MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő műszer Nyalótömb KISÁLLAT Szívizomzat IH-vizsgálata KEDVENCÁLLAT Szakállas agáma ETOLÓGIA Patkányok viselkedése JUBILEUM Kovács Gyula TALLÓZÁSOK HÍREK KITÜNTETÉSEK Könyörgés Jób betegsége ellen az Esztergomi misekönyvben (1512) Eredetije a Pázm ány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Könyvtárában Prayer against the diesease of Job in the missal of Esztergom (Hungary 1512) Original in the Library of the theological faculty, Pázm ány Péter Catholic University, Budapest (Hungary) 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS MLÓ M o ra v s z k i L., V o tio n, D., Lekeux, P., K u ta s i 0.: K ieg é szítő v iz s g á la to k lo va k légző sze rvi b e te g s é g e in e k m egállapításához. Irodalm i á tte kin té s / 195 Bene Sz., G iczi A., B e n e d e k Zs., P o lg á r J. P., S zabó F.: N éhány té n yező hatása a h a zá n kb a n te n y é s z te tt k ü lö n b ö z ő ló fa jtá k vem hességi id e jé re / SZARVASMARHA S ze lé n yiz., B é rd i P., Bajcsy Á. Cs., H o rv á th A., K ö n yves L.: A s z u b k lin ik a i ketosis e lő fo rd u lá s á n a k vizsgá la ta e g y kézi k e to n m é rő m ű szerre l m a g ya ro rszá g i te h e n é s z e te k b e n / 213 K ö n yves L., Ju rkovich 1/, Tegzes Lné, S zenei 0., S ze lé n yiz., B ry d l.; H úshasznú te h e n e k szubklin ik a i anyagforgalm i zavarainak előfordulása és a m egelőzés lehetősége nyaló tö m b be l / MAGYAR I Щ L A P J A I 2013/4 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field o f animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) KISÁLLAT Szabára A., Ó zsvári L, G álfi P., Jakab Cs.: Im m unhisztokém iai vizsgálatok kutyák szívizom zatában. 1 M y o g e n m a rk e re k / 233 KEDVENCÁLLAT N ó g rá d i A. L., D u n a y М. P.: K a lciu m h iá n y o k o z ta re n d e lle n e s é tv á g y és b é lsárp a n g á s szakállas agám ában (P o g o n a vitticeps). E s e tle írá s /241 LÉGZÉS FUN КС! ÓS VI ZS GÁ LA T ETOLÓGIA Fekete S. Gy., B e rnitsa, Т.: K ü lö n b ö z ő e m b e ri k ö rn y e z e th a tá s o k (szo cia lizá ció, zene, zajze n e, zaj) befolyása a patká nyo k viselkedésére. 2. rész. Válaszolnak-e a p atká nyo k az em beri zenére? / 246 JUBILEUM R endhagyó m e g e m lé kezés Kovács G yula p ro fe s s z o rró l (K ó ta i /., S ó to n y i P.) / SZÍVIZOMZATIH-VIZSGÁLATA 236 HÍREK, RÖVID INFORMÁCIÓK, KITÜNTETÉSEK, TALLÓZÁSA SZAKSAJTÓBAN EQUINE L. M o ra vszki, D. V o tio n, P. Lekeux, 0. K u ta si: A n c illa ry d ia g n o s tic m e th o d s in th e d ia g n o sis o f e q u in e re spira to ry diseases. L ite ra tu re re v ie w / 195 Sz. Bene, A. Giczi, Zs. B e n edek, J. P. Polgár, F. S za b ó: S om e e ffe c ts o n g e s ta tio n le n g th o f d iffe re n t horse breeds in H ungary / BÉLELZÁRÓDÁS MŰTÉTÉ 243 BOVINE Z. Szelényi, P. Bérdi, A. Cs. Bajcsy, A. H o rv á th, L.K ö n yves: M o n ito rin g th e o ccurre n ce o f su b clin ica l ketosis w ith a h a n d -h e ld ke to n e m e a su rin g device in H u n g a ria n d a iry herds /2 1 3 L. K önyves, 1/ Ju rkovich, Lné. Tegzes, 0. Szenei, Z. Szelényi, E. B rydl: O ccu rre n ce o f su b clin ica l m e ta b o lic d iso rd e rs in b e e f co w s a n d th e p o s s ib ility o f th e p re v e n tio n w ith lickin g b lo c k s u p p le m e n ta tio n / 221 SMALL ANIMALS A. Szabára, L. Ózsvári, P. G álfi, Cs. Jakab: Im m u n o h is to c h e m ic a l e x a m in a tio n s o f ca nin e m y o c a rd iu m. 1. M yogen m arkers / 233 PET ANIMALS A. L. N ó g rá d i, M. P. D u n a y: C a lciu m d e fic ie n c y in d u ce d d ysphagia a nd o b s tip a tio n in a b e a rd e d dragon (P o g o n a vittice p s). Case re p o rt / 241 ETOLOGY S. Gy. Fekete, T. B e rn itsa : In flu e n c e o f d iffe re n t e n v iro n m e n ta l e ffe c ts o f h u m a n o rig in (so cia liza tio n, m usic, noisem usic, noise) upon th e rats' behaviour. Part 2. Do rats react on hum an music? / 246 JUBILEE Irregular co m m em o ra tio n a b o u t Professor Gyula Kovács (I. Kótai, P. S ótonyi) / 254 NEWS, SHORT INFORMATION, CLEANINGS FROM THE VETERINARY LITERATURE A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB Internatiional (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/of abtracted in Current Contents anf FO:VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.: w w.univet.hu/m al 193

3 MAGYAR I T A PJ A I 135. A C ÍM L A P O N L Á T H A T Ó K É P R Ő L 2013/4 H u n g a ria n V e te r in a r y Journal A la p íto tta - Established by N Á D A S K A Y Béla A tö r té n e tír á s k im e r í th e t e tle n f o r r á s m ű v e, a B ib lia á lla t o r v o s - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l is m é lt ó m e g k ü lö n b ö z t e t e t t fig y e lm ü n k r e. S o k t u d o m á n y á g k ö z ö t t az V o l N o 4. - B u d a p e s t, A p ril á lla tte n y é s z té s, a z ö r ö k lé s ta n és a z á lla tá ld o z á s o k k a p c s á n a k ó r ta n, a k ö z - é s á lla te g é s z s é g ta n, v a la m in t a g y ó g y n ö v é n y t a n t ö r t é n e t é n e k k u ta tó i is - a s z e n t s z ö v e g o lv a s á s a ré v é n - é p p ú g y k ie lé g íth e tik é r d e k lő d é s ű k e t és k ie g é s z ít h e tik is m e r e te ik e t, a k á rc s a k a v a llá s h iv a ta lo s s z o lg á i é v e z re d e k a la tt s o k c s o d a t e t t n y e r t te r m é s z e ttu d o m á n y o s m a g y a r á z a to t, m á s o k v is z o n t k ö n y ö r t e le n ü l a le g e n d á k, s ő t a v a rá z s lá s k a te g ó r iá já b a k e r ü lte k. A S z e n tírá s r iá r k á k ( A b r a h á m, Iz s á k, Já k o b ) p r o b lé m á k a t o k o z h a tn a k. A fe lt e h e t ő e n a p á t k o r á b a n (К г. e. X IX - X V. sz.) é lt Jó b b e te g s é g é r ő l p l. a jó v a l k é s ő b b (К г. e. V - IV. sz.) k e le tk e z e tt J ó b K ö n y v é b e n " o lv a s h a tu n k. A v a llá s filo z ó fia i v a llá s e rk ö lc s i ir o d a lo m r e m e k é n e k s z á m ító s z ö v e g b e n e m lí t e t t fe k é ly b e t e g s é g " k ife je z é s je le n té s é n e k m e g f e jt é s e a z o n b a n a v a llá s - és o r v o s t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t e g y a r á n t s o k fe jtö r é s r e, ta lá lg a tá s r a, a lk a lm a t. í t é lt - G o n d o lt á k le p r á n a k, a z e b e t e g s é g b ő l t ö r t é n t - s ő t v itá r a a d o t t m é lt á n c s o d á n a k g y ó g y u lá s e m lé k é t v a llá s o s ir o d a lm i és m ű v é s z e ti a lk o tá s o k e g y a r á n t ő r z ik. A le p ra le h e tő s é g e a z o n b a n h a m a ro s a n SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD b e te g s é g le írá s a i o r v o s - é s á ll a t o r v o s - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l n e m r itk á n s z ö v e g é rte lm e z é s i FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László v a g y b u z g ó h ív e i. A z e lm ú lt k é r d ő je le t k a p o t t, h is z e n a n n a k A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Imre, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), Vörös K á roly ré g ó ta s a já t n e v e v o lt ( p o k lo s s á g " ), a Kr. e k ö rü l k e le tk e z e tt L e v itic u s b a n o lv a s h a tó le írá s a p e d ig o ly s z e m lé lte tő, h o g y a n n a k a la p já n Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina a k á r m a is d ia g n o s z t iz á lh a t ó. A m ó z e s i tö r v é n y e g y é b k é n t a r r ó l is in t é z k e d e tt, h o g y a le p r á s t ki k e ll z á r n i a k ö z ö s s é g b ő l. Jó b e lle n - a k in e k h é te z e r ju h a, h á r o m e z e r te v é je, ö ts z á z ig á s m a rh á ja és ö ts z á z s z a m a ra v o lt - ily e n in té z k e d é s t n e m h o z ta k. B e te g s é g e a B ib lia s z ö v e g e s z e r in t s e m p o k lo s s á g ", h a n e m - u g y a n ú g y, m in t a b ib lia i V I. c s a p á s, a m e ly e m b e r e k e t, á lla to k a t e g y a r á n t é r in t e t t - h ó ly a g o s f e k é ly " v o lt. A z ó h é b e r és ó g ö r ö g b ib lia i k ife je z é s e k e t111 a la tin, m a jd a m a g y a r, n é m e t, a n g o l és fr a n c ia n y e lv ű b ib lia f o r d ít á s o k k a l e g y b e v e tv e, b e te g s é g é t Jó b m in d e n ü t t r o s s z in d u la tú f e k é ly k é n t, u g y a n a z o n a n é v e n e m lítv e ta lá lju k, m in t a m e ly a z ó k o r i g ö r ö g és la tin n y e lv ű á lla to r v o s i s z a k ir o d a lo m b a n SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu a s z a m a ra k, ö s z v é re k és lo v a k ta k o n y k ó r já t (m a lle u s á t) je le n ti. K IA D Ó - PUBLISHER A m a lle u s k é ts é g k ív ü l a le g ő s ib b b e te g s é g e in k kö z é ta r to z ik. E lő fo rd u lá s á t a p a la e o p a to ló g u s o k is is m e rik, á m g y a k ra n ö s s z e té v e s z te tté k a s z ifilis s z e l, a m e ly A (g y k e r ü lt Jób - té v e s e n s z ifilis z n e k t a r t o t t - b e te g s é g e e lle n i k ö n y ö r g é s a n a k r o A s z a m a ra k b e t e g s é g e k é n t a ré g i g ö r ö g ö k á lta l is is m e r t m a lle u s fe r t ő z ő ( b a k t é r iu m o k o z t a ) e r e d e té r e, a z o r r t a k o n y k ó r és a b ő r f é r e g " a z o n o s s á g á r a, lo v a k, s z a m a ra k, ö s z v é re k m e lle tt az e m b e r irá n ti fe r tő z ő k é p e s s é g é n e k e lis m e r é sé re a z o n b a n c s a k k ó ro k o z ó já n a k fe lfe d e z é s e ( ) u tá n, h ú s e v ő k r e is v e s z é ly e s v o lt á n a k fe lis m e r é s é r e p e d ig c s a k a le g u tó b b i é v tiz e d e k b e n k e r ü lt sor. K o rá b b a n r á o lv a s á s o k k a l és n é p i á lla tg y ó g y á s z a ti b e a v a tk o z á s o k k a l k ú r á ltá k a f e k é ly t ", s o k lo v a g, fő n e m e s, f ő p a p, k é s ő b b is ló á p o ló k, ló k e r e s k e d ő k, ló m é s z á r o s o k, s ő t á lla to r v o s o k h a lá lá t o k o z ta. K ö z ü lü k t ö b b e n le p r o s o r iu m b a n, m á s o k a fe l n e m is m e r t m a lle u s o k o z t a n y o m o r ú s á g o s szenvedések m e lle t t - á r t a t la n u l - a s z ifilis z m o r á lis s ú ly á t f \ / If I Nem zeti A grá rsza ktaná csadá si, K épzési é s V idékfejlesztési intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: n nakvi.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő ig a z g a tó ja n is z tik u s m o r b u s g a llic u s " e ln e v e z é s s e l a z E s z te r g o m i m is e k ö n y v b e " (1512). a m e ly m á r a k e re s z té n y k ö z é p k o r b a n L I az e m b e rb e n a m a lle u s h o z n a g y o n h a s o n ló fe k é ly e k e t és c s o n te lv á lto z á s o k a t o k o z. LAPTULAJDONOS v is e lv e f e je z t é k b e é le tü k e t. G y ó g y u lá s ra c s a k e g é s z e n k iv é te le s e n k e r ü lt so r. Jób g y ó g y u lá s á t VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r i u m m é ltá n t a r t o t t á k a k o r tá r s a k is t e n i c s o d á n a k ". A m a lle u s e r a d ik á c ió ja - a v e s z e tts é g és t ö b b m á s, e m b e r r e is h a lá lo s á l H ird etések fe lvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u la tb e te g s é g fe ls z á m o lá s á h o z, ill. v is s z a s z o r ítá s á h o z h a s o n ló a n - az á lla to r v o s t u d o m á n y és á lla te g é s z s é g ü g y v ilá g r a s z ó ló s ik e re. A z e lm o n d o t t a k a z t is t a n ú s ítjá k, h o g y a z á lla to r v o s - tu d o m á n y t ö r t é n e t e k é to ld a lú a n és e lv á la s z th a ta tla n u l k a p c s o ló d ik a z e m b e ri m ű v e lő d é s t ö r t é n e t é n e k ú g y s z ó lv á n v a la m e n n y i á g á h o z, e z é r t re n d s z e re s k ö te le z ő o k ta tá s á r a ta n s z é k e t á llíta n i, k u ta tá s á r a s z e m é ly i és a n y a g i fe d e z e t e t b iz t o s í ta n i s z a k m a i- e tik a i k ö te le s s é g ü n k. M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való h ivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó fe lelő ssé ge t n e m vállal. Karasszon Dénes 111 É r te lm e z é s ü k e t d r. K arasszon Is t v á n e g y e t, t a n á r n a k, a K á r o li G á s p á r R ef. E g y e te m ta n s z é k v e z e tő p ro fe s s z o r á n a k k ö s z ö n ö m. Te rjeszti: L a p ke r Zrt. E lő fize té sb e n te rje s z ti a M a g y a r Posta Z rt. Levél Ü z le tá g, K ö z p o n ti E lőfize tési és Á ru s m e n e d z s m e n t c s o p o rt. P ostacím : B u d a p e st. E lő fiz e th e tő a z o rs z á g b á rm e ly p o s tá já n, v a la m in t a h írla p o t k é z b e s ítő k n é l, e -m a ile n :h irla p e lo fiz e te p o s ta.h u. T o v á b b i in fo rm á c ió : / Ü g y fé ls z o lg á la t: Tel.: , Fax: K ü lfö ld ö n te rje s z ti: C o lo r In te rp re ss Tel.: , Fax: K ft., 1039 B u d a p e s t, E lőfize tési díj 1 évre: Ft. 194 Magyar Állatorvosok Lapja április H a tv á n y L. u. N yo m d ai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a 14. INDEX: HU ISSN X

4 L Ó Kiegészítő vizsgálatok lovak légzőszervi betegségeinek megállapításához Irodalmi áttekintés M A G Y A R I Щ 1QS-70S I L A P J A I 2013/4 L. Moravszki - D. Votion - P. Lekeux - O. Kutasi: Ancillary diagnostic methods in the diagnosis of equine respiratory diseases. Literature review Moravszki Letícia1, Dominique Votion2, Pierre Lekeux2, Kutasi Orsolya1* 1] SZIE-ÁOTK, N agyállatklinika. Dóra m ajor, H Üllő. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] U niversity o f Liege, Faculty o f V eterinary M edicine, D e p a rtm e n t o f C linical Sciences, Sart- Tilm an, Belgium Összefoglalás. A szerzők összefoglalják és érté k e lik a lovak alsó légúti vizsgálatako r alkalm azh ató kiegészítő, diagnosztikai m ódszereket. Ism e rte tik a vérvizsgálatokat, a légúti m in tavételeket (o rrg arat- g ara tta m p o n, légcsőváladék, bronchoalveolaris lavage), a mellkascsapolást és a tü dő bio psziát, valam in t a szerológiai és a m olekuláris d iagnosztikai eljáráso kat, va la m in t a kiegészítő vizsgálatok indokait. Elem zik a légúti endoszkópia, a mellkasi ultrahang- és rö ntgenvizsgálat, a szcintigráfia, a kom p u te rto m o g ráfia és a mágneses rezonanciavizsgálat ered m ényein ek felhasználását a diagnózis felállításában. T ájékoztatnak a légzésfunkciós vizsgálatokról és az a tro p in tesztrő l is. Sum m ary. The authors sum m arize th e recent kn o w led g e ab o u t d iffe re n t ancillary tests and diagnostic procedures used fo r th e exam in atio n o f th e lo w er airw ays in horses. The article presents clinicopathology, collection o f a irw a y secretions (nasopharyngeal and pharyngeal sw abs, tracheal w ash, bronchoalveolar lavage), thoracocentesis and lung biopsy, serological and m olecular diagnostic tests, th e indications o f respiratory endoscopy, thoracic ultrasonography and radiography, scintigraphy, com p u ter to m o g rap h y and m agnetic resonance im aging, and inform s a b o u t pulm o n ary function tests and atro p in e test. Lovak légzőszervi betegségeinek kiegészítő vizsgálata 195

5 Néhány tényező hatása a hazánkban tenyésztett különböző lófajták vemhességi idejére Bene Szabolcs1*, Giczi Anita1, Benedek Zsuzsanna1, Polgár J. Péter1, Szabó Ferenc MAGYAR I Щ I L A P J A 201з/4 Sz. Bene - A. Giczi - Zs. Benedek - J. P. Polgár - F. Szabó: Some effects on gestation length of different horse breeds in Hungary 1]P annon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. El-8360 Keszthely. *E -m ail: g e o rg iko n.h u 2 ]N yu g at-m agya ro rszá g i Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar Összefoglalás. A szerzők a Nem zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Á llattenyésztési Igazgatóság tenyésztésszervezési és teljesítm ényvizsgálati osztályától kapo tt országos m énhasználati adatbázist d olg ozták fel. A m unka során 21 lófajta, összesen 1397 vem hességének hosszát értékelték. A vemhességi időt befolyásoló tén yezőket többtényezős varianciaanalízissel vizsgálták. A m unka során fix hatásnak te k in te tté k a fa jtá t, a fedeztetés hónapját, a term ékenyítés m ódját, a kanca elléskori életko rát, valam int a m egszületett csikó ivarát. A m odellbe random hatásként az ap át is b eép ítették. A vemhességi idő, m int tulajdonság, populációgenetikai jellem ző it, valam in t az apák tenyészértékét is m egbecsülték. A vemhességi idő fő átlag a 340,1±11,7 nap vo lt. A leghosszabb vemhességi ideje (345,4 nap) a hucul, a legrövidebb (334,9 nap) pedig a percheron fajtá n a k volt. A fa jtá k közti különbségeket (a fajta hatását) nem ta láltá k statisztikailag igazolhatónak. A fe d e zte tés hónapjának hatása viszont statisztikailag igazolhatóan (P<0,01) befolyásolta a vem hességi időt. A leghosszabb vemhességi időt (344,5 nap, ill. 342,7 nap) a márciusban és áprilisban term é ken yített kancáknál találták. Az év későbbi hónapjaiban term ékenyíte tt kancák vemhességi ideje ennél m integy 10 nappal rövidebb vo lt. A term ékenyítés m ódja, a kanca életkora, valam in t a m egszületett csikó ivara nem gyakorolt szignifikáns hatást a vemhességi időre. Az apa hatása a vemhességi időre statisztikailag igazolhatónak (P<0,01) bizonyult. A vemhességi idő örökölhetősége (h2) 0,25 volt. A vizsgálatok alapján feltéte le zh ető, hogy ha egy kancának m egfelelő környezet (szakszerű takarm ányozás, az állom ány jó egészségi állapota és a helyes szaporítási gyakorlat stb.) biztosítható, akkor gyakorlatilag bárm ilyen genotípusú állom ánnyal m egfelelő vemhességi m utatókra lehet szám ítani. Summary. The research w as based on th e d ata o f stallion u tilization, supplied by th e D epartm ent o f Anim al Registration and Breeding O rganization o f th e Hungarian National Food S afety A uthority. During th e w o rk 1397 foaling d ata o f 21 horse breeds w e re processed. The effects o f factors on th e gestation length exam ined by m ultivariate analysis o f variance w e re conducted. In th e analysis th e breed, m onth of m ating, m ethod o f fertilizatio n, age o f m are and sex o f fo al w e re considered as fix e ffe ct, and th e sire as random effect. The population genetic param eters o f gestation length and th e breeding value o f sires w e re also estim ated. The overall mean value o f gestation length w as 340.1±11.7 days. Hutsul and th e Percheron breeds had th e longest (345.4 days) and th e shortest (334.9 days) gestation length. The differences b etw een th e breeds w e re not considered statistically justifiable. The effe c t o f m onth o f m ating (P<0.01) influenced statistically proven th e gestation length. The longest gestation length occurred in mares fertilized in M arch and April (344.5 and days). M ares, fertilized in later m onths o f th e year had ab o u t 10 days shorter gestation length. M eth o d o f fertilizatio n, age o f m are and sex o f fo al had no significant effect on gestation length. The effe c t o f sire on th e gestation length w e re statistically significant (P<0.01). The h eritability (h2) o f gestation length w as By th e exam inations it is presum able, th a t if a m are can be provided w ith suitable environm ent (professional nutritio n, good health and breeding practices), good fe rtility and progeny results can be expected w ith any genotypes. 206 Magyar Állatorvosok Lapja április

6 S Z A R V A S M A R H A A szubklinikai ketosis előfordulásának vizsgálata egy kézi ketonmérő műszerrel magyarországi tehenészetekben MAGYAR I L A P J A 201з/4 Z. Szelényi - P. Bérdi - Á. Cs. Bajcsy - A. Horváth - L. Könyves: M onitoring the occurrence of subclinical ketosis w ith a handheld ketone measuring device in Hungarian dairy herds Szelényi Zoltán1*, Bérdi Petra1, Bajcsy Árpád Csaba1, Horváth András1, Könyves László2 1] SZIE-ÁOTK, N agyállatklinika. H Dóra m ajor. Üllő *E -m ail: aotk.szie.hu 2]SZIE-ÁO TK, _ Á llath ig ié n ia i, Á llo m á n y egészségügyi és Á lla t- etológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők, vizsgálataik során eg y új, ún. istállópró b akén t használható, a vér béta-hidroxi-vajsav (BHB) m érésére kifejles ztett kézi m űszert é rték eltek és alkalm aztak hazai tejterm elő tehenészetekben. Huszonkilenc gazdaságban, helyszínenként á lla ttó l, összesen 294 h olstein -f ríz teh én b ő l v e tte k v é rm in tá t a faro k vé n á b ó l. A m in tavé telek során m inden állat a várh ató ellés e lő tti 7 napon belül, ill. az ellés után 14 napon belül volt. A vizsgálatok során, e g y hordozható készülék segítségével (Precision Xctra, A b b ot Laboratories), a helyszínen m eghatározták a teljes vér BHB-koncentrációját. A h elyszín en m é rt B H B -ko n cen tráció k sta tis ztik a ila g nem k ü lö n b ö z te k, v a la m in t szignifikáns és szoros korrelációt m u ta tta k a lab orató rium ban centrifugálás után a szérum ban azonnal m ért, valam in t a fagyasztás és felen g ed és után 6 nappal később m e g h atá ro zo tt BHB-koncentrációkkal (r>0,92, P<0,001). A z állato k 12,9% -ából leh ete tt az é le tta n i h atárértékn él nagyobb (>1,4 m m o l/l) BHB-szinteket m érni. Á llom ányszintű p ro b lém át (>10% előfordulási gyakoriság) a gazdaságok 27,5% -ánál ta lá lta k. Alacsonyabb h a tá ré rté k (0,85 m m o l/l) esetén az eg yedek 2 4,8 % -a, az állom án yo k 55,2% -a v o lt é rin te tt. A vizsgált á llato k közel 5% -áb an 3 m m ol/l fe le tti é rté k e t, azaz klinikai ketosisra u taló B H B -koncentrációt ta lá lta k. E zeknek az á lla to k n a k a kó relőzm én yi a d ataib an nem szerepelt anya g fo rg a lm i m egbetegedésre u taló klinikai tü n e t vagy kezelés, e z é rt m in denkép pen kezelen d őnek m inősítendőek. A kívánatosnál kisebb, 0 és 3 közötti kondíciópontszám ú te h e n e k kö zö tt 7,5-szer nagyobb eséllyel ta lá lta k ketosisos á llato kat az átlagosnál nagyobb (>3) kondíció pontszám ú tehen ek h ez képest (OR=7,5, P<0,001). A sokszor e lle tt (3 vagy tö b b laktációjú) te h e n e k kö zö tt tö b b m int kétszeres v o lt a hyperketonaem iás á llato k előfordulása az első vagy m ásodik laktációjú eg yedekhez képest (O R=2,3, P=0,023). A felm érés idejében 30 állatn ak egynél tö b b, 23 teh én n ek 2 különböző, 5 te h én n ek 3,2 te h é n n e k 4 különböző klinikai m egbetegedése is v o lt eg yid ejűleg. A különböző klinikai m egb etegedések (fő kén t a m éhgyulladás és a m agzatburok-visszatartás) ugyancsak tö b b m int kétszeresére n ö velték a szubklinikai ketosis ko ckázatát (O R =2,5, P=0,014). Eredm ényeik alapján a szerzők a h ordozható készülék tehenészetekben való h asználatát javasolják. Sum m ary. The authors have evalu ated a n ew cow -side te s t in Hungarian d airy herds. W ith these m easurem ents th e occurrence o f subclinical ketosis w as tested. Tw enty-nine d airy farm s particip ated in th e study, w ith a n um ber o f anim als on each farm s. All sam plings w e re carried o u t fro m day 7 prior to calving till day 14 a fte r calving. 294 anim als w e re sampled in th e study by takin g blood sam ple fro m th e coccygeal vein and th e level o f th e b eta hydroxy b u ty rate (BHB) w as m easured in th e peripheral blood. The m easurem ents w e re carried o u t w ith a p o rtab le hand held device (Precision X tra, A b b o t Laboratories). The BHB concentrations m easured a t th e fa rm show ed a strong and significant correlation w ith th e samples evaluated in th e lab o rato ry b efo re and a fte r freezin g (r> 0.92, P<0.001). 12.9% o f th e anim als show ed elevated levels o f BHB (threshold 1.4 m m o l/l), and 27.5% o f th e herds w e re affected. W hen setting up a low er threshold (0.85 m m o l/l), 24.8% o f th e anim als and 55.2% o f th e herds w e re affe cte d. A p p ro xim ate ly 5 % o f th e exam ined anim als show ed higher th an 3.0 m m ol/l BHB level indicating clinical ketosis. The pathological history o f th ese anim als did not show Szubklinikai ketosis vizsgálata kézi ketonmérő műszerrel 213

7 214 Magyar Állatorvosok Lapja április any sign o f m etabolic disease, th e re fo re th e m edical tre a tm e n t o f th ese anim als w as necessary. There w as an elevatio n in th e level o f BHB in th e over conditioned cows, h o w ever th e anim als w ith lo w er body condition scores (< ) also had a higher BHB concentration (OR=7.5, P<0.001). Parity also increased th e percentage o f elevated concentrations, a fte r 3 or m ore calvings th e odds o f hyperketonaem ic cows w as double (O R =2.3, P=0.023). D iffe re n t clinical diseases (m ainly puerperal m etritis and retained fo e ta l m em branes) also increased th e risk o f subclinical ketosis (O R =2.5, P=0.014). A t th e tim e o f th e study 30 anim als had m ore th an o ne clinical disease, 23 cows had tw o, 5 cows had th ree, 2 cows had fo u r d iffe re n t clinical diseases. Based on these results th e authors advise th e use o f hand-held device in th e field.

8 Húshasznú tehenek szubklinikai anyagforgalmi zavarainak előfordulása és a megelőzés lehetősége nyalótömbbel Könyves László1*, Jurkovich Viktor1, Tegzes Lászlóné1, Szenei Ottó2, Szelényi Zoltán2, Brydl Endre1 1] S Z IE -Á O T K ^ Á lla th ig ié n ia i, Á llo m á n y eg é szség ta n i és Á lla to rv o s i E tológiái Tanszék. István u. 2. H B udapest. *E -m a il: Könyves. aotk. szie.hu 2] SZIE-ÁO TK, N a g y á lla tk lin ik a MAGYAR I IL A P J A 2013/4 L. Könyves - V. Jurkovich Lné Tegzes - O. Szenei Z. Szelényi - E. Brydl: Occurrence o f subclinical metabolic disorders in beef cows and the possibility of the prevention w ith licking block supplementation Ö sszefo glalás. A s ze rző k a n y a g c s e re p ro fil-v izs g á la to k se g ítség ével a ta rtá s és a t a ka rm án yo zás h ib áira v is szav eze th e tő szu b klin ikai a n y a g fo rg a lm i za v a ro k elő fo rd u lási g yak o riság át m é rté k fe l e g y charolais h ú s teh én állo m á n yb an, az ellés körüli időszakban és a te n yé szs zezo n b an. A v izs g á la t k ite rje d t a húshasznú te h e n e k szám ára fejles ztés a la tt á lló, m e la s zt, fe h é r je h o r d o z ó t, ásványi a n y a g o k a t és v ita m in o k a t ta r ta lm a z ó n y a ló tö m b n e k a te h e n e k a n y a g fo rg a lm i á lla p o tá ra, eg és zsé g é re és szapo ro d ási t e l je s ítm é n y é re g y a k o ro lt h a tá s á n a k fe lm é ré s é re is. A tavaszi ellési szezonban v á rh a tó a n ellő 114 charolais fa jtá jú á lla to t, te h é n p á ro s m ó d szerrel, kísérleti és ko n tro llc s o p o rtb a s o ro ltá k (n = ). A cs op o rto ko n b elül á lla tb ó l az a n y a g fo rg a lm i la b o ra tó riu m i v izs g á la to k h o z b io ló g ia i m in tá k a t v e tte k. A lab orató rium ban az e n e rg ia fo rg a lm a t (vérplazm a: glükóz, acetecetsav és szabadzsírsav), a fe h é rje e llá to tts á g o t (vérplazm a és vizelet: karbam id), a m ájsejtek á lla p o tá t (vérplazm a: AST), a sav-bázis an ya g cse ré t (vizele t: ph és NSBÜ) a m a k ro e le m -e llá to tts á g o t (v é r p lazm a: Ca, P és M g ; vize le t: Na és K), a m ik ro e le m -e llá to tts á g o t (vé rp la zm a : Cu, Zn, GSH-Px; szőr: Cu, M n és Cd), v a la m in t a k a ro tin e llá to tts á g o t (vé rp la zm a : összkarotin ) je lle m ző m u ta tó k a t vizs g á ltá k. A z állo m án yb an az en erg ia eg yen s ú ly zav ara, sa v te rh e lés, hiányos fe h é rje -, fo s z fo r-, k a ro tin - és n á triu m e llá to tts á g fo rd u lt elő. A n y a ló tö m b alkalm azása kedvezően befolyásolta a kísérleti állato k feh é rje e llá to tts á g á t, alkalm as vo lt a m e g fe le lő P- és N a-ellátás b iztosítására a leg elteté sen kívüli időszakban. A n yaló töm b e te té s e nem b e fo ly á s o lta é rd e m b e n az e n e rg ia e g y e n s ú ly t, a sav-bázis an yag cserét és a Ca-, M g -, K-, Cu-, Z n-, M n - és S e -e llá to tts á g o t. A s z ő rv iz s g á la to k e re d m é n y e i a la p já n a Cu, a M n és a Cd n em d ú s u lt fe l az á lla ti s ze rv e ze tb e n a n y a ló tö m b e te té s e során, e z é rt, e p otenciálisan to xiku s n y o m e le m e k te k in te té b e n, alk alm azá sa n em je le n t é le lm is ze r-b izto n s á g i k o c k á za to t. A n y a ló tö m b alk alm azá sa n em c s ö k k e n te tte a kiesések, a se lejtezés ek, a h alva szü le tés ek, a b o rjú elh u lláso k, az ellés u tá n i involúciós szö vő d m é n y ek és az á llato rv o s i kezelések szá m a rán yá t, u g y an ak ko r 7,3 % -ka l ja v íto tta az újravem hesülési a rá n y t. A v izs g á lt n y a ló tö m b alk alm azásával húshasznú te h é n á llo m á n y o k b an m é rs é k e lh e tő k, d e nem k ü s zö b ö lh e tő k ki te lje s eg és zéb en a szu b klin ikai a n y a g fo rg a lm i za v a ro k. Sum m ary. T h e a im o f th e s tu d y w a s to reveal th e occurrence o f subclinical m e tab o lic disorders in a C harolais suckler herd in th e w in t e r calving p erio d an d spring b ree d in g season. The biological e ffe c t o f an e x p e rim e n ta l licking block containing pro tein source, m olasse, m inerals and v ita m in s w a s also e v a lu a te d as a possible to o l o f p re v e n tin g m e tab o lic d isorders. Charolais cow s (n=114) w e re selected ra n d o m ly into e x p e rim e n ta l and control g ro up (n = ). From these groups cows w e re assigned rand o m ly fo r m e tab o lic p ro file tests. The e x p e rim e n ta l g ro u p w as su p p lem en ted w ith e x p e rim e n ta l licking block (v o lu n ta ry in ta k e a b o u t 1.5 k g /c o w /d a y ) fro m 1 m o n th b e fo re ex p e cte d calving u ntil th e end o f b reedin g season. D iffe re n t m a n ifes tatio n s o f e n e rg y im balance (in creased f a t m o b ilis a tio n, h y p o g ly c a e m ia, h y p e rk e to n a e m ia ) a n d a c id -lo a d w a s diagnosed w ith high occurrence. Protein-, phosphorous-, sodium - and carotene sh o rtag e w a s d e te c te d in a lo w e r ra te. T h e use o f licking b lock s u p p le m e n ta tio n had a p ositive e ffe c t on p ro te in, pho sp h orou s, c a ro te n e and so d iu m supply. T h e licking block had no e ffe c t on e n e rg y m e ta b o lis m, a c id -b a s e balan ce, Ca, M g, K, Cu, Zn, Se, M n an d Cd status o f th e cow s. T h e re w a s no d iffe re n c e b e tw e e n th e g ro up s in m o rta lity - and culling ra te, th e p o s tn a ta l calves m o rta lity, u te rin e s u b in v o lu tio n, m e tritis an d th e n u m b e r o f v e te rin a ry tre a tm e n ts. T h e re w a s 7.3% h ig h e r re co n c ep tio n ra te in th e e x p e rim e n ta l g ro u p co m p ared to co n tro l. Szubklinikai anyagforgalmi zavarok megelőzése nyalótömbbel 221

9 K IS Á L L A T Immunhisztokémiai vizsgálatok kutyák szívizomzatában 1. Myogen markerek J MAGYAR L ILAPJAI 2013/4 Á. Szabára - L. Ózsvári - P. Gálfi - Cs. Jakab: Immunohistochemical examinations of canine myocardium. 1. Myogen markers Szabira Ágnes1*, Ózsvári László1, Gálfi Péter2, Jakab Csaba3 1] SZIE-ÁOTK, Á llat-egészségügyi Igazgatástani és Á grárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK G yógyszertani és Toxikológiai Tanszék 3] SZIE-ÁOTK K órb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék Ö sszefoglalás. A szerzők m u n káju k során h at cito plazm atikus m yogen m arker, az а -simaizom aktin (a-sm A ), a m iozin, az a-sarcomericus aktin, a h-kaldezm on, a kalponin és a dezm in im m u n re a k tiv itá s á t vizs g á ltá k a k u ty á k e lv álto zá sm e n te s, sem leges, 10% -os p u ffe ro lt fo rm a ld eh id o ld a tb a n fix á lt és p ara ffin b a ág y a zo tt szívizom szöveté b e n. V izsg álatu k során 10 fe ln ő tt, nem cardiogen beteg ség ben elp u s ztu lt kutya szívén v é g e zte k in d irek t im m unhisztokém iai vizsgálato t. A m in ták a szívnek a jobb pitvaráb ól (I), a jobb kam ra szabad faláb ó l (II), a bal pitvarb ó l (III), a bal kam ra szabad faláb ó l (IV ), valam in t az interventricularis sövényből (V ) szárm aztak. A transm uralis necropsiás m in ták ta rta lm a z tá k m ind az epicardialis, m ind az endocardialis felszín t. Az im m unhisztokém iai vizsgálatok során a cardiom yocyták intenzív, h om ogén, d iffú z p o zitív im m unreakciót ad ta k az a-sarcom ericus aktin és a dezm in esetében; g yen ge, h om ogén, d iffú z citoplazm atikus m iozin p o zitivitást m u ta tta k, ill. az a -S M A, а h-kaldezm on és a kalponin n eg atív im m unreakciót m u ta to tt. A szív koszorúsereinek sim aizom -kom ponense a-s M A, kalponin, m iozin és dezm in esetében pozitív im m unreakciót a d o tt, az a-sarcomericus aktin ra és a h -kaldezm onra n eg atívn ak bizonyult. Sum m ary. The aim o f th e present study w as to analyse th e im m u n oreactivity o f six cytoplasmic myogen markers including а -smooth muscle actin, myosin, a-sarcomeric actin, h-caldesm on, calponin, and desm in in canine cardiac muscle cells in routinely processed fo rm a lin -fix ed p araffin em bedded tissues. In th e course o f th e w o rk th e y exam ined th e hearts o f 10 a d u lt dogs died due to non-cardiac origin. The fo llo w in g anatom ical samples w e re taken from th e heart: (I) right atrium, (II) right ventricular fre e w a ll (III) left atriu m (IV ), le ft ventricular fre e w all and (V ) interven tricu lar septum. All samples w e re transm ural necropsy sam ple, w hich contained th e epicardial and endocardial surfaces as w e ll. During th e im m unohistochem ical analysis th e cardiom yocytes show ed intense, hom ogenous d iffu se a-sarcom eric actin and desm in p ositivity, w e a k, hom ogenous d iffu se myosin im m u n reactivity, and a-s M A, h-caldesm on and calponin n eg ativity. Sm ooth muscle cells o f th e coronary vessels w e re positive fo r a-s M A, calponin, myosin and desm in and w e re n egative fo r a-sarcom eric actin and h-caldesm on. Kutyák szívizomzatának IH-vizsgálata 233

10 K E D V E N C A L L A T Kalciumhiány okozta rendellenes étvágy és bélsárpangás szakállas agámában ( Pogonavitticeps) Esetleírás J MAGYAR L LAPJ A[ 2013/4 A. L. Nógrádi - М. P. Dunay: Calcium deficiency induced dysphagia and obstipation in a bearded dragon (Pogona vitticeps) Case report Nógrádi Anna Linda, Dunay Miklós Pál SZIE-ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika, István u. 2. H Budapest. *E -m ail: gm ail.com Összefoglalás. A szerzők egy egyéves, nőstény szakállas agám a (Pogona vitticeps) esetét m u tatják be, am ely a tartási körülm ények elégtelensége m iatt kalcium hiányban szenved ett. Az állat a kalcium hiányt a terrárium bán ta lá lh a tó h om ok evésével p ró bálta póto lni, am ely bélsárpangáshoz v e z e te tt. A kétirányú rö n tg e n fe lv éte le k alapján csontritkulást á lla p íto tta k m eg. A vérvizsgálat során a húgysav és a foszfo r m egszap o ro d o tt a vérb en, a kalcium szint, a csontokból m o b ilizált kalcium m ia tt, é le tta n i tarto m án yb an m aradt. A bélben fe lh a lm o zó d o tt nagy m ennyiségű hom okból összeálló képle tet (60 g, 6,5 cm hossz) m ű téti úton e ltá v o líto ttá k, am elyet követően az állat fe lé p ü lt. Sum m ary. The authors present th e case o f a one year old fem ale bearded dragon (Pogona vitticeps), w hich had calcium deficiency because o f non o ptim al conditions she w as kept in. The anim al tried to solve th e deficiency by eatin g sand fo u n d in th e terra riu m, w hich caused o bstip atio n. X-rays o f th e anim al show ed osteopenia. H aem ato lo gy revealed elevated urea and phosphorus values, b u t th e calcium value w as still norm al, due to th e calcium extracted fro m th e bones. The massive am o u n t o f sand (60 g, 6.5 cm) w as rem oved via surgery. The anim al fu lly recovered. Bélsárpangás szakállas agámában 241

11 E T O L Ó G IA Különböző emberi környezethatások (szocializáció, zene, zajzene, zaj) befolyása a patkányok viselkedésére M A G Y A R I S3 L A P J A I 2013/4 S. Gy. Fekete - T. Bernitsa: Influence of different environmental effects of human origin (socialization, music, noisemusic, noise) upon the rats' behaviour. Part 2. Do rats react on human music? 2. rész. Válaszolnak-e a patkányok az emberi zenére? Fekete Sándor György, Theodora Bernitsa SZIE-ÁOTK, Á llattenyésztési, Takarm ányozástani és Laborá lla t-tu d o m án yi Intézet. István u. 2. H-1078 B udapest *E-m ail: gm ail.com Összefoglalás. A zene h a tá s a -k ü lö n ö s e n a kla ssziku s é-jó l ism ert és részletesen ku tato tt az em berb en. Jelen m unka célja az v o lt, hogy a klasszikus zen én ek a lab orállatok viselkedésére való h atását vizsgálja. A szerzők tiz e n k e ttő, kísérletileg naív patkányon eg yszerűsített p oron d teszteket (PT) vé g e ztek. Az álla to k a t n ég yféle zenei hatásnak te tté k ki: B ach Goldberg-variációinak (BW V 988) 8 perces vá lo g atá sát, M o z a r t D -d úr szonáta két zongorára (K 448), valam in t ugyanezen zened arab o k kétszer gyorsabb, egyben két o ktávval m agasabb v á lto za tá n a k ( rágcsálósított" hum án zene). A zene sugárzása e lő tt egyhetes szoktatási időszakot alkalm aztak: m inden nap já ts z o tta k a p atkányo kkal, a későbbi m egfigyelési PT-vivárium ba h elyezték ő ket, m indig azonos sorrendben. A vizsgálatot ö t alkalom m al, kétnapo n ként vég e zték el. Egy alkalom mal csak eg yfé le zen é t su g áro ztak eg yenkén t a 12 p atkányn ak, és a vizsgálat a la tt a tö b b ie k egy m ásik, távoli helyiségben voltak. M inden p atkány kb. 8 percet tö ltö tt a PT-vivárium ban, ahol két fü g g e tle n m egfig yelő rö g zíte tte az eto g ra m o t, azaz evés, lefagyás", mozgás a fal m entén, áthaladás a központon, ülés, sarokban ülés, szim a tolás, alvás, mosakodás, figyelés és figyelés fö lá g a skodott testh e ly zetb en. Első alkalom m al a zene nélüli ala p e to g ra m o t v e tté k fö l, m ajd e g y -e g y nap szü n ettel kö vetkez e tt a M o z a r t -, m ajd a Вдсн-zene, végül ugyan ezek gyorsabb és m agasabb vá lto za ta i. Az ered m ények a zt m u ta ttá k, hogy valam ennyi p atkány érzékelte a zen ét, m ivel az alap viselked ésm in tázat m e g v álto zo tt. Alvás és lefagyás" jelensége nem fo rd u lt elő. Valam ennyi alk alm azo tt zen e, de különösen a rágcsálósított" v á lto za to k, jelentősen csökkentették a p atkányok m o zg ásaktivitását, azo k n yu g o d tab b n ak látszo ttak és az önápolásra fo rd íto tt idő szignifikánsan m e g n ő tt. A két klasszikus zene kö zö tt nem v o lt lényeses különbség. K övetkeztetésük szerint a klasszikus zen e, akár az ered eti, de még inkább a kétszer gyorsabb és két oktávval m agasabb fo rm ában, alkalm as lehet a laboratórium i patkányok jó llétén ek (3. R"= fino m ítás /tö kéletesítés) javítására. Sum m ary. The effects o f music, especially those o f classical one, are w e ll kn o w n in hum ans and have been studied in details. The aim o f this w o rk w as to investigate w h e th e r and h o w classical music does a ffe c t th e lab o rato ry anim als' behaviour. Tw elve w e a n e d, e x p e rim e n ta lly naive m ale rats w e re used in a sim plified o p en-field (OF) test. The rats w e re exposed to fo u r d iffe re n t musical stim uli. O ne w as an 8-m in - long selection o f G oldberg V ariations BW V 988 by B ach and th e o th e r th e Sonata fo r tw o pianos in D m ajor, К 448 by M o z a r t. The rest tw o sound stim uli w e re th e same tw o pieces reproduced a t a tw o tim es accelerated rh yth m and a t tw o octaves higher in pitch ("ro d en tized hum an music"). Before starting th e musical sessions, o ne w e e k adju stm ent period has been applied: every day playing w ith th e rats, placed th em into th e fu tu re O F-vivarium, in th e same order. The experim ent to o k placing on Magyar Állatorvosok Lapja április

12 d iffe re n t tim es, every second day. A t each occasion o nly o ne ty p e o f musical piece w as presented to all tw e lv e rats, separately. The rats w e re exposed to each stimulus o nly once, regularly b e tw e e n 13 and 16 hours. Each rat spent a p p ro xim ately 8 m inutes inside th e O F-vivarium and w ith sim ultaneous vid eo recording, m anual evalu ation o f behaviour using m illim e tre -p a p e r w as accomplished by tw o in d ep en d en t observers. The fo llo w in g activities w e re considered: eatin g, fre ezin g, m oving by th e glass w alls, crossing th e centre, sittin g, sitting in corner, sn iffin g, sleeping, g ro om in g, w atch ing, and w atch in g in standing position. First, th e basic O F-behaviour w as registered fo r each rat and th en th e musical stim uli w e re presented in th e fo llo w in g order: M o z a r t, B a c h, M o z a r t 2 tim es accelerated and elevated, B ach 2 tim es accelerated and elevated version. T h e e v a lu a tio n o f th e results show ed th a t th e rats unanim ously perceived th e music, or, m ore precisely th e music had som e e ffe c t, because th e ir basal behaviour changed. Each stim ulus had a g re a te r e ffe c t on o ne o f th e p articular activities, fo r instance th e anim als spent m ore tim e g room ing w h e n listening to th e rodentized m u sical piece. All musical stim uli, especially th e rodentized ones, decreased th e kinetic activity, and increased th e tim e spent w ith groom ing and sitting. O verall, th e anim als appeared calm er w h e n listening to th e music and no freezin g phenom enon occurred a t all. The eatin g behaviour seems to be m ostly as an individual character. There w as no real d ifferen ce b e tw e e n th e influence o f M o z a r t and B ach music pieces. The roden tized version had m ore expressed e ffe c t on th e rats' O F-behaviour. Classical music, both in o riginal and in rodentized version, m ay co n tribute to th e im p ro vem en t o f th e lab o rato ry rats' w e lfa re (3rd "R": R efinem ent), b u t th e w o rkin g o u t o f some details and th e selection o f th e m ost ap p ro p ria te music require fu rth e r research. Környezet hatása a patkányok viselkedésére 247

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A 2013/4. SZÁM TARTALMA. Moravszki L., Votion, D., Lekeux, P., Kutasi O.: Kiegészítő vizsgálatok

A 2013/4. SZÁM TARTALMA. Moravszki L., Votion, D., Lekeux, P., Kutasi O.: Kiegészítő vizsgálatok A 2013/4. SZÁM TARTALMA LÓ Moravszki L., Votion, D., Lekeux, P., Kutasi O.: Kiegészítő vizsgálatok lovak légzőszervi betegségeinek megállapításához. Irodalmi áttekintés Bene Sz., Giczi A., Benedek Zs.,

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Tóth Tivadar mk. órgy. Egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar K o ru n k ta lá n

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja*

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja* A n ö v é n y t a n i s z a k o s z t á l y á p rilis 1 3 -ik á n ta r to tt ü lé s é n TÁRSULATI ÜGYEK. 1 8 9 8. év i I. C s ap o d i Istv án e lő a d á s t tamr t e ly s z ű k e b b k ö rű b iz o tts

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. október 1., szerda 141. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LII. tv. Az Al bán Köz tár sa ság nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez való csat la ko zá sá ról

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

EGYÉNI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS H A T Á S A A NŐI N EM I M ŰKÖ DÉSEKRE (M ÓDSZERTANI T A N U L M Á N Y )

EGYÉNI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS H A T Á S A A NŐI N EM I M ŰKÖ DÉSEKRE (M ÓDSZERTANI T A N U L M Á N Y ) EGYÉNI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS H A T Á S A A NŐI N EM I M ŰKÖ DÉSEKRE (M ÓDSZERTANI T A N U L M Á N Y ) DR. V E R Ő TIB O R A női m eddőség és a havivérzés zavarainak okai m egváltoztak az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben