DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés"

Átírás

1 DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió Bevezetés Századunk közepén a már hosszú időre visszatekintő szegénységszociológiai kutatások vonulatából kiemelkedett a szociálpolitikai iskola jelentős képviselőjének Marshallnak a munkássága. Szemléletét Titmuss vette át, vizsgálva az egyenlőtlenségek és a szegénység elméletét. Iskolájának fő képviselője Peter Townsend volt, aki a szegénységkutatás leghasználhatóbb metodikáját dolgozta ki.' A második világháború után a fejlett tőkés országokban felgyorsult a szociális rendszerek fejlődése. 2 Körvonalazódott egy új típusú felfogás, amely a szociális biztonságra" hivatkozott, ebben látva a jóléti állam egyik fő funkcióját. 3 Magyarországon a sorsforduló évében jelentek meg Kovács Imre és Zentay Dezs ő művei képet adva az ország nyomorúságos helyzetéről. 4 Szekfü Gyula híres művében, Heller Farkas pedig nagy munkájának má sodik kötetében ugyancsak érintett szociális kérdéseket. 5 Moór Gyula ismert jogbölcselő a sztálini alkotmány szociális motívumaira hivatkozott.' Színvonalas tanulmányokat írt a szociális átalakulásról Bibó István is.' A szociálpolitikai munkáról a tárgyalt korszakban születtek még kisebbnagyobb írások. Dr. Benedek Jenő, Dobó István, Pollákné Stern Szeréna és Dr. Gulácsy Iván cikkei említendők itt főként. Az újabb feldolgozások 1 Bokor ETgnes : Szegénység a mai Magyarországon. Bp , 27. old. 2 Ferge Zsuzsa : Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei. Bp old. 3 Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Bp , 86. old. 4 Kovács Imre : Elsüllyedt ország. Bp , Zentay Dezső : Beszélő számok, Bp Szekfü Gyula: Forradalom után. Hasonmás kiadás. Bp , Heller Farkas : Közgazdaságtan II. I~öt., Mérnöktovábbképz ő Intézet. Bp Moór Gyula : Tegnap és holnap között. Bp old. 7 Bibó István : A magyar demokrácia válsága. Valóság , sz., Uő. : A magyar társadalomfejl ődés és az 1946, évi változás értelme. Válasz június. 8 Dr. Benedek Jenő: A szociális szakszolgálat mai feladatai. Szociális szakszolgálat, október 1-4. o., Pollákné Stern Szeréna nyilatkozata. In. : I. R. Budapest szegényei. Demokrácia, , sz. 8. old., Dobó István: A népjóléti minisztérium szervezeti felépítése és a szociálpolitikai munka perspektívái. Szociálpolitika, augusztus, 12. old., dr. Gulíccsy Iván : A társadalombiztosítás szerepe a magyar szociálpolitikában. Szociális Szakszolgálat, sz.

2 közé tartozik Baksay Zoltán könyve a munkaerőhelyzetr ől és a munkanélküliségről, Bánfalvy Csaba már idézett műve ugyancsak erről a témáról. Szelényi Iván a városszociológia témakörében az egyenl őtlenségeket állítja vizsgálatai középpontjába.l Köztudott, hogy a szociálpolitikai szakirodalom a múlt század végétől tekintélyes mennyiségűre duzzadt. Erről előző írásainkban röviden már szóltunk.' 1 Az újabb helytörténeti írások szerzői ebben a témakörben Klaniczay Gyula, Molnár László, Gazdag István és Mervó Zoltánné. Egészségügyi és gyógyszertörténeti tanulmány szerzőiként szerepelnek még Bezerédyné Hertelendi Mária, Hencz Aurél, Zalányi Sámuel, Balogh Béláné, Pörge Józsefné, Timár József és Karmazsin László.'z Debrecenben február 22-én már sürgették a szociálpolitikai ügyosztály felállítását, amint azt a város törvényhatósági bizottságának közgyűlési jegyzőkönyvében olvashatjuk. l3 Az első világháború után még né hány évig működött Debrecenben a szegényügyi bizottság, de ez megszűnt és január 1-tői feladatát a népjóléti bizottság vette át t ői a szociálpolitika és a közegészségügy az önkormányzatokat is irányító Belügyminisztérium hatáskörébe került. Ezután a szociális ~kérd~ések intézése is az önkormányzatokon belül törtérit. A polgármesteri hivatal egyre nagyobb mértékben kényszerül arra, hogy szociális kérdésekkel foglalkozzon. A negyvenes évek elején már arról olvasunk, hogy a szociális ügyosztályhoz szociális vizsgálói állásokat szerveznek.' 4 A szociális ügyosztály március 17-én magába olvasztotta a népjóléti hivatalt. Az ügyosztály felügyeletet gyakorolt az 1903-ban szervezett állami gyermekmenhely, valamint a szegényházból átminősített szociális otthon felett is. Csak a tanácsrendszer kialakulásával szűnt meg. Ugyaneddig működött a városi főorvosi hi- 9 Baksay Zoltán : A munkaerőhelyzet alakulása és a munkanélküliség alakulása Magyarországon. ( ) Bp Szelényi Iván : Városi társadalmi egyenlő tlenségek'. Bp Major Zoltán László : Adatók Debrecen város szociálpolitikájának kérdéséhez HBMLÉ XV. (Szeré. : Gazdag István) Db old. Uő. : Megjegyzések Debrecen város szociálpolitikájának kérdéséhez az közötti id őszakban. HBMLÉ. XVI. megjelenés alatt. 12 Klaniczay Gyula: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány népjóléti miniszterének' Debrecenben kiadott rendeletei, Orvostörténeti közlemények, 1970., Molnár László : Az életkörülmények változásának néhány jellemzője Hajdú-Bihar megyében a felszabadulás után. = Közlemények a marxizmus-leninizmus köréb ől, DATE Db. ( old.) Uő. : i;letszínvonalunk 3 évtizede, Alföld 1975/4, old. Gazdag István : A termelőszövetkezeti parasztság életkörülményei Debrecenben ( ). HBMLÉ. VI. (Szeré'. : Gazdag István) Debrecen, old. Bezerédyné Hertelendy Mária-Hencz Aurél-Zalányi Sámuel : Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért. Bp old., Balogh Béláné- Pörge Józsefné : A debreceni egészségügy rövid története (Egészségügyi Munka, sz old., Timár József : A szocialista gyógyszergazdálkodás 25 éve Hajdhí-Bihar megyében. = Gyógyszerészeti Krónika, sz old., Karmazsin László : A magyar egészségügy strukturális feszültségei. Debreceni Szemle. 1989/ old., Mervó Zoltánné : Debrecen város egészségügye a levéltári iratok tükrében. HBMLÉ. XII. (Szeré. : Gazdag István) Db., , old., Uő. : Az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal és a Munkaerőtartalékok Hivatala 51, sz, debreceni kirendeltségének iratai a Hajdú- Bihar megyei Levéltárban ( ). HBML, XI. (Szeré. : Gazdag István) Debrecen, old. 13 HBML. IV. B. 1403/a február HBML. IV. B. 1406/a /1924., IV. B. 1406/b /1943.

3 vatal is. A városi tanácsok, illetve végrehajtó bizottságaik megalakulásával megszűntek olyan szervek is, mint a közellátási nyilvántartó, a tisztiorvos, a városi orvos, a városi szociális titkár és a szociális felügyelő. A 160/1950. (VI. 14.) MT sz. rendelet meghatározta az újonnan alakult X. közegészségügyi és népjóléti osztály ügykörébe tartozó funkciókat. Ez a rendelet szabta meg a különböz ő szinten működő tanácsok egészségügyi feladatait. A megyei közegészségügyi és népjóléti osztály a volt alispáni hivatal népjóléti és kulturális csoportjából, a tisztifőorvosi hivatalból és a megyei árvaszékből alakult meg 15-ös létszámmal. Keretében két csoport működött, az egészségügyi és a gondozási. Ide kapcsolták még a szociálpolitikai ügyeket és a gyámügyi feladatokat is. További átalakítást jelentett a belügyminiszter ágazati felügyeleti jogkörében kiadott f (II. 8.) BM számú rendelete, amely intézkedett az egészségügyi osztály megszervezéséről január 31-i határidővel. Ezzel megszűnt a közegészségügyi és népjóléti osztály, mely jogelődje volt az új egészségügyi osztálynak.l8 Az 1945-ben bekövetkezett társadalmi változás a szociális kérdés szempontjából is rendkívül ambivalens volt. Bibó István 1944 álforradalmára" és 1945 félforradalmára" utalva kifejtette, hogy a torz politikai fejlődés folytán a fasizmus programjába sok szociális feszítőerő került. Ezek innen jutottak a köztudatba és hatottak az átalakulás éveiben. Bibó már 1942-ben elmarasztalta a korabeli politikai vezető réteget a szociális munka" címén űzött, önigazoló pótcselekvések kultusza miatt."' A koalíciós időszakban, 1947 tavaszán a mezőgazdasági népesség helyzetét és a munkanélküliséget tartották a legfontosabb szociálpolitikai kérdésnek, a hagyományos szociális" feladatok a társadalombiztosítástól a lakáskérdésig és szegényellátásig csak ezután következtek. l' A szociálpolitika célja 1948 elején így fogalmazódott meg : Ez a szociális viszonyok javítása és egyúttal a nép gazdasági, egészségügyi és művelődésügyi színvonalának emelése. Lényegében a szociálpolitika a mindenkori gazdasági rendszer függvénye és feladata, általánosságban a társadalmi rendszer gazdasági egyenlőtlenségeinek tervszerű kiegyenlítése."'~ Sokan az első hároméves terv szövegéből egy általános népjóléti" politika körvonalait olvasták ki. Az ~VIDP szociálpolitikai programja pedig 1948 júniusában megállapította, hogy a népi demokráciában megvalósult a munkásság évtizedes szociálpolitikai programjának legtöbb követelése"." Kelet-Európában az új államapparátus kialakulása után teljesen eluralkodott ez a szemlélet. Majdnem teljesen eltörölték az önálló népjóléti intézményeket, s a szakszervezetek vették át azoknak a funkcióknak a legtöbbjét, melyeket Nyugaton általában a kor- 15 Bikki István : A városi tanácsok végrehajtó bizottságainak hivatali szervezete Levéltári Szemle, 1989/ old. A helytörténetírás levéltári forrásai. III (Szerk. : Gazdag István) Db , 66, 161, old., Mervó Zoltánné : A Hajdú-Bihar Megyei Tanács és Debrecen város egészségügyi szolgálatának ágazati felépítése, hatásköre között. Levéltári Szemle 1973/ old. 16 Oltványi Ambrus : Alternatívák és értékpluralizmus Bibó István gondolatvilágában. Valóság 1989/8. 90, 95. old. 17 Ferge, Zsuzsa : Fejezetem a magyar szegénypolitika történetéb ől. Bp old. 18 Dr. Benedek Jenő : A szociális szakszolgálat munkája években. Szociális Szakszolgálat, január-március. 11. old. 19 Ferge Zs. : i. m old.

4 mányzati jóléti hivatalok látnak e1. 2 Nem valósulhatott meg a koalíciós időszakban felmerült Szociálpolitikai Intézet terve sem, több más elképzeléssel együtt. 2 ' Megsemmisült 1948-ban a nettlement-szerűen működő első magyarországi Főiskolai Szociális Telep, mely előzőleg 1932-től az Országos Szociálpolitikai Intézet címét viselte. 2z Az utolsó népjóléti,miniszter, Ratkó Anna hangsúlyozta, hogy népi demokráciánk egész társadalmi és gazdasági rendszerének minden tette és intézkedése szociálpolitika".~' a A gazdasági növekedéssel kapcsolatos megszállottság egyenes következménye volt a gazdasági szempontok elsőbbsége a jólétiekkel szemben. Z4 A Népjóléti Minisztérium 1950-ben meg is szűnt a szociális szakszolgálattal, segélyezéssel, a szociálpolitika területi, ill. népi szerveivel együtt. Helyette létrejött az Egészségügyi Minisztérium, a szociálpolitika pedig a társadalombiztosításra és a munkavédelemre szűkült. 2 ' Az újjáépítés során fel sem merült átfogó szegénységkoncepció kialakításának szükségessége és az ötvenes évek elején, ha létezéséről szó esett, a múlt számlájára írták vagy a jobb jövőért hozott áldozatnak mondták. 2 Kialakult egy paternalista szemlélet, mely szerint az állam jóságos gondoskodása minden problémát megold, a- szociálpolitika pedig perspektivikusan felesleges, hiszen a szocialista állam minden intézkedése eleve szociális. 2' Ez a felfogás fenyegető következményekkel járt. Egyrészt felelős volt a rendszer egyenl őtlenségéért, másrészt a társadalmi igazságosság eszméjét is diszkreditálta.za Újjáépítés, lakáshelyzet, egészségügy Debrecen városát a háborús pusztítás nagyon súlyosan érintette. Az évi nyári és őszi légitámadások, a városért folyó harcok során a termelés megbénult. 2 A város lakóépületéb ől elpusztult vagy súlyosan megrongálódott 5850, az épületek 50,1 /o-a. Megrongálódott 2317, az épületek 19,8 /o-a. Tehát a város lakóépületeinek mintegy 70 /o-át viselte meg a háború. 3 Nem volt csekély az emberveszteség sem. Ezekben az időkben a város lakosságának jelentős része a környező tanyákra és a falvakba menekült. Ezért Debrecen lakosából 1944 "' zén mindössze ember tartózkodott a városban. 3 ' Dolgozatunkban a vábbiakban a szegénység probléma mellett a lakás- és egészségügyi viszon kat, a munkanélküliség és a hadifoglyok helyzetét vizsgáljuk. Az üldözések és a háborús események életrehívták az ún. tudakozó vagy kereső lapokat. Debrecenben 20 Szelényi Iván : Új osztály, állam, politika. Bp old. 21 Ferge Zs~ : Fejezetek... i. m old. 22 Szociálpolitika, január. 1. old. BalaYpap Ferenc : A magyarországi nettlement története (II). Esély 1990/ old. 23 Ferge Zs. : i. m old. 24 SzelEnyi L : i. m old. 25 Ferge Zs. : i. m old. 26 Bokor ~4. : i. m old. 27 Kuicsár Kálmdcn : A modernizáció és a magyar társadalom. Bp ald. 28 Szelényi L: i. m old. 29 Debrecen iparának története. (Szerk. : Ránki György) Db old. 80 Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története. (Szerk. : Tokody Gyuta) Db: old. 81 Uo. : 870. old. ~14

5 először a Menekültek Értesítője" jelent meg január 24-én. Hamarosan létrejött a Menekültek Tudakozó Irodája is, amely országos hálózatot akart kiépíteni. Az iroda Budapestről értesült, hogy a hadműveletek megszűntek és az értesítő szerkesztését is befejezte. A Magyar Vöröskereszt hivatalos hetilapjaként jelent meg február 22-én Hol vagy?" címmel a másik tudakozó lap. 3a Már október 21-én megkezdődött a romok eltakarítása. A helyi közigazgatás megszervezte a közmunkákat és az üzemekben is előkészületeket tettek a termelés megindítására. 33 A polgármesteri hivatal működése is megkezdődött október 22-én ideiglenes megbízott polgármesterrel az élen. A polgármester elnöklete alatt április végétől ismét megszervezték a városi tanácsot, amely lényegében a város ügyosztályainak vezetőiből álló testület volt, külső személyek rendszeres részvétele nélkü1. 34 A szociális ügyosztály munkaköre kiterjedt a hadisegélyek kifizetésére. Ezek havi összege az évben havonta a pengőt meghaladta. Segélyezte a hadbavonultak hozzátartozóit egy hónapban mintegy pengő összeggel. Sokrét ű feladatai mellett foglalkozott a lakosság különböz ő panaszainak felvételével és a hajléktalanná vált bombakárosultak elhelyezésével, valamint gyorssegélyezésével. 3s A szociális ügyosztály vezetője a polgármesternek azt jelentette az augusztus 1-jétől október 20-ig terjedő időszakról; hogy a szükséglakások is részben lakhatatlanná váltak, vagy komolyabb rongálódást szen vedtek. 3 Központi kérdés volt az újjáépítés, amely 1945 tavaszán felgyorsult. A város műszaki bizottságának április 18-i ülésén 5 tagból álló középítési felügyelőbizottság alakult. Ez év június 23-án a debreceni nemzeti bizottság elhatározta újjáépítési bizottságok létesítését. Az újjáépítési bizottság megvitátta a város lakóépületeinék helyreállítását. Megkezdték a szervezett és kötelező közmunka mozgósítást, gyorsabban haladt a romeltakarítás. 3' Szabó Kálmán polgármester év végén úgy nyilatkozott, hogy a megrongálódott magánépületek 5-10 / -át teljesen, 50 / -át ideiglenesen sikerült rendbehozni. 38 Az újjáépítési munka beindítása országosan is az egyik alapvető feladat volt, ezért 1946 májusában létrehozták az Újjáépítési Minisztériumot. 3 A lakásviszonyok közül a legnyomorúságosabb kategóriát a szükséglakások jelentik. Ilyen lakások voltak a Mikepércsi és Gázgyár utcán, a Kishegyesi úton, a Hajnal utcán és a Nyulason. Részben lakhatatlanná váltak ezek közül a Mikepércsi és Gázgyár utcaiak, a Kishegyesi úti szükséglakások esetében pedig 144 lakásból 27 lakhatatlan volt.' Évekkel később is súlyos probléma maradt a szükséglakók helyzete. Ezért a városi tanács a Huszárlaktanya területén is szükséglakótelepet alakított ki. yl Az előző év- 32 Bényei Miklós : A felszabadult Debrecen sajtója (1944. október április) II. rész. HBMLÉ. XI. (Szerk. : Gazdag István) Db old. 33 Debrecen iparának története... i. m old. 34 A helytörténetírás... III. i. m. 64, old. 35 HBML. XXI. 505/a. 7. d /1944., július Uo. : 1. d. 205/1945., április Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának' története, m. 398., 399., 400. old'. 38 Debrecen iparának története... i. m old. 39 Bánfalvy Cs. : i. m old. 40 HBML. XXI. 505/ /1945., április 6. Uo. : 3/1944., november 22, 41 Uo. : 10/1944., november 20., uo. : 11/10/1947.

6 ben pedig a városi tanács /1946. II. sz. határozatával december 11-én a Tüzérlaktanya kezelését a szociális ügyosztálynak adta át. Ebben az épületben 78 család kapott lakást. 42 Továbbra is kétségbeejtő volt a szükséglakótelepen élők helyzete. A Néplap január 9-i száma is sötét képet fest a Kishegyesi úti szükséglakótelepről, ahol két kisgyermek és az anya megfagyott. Végh Dezső polgármester-helyettes és Dr. Matkó Imre, a szociális ügyosztály vezetője kiszálltak a helyszínre. A szükségtelep a legszörny űbb elképzeléseket is felülmúlja" - állapították meg. A szobák 3x4 méter alapterületűek, az ajtó közvetlenül a szabadba nyílik, több helyen üveg helyett rongyok és fatáblák védik az ablakokat. Végh Dezső a kimenő asztalost javítasra utasította, Matkó tanácsnok pedig közölte, hogy a szegényházban felállítandó népkonyhán a szükségtelep lakói pár napon belül ebédet fognak kapni.'3 Már 1944 őszén a polgárnnester lakáshivatalt állított fel dr. Nagy Gyula tanácsnok vezetésével, hogy valamiféle megoldást találjanak a nehéz helyzetben. A lakáskiutalásnál elsősorban a köztisztviselőket és a több gyermekeseket kívánták előnyben részesíteni. Megállapították, hogy az addigi lakbért kell figyelembe venni a lakbérek fizetésénél. y4 Az újjáépítés során 1947 tavaszán a lakás-helyreállítási akcióval és a közmunkákkal öszszefüggésben megkezdődött 100 munkáslakás építése. 45 Mégsem lehetett a lakáshelyzetet optimistán jellemezni. Kitűnt ez a szakszervezetek szakmaközi bizottságának október 16-án megfogalmazott értékeléséből :... ezrek és ezrek vannak olyan lakásviszonyok között, hogy egy szobában és konyhában 6-8, sőt, nem ritka esetben 10 személy van bepréselve, nem is szólva a pincelakásokról, amelyek még mindig nagy számban fennállanak." Javasolták, hogy a városi tanács állítson fel lakáskatasztert, utaljon ki lakásokat a nehéz körülmények között élőknek. Az utca és háztömb bizalmiak is végeztek ilyen munkát, azonban ez a lakáshivatal, vagy egyes lakáshivatali tisztvisel ők magatartása miatt nem járt kellő eredménnyel. 4s Debrecen városának rendkívül sok tanyai lakossal is számolni kellett. A háború után épült halápi tanyák házai korszerűtlen viskók voltak. A lakosok többsége egyszobás lakásban élt, otthona minimális felszereltséggel sem rendelkezett. A lakóépület sok esetben egybeépült az istállóval.4' Külön probléma volt a szétszórt tanyarendszerű telepedési viszonyok miatt a lakosság közigazgatási ellátása és általában gondozása. Hátrányos helyzetűek voltak Debrecen következő részei : Rákosi telep, Gerébi telep, Olajüt ő, Czeizing telep és természetesen a környező tanyavilág megszámlálhatatlan mezőgazdasági idénymunkásával együtt.4s A lakásviszonyok mostoha körülményei szoros kapcsolatban álltak az egészségügyi helyzettel. Még 1949-ben is a lakosság rendelkezésére álló lakásból 57,6 / -ot avultnak, 13,7 / -ot egészségtelennek nyilvánítot tak. 61,6 / volt egyszoba-konyhás, de 9,1%-a csak egy helyiségből állt. 42 Uo. : 11/120/ Néplap január HBML. XXI. 505,í1. 10/1944. november Debrecen iparának története... i, m old. 46 Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Db (Szerk. : Gazdag István-Vaskó László) old. 47 Gazdag L : A termel őszövetkezeti parasztság... i. m old. 48 HBML. XXI. 110/a. 1.

7 Földszintes volt 97,1% és többszintes csak 2,9%. A lakások 13,3%-a vert földes padlózatú volt, ezen épületekben élt a lakosság 15,7%-a.ys Kedvezőtlenek voltak a város településhigiénés adottságai is, a kommunális ellátottság nem volt kielégítő. 5 Míg a középs ő ún. városmagban a város lakossága jó higiénés körülmények között élt, addig a kertségekben aránylag kevésbé volt ellátva és a tanyavilágban a minimális követelmények sem voltak meg. 5 ' Dr. Hollóssy Andor tiszti főorvos december 21-én azt írja jelentésében, hogy az udvarokon gyorsan rothadó konyhahulladék van szétszórva. A házfelügyelők nem törődnek a környezetükben lévő szeméttel. 5a A tanyaközpontot egészségügyi szempontból a városi orvos látta el. Rendszeres egészségügyi ellátás nem volt biztosítva. Fertőző betegségek közül a tbc 2%-os mértékű volt. Indokolt volt a lakosság számából következően állandó bába kihelyezése. Súlyos higiéniai probléma volt az, hogy a szennyvíz nem vezethet ő el. Szükséges volt emésztőgödrök létesítése. 53 Dr. Hollóssy Andor tiszti főorvos április 25-én jelentésében azt írta, hogy Debrecen nagy kiterjedésű tanyavilágában lélek él, de ezek a nagy távolság miatt a gondozásból kiesnek. Hollóssy már két évvel azelőtt javasolta tanyai központok felállítását, hogy az egészségvédelem a külterületeken is kielégít ő legyen. Akkor, 1947-ben, felvetette a vándorrendelés szervezését. Elképzelése szerint az orvossal együtt egy védőnő is kiszállna, aki részt venne a rendelésen, illetve orvosi tanácsadásokon és családlátogatásokat végezne. Tanyai egészségvédelemi vándor tanácsadó létesítését tervezte a következő területeken : Pallag, Nagyuracs, Hegyes, Diószegi út, Hármashegy, Ebes. Ezeken a területeken az orvosi rendelés, tanácsadás az ott levő iskolákbán volna lebonyolítható. Egy-egy tanyai egészségvédelmi központot hetenként látogatna meg az orvos és a védőnő. 5y A tervben jármű igénylése is szerepelt. A város évi költségvetése forintot irányzott elő a vándor egészségügyi szolgálat autójának fenntartás.ára. 55 Gondot okoz a tanyai lakosság problémái mellett az is, hogy Debrecen területén 284 olyan cigánylakos van, akinek rendszeres foglalkozása nincs, így fokozottabb közegészségügyi ellenőrzésre szorul. 5s A közegészségügyi jelentésekből az tűnik ki, hogy ipar- és munkaegészségügyi vizsgálatok is folytak a gyárakban, iparvállalatokban, üzletekben. Az évben többek között a Debreceni Textilművek Termelő és Munkásszövetkezeténél levő tűzrendészeti és egészségügyi hiányokra mutattak rá. Kifogásolták a munkás mosdó-, öltöző- és étkezőhelyiség hiányát. Nem volt kötszer a Hajdú Hántoló és Daráló üzem Termelő és Értékesítő Szövetkezet telepén. Ugyanilyen hiányosságok mutatkoztak Debrecen Város Világítási és Vízmű Vállalatánál is. Az év első felében Debrecenben tartott gyárvizsgálatok jegyzőkönyveinek hiteles másolatát a tisztifőorvos 49 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában (Szerk. : dr. Törös Béla) Db , old. 50 Uo. : 105. old. 51 Uo. 52 HBML. XXI. 507/a / Gazdag István : Adalékok a debreceni tanyavilág felszabadulás utáni tsrténetéhez. HBMLÉ. III. (Szerk. : Gazdag István) Db , old. ~4 HBML. XI. 507/a /1949., 1949, április 25., XXI. 505/ , március HBML. XXI, 505/b /1947. bkgy., szeptember HBML. XXI. 507/ a /1949.

8 felterjesztette a Népjóléti miniszternek.'' Kiterjedtek ezek a vizsgálatok más területre is. Lakóház- és környezetvizsgálat volt 1948-ban : 1294 esetben. Ipari munkáslakásokat vizsgáltak 75, gyári étkezőket 22, fürdőket pedig 10 alkalommal. A közegészségügyi helyzetet súlyosan érintette, hogy jórészt elavultak, vagy a háború alatt elpusztultak a város kórházépületei. Háborús sérüléseket szenvedtek a klinikai épületek is. Az 1947-ben megindult helyreállítási munkák befejezése után fokozatosan megkezdődött a fekvőbeteg-ellátás feltételeinek korszerűsítése. 59 Erre vonatkozólag álljon itt néhány adat az 1949-es évről. Az egyetemi klinikák 800, a városi kórház 332, a tüdőbeteg gyógyintézet 410, a zsidókórház 50 ágyával együtt összesen 1592 fekvőbeteg gyógyintézeti férőhely állt rendelkezésre nemcsak az egész város és a megye nagy része, hanem az egész Tiszántúl speciális szakellátást igénylő betegei számáras A volt Auguszta Szanatórium január 1-jétől Állami Tüdőgyógyintézetként folytatta munkáját, majd 1948-ban megnyílt a mellkassebészeti osztály. s l A város tüdőgondozó intézetében 1946-tól már szűrővizsgálatok is folytak. ó2 De voltak nehézségek is bőven. Az 1949-ben felépült Bethlen utcai rendelőintézet a zsúfolt követelményeknek nehezen tudott megfelelni. Előbb a II. sz. Rendelőintézet létrehozása, majd az Orvastudományi Egyetem klinikáin megindított szakrendelések sem tudtak lényegesen változtatni.s3 Fertőző betegek részére csak az egyetem belklinikája és a gyermekklinika fertőző pavilonja állt rendelkezésre nagyon korlátozott számban. Megoldásként az évben épült Fertőtlenítő Intézet berendezése jöhetett számításba járványkórház céljára. A tisztifőorvos erre a célra kért a minisztertől ellátmányt. A működő egészségvédelmi intézmények közül megemlítendő az Anya- és csecsemőotthon, a Városi bölcsőde, Dohánygyári bölcsőde, az Egészségügyi gyermekotthon, mely gyenge tüdej űek gyermekotthonaként működött. Ugyancsak az egészségvédelem szolgálatában állt az Ápolónő- és védőnőképző-intézet, a különböző népegészségőri tanfolyamok és a Vöröskereszt által rendezett önkéntes ápolónői tanfolyamok. ss Szegénysegélyezés, munkanélküliség, hadifogoly-szolgálat A háborús pusztítások után szembe kellett nézni a közellátás nehézségeivel. Köztudomású, hogy az ellátási gondok, a feketézés és az élelmiszerek magas ára általános jellemzője volt az ország akkori helyzetének. A Tiszántúli Népszava" 1945 októberétől rendszeresen bírálta a közellá- 57 Uo. : 227!1946., december Uo. : 615/1949., május 6. '59 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában Uo. : 12. old. X61 meze Dénes okt. 1. dr. : A debreceni mellkassebészet 40 i. m. 14. old. éve. ~62 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában Uo. : 14. old. 64 HBML. XXI. 507/a /1946. a65 HBML. XXI. 110 ;b. 2, /1-2., 3200/1-1950,, XXIII. 1951, január 15. Orvosi Hetilap, i. m. 32, old /b ;64.,

9 tást. Állandósultak a súlyos kenyérgondok, állami intézmények ostromolták a városi közélelmezési ügyosztályt is. Őry István közellátási kormánybiztos főispán június 17-én a Közellátási Felügyel őségnek a következőket írta : Köztudomású, hogy a következő hónapok a kenyérellátás biztosítása körül a lehető legnagyobb erőfeszítéseket kívánják." s ' Élelmezési cikkek kiutalását kérik különböző intézmények is, a gyermekmenhely, a klinikák, a gyermekkórház, a napközi gyermekotthon, a népkonyha és más szociális létesítmények is. s8 Az augusztus 1-jén meginduló stabilizáció valamelyest javulást hozott. Korántsem rendeződött azonban minden társadalmi réteg anyagi helyzete. Különösen nehéz körülmények közé kerültek azok a városi köztisztviselők és munkások, akiket B-listáztak, vagy más okokból elbocsátottak. s Egyik legfontosabb feladat a szegénysegélyezés volt, amely mindjárt 1944 őszén előtérbe került. A városi szociális ügyosztály fogalmazójának jelentésében az egyik legfontosabb teendő a szegényeknek ingyen orvosi kezelést biztosító igazolványoknak a kibocsátása volt. A második legsürgősebb feladatnak a hadbavonultak hozzátartozóinak segítése bizonyult. Ez utóbbi célra az ügyosztály egy hónapban mintegy pengő összeget fizetett ki. A népjóléti hivatalnál ebben az időben segélyezés előkészítési és gondozási munkát végzett 9 diakonissza és 3 missziós nővér.' október 20-tól február 28-ig a szociális ügyosztály a szegénysegélyezésre jelentkezett 340 személy és az előző időszakban jelentkezettek között további pengő segélyt osztott ki. Az ügyosztály 1945 márciusában 865 kivizsgálást, illetve környezettanulmányt végzett.'1 A közsegélyesek, illetve munkaképtelenek segélyezésére 1946 decemberében 5318 forintot osztottak ki. Emellett az UNKA ruhaszállítmány kiosztását is elvégezték a szociális ügyosztály tisztviselői.'2 A segélyezettek száma egyre növekedett, az ügyosztály 1947 tavaszán 446 közsegélyest tartott nyilván. Ezek havi járadékszerű segélyben részesültek forintig. Támogatásban részesített az ügyosztály pillanatnyilag ínséges állapotba jutott egyéneket is. Természetbeni élelmezési segélyt a tél folyamán a közsegélyesek a népkonyhán kaptak, naponta egy tál ételt és 5 dkg kenyeret.'3 A Népjóléti miniszter /1946. (I. 1.) számú körrendelete értelmében a szociális munka tervszerűbbé tétele érdekében augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő egy évre minden törvényhatóságra vonatkozóan szociális munkatervet kellett készíteni. Ezt a város szociális felügyelője a polgármesterrel egyetért ően elkészítette és azt a Szociálpolitikai Tanács el is fogadta. A munkatervben különböző szociális intézmények létesítése és támogatása mellett nagy súllyal szerepelt a szegénygondozás kérdése. A nyílt szegénygondozás keretében a munkaképtelen és elaggott szegények támogatására a város költségvetésében forintot irányoztak elő. Téli étkeztetési akciót kívántak szervezni a munkaképtelenek és csök- 66 Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának 67 HBML. XXI. 501 ;c / Uo. : /1949., 914/1946., uo. : / Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának 70 HBML. XXI. 505/ /1944., december 71 Uo. : 205/1945., április Uo. : 2. 7/2/1947., január 4.?3 Uo. : 2. 7/7/70]1947., március 8. története... története m , old. m old.

10 kent munkaképességfi felnőttek számára. Rulzá~zati kiadásokra anintegy forint keretet tartalmazott a tervezet. Új, korszerű szegényügyi szabályrendelet megalkotását helyezték kilátásba.'4 A szegénysegélyezés folyamatos, mint a szociális ügyosztály jelentései mutatják. Káldor Elza osztályvezető azt jelenti, hogy 1948 decemberében a munkaképtelen szegények pénzbeli segélyezésére 673 esetben forintot használtak fel.'s Ugyanilyen összegről tesz jelentést november hónapra vonatkozóan Csendes Jánosné osztályvezet ő.'s Dr. B. Major Pál szociális felügyel ő február 14-én a Közigazgatási Bizottsághoz intézett jelentésében az áll, hogy a szociális ügyosztály 646 fő részére összesen 9710 forint egyszeri segélyt osztott szét." A Népjóléti miniszter részére Vadászi Sándor szociális felügyelő február 14-én felterjesztette azoknak a debreceni egyesületeknek az adatait, amelyek szociális munkát végeztek. Ezek : Országos Gyermekvédelmi Egyesület, Országos Református Szeretetszövetség Debreceni csoportja, Magyar Vöröskereszt Debreceni Fiókja, Országos Egészségvédelmi Szövetség Debrecen thj. város Fiókszövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Debreceni Jótékony Nőegylet, MADISZ, Nemzeti Segély Keletmagyarországi titkársága.'$ Sajnos az intézményes szegénygondozás ellenére elszaporodott az utcai koldusok száma. Sokakat a könnyű kereseti lehetőség csábított és a megszerzett pénzt rendszerint szeszes italra költötték. Voltak szegényházi ápoltak, akik heti kimenőjük idején koldultak. A koldulást rendészeti úton meg kell tiltani - javasolta Matkó Imre tanácsnok 1948 nyarán. Jelenleg a szegények segélyezése a város háztartásának terhére történik. Matkó szerint a segélyezéshez a város társadalmának is hozzá kell járulni, Társadalmi Segítő Akciót kell szervezni.'9 A kolduskérdés szomorú aktualitás marad továbbra is. Káldor Elza osztályvezető április 6-án azt jelenti, hogy felnőtt koldusok ellenőrzésekor 33 egyént állítottak elő, akik közül jelenleg 17 egyén lakik szociális otthonban. $ Az egész korszak nyomasztó problémája volt a munkanélküliség. Már március 1-jétől az átmeneti konjunktúra után elbocsátásokra került sor a Kiss Testvérek Bőrgyárban, majd szeptembertől a Dohánygyárban is.e' A létszámcsökkentések 1946 őszétől váltak rendszeressé. A Vagongyárban 1946 szeptemberében és októberében több mint 470 főnek szűnt meg a munkaviszonya. A hozzávet őleges becslések szerint 1947-ben Debrecenben az ipari munkásság közel 1/3-a várt munkaalkalomra.e2 A Néplap július 5-én beszámolt arról, hogy a megyei munkanélküliek problémája országos ügy lett. Sikerült a Gazdasági Főtanácstól és a minisztériumoktól bizonyos összegeket szerezni a közmunkák folyamatos biztosítására. Növelték a közmunka alapot társadalmi gyűjtésekkel is. 8a 74 Uo. : 7/406/1946., november Uo. : 3. 7/2/1948. ; január Uo. : 3214/14/1948., november HBML. XXI. 110/ b (3200) 78 HBML. XXÍ. 505/1. 2, - 13 ;17/1946., 1946, február Uo. : /48/1948., június Uo. : 7/182/1949., április Debrecen iparának' története... i. m old. 82 Uo. : 268. old. 83 Hajdtii-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának története... i. m , old. 120

11 Debrecen város tanácsa is számolt a munkanélküliek számának gyarapodásával, ezért január 5-én elrendelte a munkanélküliek kataszterének elkészítését, együttműködve a közmunka hivatallal és a szakszervezetekkel. A munkanélküliek foglalkoztatására különböző munkaalkalmakat jelölt ki. Ilyenek voltak a fakitermelés, térrendezés, egyengetés, romépületek elbontása és a sérült tetőzetek helyreállítási munkálatai. A Szakszervezeti Tanács felmérései szerint 1947 elején munkanélkülit tartottak nyilván. 84 Április 16-án 300 közmunkás elbocsátása miatt robbant ki spontán tüntetés. Május 30-án újabb nagy tüntetés volt, mert miniszteri utasításra leállították Debrecenben a közmunkákat. Ekkor újabb jelentős összegeket kapott a város közmunkákra. A szeptember 11-i közmunka értekezleten annak lehetősége körvonalazódott, hogy állami támogatás hiányában leállítják a közmunkákat. Ezt jórészt sikérült elkerülni, mert a városi közgyűlés határozatára megkezdődött a korábban jóváhagyott 100 munkáslakás építése.85 Október folyamán a MAV is intézkedett, hogy 250 elbocsátott közmunkás is újra munkába állhasson. $ A kormány országos gyűjtési akciót is elrendelt november 17-én Debrecenben is megalakult az a bizottság, amely a válságos helyzetbe került családokat a társadalom adakozásából segítette. Ez azonban csak átmenetileg enyhített a gondokon. Eredményeket hozott 1948 őszén a kisbérletek kiosztása, s ez már a mezőgazdasági munkanélküliség felszámolását részben megoldotta. Az ipari munkanélkülieket pedig a Dohánygyárban és a Dohánybeváltóban megindult őszi szezonmunkáknál foglalkoztatták.8 ' A j1948. Korm. sz. rendelettel megalakult Országos Munkaerő-gazdálkodási Hivatal átvette a korábban működő összes szakmai és szakmaközi munkaközvetítő hivatal funkcióját. Ennek kirendeltségei 1949 első felében a városokban is megalakultak. Ezek végezték a munkaerő-közvetítést. 8$ A debreceni kirendeltség vezetője június havi tevékenységükről már azt jelentette, hogy a közvetítésük az előző havival szemben 31-32%-os emelkedést mutat. $ Az újjáépítés eredményeként több ipari létesítménnyel gyarapodott a város. Valójában ez tette lehetővé, hogy a munkanélküliség fokozatosan csökkent. 9. Komoly feladatot jelentett a város szociálpolitikája számára a hazatérő hadifoglyok ügye. A Néplap augusztus 28-án örömmel üdvözölte a hadifoglyok első csoportjának hazatérését. ' Természetesen szervezési kérdések is adódtak a hadifogoly-szolgálat intézésében, nem is kismértékben. Kőváry Marcell vezérőrnagy a debreceni 6. honvéd kerületi parancsnokságról átiratot intézett a Magyar Vöröskereszt debreceni szervezetéhez január 27-én. Ennek tartalma az volt, hogy a Hadifogoly Fogadó Szolgálatot átadja a Vöröskereszt szervezetének. 2 A Magyar Népjóléti mi- 84 Mervó Z.-né Az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal.., i. m old. 85 Debrecen iparának története... i. m old. 86 HBML. XXI. 505j ;'334., november Mervó Z.-né Az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal.., i. m old. 88 Uo. : 148. old. 89 HBML. XXIV j1950., július Debrecen iparának története... i. m old. 91 Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának' felszabadulás utáni történetéb ől (Szerk. : Fehér András-Tokody Gyul ) Db old. 92 HBML. XXI. 101/b. 7. cs sz., január 27.

12 niszter azonban hamarosan /1946. IV-I. számú rendeletével a had fagoly-szolgálatot a Magyar Vöröskereszt hatásköréb ől a Szociális Szakszolgálat hatáskörébe utalta. Dr. Parády Jenő miniszteri osztályf őnök vezetésével július 22-2$-án tárcaközi bizottság járt Debrecenben, hogy megfelelő hadifogoly átvevő állomás kiépítését vizsgálják meg. Erre a célra a továbbiakban a Pavillon laktanya 5 épülete szolgált. Az egészségügyi szolgálatot a tisztifőorvosi hivatal, a fertőtlenítő intézet, a városi orvosi kar és a kórházak együttesen látták e1. 93 A debreceni hadifogoly átvevő tábor munkáját a Szociális Szakszolgálat tagjai irányították Dr. Vadászi Sándor szociális felügyelő vezetésével. 9y A szociális ügyosztály segélyezte is többször a hazatérő hadifoglyokat december 1-jén pl. 172 keletről visszatért hadifogolynak összesen forintot fizetett ki gyorssegélyként. 9 ' Dr. Benedek Jenő miniszteri osztályf őnök az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke Debrecen tisztifőorvosának március 9-én azt írja, hogy a hadifoglyok tömeges hazaérkezése befejeződött és a jövőben már csak kisebb csoportok hazatérésével lehet számolni. Hangsúlyozza, hogy az általános orvosi vizsgálatot, fertőtlenítést, hadifogoly-igazolvánnyal és orvosi vizsgálati lappal való ellátást ezekben az esetekben is körültekintően el kell végezni. 96 Dr. B. Major Pál szociális felügyelő május 14-én 178 volt hadifogoly otthonába való visszatérését jelenti. Azt írja, hogy a visszamaradottak ellátása zavartalanul folyik". s' Szegényházak A városi szegényházról a debreceni városi orvos augusztus 31-én jelentést készít. Eszerint az intézményben 208 személyt ápolnak, meghalt 6, a klinikán van 2.~ február 13-án egy jelentés készült a szegényház helyzetéről, amely megállapította, hogy az ellátás tűrhető, de a legnagyobb baj a ruházat és a fűtőanyag hiánya. Sürgős lenne továbbá házipatika létesítése. 99 Szendrey Sándor h. polgármester vezetésével július 12-én egy bizottság száll ki a szegényház felülvizsgálatára. Szekerka Béla gondnok előadja, hogy az elért eredményt saját maga és egyes ápoltak túlóráztatásával tudta elérni. Ezért pénzügyi támogatást kér, amit megígérnek.' A szociális ügyosztály évi költségvetéséből tudjuk meg, hogy mi lett a református szegényház, az Ispotály és a római katholikus szegényház sorsa. A költségvetésben ugyanis az áll, hogy a nevezett intézmények részére az elmúlt években beállított összeg előirányzására nincs szükség, tekintettel arra, hogy ezek az intézmények a háborús események során megsemmisültek. A költségvetés a hajléktalanok menhelyének támogatására még peng őt irányoz elő.' ' Debrecenben még a Joint tartott fenn egy aggok men- 93 Válogatott dokumentumok.., i. m old. 94 HBML. XXI. 110/a /1947., május HBML. XXI. 505/ /365., 1947 december HBML. XXI. 507/a /1949., 1949, március HBML. XXI. 110/b /1-4., május HBML. XXI. 507/x. 3. Statisztikai jelentések HBML. XXI. 505/ /1946., 1946, február Uo. : 8/154/1946., július Uo. : 7/297/1946., augusztus

13 házát, továbbá a Vöröskereszt helyi szervezetének volt még egy szeretetháza a Vágóhíd utca 1. sz. alatt. Az előbbiben 30 személy, az utóbbiban 24 idős asszony kapott gondozást.í o z A különböz ő szociális intézmények közül említendő a szegényház mellett 1 szeretetotthon, 3 gyermekotthon, 8 napköziotthon, 2 bölcsőde, 1 anyaés csecsemőotthon. Működik még ekkor a Jótékony Nőegylet árvaháza és a Szeretét Szövetség fiú árvaháza. Ezék az inté~ények ügyviteli szempontból nagyrészt a Szociális Ügyosztályhoz tartoztak, amely azonban 1950-ben megszűnt. Következésképpen a fenti szociális intézmények más irányítás alá kerültek és egy új korszak szociálpolitikai koncepciójába kellett illeszkedniük. íoa SOCIAL POLITICS IN THE TOWN OF DEBRECEN IN Zoltán L. Major In the middle of our century research in social polltics alredy proíiuced significant results at the international level. Ln the time of the peripety the amount of scientific literature was increasing also is Hungary. Beginning with the second half of the last century the direction of the town was engaged more and more intensively in social political questions. From the 1940ies up to its cessation in 1950 the social department tried to solve a multifald social political problem. The situation in the post-war period, war allowances, housing and health conditions were manifested in thousands of difficulties. The situation concerning the system of detached farms especially important. The study me ions the problem of hospitals and health conditions in the industry, alsó touching on the questions of public supply, poor-relief and unemployment. A special task for the town ~of Debrecen was to supply the returning prisoners of the war. Finally, the author also mentilans the institutions. of district-visiting and of social carehouses. Coltuanaxan nonumuka deópeisexa e nepuod me~rcdy1945-so zodajnu 3onbTaH JIacno MaHOp HaYnnaa c cepepl}hbí Haíuero sexa HccneposaHHe coí{hanbxo» nonhthxn H B McNCpyHapOpHOM M ű CIllTaÓO pocthcjio 3Ha'iHTeJIbHbIX pe3yjibtűtob. B nobopothblf1 nephop B HCTOp1117 BeprpHll TONCe 3aMe9aeTCfi nobbjieh11e Cnell,naJIbHON JIIíTepaTypbl Ha 3Ty TCMy. B jjeópel>,ehe - Ha4HHáA CO BTOPOF1 HOJIOBITFibI npoiiiii01'o BeI<a - ropopckoe npasnehhe Bcé óonee iu1te11ciisií0 3aHllníanocb pacc~lorpe111iem cor>;hanhhblx sonpocob. ColylianhIILlü o~rpen, HavHHasI c COpOKOBbIX ropob p0 IIpeICpalijeHllN ero peatcjibhoct11 s 1950 r., ctapanca peillfítb OrpOMHOC YHCJIO pa3jili~ihbix COI(FiaJIbH61X IIpOÓJIeM. OCO ŐeHHO TSI>ICelIbIM 6bIlI0 no110nceh1íe s nocnesoe}ihbi}í nepnop : paspyxa, oprahhsaq}1a nomoiu1í noctpapabtiihm, npoónembl xchnbb, 3ppaBOOXjJa}FeHI}SI nojjhsiji1í TbICA4H TpypHbIX BOnpOCOB. CaM041 HaCy[IjF{041 Gblna npoójiembtnka XYTOpOB. CTaTbx 3aHHMaeTCft BOnpOC ŰMH ÓOJIbHHLj, 3ppaBOOXpa}ieHHA }Ia npoh3boj.~ctbe, 3aTparHBaeT BOnpOCbI OÓIl(eCTBCHHOI'O CHaÓNCeH19A, ROMO[L~H ÓepHbIM H npoóaembi óespaóotlíl>,bl. OcoóoH sapayeh ropopa sibhnocb oxasahlle nomoiuií BepItyBFnHMCSi Hs nnena cónpatam. HaxoHeIA peyb HpeT o pextenbxocth yype>xpehhh pnsl noneveh~a óephotbí H pomax p1ih npectapenblx. 102 Uo. : /93JI948., március Uo. : 7/30/1949., 1949, január 15., 7/101/1949., február

MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Major Zoltán László Bevezetés Az első világháború eseményeiországszerte igen nagy károkat okoztak, a korábban felhalmozódott

Részletesebben

Simonik Péter: Folytatás vagy újrakezdés?! A koalíciós évek helyi szociálpolitikája Tatabánya elődközségeiben

Simonik Péter: Folytatás vagy újrakezdés?! A koalíciós évek helyi szociálpolitikája Tatabánya elődközségeiben A tanulmány eredeti megjelenési helye: Az újjáépítéstől a községegyesítésig. Tatabánya elődtelepülései a koalíciós években (1945-1948) (szerk.: Simonik Péter), Alfadat-Press Nyomdaipari Kft. Tatabánya

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

A FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ INTÉZET (GYIVI) TÖRTÉNETE Írta: Dr. Dickmann Mátyás

A FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ INTÉZET (GYIVI) TÖRTÉNETE Írta: Dr. Dickmann Mátyás A FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ INTÉZET (GYIVI) TÖRTÉNETE Írta: Dr. Dickmann Mátyás Az állami gyermekvédelem kifejezést kettős értelemben használjuk: Tágabb értelemben az állami gyermekvédelem jelenti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954)

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) Baranyi Béla Debrecen iparának első nagy, mélyreható átalakulása a szocialista iparosítás, az első ötéves terv időszakára

Részletesebben

Oláh Sándor ADALÉKOK SZOCIÁLPOLITIKAI GYAKORLATOKHOZ, 1940 1944 1

Oláh Sándor ADALÉKOK SZOCIÁLPOLITIKAI GYAKORLATOKHOZ, 1940 1944 1 Oláh Sándor ADALÉKOK SZOCIÁLPOLITIKAI GYAKORLATOKHOZ, 1940 1944 1 A negyvenes évek első felében a politikai, közéleti diskurzusok vezérgondolata a visszacsatolt erdélyi területek társadalmi-gazdasági integrálásának

Részletesebben

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN Gazdag István A magyar történettudomány számos értékes kötettel, tanulmánnyal és forráspublikációval jeleskedik a polgári

Részletesebben

Englerné Rajkort Ildikó Gyermekes családokat segítő szociálpolitikai ellátások - a gyermekek nappali ellátása

Englerné Rajkort Ildikó Gyermekes családokat segítő szociálpolitikai ellátások - a gyermekek nappali ellátása Englerné Rajkort Ildikó Gyermekes családokat segítő szociálpolitikai ellátások - a gyermekek nappali ellátása A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengnek. / Seneca

Részletesebben

tanulmányok A szociális gondoskodás gyakorlata Budapesten. Szociálpolitika az 1970-es években HORVÁTH SÁNDOR

tanulmányok A szociális gondoskodás gyakorlata Budapesten. Szociálpolitika az 1970-es években HORVÁTH SÁNDOR 178 [ ] HORVÁTH SÁNDOR A szociális gondoskodás gyakorlata Budapesten. Szociálpolitika az 1970-es években Beszélhetünk-e szociálpolitikáról egy olyan korszakban, amikor nem létezik szabadpiac? A klasszikus

Részletesebben

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a Szociálpolitika a XX. század első felében Jelige: Stefán a Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kialakuló egészségügy a századfordulón... 2 III. Kik is voltak a legfőbb rászorulók?... 3 IV. Stefánia Szövetség...

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Modernkor (Új- és legújabb kor) Program Ph.D. értekezés Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány Témavezető: Dr. Belényi

Részletesebben

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 315 331. (1995) AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék A gondolat

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6. DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette:

Részletesebben

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Tóth-Bartos András Acta Siculica 2011, 355 371 Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Erdély 20. századi történetében egyik meghatározó, a kollektív tudatra is hosszú távon hatást kifejtő

Részletesebben

4. A közvetítõ intézmények

4. A közvetítõ intézmények 4. A közvetítõ intézmények A kormányzati támogatások célba juttatását, a segélyezések célterületeinek megállapítását, a támogatási javaslatok felterjesztését a központi fórumokhoz, állami és társadalmi

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben

ACTA REGIONIS RURUM 5. A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai

ACTA REGIONIS RURUM 5. A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai ACTA REGIONIS RURUM 5. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai 5. kötet. Gödöllő Szent István Egyetem

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV TANULMÁNY SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV 1948-1992

SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV TANULMÁNY SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV 1948-1992 SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV TANULMÁNY BODNÁR SÁNDOR nyugalmazott levéltáros SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV 1948-1992 Miután 1944 őszén Szabolcs vármegye területén

Részletesebben

A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási

A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási GÖNDÖR ÉVA A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási segélyre Jelen tanulmány része annak a kutatásnak, amelynek a tárgya a családi és a munkahelyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Borbély Andrásné

SZAKDOLGOZAT. Borbély Andrásné SZAKDOLGOZAT Borbély Andrásné MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KEZDETEI EURÓPÁBAN ÉS HAZÁNKBAN SZERZŐ: BORBÉLY ANDRÁSNÉ MTB SZAK, III.

Részletesebben

TARTALOM 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben