtilmdnyek kdzdtt alakithatj rik tarsas kapcsolataikat, saj 6tithatj ak el az egyiittdlds szabitlyait 6s az dletkor szerinti homog6n csoport kialakit6sa is biztositott. Az ev v6,g n 42 f6 volt a beiratott gyermekek szirna a kihaszn6ltsdg Atlagban 70-80%-os, azonban egy-egy jdrvrinyosabb idoszakban az S)Yo-ot is meghaladta a hiiinyziisok szdma. III.6.2. Nem dllami fenntartrik :iltal miikiidtetett csal{di napkiizik Ktizglril6si d<int6sek alapj6n az dnkorm6nyzat 2010-t61, illetve 2011-t6l kdtcjtt ell6t6si szerz6d6st nem 5llami fenntart6kkal csal6di napkdzi elldtds t6mogat6sira. A Funinka Mesehiiz Non-profit Kl. fenntart6sdban mrikddo csalsdi napkciziben (Salg6tarjan, R6zsafa nt 106.), d,s a Kistipeg6 Nonprofit KJi. fenntart6sdban mrik<id6 csal6di napkciziben (Salg6tarjdn, Corwin rit 18.) 2014-ben is 7-l fo salg6tarjani ell6tott keriilt t6mogat6sra. A Kistipeg6 Nonprofit Kft augusztus 30- al megsziintette tevekenysegdt. A Keresztdny Advent Kdzdssdg fenntartris6ban kdtszer h6t fdrohelyen mtikcidtetett csal6di napkdzire vonatkoz6 ell6t6si szerzoddst kcttdtt az Onkorminyzat ben fenntart6vrilt:is tdrtdnt, mrircius 24-t6l fenntart6juk a Rem6nys6g Gyermekseg6ly ds Rehabilit6ci6s Alapitvany lett. Az elldtrisi szerzod6s iiruhivilsra keriilt, a Kdzgyril6s a korribbihoz hasonl6 m6rt6kben tdmo gatja az ij fenntart6 tev6kenysdgdt is. Mindharom ktils6 szolgiiltat6 az ell6t6si szerz<jddsben foglaltak szerint dvente a K6zgyrildsnek besziimol a csal6di napkdzik mr.ikdddsdr6l. III.7. Gye rmekek ritmeneti gondoz:isa A gyermekek 6tmeneti gondoz6sa keret6ben - kiv6ve, ha a gyermekek 6tmeneti gondoz6sa csal6dok iitmeneti otthondban biztositott - a gyermek testi, 6rtelmi, 6rzeln.ri 6s erkdlcsi fejl6ddsdt el<isegit6, az 6letkotinak, egdszs6gi rillapotalak 6s egy6b sziiks6gleteinek megfelelo 6tkeztet6s6r6l, nthazattal val6 ell6t6sar6l, mentrilhigidnds 6s eg6szs6giigyi ell6tasar6l, gondoz6sar6l, neveldsdrol, lakhat6sar6l - teljes kdni ell6t6sar6l - kell gondoskodni.

19 1.9 A gyermekek 6tmeneti gondoz6sa megszervezhet6 helyettes sziilon6l, gyermekek iitmeneti otthoniiban vagy csal6dok 6tmeneti otthon6ban. A Gyermekek Atmeneti Otthona miilrcius 2-6n kezdte meg tdnyleges mrikcjdds6t Zabaror.. Az otthon 12 f6r6hellyel engeddlyezett. A szem6lyi 6s t6rgyi feltdtelek megfelelnek az el6ir6soknak, biztositjdk a zav artalan mrikdd6st. Az intdzmdnyben 3 lak6szoba, I kizisszoba, 1 iroda, I melegito konyha, 1 dtkezo, I nappali folyos6, zuhanyz6k, WC-k, mosd6k keriiltek kialakit6sra. Az ottl.ronnak kdrbe keritett nagy udvara van. A hizban a fiitdst, ds meleg vizell5,tdst glzzal biztositjlrk. A helyis6gek j6l felszereltek, az el6ir6soknak megfelelnek. Telefon, kribel TV, internet van. Az iroddban az adminisztrici6s munkrihoz szdmit6g6p, nyomtat6, laptop rendelkezdsre 6ll. Az intezm ny dolgoz6i jelenleg: 1 f<i szakmai vezeto, l fo nevelo, I fo gyermekvddelmi asszisztens felv6tele folyamatban), 3 fo gyermekfeliigyel6, I fo csalddgondoz6 (rdszmunkaid6ben, heti 10 6ra). A szem6lyi feltdtelek a (IV.30) Nm. rendelet el6ir6sainak megfelelnek. A Gyermekek Atmeneti Otthona ell6tottjai a Salg6tarjrin ds Tdrsdge teriilet6n dlo 3-18 dves kor kozdtti gyermek, aki 6tmenetileg ell6tiis, 6s felilgyelet n6lktil maradna, valamint akinek ell6t6sa a csaliid 6letvezet6si nehdzsdgei miatt vesz6lyeztetett, tov6bb6, azok az anyiik, akik 14 6ves kor alatti gyermek6vel egyiitt k6ri elhelyez6s6t. Az alapelkit6s keret6ben a csal6dban nevelked6, r6szorul6 gyermeket ideiglenes jelleggel az 6letkor6hoz, eg6szs6gi 6llapotdhoz 6s egydb sziiksdgleteihez igazod6, teljes kcirri ell6tiist biztosit6 6tmeneti gondoziisban kell rdszesiteni. Az iitmeneti gondoz6s id6tartama legfeljebb 12 h6nap, amely indokolt esetben - 6 h6nappal vagy a tanitrisi dv vdgdig meghosszabbithat6. Az dtmeneti gondoz6sban rdszesitett gyermek gondoz6srinak, nevel6sdnek c6lja, hogy ideiglenesen helyettesitse a gyermek gondozris6ban akadiilyoztatott sziil6 gondoskodas6t, egyiittes elhelyezdst 6s ell6t6st biztositson az otthontalann6l vrilt sziil<j ds gyermeke sz6m6ra, valamint a sztil6hdz tcirt6n6 visszakeriil6s felt6telei megteremtdsdnek el6segit6se. Az alapell6tits hat6s6g 6ltal, illetve az ellatott 6ltal benyujtott k6relem alapjrin veheto igdnybe. Kriziselhelyezdssel azonnali a befogadiis. K6relem itjan tdrtdno elhelyez6s eset6ben, a sziilo, gondvisel6 kdrelmet nyirjt be gyermeke 6tmeneti gondoz6sba vdteldhez. A kdrelemben megjel<ili az 6tmeneti gondoz6s kezdet6nek 6s varhat6 befejezdsdnek idopontjdt. A k6relemre az otthon szakmai vezetdje harom napon beltil irrisban reag6l. Az 6tmeneti gondozdsr6l, valamint a teljes kdrii ell6tasr6l, az ellititst nyr-lijt6 megrillapodast kdt a sziil6vel. A Gyermekek Atmeneti Otthona az otthonba tcirtdn6 befogaddsr6l haladdktalanul drtesiti a gyermek lak6helye szerint illet6kes jegyz6t 6s gyermekj6ldti szolgdlatot. Egyiittmtikiidik a gyermekj6l6ti szolg6lat csal6dgondoz6j6val, akinek segitsdg6vel a gyermek gondozilsithoz, nevelds6hez sziiks6ges inlormrici6kat szerez (pl.: eg6szs6gi 6llapot, magataft{isi jellemzok, kapcsolatrendszer, egydb kdriilmdnyek stb.). Amemyiben az atmeneti gondoziis id6tartama elorel6that6lag 30 napndl hosszabb, az otthon a gyermekj6l6ti szolgdltatdst v69z6 csal6dgondoz6 bevon6s6val az fitmeneti gondoz6s megkezd6sdt k<ivet6 15 napon beli.il elk sziti az egydni neveldsi, gondoziisi tervet. A l5/1998 0V.30.) NM rendelet szerint az iitmeneti gondozisban l6v<i gyermeknek teljes kdni ellritrist kell biztositani. Az etkezdsi,6s fenntart6si kdlts6geket a femtart6 finanszirozza, illetve

20 20 havi forint e1l6tm6n1.t biztosit a teljes kcini ell6t6s kdltsdgeire. A felso ruh6zatot, jdtdkot tdbbnyire adomrinyokb6l biztositjuk. Jelent6s kciltsdg, a tisztit6-6s takarit6szerek, a szem6lyi higi6n6t biztosit6 eszkdzdk, ir6szer, iskolai felszerel6s v6s6rl6sa. A Gyermekek Atmeneti Otthonfban a gyermekek teljes kdrri ell6t6sban rdszesiilnek, tehdt napi szintri ellat6suk, gondoz6suk, neveldsiik, fejlesztdstik az alapveto feladat. A munka igen sokrdtti. A lak6k elt6r6 koruak 6s nemr.iek, miis-m6s sziiks6gletekkel, adottsrigokkal, k6pessdgekkel rendelkeznek. A rendszeressdg, a gondoskod6s, ttirodds azonban l6that6 eredm6nyeket hoz. A tdbb h6napja gondoz6sban l6v6 gyermekek tanulmanyi eredm6nyei javultak, ktizdss6gbe jobban illeszkednek be, neveltsdgi szindiik l6nyegesen javult. Az iskol6s gyermekek nagyrdszt Ceredre az id. Szab6 Istv6n Altal6nos Isko16ba, illetve az 6vodiisok Zabana a Pitypang Ovoddba jdmak. Orvosi, fogorvosi szrir6siik, illetve ell6t6suk helyben, illetve Cereden biztositott. A napirend betartiisa, kisebb feladatok e1v6gz se a nevel6s fontos eszktjze. III/7.1. Szabadid6s tev6kenys6geink: Az int6zm6ny udvara tiigas, alkalmas ana, hogy a gyerekek jdtszanak, mozogjanak kint. J6t6kokat, sporteszk6zdket v6s6roltunk ennek el6segit6s6re. llv v statisztikai adatai: L6tsz6m, 6s kihaszndltsdg: vben dsszesen 27 fd ell6tott volt M intezmenyben, i9 fd gyermek, ds 8 f<i anya. Az dsszes gondoz6si nap Az 6tlag l6tsz6m 10 f6, a kihaszniilts ilg 77%o-os. Janu6r % F ebru6r % Mdrcius % Aprilis 12 i % Mdius t % Jrinius l-l % Jrilius r% Augusztus 8 J % Szeptember o % Okt6ber 7.L % November % December 9 6 J s%o Osszesen: " A tihl'zatban feltiintetett kihaszn6lt gondoz6si napok sz6ma az ell6tottak dsszes gondoziisi napjaira vonatkozik a kihasznrilts6g pedig az ell6tottak ldtszdminak iilaga. Tapasztalatunk azt mutatjak, hogy az ig6nyl6k fokdnt anyrival egyiittes elhelyezdst k6mek.

21 A bekertil6s okai: Lakhat6si probl6miik: 8 gyermek eset6ben Sziil6 eg6szs6gi probl6m6ja: 1 gyermek eset6ben Csal6di konfliktus: 7 gyermek esetdben Egy6b ok: (sziil6k t6vol vrillaltak munkit): 3 gyermek esetdben A 20146v sor6n az elldtottak lak6hel)z szerinti mesoszl6sa: Salg6tarjdni lakos: 12 gyermek, 7 anya, Zabari lakos : 5 gyermek, 1 anya, Etesi lakos: gyermek, Karancslapujt6i lakos: I gyermek. zl III/8. Csalfdok rltmeneti otthona III/8,1. Az int6zm6ny {ltakinos bemutatfsa A Csal6dok Atmeneti Otthona mrircius 1-jdt6l, 16 f6r6helyen mrikttdik. Az alapell6t6s keret6ben a gyermek 6s sztil6je szarn{ra alaptevdkenys6gk6nt biztositja az tmeneti gondoz6st, illetve sziil6 6s gyermeke egyiittes lakhatris6t otthonszeni elhelyez6s form6j6ban, valamint segits6get nyrijt a szi.il6nek gyermeke teljes kdni ellatd'stltoz, gondoz sfl'rc2, nevel6s6hez 6s kdzremtikddik a csal6d otthontalans6g6nak megszr.intetds6ben, helyzet6nek rendez6s6ben. A Csal6dok Atmeneti Otthondban val6 tart6zkod6s ideje 12 h6nap, ami egyszeri indokolt esetben 6 h6nappal, vagy a tanitrisi 6v vdg6ig meghosszabbithat6. Az intezm6ny szakmai dn6ll6srigirtbelso szabdlyzatai, egyebek mellett a Szervezeti 6s Mrikdd si Szabilyzat, Szakmai program 6s Hr2irend biztositjak. III/8,2. Szem6lyi 6s trirryi felt6telek A Csal6dok Atmeneti Otthon6ban mind a szem6lyi, mind a targyi szemdlyi felt6telek megfelelnek a jogszabiiyi el6irrisoknak. Az intdzmdny dolgoz6i: 1 f<i szakmai vezei6,3 fd szakgondoz6, 2 fd csaliidgondoz6. Az intdzmlnyben 4 lak6szoba, 2 vizesblokk (melyb<ll 1 akad6lymentesitett), I krizds fiird6szoba, 1 kdzds konyha, 1 kdzrissdgi helyisdg, I kizis szoba vizesblokkal, 1 gondoz6i szoba ds a hozziiartoz6 vizesblokk, 1 raktrirhelyis6g talilhat6. Az intdzmeny dsszkomfortos, meleg vizes, gazllit6ses 6piilet. Bels6 berendezdse teljesen modem, mriszaki dolgokkal (televizi6, mos6gdp) felszerelt. A lak6szobilkban 2 db emeletes Agy, asztal, sz6kek szekr6nyek hlalhat6ak. A bekeriil6s k6t m6don tdrt6nik: egyrdszt az drintettek maguk k6rik felvdteltiket, m6sr6szt a szoci6lis, gyermekv6delmi- 6s eg6szs6giigyi ell6t6rendszer jelz6sei alapjdn keriilnek az int6zmdnybe.

22 III/8.3, Az int6zm6nyben folytf szakmai munka: Els6dleges cdljuk, hogy a bek6ltdz6 csal6dokat lak6sprobl6m6ik tart6s rendez6sdhez sztiks6ges "dner6"(kapcsolati -, p6nztigyi -, bels6 er6fon6sok 6s k6szs6gek) el6teremt6sdre motivdljdk, 6s rendszeres tfijlkoztat st nyfjtsanak arr6l, hogy milyen ri-llami, <inkorm6nyzati trimogat6sokat, illetve m6s egy6b kiils6 forriisokat vehetnek igdnybe a lak6sprobl6m6juk anyagi helyzettik rendez6se 6rdek6ben. A t6j6koztatas 6s az inform6ci6k nyrijt6sa mellett fontos az iigyfelekkel folltatott ment6lhigi6n6s tev6kenys6g, mely z6loga lehet a hajl6ktalan l6tbol val6 kikeriildsnek, hiszen olyan motiv6ci6s elemeket 6breszthet, amelyek egy6neket, csal6dokat a tarsadalmi ds gazdas6gi 6n6ll6s6g megteremtdsdnek ilinydba terelhetik: - dsztdndzhet a takardkossdgra, - az 6ner6 v6llal6saranyagiakban is, - el6k6sziti az intlzmdnyi ell6t6sban 6l6ket az int6zm6nyes ell6t6si formakb6l val6 kikeriil6sre. III/8.4. Foglalkozisok, megbesz6l6sek a munkatdrsak r6sz6re A szakmai munka fontos r6sze a munkatarsi 6rtekezlet ben Dud6s Erika pszichol6gus 2 alkalommal tartott szupervizi6t a munkatarsak r6szdre, ahol a szakmai szemdlyisdg er6sit6sdre helyez6ddtt a hangsrillt. Emellett k6thetenkdnt lehet6s6g nyilik egydni szupervizi6ra is. Havi 6rtekezleten a gyermekv6delmi szabrilyokat ds int6zm6nyrendszer probl6m6it vitatj rik meg. Hetente keriil sor a csoportos esetmegbesz6l6re a szakmai vezet6 iranyitas6val. Hangsitlyt fektetnek az 6letritkdzpontri szocirilis munkiira, igy az esetmegbesz6l6 nagy r6szdteszik ki az alapos esetismertet6sek, csal6dok fejl6d6si, fejleszt6si lehetos6gei. III/8.5. Foglalkoz6so\ megbesz6l6sek e116tottak 16sz6re Lak6gyLil6s havi rendszeress6ggel, illetve lak6k kezdemdnyezdsdvel tdrt6nik, amelyen az aktualis programokat 6s a minderurapos hi2tarl6si feladatokban va16 fennakad6sokat, dsszeiitkdz6seket vitatjuk meg. A feln<ittek r6sz6re tartand6 rendszeres csoportos 6s egy6ni foglalkozdsok az alabbi tdmakban keriil sor: o P 6rubeoszl6s, hrltaftasi k6lts6gvet6s. All6skeresesi beszdlgetds, dn6letrajz ir6s o Gyermekneveldsi tan6csadris, sziil<ii kompetencia k6rd6ssel. Eletvezet6s,szenved6lyek. Szoci6lis iigyek. Segit6 besz6lgetdsek A gyermekek r6s zerc tafioll foglalkozrisok:. Korrepetiiliis o Szabadid6stev6kenys6gek Pszichol6giai besz6lgetdsek, egy6ni 6s csoportos. Onismereti. Konfliktuskezel6s o Biintalmazrisfeldolgoziisa r Vesztesdg, gyitsz feldolgozdsa (otthon, tars elvesztdse)

23 LJ III/6. Szabadid6s programjaink, kiiziiss6gi 6let Az int6zm6nyben minden nagyobb iinnepet, illetve megeml6kez6st megta.rtottunk 2014-ben is az ott lak6k 6s a koll6g6k 6rdm6re: farsang, n<inap, nemzetiinnepek, hrisvdtiinnepek, gyermeknap, Halloween. Mikulis. stb. Tavasszal ell6togattunk a salg6tarjani piac,,allati j6 vas6map" rendezv6nydre. A ny6ri sziinetben heti 1-2 alkalommal az lnt6zm6ny dsszes lak6j6val k<iz6s kir6ndul6sokat szerveztiink. Megy6nk term6szeti kincsei, illetve szrikebb kdmyezetiink megismer6s6t triztiik ki c6lul. Kirandul6saink alkalm6val l6togatdst tettiink a N6grrldi Tdrtdneti Mfzeumba, B6nyamrizeumba, Viirosi Strandra, s6taltunk Ipolltam6ci tanrisv6nyen, Eresztvdnyben a mesevrilgyben 6s a Salg6i-varban. Az int6zm6nyiink egyik szegletdben konyhakert kertilt kialakitrisra, melyet a gondoz6k a gyermekekkel k6zdsen tartanak rendben. A nyaron b6 term6siink volt, folyamatosan sziireteltiink. A zdldsdgeket tisztit6suk utan a fagyaszt6ban raktiiroztuk el, illetve k6zcjs fdz6s sor6n haszndltuk fe1. III/7, Onk6ntes, karitativ tev6kenys6gek: Ebben az 6vben, int6zmdnyiinkben tdbb alkalommal gimnaziumi di6kok 6nk6ntes tev kenysdget, kdzdss6gi szolg6latot vfgeztek. A Karricsonyi id6szakban 3 koll6gan6 a Mdltai Szeretetszolgdlat dnk6ntesek6nt dlelmiszeradom6nyt gfijtdtt, amelyb6l az otthon lak6i is r6szesiiltek. KarScsonyi adomrlnyainkat els6sorban koll6gdknak, k6zdss6gi szolg6latot vdgz6 diakoknak, falubelieknekdszdnhetjiik, akikt6l nagy mennyisdgri ruh{it 6s j6t6kokat kaptunk, amellyel a gyermekekar6csonyi ajanddkait eg6szithettiiki. IIV8. Statisztikai adatok: H6nap Elkitotti 16tsz6m Ell6tottak szima vben Ell6tott gyermekek szsma Ell{tott sztl6k szfima Gondozrisi napok szfma Kihaszndltsdg (%) Janudr t Februdr Mfrcius Aprilis l) Mriius Jrinius 15 o Jrilius ].] 87 Augusztus t Szeptember 2l to Okt6ber z) November December

24 vben a gondozott csal6dok tisszet6tel6re a legiellemz<ibb az egy- 6s kdtgyermekes leginkribb teljes csal6dok, illetve brintalmazott any6k voltak. A befogadott csal6dok nagy r6sze nem volt ismeretlen a gyermekj6l6ti szolgdlatok szhmdra. Legtdbb esetben mar alapell6t6sban rdszesiiltek, mivel a lakhat6son kiviil mris jellegri probl6m6k is jelen voltak a csal6dok 6let6ben. Az intdzm6nybe keriil6s leggyakoribb okai: - a sziil6k 6letvezet6si 6s ment6lis probl6mrid, - csal6don beliili er6szak, brintalmazds Aldozata - a sziil6k lakhat6si probldm6i, megszrin6 alb6rletek - gyermek magatart6si pszich6s probl6m6i - csal6di konfliktusok Minden csal6d eset6ben t6bb probl6ma egyiittes jelenldte is eredmdnyezte az elhelyezds sziiks6gess6g6t. A hajl6ktalann6 viil6s leggyakoribb oka a h zastfirst, 6lettarsi kapcsolat felboml6sa 6s az alb6rleti szerzodls megsziin6se jelentette. liszrev6telek, tapasztalatok Ebben az dvben 6 csal6d, dsszesen 26 gyermek 6s sziilei kertiltek elutasitiisra helyhiriny miatt. Sajnos a csal6dok v6ltoz6 l tszfuna 6s a szob6kban l6v6 fekv6helyek szrima sokszor nincs aranyban egym6ssal, ebb6l ad6d6an az engedllyezett fer6helytink sz6ma tdbb esetben nincs kihaszniilva. Ebben az 6vben is tdbb esetben, a krizisszob6nkban is helyeztiink el 1-2 gyermekes csal6dokat is. A csal6dok bekdlt6z6se utdn az egym6shoz val6 alkalmazkod6s, a napirend valamint a hiairend szabiilyainak betartrisa jelenti a legnagyobb probl6m6t a lak6k r6sz6r6l. A hosszabb ideje itt tart6zkod6 csal6dokn6l mrir javul6 tendenciiit l{itunk, s6t tapasztaltuk, hogy m6r az rij onnan 6rkez6 csal6dokt6l elvarjrik a hfnirend betart6s6t. A csal6dok elad6sodott helyzet6bol kifoly6lag, tdbb esetben 6s t6bb csaltidn6l el6fordult, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben el6irt teues kdrii ellet6sban kellett rdszesiteniink a gyerekeket. IV. Biinmeeel6z6ssel kapcsolatos feladatok A btinelkdvet6sre legink6bb hat6 t6nyez6k kdz6 a munkan6lkiilisdg okozta es6l1'telensdg, az 6letszinvonal roml6sa, az alkohol-6s drogfogyaszt6s, melyek mel16 az ut6bbi 6vekben a motivrilatlan, devi6ns, a tarsadalmi egyiittdldsi normiiknak nem megfelel6 magatart6sform6k kialakulisa is felsorakozott. A legink6bb veszllyeztetett serdiil6 6s fiatal-feln6ttkorosztrlly tcibbs6ge jelent6s probldmrikkal kiiszkddik. A kon{liktusokkal, nem ritkrin srilyos er6szakkal terhelt csakidi h6tt6r, hanem a szrikebb, t6gabb kd'myezet rossz szociiilis helyzete is jelent6s teherk6nt nehezedik a fiatalokra december 31-6n Salg6tarjan viirosban 722 gyermek volt v6delembe v6ve 6s 68 gyermek eset6ben keriilt sor r6t meghalad6 igazolatlan iskolai mulaszt6s miatt - az iskoldztat6si t6mogat6s foly6sit6sa sziineteltetdsdnek kezdem6nyez6sdre januar 1-j6tol a jar6sok ldtrejdttdt6l - a rend6rs6g a j6r6si gyrimhivatal fel6 jelzi a kiskoru s6relmdre elkdvetett

25 25 biincselekmdnlt. Mig az el6z6 6vben 67 ilyen bejelent6s frkezett a gyrimhivatal fel6,20l4-ben egy sem. Salg6tarjan Megyei Jogri Varos Kdzgyiil6se szeptemberi iil6s6n fogadta el Salg6tarjan Megyei Jogu Vriros OnkormanyzatAnak Kdzbizlonsigi 6s Btinmegel6z6si Koncepci6j6t a dvekre vonatkoz6an. A koncepci6ban a kdzbiztonsdg fenntartiisa 6s javitdsa drdekdben megfogalmazott feladatok v6grehajt6sa folyamatos ta folyamatosan jar6r6znek a hivatal kdzteriilet-feliigyel6i 6s a viirosi rend6rkapitinys6g munkatrirsai, mellyel sikeriilt az rillampolgrirok szubjektiv biztonsiglrzetln javitani. A Koncepci6ban is megfogalmazott cel a folyamatos egyiittmrikdd6s, ennek is kdszcinhet6, hogy a viirosban csdkkent az elkdvetett brincselekm6nyek szitrna, ds n6tt a felderitett brincselekmdnyek sziima. Az Onkormrfuryzat tltal inditott ds iriinyitott. tdbb teleptildsen miikddtetett.,.osszefogds az iildozatokdrt" elnevez6sr.i Sldozatt viil6s megel6z6ses az lldozatsegitds drdek6ben mrikddtetett projekt megval6sit6sa marcius 31-ig tart. Az elmrilt kdt 6vben szakmai f6rumok, szak6rt6i munkacsoportok, tan6csad6sok, kdpzdsek 6s trdningek lebonyolit6sa, esetmegbesz6l6sek, kdzdss6gi szintri brinmegel6zdsi rendszer ki6pit6se 6s telepiil6si medi6ci6s rendszer miikddtet6se j{rdt hozzt ahhoz, hogy az 6ldozatok kiutat taldljanak, s ahhoz is, hogy min6l nagyobb m6rt6kben csdkkenjen az d,idozallir vdl6k sz6ma, jar.uljanak az 6nv6delmi k6pess6gek, javuljon az ldozatok tarsadalmi visszailleszkeddse, csdkkenjenek a biincselekmdnyek t6rs6giinkben. A c6lcsoportok a 18 6v alatti gyermekek, az id<iskoruak, a helyi kdzdss6gek, a segit<i szo1g6ltat6k, a brincselekm6nyek s6rtettjei, az irldozatokkal kdzvetleniil foglalkoz6 szakemberek 6s az ldozatok szrik kdmyezete voltak. Az ildozatok r6sz6re nyrijtott szolgriltatrisok: - pszichol6giai tan6csad6s biztosit6sa, 6letvezet6si tan6csad6s biztositasa, <inismereti k6pzds szervez6se sorstrirssegit6s kialakitrlsa, az tidozaltit v6lt szem6lye kdzvetlen k6rnyezet6nek felk6szitdse, brincselekm6ny ildozatai szitrn{ra reintegr6ci6s foglalkoz6sok, k6pz6s, nyomtatott 6s elektronikus form6ban nyrij tott ti\6koz1a16s, felvil6gositris, Kdzdss6gek sz rnita ny{jtott szolg6ltat6sok; a biintet6eljar6son kiviili medi6ci6s eljrir6sokban val6 rdszvdtel biztosit6sa, iidozatt6 v6l6st megel<iz6 jelz6rendszer ki6pit6se, a szomsz6dok egyrnds6rt,,felebarat" mozgalom kialakit6sa, telepiil6si medi6ci6s progmm ki6pit6se, konfliktuskezel6 jelz6rendszer kialakitrisa, kcizrissdgi medi6ci6s kapacit6s kidpitdse, a fenn61l6, elmdlyiilt konfl iktusok kezel6se, a lakoss6g 6rz6kenyit6se, tdj1koztatisa. Csal6d 6s kdmyezet 16sz6re nyrijtott szolg6ltat6sok: t6jekoztat6 jellegri filmek k6szitdse, Aldozatsegitri Road Show-k szew ez6se, lakoss6gi f6rumok szervez6se A p lyazat sor6n 6letre hivtik az Aldozatsegito Szolgdlatot a N6grrid Megyei Kormrinyhivatal Igazs6giigyi Szolgdlat Aldozatsegit6 Osztitlyin, ahol trincselekm 6ny vagy tulajdon elleni szab6lys6rt6s 6ldozatainak nyuj tanak segitsdget. Az Aldozatsegit6 Szolgalat az ldozatok sztntara felvil6gositrist ad biintet6eljririsbeli, illetve szab6lysdrtdsi elj6r6sbeli jogaik6l, az el6rhet6 trimogat6sokr6l 6s az igdnyl6s felt6teleir6l, az igdnybe vehet6 egy6b ell6t6sokr6l, jog6w6nyesitdsi lehet6s6gekr6l, egy6b, rildozatsegitdsben rdszt vev<i szewezetek el6rhet6sdg6r6l, az ttjabb itldozatiir v616s megel6z6sdnek, elkeri.il6s6nek lehetos6gercil. Az Aldozatsegito Szolg6lat egyiittmrikddik a varosi rend6rkapitrinysrigokkal, a N6grdd Megyei Rend6r-f6kapitrinysriggal, a NANE (l{5k a N6k6rt Egyiitt az Er6szak Ellen) mozgalommal. A Salg6tarjdni Rend6rkapitanysflg szertedgaz6 tev6kenys6get fejt ki a brinmegeloz6s terdn, 6vek 6ta sz6mos tdm6ban tartanak oktat6st szakemberek bevoniis6val tan6nik keret6ben az iskoldkban.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

ú ő ł Ż Ż ą ĺ ő ú ő ü ł ó í ý ö ĺź ĺ ő Á Áĺ Í ó ö ő ö ö Ż Ż ö ó í ü ó í ö őö ű ö ú ĺ ö ö ó ĺ ö ö ĺ ő ö ö í ó í ö ő ő ü ö ó í í ú ř ň Á ő ŕ ĺíő żí ő Ż ý Ż ő ö ö ą źí ą Ęł ú ő ĺ ĺż ö Ż Ż ö ő ő ó Í Ż ö ó

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

É í ö ú ü í ó ú í ó ó ü ó ó í ó ö ö Á ü ó í ü ó ö ü ó ú ű ö ö ó ú Á ö ú í ú ú ü ö í ü Á í ö í Íó ö ö ó ö ü í Ö ö ú í Ü ö Í í í ö ú ú ú ü ö ö Á í ó í í ö ö ü ö VERESEGYH^ZKISTÉRSÉG onkormányzareinak rosgcérú

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011.

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

ú ľ Ö ľ ő É ú ó ú ĺ ő ü ú ĺ ű ľ ľ ľó ő ű ő ú ö í ó ő ö ő ő ĺíľ ő ő ö Í Í ő ő ź ź ó ź ú ľ ó ő ő Í ĺí ő ó ľ ü ő ű ű ó ú ü Ĺ ľ ó ę ź ĺ ź Ĺĺľő ľ í ľ Í í ü ö ö ł ő ö ľ ę ó ü ę ő ü í ú ó ľ ĺ ľ ű ü ó í í ę ź

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[,, 4 szinvpnalas 6lodai nevel6s niivel6seo' c im ii p 6ly 6zat kerret6b e I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken gzerzett isnfleretek alapj 6n a

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola.

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola. ALAPiTO OKIRAT A Somogy Megyei Onkorm nyzal Kdzgyil6se az 1990. dvi LXV. tv. 70. $-dban meghat6rozott kdtelez6 f'eladat6nak ell6tiis6ra szolgril6, a Munkaiigyi Miniszt6rium iiltal 1953-ban alapitott MiiM.

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Í ő ö ö ú ó Á Á Í Á Í Ö ő ó ó Á Á Í Á Í Ő Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É Á Í ő ő ő ő ö ú ö ú ú ű ó ó ő ö ő ő ú Ó ú ő ő ó ő ó ö ú ű ű ö ü ű ü ű ü ű ü ó ó Í Á Á Í Á Í Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É É ő ő ő ő Í ő ö

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

Ő Ú Á ö ő ő ő ú ö ú ö ú ő ö ö ő ű ö őö ő ő ö Á Á Á Á ö ő ö ő ő Á ö őö ő ú ö ő ő ő ö ö ő ö ö ú Á Á Á ő ő ö ö ö ö ő ö ú ú Á Á ú ö Ö Ő Ü Á Ú Á Á Á Ó ö ö ö ő ő ő ő ö Ú Ó Ú ű ő ő ö ö ö Ú Á ő ű ö ű ö ű ő ő ö

Részletesebben

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt K6 ZHASaNU SAGI B E S ZAMO L O 2007. A.I AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvriny a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt. rcividitett n6v: Vadaskert Alapitvany

Részletesebben

KERELEM akt{v kor fiak elldttis dnak meg dllapltdsdra

KERELEM akt{v kor fiak elldttis dnak meg dllapltdsdra 1. Szem6lyi adatok KERELEM akt{v kor fiak elldttis dnak meg dllapltdsdra 1.1. A kdrelmez6 szem6lyre vonatkoz6 adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Sziiletdsi neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Sziilet6si

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Gyermekeink6rl'91 Alapitvfiny Bejegyezve 1992 januir l6-6n a F6v6rosi Bir6s6gon g.pk.672493/3 A GYERMEKEINKERT91 ALAP1TVATV KIE ME LTE N KOZHASZNU S ZE RW ZE T 201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Effogadva

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA /t t:,.,rfi..-r " t 29363/2013 " A Semmelweis Orvostiirt6neti Mrizeum, Kiinyvtdr 6s Lev6ltir AI,APiTO OKI TA (a vailtozrisok vastag ddltbetivel kiemelve l6tszanak) Az llamhirztarrdsrol szolo 2011. dvi

Részletesebben

Í ű ű Í ű Í ú ú ú ű ű ű ú ú Í ú ű Panzi, ami lelretv teszi egyszeribenakr egy autbusznyi vendgfbgadst s elszllsolst. knlaz idegenforgalrnilehetsgekfejlesztst ja az blbvtsi rnunkk rnegkezdsea Szobirvnl.A

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi Salg6tarjrln Megyei Jogri V6ros Polgrlrmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vfrosiizemeltet6si Iroda Szdm:3682-l/2013. Javaslat a kdzteriileti virakoz6helyek kijeriir6s6161 6s haszndlatdnak szabfilyozhs6r6l

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql' Tiszan a gyfalu Kiizs6g Onko r m6ny zata K6pvisel6-testiiletdnek 7 I 2013.(XIl.23.) ii nko rm 6n y zati re n delete a kiizs6g igazgatisi teriilet6re vonatkozil Szabfilyozfsi Terveinek elfogadrlsfr6l, 6s

Részletesebben

é ó é ő ó é é ő ó űú é ű ó é é é é é é ő í ó é ű é ő 2 KATASZTRóFAvnonr,vu KlRElyunrrsnc rr,r,erexn ssncr rnnürnrnnnr sa"ráro s sácar n s rnrőr, auóoó cnlox FELADAToK I. A MARCALI A tűzesetek és műszaki

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

ö ü í ü í ú úó ó ó ó ö ó í ö ó ó ó ó ö ö ö Í ö Á í ó ü ö ü ö ü ú ú ó ó ó ó ü ö í í í ö í í í í ö ö ö í a pnzbelistermszetbennyújtottszocilis segyes szemlyesgondoskodst nyújtó elltsokróio sz 7 I20 2.(III.29.)önkormnyzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft.

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft. Szombathely' flegyei logii Viros Polg6rntesie ri H!vatala i:l-i!r'ii,; I. ii-ii}' Qt i-'; 201[-0s- 0? Erkeztet6 sorszam: '',),, )k 1?f_ " u Kerclem edallap Szervezet adatai Szeruezet neve: SAVARIA REHAB-TEAM

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge:

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge: 1 ALAPIT6 OKIRAT (A m6dositasokkal 46lt bettivel szedve- egys6ges szerkezetben) a Heim P61 Gyermekk6rh6z- Rendeldint6zet (1089 Budapest, VIII., Ull6i ft 86.) jelen alapit6 okirattal lfitrehozza a HEIM

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

o * r, ui.",i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj

o * r, ui.,i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj Budapest F6viiros X. Kertilet Kbbanyai Or*orminyzat Egyesitett B

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

É ú É ö ö ő ő ő ö ö ő ö ö ö ő ő ő ö ö ö ö ö ő ö ö ö ő ő ö ű 2 Az alapnny az albbi lözhasznú tevlrsnysgelret folytatja vonatkaz j o gszab lyhelyek me gj elöl s vel : a kizfeladatok teljestsre az egszsggről

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or.

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or. SdrudriK6rhdz. t, I ok- q I?,r;tr,, J S zeru ezeti 6s Miikii d6 si Szab 6ly z at Erudnges: 2o7g. rtouelnrtber ot-t6l Sinriri K6rhiz SznRVrz;r;TT ns M6KODEST SznnAr;tzAT (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011.

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Danubius Szalloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szsegp nztsra DANUBIUS Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Budapest, 2012. m6jus 03. Oldal:1/9 Danubius SzSlloda 6s Gy6gyiidiil6

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

ű ű Ü ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö Ü Ö ű Ú ű ű Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö FALUsl suttoo s' 1996. mrcius vnye, gy a melegignye is nagy, de melegignye nagy vzignnyel prosul. Sem atalajszrazsgt, sem a leveg alacsony pratartalmt

Részletesebben