~ : J _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Kov'eané Fehér Ágn.. Tisztelt Önkormányzat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ : 2008-114- 16 1J6..70 13274-789. _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata 56410 IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Kov'eané Fehér Ágn.. Tisztelt Önkormányzat!"

Átírás

1 .' : Kov'eané Fehér Ágn.. n'lly: P'lyúat 1J _bamegyei Jogii VÚ"OI önkonahyzata IIékácsaba Szent Istvú tér 7. Tisztelt Önkormányzat! Alulírott p61yázatot nyújtok be a KSZK- KOZigállás booiapjén máic. 17-én közzétett Sznt LÚZIÓ Utcai ÁlW6aoolskola és ÓVoda igaqató 1magasabb vezetó 1 munkakör betoltésére. Azonosító: 6/2008 Pályázatomboz az alábbi meuékletelret csatolom: l. önéletrajz 2. Vezetési prognun 3. Iskolai végzettségek másolata 4. Erkölcsi bizonyitvény, 0r0sbAza, ~ :

2 B&iscsab. MOIYoi JOIá VÚ'OS ŐDkonIWJyzata Oktatúi, Kilzmlivelidési.. Sport osztály 5600 Békóacsab. SzeDt hiv... tér 7. Pályázat Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda IgazgatóiáUásásra Békéscsaba SzenlLászlóu Orosháza Előd u. ll. IlS.

3 " '. VEZETÉSI PROGRAM l. BEVEZETÉS 2. HELYZETELEMZÉS, ERÓFORRÁS-ELEMZts 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek A nevelőtestület Gazdasági, technikai apparátus 3. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.1. Közvetítendő érték 4, A CÉLMEGHATÁROZÁS8ÓL EREDŐFELEDATOK 4.1. A nevelés terilletí felad.hli A nevelőmunkát segítők köre 42. Az oktatás tcrq]eti feladataj 4.3. Vezetési, szervezési, irányfüsi feladatok 5. ÖSSZEGZÉS 6. MELLÉKLETEK

4 , l. BEVEZETÉS Vezetési PrOgIllIllOD1 megval6sításához Szent-Györgyi Albert - az iskola célját meghatározó - gondolatát idézem: n Az iskola célja, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat. bogy megtanitson benn1lnket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalma... bogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és bogy segítsen megtalálni azt, amit SZeretiInk csinálni.n A vezetési progi1ldlom kidolgozásakor figyelanbe vettem az alapvető dokomentumokat, amelyek tartalml!2z1ík a személyi- és tárgyi feltételeket, a nevej6-0lctat6 munkánkat meghatározó elveket, célokat. feladatokat, a sajátos pedag6giai feladatokat, az értékelési- és ellenőrzésirendszert, az intézmény célkirtlzéseit, értékáll6 hagyományait azzal a céllal, hogy folyamatosan változó világunkban megörizzllk a maradandó értékeket. 1. HELYZETELEMZÉS, ERÓroRRÁS-ELEMZÉS 1.1. Túgyi reitételek Fontos az intézmény megfelelö tárgyi feltételeinek biztosítása. Minden osztálynak, csoportnak külön teune legyen. A termek felszereltsége, bútoizata és az esztétikus környezet j6 b-tással van a gyermekek viselkedésére, az intézmény értékeinek védeimére. Természetesen szllkség van folyamatos korszerúsitésre - szemléltetó- és audiovizuális eszközök, számltógépek és prognnnok, sporteszközök, könyvtár, termek berendezésének fejlesztésére. A nehéz gazdasági helyzet miatt ezekre a fejlesztésekre toként pályázat útján és alapítványok segitségével lesz Iebetóség Személyi reitételek A novelőtesttl!et Kiemelkedően fontos a jó szakmai ősszetételútantestület és a megfelelő szakos ellátottság. A minöség biztosltéka elsősorbana j61 képzett pedagógus. Olyan tapasztalt, lelküsmeretes, szakemberekkel szeretnék: dolgozni, akik az intézményt magokénak éizik. nyitottak, kezdeményez6k, törekszenek az intézmény sajátos arcul_táoak fejlesztésére. Segltségilkkel olyan közös alapra szeretném belyezni a nevelés-<>ktatást, amely tanítványaink személyiségét úgy formálja, hogy az állandóan változó, piacközponlú világban meg tudják majd állni a helyükel A nevel6-0lctat6 feladatok megval6sítása csak a nevelétestület segitségévellebetséges. A tanítás-nevelés hatékonysága érdekében biztosltom kollégáim szakmai - m6dszertaní szabadságát, amennyiben módszerük célravezető. A szakmai munkaközösségek feladata a szaktárgyi munka szinvonalának biztosítása Szaktárgyi kérdésekben - az igazgatóbelyettesek mellett - a munkaközösség- vezeték az

5 ,, intézményvezetó első számú munkatársai a nevelés-oktalás tervezésében, szervezésében és ellenórzésében. Nagy segítséget jelenthet vezetöi mimkámban a Közalkalmazotti tanáccsal és Diékönkonnányzalot segítö pedagógusokkal való jó kapcsolat és munkamegosztás, amelyre törekedni fogok Gazd-dg;., technikai apparitu Intézményünk biztonságos működésének alapfeltétele a nem pedagógus dolgozók kllre. Mlmlnlnlcat segítik: a gamaságvezeló, a könyveló és az isko1alitkjr. Az esztétikus környezet és az intézmény tis21ánlartása a hivatalsegódek és gondozónőkldajkáklfeladata.. A költségvetésben meghatározoll-egm: szűkölő- pénzösszeg gmlaságos. cé1szerü felhasználásához nélkölözheletlen a szaksz.eril, átgondolt ga7<laoágí Ogyinlézés az ésszeni talauékosság jegyében. Utesilményünkjobb kihasllllllwvai. koisó fomls igénybe vételével, pályázati lehelóségekkel törekedni kell saját bevételeink nilvelésáe.1 pl: Uniós Iámogalású pmgramok, "Erdei iskolah pályázat a Környezetvédelmi MiniS71ériwn támogatásával. 3. CtLMEGBATÁROZÁS Az iskola Pedagógiai Programja Békéscsaba MJ. Város Közoktatási fejlesztési tervére épül. AJapelvünk demokrntilrus, egyénekhez igazodó, célkilúzéseink gyennekközpnntúak. KGzvetftjt1l<: a biológiai lét éllékeitl az élet tisztelete, az egészség élléke stb. I az én hannóniájára vonatkozó értékeketilinismeret, önmúvel6dés stb. I a társas kapcsolatokra vonatkozó éllékeket11iszieiet, szolidaritás szeretet, tolerancia stb. I a táisadalmi eiedményességekre vonatkozó éllékeketl folyamatos tanulás, problémaéizékenység, szellemi igényesség. I a bannonizáltlársada1om és világkép éllékeitl bazaszeretet, az egyetemes emberi jogoktiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra éllékeil.l A nevelötestület fe1készüjtségén kivdi szolcség van a gyennekek, a szülök, az Iskolaszék, az iskolánkkal érintkez6 IáIsadalmi környezet és az Önkormányzati szervek együltmüködésére is. Az intézményvezetó feladata pedig a nevelés és oktatás irányelveinek kilúzése, az irányelvekból adódó feladatok koordináhisa, a szakmai, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése, a márjól müködö kapcsolatok fenntartása, újak kiépítése és a munkahelyi demokr.icia érvényesítése. 4. A CtLMEGBATÁROZÁSBÓL EREDő FELADATOK 4.1. A nevelio terllletei, felacbtai fontosnak tartom, bogy a nevelötestületkiemelten foglalkozzon agyennekek magatartási, viselkedési és beszédlrultúiájának. fejlesztésével az akarati tulajdonságok fejlesztéséve~a kötelességtudat ejösltésével az egészséges életmód igényeinek felkeltésével

6 - a környezeti nevelés, oz egészséges élet értékrendje iránti törekvéssel - a gyennekek érzelmi életének gawagitásával. Természetesen nem maradhat el a bazaszen:tetre, testi nevelésre való törekvés sem, illetve oz esztétikai nevelés, a szépség iránti fogékonyság kialakltása sem. Mivel közös igazgatású intézményn'll van SZÓ, ahol a 2 óvodai telephellyel alkot egy egységet az általános iskola, ezért speciális feladatajnk is vannak Kmönös figyelmet kell fordítani az óvoda-iskola Icözötti átmeneti idószakra. Érzelmi és személyes kapcsolatok kialakításával megkönnyíthetjilk a kisgyennekek iskolakezdését A nevel6mudkát segítők köre OsztáIyflInökök Óvodapedagógusok Gyennekvédelmi felelős SziUők Jelenleg is óriási feladat és felelősség hárul nijuk, szerepilk olykor konfliktusoktól sem mentes. Nagyonjó, partneri egyqitmúlcödést kell kialakítani a szoi6kkel, hogy aktiv támogatásukkal a gyerekek fejlödését optimálisan seglthessilk. A sziuőpedagógus kapcsolatban szeretném továl>bfejleszteni oz őszinte egyqitmílklldést a problémák kezelésére. 1nyilt napok, kötetlen beszélgetések, közös programok I Az. oktallb terll1etei, reladatai " A jó közoktatás valódi haszna nem azok az ismeretek, amelyeket agyennek elsajátll, hanem a m/iveltség, amit értelmi felfogása ezekből kialakít." (Le Play) Az iskolai tanulmányok 1-4 évében SZi\áId alapismereteket kell kia1akllanunk a gyennekekben. Biztos számolási készség, folyékony megfelelő szövegértéssel, hangsúlyozéssal történő hangos olvasás, szépen fonnáltlnis és helyeslnis alapvető ismerete, valamint mozgásra, testedzésre igényt tartó, éneket, zenét, játékotkedvel6, kommunikatlv gyennekek nevelése a célunk. A gyennekeknek meg kell ismemiqjc a koruknak megfelelö tanulási módszereket, a gyakorlás sz6kségességét. Fejleszteni kell kézügyességqjcet is. A felső tagozaton 8 mai kor kivémlmaimk megfelelő, idegen nyelvet ismerő, kreatlv, jól hasmosltható tudással rendelkezö, az új infomw:iókat alkalmazni képes, harmonikus személyiség kialakítása. célunk. Mindezek feltételezik a logikus gnndolkodás kialakulásának képességét. A gyerekek lcq\önbözó képességekkel jönnek oz isknlába. Ezen lcq\önbségek figyelembevételével az alapozó funkcióm koncentrálva fontosnak tartom a bátránykompenzálást1felzárl<óztatást 1 és a tehetséggondozást. Kiemelném az anyanyelvi nevelési, amely minden pedagógus feladata Vezetési, szervezés~iridylllbi reladatok Az alkotó szellemű vezető kiemeit feladatának tartom:

7 A jó munkahelyi légkör kialaldtásllt, amelyben a munkatársak szorongás nélkül tudják végezni aktív, ÖDtevékeny munkájukal Kölcsönös informálással tiszta helyzeteket kell teremteni. A közös célok aiaid~ortisztelni kell az önállóságot, melynek Cl'Cdménye az ötletgazdag csapatmunka. Segítőjellegil eredméoyek, értékelések. A vezető feladata, hogy információkal szerezzen he a tantestületi tagok céljairól, vágyairól, problémáiról, s ezek ismeretében legyen képes testre szabott fe1adatokat rendelni, ajánlani, keresni. Meg kell találni az adott feladat legjobb szervezőjél, vtgrebajtőjél. Az egyéni vágyak ismeretében pedig tudni kell, hogy a bensöleg motivált ember kényszer nélklil, az egész iskola érdekében cselekszik Né1ldilözbetetlen a fogékonyság az új gondolatokra, kezdeményezésekre. A vezető személyisége csak ezek továbbvitelében vagy félreállltásában kerlll elötérhe. Gyors dilntési képességgel is kell rendelkeznie a vezetőnek, mert a napi problémák erre kényszerítik. Fontos feladat az intézmény ellellöl7.ésí,-.értékelési és minöségbiztosítási rendszerének működtetése. Az anyagi, dologi fel1ételek megteremtése vagy hiányuk elfogadtatása is a vezetöi munka jelentősrésze. Mindezekhez SZII1CStgeS, hogy a vezető a helyetleseivel, a középvezetöldl:el és a testület többi tagjával olyaomunkakapcsolatot alaldtsoniri, hogy a tllhbség IIZOnosuIni tudjon a közösen kialaldtott el1<épzeléssel, programokkal. 5. OssZEGzts Célom tehát az intézmény működésénekjavltása, a pedag6giai munka szlnvonalának emelése a pedag6gosokban rejlö er6források feltárásával, azért, hogy a gyermekek tudását és szemtlyiségét minti inkább fej1eszthessék. Killllnllsen fontosnak tartom a kollégái< azoo tevékenységél, amellyel az intézmény jó hfmevét és elismerését gazdagítják. Olyao intézméoyt szeretnék ltialaldtani és vezetni, amelyben gyermek- szülöpedag6gusjól érzi magát, a fenntartó elégedett a mudkával és egyetlen cél érdekében dolgozun!<: a gyermekekért! ~~~J~ Kovácsné Fehér Agnes

8 KOVÁCSNÉ FEHÉR ÁGNES ÓNÉLETRAJZ Szemilyes adatok Név: Születési hely, idő: Családi állapot: Lakcim: E-maiI cím: Telefon: Kovácsné Fehér Ágnes Orosháza, \. elvált, I gyermek. 28 éves orosháza 5900, Előd u. ll. 1/5. Békésmegye (70) Iskolai végzettség: Kieg_tő képzések: Szakmai tapasztalat t föiskola Juhász GyuJa TanáJképzó Főiskola Szeged Ének - Zene szak 2. diploma Szarvasi Óvónőképző Intézet I felsőfok I Óvónő l. diploma Táncsics M. Gimnázimn és Szakközépiskola Orosháza Orosz tagozat Alapfokú német nyelvvizsga Kőzépfokú német nyelvvizsga Egészségnevelési program --SOros Alapitvány Kompetencia a1apú oktatás - Qualitas Sulinet Digitális Tudásbázis - Qnalitas Eötvös J. Általános Iskola és Ginmázimn Orosháza Ének-zene szakos tanár, osztá1yfonök, némel szakkör- és énekkar vezetője. tankönyvfelelös és biztosítási Uzletkötó Lehel u. Óvoda Orosháza Csoportvezetö óvónő Nyelvismeret: magyar - anyanyelvi szint német - középfok orosz - alapfok Számítást«boikai ismeretek: Word, Excell, PowerPoint, Internet - OKJ-és bizonyítvány Jogositvány: B kategória Érdeklődési kör: könyv, zene, utazás.,.. -,. - Békéscsaba Megyei Jogú Város KÖZPONTI IKTATÓ ÉRKEZETT: J.o.,8 e'-'. OL,. 'lia. :1':\-1 ELŐSZÁM UTŐSZÁM ELŐADÓ MELLÉKLET ILo I R~k'licsaba Megyei Jvgú V os.~?i!{a érkezm o~ st-erl Hiv

9 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÚLÉSE Dr. Benedek Mária jegyzö 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Békéscsaba Me8yei Jogú Város KÖZPONTI II~TATÓ ÉRI<EZETT: l.ooj. ol,. cit- I Xii. ~;t'3-.2./;':"loj'! ELÓSZÁi.l I UT6Sli"~LC:"D61";<Cl~"LE' j --I?,(Y( I u,, PALYAZAT A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda IGAZGATÓi ÁLLÁSÁRA Készítette: Galló Katalín 5650 Mezőberény, Bartók B. utca április

10 A pályázat tartalma 1. Szakmai önéletrajz 1.1. Személyi adatok 1.2.lskolai végzettségek 1.3. Szakmai tevékenység részletezése 1.4.Továbbképzések 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó program 2.1. Célmeghatározások 2.2. Helyzetelemzés 2.3. Terveim fejlesztési lehetöségek 2.4.Vezetöi hitvallás 3. Mellékietek 4. Dokumentumok Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata Erkölcsi bizonyitvány

11 1. Szakmai önéletrajz 1.1. Személyi adatok Név: SzUletési hely. idő: Anyja neve: Családi állapota: Lakeim: Munkahely: Galló Katalin Eszter Mezőberény, október 13. Jakab Eszter hajadon 5650 Mezőberény. Bartók Béla utca 9. Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Békéscsaba, Szent László utca Iskolai végzettségek: Gimnáziumi érettségi: Petófi Sándor Gimnázium, Mezöberény Főiskolai oklevél: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged, orosz - testnevelés szakos általános iskolai tanár Közoktatási vezetö: Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar,

12 1.3. Szakmai tevékenység részletezése Pályakezdésem óta (1980) vagyok ugyanannak az intézménynek a pedagógusa, igaz akkor még, mint 4-8. sz. Általános Iskola volt, ma már Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda. Azóta jelentös változáson ment keresztül az intézmény. Kibövült a feladatellátása az óvodai szakfeladattal ban fejezödött be az az integrációs folyamat, amelyben különbözö nevelési szintű intézmények kapcsolódnak össze. így alakult ki a többcélú közös igazgatású intézmény, amelynek az óvoda- iskola program adja a szakmai vázát. A pályakezdésem után tizenhárom évig dolgoztam szaktanárként, és tanitottam mindkét szakomal. Tanári feladatom mellett osztályfönöki munkaközösség-vezetöi, a diák közösségek tanórán kivüli és sport tevékenységének aktiv szervezöjeként vettem részt az iskoia életében. Tagja voltam a szakszervezet vezetöségének ban egy évig tevékenykedtem a Békés megyei Sportosztály szakfelügyelöjeként, ahol a kilencéves korosztály tehetséges gyenmekeinek "távedzés" rendszerét dolgoztam ki megyei szinten, és folyamatosan edzösködtem ben visszamentem föállású pedagógusnak az iskolához, mert a korábban említett munkámban nagyon kevés volt az a feladat, amely a gyerekekkel való közvetlen kapcsolatot jelentett. Megerösödött bennem, hogy az iskola az a szintér, ahol igazán jól érzem magam és az igazán a pedagógus hivatásnak élhetek ban az elödöm nyugdijba vonulása után nyújtottam be elöször pályázatot az igazgatói állására. Nagy örömömre az Oktatási Bizottság és a Közgyűlés is támogatta pályázatomat ben közoktatási vezetö szakon pedagógus szakvizsgával egyenértékű oklevelet szereztem a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Tizenöt éve dolgozam intézményvezetöként, de a gyerekekkel való közvetlen munka, nagyon fontos sikerélmény számomra. Nagyon fontos számomra, hogy olyan intézményi légkört alakitsak ki ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat, és a pedagógusok nyugalommal végezhetik egyáltalán nem könnyű munkájukat. Nem volt könnyű ezt a nyugalmat biztositani, mert az intézmény helyzetében voltak krizis helyzetek, amelyeket nem voit egyszerű átvészelni. Ennek sikerességéröl a IMIP elégedettségi felmérésének adatai hitelesen beszámolnak. Intézményi feladataink között a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlöségének biztositása súlypontozottan szerepel. De mivel a tanulóink képesség szintje igen széles skálán mozog a tehetséges gyermekek felkészitésére is komoly hangsúlyt kell helyeznűnk. Ettöl lesz sokrétű az ellátandó feladat, és különösen értékes az eredmény. A munkánk különlegességét, egyediségét növeli, hogy az intézmény körzetében lakó cigány népesség szocializációs hátrányainak kompenzálását, az asszociálódó csoport elvárásainak való megfelelés is a fö rendezési elvek közé tartozik.

13 2002-ben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Békéscsaba cigányságáért plakett" kitüntetésben részesített ben "Eötvös József emlékérem" szakszervezeti kitüntetésben részesültem, amire a kollégáim te~esztettek elö, amely elöte~esztés vezetöi munkám elismeréséröl tanúskodik. A negyedik igazgatói pályázatom nyújtom be. Az eltelt időben sok vihart, változást átvészelt intézményem helyzete stabilizálódni látszik. Ennek érdekében teljesült egy jól funkcionáló integráció, amely magas szakmai szinvonalú körzeti feladat ellátást biztosit. A kompetencia mérések eredménye erösiti a nevelőtestület valamennyi tagját, hogy a kővetkezetes, magas szakmai szinlü munka, a befektetett kemény munka, a türelem meghozhatja az intézmény, az alkalmazás stabilitását. Ezúton is köszönöm a közös munkát Továbbképzéseken való részvétel Közoktatási vezetőképzés Pályázati referens (BME, Budapest, ) (Europa QktatásszervezO Betéti Társaság, 2004.) Romológiai / Ciganológiai ismeretek (Pécsi Tudományegyetem, 2006.) Menekültek magyarországi integrációjának elősegítése (BM Bevándorlás; és Állampolgársági Hivatal, 2007.) 5

14 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó program " A világ minden tücskének akad hely a kórusban, Egyikük hangja mély, a másiké magas. Némelyik hangosan ciripelfenn a telefomlróton. De aki csak tapsaini tud -Ient-. olyan is akad.. (Margaret Mantle) 2.1.Célmeghatározás A évi pályázatom elkészitésekor a helyzet speciális volt. Ugyanis az év szeptemberében alakult ki a végleges intézményi szerkezet az Achim - Lenkey óvoda integrációjával. Az integráció második lépcsője az új feladatok mellett szépszámú lehetőséget is rejtett az intézmény helyzetének stabilizálódása szempontjából. Atgondoltuk a céljainkat, feladatainkat. Nem volt egyszerű a szemléletfonmálás, és a csatlakozó óvodapedagógusok szemléletének átaiakitása. Az első nagy közös feladat a pedagógiai programok aktualizálása, elkészitése immár egységes rendező elvek mentén, de megtartva a telephelyek szervezeti és szakmai önállóságát. Jelenlegi pedagógiai programunkban a törvényi kötelezettségeknek megfeleltetett pedagógiai célokat határoz1uk meg. Szeretném tovább folytatni az eddigi pedagógiai munkát a fenntartó és az iskolahasználók elvárásainak megfeleltetve. Az iskola, szociokulturális környezetéből adódóan, nagy hangsúlyt helyez a nevelési feladatokra, a gyerekek hátrányainak kezelésére. Az esélyegyenlőség biz10sitása érdekében igyekszünk a körzetben élők gyermekeit már a törvényességet figyelemben tartva minél hamarabb bevonni az intézményes nevelésbe. Tapasztalataink alátámasz1ották, hogy ha a gyerekek szocializálása három éves koruktól folyamatosan, rendszeresen folyik, hátrányaik igen jó arányban csökkenthető. Nagyon fontos az óvodákban azoknak a nevelési területeknek az erősitése, amelyek a család illetve a kisebbségi nevelési szokásrendet kiegészitve, hatékonyan késziti fel a gyerekeket a közösségi élet szabályainak elfogadására, betartására. Az óvoda - iskola program célja az intézményi szintek közötti zavartalan átmenet biztosítása. Az új intézmény szerkezet színesíti a város intézmény hálózatát. Úgy érzem sikerült megtartanom az új szerkezetben a jó intézményi légkört. Továbbra is fontos a szülőkkel való pozitiv kapcsolat erősitése, a sokszinű, immár hagyományos programok lebonyolítása során szerzet élmények felhasználásával. Fontos feladat még jelenleg is az intézményről alkotott kép letisztitása, az itt folyó pedagógiai munka színvonalának elismertetése, a szemek nyitogatása.

15 .Ezért továbbra is olyan intézményt szeretnék: / Ahol a gyerekek, pedag6gusok, szülők kőzös munkájával az egyéni célok elérhetővé válnak, nyitott, érzelmileg gazdag kőrnyezet biztositja a gyerekek személyiségének fejlödését / Ahol a legfontosabb a gyermek és megvannak fejlődésének feltételei / Ahol a gyerekek nyitott, sokszínű kapcsolatban áll kömyezetével / Amely felszabadult légkört biztosit / J61 gazdálkodik személyi, anyagi, tárgyi erőforrásaival Az iskolai nevelö- oktat6 munkában a pedagógusnak meghatároz6 szerepe van. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtalálják a maguk.emberét". Akit kitüntetnek bizalmukkal, aki nem csak "érző ember", de j61 felkészült mester is a maga tefületén." (2003. évi igazgat6i pályázatom) Munkám során a kollegáim önáll6ságára támaszkodom, de elvárom tölük, hogy igényesek legyenek önmagukra, és munkájukra. A közeljövőben a pedag6gusokkal szemben állított elvárások közzé tartozik a kompetencia alapú nevelés és oktatás módszertani technikáinak elsajatitása. A rend, következetesség, nyiltsag, kiszámithat6sag fontos a j6 munkatársi kapcsolatok megteremtéséhez. Kölcsőnössé válásuk a j6 közérzet záloga, amely növeli az eredményességet, a sikert. E cél eléréséért megteszek minden tőlem lelhetőt. A stabil, f"szültségmentes környezet a pedag6gusok, gyerekek számára biztositja az önmegval6sítás lehetöségét. Szeretném tovább folytatni a hátranyos helyzetű és a cigánygyerekek esélyeit növelő pedag6giai m6dszerek megismerését, alkalmazását. Eddig a sajátos helyzetünkböl ad6d6an sok olyan m6dszertani technikat sajátítottunk el, amelynek alkalmazasa az eredményes iskolai élethez elengedhetetlen volt. Tovabbra is igyekszünk a gyerekek fejlesztéséhez, fejlödéséhez szükséges optimalis feltételeket megteremteni.

16 2.2. Helyzetelemzés A évi felújitás már elég távoli dátum, de azóta is folyamatosan igyekszünk az iskola állagát megóvni a szükséges karbantartási munkákat elvégezni, elvégeztetni. E tevékenységünknek köszönhetöen iskolánk jelenleg is az egyik legjobb állapotú intézménye városunknak. Az óvodai telephelyek állaga is jónak mondható. A Hajnal utcai épület új parkettázatot, új nyilászárókat, új foglalkoztató tereket kapott az elmúlt évek során. A Lenkey utcai épület felújitásának három üteme tavaly fejeződött be. Az óvodák megltélésében fontos szerepe van a feltételeknek. Teljesen más a légköre a felújltott, jól karbantartott, komfortos épületeknek. Igaz a ott folyó szakmai munka a leglényegesebb tényező, de ne feledjük el, hogy az személyi feltételekkel már csak,kapun belül' találkozik az érdeklődö. A két hatás együttesen hoz számunkra kedvezö döntéseket. Az óvodákban folyó magas szlnvonalú szakmai munka egy pillanatig nem vonható kétségbe. Nagyon fontos az összhang, az elhivatottság a felvállalt programok vonatkozásában. Büszkén állitom, hogy az integráció, amely nem mindig gördülékeny, súrlódás mentes, kiérlelt egy céltudatos egymás értékeit tisztelő, ismerö "ütőképes" kolleklivát. Amelynek erös kisugárzását a vendégségben, szakmai konferencia szekcióiban intézményünkbe látogatók idegenek is érzékelnek. Az óvoda -iskola program egyedül álló forma a környéken, amelynek működését a személyi oldal nagyon nagymértékben befolyásolja. Természetesen a lelkesedés nem lett volna elég, ha nincs meg a fenntartó támogatása, bizalma az intézmény felé, amit ezúton is köszönök. Az iskolai feladat ellátásnál fokozott figyelmet forditottunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók megsegltésére. A legfontosabb feladat továbbra is az esélyegyenlőség biztositása. A gyermekek hátrányainak csökkentésén folyamatosan munkálkodunk. Az iskola diák közössége jó szellemű, elfogadó toleráns. Nagyon sok gyermek szenvedi meg a család, mint a társadalom alapegységének, válságát. Főleg a nevelési feladatokat kell átsúlypontoznunk. Az intézmény és a szülők kapcsolata jó. A szülők nagy része örömmel kapcsolódik be az intézmény programjaiba, vagy kér, és kap segitséget gyermeke körül felmerült problémák estén. Problémát jelent az idő múlása. A tornaterem már tizenöt év óta látja el a mindenkori tanuló közösség igényeit, és aktlvan kiveszi részét az utánpótlás nevelésből is. Asportpadló boritás elöregedett, elveszítette rugalmasságát. Cseréje komoly egészségügyi problémák kialakulásától mentené meg a tomatermet igénybevevő gyerekek izületeit. Szükségünk van az óvodai udvarok játékainak szabványositására, balesetmentesitésére, és a szabadtéri testnevelési tananyag elsajátitását segitö eszközökre, területekre. Folyamatosan törekszünk források megkeresésére a problémák orvoslása céljából.

17 2.3. Terveim, fejlesztési lehetőségek 1. Terveim a pedagógiai munka hatékonyságának, eredményességének növelése. A modern pedagógiai elvárások, a kompetencia alapú nevelés és oktatás megvalósulásának megfelelő szintű teljesítése. A pedag6giai hozzáadott értékek megtartása. A szakrendszerű és nem szakrendszerü oktatás módszertani feltételeinek megteremtése az eredményesség érdekében. 2. A legfőbb szabályzó rendszer stabilizálódása, sokat jelenthetne az intézmények munkájában. Az eddigiekben megfogalmazott törvényi változások megval6sulása érdekében stabil légkörben a feladatok gyakorlati részének alapos kidolgozása minőségi változásokat hozna magaval. Nagyon sok, mondhatni pennanens feladat a dokumentumok folyamatos karbantartása, felülvizsgálata, átirása. Ezek a feladatok igen idő igényesek. Az adminisztráci6 nagyon sok időt vesz el egyéb fontos feladatok ellátásától. Folyamatosabb lehetne a mindennapok légkörének alakitasa. Törődés egymással, kollegákkal, gyerekekkel, folyamatos kommunikáció, visszajelzés az elégedettségről, dicséret, elismerés. Az egyéni teljesitményekre val6 odafigyelés és elismerés a gyerekek vonatkozásában megfelelően valósul meg. Az alkalmazottak értékelése a következő tanévlől törvényi kötelezettség, amelynek épitö, fejlesztő jellegét kivanom hangsúlyozni. 3. Továbbra is vállalom a belső dokumentumok törvény-, és szakszerűségéérta felelősségel. 4. Közös igazgatasú intézmény vezetőjeként igyekszem az óvodai feladatokat, változásokat is nyomon követni, nem azzal a céllal, hogy beleszóljak az óvodak szakmai munkajába, hanem azért, hogy tisztaba legyek az őket is érzékenyen érintő változasokkal, szükségleteikkel. Ugyan ezzel a céllal tajékoztatom öket az iskolai folyamatok lényegéről, megoldási lehetőségeinkről. Teljes nevelőtestület a kollekliv bölcsesség erejével jobb, mindenki számára elfogadható döntést képes hozni. Nagyon örülök annak, hogy integráció a nevelőtestület színtjén is megval6sull. 5. A tovabbi fontos feladatomnak tartom az intézményi légkör tudatos alakitásál. Az intézmény valamennyi alkalmazottjanak egy feladata van, természetesen a saját területén, az intézmény működésének biztositása. Együttműködésük eredménye latszik az intézmény megítélésén. A felnőtteknek a gyerekekkel karöltve kell az intézmény allagmeg6vasa érdekében tevékenykedni. Az osztalytermi rendszer nagyobb teret biztosit a értékek megóvása érdekében. Továbbra is fontos a környezet otthonossá, széppé tétele. 6. Mint mar emlitettem a nevelési feladatok veszik el a legtöbb energiánkat munkánk során. Rendezési elveink továbbra is a egységes és következetes pedagógusi elvaras rendszer. Hajlamosak vagyunk az eiégedetlenségre a gyerekek iskolaí magatartasával szemben. Vannak nehéz időszakok, nehéz korszakok. Bár az idegenek, és idegen környezet valahogyan jobban kihozza a gyermekek neveltségének szintjél. A statisztikai adatok alapján nem lehetünk elégedetlenek, mivel a gyerekek ~1 % példas és jó magatartású.

18 7. Nem könnyű a pedagógusok feladata. Nagyon fontos erkölcsi és általános értékek közvetitését kell felvállalniuk, a jelenlegi, sok területen megnyilvánuló érték válságban. A társadalmi folyamatok nagyon sok területröl közvetitik ezt a.válság özönt" a gyerekek felé, akik a családok felbomlása, válsága miatt, csak az intézmény keretein belűl szembesülnek bizonyos szabályokkal. A biztonságot adó légkört úgy kell alakítanunk, hogy megtaláljuk a gyerekek felé vezetö uta!. Nem törekszem unifonmizálásra, de meggyöződésem, hogya gyerekek is jobban érzik magukat a világosan, tágasan meghatározott korlátok között, mint.kicsapva össze-vissza kóborolva veszélyes terűleteken. Fontos a személyes példa, a közös tevékenységek során szerzett tapasztalatok, élmények hatása. 8. Pedagógiai koncepciónk összecseng a törvényi elvárásokkal, és az iskolahasználók igényeivel. Hiszen továbbra is fontos Az alapkészségek fejlesztése Kommunikációs képesség és viselkedés kultúra Testi és lelki egészségfejlesztés Felzárkóztatás és tehetséggondozás A továbbtanulásra való lelkészítés A NAT által meghatározott kulcs kompetenciák lényegileg lefedik az eddig kiemeit fejlesztési területeke!. g. A lexikális ismeretszerzés arányainak megváltoztatás, és az alkalmazható tudás elötérbe kerűlése a képességek fejlesztésére teszi a hangsúlyt. Komoly szemléletváltást és módszertani megújulást kell megvalósitanunk, hogy továbbra is eredményes munkát végezhessonk. Módszertani kultúránk lejlesztéséhez ki kell használni minden továbbképzési lehetösége!. Szándékaimat a továbbképzési keret felhasználásánál szeretném érvényesiteni. 10. Szakmai eredményeink ismertetésével szeretném a szolői közösséget bevonni az intézmény megítélésének javitásába. BennOk, akik elégedettek munkánkkal, növeini az intézményi lokálpatriotizmus!. Hiszen sikereinkben benne van az ö támogatásuk, segitségűk.

19 2.4. Vezetői hitvallás Az. eddig leirtakból kitünik mit tartok fontosnak az intézményben és mire törekedtem az elmúlt évek során. A vezetői munkám során sok olyan helyzet adódott, aminek megoldásához szakmai tudásom, felkészültségem felhasználására szükségem volt. A demográfiai változások a gyermek létszám alakulása kritikus helyzetbe hozta az intézményt. A külső környezet befolyása mindig befolyásolta az iskola megítélését. Volt mi ellen küzdeni, de a legjobb az volt, hogy volt még miért küzdeni. Az. integrációnak is meg voltak a nehézségei. Azzal, hogy az óvodák integrációja megtörtént az óvodák és az iskola helyzete is stabilizálódni látszik. Többször volt szükség megújulásra, a kollektlva feltöltésére, a bizalmuk a hivatásukban, a munkájukban megmaradjon. A nehézségek összegyúrták a kollekllvát és megerősítették.nagyon kemény munkát végeztünk a szakmai sikerek és a pozitiv megitélés érdekében. Nem volt könnyü egy több éven keresztüí lebegtetett, bizonytalan helyzetben dolgozó emberektöl jó teljesitményt elvárni. Sikerült önbizalmukat, hitüket megtartani. Ezekben az időszakokban fontos volt, hogy bízzanak a megtalált utak járhatóságában. Bizzanak bennem, mint emberben, vezetöben. A személyes példát tartom a legjobb nevelési eszköznek. Ezek a helyzetek határozottságok, energikusságot, következetességet, humánumot és toleranciát vártak el mindannyiunktól, igy tölem is. Az. eredmények megerösltenek, és további eröt adnak. Jó úton járok, helyesek az elképzeléseim. Nagyon remélem, hogya következö évek beiskolázási számai, az óvodai létszámok alakulása, hoz némi stabilitást, lendületet a további munkához. A koílektlva segitségét támogatását ezúton is köszönőm. Összefogással egymás munkájának segitésével és megbecsülésével valósithatók meg hosszú távú terveink. Szeretném, ha tevékenységünket továbbra is a gyermekszeretet és az intézményhez való ragaszkodás vezérelné, ami az intézmény stabillzálódását jelentené. Remélem, lesz eröm, egészségem és kitartásom, hogy hasonlóan vezessem az intézményt az elkövetkezendőévekben is, ha a fenntartó támogatja "jbóli megbizásomat.

'Jff'- 4/200<1'-] Xli. ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i. Békéscsaba Megye; Jogú Város. Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7.

'Jff'- 4/200<1'-] Xli. ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i. Békéscsaba Megye; Jogú Város. Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Békéscsaba Megye; Jogú Város KÖZPONTI IKTATÓ!---.:..=~=:..:..:.=.:.:...:.:...:::_-_., ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2011

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2011 46 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2011 Iktatószám: Békéscsaba, 2011.november ------------------------------------------------- P.H. 2 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi PÁLYÁZAT a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény - vezető helyettesi beosztás ellátására Kecskemét, 2015. június 15. Lázár Csilla Olga pályázó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 Tartalomjegyzék: I. HIVATKOZÁSOK... 5 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben