DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés"

Átírás

1 DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió Bevezetés Századunk közepén a már hosszú időre visszatekintő szegénységszociológiai kutatások vonulatából kiemelkedett a szociálpolitikai iskola jelentős képviselőjének Marshallnak a munkássága. Szemléletét Titmuss vette át, vizsgálva az egyenlőtlenségek és a szegénység elméletét. Iskolájának fő képviselője Peter Townsend volt, aki a szegénységkutatás leghasználhatóbb metodikáját dolgozta ki.' A második világháború után a fejlett tőkés országokban felgyorsult a szociális rendszerek fejlődése. 2 Körvonalazódott egy új típusú felfogás, amely a szociális biztonságra" hivatkozott, ebben látva a jóléti állam egyik fő funkcióját. 3 Magyarországon a sorsforduló évében jelentek meg Kovács Imre és Zentay Dezs ő művei képet adva az ország nyomorúságos helyzetéről. 4 Szekfü Gyula híres művében, Heller Farkas pedig nagy munkájának má sodik kötetében ugyancsak érintett szociális kérdéseket. 5 Moór Gyula ismert jogbölcselő a sztálini alkotmány szociális motívumaira hivatkozott.' Színvonalas tanulmányokat írt a szociális átalakulásról Bibó István is.' A szociálpolitikai munkáról a tárgyalt korszakban születtek még kisebbnagyobb írások. Dr. Benedek Jenő, Dobó István, Pollákné Stern Szeréna és Dr. Gulácsy Iván cikkei említendők itt főként. Az újabb feldolgozások 1 Bokor ETgnes : Szegénység a mai Magyarországon. Bp , 27. old. 2 Ferge Zsuzsa : Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei. Bp old. 3 Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Bp , 86. old. 4 Kovács Imre : Elsüllyedt ország. Bp , Zentay Dezső : Beszélő számok, Bp Szekfü Gyula: Forradalom után. Hasonmás kiadás. Bp , Heller Farkas : Közgazdaságtan II. I~öt., Mérnöktovábbképz ő Intézet. Bp Moór Gyula : Tegnap és holnap között. Bp old. 7 Bibó István : A magyar demokrácia válsága. Valóság , sz., Uő. : A magyar társadalomfejl ődés és az 1946, évi változás értelme. Válasz június. 8 Dr. Benedek Jenő: A szociális szakszolgálat mai feladatai. Szociális szakszolgálat, október 1-4. o., Pollákné Stern Szeréna nyilatkozata. In. : I. R. Budapest szegényei. Demokrácia, , sz. 8. old., Dobó István: A népjóléti minisztérium szervezeti felépítése és a szociálpolitikai munka perspektívái. Szociálpolitika, augusztus, 12. old., dr. Gulíccsy Iván : A társadalombiztosítás szerepe a magyar szociálpolitikában. Szociális Szakszolgálat, sz.

2 közé tartozik Baksay Zoltán könyve a munkaerőhelyzetr ől és a munkanélküliségről, Bánfalvy Csaba már idézett műve ugyancsak erről a témáról. Szelényi Iván a városszociológia témakörében az egyenl őtlenségeket állítja vizsgálatai középpontjába.l Köztudott, hogy a szociálpolitikai szakirodalom a múlt század végétől tekintélyes mennyiségűre duzzadt. Erről előző írásainkban röviden már szóltunk.' 1 Az újabb helytörténeti írások szerzői ebben a témakörben Klaniczay Gyula, Molnár László, Gazdag István és Mervó Zoltánné. Egészségügyi és gyógyszertörténeti tanulmány szerzőiként szerepelnek még Bezerédyné Hertelendi Mária, Hencz Aurél, Zalányi Sámuel, Balogh Béláné, Pörge Józsefné, Timár József és Karmazsin László.'z Debrecenben február 22-én már sürgették a szociálpolitikai ügyosztály felállítását, amint azt a város törvényhatósági bizottságának közgyűlési jegyzőkönyvében olvashatjuk. l3 Az első világháború után még né hány évig működött Debrecenben a szegényügyi bizottság, de ez megszűnt és január 1-tői feladatát a népjóléti bizottság vette át t ői a szociálpolitika és a közegészségügy az önkormányzatokat is irányító Belügyminisztérium hatáskörébe került. Ezután a szociális ~kérd~ések intézése is az önkormányzatokon belül törtérit. A polgármesteri hivatal egyre nagyobb mértékben kényszerül arra, hogy szociális kérdésekkel foglalkozzon. A negyvenes évek elején már arról olvasunk, hogy a szociális ügyosztályhoz szociális vizsgálói állásokat szerveznek.' 4 A szociális ügyosztály március 17-én magába olvasztotta a népjóléti hivatalt. Az ügyosztály felügyeletet gyakorolt az 1903-ban szervezett állami gyermekmenhely, valamint a szegényházból átminősített szociális otthon felett is. Csak a tanácsrendszer kialakulásával szűnt meg. Ugyaneddig működött a városi főorvosi hi- 9 Baksay Zoltán : A munkaerőhelyzet alakulása és a munkanélküliség alakulása Magyarországon. ( ) Bp Szelényi Iván : Városi társadalmi egyenlő tlenségek'. Bp Major Zoltán László : Adatók Debrecen város szociálpolitikájának kérdéséhez HBMLÉ XV. (Szeré. : Gazdag István) Db old. Uő. : Megjegyzések Debrecen város szociálpolitikájának kérdéséhez az közötti id őszakban. HBMLÉ. XVI. megjelenés alatt. 12 Klaniczay Gyula: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány népjóléti miniszterének' Debrecenben kiadott rendeletei, Orvostörténeti közlemények, 1970., Molnár László : Az életkörülmények változásának néhány jellemzője Hajdú-Bihar megyében a felszabadulás után. = Közlemények a marxizmus-leninizmus köréb ől, DATE Db. ( old.) Uő. : i;letszínvonalunk 3 évtizede, Alföld 1975/4, old. Gazdag István : A termelőszövetkezeti parasztság életkörülményei Debrecenben ( ). HBMLÉ. VI. (Szeré'. : Gazdag István) Debrecen, old. Bezerédyné Hertelendy Mária-Hencz Aurél-Zalányi Sámuel : Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért. Bp old., Balogh Béláné- Pörge Józsefné : A debreceni egészségügy rövid története (Egészségügyi Munka, sz old., Timár József : A szocialista gyógyszergazdálkodás 25 éve Hajdhí-Bihar megyében. = Gyógyszerészeti Krónika, sz old., Karmazsin László : A magyar egészségügy strukturális feszültségei. Debreceni Szemle. 1989/ old., Mervó Zoltánné : Debrecen város egészségügye a levéltári iratok tükrében. HBMLÉ. XII. (Szeré. : Gazdag István) Db., , old., Uő. : Az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal és a Munkaerőtartalékok Hivatala 51, sz, debreceni kirendeltségének iratai a Hajdú- Bihar megyei Levéltárban ( ). HBML, XI. (Szeré. : Gazdag István) Debrecen, old. 13 HBML. IV. B. 1403/a február HBML. IV. B. 1406/a /1924., IV. B. 1406/b /1943.

3 vatal is. A városi tanácsok, illetve végrehajtó bizottságaik megalakulásával megszűntek olyan szervek is, mint a közellátási nyilvántartó, a tisztiorvos, a városi orvos, a városi szociális titkár és a szociális felügyelő. A 160/1950. (VI. 14.) MT sz. rendelet meghatározta az újonnan alakult X. közegészségügyi és népjóléti osztály ügykörébe tartozó funkciókat. Ez a rendelet szabta meg a különböz ő szinten működő tanácsok egészségügyi feladatait. A megyei közegészségügyi és népjóléti osztály a volt alispáni hivatal népjóléti és kulturális csoportjából, a tisztifőorvosi hivatalból és a megyei árvaszékből alakult meg 15-ös létszámmal. Keretében két csoport működött, az egészségügyi és a gondozási. Ide kapcsolták még a szociálpolitikai ügyeket és a gyámügyi feladatokat is. További átalakítást jelentett a belügyminiszter ágazati felügyeleti jogkörében kiadott f (II. 8.) BM számú rendelete, amely intézkedett az egészségügyi osztály megszervezéséről január 31-i határidővel. Ezzel megszűnt a közegészségügyi és népjóléti osztály, mely jogelődje volt az új egészségügyi osztálynak.l8 Az 1945-ben bekövetkezett társadalmi változás a szociális kérdés szempontjából is rendkívül ambivalens volt. Bibó István 1944 álforradalmára" és 1945 félforradalmára" utalva kifejtette, hogy a torz politikai fejlődés folytán a fasizmus programjába sok szociális feszítőerő került. Ezek innen jutottak a köztudatba és hatottak az átalakulás éveiben. Bibó már 1942-ben elmarasztalta a korabeli politikai vezető réteget a szociális munka" címén űzött, önigazoló pótcselekvések kultusza miatt."' A koalíciós időszakban, 1947 tavaszán a mezőgazdasági népesség helyzetét és a munkanélküliséget tartották a legfontosabb szociálpolitikai kérdésnek, a hagyományos szociális" feladatok a társadalombiztosítástól a lakáskérdésig és szegényellátásig csak ezután következtek. l' A szociálpolitika célja 1948 elején így fogalmazódott meg : Ez a szociális viszonyok javítása és egyúttal a nép gazdasági, egészségügyi és művelődésügyi színvonalának emelése. Lényegében a szociálpolitika a mindenkori gazdasági rendszer függvénye és feladata, általánosságban a társadalmi rendszer gazdasági egyenlőtlenségeinek tervszerű kiegyenlítése."'~ Sokan az első hároméves terv szövegéből egy általános népjóléti" politika körvonalait olvasták ki. Az ~VIDP szociálpolitikai programja pedig 1948 júniusában megállapította, hogy a népi demokráciában megvalósult a munkásság évtizedes szociálpolitikai programjának legtöbb követelése"." Kelet-Európában az új államapparátus kialakulása után teljesen eluralkodott ez a szemlélet. Majdnem teljesen eltörölték az önálló népjóléti intézményeket, s a szakszervezetek vették át azoknak a funkcióknak a legtöbbjét, melyeket Nyugaton általában a kor- 15 Bikki István : A városi tanácsok végrehajtó bizottságainak hivatali szervezete Levéltári Szemle, 1989/ old. A helytörténetírás levéltári forrásai. III (Szerk. : Gazdag István) Db , 66, 161, old., Mervó Zoltánné : A Hajdú-Bihar Megyei Tanács és Debrecen város egészségügyi szolgálatának ágazati felépítése, hatásköre között. Levéltári Szemle 1973/ old. 16 Oltványi Ambrus : Alternatívák és értékpluralizmus Bibó István gondolatvilágában. Valóság 1989/8. 90, 95. old. 17 Ferge, Zsuzsa : Fejezetem a magyar szegénypolitika történetéb ől. Bp old. 18 Dr. Benedek Jenő : A szociális szakszolgálat munkája években. Szociális Szakszolgálat, január-március. 11. old. 19 Ferge Zs. : i. m old.

4 mányzati jóléti hivatalok látnak e1. 2 Nem valósulhatott meg a koalíciós időszakban felmerült Szociálpolitikai Intézet terve sem, több más elképzeléssel együtt. 2 ' Megsemmisült 1948-ban a nettlement-szerűen működő első magyarországi Főiskolai Szociális Telep, mely előzőleg 1932-től az Országos Szociálpolitikai Intézet címét viselte. 2z Az utolsó népjóléti,miniszter, Ratkó Anna hangsúlyozta, hogy népi demokráciánk egész társadalmi és gazdasági rendszerének minden tette és intézkedése szociálpolitika".~' a A gazdasági növekedéssel kapcsolatos megszállottság egyenes következménye volt a gazdasági szempontok elsőbbsége a jólétiekkel szemben. Z4 A Népjóléti Minisztérium 1950-ben meg is szűnt a szociális szakszolgálattal, segélyezéssel, a szociálpolitika területi, ill. népi szerveivel együtt. Helyette létrejött az Egészségügyi Minisztérium, a szociálpolitika pedig a társadalombiztosításra és a munkavédelemre szűkült. 2 ' Az újjáépítés során fel sem merült átfogó szegénységkoncepció kialakításának szükségessége és az ötvenes évek elején, ha létezéséről szó esett, a múlt számlájára írták vagy a jobb jövőért hozott áldozatnak mondták. 2 Kialakult egy paternalista szemlélet, mely szerint az állam jóságos gondoskodása minden problémát megold, a- szociálpolitika pedig perspektivikusan felesleges, hiszen a szocialista állam minden intézkedése eleve szociális. 2' Ez a felfogás fenyegető következményekkel járt. Egyrészt felelős volt a rendszer egyenl őtlenségéért, másrészt a társadalmi igazságosság eszméjét is diszkreditálta.za Újjáépítés, lakáshelyzet, egészségügy Debrecen városát a háborús pusztítás nagyon súlyosan érintette. Az évi nyári és őszi légitámadások, a városért folyó harcok során a termelés megbénult. 2 A város lakóépületéb ől elpusztult vagy súlyosan megrongálódott 5850, az épületek 50,1 /o-a. Megrongálódott 2317, az épületek 19,8 /o-a. Tehát a város lakóépületeinek mintegy 70 /o-át viselte meg a háború. 3 Nem volt csekély az emberveszteség sem. Ezekben az időkben a város lakosságának jelentős része a környező tanyákra és a falvakba menekült. Ezért Debrecen lakosából 1944 "' zén mindössze ember tartózkodott a városban. 3 ' Dolgozatunkban a vábbiakban a szegénység probléma mellett a lakás- és egészségügyi viszon kat, a munkanélküliség és a hadifoglyok helyzetét vizsgáljuk. Az üldözések és a háborús események életrehívták az ún. tudakozó vagy kereső lapokat. Debrecenben 20 Szelényi Iván : Új osztály, állam, politika. Bp old. 21 Ferge Zs~ : Fejezetek... i. m old. 22 Szociálpolitika, január. 1. old. BalaYpap Ferenc : A magyarországi nettlement története (II). Esély 1990/ old. 23 Ferge Zs. : i. m old. 24 SzelEnyi L : i. m old. 25 Ferge Zs. : i. m old. 26 Bokor ~4. : i. m old. 27 Kuicsár Kálmdcn : A modernizáció és a magyar társadalom. Bp ald. 28 Szelényi L: i. m old. 29 Debrecen iparának története. (Szerk. : Ránki György) Db old. 80 Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története. (Szerk. : Tokody Gyuta) Db: old. 81 Uo. : 870. old. ~14

5 először a Menekültek Értesítője" jelent meg január 24-én. Hamarosan létrejött a Menekültek Tudakozó Irodája is, amely országos hálózatot akart kiépíteni. Az iroda Budapestről értesült, hogy a hadműveletek megszűntek és az értesítő szerkesztését is befejezte. A Magyar Vöröskereszt hivatalos hetilapjaként jelent meg február 22-én Hol vagy?" címmel a másik tudakozó lap. 3a Már október 21-én megkezdődött a romok eltakarítása. A helyi közigazgatás megszervezte a közmunkákat és az üzemekben is előkészületeket tettek a termelés megindítására. 33 A polgármesteri hivatal működése is megkezdődött október 22-én ideiglenes megbízott polgármesterrel az élen. A polgármester elnöklete alatt április végétől ismét megszervezték a városi tanácsot, amely lényegében a város ügyosztályainak vezetőiből álló testület volt, külső személyek rendszeres részvétele nélkü1. 34 A szociális ügyosztály munkaköre kiterjedt a hadisegélyek kifizetésére. Ezek havi összege az évben havonta a pengőt meghaladta. Segélyezte a hadbavonultak hozzátartozóit egy hónapban mintegy pengő összeggel. Sokrét ű feladatai mellett foglalkozott a lakosság különböz ő panaszainak felvételével és a hajléktalanná vált bombakárosultak elhelyezésével, valamint gyorssegélyezésével. 3s A szociális ügyosztály vezetője a polgármesternek azt jelentette az augusztus 1-jétől október 20-ig terjedő időszakról; hogy a szükséglakások is részben lakhatatlanná váltak, vagy komolyabb rongálódást szen vedtek. 3 Központi kérdés volt az újjáépítés, amely 1945 tavaszán felgyorsult. A város műszaki bizottságának április 18-i ülésén 5 tagból álló középítési felügyelőbizottság alakult. Ez év június 23-án a debreceni nemzeti bizottság elhatározta újjáépítési bizottságok létesítését. Az újjáépítési bizottság megvitátta a város lakóépületeinék helyreállítását. Megkezdték a szervezett és kötelező közmunka mozgósítást, gyorsabban haladt a romeltakarítás. 3' Szabó Kálmán polgármester év végén úgy nyilatkozott, hogy a megrongálódott magánépületek 5-10 / -át teljesen, 50 / -át ideiglenesen sikerült rendbehozni. 38 Az újjáépítési munka beindítása országosan is az egyik alapvető feladat volt, ezért 1946 májusában létrehozták az Újjáépítési Minisztériumot. 3 A lakásviszonyok közül a legnyomorúságosabb kategóriát a szükséglakások jelentik. Ilyen lakások voltak a Mikepércsi és Gázgyár utcán, a Kishegyesi úton, a Hajnal utcán és a Nyulason. Részben lakhatatlanná váltak ezek közül a Mikepércsi és Gázgyár utcaiak, a Kishegyesi úti szükséglakások esetében pedig 144 lakásból 27 lakhatatlan volt.' Évekkel később is súlyos probléma maradt a szükséglakók helyzete. Ezért a városi tanács a Huszárlaktanya területén is szükséglakótelepet alakított ki. yl Az előző év- 32 Bényei Miklós : A felszabadult Debrecen sajtója (1944. október április) II. rész. HBMLÉ. XI. (Szerk. : Gazdag István) Db old. 33 Debrecen iparának története... i. m old. 34 A helytörténetírás... III. i. m. 64, old. 35 HBML. XXI. 505/a. 7. d /1944., július Uo. : 1. d. 205/1945., április Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának' története, m. 398., 399., 400. old'. 38 Debrecen iparának története... i. m old. 39 Bánfalvy Cs. : i. m old. 40 HBML. XXI. 505/ /1945., április 6. Uo. : 3/1944., november 22, 41 Uo. : 10/1944., november 20., uo. : 11/10/1947.

6 ben pedig a városi tanács /1946. II. sz. határozatával december 11-én a Tüzérlaktanya kezelését a szociális ügyosztálynak adta át. Ebben az épületben 78 család kapott lakást. 42 Továbbra is kétségbeejtő volt a szükséglakótelepen élők helyzete. A Néplap január 9-i száma is sötét képet fest a Kishegyesi úti szükséglakótelepről, ahol két kisgyermek és az anya megfagyott. Végh Dezső polgármester-helyettes és Dr. Matkó Imre, a szociális ügyosztály vezetője kiszálltak a helyszínre. A szükségtelep a legszörny űbb elképzeléseket is felülmúlja" - állapították meg. A szobák 3x4 méter alapterületűek, az ajtó közvetlenül a szabadba nyílik, több helyen üveg helyett rongyok és fatáblák védik az ablakokat. Végh Dezső a kimenő asztalost javítasra utasította, Matkó tanácsnok pedig közölte, hogy a szegényházban felállítandó népkonyhán a szükségtelep lakói pár napon belül ebédet fognak kapni.'3 Már 1944 őszén a polgárnnester lakáshivatalt állított fel dr. Nagy Gyula tanácsnok vezetésével, hogy valamiféle megoldást találjanak a nehéz helyzetben. A lakáskiutalásnál elsősorban a köztisztviselőket és a több gyermekeseket kívánták előnyben részesíteni. Megállapították, hogy az addigi lakbért kell figyelembe venni a lakbérek fizetésénél. y4 Az újjáépítés során 1947 tavaszán a lakás-helyreállítási akcióval és a közmunkákkal öszszefüggésben megkezdődött 100 munkáslakás építése. 45 Mégsem lehetett a lakáshelyzetet optimistán jellemezni. Kitűnt ez a szakszervezetek szakmaközi bizottságának október 16-án megfogalmazott értékeléséből :... ezrek és ezrek vannak olyan lakásviszonyok között, hogy egy szobában és konyhában 6-8, sőt, nem ritka esetben 10 személy van bepréselve, nem is szólva a pincelakásokról, amelyek még mindig nagy számban fennállanak." Javasolták, hogy a városi tanács állítson fel lakáskatasztert, utaljon ki lakásokat a nehéz körülmények között élőknek. Az utca és háztömb bizalmiak is végeztek ilyen munkát, azonban ez a lakáshivatal, vagy egyes lakáshivatali tisztvisel ők magatartása miatt nem járt kellő eredménnyel. 4s Debrecen városának rendkívül sok tanyai lakossal is számolni kellett. A háború után épült halápi tanyák házai korszerűtlen viskók voltak. A lakosok többsége egyszobás lakásban élt, otthona minimális felszereltséggel sem rendelkezett. A lakóépület sok esetben egybeépült az istállóval.4' Külön probléma volt a szétszórt tanyarendszerű telepedési viszonyok miatt a lakosság közigazgatási ellátása és általában gondozása. Hátrányos helyzetűek voltak Debrecen következő részei : Rákosi telep, Gerébi telep, Olajüt ő, Czeizing telep és természetesen a környező tanyavilág megszámlálhatatlan mezőgazdasági idénymunkásával együtt.4s A lakásviszonyok mostoha körülményei szoros kapcsolatban álltak az egészségügyi helyzettel. Még 1949-ben is a lakosság rendelkezésére álló lakásból 57,6 / -ot avultnak, 13,7 / -ot egészségtelennek nyilvánítot tak. 61,6 / volt egyszoba-konyhás, de 9,1%-a csak egy helyiségből állt. 42 Uo. : 11/120/ Néplap január HBML. XXI. 505,í1. 10/1944. november Debrecen iparának története... i, m old. 46 Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Db (Szerk. : Gazdag István-Vaskó László) old. 47 Gazdag L : A termel őszövetkezeti parasztság... i. m old. 48 HBML. XXI. 110/a. 1.

7 Földszintes volt 97,1% és többszintes csak 2,9%. A lakások 13,3%-a vert földes padlózatú volt, ezen épületekben élt a lakosság 15,7%-a.ys Kedvezőtlenek voltak a város településhigiénés adottságai is, a kommunális ellátottság nem volt kielégítő. 5 Míg a középs ő ún. városmagban a város lakossága jó higiénés körülmények között élt, addig a kertségekben aránylag kevésbé volt ellátva és a tanyavilágban a minimális követelmények sem voltak meg. 5 ' Dr. Hollóssy Andor tiszti főorvos december 21-én azt írja jelentésében, hogy az udvarokon gyorsan rothadó konyhahulladék van szétszórva. A házfelügyelők nem törődnek a környezetükben lévő szeméttel. 5a A tanyaközpontot egészségügyi szempontból a városi orvos látta el. Rendszeres egészségügyi ellátás nem volt biztosítva. Fertőző betegségek közül a tbc 2%-os mértékű volt. Indokolt volt a lakosság számából következően állandó bába kihelyezése. Súlyos higiéniai probléma volt az, hogy a szennyvíz nem vezethet ő el. Szükséges volt emésztőgödrök létesítése. 53 Dr. Hollóssy Andor tiszti főorvos április 25-én jelentésében azt írta, hogy Debrecen nagy kiterjedésű tanyavilágában lélek él, de ezek a nagy távolság miatt a gondozásból kiesnek. Hollóssy már két évvel azelőtt javasolta tanyai központok felállítását, hogy az egészségvédelem a külterületeken is kielégít ő legyen. Akkor, 1947-ben, felvetette a vándorrendelés szervezését. Elképzelése szerint az orvossal együtt egy védőnő is kiszállna, aki részt venne a rendelésen, illetve orvosi tanácsadásokon és családlátogatásokat végezne. Tanyai egészségvédelemi vándor tanácsadó létesítését tervezte a következő területeken : Pallag, Nagyuracs, Hegyes, Diószegi út, Hármashegy, Ebes. Ezeken a területeken az orvosi rendelés, tanácsadás az ott levő iskolákbán volna lebonyolítható. Egy-egy tanyai egészségvédelmi központot hetenként látogatna meg az orvos és a védőnő. 5y A tervben jármű igénylése is szerepelt. A város évi költségvetése forintot irányzott elő a vándor egészségügyi szolgálat autójának fenntartás.ára. 55 Gondot okoz a tanyai lakosság problémái mellett az is, hogy Debrecen területén 284 olyan cigánylakos van, akinek rendszeres foglalkozása nincs, így fokozottabb közegészségügyi ellenőrzésre szorul. 5s A közegészségügyi jelentésekből az tűnik ki, hogy ipar- és munkaegészségügyi vizsgálatok is folytak a gyárakban, iparvállalatokban, üzletekben. Az évben többek között a Debreceni Textilművek Termelő és Munkásszövetkezeténél levő tűzrendészeti és egészségügyi hiányokra mutattak rá. Kifogásolták a munkás mosdó-, öltöző- és étkezőhelyiség hiányát. Nem volt kötszer a Hajdú Hántoló és Daráló üzem Termelő és Értékesítő Szövetkezet telepén. Ugyanilyen hiányosságok mutatkoztak Debrecen Város Világítási és Vízmű Vállalatánál is. Az év első felében Debrecenben tartott gyárvizsgálatok jegyzőkönyveinek hiteles másolatát a tisztifőorvos 49 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában (Szerk. : dr. Törös Béla) Db , old. 50 Uo. : 105. old. 51 Uo. 52 HBML. XXI. 507/a / Gazdag István : Adalékok a debreceni tanyavilág felszabadulás utáni tsrténetéhez. HBMLÉ. III. (Szerk. : Gazdag István) Db , old. ~4 HBML. XI. 507/a /1949., 1949, április 25., XXI. 505/ , március HBML. XXI, 505/b /1947. bkgy., szeptember HBML. XXI. 507/ a /1949.

8 felterjesztette a Népjóléti miniszternek.'' Kiterjedtek ezek a vizsgálatok más területre is. Lakóház- és környezetvizsgálat volt 1948-ban : 1294 esetben. Ipari munkáslakásokat vizsgáltak 75, gyári étkezőket 22, fürdőket pedig 10 alkalommal. A közegészségügyi helyzetet súlyosan érintette, hogy jórészt elavultak, vagy a háború alatt elpusztultak a város kórházépületei. Háborús sérüléseket szenvedtek a klinikai épületek is. Az 1947-ben megindult helyreállítási munkák befejezése után fokozatosan megkezdődött a fekvőbeteg-ellátás feltételeinek korszerűsítése. 59 Erre vonatkozólag álljon itt néhány adat az 1949-es évről. Az egyetemi klinikák 800, a városi kórház 332, a tüdőbeteg gyógyintézet 410, a zsidókórház 50 ágyával együtt összesen 1592 fekvőbeteg gyógyintézeti férőhely állt rendelkezésre nemcsak az egész város és a megye nagy része, hanem az egész Tiszántúl speciális szakellátást igénylő betegei számáras A volt Auguszta Szanatórium január 1-jétől Állami Tüdőgyógyintézetként folytatta munkáját, majd 1948-ban megnyílt a mellkassebészeti osztály. s l A város tüdőgondozó intézetében 1946-tól már szűrővizsgálatok is folytak. ó2 De voltak nehézségek is bőven. Az 1949-ben felépült Bethlen utcai rendelőintézet a zsúfolt követelményeknek nehezen tudott megfelelni. Előbb a II. sz. Rendelőintézet létrehozása, majd az Orvastudományi Egyetem klinikáin megindított szakrendelések sem tudtak lényegesen változtatni.s3 Fertőző betegek részére csak az egyetem belklinikája és a gyermekklinika fertőző pavilonja állt rendelkezésre nagyon korlátozott számban. Megoldásként az évben épült Fertőtlenítő Intézet berendezése jöhetett számításba járványkórház céljára. A tisztifőorvos erre a célra kért a minisztertől ellátmányt. A működő egészségvédelmi intézmények közül megemlítendő az Anya- és csecsemőotthon, a Városi bölcsőde, Dohánygyári bölcsőde, az Egészségügyi gyermekotthon, mely gyenge tüdej űek gyermekotthonaként működött. Ugyancsak az egészségvédelem szolgálatában állt az Ápolónő- és védőnőképző-intézet, a különböző népegészségőri tanfolyamok és a Vöröskereszt által rendezett önkéntes ápolónői tanfolyamok. ss Szegénysegélyezés, munkanélküliség, hadifogoly-szolgálat A háborús pusztítások után szembe kellett nézni a közellátás nehézségeivel. Köztudomású, hogy az ellátási gondok, a feketézés és az élelmiszerek magas ára általános jellemzője volt az ország akkori helyzetének. A Tiszántúli Népszava" 1945 októberétől rendszeresen bírálta a közellá- 57 Uo. : 227!1946., december Uo. : 615/1949., május 6. '59 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában Uo. : 12. old. X61 meze Dénes okt. 1. dr. : A debreceni mellkassebészet 40 i. m. 14. old. éve. ~62 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában Uo. : 14. old. 64 HBML. XXI. 507/a /1946. a65 HBML. XXI. 110 ;b. 2, /1-2., 3200/1-1950,, XXIII. 1951, január 15. Orvosi Hetilap, i. m. 32, old /b ;64.,

9 tást. Állandósultak a súlyos kenyérgondok, állami intézmények ostromolták a városi közélelmezési ügyosztályt is. Őry István közellátási kormánybiztos főispán június 17-én a Közellátási Felügyel őségnek a következőket írta : Köztudomású, hogy a következő hónapok a kenyérellátás biztosítása körül a lehető legnagyobb erőfeszítéseket kívánják." s ' Élelmezési cikkek kiutalását kérik különböző intézmények is, a gyermekmenhely, a klinikák, a gyermekkórház, a napközi gyermekotthon, a népkonyha és más szociális létesítmények is. s8 Az augusztus 1-jén meginduló stabilizáció valamelyest javulást hozott. Korántsem rendeződött azonban minden társadalmi réteg anyagi helyzete. Különösen nehéz körülmények közé kerültek azok a városi köztisztviselők és munkások, akiket B-listáztak, vagy más okokból elbocsátottak. s Egyik legfontosabb feladat a szegénysegélyezés volt, amely mindjárt 1944 őszén előtérbe került. A városi szociális ügyosztály fogalmazójának jelentésében az egyik legfontosabb teendő a szegényeknek ingyen orvosi kezelést biztosító igazolványoknak a kibocsátása volt. A második legsürgősebb feladatnak a hadbavonultak hozzátartozóinak segítése bizonyult. Ez utóbbi célra az ügyosztály egy hónapban mintegy pengő összeget fizetett ki. A népjóléti hivatalnál ebben az időben segélyezés előkészítési és gondozási munkát végzett 9 diakonissza és 3 missziós nővér.' október 20-tól február 28-ig a szociális ügyosztály a szegénysegélyezésre jelentkezett 340 személy és az előző időszakban jelentkezettek között további pengő segélyt osztott ki. Az ügyosztály 1945 márciusában 865 kivizsgálást, illetve környezettanulmányt végzett.'1 A közsegélyesek, illetve munkaképtelenek segélyezésére 1946 decemberében 5318 forintot osztottak ki. Emellett az UNKA ruhaszállítmány kiosztását is elvégezték a szociális ügyosztály tisztviselői.'2 A segélyezettek száma egyre növekedett, az ügyosztály 1947 tavaszán 446 közsegélyest tartott nyilván. Ezek havi járadékszerű segélyben részesültek forintig. Támogatásban részesített az ügyosztály pillanatnyilag ínséges állapotba jutott egyéneket is. Természetbeni élelmezési segélyt a tél folyamán a közsegélyesek a népkonyhán kaptak, naponta egy tál ételt és 5 dkg kenyeret.'3 A Népjóléti miniszter /1946. (I. 1.) számú körrendelete értelmében a szociális munka tervszerűbbé tétele érdekében augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő egy évre minden törvényhatóságra vonatkozóan szociális munkatervet kellett készíteni. Ezt a város szociális felügyelője a polgármesterrel egyetért ően elkészítette és azt a Szociálpolitikai Tanács el is fogadta. A munkatervben különböző szociális intézmények létesítése és támogatása mellett nagy súllyal szerepelt a szegénygondozás kérdése. A nyílt szegénygondozás keretében a munkaképtelen és elaggott szegények támogatására a város költségvetésében forintot irányoztak elő. Téli étkeztetési akciót kívántak szervezni a munkaképtelenek és csök- 66 Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának 67 HBML. XXI. 501 ;c / Uo. : /1949., 914/1946., uo. : / Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának 70 HBML. XXI. 505/ /1944., december 71 Uo. : 205/1945., április Uo. : 2. 7/2/1947., január 4.?3 Uo. : 2. 7/7/70]1947., március 8. története... története m , old. m old.

10 kent munkaképességfi felnőttek számára. Rulzá~zati kiadásokra anintegy forint keretet tartalmazott a tervezet. Új, korszerű szegényügyi szabályrendelet megalkotását helyezték kilátásba.'4 A szegénysegélyezés folyamatos, mint a szociális ügyosztály jelentései mutatják. Káldor Elza osztályvezető azt jelenti, hogy 1948 decemberében a munkaképtelen szegények pénzbeli segélyezésére 673 esetben forintot használtak fel.'s Ugyanilyen összegről tesz jelentést november hónapra vonatkozóan Csendes Jánosné osztályvezet ő.'s Dr. B. Major Pál szociális felügyel ő február 14-én a Közigazgatási Bizottsághoz intézett jelentésében az áll, hogy a szociális ügyosztály 646 fő részére összesen 9710 forint egyszeri segélyt osztott szét." A Népjóléti miniszter részére Vadászi Sándor szociális felügyelő február 14-én felterjesztette azoknak a debreceni egyesületeknek az adatait, amelyek szociális munkát végeztek. Ezek : Országos Gyermekvédelmi Egyesület, Országos Református Szeretetszövetség Debreceni csoportja, Magyar Vöröskereszt Debreceni Fiókja, Országos Egészségvédelmi Szövetség Debrecen thj. város Fiókszövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Debreceni Jótékony Nőegylet, MADISZ, Nemzeti Segély Keletmagyarországi titkársága.'$ Sajnos az intézményes szegénygondozás ellenére elszaporodott az utcai koldusok száma. Sokakat a könnyű kereseti lehetőség csábított és a megszerzett pénzt rendszerint szeszes italra költötték. Voltak szegényházi ápoltak, akik heti kimenőjük idején koldultak. A koldulást rendészeti úton meg kell tiltani - javasolta Matkó Imre tanácsnok 1948 nyarán. Jelenleg a szegények segélyezése a város háztartásának terhére történik. Matkó szerint a segélyezéshez a város társadalmának is hozzá kell járulni, Társadalmi Segítő Akciót kell szervezni.'9 A kolduskérdés szomorú aktualitás marad továbbra is. Káldor Elza osztályvezető április 6-án azt jelenti, hogy felnőtt koldusok ellenőrzésekor 33 egyént állítottak elő, akik közül jelenleg 17 egyén lakik szociális otthonban. $ Az egész korszak nyomasztó problémája volt a munkanélküliség. Már március 1-jétől az átmeneti konjunktúra után elbocsátásokra került sor a Kiss Testvérek Bőrgyárban, majd szeptembertől a Dohánygyárban is.e' A létszámcsökkentések 1946 őszétől váltak rendszeressé. A Vagongyárban 1946 szeptemberében és októberében több mint 470 főnek szűnt meg a munkaviszonya. A hozzávet őleges becslések szerint 1947-ben Debrecenben az ipari munkásság közel 1/3-a várt munkaalkalomra.e2 A Néplap július 5-én beszámolt arról, hogy a megyei munkanélküliek problémája országos ügy lett. Sikerült a Gazdasági Főtanácstól és a minisztériumoktól bizonyos összegeket szerezni a közmunkák folyamatos biztosítására. Növelték a közmunka alapot társadalmi gyűjtésekkel is. 8a 74 Uo. : 7/406/1946., november Uo. : 3. 7/2/1948. ; január Uo. : 3214/14/1948., november HBML. XXI. 110/ b (3200) 78 HBML. XXÍ. 505/1. 2, - 13 ;17/1946., 1946, február Uo. : /48/1948., június Uo. : 7/182/1949., április Debrecen iparának' története... i. m old. 82 Uo. : 268. old. 83 Hajdtii-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának története... i. m , old. 120

11 Debrecen város tanácsa is számolt a munkanélküliek számának gyarapodásával, ezért január 5-én elrendelte a munkanélküliek kataszterének elkészítését, együttműködve a közmunka hivatallal és a szakszervezetekkel. A munkanélküliek foglalkoztatására különböző munkaalkalmakat jelölt ki. Ilyenek voltak a fakitermelés, térrendezés, egyengetés, romépületek elbontása és a sérült tetőzetek helyreállítási munkálatai. A Szakszervezeti Tanács felmérései szerint 1947 elején munkanélkülit tartottak nyilván. 84 Április 16-án 300 közmunkás elbocsátása miatt robbant ki spontán tüntetés. Május 30-án újabb nagy tüntetés volt, mert miniszteri utasításra leállították Debrecenben a közmunkákat. Ekkor újabb jelentős összegeket kapott a város közmunkákra. A szeptember 11-i közmunka értekezleten annak lehetősége körvonalazódott, hogy állami támogatás hiányában leállítják a közmunkákat. Ezt jórészt sikérült elkerülni, mert a városi közgyűlés határozatára megkezdődött a korábban jóváhagyott 100 munkáslakás építése.85 Október folyamán a MAV is intézkedett, hogy 250 elbocsátott közmunkás is újra munkába állhasson. $ A kormány országos gyűjtési akciót is elrendelt november 17-én Debrecenben is megalakult az a bizottság, amely a válságos helyzetbe került családokat a társadalom adakozásából segítette. Ez azonban csak átmenetileg enyhített a gondokon. Eredményeket hozott 1948 őszén a kisbérletek kiosztása, s ez már a mezőgazdasági munkanélküliség felszámolását részben megoldotta. Az ipari munkanélkülieket pedig a Dohánygyárban és a Dohánybeváltóban megindult őszi szezonmunkáknál foglalkoztatták.8 ' A j1948. Korm. sz. rendelettel megalakult Országos Munkaerő-gazdálkodási Hivatal átvette a korábban működő összes szakmai és szakmaközi munkaközvetítő hivatal funkcióját. Ennek kirendeltségei 1949 első felében a városokban is megalakultak. Ezek végezték a munkaerő-közvetítést. 8$ A debreceni kirendeltség vezetője június havi tevékenységükről már azt jelentette, hogy a közvetítésük az előző havival szemben 31-32%-os emelkedést mutat. $ Az újjáépítés eredményeként több ipari létesítménnyel gyarapodott a város. Valójában ez tette lehetővé, hogy a munkanélküliség fokozatosan csökkent. 9. Komoly feladatot jelentett a város szociálpolitikája számára a hazatérő hadifoglyok ügye. A Néplap augusztus 28-án örömmel üdvözölte a hadifoglyok első csoportjának hazatérését. ' Természetesen szervezési kérdések is adódtak a hadifogoly-szolgálat intézésében, nem is kismértékben. Kőváry Marcell vezérőrnagy a debreceni 6. honvéd kerületi parancsnokságról átiratot intézett a Magyar Vöröskereszt debreceni szervezetéhez január 27-én. Ennek tartalma az volt, hogy a Hadifogoly Fogadó Szolgálatot átadja a Vöröskereszt szervezetének. 2 A Magyar Népjóléti mi- 84 Mervó Z.-né Az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal.., i. m old. 85 Debrecen iparának története... i. m old. 86 HBML. XXI. 505j ;'334., november Mervó Z.-né Az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal.., i. m old. 88 Uo. : 148. old. 89 HBML. XXIV j1950., július Debrecen iparának története... i. m old. 91 Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának' felszabadulás utáni történetéb ől (Szerk. : Fehér András-Tokody Gyul ) Db old. 92 HBML. XXI. 101/b. 7. cs sz., január 27.

12 niszter azonban hamarosan /1946. IV-I. számú rendeletével a had fagoly-szolgálatot a Magyar Vöröskereszt hatásköréb ől a Szociális Szakszolgálat hatáskörébe utalta. Dr. Parády Jenő miniszteri osztályf őnök vezetésével július 22-2$-án tárcaközi bizottság járt Debrecenben, hogy megfelelő hadifogoly átvevő állomás kiépítését vizsgálják meg. Erre a célra a továbbiakban a Pavillon laktanya 5 épülete szolgált. Az egészségügyi szolgálatot a tisztifőorvosi hivatal, a fertőtlenítő intézet, a városi orvosi kar és a kórházak együttesen látták e1. 93 A debreceni hadifogoly átvevő tábor munkáját a Szociális Szakszolgálat tagjai irányították Dr. Vadászi Sándor szociális felügyelő vezetésével. 9y A szociális ügyosztály segélyezte is többször a hazatérő hadifoglyokat december 1-jén pl. 172 keletről visszatért hadifogolynak összesen forintot fizetett ki gyorssegélyként. 9 ' Dr. Benedek Jenő miniszteri osztályf őnök az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke Debrecen tisztifőorvosának március 9-én azt írja, hogy a hadifoglyok tömeges hazaérkezése befejeződött és a jövőben már csak kisebb csoportok hazatérésével lehet számolni. Hangsúlyozza, hogy az általános orvosi vizsgálatot, fertőtlenítést, hadifogoly-igazolvánnyal és orvosi vizsgálati lappal való ellátást ezekben az esetekben is körültekintően el kell végezni. 96 Dr. B. Major Pál szociális felügyelő május 14-én 178 volt hadifogoly otthonába való visszatérését jelenti. Azt írja, hogy a visszamaradottak ellátása zavartalanul folyik". s' Szegényházak A városi szegényházról a debreceni városi orvos augusztus 31-én jelentést készít. Eszerint az intézményben 208 személyt ápolnak, meghalt 6, a klinikán van 2.~ február 13-án egy jelentés készült a szegényház helyzetéről, amely megállapította, hogy az ellátás tűrhető, de a legnagyobb baj a ruházat és a fűtőanyag hiánya. Sürgős lenne továbbá házipatika létesítése. 99 Szendrey Sándor h. polgármester vezetésével július 12-én egy bizottság száll ki a szegényház felülvizsgálatára. Szekerka Béla gondnok előadja, hogy az elért eredményt saját maga és egyes ápoltak túlóráztatásával tudta elérni. Ezért pénzügyi támogatást kér, amit megígérnek.' A szociális ügyosztály évi költségvetéséből tudjuk meg, hogy mi lett a református szegényház, az Ispotály és a római katholikus szegényház sorsa. A költségvetésben ugyanis az áll, hogy a nevezett intézmények részére az elmúlt években beállított összeg előirányzására nincs szükség, tekintettel arra, hogy ezek az intézmények a háborús események során megsemmisültek. A költségvetés a hajléktalanok menhelyének támogatására még peng őt irányoz elő.' ' Debrecenben még a Joint tartott fenn egy aggok men- 93 Válogatott dokumentumok.., i. m old. 94 HBML. XXI. 110/a /1947., május HBML. XXI. 505/ /365., 1947 december HBML. XXI. 507/a /1949., 1949, március HBML. XXI. 110/b /1-4., május HBML. XXI. 507/x. 3. Statisztikai jelentések HBML. XXI. 505/ /1946., 1946, február Uo. : 8/154/1946., július Uo. : 7/297/1946., augusztus

13 házát, továbbá a Vöröskereszt helyi szervezetének volt még egy szeretetháza a Vágóhíd utca 1. sz. alatt. Az előbbiben 30 személy, az utóbbiban 24 idős asszony kapott gondozást.í o z A különböz ő szociális intézmények közül említendő a szegényház mellett 1 szeretetotthon, 3 gyermekotthon, 8 napköziotthon, 2 bölcsőde, 1 anyaés csecsemőotthon. Működik még ekkor a Jótékony Nőegylet árvaháza és a Szeretét Szövetség fiú árvaháza. Ezék az inté~ények ügyviteli szempontból nagyrészt a Szociális Ügyosztályhoz tartoztak, amely azonban 1950-ben megszűnt. Következésképpen a fenti szociális intézmények más irányítás alá kerültek és egy új korszak szociálpolitikai koncepciójába kellett illeszkedniük. íoa SOCIAL POLITICS IN THE TOWN OF DEBRECEN IN Zoltán L. Major In the middle of our century research in social polltics alredy proíiuced significant results at the international level. Ln the time of the peripety the amount of scientific literature was increasing also is Hungary. Beginning with the second half of the last century the direction of the town was engaged more and more intensively in social political questions. From the 1940ies up to its cessation in 1950 the social department tried to solve a multifald social political problem. The situation in the post-war period, war allowances, housing and health conditions were manifested in thousands of difficulties. The situation concerning the system of detached farms especially important. The study me ions the problem of hospitals and health conditions in the industry, alsó touching on the questions of public supply, poor-relief and unemployment. A special task for the town ~of Debrecen was to supply the returning prisoners of the war. Finally, the author also mentilans the institutions. of district-visiting and of social carehouses. Coltuanaxan nonumuka deópeisexa e nepuod me~rcdy1945-so zodajnu 3onbTaH JIacno MaHOp HaYnnaa c cepepl}hbí Haíuero sexa HccneposaHHe coí{hanbxo» nonhthxn H B McNCpyHapOpHOM M ű CIllTaÓO pocthcjio 3Ha'iHTeJIbHbIX pe3yjibtűtob. B nobopothblf1 nephop B HCTOp1117 BeprpHll TONCe 3aMe9aeTCfi nobbjieh11e Cnell,naJIbHON JIIíTepaTypbl Ha 3Ty TCMy. B jjeópel>,ehe - Ha4HHáA CO BTOPOF1 HOJIOBITFibI npoiiiii01'o BeI<a - ropopckoe npasnehhe Bcé óonee iu1te11ciisií0 3aHllníanocb pacc~lorpe111iem cor>;hanhhblx sonpocob. ColylianhIILlü o~rpen, HavHHasI c COpOKOBbIX ropob p0 IIpeICpalijeHllN ero peatcjibhoct11 s 1950 r., ctapanca peillfítb OrpOMHOC YHCJIO pa3jili~ihbix COI(FiaJIbH61X IIpOÓJIeM. OCO ŐeHHO TSI>ICelIbIM 6bIlI0 no110nceh1íe s nocnesoe}ihbi}í nepnop : paspyxa, oprahhsaq}1a nomoiu1í noctpapabtiihm, npoónembl xchnbb, 3ppaBOOXjJa}FeHI}SI nojjhsiji1í TbICA4H TpypHbIX BOnpOCOB. CaM041 HaCy[IjF{041 Gblna npoójiembtnka XYTOpOB. CTaTbx 3aHHMaeTCft BOnpOC ŰMH ÓOJIbHHLj, 3ppaBOOXpa}ieHHA }Ia npoh3boj.~ctbe, 3aTparHBaeT BOnpOCbI OÓIl(eCTBCHHOI'O CHaÓNCeH19A, ROMO[L~H ÓepHbIM H npoóaembi óespaóotlíl>,bl. OcoóoH sapayeh ropopa sibhnocb oxasahlle nomoiuií BepItyBFnHMCSi Hs nnena cónpatam. HaxoHeIA peyb HpeT o pextenbxocth yype>xpehhh pnsl noneveh~a óephotbí H pomax p1ih npectapenblx. 102 Uo. : /93JI948., március Uo. : 7/30/1949., 1949, január 15., 7/101/1949., február

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 kutatás célja: - a magyar szociális lakásépítés kezdetének és kialakulásának bemutatása, ezáltal jobban megismerni

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e.

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e. 1 A -testület által átruházott hatáskörök j e g y z é k e. 1. számú melléklet 7/2015.(V. 04.) rendelethez A -testület: - a települési támogatás (temetkezés költségeihez) - köztemetés megállapítását a p

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Az egészségbiztosítási és anyasági ellátások kialakulása és rendszere

Az egészségbiztosítási és anyasági ellátások kialakulása és rendszere MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁR- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Az egészségbiztosítási és anyasági ellátások kialakulása és rendszere SZERZŐ: Bogár Ildikó Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket.

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. A SZEGÉNYSÉG Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. Szegénység térkép a világról 1889 - Charles

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA MISKOLC 2014 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ÁLLAMTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZIGAZGATÁS JOGI TANSZÉK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN SZERZŐ: MENYHÉRTNÉ

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben