~ : J _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Kov'eané Fehér Ágn.. Tisztelt Önkormányzat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ : 2008-114- 16 1J6..70 13274-789. _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata 56410 IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Kov'eané Fehér Ágn.. Tisztelt Önkormányzat!"

Átírás

1 .' : Kov'eané Fehér Ágn.. n'lly: P'lyúat 1J _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Tisztelt Önkormányzat! Alulírott p61yázatot nyújtok be a KSZK- KOZigállás booiapjén máic. 17-én közzétett Sznt LÚZIÓ Utcai ÁlW6aoolskola és ÓVoda igaqató 1magasabb vezetó 1 munkakör betoltésére. Azonosító: 6/2008 Pályázatomboz az alábbi meuékletelret csatolom: l. önéletrajz 2. Vezetési prognun 3. Iskolai végzettségek másolata 4. Erkölcsi bizonyitvény, 0r0sbAza, ~ :

2 B&iscsab. MOIYoi JOIá VÚ'OS ŐDkonIWJyzata Oktatúi, Kilzmlivelidési.. Sport osztály 5600 Békóacsab. SzeDt hiv... tér 7. Pályázat Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda IgazgatóiáUásásra Békéscsaba SzenlLászlóu Orosháza Előd u. ll. IlS.

3 " '. VEZETÉSI PROGRAM l. BEVEZETÉS 2. HELYZETELEMZÉS, ERÓFORRÁS-ELEMZts 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek A nevelőtestület Gazdasági, technikai apparátus 3. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.1. Közvetítendő érték 4, A CÉLMEGHATÁROZÁS8ÓL EREDŐFELEDATOK 4.1. A nevelés terilletí felad.hli A nevelőmunkát segítők köre 42. Az oktatás tcrq]eti feladataj 4.3. Vezetési, szervezési, irányfüsi feladatok 5. ÖSSZEGZÉS 6. MELLÉKLETEK

4 , l. BEVEZETÉS Vezetési PrOgIllIllOD1 megval6sításához Szent-Györgyi Albert - az iskola célját meghatározó - gondolatát idézem: n Az iskola célja, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat. bogy megtanitson benn1lnket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalma... bogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és bogy segítsen megtalálni azt, amit SZeretiInk csinálni.n A vezetési progi1ldlom kidolgozásakor figyelanbe vettem az alapvető dokomentumokat, amelyek tartalml!2z1ík a személyi- és tárgyi feltételeket, a nevej6-0lctat6 munkánkat meghatározó elveket, célokat. feladatokat, a sajátos pedag6giai feladatokat, az értékelési- és ellenőrzésirendszert, az intézmény célkirtlzéseit, értékáll6 hagyományait azzal a céllal, hogy folyamatosan változó világunkban megörizzllk a maradandó értékeket. 1. HELYZETELEMZÉS, ERÓroRRÁS-ELEMZÉS 1.1. Túgyi reitételek Fontos az intézmény megfelelö tárgyi feltételeinek biztosítása. Minden osztálynak, csoportnak külön teune legyen. A termek felszereltsége, bútoizata és az esztétikus környezet j6 b-tással van a gyermekek viselkedésére, az intézmény értékeinek védeimére. Természetesen szllkség van folyamatos korszerúsitésre - szemléltetó- és audiovizuális eszközök, számltógépek és prognnnok, sporteszközök, könyvtár, termek berendezésének fejlesztésére. A nehéz gazdasági helyzet miatt ezekre a fejlesztésekre toként pályázat útján és alapítványok segitségével lesz Iebetóség Személyi reitételek A novelőtesttl!et Kiemelkedően fontos a jó szakmai ősszetételútantestület és a megfelelő szakos ellátottság. A minöség biztosltéka elsősorbana j61 képzett pedagógus. Olyan tapasztalt, lelküsmeretes, szakemberekkel szeretnék: dolgozni, akik az intézményt magokénak éizik. nyitottak, kezdeményez6k, törekszenek az intézmény sajátos arcul_táoak fejlesztésére. Segltségilkkel olyan közös alapra szeretném belyezni a nevelés-<>ktatást, amely tanítványaink személyiségét úgy formálja, hogy az állandóan változó, piacközponlú világban meg tudják majd állni a helyükel A nevel6-0lctat6 feladatok megval6sítása csak a nevelétestület segitségévellebetséges. A tanítás-nevelés hatékonysága érdekében biztosltom kollégáim szakmai - m6dszertaní szabadságát, amennyiben módszerük célravezető. A szakmai munkaközösségek feladata a szaktárgyi munka szinvonalának biztosítása Szaktárgyi kérdésekben - az igazgatóbelyettesek mellett - a munkaközösség- vezeték az

5 ,, intézményvezetó első számú munkatársai a nevelés-oktalás tervezésében, szervezésében és ellenórzésében. Nagy segítséget jelenthet vezetöi mimkámban a Közalkalmazotti tanáccsal és Diékönkonnányzalot segítö pedagógusokkal való jó kapcsolat és munkamegosztás, amelyre törekedni fogok Gazd-dg;., technikai apparitu Intézményünk biztonságos működésének alapfeltétele a nem pedagógus dolgozók kllre. Mlmlnlnlcat segítik: a gamaságvezeló, a könyveló és az isko1alitkjr. Az esztétikus környezet és az intézmény tis21ánlartása a hivatalsegódek és gondozónőkldajkáklfeladata.. A költségvetésben meghatározoll-egm: szűkölő- pénzösszeg gmlaságos. cé1szerü felhasználásához nélkölözheletlen a szaksz.eril, átgondolt ga7<laoágí Ogyinlézés az ésszeni talauékosság jegyében. Utesilményünkjobb kihasllllllwvai. koisó fomls igénybe vételével, pályázati lehelóségekkel törekedni kell saját bevételeink nilvelésáe.1 pl: Uniós Iámogalású pmgramok, "Erdei iskolah pályázat a Környezetvédelmi MiniS71ériwn támogatásával. 3. CtLMEGBATÁROZÁS Az iskola Pedagógiai Programja Békéscsaba MJ. Város Közoktatási fejlesztési tervére épül. AJapelvünk demokrntilrus, egyénekhez igazodó, célkilúzéseink gyennekközpnntúak. KGzvetftjt1l<: a biológiai lét éllékeitl az élet tisztelete, az egészség élléke stb. I az én hannóniájára vonatkozó értékeketilinismeret, önmúvel6dés stb. I a társas kapcsolatokra vonatkozó éllékeket11iszieiet, szolidaritás szeretet, tolerancia stb. I a táisadalmi eiedményességekre vonatkozó éllékeketl folyamatos tanulás, problémaéizékenység, szellemi igényesség. I a bannonizáltlársada1om és világkép éllékeitl bazaszeretet, az egyetemes emberi jogoktiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra éllékeil.l A nevelötestület fe1készüjtségén kivdi szolcség van a gyennekek, a szülök, az Iskolaszék, az iskolánkkal érintkez6 IáIsadalmi környezet és az Önkormányzati szervek együltmüködésére is. Az intézményvezetó feladata pedig a nevelés és oktatás irányelveinek kilúzése, az irányelvekból adódó feladatok koordináhisa, a szakmai, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése, a márjól müködö kapcsolatok fenntartása, újak kiépítése és a munkahelyi demokr.icia érvényesítése. 4. A CtLMEGBATÁROZÁSBÓL EREDő FELADATOK 4.1. A nevelio terllletei, felacbtai fontosnak tartom, bogy a nevelötestületkiemelten foglalkozzon agyennekek magatartási, viselkedési és beszédlrultúiájának. fejlesztésével az akarati tulajdonságok fejlesztéséve~a kötelességtudat ejösltésével az egészséges életmód igényeinek felkeltésével

6 - a környezeti nevelés, oz egészséges élet értékrendje iránti törekvéssel - a gyennekek érzelmi életének gawagitásával. Természetesen nem maradhat el a bazaszen:tetre, testi nevelésre való törekvés sem, illetve oz esztétikai nevelés, a szépség iránti fogékonyság kialakltása sem. Mivel közös igazgatású intézményn'll van SZÓ, ahol a 2 óvodai telephellyel alkot egy egységet az általános iskola, ezért speciális feladatajnk is vannak Kmönös figyelmet kell fordítani az óvoda-iskola Icözötti átmeneti idószakra. Érzelmi és személyes kapcsolatok kialakításával megkönnyíthetjilk a kisgyennekek iskolakezdését A nevel6mudkát segítők köre OsztáIyflInökök Óvodapedagógusok Gyennekvédelmi felelős SziUők Jelenleg is óriási feladat és felelősség hárul nijuk, szerepilk olykor konfliktusoktól sem mentes. Nagyonjó, partneri egyqitmúlcödést kell kialakítani a szoi6kkel, hogy aktiv támogatásukkal a gyerekek fejlödését optimálisan seglthessilk. A sziuőpedagógus kapcsolatban szeretném továl>bfejleszteni oz őszinte egyqitmílklldést a problémák kezelésére. 1nyilt napok, kötetlen beszélgetések, közös programok I Az. oktallb terll1etei, reladatai " A jó közoktatás valódi haszna nem azok az ismeretek, amelyeket agyennek elsajátll, hanem a m/iveltség, amit értelmi felfogása ezekből kialakít." (Le Play) Az iskolai tanulmányok 1-4 évében SZi\áId alapismereteket kell kia1akllanunk a gyennekekben. Biztos számolási készség, folyékony megfelelő szövegértéssel, hangsúlyozéssal történő hangos olvasás, szépen fonnáltlnis és helyeslnis alapvető ismerete, valamint mozgásra, testedzésre igényt tartó, éneket, zenét, játékotkedvel6, kommunikatlv gyennekek nevelése a célunk. A gyennekeknek meg kell ismemiqjc a koruknak megfelelö tanulási módszereket, a gyakorlás sz6kségességét. Fejleszteni kell kézügyességqjcet is. A felső tagozaton 8 mai kor kivémlmaimk megfelelő, idegen nyelvet ismerő, kreatlv, jól hasmosltható tudással rendelkezö, az új infomw:iókat alkalmazni képes, harmonikus személyiség kialakítása. célunk. Mindezek feltételezik a logikus gnndolkodás kialakulásának képességét. A gyerekek lcq\önbözó képességekkel jönnek oz isknlába. Ezen lcq\önbségek figyelembevételével az alapozó funkcióm koncentrálva fontosnak tartom a bátránykompenzálást1felzárl<óztatást 1 és a tehetséggondozást. Kiemelném az anyanyelvi nevelési, amely minden pedagógus feladata Vezetési, szervezés~iridylllbi reladatok Az alkotó szellemű vezető kiemeit feladatának tartom:

7 A jó munkahelyi légkör kialaldtásllt, amelyben a munkatársak szorongás nélkül tudják végezni aktív, ÖDtevékeny munkájukal Kölcsönös informálással tiszta helyzeteket kell teremteni. A közös célok aiaid~ortisztelni kell az önállóságot, melynek Cl'Cdménye az ötletgazdag csapatmunka. Segítőjellegil eredméoyek, értékelések. A vezető feladata, hogy információkal szerezzen he a tantestületi tagok céljairól, vágyairól, problémáiról, s ezek ismeretében legyen képes testre szabott fe1adatokat rendelni, ajánlani, keresni. Meg kell találni az adott feladat legjobb szervezőjél, vtgrebajtőjél. Az egyéni vágyak ismeretében pedig tudni kell, hogy a bensöleg motivált ember kényszer nélklil, az egész iskola érdekében cselekszik Né1ldilözbetetlen a fogékonyság az új gondolatokra, kezdeményezésekre. A vezető személyisége csak ezek továbbvitelében vagy félreállltásában kerlll elötérhe. Gyors dilntési képességgel is kell rendelkeznie a vezetőnek, mert a napi problémák erre kényszerítik. Fontos feladat az intézmény ellellöl7.ésí,-.értékelési és minöségbiztosítási rendszerének működtetése. Az anyagi, dologi fel1ételek megteremtése vagy hiányuk elfogadtatása is a vezetöi munka jelentősrésze. Mindezekhez SZII1CStgeS, hogy a vezető a helyetleseivel, a középvezetöldl:el és a testület többi tagjával olyaomunkakapcsolatot alaldtsoniri, hogy a tllhbség IIZOnosuIni tudjon a közösen kialaldtott el1<épzeléssel, programokkal. 5. OssZEGzts Célom tehát az intézmény működésénekjavltása, a pedag6giai munka szlnvonalának emelése a pedag6gosokban rejlö er6források feltárásával, azért, hogy a gyermekek tudását és szemtlyiségét minti inkább fej1eszthessék. Killllnllsen fontosnak tartom a kollégái< azoo tevékenységél, amellyel az intézmény jó hfmevét és elismerését gazdagítják. Olyao intézméoyt szeretnék ltialaldtani és vezetni, amelyben gyermek- szülöpedag6gusjól érzi magát, a fenntartó elégedett a mudkával és egyetlen cél érdekében dolgozun!<: a gyermekekért! ~~~J~ Kovácsné Fehér Agnes

8 KOVÁCSNÉ FEHÉR ÁGNES ÓNÉLETRAJZ Szemilyes adatok Név: Születési hely, idő: Családi állapot: Lakcim: E-maiI cím: Telefon: Kovácsné Fehér Ágnes Orosháza, \. elvált, I gyermek. 28 éves orosháza 5900, Előd u. ll. 1/5. Békésmegye (70) Iskolai végzettség: Kieg_tő képzések: Szakmai tapasztalat t föiskola Juhász GyuJa TanáJképzó Főiskola Szeged Ének - Zene szak 2. diploma Szarvasi Óvónőképző Intézet I felsőfok I Óvónő l. diploma Táncsics M. Gimnázimn és Szakközépiskola Orosháza Orosz tagozat Alapfokú német nyelvvizsga Kőzépfokú német nyelvvizsga Egészségnevelési program --SOros Alapitvány Kompetencia a1apú oktatás - Qualitas Sulinet Digitális Tudásbázis - Qnalitas Eötvös J. Általános Iskola és Ginmázimn Orosháza Ének-zene szakos tanár, osztá1yfonök, némel szakkör- és énekkar vezetője. tankönyvfelelös és biztosítási Uzletkötó Lehel u. Óvoda Orosháza Csoportvezetö óvónő Nyelvismeret: magyar - anyanyelvi szint német - középfok orosz - alapfok Számítást«boikai ismeretek: Word, Excell, PowerPoint, Internet - OKJ-és bizonyítvány Jogositvány: B kategória Érdeklődési kör: könyv, zene, utazás.,.. -,. - Békéscsaba Megyei Jogú Város KÖZPONTI IKTATÓ ÉRKEZETT: J.o.,8 e'-'. OL,. 'lia. :1':\-1 ELŐSZÁM UTŐSZÁM ELŐADÓ MELLÉKLET ILo I R~k'licsaba Megyei Jvgú V os.~?i!{a érkezm o~ st-erl Hiv

9 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÚLÉSE Dr. Benedek Mária jegyzö 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Békéscsaba Me8yei Jogú Város KÖZPONTI II~TATÓ ÉRI<EZETT: l.ooj. ol,. cit- I Xii. ~;t'3-.2./;':"loj'! ELÓSZÁi.l I UT6Sli"~LC:"D61";<Cl~"LE' j --I?,(Y( I u,, PALYAZAT A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda IGAZGATÓi ÁLLÁSÁRA Készítette: Galló Katalín 5650 Mezőberény, Bartók B. utca április

10 A pályázat tartalma 1. Szakmai önéletrajz 1.1. Személyi adatok 1.2.lskolai végzettségek 1.3. Szakmai tevékenység részletezése 1.4.Továbbképzések 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó program 2.1. Célmeghatározások 2.2. Helyzetelemzés 2.3. Terveim fejlesztési lehetöségek 2.4.Vezetöi hitvallás 3. Mellékietek 4. Dokumentumok Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata Erkölcsi bizonyitvány

11 1. Szakmai önéletrajz 1.1. Személyi adatok Név: SzUletési hely. idő: Anyja neve: Családi állapota: Lakeim: Munkahely: Galló Katalin Eszter Mezőberény, október 13. Jakab Eszter hajadon 5650 Mezőberény. Bartók Béla utca 9. Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Békéscsaba, Szent László utca Iskolai végzettségek: Gimnáziumi érettségi: Petófi Sándor Gimnázium, Mezöberény Főiskolai oklevél: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged, orosz - testnevelés szakos általános iskolai tanár Közoktatási vezetö: Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar,

12 1.3. Szakmai tevékenység részletezése Pályakezdésem óta (1980) vagyok ugyanannak az intézménynek a pedagógusa, igaz akkor még, mint 4-8. sz. Általános Iskola volt, ma már Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda. Azóta jelentös változáson ment keresztül az intézmény. Kibövült a feladatellátása az óvodai szakfeladattal ban fejezödött be az az integrációs folyamat, amelyben különbözö nevelési szintű intézmények kapcsolódnak össze. így alakult ki a többcélú közös igazgatású intézmény, amelynek az óvoda- iskola program adja a szakmai vázát. A pályakezdésem után tizenhárom évig dolgoztam szaktanárként, és tanitottam mindkét szakomal. Tanári feladatom mellett osztályfönöki munkaközösség-vezetöi, a diák közösségek tanórán kivüli és sport tevékenységének aktiv szervezöjeként vettem részt az iskoia életében. Tagja voltam a szakszervezet vezetöségének ban egy évig tevékenykedtem a Békés megyei Sportosztály szakfelügyelöjeként, ahol a kilencéves korosztály tehetséges gyenmekeinek "távedzés" rendszerét dolgoztam ki megyei szinten, és folyamatosan edzösködtem ben visszamentem föállású pedagógusnak az iskolához, mert a korábban említett munkámban nagyon kevés volt az a feladat, amely a gyerekekkel való közvetlen kapcsolatot jelentett. Megerösödött bennem, hogy az iskola az a szintér, ahol igazán jól érzem magam és az igazán a pedagógus hivatásnak élhetek ban az elödöm nyugdijba vonulása után nyújtottam be elöször pályázatot az igazgatói állására. Nagy örömömre az Oktatási Bizottság és a Közgyűlés is támogatta pályázatomat ben közoktatási vezetö szakon pedagógus szakvizsgával egyenértékű oklevelet szereztem a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Tizenöt éve dolgozam intézményvezetöként, de a gyerekekkel való közvetlen munka, nagyon fontos sikerélmény számomra. Nagyon fontos számomra, hogy olyan intézményi légkört alakitsak ki ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat, és a pedagógusok nyugalommal végezhetik egyáltalán nem könnyű munkájukat. Nem volt könnyű ezt a nyugalmat biztositani, mert az intézmény helyzetében voltak krizis helyzetek, amelyeket nem voit egyszerű átvészelni. Ennek sikerességéröl a IMIP elégedettségi felmérésének adatai hitelesen beszámolnak. Intézményi feladataink között a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlöségének biztositása súlypontozottan szerepel. De mivel a tanulóink képesség szintje igen széles skálán mozog a tehetséges gyermekek felkészitésére is komoly hangsúlyt kell helyeznűnk. Ettöl lesz sokrétű az ellátandó feladat, és különösen értékes az eredmény. A munkánk különlegességét, egyediségét növeli, hogy az intézmény körzetében lakó cigány népesség szocializációs hátrányainak kompenzálását, az asszociálódó csoport elvárásainak való megfelelés is a fö rendezési elvek közé tartozik.

13 2002-ben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Békéscsaba cigányságáért plakett" kitüntetésben részesített ben "Eötvös József emlékérem" szakszervezeti kitüntetésben részesültem, amire a kollégáim te~esztettek elö, amely elöte~esztés vezetöi munkám elismeréséröl tanúskodik. A negyedik igazgatói pályázatom nyújtom be. Az eltelt időben sok vihart, változást átvészelt intézményem helyzete stabilizálódni látszik. Ennek érdekében teljesült egy jól funkcionáló integráció, amely magas szakmai szinvonalú körzeti feladat ellátást biztosit. A kompetencia mérések eredménye erösiti a nevelőtestület valamennyi tagját, hogy a kővetkezetes, magas szakmai szinlü munka, a befektetett kemény munka, a türelem meghozhatja az intézmény, az alkalmazás stabilitását. Ezúton is köszönöm a közös munkát Továbbképzéseken való részvétel Közoktatási vezetőképzés Pályázati referens (BME, Budapest, ) (Europa QktatásszervezO Betéti Társaság, 2004.) Romológiai / Ciganológiai ismeretek (Pécsi Tudományegyetem, 2006.) Menekültek magyarországi integrációjának elősegítése (BM Bevándorlás; és Állampolgársági Hivatal, 2007.) 5

14 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó program " A világ minden tücskének akad hely a kórusban, Egyikük hangja mély, a másiké magas. Némelyik hangosan ciripelfenn a telefomlróton. De aki csak tapsaini tud -Ient-. olyan is akad.. (Margaret Mantle) 2.1.Célmeghatározás A évi pályázatom elkészitésekor a helyzet speciális volt. Ugyanis az év szeptemberében alakult ki a végleges intézményi szerkezet az Achim - Lenkey óvoda integrációjával. Az integráció második lépcsője az új feladatok mellett szépszámú lehetőséget is rejtett az intézmény helyzetének stabilizálódása szempontjából. Atgondoltuk a céljainkat, feladatainkat. Nem volt egyszerű a szemléletfonmálás, és a csatlakozó óvodapedagógusok szemléletének átaiakitása. Az első nagy közös feladat a pedagógiai programok aktualizálása, elkészitése immár egységes rendező elvek mentén, de megtartva a telephelyek szervezeti és szakmai önállóságát. Jelenlegi pedagógiai programunkban a törvényi kötelezettségeknek megfeleltetett pedagógiai célokat határoz1uk meg. Szeretném tovább folytatni az eddigi pedagógiai munkát a fenntartó és az iskolahasználók elvárásainak megfeleltetve. Az iskola, szociokulturális környezetéből adódóan, nagy hangsúlyt helyez a nevelési feladatokra, a gyerekek hátrányainak kezelésére. Az esélyegyenlőség biz10sitása érdekében igyekszünk a körzetben élők gyermekeit már a törvényességet figyelemben tartva minél hamarabb bevonni az intézményes nevelésbe. Tapasztalataink alátámasz1ották, hogy ha a gyerekek szocializálása három éves koruktól folyamatosan, rendszeresen folyik, hátrányaik igen jó arányban csökkenthető. Nagyon fontos az óvodákban azoknak a nevelési területeknek az erősitése, amelyek a család illetve a kisebbségi nevelési szokásrendet kiegészitve, hatékonyan késziti fel a gyerekeket a közösségi élet szabályainak elfogadására, betartására. Az óvoda - iskola program célja az intézményi szintek közötti zavartalan átmenet biztosítása. Az új intézmény szerkezet színesíti a város intézmény hálózatát. Úgy érzem sikerült megtartanom az új szerkezetben a jó intézményi légkört. Továbbra is fontos a szülőkkel való pozitiv kapcsolat erősitése, a sokszinű, immár hagyományos programok lebonyolítása során szerzet élmények felhasználásával. Fontos feladat még jelenleg is az intézményről alkotott kép letisztitása, az itt folyó pedagógiai munka színvonalának elismertetése, a szemek nyitogatása.

15 .Ezért továbbra is olyan intézményt szeretnék: / Ahol a gyerekek, pedag6gusok, szülők kőzös munkájával az egyéni célok elérhetővé válnak, nyitott, érzelmileg gazdag kőrnyezet biztositja a gyerekek személyiségének fejlödését / Ahol a legfontosabb a gyermek és megvannak fejlődésének feltételei / Ahol a gyerekek nyitott, sokszínű kapcsolatban áll kömyezetével / Amely felszabadult légkört biztosit / J61 gazdálkodik személyi, anyagi, tárgyi erőforrásaival Az iskolai nevelö- oktat6 munkában a pedagógusnak meghatároz6 szerepe van. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtalálják a maguk.emberét". Akit kitüntetnek bizalmukkal, aki nem csak "érző ember", de j61 felkészült mester is a maga tefületén." (2003. évi igazgat6i pályázatom) Munkám során a kollegáim önáll6ságára támaszkodom, de elvárom tölük, hogy igényesek legyenek önmagukra, és munkájukra. A közeljövőben a pedag6gusokkal szemben állított elvárások közzé tartozik a kompetencia alapú nevelés és oktatás módszertani technikáinak elsajatitása. A rend, következetesség, nyiltsag, kiszámithat6sag fontos a j6 munkatársi kapcsolatok megteremtéséhez. Kölcsőnössé válásuk a j6 közérzet záloga, amely növeli az eredményességet, a sikert. E cél eléréséért megteszek minden tőlem lelhetőt. A stabil, f"szültségmentes környezet a pedag6gusok, gyerekek számára biztositja az önmegval6sítás lehetöségét. Szeretném tovább folytatni a hátranyos helyzetű és a cigánygyerekek esélyeit növelő pedag6giai m6dszerek megismerését, alkalmazását. Eddig a sajátos helyzetünkböl ad6d6an sok olyan m6dszertani technikat sajátítottunk el, amelynek alkalmazasa az eredményes iskolai élethez elengedhetetlen volt. Tovabbra is igyekszünk a gyerekek fejlesztéséhez, fejlödéséhez szükséges optimalis feltételeket megteremteni.

16 2.2. Helyzetelemzés A évi felújitás már elég távoli dátum, de azóta is folyamatosan igyekszünk az iskola állagát megóvni a szükséges karbantartási munkákat elvégezni, elvégeztetni. E tevékenységünknek köszönhetöen iskolánk jelenleg is az egyik legjobb állapotú intézménye városunknak. Az óvodai telephelyek állaga is jónak mondható. A Hajnal utcai épület új parkettázatot, új nyilászárókat, új foglalkoztató tereket kapott az elmúlt évek során. A Lenkey utcai épület felújitásának három üteme tavaly fejeződött be. Az óvodák megltélésében fontos szerepe van a feltételeknek. Teljesen más a légköre a felújltott, jól karbantartott, komfortos épületeknek. Igaz a ott folyó szakmai munka a leglényegesebb tényező, de ne feledjük el, hogy az személyi feltételekkel már csak,kapun belül' találkozik az érdeklődö. A két hatás együttesen hoz számunkra kedvezö döntéseket. Az óvodákban folyó magas szlnvonalú szakmai munka egy pillanatig nem vonható kétségbe. Nagyon fontos az összhang, az elhivatottság a felvállalt programok vonatkozásában. Büszkén állitom, hogy az integráció, amely nem mindig gördülékeny, súrlódás mentes, kiérlelt egy céltudatos egymás értékeit tisztelő, ismerö "ütőképes" kolleklivát. Amelynek erös kisugárzását a vendégségben, szakmai konferencia szekcióiban intézményünkbe látogatók idegenek is érzékelnek. Az óvoda -iskola program egyedül álló forma a környéken, amelynek működését a személyi oldal nagyon nagymértékben befolyásolja. Természetesen a lelkesedés nem lett volna elég, ha nincs meg a fenntartó támogatása, bizalma az intézmény felé, amit ezúton is köszönök. Az iskolai feladat ellátásnál fokozott figyelmet forditottunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók megsegltésére. A legfontosabb feladat továbbra is az esélyegyenlőség biztositása. A gyermekek hátrányainak csökkentésén folyamatosan munkálkodunk. Az iskola diák közössége jó szellemű, elfogadó toleráns. Nagyon sok gyermek szenvedi meg a család, mint a társadalom alapegységének, válságát. Főleg a nevelési feladatokat kell átsúlypontoznunk. Az intézmény és a szülők kapcsolata jó. A szülők nagy része örömmel kapcsolódik be az intézmény programjaiba, vagy kér, és kap segitséget gyermeke körül felmerült problémák estén. Problémát jelent az idő múlása. A tornaterem már tizenöt év óta látja el a mindenkori tanuló közösség igényeit, és aktlvan kiveszi részét az utánpótlás nevelésből is. Asportpadló boritás elöregedett, elveszítette rugalmasságát. Cseréje komoly egészségügyi problémák kialakulásától mentené meg a tomatermet igénybevevő gyerekek izületeit. Szükségünk van az óvodai udvarok játékainak szabványositására, balesetmentesitésére, és a szabadtéri testnevelési tananyag elsajátitását segitö eszközökre, területekre. Folyamatosan törekszünk források megkeresésére a problémák orvoslása céljából.

17 2.3. Terveim, fejlesztési lehetőségek 1. Terveim a pedagógiai munka hatékonyságának, eredményességének növelése. A modern pedagógiai elvárások, a kompetencia alapú nevelés és oktatás megvalósulásának megfelelő szintű teljesítése. A pedag6giai hozzáadott értékek megtartása. A szakrendszerű és nem szakrendszerü oktatás módszertani feltételeinek megteremtése az eredményesség érdekében. 2. A legfőbb szabályzó rendszer stabilizálódása, sokat jelenthetne az intézmények munkájában. Az eddigiekben megfogalmazott törvényi változások megval6sulása érdekében stabil légkörben a feladatok gyakorlati részének alapos kidolgozása minőségi változásokat hozna magaval. Nagyon sok, mondhatni pennanens feladat a dokumentumok folyamatos karbantartása, felülvizsgálata, átirása. Ezek a feladatok igen idő igényesek. Az adminisztráci6 nagyon sok időt vesz el egyéb fontos feladatok ellátásától. Folyamatosabb lehetne a mindennapok légkörének alakitasa. Törődés egymással, kollegákkal, gyerekekkel, folyamatos kommunikáció, visszajelzés az elégedettségről, dicséret, elismerés. Az egyéni teljesitményekre val6 odafigyelés és elismerés a gyerekek vonatkozásában megfelelően valósul meg. Az alkalmazottak értékelése a következő tanévlől törvényi kötelezettség, amelynek épitö, fejlesztő jellegét kivanom hangsúlyozni. 3. Továbbra is vállalom a belső dokumentumok törvény-, és szakszerűségéérta felelősségel. 4. Közös igazgatasú intézmény vezetőjeként igyekszem az óvodai feladatokat, változásokat is nyomon követni, nem azzal a céllal, hogy beleszóljak az óvodak szakmai munkajába, hanem azért, hogy tisztaba legyek az őket is érzékenyen érintő változasokkal, szükségleteikkel. Ugyan ezzel a céllal tajékoztatom öket az iskolai folyamatok lényegéről, megoldási lehetőségeinkről. Teljes nevelőtestület a kollekliv bölcsesség erejével jobb, mindenki számára elfogadható döntést képes hozni. Nagyon örülök annak, hogy integráció a nevelőtestület színtjén is megval6sull. 5. A tovabbi fontos feladatomnak tartom az intézményi légkör tudatos alakitásál. Az intézmény valamennyi alkalmazottjanak egy feladata van, természetesen a saját területén, az intézmény működésének biztositása. Együttműködésük eredménye latszik az intézmény megítélésén. A felnőtteknek a gyerekekkel karöltve kell az intézmény allagmeg6vasa érdekében tevékenykedni. Az osztalytermi rendszer nagyobb teret biztosit a értékek megóvása érdekében. Továbbra is fontos a környezet otthonossá, széppé tétele. 6. Mint mar emlitettem a nevelési feladatok veszik el a legtöbb energiánkat munkánk során. Rendezési elveink továbbra is a egységes és következetes pedagógusi elvaras rendszer. Hajlamosak vagyunk az eiégedetlenségre a gyerekek iskolaí magatartasával szemben. Vannak nehéz időszakok, nehéz korszakok. Bár az idegenek, és idegen környezet valahogyan jobban kihozza a gyermekek neveltségének szintjél. A statisztikai adatok alapján nem lehetünk elégedetlenek, mivel a gyerekek ~1 % példas és jó magatartású.

18 7. Nem könnyű a pedagógusok feladata. Nagyon fontos erkölcsi és általános értékek közvetitését kell felvállalniuk, a jelenlegi, sok területen megnyilvánuló érték válságban. A társadalmi folyamatok nagyon sok területröl közvetitik ezt a.válság özönt" a gyerekek felé, akik a családok felbomlása, válsága miatt, csak az intézmény keretein belűl szembesülnek bizonyos szabályokkal. A biztonságot adó légkört úgy kell alakítanunk, hogy megtaláljuk a gyerekek felé vezetö uta!. Nem törekszem unifonmizálásra, de meggyöződésem, hogya gyerekek is jobban érzik magukat a világosan, tágasan meghatározott korlátok között, mint.kicsapva össze-vissza kóborolva veszélyes terűleteken. Fontos a személyes példa, a közös tevékenységek során szerzett tapasztalatok, élmények hatása. 8. Pedagógiai koncepciónk összecseng a törvényi elvárásokkal, és az iskolahasználók igényeivel. Hiszen továbbra is fontos Az alapkészségek fejlesztése Kommunikációs képesség és viselkedés kultúra Testi és lelki egészségfejlesztés Felzárkóztatás és tehetséggondozás A továbbtanulásra való lelkészítés A NAT által meghatározott kulcs kompetenciák lényegileg lefedik az eddig kiemeit fejlesztési területeke!. g. A lexikális ismeretszerzés arányainak megváltoztatás, és az alkalmazható tudás elötérbe kerűlése a képességek fejlesztésére teszi a hangsúlyt. Komoly szemléletváltást és módszertani megújulást kell megvalósitanunk, hogy továbbra is eredményes munkát végezhessonk. Módszertani kultúránk lejlesztéséhez ki kell használni minden továbbképzési lehetösége!. Szándékaimat a továbbképzési keret felhasználásánál szeretném érvényesiteni. 10. Szakmai eredményeink ismertetésével szeretném a szolői közösséget bevonni az intézmény megítélésének javitásába. BennOk, akik elégedettek munkánkkal, növeini az intézményi lokálpatriotizmus!. Hiszen sikereinkben benne van az ö támogatásuk, segitségűk.

19 2.4. Vezetői hitvallás Az. eddig leirtakból kitünik mit tartok fontosnak az intézményben és mire törekedtem az elmúlt évek során. A vezetői munkám során sok olyan helyzet adódott, aminek megoldásához szakmai tudásom, felkészültségem felhasználására szükségem volt. A demográfiai változások a gyermek létszám alakulása kritikus helyzetbe hozta az intézményt. A külső környezet befolyása mindig befolyásolta az iskola megítélését. Volt mi ellen küzdeni, de a legjobb az volt, hogy volt még miért küzdeni. Az. integrációnak is meg voltak a nehézségei. Azzal, hogy az óvodák integrációja megtörtént az óvodák és az iskola helyzete is stabilizálódni látszik. Többször volt szükség megújulásra, a kollektlva feltöltésére, a bizalmuk a hivatásukban, a munkájukban megmaradjon. A nehézségek összegyúrták a kollekllvát és megerősítették.nagyon kemény munkát végeztünk a szakmai sikerek és a pozitiv megitélés érdekében. Nem volt könnyü egy több éven keresztüí lebegtetett, bizonytalan helyzetben dolgozó emberektöl jó teljesitményt elvárni. Sikerült önbizalmukat, hitüket megtartani. Ezekben az időszakokban fontos volt, hogy bízzanak a megtalált utak járhatóságában. Bizzanak bennem, mint emberben, vezetöben. A személyes példát tartom a legjobb nevelési eszköznek. Ezek a helyzetek határozottságok, energikusságot, következetességet, humánumot és toleranciát vártak el mindannyiunktól, igy tölem is. Az. eredmények megerösltenek, és további eröt adnak. Jó úton járok, helyesek az elképzeléseim. Nagyon remélem, hogya következö évek beiskolázási számai, az óvodai létszámok alakulása, hoz némi stabilitást, lendületet a további munkához. A koílektlva segitségét támogatását ezúton is köszönőm. Összefogással egymás munkájának segitésével és megbecsülésével valósithatók meg hosszú távú terveink. Szeretném, ha tevékenységünket továbbra is a gyermekszeretet és az intézményhez való ragaszkodás vezérelné, ami az intézmény stabillzálódását jelentené. Remélem, lesz eröm, egészségem és kitartásom, hogy hasonlóan vezessem az intézményt az elkövetkezendőévekben is, ha a fenntartó támogatja "jbóli megbizásomat.

20 A Szent László Utcai Általános Iskola és ÓVoda véleményezési jogkörrel rendelkezö közösségeinek összesitett véleménye Galló Katalin pályázatáról: Galló Katalin vezetöi munkáját 15 éve végzi iskolánkban. Az évek alatt megismertük személyiségét, dinamikus, célludatos vezetöi slilusát. nagy szerepe van abban, hogy intézményünk az évek során felmerüll problémák, nehézségek ellenére ma stabil alapokon nyugszik. A 2003-ban elindított óvoda-iskola átmenetet megkönnyitö programnak is köszönheljük ezt, melyet ö dolgozott ki a kollégák segitségével. A tantestület egyöntetüen elfogadja, felvállalja a sajátos szociokulturális háttérrel rendelkezö gyermekek nevelését - ennek kialakitásában is szerepe van a vezetőnek. Jelenlegi pályázata tartalmas, jól felépitett, a "való világot" tükrözi, van koncepciója, intézményünkre szabott. Helyzetelemzése tömör, konkrét - az elmúli éveket foglalja össze. Nehéz évek, sok-sok harc, küzdelem és kemény munka vezetett el odáig, hogy ez az év meghozta gyümölcsét: az óvodák teljes létszámmal, az iskola pedig 2 elsö osztállyal néz a következö tanév elé. Célmeghatározásával egyértelmüen meghatározza, hogy nagy hangsúlyt helyez a nevelési feladatokra, a gyermekek hátrányainak kezelésére. Megfogalmazza, hogy milyen intézményt szeretne. A gyermek - szülö - pedagógus hármas egysége nélkül nem müködik iskola és óvoda sem. Tapasztalataink alapján a pályázó mindig megtalálla a közös hangot aszülökkel. Intézményünkben a "gyermek érdeke mindenek felett" alapelv messzemenően érvényesül. A kollektiva jó pedagógiai együttmüködéssel, odaadással fogyel a gyermekekre. Az ellérö szociokullurális háttérrel rendelkezö gyermekeknek optimális fellételeket teremtett a hátrányok "ledolgozására". A város legkiválóbb fejleszt6pedagógusának alkalmazásával és annak a lehetöségnek megteremtésével, hogyanevelök bármilyen új, korszerü továbbképzésen, másoddiplomás képzésen részt vehetnek. A terveket, fejlesztési lehetöségeket korrekten, a pedagógiai munka hatékonyságának és az eredményesség növelése szellemében fogalmazza meg. A pályázatból kilünik, hogy ha van ötlet és energia, van szellemi bázis a kitörési pontok megtalálására, az innovációra, akkor megvan az eszköz a szinvonalas folytatáshoz. Közös együttgondokodásra, egymás munkájának megbecsülésére alapoz, egyenrangúnak, egységes egésznek tekinti a 3 intézmény munkáját. Ezt j61lükrözi a mellékletben csatoli kérdöivek eredménye is. Összegezve: pályázatának van ive. Tudja honnan indullunk, hol tartunk, és meghatározza azokat a feladatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy elé~ük a megfogalmazott célokat. Naprakész, ismeri mind az óvodai-, als6 tagozatos- és felsötagozatos nevelési területek sajátságail. Rendelkezik közoktatásvezetöi végzettséggel, 15 éves vezetöi gyakorlattal és több speciális, iskolánk sajátosságaihoz kapcsolód6 képesiléssel is. Mindezen indokok felsorolásával a nevelőtestület Galló Katalin pályázatát messzemenókig támogalja és továbbra is bizik a megkezdett közös munka folytatásában.

PÁLYÁZAT. A Szent László Utcai Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT. A Szent László Utcai Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KIK BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. PÁLYÁZAT A Szent László Utcai Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Galló Katalin 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatójának 5 éves megbízása augusztus 15-én lejár, ezért nyilvános pályázat kiírására került sor.

A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatójának 5 éves megbízása augusztus 15-én lejár, ezért nyilvános pályázat kiírására került sor. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: U-481/2010. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Tárgy: A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatójának megbízása Mell.: 1 db szakértői vélemény

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére Szám: 02/172-8/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Elő terjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 18-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 18-ai ülésére Szám: 02/145-12/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben