A Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Pedagógiai programja 2 0 1 4."

Átírás

1 A Gödöllői Református Líceum Gimnázium Pedagógiai programja

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az evangélium hirdetése, a keresztyén ember jellemvonásainak kialakítása A tanulás-, munka- és kultúraközpontú, emberséges iskola működtetése A tanulók erkölcsiségének és vallásos világnézetének szilárd megalapozása, felkészítésük a felsőoktatásba való bejutásra és az ottani helytállásra A nemzeti identitás fejlesztése Legalább egy modern idegen nyelv középszintű elsajátítása Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai Nevelési feladatok a hatékony tanítási, nevelési folyamat érdekében A szociális nevelés terén A vallási és erkölcsi nevelés formái A nevelőmunka eszközei, eljárásai Eljárások Ajánlott eljárások Általánosan alkalmazandó eljárás Az oktatómunka céljai Az oktatómunka feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés területei a következők: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Feladatok Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Kommunikációs kultúra A kommunikációs nevelés feladatai A tanulás Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségnevelési, egészségfejlesztési program Az iskolai egészségfejlesztés, egészségnevelés feladatai, módszere Az egészségnevelés iskolai területei Az egészségnevelési program megtervezése Erőforrás a program megvalósításához Hosszútávú pedagógiai célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek a helyi tantervek szerint Tanórán kívüli lehetőségek A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Közösségi szolgálat A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógus legfontosabb feladata Az osztályfőnöki munka tartalma A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendje A tehetséggondozás és fejlesztés Tevékenység, eszközök: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Alapelvek: Eszközök: A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

3 1.9.1 Együttműködés formái szülők és pedagógusok között Együttműködés a tanulók és pedagógusok között Együttműködés a pedagógusok között A pedagógusok és a Líceumi Szülők Szervezete közötti együttműködés formái A pedagógusok együttműködésének formái: A tanulmányok alatti vizsgák valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanulmányok alatti vizsgák rendszere A felvétel és átvétel szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv II. Helyi tanterv Gödöllői Református Líceum Gimnázium kerettanterve A választott kerettanterv feletti óraszám A gimnáziumok osztályai számára készült kerettanterv megnevezése A gimnáziumok osztályai számára készült kerettanterv megnevezése Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, foglalkozások továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése A közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgán választható tantárgyak Az érettségi vizsgatárgyak választásának feltételei Az egyes érettségi vizsgatárgyak középszintű érettségi vizsga témakörei A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módja A magatartás és szorgalom minősítésének elvei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendje Írásbeli beszámoltatások formái Írásbeli beszámoltatások rendje Az írásbeli beszámoltatások korlátai Az írásbeli beszámoltatásoknak a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe és súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei Az írásbeli és szóbeli feladatok korlátai: A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának mérése A mérés célja A fizikai állapot mérésének módszere Az aerob állóképesség mérése: Általános testi erő, erő- és állóképesség mérése: A próbák végrehajtásához és értékeléséhez szükséges szempontok: Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési alapelvei Az iskola környezeti nevelési alapelvei A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulók jutalmazásával összefüggő elvek III. Zárórendelkezések

4 I. Nevelési program 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az evangélium hirdetése, a keresztyén ember jellemvonásainak kialakítása Intézményünkben, mely világnézetileg elkötelezett egyházi gimnázium, fontosnak tartjuk a keresztény értékrendszer alapján való tájékozódást és ennek hiteles megélését. Számunkra a keresztény értékrendszer jelenti az egyetemes emberi értékek alapját. A fenntartói elvárásoknak megfelelően törekszünk olyan, jellegében keresztény, felekezeti iskola lenni, ahol hitükben, jellemükben erős, tudásukban felkészült, tehetséges diákokat nevelnek A tanulás-, munka- és kultúraközpontú, emberséges iskola működtetése A keresztyénség missziós felelőssége, hogy a megélt evangélium által újra só, világosság és kovász legyen a világ számára, akár egy felekezeti iskolán keresztül is. A tehetségek kibontakoztatásában és nevelésében az egyház a múltban élen járt, mert az adottságokat Istentől kapott ajándéknak tekintette. A tehetség pedig tudatos támogatás hiányában elvész, mert a tehetséget el lehet vesztegetni, és el lehet nyomni. Egy adott kultúra mindig hitbeli elkötelezettségben gyökerezik, és kulturális központokban formálódva felülről lefelé hatja át a társadalmat. Mivel a társadalomban megélt hétköznapi életünk az uralkodó kultúra foglya, a legtöbb vélekedésünket, döntésünket, erkölcsi érzékünket leginkább ez határozza meg. Ha az egyház betöltve a Krisztustól kapott missziói küldetését mint kovász hatással akar lenni a társadalomra, mindenekelőtt be kell jutnia azokba a közösségekbe, amelyekből a kulturális változások indulnak. Ennek kézenfekvő eszköze lehet az a gimnázium, mely úgy neveli a rábízott tehetségeket, hogy azok tanulmányaik végeztével minél magasabb szintre juthassanak A tanulók erkölcsiségének és vallásos világnézetének szilárd megalapozása, felkészítésük a felsőoktatásba való bejutásra és az ottani helytállásra Noha tudatában vagyunk annak, hogy a mai korszellem látszólag és általánosan elveti az erkölcsi értékeket, mi mégis fontosnak tartjuk a tudatos erkölcsiségre való nevelést. Olyan közösséget szeretnénk formálni, mely tiszteli az értékeket, felismeri és megkülönbözteti a helyest a helytelentől, az igazat a hamistól, az értékest az értéktelentől, és képes a jó mellett dönteni. Arra törekszünk, hogy közösségünk tagjait a diákokat, a tanárokat és a többi alkalmazottat az igazságosság, az őszinteség, a becsületesség, az egyenesség, az 4

5 istenszeretetből következő felelősségtudat és a felelősség vállalására való készség jellemezze. Mutassanak igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben felebaráti szeretetet. Életüket és munkájukat jellemesség, lelkiismeretesség és hűség hitelesítse hűség a hithez, az emberi közösségekhez (nemzet, család, iskola- és osztályközösség, barátok) és azokhoz az elvekhez, melyek meghatározók számukra. Legyenek készek a segítségnyújtásra, képesek az empátiára és az együttműködésre. Műveltek és intelligensek, önmagukkal és másokkal szemben igényesek legyenek, érzékeny és értő befogadói a művészeteknek és a tudományoknak. Legyen igényük az önművelésre, rendelkezzenek általános és speciális műveltséggel, legyenek motiváltak az állandó tanulásra és az új ismeretek befogadására. Ismerjék az elfogadott társadalmi normákat, ragaszkodjanak azok pozitív elemeihez, tartsák be az alapvető udvariassági szabályokat. Reális önismerettel bíró, autonóm személyiségek legyenek, akik céltudatosak és sikerorientáltak, ugyanakkor kellően alázatosak is másokkal szemben, s akik pozitív eszmény- és példaképeket követnek. Tudjanak alkalmazkodni a változó feltételekhez, legyen határozott életcéljuk, törekedjenek az önfejlesztésre és önmenedzselésre. A kudarcokat tanulják meg helyesen feldolgozni, a bennük lévő feszültségeket, szorongásokat oldani. Legyenek képesek tűrni és megoldani a konfliktusokat A nemzeti identitás fejlesztése Ismerjék és szeressék hazánkat, nemzetünket, történelmünket, tiszteljék nemzetünk szimbólumait. Ismerjék, védjék, tiszteljék és gyarapítsák kultúránkat és hagyományainkat. Anyanyelvünket tisztán használják, műveljék, és ragaszkodjanak hozzá. A határainkon túl, kisebbségben élő magyarokkal közösséget érezzenek, problémáikat ismerjék, keressék a velük való kapcsolatot Legalább egy modern idegen nyelv középszintű elsajátítása Igyekezzenek minél több nyelvet elsajátítani. Tartsák tiszteletben szomszédaink és minden európai nép nemzeti érzéseit, valamint az egyetemes emberi jogokat. Érzékeljék Európa és az emberiség globális problémáit, óvják környezetünket Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai A Református Líceum Gimnázium világnézetileg elkötelezett egyházi fenntartású iskola, amely főleg a református vallásúak, de más történelmi egyházakhoz tartozók számára kíván pedagógiai szolgáltatást nyújtani. Küldetésnyilatkozat A Református Közoktatási Törvényben rögzítettek alapján az iskolában folyó nevelés célja, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza, nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formálja, 5

6 akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni és továbbadni; református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá; nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. További céljaink hogy, iskolánk betöltse egyházi küldetését: elvezesse tanítványait Istenhez, teremtsen szintézist az Istentől kapott hit és a műveltség, valamint a hit és az élet között; a hátrányos helyzetű tanulók érettségire, továbbtanulásra való felkészítése; az iskola tanulói szociális érzékenységének fejlesztése; a középfokú és emeltszintű érettségi vizsgára, a felsőfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulásra való felkészítés diákjaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. A nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák tanításának módszereit az egyes tantárgyak részletes tantervi leírása tartalmazza. Kiemelten kezeljük a testi nevelést, az egészséges életmód kialakítását, a sportolás megszerettetését, valamint a szülőkkel együttműködve a tanulók képesség- és személyiségfejlesztését, rendszerben való gondolkodásuk kialakítását Nevelési feladatok a hatékony tanítási, nevelési folyamat érdekében arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék, tiszteljék és szeressék hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait, s azokat képességeikhez mérten gazdagítsák; tanulóinkkal megismertetjük az önálló tanulás és az önképzés hatékony módszereit; törekszünk a diákok kreatív, az igazságok felfedezésére irányuló képességeinek kibontakoztatására; olyan tanítási módszereket alkalmazunk, amelyek hozzásegítik tanulóinkat az életkori sajátosságaiknak megfelelő önálló gondolkodáshoz, tanuláshoz és kritikai képességeik kifejlesztéséhez és amelyek segítségével figyelemmel az egyes tanulók képességeire az általunk közvetített tananyagot a diákok el tudják sajátítani az alkalmazási készség szintjén; az iskolát befejező növendékeinket segítjük, hogy megismerjék és választani tudjanak a képességeiknek megfelelő továbbtanulási- és munkalehetőségek között; tanulóinkat anyanyelvük igényes használatára, kommunikációs készségeik fejlesztésére ösztönözzük; természeti és épített környezetünk védelmét, a természettel való harmonikus együttélést, az egészséges életmódot értékként közvetítjük; 6

7 tudatosítjuk a munkáért, cselekedetekért érzett felelőség, valamint a másik emberrel való együttműködés fontosságát, különös tekintettel a fogyatékos emberekre; hangsúlyozzuk a diákok számára a magyar társadalom demokratikus létmódját, illeszkedését az európai integrációs folyamatba, valamint azt, hogy nemzeti identitástudatunk megőrzése és fejlesztése e folyamat kiteljesedése alatt is fontos feladat; biztosítjuk a gyermekek intellektuális, érzelmi és testi érésének egyensúlyát; kialakítjuk képességüket az együttműködésre, konfliktuskezelésre, önismeretre, az információk szerzésére és szűrésére, feldolgozására, önálló vélemény kialakítására, felelős döntések meghozatalára A szociális nevelés terén szorgalmazzuk a tanulók családjainak együttműködésével az emberi és keresztyéni értékek elsajátítását, figyelve a nyílt és kiegyensúlyozott személyiség kibontakoztatására; igyekszünk kibontakoztatni bennük a közösségteremtő erőt az emberek és az események megértésének kialakításával; gyakoroltatjuk a szolidaritás gondolatát a lemondás és az önzetlen segítségadás alkalmaival, különös tekintettel a testi és érzékszervi fogyatékosokra, a nehéz anyagi körülmények között élőkre; különös gondot fordítunk a mások iránti tisztelet és a nemes célokért való együttműködési készség kialakítására a dialógus, a szolgálatkészség és a kulturált társadalmi érintkezés formáinak gyakorlásával; szorgalmazzuk a társadalmi és gazdasági élet törvényeinek fokozatos megismerését a társadalom különböző rétegeinek hiteles bemutatásával; már az iskola életében felkészítjük a tanulókat a közéleti felelősségre; szakszerű segítséget veszünk igénybe a sérült és a nehezen beilleszkedő tanulók nevelésében; külön gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra A vallási és erkölcsi nevelés formái tevékenységünk minden szintjén a szeretet és összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk az iskolában; a református iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy a tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres tanórai hitoktatásban; segítjük a növendékek korának megfelelően a hit kibontakozását, az istentiszteleti és más hitéleti alkalmak megszerettetését, és ezáltal az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását; 7

8 fontosnak tartjuk a vallási ünnepeinken való részvételt és azok méltó megünneplését; megteremtjük a tanítás utáni imádság, a napkezdő áhítat, valamint a többi hitéleti alkalom lehetőségét (evangelizációk, csendesnapok, bibliaórák, stb.); előmozdítjuk a gyülekezeti közösségekkel való kapcsolatot; hangsúlyozzuk a hitoktató (lelkész) kitüntető felelősségét az iskola református keresztyén szellemiségének és erkölcsiségének előmozdításában a nevelők segítségével A nevelőmunka eszközei, eljárásai A nevelőknek, diákoknak, szülőknek ismerniük kell az iskola pedagógiai programját, céljait, oktatási, képzési lehetőségeit, kínálatát, az iskolai közösség működési szabályait Eljárások együttes program- és szabályalkotás, fejlesztés a törvényi előírásoknak megfelelően; az alapvető iskolai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosításában; a beiskolázás- felvételi eljárás során a tanulók és szüleik az iskola tájékoztatójában és honlapján megkapják a szükséges információkat; minden tanév kezdetén osztályfőnöki órákon kell foglalkozni a Házirend ismertetésével, értelmezésével minden évfolyamon; a nevelőknek arra kell törekedniük (különösen az osztályfőnököknek, helyettes osztályfőnöknek), hogy minél jobban megismerjék tanítványaikat, testi és szellemi állapotukat, családi-társadalmi körülményeiket Ajánlott eljárások egyéni és csoportos beszélgetések, osztályfőnöki órák, osztályértekezletek, szükséges esetben családlátogatás. A nevelők, nevelőtestület, iskolavezetés minden lehetőséget használjon föl a visszacsatolásra, visszajelzésre. Az SzMSz és a Házirend diák- és szülői képviseletre, vélemény-nyilvánításra, ellenőrzésre vonatkozó előírásai mindehhez elegendő eszköz- és eljárási lehetőséget adnak. Az iskolai élet minden színterén fontos az igényesség, a kellő színvonal (rendezvények, ünnepélyek, stb.). A tanórákon ez elsősorban a tudomány legújabb állása szerinti tanári munka eszközeinek alkalmazását jelent, melyekben különös helyet foglal el a korszerű, informatikai és kommunikációs eszközök használata. Egyéb vonatkozásban az 8

9 intézmény a klasszikus egyetemes és nemzeti kulturális eszközök és anyagok fölhasználását részesíti előnyben. Az iskolai élet minden szintjén (csoport, osztály, évfolyam, iskolaközösség) be kell vonni a diákokat (szükséges esetben szülőket) a pedagógiai programok tervezésébe, kivitelezésébe, és korrekciójába. Az iskolai munkaterv elkészítésében a Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) a közreműködő partner. A évfolyam érettségi előkészítő foglalkozásainak megtervezésekor az érintett csoporttal kell a munkát együttesen megtervezni. Az iskolai élet minden színterén gondoskodni kell a megfelelő előkészítésről, szervezésről Általánosan alkalmazandó eljárás az önálló tanulói tevékenység lehetőségeinek maximális biztosítása. tanórákon önálló kutatási feladatok, az iskolai közösségben rendezvények részben vagy egészben önálló megszervezése, lebonyolítása, túl a törvényben biztosított lehetőségeken. tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken való részvétel ösztönzése, segítése. a tantestület tudatosan ösztönzi és segíti minél több tanulói közösség létrejöttét és működését, például a tanulókörök és csoportok, irodalmi, zenei, művészeti, sportkörök, egyesületek, diákújság és rádió szerkesztőségei, szakkörök, diákkörök. A tanári munka során az előadással szemben a tanulói kérdéseken alapuló munkáltatás, tevékenyég alkalmazását és az önálló tanulói munka módszereit tekintjük elsődlegesnek. Törekszünk minél több alkalmat teremteni tanár és diák tanórán kívüli együttléteire (előadások, kirándulások, színház-, tárlat-, múzeumlátogatás, táborozás, programokra, műsorokra, rendezvényekre való együttes fölkészülés, stb.). Az iskola lehetőségeihez képest igyekszik minél több házi tanulmányi-, kulturális- és sportversenyt szervezni, gondoskodik a diákok kulturált iskolai szórakoztatásáról (diákbálok, osztályrendezvények, stb.), természetesen ragaszkodva a kulturált és fegyelmezett lebonyolítás feltételeihez. Ösztönözzük diákjainkat, hogy önállóan is keressék iskolán kívül a színvonalas kultúrát, a sportolás és szórakozás kulturált lehetőségeit. Gondoskodunk az ezekkel kapcsolatos információkról, a helyi és közeli lehetőségek ajánlásáról. Gondoskodunk az ifjúságra leselkedő veszélyekkel kapcsolatos tájékoztatásról, az ezekkel foglalkozó szervezetekkel kapcsolatot tartunk (előadások, megbeszélések, információ, jelzések). Megkülönböztetett segítséget biztosítunk az iskolai sport és testnevelés feltételeinek fejlesztéséhez: 9

10 - óraszám, csoportbontás, eszközök, felszerelés biztosítása, - a teljesítmények elismerése, propagálása. Az intézmény széleskörű felelősi rendszert épített ki és működtet. Az ünnepségek és rendezvények lebonyolításáért évfolyamok, osztályok felelősek, beosztásukat az éves munkaterv tartalmazza. Nagy súlyt helyezünk a közösségi együttlétek formális elemeinek tiszteletben tartására (alkalomnak megfelelő öltözködés, ünnepélyeken egyenruha viselése, tiszteletadás a nemzeti és helyi jelképeknek, Himnusz és Szózat közös éneklése, kommunikációs színvonal, stb.). Az ezekkel kapcsolatos konkrét előírásokat az SzMSz és Házirend tartalmazza Az oktatómunka céljai A Református Líceum a diákokat ismereteik gyarapítása, készségeik és képességeik kifejlesztése által alkalmassá akarja tenni műveltségük további fejlesztésére, az önálló szellemi alkotómunkára, az egész életen át tartó tanulásra. Ezért a tudományos és vallásos neveléssel kapcsolatban rögzített célkitűzések természetszerűleg itt is érvényesek. Az iskola hagyományai és használóinak igényei alapján hangsúlyozottan a felsőfokú továbbtanulásra készíti föl növendékeit. Kiemelten fontosnak tartja, hogy ennek során lehetőleg minden növendéke számára biztosítsa legalább egy modern idegen nyelv minimálisan középfokú ismeretét, emelt szintű érettségire való felkészítést a helyi tantervben szereplő érettségi tantárgyakból. Mindezeknek megfelelően alakítottuk ki az iskola jelenlegi oktatási rendszerét. Az intézmény oktatómunkájának kiemelten fontos célja a hat és négy évfolyamos oktatásiképzési profil megfelelő színvonalú működtetése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Fontos célnak tartjuk, hogy az iskola megtartsa helyét a felsőoktatásra eredményesen fölkészítő gimnáziumok és a református középiskolák rangsorában, sőt előrelépjen Az oktatómunka feladatai, eszközei, eljárásai Az előbbiekben megfogalmazott célok teljesítése, megközelítése érdekében az intézmény megfelelő feltételeket biztosít. A nevelőtestület továbbképzési terve a következő műveltségi részterületek tanításához szükséges megfelelő szintű képesítések megszerzését írja elő: - magyar szakosok: dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret; - történelem szakosok: társadalomismeret, hon- és népismeret; 10

11 - osztályfőnökök (minden nevelő, aki osztályfőnöki megbízásnál számba jöhet): emberismeret, pályaorientáció, az egészséges életre neveléssel kapcsolatos ismeretek, a RPI által meghirdetett keresztyén nevelés; - biológia szakosok: egészségtan, etika, emberismeret; - ének szakosok: tánc, folklór; - földrajz szakosok: környezetismeret. Az iskola iránti igény indokolja, hogy a tanulók számára az iskolába történő bejutás felvételi vizsgához kötött. Ennek tárgyai: magyar nyelv és irodalom, matematika, a központi eljárásnak megfelelően. A felvételi vizsga során a jelentkezőnek és szüleinek az egyházához való viszonyulását, általános tájékozottságát, tanulási tulajdonságait is vizsgáljuk. A szülő aláírásával tesz ígéretet az iskola szellemiségének elfogadására. A felvételi követelmények teljesítéséhez az iskola a szülők és érdeklődő tanulók tájékoztatásával segítséget nyújt. Szervezési feltételek Az iskolai profil illetve testi-lelki egészség szempontjából alapvető tantárgyaknál a lehetőségek függvényében csoportbontást alkalmazunk (lásd: helyi tanterv). Az órarend kialakításánál figyelembe vesszük a tantárgyak nehézségi sorrendjét, ezek megfelelő váltakozását. A délelőtti és délutáni foglalkozások közé pihenőidőt iktatunk be. A lemaradók segítésére, a tehetséges diákok továbbfejlesztésére korrepetálásokat szükség szerint lehet igénybe venni. Ez utóbbi célt szolgálják a diákkörök, délutáni sportfoglalkozások is. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés területei a következők: a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kibontakoztatása, fejlesztése, az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismeretek gyarapítása, a műveltség, a világszemlélet, a világkép formálása, az önismeret, az együttműködési készség fejlesztése, az akarat edzése. A fejlesztési területek nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 11

12 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Alapvető követelmény, hogy: A tanulók életkori sajátosságaiknak, adottságaiknak megfelelően iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, érzelmi, kommunikációs, cselekvési képességeinek fejlesztéséhez. Az ismeretek feltárása, feldolgozása megalapozza a tanulók műveltségét, eligazodásukat környezetükben, világképük kialakulását Feladatok A tanulókat meg kell ismertetni az iskolai szokásokkal, szabályokkal. A tanulóknak tisztelniük, becsülniük kell a család, az iskola, a nemzet értékeit. Szükséges a kellő önismeret kialakítása. Fejleszteni kell az empátia képességet. Ki kell alakítani a konfliktuskezelő képességet. Tudatosítani kell a toleráns magatartás szükségességét. A kommunikációs képességeket, a másokra való odafigyelést fejleszteni kell. A problémák kulturált megfogalmazására figyelni kell Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Célja: A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. A megismerésen túlmenően gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek hazánk megbecsüléséhez és a vele való azonosuláshoz vezetnek. Magyarország Európa szerves része, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját, gazdagítsák azt. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról Kommunikációs kultúra Célja: Alapvető cél az, hogy a tanulók használják igényesen anyanyelvüket, tudjanak kommunikálni minden helyzetben A kommunikációs célok megvalósításánál figyelembe kell venni: A kommunikációs kultúra részben a tudás alapja, részben a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának tényezője. Mindezek elsősorban az anyanyelv minél teljesebb ismeretét feltételezik. 12

13 A kommunikációs nevelés feladatai A szép, kifejező beszéd kialakítása a legfőbb cél. Ennek érdekében: minden tantárgy esetében a szóbeliség fokozása a feladat, a megnyilatkoztatásra biztatás, a kiselőadások alkalmazása, a véleménynyilvánítás és az érvelés gyakoroltatása, a kommunikációs zavarok, gátlások feltárása, a hátrányos helyzet megszüntetése, fel kell készíteni a tanulókat a vizsgahelyzetekre. A rendszeres könyvtárhasználattal el kell érni, hogy a tanulók felismerjék a könyvtár szerepét az önálló tanulásban, az ismeretszerzésben. Minden tanulónak lehetőséget kell biztosítani a számítógép, illetve az internet használatára A tanulás Cél: Minden iskola egyik legfontosabb feladata, hogy a tanulókat megtanítsa tanulni. Ehhez az adott életkornak megfelelő fejlettségű tanulási képességek szükségesek. A tanulás során - az egyes tantárgyaknál - meg kell valósítani az ismeretszerzést, a jártasságok és készségek kialakítását, valamint a képességek fejlesztését. A tanulás tanításánál figyelembe kell venni: A tanított tanulási szokások, valamint az órákon használt tanítási módszerek kölcsönhatását, ugyanis a tanítási órákon történő tanulás eredményessége főképpen a tanári módszereken múlik. A tanulás során a gyermek egész személyisége változik. A tanulásra való motiválás a pedagógus egyik legfontosabb feladata. Feladatok: A tanuláshoz való viszony tanítása. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése (koncentrációs képesség, a beszédképesség, a kifejező hangos olvasás, a néma olvasás, az emlékezőképesség) A személyiség fejlődésének döntő tényezője a tanár és diák kapcsolata. A tanár-diák viszony szerepét nevelési céljaink, eszközeink, eljárásaink között megfelelően részleteztük. A személyiségfejlesztés szempontjából külön ki kell emelni a tanár-diák viszony kialakulásához és elmélyüléséhez szükséges személyi és szervezési feltételek biztosítását, ez elsősorban az iskolavezetés feladata. Ennek során gondoskodni kell arról, hogy a nevelőtestület utánpótlása, a jelentkezők kiválasztása ne véletlenszerű, hanem tudatos legyen (megfelelő információk, próbaidő, stb.). A frissen munkába állókat el kell igazítani, meg kell ismertetni a nevelőtestület hagyományaival, segíteni kell az iskolai tapasztalatok átadását. 13

14 Az osztályfőnöki megbízatásnál figyelemmel kell lenni a nevelő empátiájára, kapcsolatteremtő készségére és hitbeli elkötelezettségére. Gondoskodni kell arról, hogy az osztályfőnök tervszerűen és rendszeresen kapcsolatot tartson az osztályban tanító nevelőkkel (osztályértekezletek), a szülőkkel. A tanórán kívüli foglalkozásokhoz megfelelő időkeretet kell biztosítani. Ahhoz, hogy a nevelőknek elegendő idejük legyen a növendékeikkel való személyes foglalkozáshoz, úgy kell kialakítani az iskola munkarendjét, hogy elkerülhető legyen a túlterhelés. Ugyanakkor minden lehetséges módon elismerésben kell részesíteni a tanulókkal egyénileg eredményesen foglalkozó nevelőket. A személyiségfejlesztő pedagógiai munkában nagy súlyt kell helyezni beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulókra, az ifjúságvédelmi kérdésekre, a fölzárkóztatásra, a szociális hátrányok enyhítésére, a tehetséggondozásra. A fejlesztő pedagógia fontos eszköze az értékelés, osztályozás, továbbá a jutalmazás, szükséges esetben a büntetés. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségnevelési, egészségfejlesztési program Hitünk szerint a Test a Lélek temploma Ennek megfelelően a teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelésioktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A nevelési-oktatási intézményben kiemelkedő szerepet kell kapnia az alábbiaknak: a) az egészséges táplálkozás, b) mindennapos testnevelés, testmozgás, c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, d) bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, e) baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, f) személyi higiéné Az iskolai egészségfejlesztés, egészségnevelés feladatai, módszere Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése. Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, 14

15 amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életképességeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység. Az iskolának, mint a szocializáció kitüntetett színterének a primer prevencióban van jelentős szerepe. A gyermekekre, fiatalokra gyakorolt hatása többrétegű komplex kommunikáció, ezáltal mód nyílik az egészségfejlesztés formáinak -- az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése -- megvalósítására Az egészségnevelés iskolai területei Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás életkori sajátosságokhoz illeszkedő szempontjait beépítjük a helyi tantervekbe. Biológiai tényezők táplálkozás az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; rendszeresség és a tudatosság; káros és kóros táplálkozási szokások mozgás az egészséges testtartás; a mozgás fontossága; rendszeres testedzés; mozogjunk egészségünk érdekében testápolás ápolt külső Mentális tényezők önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; az egészséges pszichológiai kultúra; az embertársakhoz fűződő kapcsolat; az énkép alakulása; serdülőkori konfliktusok; szocializáció folyamatának zavarai; személyiségfejlődés; társadalmi státusz és a hozzá kapcsolódó szerepek ; viselkedésmódok Egyéb tényezők az idővel való gazdálkodás szerepe; a szenvedélybetegségek elkerülése; alkohol dohányzás játékszenvedély drogok a tanulási környezet alakítása; 15

16 a természethez való viszony; az egészséges környezet jelentősége Az egészségnevelési program megtervezése - alapelvek az életkornak megfelelően, - célok a helyi adottságok, feladatok figyelembevételével - tevékenységek Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai foglalkozások: szaktárgyi órák témafeldolgozása tanórán kívüli foglalkozások délutáni szabadidős foglalkozás sportprogramok felvilágosító előadások (drogprevenciós előadások, filmek) egészségnap dohányzásról leszoktató programok bemutatása szakemberek segítségével. Iskolán kívüli rendezvények: kortárssegítő képzés más szervezetek által meghirdetett programokon való részvétel A program megvalósításának módszere egészségfejlesztés szemléletének alakítása meghívott szakember segítségével részvétel egészségfejlesztési továbbképzésen egészségfejlesztő testmozgás folyamatos megvalósítása Erőforrás a program megvalósításához humán: iskolaorvos, védőnő, ortopéd szakorvos, testnevelő, lelkipásztor, mentálhigiénés szakember iskolai fogorvos anyagi: iskolai költségvetés, alapítványok (iskolai), pályázatok Továbbképzés Az iskolai pedagógus-továbbképzési programban-mint új feladat-elsőbbséget élvez. A mindennapos testnevelés-testedzés biztosítása a testnevelés órákon. Egészségnevelésünk sikerességének legfőbb biztosítéka nevelőink példaadása, elkötelezettsége az ügy mellett, így az iskola egészségnevelési programjának megvalósításában valamennyi dolgozónk részvétele elengedhetetlen. 16

17 Hosszútávú pedagógiai célok A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. Ismerjék fel, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között. Alakuljon ki bennük az Istennel, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségérzet. Ismerjék fel miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése, s lássák be, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, helyzetmegoldási, megküzdési technikák. Ismerjék fel, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik minőségén is múlik. Ismerjék meg az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába lényeges fogalmak értelmezése terén, váljon érthetővé és élményszerűvé számukra az egészséges, kevésbé egészséges tevékenységformák, anyagok közötti megkülönböztetés, a pozitív életszemlélet. Értség meg, hogy az egészség- a kiegyensúlyozott életvitel- eszköz a boldog és sikeres élet folytatásához. Szerezzenek elegendő tudást és ismeretet, hogy képesek legyenek ne csak maguk, de mások egészségének és életének védelmére is. Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük. Alakuljon ki bennük igény a rendszeres testmozgásra. Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése (a Biblia útmutatása alapján). Legyen bennük igény a folyamatos fejlődésre, növekedésre. Tudjanak túllépni kudarcaikon és tanulni azokból. Legyen bennük tisztelet és megértés a másság iránt (szokások, életmód, vallások, kultúra stb.), de tudjanak megállni saját meggyőződéseikben. Fejlődjön szociális és karitatív érzésük. Fejlődjön a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartásuk. Egészséges önismeret és önbecsülés kialakulása. Képesek legyenek megállni meggyőződéseikben a kortárscsoport nyomásával szemben is Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek a helyi tantervek szerint Tanórán kívüli lehetőségek Klubok tájékoztatás, lehetőség a különböző problémák, lehetőségek átgondolására Szakkörök Sportversenyek, bajnokságok 17

18 Különleges programok- közösségfejlesztés, kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása Kirándulások Nyári táborozás Előadások Kiállítások Rajzversenyek Iskolaújság Faliújság Könyvtár Idősek otthonában, árvaházban, kórházban tett látogatások, műsorok, rendszeres szolgálat Felsőbb osztályok szolgálata alsóbb osztályok felé Felmérések, kérdőívek Filmvetítések Vitafórumok 1.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Individualizált, sikerorientált korunkban a közösségi élet lehet az iskolai nevelés azon forrása, amely elősegíti a mi tudat kialakulását. A közösség fejlesztéséhez: Elősegítjük a mikroközösségek létrejöttét, működését. (Feladatok adása, felelősi rendszer, egyéni foglalkozás lehetőségei. ) A csoportmunkát pedagógiai eszközként általánosan alkalmazzuk. (Oktatási csoportok homogenizálása, stabilizálása, a csoportmunka tananyag feldolgozási módszerként való favorizálása.) Rendszeresen értékeljük a közösségi és csoportmunkát. (Értekezletek, megbeszélések, tanórák, szervezésével a csoportmunkát végző nevelők kapcsolatainak rendszeressé tétele.) Az osztályközösségek fejlesztését kiemelt feladatként kezeljük. (Lásd a személyiségfejlesztési feladatok vonatkozó részét, továbbá: rendszeres vezetői felmérés, értékelés, elismerés igazgatósági részről; feladatok biztosítása az iskola munkaprogramjában, a tanórán és iskolán kívüli együttlétek elősegítése, pl. kirándulások, táborozások feltételeinek biztosítása; külföldi kapcsolatok feltételeinek biztosítása; kapcsolat a szülőkkel; tudatos pályaorientációs és tehetséggondozó munka, stb.) Az iskolai közösségek közötti rendszeres kapcsolattartás és együttműködés szervezése és működtetése a törvényekben és rendeletekben rögzített módon (lásd SZMSZ és Házirend). 18

19 (Vezetői és tanári feladat azonban az, hogy a kapcsolattartás és együttműködés ne formális, hanem érdemi legyen, ezért egyrészt a döntési mechanizmus mindig többlépcsős, időt hagy az érdemi véleménycserére; másrészt igazgatósági és nevelői feladat az állandó visszacsatolás, visszajelzés a kivitelezés során.) A nevelői közösség (nevelőtestület) és közösségek (munkaközösségek, munkacsoportok) tudatos és szervezett működtetése előfeltétele és mintája kell legyen a tanulói közösségek működésének. (Rendszeresség, szervezettség, illetékesség, megfelelő kommunikáció, ellenőrzés, értékelés.) A szülői közösségek rendszeres és érdemi működéséhez minden előfeltételt biztosítani kell. Őrizni és ápolni kell az iskolai közösség tiszteletreméltó hagyományait. Szabályozottság (szabályzatok rendszeres karbantartása, kiegészítése). Mobilitás, átjárhatóság. Egyéni foglalkozás, tudatos irányítás (foglalkozás a lemaradókkal). Egzisztenciális komolyság, felelősség (felelősi rendszer, közösségi rendezvényeink, - ünnepélyeink színvonala, emelkedettsége, formatisztelete), Szolidaritás, segítőkészség. Tanulás és munkaközpontúság. Az iskola iránti elkötelezettség. A partnerek érdekeinek figyelembevétele. Minél több kapcsolatot kell kiépíteni, illetve működtetni az iskolai közösség, közösségek és a lakóhelyi és egyéb egyházi közösségek között, mindig tekintettel az iskolai és pedagógiai érdekek dominanciájára: a tanulók gyülekezeteivel, a gödöllői önkormányzattal, a társintézményekkel, más iskolákkal (iskolaközi kapcsolatok), a Művészetek Házával, kulturális és sportegyesületekkel, tudományos intézményekkel, a testvériskolákkal. Az ilyen kapcsolatokban nyújtott tanár és diákteljesítmények iskolai elismeréséről gondoskodni kell. 1.5 Közösségi szolgálat A törvényi előírásoknak megfelelően tanulóink január 1. után érettségi bizonyítványt csak 50 óra közösségi szolgálat teljesítése után kaphatnak. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos 19

20 tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, amely egyénileg vagy csoportosan, projektmódszerrel is végezhető. A közösségi szolgálat keretei között: a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. Iskolánk az érintett évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva biztosítja a feltételeket a legalább ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. A közösségi szolgálat teljesítése nem zavarhatja a tanítási órák rendjét. Igyekszünk felvenni kapcsolatot minél több fogadó intézménnyel, előnyben részesítve a környéken lévő, ezáltal egyszerűbben megközelíthető szervezeteket. Ennek során törekszünk az engedélyezett tevékenységek mindegyikéből partnert találni. A szabályozás további részleteit az iskola SZMSZ-e tartalmazza 1.6 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógus legfontosabb feladata A tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, hitéletének megalapozása, fejlesztése, tanítványainak az érettségi vizsgára, a felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra való sikeres felkészítése. A főbb tevékenységek összefoglalása: megtartja a tanítási órákat, feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik, legalább 15 perccel a munkaidő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a munkahelyén tartózkodni, a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a tantermet, akkor ellenőrizve az állapotokat utolsóként távozik, a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium. Pedagógiai programja 2 0 1 3.

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium. Pedagógiai programja 2 0 1 3. A Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Pedagógiai programja 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Pedagógiai programja

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Pedagógiai programja A Gödöllői Református Líceum Gimnázium Pedagógiai programja 2 0 1 6. TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben