MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő műszer Nyalótömb KISÁLLAT Szívizomzat IH-vizsgálata KEDVENCÁLLAT Szakállas agáma ETOLÓGIA Patkányok viselkedése JUBILEUM Kovács Gyula TALLÓZÁSOK HÍREK KITÜNTETÉSEK Könyörgés Jób betegsége ellen az Esztergomi misekönyvben (1512) Eredetije a Pázm ány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Könyvtárában Prayer against the diesease of Job in the missal of Esztergom (Hungary 1512) Original in the Library of the theological faculty, Pázm ány Péter Catholic University, Budapest (Hungary) 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS MLÓ M o ra v s z k i L., V o tio n, D., Lekeux, P., K u ta s i 0.: K ieg é szítő v iz s g á la to k lo va k légző sze rvi b e te g s é g e in e k m egállapításához. Irodalm i á tte kin té s / 195 Bene Sz., G iczi A., B e n e d e k Zs., P o lg á r J. P., S zabó F.: N éhány té n yező hatása a h a zá n kb a n te n y é s z te tt k ü lö n b ö z ő ló fa jtá k vem hességi id e jé re / SZARVASMARHA S ze lé n yiz., B é rd i P., Bajcsy Á. Cs., H o rv á th A., K ö n yves L.: A s z u b k lin ik a i ketosis e lő fo rd u lá s á n a k vizsgá la ta e g y kézi k e to n m é rő m ű szerre l m a g ya ro rszá g i te h e n é s z e te k b e n / 213 K ö n yves L., Ju rkovich 1/, Tegzes Lné, S zenei 0., S ze lé n yiz., B ry d l.; H úshasznú te h e n e k szubklin ik a i anyagforgalm i zavarainak előfordulása és a m egelőzés lehetősége nyaló tö m b be l / MAGYAR I Щ L A P J A I 2013/4 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field o f animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) KISÁLLAT Szabára A., Ó zsvári L, G álfi P., Jakab Cs.: Im m unhisztokém iai vizsgálatok kutyák szívizom zatában. 1 M y o g e n m a rk e re k / 233 KEDVENCÁLLAT N ó g rá d i A. L., D u n a y М. P.: K a lciu m h iá n y o k o z ta re n d e lle n e s é tv á g y és b é lsárp a n g á s szakállas agám ában (P o g o n a vitticeps). E s e tle írá s /241 LÉGZÉS FUN КС! ÓS VI ZS GÁ LA T ETOLÓGIA Fekete S. Gy., B e rnitsa, Т.: K ü lö n b ö z ő e m b e ri k ö rn y e z e th a tá s o k (szo cia lizá ció, zene, zajze n e, zaj) befolyása a patká nyo k viselkedésére. 2. rész. Válaszolnak-e a p atká nyo k az em beri zenére? / 246 JUBILEUM R endhagyó m e g e m lé kezés Kovács G yula p ro fe s s z o rró l (K ó ta i /., S ó to n y i P.) / SZÍVIZOMZATIH-VIZSGÁLATA 236 HÍREK, RÖVID INFORMÁCIÓK, KITÜNTETÉSEK, TALLÓZÁSA SZAKSAJTÓBAN EQUINE L. M o ra vszki, D. V o tio n, P. Lekeux, 0. K u ta si: A n c illa ry d ia g n o s tic m e th o d s in th e d ia g n o sis o f e q u in e re spira to ry diseases. L ite ra tu re re v ie w / 195 Sz. Bene, A. Giczi, Zs. B e n edek, J. P. Polgár, F. S za b ó: S om e e ffe c ts o n g e s ta tio n le n g th o f d iffe re n t horse breeds in H ungary / BÉLELZÁRÓDÁS MŰTÉTÉ 243 BOVINE Z. Szelényi, P. Bérdi, A. Cs. Bajcsy, A. H o rv á th, L.K ö n yves: M o n ito rin g th e o ccurre n ce o f su b clin ica l ketosis w ith a h a n d -h e ld ke to n e m e a su rin g device in H u n g a ria n d a iry herds /2 1 3 L. K önyves, 1/ Ju rkovich, Lné. Tegzes, 0. Szenei, Z. Szelényi, E. B rydl: O ccu rre n ce o f su b clin ica l m e ta b o lic d iso rd e rs in b e e f co w s a n d th e p o s s ib ility o f th e p re v e n tio n w ith lickin g b lo c k s u p p le m e n ta tio n / 221 SMALL ANIMALS A. Szabára, L. Ózsvári, P. G álfi, Cs. Jakab: Im m u n o h is to c h e m ic a l e x a m in a tio n s o f ca nin e m y o c a rd iu m. 1. M yogen m arkers / 233 PET ANIMALS A. L. N ó g rá d i, M. P. D u n a y: C a lciu m d e fic ie n c y in d u ce d d ysphagia a nd o b s tip a tio n in a b e a rd e d dragon (P o g o n a vittice p s). Case re p o rt / 241 ETOLOGY S. Gy. Fekete, T. B e rn itsa : In flu e n c e o f d iffe re n t e n v iro n m e n ta l e ffe c ts o f h u m a n o rig in (so cia liza tio n, m usic, noisem usic, noise) upon th e rats' behaviour. Part 2. Do rats react on hum an music? / 246 JUBILEE Irregular co m m em o ra tio n a b o u t Professor Gyula Kovács (I. Kótai, P. S ótonyi) / 254 NEWS, SHORT INFORMATION, CLEANINGS FROM THE VETERINARY LITERATURE A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB Internatiional (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/of abtracted in Current Contents anf FO:VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.: w w.univet.hu/m al 193

3 MAGYAR I T A PJ A I 135. A C ÍM L A P O N L Á T H A T Ó K É P R Ő L 2013/4 H u n g a ria n V e te r in a r y Journal A la p íto tta - Established by N Á D A S K A Y Béla A tö r té n e tír á s k im e r í th e t e tle n f o r r á s m ű v e, a B ib lia á lla t o r v o s - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l is m é lt ó m e g k ü lö n b ö z t e t e t t fig y e lm ü n k r e. S o k t u d o m á n y á g k ö z ö t t az V o l N o 4. - B u d a p e s t, A p ril á lla tte n y é s z té s, a z ö r ö k lé s ta n és a z á lla tá ld o z á s o k k a p c s á n a k ó r ta n, a k ö z - é s á lla te g é s z s é g ta n, v a la m in t a g y ó g y n ö v é n y t a n t ö r t é n e t é n e k k u ta tó i is - a s z e n t s z ö v e g o lv a s á s a ré v é n - é p p ú g y k ie lé g íth e tik é r d e k lő d é s ű k e t és k ie g é s z ít h e tik is m e r e te ik e t, a k á rc s a k a v a llá s h iv a ta lo s s z o lg á i é v e z re d e k a la tt s o k c s o d a t e t t n y e r t te r m é s z e ttu d o m á n y o s m a g y a r á z a to t, m á s o k v is z o n t k ö n y ö r t e le n ü l a le g e n d á k, s ő t a v a rá z s lá s k a te g ó r iá já b a k e r ü lte k. A S z e n tírá s r iá r k á k ( A b r a h á m, Iz s á k, Já k o b ) p r o b lé m á k a t o k o z h a tn a k. A fe lt e h e t ő e n a p á t k o r á b a n (К г. e. X IX - X V. sz.) é lt Jó b b e te g s é g é r ő l p l. a jó v a l k é s ő b b (К г. e. V - IV. sz.) k e le tk e z e tt J ó b K ö n y v é b e n " o lv a s h a tu n k. A v a llá s filo z ó fia i v a llá s e rk ö lc s i ir o d a lo m r e m e k é n e k s z á m ító s z ö v e g b e n e m lí t e t t fe k é ly b e t e g s é g " k ife je z é s je le n té s é n e k m e g f e jt é s e a z o n b a n a v a llá s - és o r v o s t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t e g y a r á n t s o k fe jtö r é s r e, ta lá lg a tá s r a, a lk a lm a t. í t é lt - G o n d o lt á k le p r á n a k, a z e b e t e g s é g b ő l t ö r t é n t - s ő t v itá r a a d o t t m é lt á n c s o d á n a k g y ó g y u lá s e m lé k é t v a llá s o s ir o d a lm i és m ű v é s z e ti a lk o tá s o k e g y a r á n t ő r z ik. A le p ra le h e tő s é g e a z o n b a n h a m a ro s a n SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD b e te g s é g le írá s a i o r v o s - é s á ll a t o r v o s - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l n e m r itk á n s z ö v e g é rte lm e z é s i FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László v a g y b u z g ó h ív e i. A z e lm ú lt k é r d ő je le t k a p o t t, h is z e n a n n a k A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Imre, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), Vörös K á roly ré g ó ta s a já t n e v e v o lt ( p o k lo s s á g " ), a Kr. e k ö rü l k e le tk e z e tt L e v itic u s b a n o lv a s h a tó le írá s a p e d ig o ly s z e m lé lte tő, h o g y a n n a k a la p já n Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina a k á r m a is d ia g n o s z t iz á lh a t ó. A m ó z e s i tö r v é n y e g y é b k é n t a r r ó l is in t é z k e d e tt, h o g y a le p r á s t ki k e ll z á r n i a k ö z ö s s é g b ő l. Jó b e lle n - a k in e k h é te z e r ju h a, h á r o m e z e r te v é je, ö ts z á z ig á s m a rh á ja és ö ts z á z s z a m a ra v o lt - ily e n in té z k e d é s t n e m h o z ta k. B e te g s é g e a B ib lia s z ö v e g e s z e r in t s e m p o k lo s s á g ", h a n e m - u g y a n ú g y, m in t a b ib lia i V I. c s a p á s, a m e ly e m b e r e k e t, á lla to k a t e g y a r á n t é r in t e t t - h ó ly a g o s f e k é ly " v o lt. A z ó h é b e r és ó g ö r ö g b ib lia i k ife je z é s e k e t111 a la tin, m a jd a m a g y a r, n é m e t, a n g o l és fr a n c ia n y e lv ű b ib lia f o r d ít á s o k k a l e g y b e v e tv e, b e te g s é g é t Jó b m in d e n ü t t r o s s z in d u la tú f e k é ly k é n t, u g y a n a z o n a n é v e n e m lítv e ta lá lju k, m in t a m e ly a z ó k o r i g ö r ö g és la tin n y e lv ű á lla to r v o s i s z a k ir o d a lo m b a n SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu a s z a m a ra k, ö s z v é re k és lo v a k ta k o n y k ó r já t (m a lle u s á t) je le n ti. K IA D Ó - PUBLISHER A m a lle u s k é ts é g k ív ü l a le g ő s ib b b e te g s é g e in k kö z é ta r to z ik. E lő fo rd u lá s á t a p a la e o p a to ló g u s o k is is m e rik, á m g y a k ra n ö s s z e té v e s z te tté k a s z ifilis s z e l, a m e ly A (g y k e r ü lt Jób - té v e s e n s z ifilis z n e k t a r t o t t - b e te g s é g e e lle n i k ö n y ö r g é s a n a k r o A s z a m a ra k b e t e g s é g e k é n t a ré g i g ö r ö g ö k á lta l is is m e r t m a lle u s fe r t ő z ő ( b a k t é r iu m o k o z t a ) e r e d e té r e, a z o r r t a k o n y k ó r és a b ő r f é r e g " a z o n o s s á g á r a, lo v a k, s z a m a ra k, ö s z v é re k m e lle tt az e m b e r irá n ti fe r tő z ő k é p e s s é g é n e k e lis m e r é sé re a z o n b a n c s a k k ó ro k o z ó já n a k fe lfe d e z é s e ( ) u tá n, h ú s e v ő k r e is v e s z é ly e s v o lt á n a k fe lis m e r é s é r e p e d ig c s a k a le g u tó b b i é v tiz e d e k b e n k e r ü lt sor. K o rá b b a n r á o lv a s á s o k k a l és n é p i á lla tg y ó g y á s z a ti b e a v a tk o z á s o k k a l k ú r á ltá k a f e k é ly t ", s o k lo v a g, fő n e m e s, f ő p a p, k é s ő b b is ló á p o ló k, ló k e r e s k e d ő k, ló m é s z á r o s o k, s ő t á lla to r v o s o k h a lá lá t o k o z ta. K ö z ü lü k t ö b b e n le p r o s o r iu m b a n, m á s o k a fe l n e m is m e r t m a lle u s o k o z t a n y o m o r ú s á g o s szenvedések m e lle t t - á r t a t la n u l - a s z ifilis z m o r á lis s ú ly á t f \ / If I Nem zeti A grá rsza ktaná csadá si, K épzési é s V idékfejlesztési intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: n nakvi.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő ig a z g a tó ja n is z tik u s m o r b u s g a llic u s " e ln e v e z é s s e l a z E s z te r g o m i m is e k ö n y v b e " (1512). a m e ly m á r a k e re s z té n y k ö z é p k o r b a n L I az e m b e rb e n a m a lle u s h o z n a g y o n h a s o n ló fe k é ly e k e t és c s o n te lv á lto z á s o k a t o k o z. LAPTULAJDONOS v is e lv e f e je z t é k b e é le tü k e t. G y ó g y u lá s ra c s a k e g é s z e n k iv é te le s e n k e r ü lt so r. Jób g y ó g y u lá s á t VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r i u m m é ltá n t a r t o t t á k a k o r tá r s a k is t e n i c s o d á n a k ". A m a lle u s e r a d ik á c ió ja - a v e s z e tts é g és t ö b b m á s, e m b e r r e is h a lá lo s á l H ird etések fe lvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u la tb e te g s é g fe ls z á m o lá s á h o z, ill. v is s z a s z o r ítá s á h o z h a s o n ló a n - az á lla to r v o s t u d o m á n y és á lla te g é s z s é g ü g y v ilá g r a s z ó ló s ik e re. A z e lm o n d o t t a k a z t is t a n ú s ítjá k, h o g y a z á lla to r v o s - tu d o m á n y t ö r t é n e t e k é to ld a lú a n és e lv á la s z th a ta tla n u l k a p c s o ló d ik a z e m b e ri m ű v e lő d é s t ö r t é n e t é n e k ú g y s z ó lv á n v a la m e n n y i á g á h o z, e z é r t re n d s z e re s k ö te le z ő o k ta tá s á r a ta n s z é k e t á llíta n i, k u ta tá s á r a s z e m é ly i és a n y a g i fe d e z e t e t b iz t o s í ta n i s z a k m a i- e tik a i k ö te le s s é g ü n k. M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való h ivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó fe lelő ssé ge t n e m vállal. Karasszon Dénes 111 É r te lm e z é s ü k e t d r. K arasszon Is t v á n e g y e t, t a n á r n a k, a K á r o li G á s p á r R ef. E g y e te m ta n s z é k v e z e tő p ro fe s s z o r á n a k k ö s z ö n ö m. Te rjeszti: L a p ke r Zrt. E lő fize té sb e n te rje s z ti a M a g y a r Posta Z rt. Levél Ü z le tá g, K ö z p o n ti E lőfize tési és Á ru s m e n e d z s m e n t c s o p o rt. P ostacím : B u d a p e st. E lő fiz e th e tő a z o rs z á g b á rm e ly p o s tá já n, v a la m in t a h írla p o t k é z b e s ítő k n é l, e -m a ile n :h irla p e lo fiz e te p o s ta.h u. T o v á b b i in fo rm á c ió : / Ü g y fé ls z o lg á la t: Tel.: , Fax: K ü lfö ld ö n te rje s z ti: C o lo r In te rp re ss Tel.: , Fax: K ft., 1039 B u d a p e s t, E lőfize tési díj 1 évre: Ft. 194 Magyar Állatorvosok Lapja április H a tv á n y L. u. N yo m d ai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a 14. INDEX: HU ISSN X

4 L Ó Kiegészítő vizsgálatok lovak légzőszervi betegségeinek megállapításához Irodalmi áttekintés M A G Y A R I Щ 1QS-70S I L A P J A I 2013/4 L. Moravszki - D. Votion - P. Lekeux - O. Kutasi: Ancillary diagnostic methods in the diagnosis of equine respiratory diseases. Literature review Moravszki Letícia1, Dominique Votion2, Pierre Lekeux2, Kutasi Orsolya1* 1] SZIE-ÁOTK, N agyállatklinika. Dóra m ajor, H Üllő. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] U niversity o f Liege, Faculty o f V eterinary M edicine, D e p a rtm e n t o f C linical Sciences, Sart- Tilm an, Belgium Összefoglalás. A szerzők összefoglalják és érté k e lik a lovak alsó légúti vizsgálatako r alkalm azh ató kiegészítő, diagnosztikai m ódszereket. Ism e rte tik a vérvizsgálatokat, a légúti m in tavételeket (o rrg arat- g ara tta m p o n, légcsőváladék, bronchoalveolaris lavage), a mellkascsapolást és a tü dő bio psziát, valam in t a szerológiai és a m olekuláris d iagnosztikai eljáráso kat, va la m in t a kiegészítő vizsgálatok indokait. Elem zik a légúti endoszkópia, a mellkasi ultrahang- és rö ntgenvizsgálat, a szcintigráfia, a kom p u te rto m o g ráfia és a mágneses rezonanciavizsgálat ered m ényein ek felhasználását a diagnózis felállításában. T ájékoztatnak a légzésfunkciós vizsgálatokról és az a tro p in tesztrő l is. Sum m ary. The authors sum m arize th e recent kn o w led g e ab o u t d iffe re n t ancillary tests and diagnostic procedures used fo r th e exam in atio n o f th e lo w er airw ays in horses. The article presents clinicopathology, collection o f a irw a y secretions (nasopharyngeal and pharyngeal sw abs, tracheal w ash, bronchoalveolar lavage), thoracocentesis and lung biopsy, serological and m olecular diagnostic tests, th e indications o f respiratory endoscopy, thoracic ultrasonography and radiography, scintigraphy, com p u ter to m o g rap h y and m agnetic resonance im aging, and inform s a b o u t pulm o n ary function tests and atro p in e test. Lovak légzőszervi betegségeinek kiegészítő vizsgálata 195

5 Néhány tényező hatása a hazánkban tenyésztett különböző lófajták vemhességi idejére Bene Szabolcs1*, Giczi Anita1, Benedek Zsuzsanna1, Polgár J. Péter1, Szabó Ferenc MAGYAR I Щ I L A P J A 201з/4 Sz. Bene - A. Giczi - Zs. Benedek - J. P. Polgár - F. Szabó: Some effects on gestation length of different horse breeds in Hungary 1]P annon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. El-8360 Keszthely. *E -m ail: g e o rg iko n.h u 2 ]N yu g at-m agya ro rszá g i Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar Összefoglalás. A szerzők a Nem zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Á llattenyésztési Igazgatóság tenyésztésszervezési és teljesítm ényvizsgálati osztályától kapo tt országos m énhasználati adatbázist d olg ozták fel. A m unka során 21 lófajta, összesen 1397 vem hességének hosszát értékelték. A vemhességi időt befolyásoló tén yezőket többtényezős varianciaanalízissel vizsgálták. A m unka során fix hatásnak te k in te tté k a fa jtá t, a fedeztetés hónapját, a term ékenyítés m ódját, a kanca elléskori életko rát, valam int a m egszületett csikó ivarát. A m odellbe random hatásként az ap át is b eép ítették. A vemhességi idő, m int tulajdonság, populációgenetikai jellem ző it, valam in t az apák tenyészértékét is m egbecsülték. A vemhességi idő fő átlag a 340,1±11,7 nap vo lt. A leghosszabb vemhességi ideje (345,4 nap) a hucul, a legrövidebb (334,9 nap) pedig a percheron fajtá n a k volt. A fa jtá k közti különbségeket (a fajta hatását) nem ta láltá k statisztikailag igazolhatónak. A fe d e zte tés hónapjának hatása viszont statisztikailag igazolhatóan (P<0,01) befolyásolta a vem hességi időt. A leghosszabb vemhességi időt (344,5 nap, ill. 342,7 nap) a márciusban és áprilisban term é ken yített kancáknál találták. Az év későbbi hónapjaiban term ékenyíte tt kancák vemhességi ideje ennél m integy 10 nappal rövidebb vo lt. A term ékenyítés m ódja, a kanca életkora, valam in t a m egszületett csikó ivara nem gyakorolt szignifikáns hatást a vemhességi időre. Az apa hatása a vemhességi időre statisztikailag igazolhatónak (P<0,01) bizonyult. A vemhességi idő örökölhetősége (h2) 0,25 volt. A vizsgálatok alapján feltéte le zh ető, hogy ha egy kancának m egfelelő környezet (szakszerű takarm ányozás, az állom ány jó egészségi állapota és a helyes szaporítási gyakorlat stb.) biztosítható, akkor gyakorlatilag bárm ilyen genotípusú állom ánnyal m egfelelő vemhességi m utatókra lehet szám ítani. Summary. The research w as based on th e d ata o f stallion u tilization, supplied by th e D epartm ent o f Anim al Registration and Breeding O rganization o f th e Hungarian National Food S afety A uthority. During th e w o rk 1397 foaling d ata o f 21 horse breeds w e re processed. The effects o f factors on th e gestation length exam ined by m ultivariate analysis o f variance w e re conducted. In th e analysis th e breed, m onth of m ating, m ethod o f fertilizatio n, age o f m are and sex o f fo al w e re considered as fix e ffe ct, and th e sire as random effect. The population genetic param eters o f gestation length and th e breeding value o f sires w e re also estim ated. The overall mean value o f gestation length w as 340.1±11.7 days. Hutsul and th e Percheron breeds had th e longest (345.4 days) and th e shortest (334.9 days) gestation length. The differences b etw een th e breeds w e re not considered statistically justifiable. The effe c t o f m onth o f m ating (P<0.01) influenced statistically proven th e gestation length. The longest gestation length occurred in mares fertilized in M arch and April (344.5 and days). M ares, fertilized in later m onths o f th e year had ab o u t 10 days shorter gestation length. M eth o d o f fertilizatio n, age o f m are and sex o f fo al had no significant effect on gestation length. The effe c t o f sire on th e gestation length w e re statistically significant (P<0.01). The h eritability (h2) o f gestation length w as By th e exam inations it is presum able, th a t if a m are can be provided w ith suitable environm ent (professional nutritio n, good health and breeding practices), good fe rtility and progeny results can be expected w ith any genotypes. 206 Magyar Állatorvosok Lapja április

6 S Z A R V A S M A R H A A szubklinikai ketosis előfordulásának vizsgálata egy kézi ketonmérő műszerrel magyarországi tehenészetekben MAGYAR I L A P J A 201з/4 Z. Szelényi - P. Bérdi - Á. Cs. Bajcsy - A. Horváth - L. Könyves: M onitoring the occurrence of subclinical ketosis w ith a handheld ketone measuring device in Hungarian dairy herds Szelényi Zoltán1*, Bérdi Petra1, Bajcsy Árpád Csaba1, Horváth András1, Könyves László2 1] SZIE-ÁOTK, N agyállatklinika. H Dóra m ajor. Üllő *E -m ail: aotk.szie.hu 2]SZIE-ÁO TK, _ Á llath ig ié n ia i, Á llo m á n y egészségügyi és Á lla t- etológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők, vizsgálataik során eg y új, ún. istállópró b akén t használható, a vér béta-hidroxi-vajsav (BHB) m érésére kifejles ztett kézi m űszert é rték eltek és alkalm aztak hazai tejterm elő tehenészetekben. Huszonkilenc gazdaságban, helyszínenként á lla ttó l, összesen 294 h olstein -f ríz teh én b ő l v e tte k v é rm in tá t a faro k vé n á b ó l. A m in tavé telek során m inden állat a várh ató ellés e lő tti 7 napon belül, ill. az ellés után 14 napon belül volt. A vizsgálatok során, e g y hordozható készülék segítségével (Precision Xctra, A b b ot Laboratories), a helyszínen m eghatározták a teljes vér BHB-koncentrációját. A h elyszín en m é rt B H B -ko n cen tráció k sta tis ztik a ila g nem k ü lö n b ö z te k, v a la m in t szignifikáns és szoros korrelációt m u ta tta k a lab orató rium ban centrifugálás után a szérum ban azonnal m ért, valam in t a fagyasztás és felen g ed és után 6 nappal később m e g h atá ro zo tt BHB-koncentrációkkal (r>0,92, P<0,001). A z állato k 12,9% -ából leh ete tt az é le tta n i h atárértékn él nagyobb (>1,4 m m o l/l) BHB-szinteket m érni. Á llom ányszintű p ro b lém át (>10% előfordulási gyakoriság) a gazdaságok 27,5% -ánál ta lá lta k. Alacsonyabb h a tá ré rté k (0,85 m m o l/l) esetén az eg yedek 2 4,8 % -a, az állom án yo k 55,2% -a v o lt é rin te tt. A vizsgált á llato k közel 5% -áb an 3 m m ol/l fe le tti é rté k e t, azaz klinikai ketosisra u taló B H B -koncentrációt ta lá lta k. E zeknek az á lla to k n a k a kó relőzm én yi a d ataib an nem szerepelt anya g fo rg a lm i m egbetegedésre u taló klinikai tü n e t vagy kezelés, e z é rt m in denkép pen kezelen d őnek m inősítendőek. A kívánatosnál kisebb, 0 és 3 közötti kondíciópontszám ú te h e n e k kö zö tt 7,5-szer nagyobb eséllyel ta lá lta k ketosisos á llato kat az átlagosnál nagyobb (>3) kondíció pontszám ú tehen ek h ez képest (OR=7,5, P<0,001). A sokszor e lle tt (3 vagy tö b b laktációjú) te h e n e k kö zö tt tö b b m int kétszeres v o lt a hyperketonaem iás á llato k előfordulása az első vagy m ásodik laktációjú eg yedekhez képest (O R=2,3, P=0,023). A felm érés idejében 30 állatn ak egynél tö b b, 23 teh én n ek 2 különböző, 5 te h én n ek 3,2 te h é n n e k 4 különböző klinikai m egbetegedése is v o lt eg yid ejűleg. A különböző klinikai m egb etegedések (fő kén t a m éhgyulladás és a m agzatburok-visszatartás) ugyancsak tö b b m int kétszeresére n ö velték a szubklinikai ketosis ko ckázatát (O R =2,5, P=0,014). Eredm ényeik alapján a szerzők a h ordozható készülék tehenészetekben való h asználatát javasolják. Sum m ary. The authors have evalu ated a n ew cow -side te s t in Hungarian d airy herds. W ith these m easurem ents th e occurrence o f subclinical ketosis w as tested. Tw enty-nine d airy farm s particip ated in th e study, w ith a n um ber o f anim als on each farm s. All sam plings w e re carried o u t fro m day 7 prior to calving till day 14 a fte r calving. 294 anim als w e re sampled in th e study by takin g blood sam ple fro m th e coccygeal vein and th e level o f th e b eta hydroxy b u ty rate (BHB) w as m easured in th e peripheral blood. The m easurem ents w e re carried o u t w ith a p o rtab le hand held device (Precision X tra, A b b o t Laboratories). The BHB concentrations m easured a t th e fa rm show ed a strong and significant correlation w ith th e samples evaluated in th e lab o rato ry b efo re and a fte r freezin g (r> 0.92, P<0.001). 12.9% o f th e anim als show ed elevated levels o f BHB (threshold 1.4 m m o l/l), and 27.5% o f th e herds w e re affected. W hen setting up a low er threshold (0.85 m m o l/l), 24.8% o f th e anim als and 55.2% o f th e herds w e re affe cte d. A p p ro xim ate ly 5 % o f th e exam ined anim als show ed higher th an 3.0 m m ol/l BHB level indicating clinical ketosis. The pathological history o f th ese anim als did not show Szubklinikai ketosis vizsgálata kézi ketonmérő műszerrel 213

7 214 Magyar Állatorvosok Lapja április any sign o f m etabolic disease, th e re fo re th e m edical tre a tm e n t o f th ese anim als w as necessary. There w as an elevatio n in th e level o f BHB in th e over conditioned cows, h o w ever th e anim als w ith lo w er body condition scores (< ) also had a higher BHB concentration (OR=7.5, P<0.001). Parity also increased th e percentage o f elevated concentrations, a fte r 3 or m ore calvings th e odds o f hyperketonaem ic cows w as double (O R =2.3, P=0.023). D iffe re n t clinical diseases (m ainly puerperal m etritis and retained fo e ta l m em branes) also increased th e risk o f subclinical ketosis (O R =2.5, P=0.014). A t th e tim e o f th e study 30 anim als had m ore th an o ne clinical disease, 23 cows had tw o, 5 cows had th ree, 2 cows had fo u r d iffe re n t clinical diseases. Based on these results th e authors advise th e use o f hand-held device in th e field.

8 Húshasznú tehenek szubklinikai anyagforgalmi zavarainak előfordulása és a megelőzés lehetősége nyalótömbbel Könyves László1*, Jurkovich Viktor1, Tegzes Lászlóné1, Szenei Ottó2, Szelényi Zoltán2, Brydl Endre1 1] S Z IE -Á O T K ^ Á lla th ig ié n ia i, Á llo m á n y eg é szség ta n i és Á lla to rv o s i E tológiái Tanszék. István u. 2. H B udapest. *E -m a il: Könyves. aotk. szie.hu 2] SZIE-ÁO TK, N a g y á lla tk lin ik a MAGYAR I IL A P J A 2013/4 L. Könyves - V. Jurkovich Lné Tegzes - O. Szenei Z. Szelényi - E. Brydl: Occurrence o f subclinical metabolic disorders in beef cows and the possibility of the prevention w ith licking block supplementation Ö sszefo glalás. A s ze rző k a n y a g c s e re p ro fil-v izs g á la to k se g ítség ével a ta rtá s és a t a ka rm án yo zás h ib áira v is szav eze th e tő szu b klin ikai a n y a g fo rg a lm i za v a ro k elő fo rd u lási g yak o riság át m é rté k fe l e g y charolais h ú s teh én állo m á n yb an, az ellés körüli időszakban és a te n yé szs zezo n b an. A v izs g á la t k ite rje d t a húshasznú te h e n e k szám ára fejles ztés a la tt á lló, m e la s zt, fe h é r je h o r d o z ó t, ásványi a n y a g o k a t és v ita m in o k a t ta r ta lm a z ó n y a ló tö m b n e k a te h e n e k a n y a g fo rg a lm i á lla p o tá ra, eg és zsé g é re és szapo ro d ási t e l je s ítm é n y é re g y a k o ro lt h a tá s á n a k fe lm é ré s é re is. A tavaszi ellési szezonban v á rh a tó a n ellő 114 charolais fa jtá jú á lla to t, te h é n p á ro s m ó d szerrel, kísérleti és ko n tro llc s o p o rtb a s o ro ltá k (n = ). A cs op o rto ko n b elül á lla tb ó l az a n y a g fo rg a lm i la b o ra tó riu m i v izs g á la to k h o z b io ló g ia i m in tá k a t v e tte k. A lab orató rium ban az e n e rg ia fo rg a lm a t (vérplazm a: glükóz, acetecetsav és szabadzsírsav), a fe h é rje e llá to tts á g o t (vérplazm a és vizelet: karbam id), a m ájsejtek á lla p o tá t (vérplazm a: AST), a sav-bázis an ya g cse ré t (vizele t: ph és NSBÜ) a m a k ro e le m -e llá to tts á g o t (v é r p lazm a: Ca, P és M g ; vize le t: Na és K), a m ik ro e le m -e llá to tts á g o t (vé rp la zm a : Cu, Zn, GSH-Px; szőr: Cu, M n és Cd), v a la m in t a k a ro tin e llá to tts á g o t (vé rp la zm a : összkarotin ) je lle m ző m u ta tó k a t vizs g á ltá k. A z állo m án yb an az en erg ia eg yen s ú ly zav ara, sa v te rh e lés, hiányos fe h é rje -, fo s z fo r-, k a ro tin - és n á triu m e llá to tts á g fo rd u lt elő. A n y a ló tö m b alkalm azása kedvezően befolyásolta a kísérleti állato k feh é rje e llá to tts á g á t, alkalm as vo lt a m e g fe le lő P- és N a-ellátás b iztosítására a leg elteté sen kívüli időszakban. A n yaló töm b e te té s e nem b e fo ly á s o lta é rd e m b e n az e n e rg ia e g y e n s ú ly t, a sav-bázis an yag cserét és a Ca-, M g -, K-, Cu-, Z n-, M n - és S e -e llá to tts á g o t. A s z ő rv iz s g á la to k e re d m é n y e i a la p já n a Cu, a M n és a Cd n em d ú s u lt fe l az á lla ti s ze rv e ze tb e n a n y a ló tö m b e te té s e során, e z é rt, e p otenciálisan to xiku s n y o m e le m e k te k in te té b e n, alk alm azá sa n em je le n t é le lm is ze r-b izto n s á g i k o c k á za to t. A n y a ló tö m b alk alm azá sa n em c s ö k k e n te tte a kiesések, a se lejtezés ek, a h alva szü le tés ek, a b o rjú elh u lláso k, az ellés u tá n i involúciós szö vő d m é n y ek és az á llato rv o s i kezelések szá m a rán yá t, u g y an ak ko r 7,3 % -ka l ja v íto tta az újravem hesülési a rá n y t. A v izs g á lt n y a ló tö m b alk alm azásával húshasznú te h é n á llo m á n y o k b an m é rs é k e lh e tő k, d e nem k ü s zö b ö lh e tő k ki te lje s eg és zéb en a szu b klin ikai a n y a g fo rg a lm i za v a ro k. Sum m ary. T h e a im o f th e s tu d y w a s to reveal th e occurrence o f subclinical m e tab o lic disorders in a C harolais suckler herd in th e w in t e r calving p erio d an d spring b ree d in g season. The biological e ffe c t o f an e x p e rim e n ta l licking block containing pro tein source, m olasse, m inerals and v ita m in s w a s also e v a lu a te d as a possible to o l o f p re v e n tin g m e tab o lic d isorders. Charolais cow s (n=114) w e re selected ra n d o m ly into e x p e rim e n ta l and control g ro up (n = ). From these groups cows w e re assigned rand o m ly fo r m e tab o lic p ro file tests. The e x p e rim e n ta l g ro u p w as su p p lem en ted w ith e x p e rim e n ta l licking block (v o lu n ta ry in ta k e a b o u t 1.5 k g /c o w /d a y ) fro m 1 m o n th b e fo re ex p e cte d calving u ntil th e end o f b reedin g season. D iffe re n t m a n ifes tatio n s o f e n e rg y im balance (in creased f a t m o b ilis a tio n, h y p o g ly c a e m ia, h y p e rk e to n a e m ia ) a n d a c id -lo a d w a s diagnosed w ith high occurrence. Protein-, phosphorous-, sodium - and carotene sh o rtag e w a s d e te c te d in a lo w e r ra te. T h e use o f licking b lock s u p p le m e n ta tio n had a p ositive e ffe c t on p ro te in, pho sp h orou s, c a ro te n e and so d iu m supply. T h e licking block had no e ffe c t on e n e rg y m e ta b o lis m, a c id -b a s e balan ce, Ca, M g, K, Cu, Zn, Se, M n an d Cd status o f th e cow s. T h e re w a s no d iffe re n c e b e tw e e n th e g ro up s in m o rta lity - and culling ra te, th e p o s tn a ta l calves m o rta lity, u te rin e s u b in v o lu tio n, m e tritis an d th e n u m b e r o f v e te rin a ry tre a tm e n ts. T h e re w a s 7.3% h ig h e r re co n c ep tio n ra te in th e e x p e rim e n ta l g ro u p co m p ared to co n tro l. Szubklinikai anyagforgalmi zavarok megelőzése nyalótömbbel 221

9 K IS Á L L A T Immunhisztokémiai vizsgálatok kutyák szívizomzatában 1. Myogen markerek J MAGYAR L ILAPJAI 2013/4 Á. Szabára - L. Ózsvári - P. Gálfi - Cs. Jakab: Immunohistochemical examinations of canine myocardium. 1. Myogen markers Szabira Ágnes1*, Ózsvári László1, Gálfi Péter2, Jakab Csaba3 1] SZIE-ÁOTK, Á llat-egészségügyi Igazgatástani és Á grárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK G yógyszertani és Toxikológiai Tanszék 3] SZIE-ÁOTK K órb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék Ö sszefoglalás. A szerzők m u n káju k során h at cito plazm atikus m yogen m arker, az а -simaizom aktin (a-sm A ), a m iozin, az a-sarcomericus aktin, a h-kaldezm on, a kalponin és a dezm in im m u n re a k tiv itá s á t vizs g á ltá k a k u ty á k e lv álto zá sm e n te s, sem leges, 10% -os p u ffe ro lt fo rm a ld eh id o ld a tb a n fix á lt és p ara ffin b a ág y a zo tt szívizom szöveté b e n. V izsg álatu k során 10 fe ln ő tt, nem cardiogen beteg ség ben elp u s ztu lt kutya szívén v é g e zte k in d irek t im m unhisztokém iai vizsgálato t. A m in ták a szívnek a jobb pitvaráb ól (I), a jobb kam ra szabad faláb ó l (II), a bal pitvarb ó l (III), a bal kam ra szabad faláb ó l (IV ), valam in t az interventricularis sövényből (V ) szárm aztak. A transm uralis necropsiás m in ták ta rta lm a z tá k m ind az epicardialis, m ind az endocardialis felszín t. Az im m unhisztokém iai vizsgálatok során a cardiom yocyták intenzív, h om ogén, d iffú z p o zitív im m unreakciót ad ta k az a-sarcom ericus aktin és a dezm in esetében; g yen ge, h om ogén, d iffú z citoplazm atikus m iozin p o zitivitást m u ta tta k, ill. az a -S M A, а h-kaldezm on és a kalponin n eg atív im m unreakciót m u ta to tt. A szív koszorúsereinek sim aizom -kom ponense a-s M A, kalponin, m iozin és dezm in esetében pozitív im m unreakciót a d o tt, az a-sarcomericus aktin ra és a h -kaldezm onra n eg atívn ak bizonyult. Sum m ary. The aim o f th e present study w as to analyse th e im m u n oreactivity o f six cytoplasmic myogen markers including а -smooth muscle actin, myosin, a-sarcomeric actin, h-caldesm on, calponin, and desm in in canine cardiac muscle cells in routinely processed fo rm a lin -fix ed p araffin em bedded tissues. In th e course o f th e w o rk th e y exam ined th e hearts o f 10 a d u lt dogs died due to non-cardiac origin. The fo llo w in g anatom ical samples w e re taken from th e heart: (I) right atrium, (II) right ventricular fre e w a ll (III) left atriu m (IV ), le ft ventricular fre e w all and (V ) interven tricu lar septum. All samples w e re transm ural necropsy sam ple, w hich contained th e epicardial and endocardial surfaces as w e ll. During th e im m unohistochem ical analysis th e cardiom yocytes show ed intense, hom ogenous d iffu se a-sarcom eric actin and desm in p ositivity, w e a k, hom ogenous d iffu se myosin im m u n reactivity, and a-s M A, h-caldesm on and calponin n eg ativity. Sm ooth muscle cells o f th e coronary vessels w e re positive fo r a-s M A, calponin, myosin and desm in and w e re n egative fo r a-sarcom eric actin and h-caldesm on. Kutyák szívizomzatának IH-vizsgálata 233

10 K E D V E N C A L L A T Kalciumhiány okozta rendellenes étvágy és bélsárpangás szakállas agámában ( Pogonavitticeps) Esetleírás J MAGYAR L LAPJ A[ 2013/4 A. L. Nógrádi - М. P. Dunay: Calcium deficiency induced dysphagia and obstipation in a bearded dragon (Pogona vitticeps) Case report Nógrádi Anna Linda, Dunay Miklós Pál SZIE-ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika, István u. 2. H Budapest. *E -m ail: gm ail.com Összefoglalás. A szerzők egy egyéves, nőstény szakállas agám a (Pogona vitticeps) esetét m u tatják be, am ely a tartási körülm ények elégtelensége m iatt kalcium hiányban szenved ett. Az állat a kalcium hiányt a terrárium bán ta lá lh a tó h om ok evésével p ró bálta póto lni, am ely bélsárpangáshoz v e z e te tt. A kétirányú rö n tg e n fe lv éte le k alapján csontritkulást á lla p íto tta k m eg. A vérvizsgálat során a húgysav és a foszfo r m egszap o ro d o tt a vérb en, a kalcium szint, a csontokból m o b ilizált kalcium m ia tt, é le tta n i tarto m án yb an m aradt. A bélben fe lh a lm o zó d o tt nagy m ennyiségű hom okból összeálló képle tet (60 g, 6,5 cm hossz) m ű téti úton e ltá v o líto ttá k, am elyet követően az állat fe lé p ü lt. Sum m ary. The authors present th e case o f a one year old fem ale bearded dragon (Pogona vitticeps), w hich had calcium deficiency because o f non o ptim al conditions she w as kept in. The anim al tried to solve th e deficiency by eatin g sand fo u n d in th e terra riu m, w hich caused o bstip atio n. X-rays o f th e anim al show ed osteopenia. H aem ato lo gy revealed elevated urea and phosphorus values, b u t th e calcium value w as still norm al, due to th e calcium extracted fro m th e bones. The massive am o u n t o f sand (60 g, 6.5 cm) w as rem oved via surgery. The anim al fu lly recovered. Bélsárpangás szakállas agámában 241

11 E T O L Ó G IA Különböző emberi környezethatások (szocializáció, zene, zajzene, zaj) befolyása a patkányok viselkedésére M A G Y A R I S3 L A P J A I 2013/4 S. Gy. Fekete - T. Bernitsa: Influence of different environmental effects of human origin (socialization, music, noisemusic, noise) upon the rats' behaviour. Part 2. Do rats react on human music? 2. rész. Válaszolnak-e a patkányok az emberi zenére? Fekete Sándor György, Theodora Bernitsa SZIE-ÁOTK, Á llattenyésztési, Takarm ányozástani és Laborá lla t-tu d o m án yi Intézet. István u. 2. H-1078 B udapest *E-m ail: gm ail.com Összefoglalás. A zene h a tá s a -k ü lö n ö s e n a kla ssziku s é-jó l ism ert és részletesen ku tato tt az em berb en. Jelen m unka célja az v o lt, hogy a klasszikus zen én ek a lab orállatok viselkedésére való h atását vizsgálja. A szerzők tiz e n k e ttő, kísérletileg naív patkányon eg yszerűsített p oron d teszteket (PT) vé g e ztek. Az álla to k a t n ég yféle zenei hatásnak te tté k ki: B ach Goldberg-variációinak (BW V 988) 8 perces vá lo g atá sát, M o z a r t D -d úr szonáta két zongorára (K 448), valam in t ugyanezen zened arab o k kétszer gyorsabb, egyben két o ktávval m agasabb v á lto za tá n a k ( rágcsálósított" hum án zene). A zene sugárzása e lő tt egyhetes szoktatási időszakot alkalm aztak: m inden nap já ts z o tta k a p atkányo kkal, a későbbi m egfigyelési PT-vivárium ba h elyezték ő ket, m indig azonos sorrendben. A vizsgálatot ö t alkalom m al, kétnapo n ként vég e zték el. Egy alkalom mal csak eg yfé le zen é t su g áro ztak eg yenkén t a 12 p atkányn ak, és a vizsgálat a la tt a tö b b ie k egy m ásik, távoli helyiségben voltak. M inden p atkány kb. 8 percet tö ltö tt a PT-vivárium ban, ahol két fü g g e tle n m egfig yelő rö g zíte tte az eto g ra m o t, azaz evés, lefagyás", mozgás a fal m entén, áthaladás a központon, ülés, sarokban ülés, szim a tolás, alvás, mosakodás, figyelés és figyelés fö lá g a skodott testh e ly zetb en. Első alkalom m al a zene nélüli ala p e to g ra m o t v e tté k fö l, m ajd e g y -e g y nap szü n ettel kö vetkez e tt a M o z a r t -, m ajd a Вдсн-zene, végül ugyan ezek gyorsabb és m agasabb vá lto za ta i. Az ered m ények a zt m u ta ttá k, hogy valam ennyi p atkány érzékelte a zen ét, m ivel az alap viselked ésm in tázat m e g v álto zo tt. Alvás és lefagyás" jelensége nem fo rd u lt elő. Valam ennyi alk alm azo tt zen e, de különösen a rágcsálósított" v á lto za to k, jelentősen csökkentették a p atkányok m o zg ásaktivitását, azo k n yu g o d tab b n ak látszo ttak és az önápolásra fo rd íto tt idő szignifikánsan m e g n ő tt. A két klasszikus zene kö zö tt nem v o lt lényeses különbség. K övetkeztetésük szerint a klasszikus zen e, akár az ered eti, de még inkább a kétszer gyorsabb és két oktávval m agasabb fo rm ában, alkalm as lehet a laboratórium i patkányok jó llétén ek (3. R"= fino m ítás /tö kéletesítés) javítására. Sum m ary. The effects o f music, especially those o f classical one, are w e ll kn o w n in hum ans and have been studied in details. The aim o f this w o rk w as to investigate w h e th e r and h o w classical music does a ffe c t th e lab o rato ry anim als' behaviour. Tw elve w e a n e d, e x p e rim e n ta lly naive m ale rats w e re used in a sim plified o p en-field (OF) test. The rats w e re exposed to fo u r d iffe re n t musical stim uli. O ne w as an 8-m in - long selection o f G oldberg V ariations BW V 988 by B ach and th e o th e r th e Sonata fo r tw o pianos in D m ajor, К 448 by M o z a r t. The rest tw o sound stim uli w e re th e same tw o pieces reproduced a t a tw o tim es accelerated rh yth m and a t tw o octaves higher in pitch ("ro d en tized hum an music"). Before starting th e musical sessions, o ne w e e k adju stm ent period has been applied: every day playing w ith th e rats, placed th em into th e fu tu re O F-vivarium, in th e same order. The experim ent to o k placing on Magyar Állatorvosok Lapja április

12 d iffe re n t tim es, every second day. A t each occasion o nly o ne ty p e o f musical piece w as presented to all tw e lv e rats, separately. The rats w e re exposed to each stimulus o nly once, regularly b e tw e e n 13 and 16 hours. Each rat spent a p p ro xim ately 8 m inutes inside th e O F-vivarium and w ith sim ultaneous vid eo recording, m anual evalu ation o f behaviour using m illim e tre -p a p e r w as accomplished by tw o in d ep en d en t observers. The fo llo w in g activities w e re considered: eatin g, fre ezin g, m oving by th e glass w alls, crossing th e centre, sittin g, sitting in corner, sn iffin g, sleeping, g ro om in g, w atch ing, and w atch in g in standing position. First, th e basic O F-behaviour w as registered fo r each rat and th en th e musical stim uli w e re presented in th e fo llo w in g order: M o z a r t, B a c h, M o z a r t 2 tim es accelerated and elevated, B ach 2 tim es accelerated and elevated version. T h e e v a lu a tio n o f th e results show ed th a t th e rats unanim ously perceived th e music, or, m ore precisely th e music had som e e ffe c t, because th e ir basal behaviour changed. Each stim ulus had a g re a te r e ffe c t on o ne o f th e p articular activities, fo r instance th e anim als spent m ore tim e g room ing w h e n listening to th e rodentized m u sical piece. All musical stim uli, especially th e rodentized ones, decreased th e kinetic activity, and increased th e tim e spent w ith groom ing and sitting. O verall, th e anim als appeared calm er w h e n listening to th e music and no freezin g phenom enon occurred a t all. The eatin g behaviour seems to be m ostly as an individual character. There w as no real d ifferen ce b e tw e e n th e influence o f M o z a r t and B ach music pieces. The roden tized version had m ore expressed e ffe c t on th e rats' O F-behaviour. Classical music, both in o riginal and in rodentized version, m ay co n tribute to th e im p ro vem en t o f th e lab o rato ry rats' w e lfa re (3rd "R": R efinem ent), b u t th e w o rkin g o u t o f some details and th e selection o f th e m ost ap p ro p ria te music require fu rth e r research. Környezet hatása a patkányok viselkedésére 247

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) A szerkesztôség tanácsadó testülete (Editorial advisory board): Elnök

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben