A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS"

Átírás

1 REPÜLİ MŐSZAKI DR. FORGON MIKÓS LAMPER LÁSZLÓ A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS A légvédelmi rakétakomplexum tervezése az elvárások megfogalmazásától a megvalósításig bonyolult és hosszú folyamat. Ennek a folyamatnak az állomásait mutatjuk be a MEADS légvédelmi és rakéta védelmi rendszer kifejlesztése kapcsán, amely a NA- TO közös fejlesztéső (USA, Németország, Olaszország) perspektivikus légvédelmi és rakéta védelmi rendszere. A MEADS-sel az elavult Patriot, Nike Hercules és HAWK légvédelmi rakéta komplexumokat kívánják helyettesíteni világszerte! A MEADS légvédelmi és rakéta védelmi komplexum képes lesz megsemmisíteni a jelenleg ismert és a következı generációs harcászati ballisztikus rakétákat (TBM) alacsony és nagy magasságokon, a forgó és merevszárnyas repülı eszközöket, a pilóta nélküli repülı eszközöket és a cirkáló rakétákat. Design and Development of new air defence system is a difficult and long process. I would like to introduce design and development phase of the Medium Extended Air Defence system (MEADS), in this article. A tri-national development of the United States, Germany and Italy, MEADS is planned to replace NIKE Hercules, Hawk and Patriot systems worldwide. MEADS will protect manoeuvring forces and fixed installations against attack by current and next-generation tactical ballistic missiles, low and high-altitude cruise missiles, remotely piloted vehicles, manoeuvring fixedwing aircraft and rotary wing aircraft. Bármely légvédelmi rakéta komplexum tervezése komplex feladat, amely akár két évtizedig is eltarthat, és óriási összegeket emészthetnek fel a kutatási költségek. Maga a légvédelmi rakéta ennek az összetett feladatnak csak egy - bár kétség kívül a legfontosabb és leglátványosabb - eleme. A légvédelmi rakéta komplexum tervezése során a megrendelıi igények, elvárások, követelmények, a gyártói és felhasználói észrevételek, visszajelzések szintézise alapján új eljárások, új 159

2 160 A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL technológiák, új ötletek felhasználásával valósul meg. A tervezési folyamat megindulását követıen egy ciklikusan ismétlıdı, egyre részletesebb kidolgozást megvalósító folyamat indul meg, ami végsı soron elvezet a prototípus elkészítéséhez. A prototípus elkészítése után még hónapokig, esetleg néhány évig tartó próba lövészeteken ellenırzik, hogy a légvédelmi rakéta komplexum teljesíti-e a vele szemben megfogalmazott elvárásokat. Minél összetettebb a feladat és nagyobbak az elvárások, annál hosszabb ideig tart a fejlesztés és annál magasabbak lesznek a fejlesztési költségek. A légvédelmi rakétakomplexum tervezésének vannak általánosan elfogadott lépései, amelyek a megvalósítás alapját jelentik. Az új légvédelmi rendszerrel szembeni elvárásoktól a megvalósításig a tervezés fıbb, egymást követı fázisai: koncepcionális tervezési fázis (Conceptual Design); elızetes tervezési fázis (Preliminary Design); részletezı tervezési fázis (Detail Design); felülvizsgáló tervezési fázis (Preliminary Design Review); kritikus tervezési felülvizsgálat fázisa (Critical Design Review). A koncepcionális tervezési fázis (Conceptual design) az új légvédelmi rakétakomplexumra vonatkozó elvárások megfogalmazásával indul. Itt a katonai-politikai vezetés megfogalmazza a hipotetikus elvárásait a jövı légvédelmi rakéta komplexumával szemben. Ennek során eldöntik, hogy a politikai és katonai elvárások összeegyeztethetıek-e a nemzetközi szerzıdésekkel. A megfogalmazott elvárásokat kiegészítik azok az ajánlások, amelyeket az elmúlt évek sikeres vagy sikertelen fejlesztéseinek eredményeként szabványokban rögzítettek. Ebben a fázisban a különbözı kutató mőhelyek deklarálják elképzeléseiket az elvárásokkal kapcsolatban, elkészítenek egy elızetes megvalósíthatósági tanulmányt és egy szakmai szimpózium elıtt bemutatják a projekteteket (Project demonstation/validation). A megrendelı joga, hogy ezek közül kiválassza azt, amelyik számára a leginkább biztosítja elvárásainak teljesítését. A kiválasztott kutató mőhellyel szerzıdést kötnek a további kutatások támogatására. A kutatási tevékenység elnyerése a jövıbeni gyártási lehetıség és profit lehetıség is, mert elég jól becsülhetı a várható rendelés igénye. Ez a fázis jellemzıen 2-3 éves idıintervallumban realizálódik.

3 REPÜLİ MŐSZAKI 1. ábra. A MEADS légvédelmi és rakéta védelmi rendszer fejlesztésének fontosabb állomásai A tervezési folyamatban ezt követi az elızetes tervezési fázis. Ekkor meghatározzák, hogy a már elızetesen kiválasztott fejlesztési elképzelések teljesítése elıtt milyen akadályok állnak, amelyeket meg kell oldani. Ebben az idıszakban a projekt kockázatának csökkentése (Risk Reduction Effort) érdekében elvégzik az alapvetı aerodinamikai számításokat és szélcsatorna vizsgálatokat, az alapvetı strukturális számításokat, a szabályozási és rávezetési rendszerek analízisét és szintézisét. Ezek a tesztek olyan alapvetı nemkívánatos jelenségek és stabilitási problémák feltérképezésére szolgálnak, amelyek megoldása nélkülözhetetlen az új légvédelmi rendszer kifejlesztése szempontjából. Ugyancsak az elızetes tervezési fázisban kerül sor a rakétarepülést kontrolláló célfelderítı és irányító rendszer elızetes tervezésére, amelynek során a fejlesztı mérnökök számítógépes program segítségével idı és komplex frekvencia tartományban ellenırzik a célfelderítı és irányító rendszer stabilitását a kinematikus röppályán való tartózkodás folyamán. Ebben a fázisban már más irányú fejlesztések (például: mobil standardizált indító állvány, technológiai jellegő berendezések, stb) is elkezdıdnek. Ezek kipróbálása és bemutatása folyamatos; ez történt 2005-ben a Berlin Air Show-n, ahol bemutatták egy szabványos indító állvány önrakodó képességét egy C130 típusú szállító repülıgépbe. Ezek után a szükséges realizálják 161

4 A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL (Risk Reduction Effort Modification). Végezetül meghatározzák, hogy a megrendelıi igények teljesítését várhatóan milyen idı intervallumban és milyen elızetes költségek mellett tudják biztosítani. Ennek során már meghatározzák a kifejlesztésre és a sorozatgyártásra jutó költségeket is. Ezután a politikai-katonai vezetésen múlik, hogy a költségek és a várható eredmények ismeretében eldöntse: igényt tart-e az új légvédelmi rakétarendszerre és elıteremti a szükséges költségeket, vagy leállítja a további kutatásokat. Amennyiben biztosítják a szükséges forrásokat, akkor elkezdıdhet a részletes tervezés. Ennek a fázisnak többnyire 4-6 év az idı tartama. A részletezı tervezési fázisban (Detail design vagy Design and Development Phase) a különbözı kutató fejlesztı mőhelyekben megtörténik a légvédelmi rakéta rendszer elemeinek a kifejlesztése. A komplexum fejlesztése során ezzel párhuzamosan a légvédelmi rakétán kívül a komplexum más elemeinek a továbbfejlesztése is elkerülhetetlen. A kutatások olyan eszközök kifejlesztésére irányulnak, amelyek képességei lényegesen meghaladják a meglévı eszközök képességeit, ezért is nevezik a MEADS-et a 21. század légvédelmi és rakéta védelmi fegyverének. A kifejlesztésre kerülı új eszközök: több funkciós 3D fázisvezérelt nagy zavarvédettségő tőzvezetı illetve felderítı radar; harcvezetési pont; rendszer mobilitását biztosító szabványos szállító gépjármővek, indító állványok; hálózatközpontú nyílt architektúrájú adat átviteli rendszer; nagypontosságú globális helymeghatározó rendszer; rakéta meghajtó rendszer; fedélzeti célfelderítı és követı rendszer az aktív lokátoros önrávezetı fejjel; aerodinamikai repülést vezérlı egység. Napjainkban a korszerő, 21. századi légvédelmi és rakéta védelmi rendszerekkel szemben megfogalmazott elvárások: nagy pontosságú önrávezetést biztosító rávezetı rendszer, amely képes a pilóta nélküli repülı eszközök (UAV 1 ), a harcászati rakéták (TBMs 2 ), a kis effektív visszaverı felülető cirkáló 1 Unmanned Aerial Vehicle 2 Tactical Ballistic Missile 162

5 REPÜLİ MŐSZAKI rakéták és egyéb hagyományos, illetve a nem hagyományos légi támadó eszközök és az új generációs légi támadó eszközök megsemmisítésére. A korszerő, 21. századi földi telepítéső légvédelem (GBAD) rakétái lényegesen különböznek a napjainkban használt légvédelmi rakétáktól. Ezeknek rakétáknak nincs robbanó feje és közelségi gyújtója, mert a légvédelmi rakéták találati pontosságát megnövelték és a rakéta kinetikus energiájával, közvetlen találattal semmisíti meg a célt (hit to kill). Ezt jelenleg a 3. generációs Ka hullámsávú, aktív önirányítású fedélzeti radarral rendelkezı PATRIOT légvédelmi rakéta (PAC-3), vagy a hozzá hasonló képességekkel rendelkezı német IRIS-T légvédelmi rakéta biztosítja; nagy sebességő hálózat központú, nyílt architektúrájú adatátviteli rendszer (plug and fight), amely biztosítja a vezetési, a felderítı rendszer és a rakéta indítást végrehajtó rendszer vezeték nélküli megbízható összekapcsolását egy számítógépes hálózaton belül. A nyílt architektúra azt jelenti, hogy a számítógépes hálózathoz csatlakoztatható eszközök száma nem meghatározott, ami nagy rugalmasságot biztosít a felhasználónak a harc és tőzvezetési rendszer kialakításánál. A vezeték nélküli számítógépes hálózat gerincét a nagy zavar védettségő és lehallgatás védett szoftver rádiók biztosítják; korszerő harcvezetési és kommunikációs központ (BMC4I 3 ), amelyet a harcászati irányító központban (TOC) terveznek elhelyezni; a stratégiai és harcászati légi szállítást biztosító, önrakodó (rollon/roll-off) képességő, nagy mobilitású és jó terepjáró képességő szállító jármővekkel, indító állványokkal biztosítják a manıverezı csapatok folyamatos, megbízható légvédelmét; több funkciós os felderítést biztosító tőzvezetı radar, illetve nagy túlélı képességő felderítı radar, amely képes a légi támadó eszközök (beleértve a harcászati rakéták és a kis effektív visszaverı felülető cirkáló rakéták) felderítésére és megbízható követésére. A felderítést az UHF sávú, 3D fázisvezérelt, nagy zavarvédettségő radar, a tőzvezetést az X sávú, multi funkciós, 3 Battle Management Command, Control, Communications, Computers and Intelligence 163

6 A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL nagy zavarvédettségő 3D tőzvezetı radar biztosítja. A felderítı radar oldalszögben forogva és helyszögben elektronikusan lengetve az irány karakterisztikát mőködik, a tőzvezetı radar oldalszögben (maximum 120 -os szektorban) és helyszögben is elektronikusan lengetve a sugárnyalábot deríti fel és követi a célokat. A felderítı radar egyidejőleg több mint 100 cél követését, légi célok fenyegetettségének kiértékelését és repülési útvonalának megjelenítését biztosítja; interoperabilitást biztosító harc és tőzvezetési rendszer, amely biztosítja, hogy a légvédelmi üteg gyorsan és egyszerően be tudjon integrálódni más légvédelmi és rakéta védelmi rendszerekbe. Ezen rendszereken belül megvalósul a vezetés egysége és a felderítési adatok cseréjének folyamatossága ábra. A MEADS légvédelmi és rakéta védelmi rendszer elemei. Az elızetes tervezést felülvizsgáló tervezési fázisban (Preliminary design review) a részegységeknél számba veszik az elért eredményeket és sikertelenségeket. Megkeresik a sikertelenségek okát; végre hajtják a szükséges átalakításokat, újratervezéseket. Jellemzı idıtartama 4-5 év. Az elızetes tervezést felülvizsgáló tervezési fázis után történik a prototípus elkészítése. A kritikus tervezést felülvizsgáló fázisban (Critical Design Review) kerül végrehajtásra a komplex rendszer tesztelése, ennek során mőködés közben ellenırzik, hogy a kifejlesztett

7 REPÜLİ MŐSZAKI rendszer képes-e a vele szemben támasztott követelmények teljesítésére. Ismételten számba veszik az elért eredményeket és sikertelenségeket. Megkeresik a sikertelenségek okát, elvégzik a szükséges átalakításokat, módosításokat. A tesztelés néhány évtıl akár több évig is tarthat, és ezt követıen végleges formába öntik és a sorozatgyártásra elıkészítik a légvédelmi rendszer valamennyi elemét. A Critical Design Review jellemzı idıtartama 2-3 év. A sorozatgyártás után az üzemeltetés során is felmerülhetnek olyan jelenségek, meghibásodások, amelyek ez idáig elkerülték a tervezık, fejlesztık figyelmét. Ezeket folyamatosan figyelemmel kísérik, és ha szükséges áttervezik a rendszert. A sorozatgyártásnál minden esetben felhasználják az üzemeltetés során szerzett tapasztalatokat és csak olyan termékkel folytatják a gyártást, amelynél az esetlegesen felmerülı problémákat megszüntették. A fejlesztések befejezésekor kerül sor az éles lövészetekre, ahol élesben azt ellenırzik, hogy a komplexum teljesíti-e a vele szembeni elvárásokat. Abban az esetben, amikor a poligon teszt eredményei nem megfelelıek, akkor a rendszer tökéletesítésére a megrendelık további idıt adhatnak a fejlesztı cégnek vagy konzorciumnak, illetve dönthetnek úgy, hogy nem érdemes további összegeket a projektre költeni és törlik annak további finanszírozását. Az elvárásokat kielégítı teszt eredmények esetén a tagállamok hadseregeinek megrendelésére elkezdıdik a komplexum sorozatgyártása. Ennek következtében a MEADS komplexumok egy rövid kiképzési idı után világszerte leváltják az elavulttá vált NIKE HERCULES, PATRIOT 1 és HAWK légvédelmi komplexumokat. 165

8 A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL Felhasznált irodalom 1. (2011.március) 2. en.wikipedia.org/wiki/medium_extended_air_defense_system (2011. március) 3. (2009. szeptember) 166

A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA

A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK KEKSZ ERNŐ A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA INSPECTION THE LIMITED CAPABILITY OF MULTI-CHANNELS ANTI

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM DR. RESTÁS ÁGOSTON 1 KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKNÁL IS ALKALMAZOTT UAV PILÓTÁK FELKÉSZÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI, RENDSZERE 2 THE SYSTEM AND POSSIBILITIES OF TRAINING UAV PILOTS FOR

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Kerti András ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Absztrakt Az információbiztonság egyik részterülete az átvitelbiztonság, melynek feladata az információink, adataink védendő tulajdonságainak megőrzése, az infokommunikációs

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.:

A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.: VI. Évfolyam 1. szám - 2011. március Kovács László kovacs.laszlo@zmne.hu Sipos Marianna sipos.marianna@zmne.hu A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.: CÉLOK ÉS TEENDŐK Absztrakt A Stuxnet nevű féreg hatalmas

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Krajnc Zoltán krajnc.zoltan@zmne.hu Forray László János forray.laszlo@zmne.hu CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 Absztrakt

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására 1. A támogatott tanácsadói program fontossága, tétje Mind az Európai Unió az ún. Lisszaboni céljai között, mind az Új Magyarország Program

Részletesebben

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Kochmeister díj Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Készítette: Vajda Viktor 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pénzügyi piacok szerepe... 5 2.1. Mitől hatékonyak a

Részletesebben

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL I. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK A vállalkozás tervezési mechanizmusának hatékonyságát jelentısen

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben