POLGÁRMESTERI HIVATAL, PUTNOK OKTÓBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATAL, PUTNOK OKTÓBER"

Átírás

1 POLGÁRMESTERI HIVATAL, PUTNOK OKTÓBER OKTÓBER 23-ÁN NEM ZETI ÜNNEPÜNKÖN AZ ÉVI FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA ÉVFORDULÓJÁN PUTNOK VÁROS Ö NKORMÁNYZATA ÜNNEPI M EGEM LÉKEZÉST TART A REFORM ÁTUS TEM PLOM BAN Ünnepi műsor: órakor: - Himnusz orgonakisérettel Orgonái: Pásztor Lilla - Szavalat: Tompa Mihály: Novemberben - Ünnepi beszéd - Edelény Város Fért'i Kara Kórusmüveket ad elő - Szavalat Endródi Sándor: Féljétek Istent - Putnok Város Női Kara Kórusmüveket ad elő - Szózat - Orgonakísérettel Orgonái: Pásztor Lilla - Koszorúzás a templomkertben az 1956-os EMLÉKOSZI )PNÁL M INDENKIT TISZTELETTEL HÍVNAK ÉS VÁR NAK A KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS OKTÓBER 21-ÉN A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBEN LESZ M EGTARTVA - 1-

2 DÖNTÖTT A KÉPVISELŐTESTÜLET A K ép viselőtestü let szep tem b er 23- i ü lé s é n s z á m o s, k ö z é r d e k lő d é s r e szám ottartó ü gyb en dön tött. E zek k özü l k ö zö ljü k az I. félévi gazd álk od ásról szóló beszám olót, a b evételek és k iadások a la k u lá s á r ó l s z ó ló m e llé k le te k k e l, a g y ó g y s z e r e llá t á s h e ly z e t é r ő l s z ó ló tá jé k o zta tó t, a k ö lts é g v e té s i re n d e le t m ó d o s ít á s á t, v a la m in t e g y s é g e s szerkezetben a szem élyes gon doskodásról s z ó ló s z o c iá lis e ljá r á s o k r ó l s z ó ló ren deletet. E m ellett az alábbi fon tosabb d ön tések szü lettek: E lfo g a d t a a t e s t ü le t a z o k t a t á s i in tézm én y ek es ta n évre való f e lk é s z ü lé s r e, v a la m in t a v á r o s i s p o r t e g y e s ü le t és s p o r t c s a r n o k együ ttm ű ködéséről szóló előterjesztéseket is. T á rgyalta a T estü let a cigán y la k ossá g h elyzetéről szóló tájék oztatót is. A Pokaj B t.-re von a tk o zó h atározatok végreh ajtásáról, az Ü gyren d i B izottság a tém ában végzett vizsgálatáról, valam in t a tá rsaság g a zd á lk o d á sáró l külön ü lésen tárgyal a T estü let. A T e s t ü le t e g y e t é r t e t t a G Ö M Ö R I T elep ü lé s s zö v e ts é g alapszabályával, és fe lh a t a lm a z t a a p o lg á r m e s t e r t a z egyesületbe való b elép és kinyilvánítására. A T e s tü le t tö b b p in c e h e ly e t k ije lö lt é r t é k e s ít é s r e, m e ly e k r ő l k ü lö n h ird etm én yt teszü n k közzé. A T estü let a p u tn ok i városi S.E. részére 500 eft, a cigán yk lu b részére ped ig 5 eft tá m ogatást szavazott m eg. J ó vá h a gyta a T estü let a Ö n korm án yzat és S z e r v e i, S z e r v e z e ti és M ű k ö d é s i S z a b á ly z a tá n a k 1-6. sz. m e llé k le té t, m elyek et a V á ro si K ön yvtárb an és az Ü g y f é ls z o lg á la t i Ir o d á n b á r k i m egtekin th et. A T estü let je lz á lo g jo g b ejegyzése m ellett h ozzájáru lt, h ogy a K IS T E X T Putnoki P am u tip ari Kft. a ,-Ft k ölcsön t n o vem b er 30-ig fizesse vissza. A T e s t ü le t t o v á b b i k e d v e z m é n y t h atározott m eg a vá ro sk ö zp o n ti építési t e lk e k r e v o n a t k o z ó a n. E s z e r in t a v e v ő k n e k a v é t e lá r 5 0 % -á t k e ll m egfizetn iü k az a d á s-vételi szerződés aláírásával egyid ejű leg a további 50 % -ra pedig egy évi részletfizetési k ed vezm én yt kapnak. P olgárm esteri H ivatal ÉPÜL A KÁBELTÉVÉ A z Ö n k o r m á n y z a t s z e r z ő d é s t k ö tö tt B ogárdi László vá lla lk o zó va l, aki válla lta P u tn ok váro sában a k á b e lté v é k iépítését. A k á b eltévé ren d szer b izto sítja a M agyar T elevízió 1. és 2. program ját, a D U N A TV, A P R Ö 7.R T L.R T L 2.S A T 1, M T V E U R O PE, a z E U R O S P O R T, v a la m in t e g y h ely i in form ációs televízió csa to rn a vételét. A b ek erü lési k ö ltség az alábbi: C saládi h ázaknál: ,- Ft I. részlet: ,- Ft II. részlet: ,- Ft III. részlet: ,- Ft Lakótelepi la k á sokná l: ,- Ft I. részlet: ,- Ft II. részlet: 1.500,- Ft III. részlet: 1.500,- Ft A z első részlet b efizetési h atárid eje október 1. II. részlet o k tó b er 31. III. részlet n o vem b er 30. A b ekerü lési összeg la k á son k én t egy vételi hely bekötését tartalm azza. Egy összegben v a ló b e fiz e t é s e s e t é n a v á lla lk o z ó lakáson k én t két b ek ö tést teljesít. A z n o v e m b e r 3 0. u tá n i jelen tk ezések et p ó tb ek ö tésk én t tu d ja a vállalk ozó figyelem b e ven n i. E z esetb en nem já r részletfizetési k ed vezm én y. A m u n k ák b efejezési h atárideje: febru ár 15. A m u n k ák végzéséh ez az ön k orm án yzat t é r ít é s m e n t e s e n h e ly is é g e t a d o tt a vállalk ozón ak, és b izto síto tta a K ábeltv ren d szer k ö zp o n tjá n a k elh elyezését is a T óth Ede M ű velőd ési H ázban. A K ábeltévé ren d szer a m ű szaki átadás u tán az Ö n k orm án yzat tu la jd o n á b a kerü l és ü z e m e lt e t é s é t k ü lö n s z e r z ő d é s k eretéb en a vá lla lk ozó biztosítja. Putnok, szep tem b er 27. P olgárm esteri H ivatal - 2-

3 HIRDETMÉNY T á jék ozta tju k Pu tnok V áros lakosságát, h ogy az Ö N K O R M Á N YZA TI SZO C IÁ LIS D ISC O N T üzlet (Tompa M. u. 33.) október 1-től készpénzes vásárlásra is mindenki rendelkezésére áll. Az üzlet kedvező árfekvésű alapvető élelmiszerek és vegyiáruk széles választékával áll tisztelt vásárlóinak a rendelkezésére. N yitvatartási idő: HÉTFŐ, KEDD, SZERDA óráig CSÜTÖRTÖK óráig PÉNTEK óráig Putnok, szeptem ber 24. Polgármesteri Hivatal B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetésről szóló és az államháztartás szabályozásait tartalmazó törvények alapján Ö n k o rm á n y za tu n k n a k féléves gazdálkodásáról tájékoztatót kell készíteni. A beszámoló tartalmazza a pénzgazdálkodásban, a bevételi és kiadási előirán yzatokban bekövetkezett változásokat. Az Önkormányzat és intézményei elkészítették I. fékévi beszám olójukat. A költségvetés I. félévének beszámolója átadásra került a TAKISZ felé. Az e lő te r je s z té s ö s s z e á llítá s á h o z az intézmények beszámolói, illetve az általuk leadott e lő re v e títe tt vá rh a tó kiadások szolgáltatták az alapot. Az Önkorm ányzat bevételei: Bevételi előirányzatok változásai; Az Önkormányzat a költségvetését eft bevétellel, illetve kiadással hagyta jóvá. A bevételi előirányzatot az I. félév alatt az alábbiak szerint módosították: Költségvetés eredeti előirányzat: -Állami támogatás módosítása 8.sz. melléklet évi ÁFA visszautalása -TB. előirányzat változása -Átvett pénzeszköz növekedés, közhasznú foglalkoztatására -Intézményi saját bevétel növekedés évi pénzmaradvány Költségvetés módosított előirányzata: eft eft eft eft + 2,344 eft eft eft eft A bevételek teljesitése 53 %, mely az egyes bevételi típusoknál szóródást mutat. Alacsony a telek és lakásforgalm azásnál a bevétel teljesítése. A helyi adóknál a teljesítés %-a nem éri el az 50%-ot. Aköltségvetés a bevételi előirányzatát a gázberuházás miatti törlések módosítják. E bevételi típusnál a módosítást nem kell végrehajtani, mivel az év II. félévében bevezetésre került az iparűzési adó. A gépjárműadónál is alacsonyabb a teljesítés összege, ez azzal magyarázható, hogy az I. félévben sok gépjármű került kivonásra a forgalomból. A lakossági befizetés %-a 101 %. E bevételi típusban kerül beszedésre a lakosságtól a közmű követelés. Az intézményenkénti bevételeket az 5. sz. melléklet mutatja. Az inézm ényenkénti bevételek teljesítése átlagban jónak ítélhető meg. Az Önkormányzat kiadásai; Az Önkormányzat módosított költségvetési előirán yzatán ak 49 %-át h aszn álta (el kiadásainak finanszírozására. A teljesítés összegei, illetve %-os nagyságrendje szóródást mutat tíz egyes kiadási jogcím eknél. Működési kiadások: teljesítése 59 %-os. Az intézményenkénti kiadásokat az 5. sz. melléklet ta rta lm a zza. Az in té zm é n y e k k ia d á sa meghaladja a féléves szinten várható 50%-os teljesítést. A kiadások teljesítésének %-át m a gyará zza az, h ogy a k ö lts é g v e té s tárgyalásánál - a rendelkezésre álló források n agyságrendje m iatt - nem leh etett az in tézm én yek n él m in den k ia d á si tételt prolongálni, illetve az áremelkedések hatása is nagyban befolyásolja a kiadások teljesítését. Az 5. sz. melléklet g. pontja alatt szereplő DISCONT Üzlet kiadásainál nem szerepel ni dosított előirányzat, mivel e tevékenységnél - 3-

4 az e lé rt b e v é te lt k ell a te v é k e n y s é g finanszírozására felhasználni. A bevételnél (304 eft), kiadásánál (1.135 eft) jelentkező eltérés a boltban lévő árukészlet m ennyiségének értékét takarja. a gázberuházás, ami jelentős nagyságrendet képvisel pénzforgalmi teljesítése II. félévére húzódik át. Felújítási kiadások; félévében teljesítés nem j elentkezett. Az előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza az általános tartalékalap változásait. A 2. sz. melléklet 7. pontja alatt szerepel a függő kiadások forgalma. E kiadási tétel tartalmazza az intézményeknél és az Önkorm ányzatnál jelentkező függő tételeket. (ATÁKISZelszámolásoknál: atákisz a fizetést m egelőzően, az APEH és TB elszámolásokra inoassót nyújt be a gazdálkodó szervezetek felé. Ezen tételek már a kővetkező havi kiadásokat terhelik, jelen esetben a havi fizetésekre történő elszámolásokat.) Függő kiadások között szerepel a KISTEXTnek, és a Vegyesipari Szövetkezetnek átadott eft, illetve szerepel még tévesen leemelt incassó, melynek megtérítése a következő hónapra húzódik át. Az előterjesztés 8. sz. melléklete tartalmazza a várható kiadásokat a m ásodik félévre. A várható kiadások az intézmények által leadott k öltségvetési igén yek a lapján k erü ltek összeállításra. Indokolt és elengedhetetlen, hogy az intézmények átvilágítása mielőbb megtörténjen, hogy a költségvetési fedezet m e g á lla p ítá s á ra re á lis a n és egységes szempontok figyelem bevételével kerüljön sor. Az átvilágítás során javaslatot kell tenni a költségvetés bevételi forrásainak összegére is. Javaslom, hogy az elkészített anyaga következő testületi ülés napirendjébe épüljön be és egy megalapozott tanulmány alapján dönthet a Tisztelt Képviselőtestület a várható kiadások nagyságrendjéről. Kérem a T isztelt K ép viselő testü letet a b e s zá m o ló t m e g v ita tn i és elfo g a d n i szíveskedjen. Putnok, szeptember 23. Dr. Proozner Vilmos jegyző KIM UTATÁS a Városi Önkormányzat I. félévi bevételeiről Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítót t elöirányza Teljesítés ig 1. sz. melléklet ezer Ft-bán Teljesítés %-a I. Saját bevételek , , Helyi adó 5.600, , , Gépjármű ,0 333, Intézményi saját bevétel , , Telek és lakásforg , ,0 475, la k ossá gi befizetés , , Egyéb bevételek 4.061, , ,0 7. Átvett pénzeszköz 46 - működésre 3.047, , , fejlesztésre , ,0 52 II. SZJA 30 %-a , , ,0 50 III. SZJA bevétel kiegészítés ,0 50 IV. Normatív állami támogatás , ,0 61 V. TBalapból átvett pénzeszköz , ,0 54 VI. Fejlesztési célú hitel ,0 -- VII. M egtérülések , , , évi pénzmaradvány 3.304,0 Összesen: , , ,

5 KIMUTATÁS a Városi Önkormányzat I. félévi kiadásairól 2. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesités ig Teljesítés %-a 1. Működési kiadás , , , ebből béralap , , , ebből TBJ , , , Felújítás 1.000, , Szociálpolitikai kiadás , , , Fejlesztési célú kiadás , , , Céltartalék , , , Általános tartalék 2.233, , Összesen: Függő, átfutó kiadások 376,339, , HIRDETMÉNY Tájékoztatom Putnok város lakosságát, hogy Pntnok V áros K ép viselőtestü lete szeptember23-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 19/1993.(IX.23.) szánni rendelet a 40/1992. sz. költségvetési rendelet módosításáról. A hatálybalépés napja: szeptember 27. A kih ird etés napja: szeptember / (IX.23.) szánni rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/1993.(VII.22.) sz. rendelet (továbbiakban "R") kiegészítéséről és módosításáról. A hatálybalépés napja: október 1. A kihirdetés napja: október 1. 21/ (IX.23.) sz. rendelet a költségvetésről szóló 40/1992. sz. rendelet módosításáról. A hatálybalépés napja: szeptember 27. A kih irdetés napja: szeptember 27. Putnok szeptem ber 27. Dr. Proezner Vilmos jegyző PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1993.(IX.23.) SZ. RENDELETE A KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 40/ SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Az évi költségvetésről szóló 40/ sz. költségvetési rendelet 1, -a az alábbiak szerint módosul. l ,0 eft Bevétel, melyben ,0 " saját bevétel " SZJA bevétel " normatív állami hozzájárulás " TB támogatás ,0 " fejlesztési célú hitel ,0 " megtérülések 3.304,0 " évi pénzmaradvány eft Kiadás, melyben ,0 " működési kiadás, ebből ,0 " - béralap ,0 " - TBJ ,0 " felújítás ,0 " szociálpolitikai kiadás ,0 " fejlesztési célú hitel ,0 céltartalék 3.224,0 " általános tartalékalap - 5-

6 A rendelet szeptem ber 27-én lép hatályba. Putnok, szeptem ber 23. Antal László polgárm ester Dr. Proczner Vilmos jegyző LEVÉLVÁLTÁS HÁZTARTÁSI TÜZELŐOLAJ ÜGYBEN Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 3630 Putnok. Kossuth út /1993. sz. 2.. MÓL MAGYAR OLAJés GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tárgy; Háztartási tüzelőolaj ellátás Feldolgozási és Kereskedelmi Ágazat Töltőállomás-hálózati Igazgatóság ÉSZAK KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, szeptember 2. Levelünk jele: /93. Szvercsokné Polgármesteri Hivatal Dr. Proczner Vilmos Jegyző Úr részére Putnok Kossuth u Az augusztus 31-én hozzánk érkezett, /1993. sz. levelére tájékoztatásul közöljük, hogy a putnoki töltőállomásunknál szeptember hónapban visszaállítjuk a HTO forgalmazását. MOLL RT. POTOCZKI SÁNDOR MARKETING Igazgató Úr m is k o ix : Pf. 235 Tisztelt Igeizgató Úr! Településünk lakóitól bejelentés érkezett, miszerint a Putnok város területén üzemelő egységüktől kb. egy hónapja elvittéka háztartási tüzelőolajat es helyette ólommentes benzint forgalmaznak. Településünk lakói joggal sérelmezik ezt az eljárást, hiszen közel száz háztartásban ezzel oldják meg a téli fűtést. Mivel az érintettek többsége kisnyugdíjas, ezért számukra csak a kis tételben kiváltott HTOutalványok jelentenek megoldást. Az új helyzet számukra megoldatlan problémát jelent, mivel legközelebb már csak Ózdon és Kazincbarcikán tudnák beváltani utalványaikat. Erre való tekintettel, kérem, hogy településünk háztartási tüzelőolaj ellátását az elkövetkezendő időszakban is biztosítani szíveskedjenek a fűtési szezon beállta előtt. Tájékoztatjuk továbbá Jegyző Urat, hogy a következő évben is hasonlóan az ideihez nyári időszakban 91-es ólom m en tes benzint forgalm azu nk, fű tési idén yben viszont visszatérünk a HTO forgalmazására. Kéij ük táj ék(>ztatásunk szives tud(>másiilvételét. Potoczki Sándor reg.t.áll.hál.manager NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL TÁJÉKOZTATÓ A GYÓGYSZERELLÁTÁS HELYZETÉRŐL Tisztelt Képviselőtestület! Iáitnok város és vonzáskörzetébe tartozó falvak gyógyszerigényét pillanatnyilag, de évek óta egy gyógyszertár látja el. Ebbe besegít két kihelyzett gyógyszerláda Zádorfalván és Kelemérben, aminek működése tetemes munkát igényel a kezelő orvosoktól, asszisztensektől és a gyógyszetártól. Megértésükben bízva. Tisztelettel: Dr. Proczner Vilmos jegyző A gyógyszertári feladatokat három gyógyszerész és tíz kisegítő asszisztens látja el, napi nyújtott, azaz tíz órai nyitvatartással 8.00 h-tól h- ig h-tól másnap reggel 8.00 h-ig ügyeleti -6 -

7 ellátás van, mely a három gyógyszerész között oszlik meg. (Ügyeletet csak gyógyszerész teljesíthet.) Ez aztjelenti, hogy egy gyógyszerész 32 órás, reggel 8.00 órától, másnap délután 4.00 óráig teljesít megszakítás nélkül és ez 3 naponként ismétlődik. Szombat, vasárnap is teljes nyitvatartás ig. A u gu sztu sb a n a gyógyszertá ri nyári szabadságolás miatt szombat estétől hétfő reggelig ü gyeletet nem ta rtott. Két gyógyszerésszel a hétköznapi és hétvégi nyitvatartást nem lehetett megoldani. Az orvosok erről tudtak és a rendelők, valamint az éjszakai ügyelet gyógyszerekkel felkészült. A gyógyszerek meglétéről három képviselőtársunk személyesen meggyőződhetett. Agyógyszerellátásért korábban egyetlen országos vállalat volt felelős, az egészségügyi reform m egin d u lásával, ma m ár egy sor n a gyk eresk ed elm i cég je le n t meg a gyógyszerpiacon. A jelenlegi, még állami vállalatként működő gyógyszertári központok - így a borsodi is - nagykereskedelmi vállalattá alakult az elmúlt évben, és m int ilyet szerződés köti a Hungaropharma. (Ez a "Gyógy ért" utódvállalata.) l'utnok Gyógyszertár ennek az állami vállalatnak része, ennek k övetkezm én ye, hogy gyógyszerren d elések et közvetlen ü l a gyógyszertári központi elégíti ki. így sok az ellentmondás a jelenlegi ellátásban, mert míg a magángyógyszertárak közvetlenül a gyártók és más n a gyk eresk ed őktől is rendelhetnek gyógyszereket, addig az állami gyógyszertáraknak erre nincs lehetősége. A k özpon t szep tem b er 7-i s zá llító levelét mellékelem, m elyem az egyheti rendelés hiánylistája látható. A gyógyszertár gyógyszerkészlete háromheti forgalomnak megfelelő készlet lehet. Agyógyszerellátást nagymértékbenjavítja, hogy hetente rendelhető gyógyszer a központból, így az egyedi igényeket is 3-4 nap átfutás alatt ki tudják egyenlíteni, megelőzve ezzel a betegek fölösleges utaztatását. S zervezeti á ta la k u lá s m ár az állam i gyógyszertárakban is érzhető., egyre több külföldi gyógyszer válik beszerezhetővé. Korábban a korlátozott valutakeret ezt nem tette lehetővé. A megyében csak kijelölt gyógyszertárakban lehetett bizonyos gyógyszereket megkapni. Kb. 2 éve a putnoki gyógyszertár is számos külföldi gyógyszert forgalmaz. A gyógyszertárvezetővel a rendelhető gyógyszereket egyeztettük. Esetenként egyedi igény alapján rendelnek gyógyszert. Példaként: Külön engedéllyel Intronnak nevezett injekciót meghozattak, melynek havi értéke ,-Ft. így érthető, hogyamagas ár és a viszonylag rövid eltarthatóság (számos esetben 6 hónap) korlátozza a nagy mennyiségben való raktározást. A nagy ellátandó körzet ellenére a gyógyszertár havi forgalma csak 3-4 millió Ft között ingadozik havonta, pedig sokkal nagyobb forgalmat is le tudnának bonyolítani, mert igen a gyógyszertár alapterülete. Az árrés kb. 20 %, azaz ,- Ft, amiből fizetik a bért, rezsiköltséget, stb. Tehát a patika nyeresége 0 %. A forgalom nem nő, inkább csökken a gyógyszerek folyamatos drágulása miatt. (Egyre több beteg csak részben váltja ki a felírt gyógyszereket.) Az országos hiánycikkek számahónapról hónapra igen magas (2. sz. melléklet június hónap tartós hiánycikkeit mutaja). A sürgősségi gyógyszereket telefonon keresztül rendelik meg, így az másnapra megérkezik. A gyógyszertár számítógépet kapott, minden folyamat ellenőrzése ezeken keresztül történik január elsejétől bevezetésre került az ügyeleti pótdíj, mely 80,-Ft. Ez nem az ügyeletes gyógyszerészé, nem a gyógyszertáré, hanem a számítógépen elhelyezett fekete doboz által ellenőrizve a Gyógyszertári Központhoz kerül. Az ügyeletes gyógyszerész óradíja bm ttó 60,-Ft. Az ügyeleti szolgálatot számtalan esetben nem a rászoruló betegek veszik igénybe. A gyógyszertárb an történ t ellen őrzések alkalmával egyetlen felülvizsgáló szerv, főhatóság nem talált kifogást, már több évtizede. A gyógyszertár vezetője dr. Kadlicskó Béláné elmondta, hogy 1983-tól semmilyen intézményi beszámolón nem vett jrészt, meghívást nem kapott, ahol esetleg felmerülő problémákról tájékoztatást tudott volna adni. A gyógyszertár és egészségügyi központ kapcsolata jó szakmai és emberi viszonylatban is. Putnok, szeptember 16. Dr. Klein Ida sk. a bizottság elnöke - 7 -

8 PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA eladásra meghirdet egy 3 éves kcal-ás TOTYA típusú lemezkazánt. Ajánlatok benyújtási határideje: október 30. Helye: Putnok Polgármesteri Hivatal 3630 Putnok, Kossuth u. 5. Az értékesítéssel kapcsolatos ügyletek lebonyolításával a Putnok Polgármesteri Hivatal Városépítészeti és Kommunális Osztálya foglalkozik, ahol az érdeklődők részletes felvilágosítást kapnak. Putnok Város Polgármesteri Hivatal PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LICIT ÚTJÁN eladásra m eghirdeti az önkorm ányzati tulajdont képező 532-es hrsz. 60m2-es és 533 hisz. 61 m2-es présház építésére alkalmas pincehelyeket ,-Ft értékben. Azzal a vevővel kötünk adás-vétéli szerződést, aki a legmagasabb összegű vételi ajánlatot teszi. A érték esítéssel k apcsolatos ügyletek lebonyolításával a Putnok Polgármesteri Hivatal Városépítészeti és Kommunális Osztálya foglalkozik, ahol az érdeklődök részletes felvilágosítást kapnak. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LICIT ÚTJÁN eladásra meghirdeti az Önkormányzati tulajdont képező Putnok Zsarnai út 5. szám alatti megüresedett közismert öregház és borozó épületeit az alattuk lévő pincékkel és a hozzájuk tartozó területtel. A terület 411/1 hrsz., összesen 5870 m2, kezdő vételára ,-Ft. Az épületek érdeklődés esetén esetleg külön-külön is értékesíthetők. Azzal a vevővel kötünk adás vételi szerződést, aki a legmagasabb összegű vételi ajánlatot teszi. A tárgyal ásón résztvevőknek30.000,-ft licitálási biztosítékot kell e helyszínen letétbe helyezni. Az érték esítéssel k a p csola tos ü gyletek lebonyolításával a Putnok Polgármesteri Hivatal Városépítészeti és Kom m unális Osztálya foglalkozik, ahol az érdeklődök részletes felvilágosítást kapnak. írásbeli ajánlatok benyújtási határideje: i g g ^ l Q O o g e ^ óra Ajánlatok benyújtásának határideje: óra Lici óra Licitálás időpontja: 30/T4 óra Helye: Putnok Polgármesteri Hivatal 3630 Putnok, Kossuth u. 5. Helye: Putnok Polgármesteri Hivatal 3630 Putnok, Kossuth u. 5. PUTNOK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8 -

9 HIRDETMÉNY PUTNOK VARQS ONKORMANYZATA ERTEKESITE^RE MEGHIRDETI KÖZÉPÜLET EPITESERE ALKALMAS VAROSKÖZPONTI FOUT MELLETTI ÉPÍTÉSI TELKEKET: 810/3-ashrsz 810/4-eshrsz 810/5-öshrsz 810/6-oshrsz 140 m2 144 m2 149 m2 133 m , - kezdő vételár , - kezdő vételár , - kezdő vételár , - kezdő vételár Fizetési feltételek: Az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben a kialakult vételár 50 %-át egy összegben, míg a további 50 %-át 1 éves részletfizetéssel kell teljesiteni. BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: Zárt sorú, utcával párhuzamos, nyeregtetős, két szintes + tetőtéri beépítési lehetőséggel. Pince terepszint alatt létesíthető. Az épület alsó szintjén üzlet t ér nyeljen kialakít ást, gépkocsit ároló az épület hátsó részére létesíthető. 808-as hrsz. 175 m ,- kezdő vételár BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: Zárt sorú, utcával párhuzamos, nyeregtetős, földszint + emelet (tetőtér). Pince terepszint alatt létesíthető. Az épület alső szintjén üzlettér nyeljen kialakítást. A telkek elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat közművekkel kerülnek értékesjtésre. Egyéb közmüvekre (gáz, telefon stb.) történő rákötés kiviteli költsége teljes egészében a mindenkori tulajdonosokat terheli. Az értékesítéssel kapcsolatos ügyletek lebonyolításával a Pút nők Polgármesteri Hivatal Városépítészeti és Kommunális Osztálya foglalkozik, ahol az érdeklődök részletes felvilágosítást kapnak. Ajánlatok benyújtásának határideje: A licitálás időpontja: Helye: ^ óra ' A &. áűrguj^us 31'. 14 óra *' Putnok Polgármesteri Hivatal 3630 Putnok, Kossuth u. 5. sz. A telkek eladására azzal a vevővel kötünk adásvételi szerződést. aki a legmagasabb összegű vételi ajánlatot teszi, s vállalj a az építési telek beépítésére vonatkozó előírások teljesítését. A tárgyaláson a résztvevőknek Ft licitálási biztosítékot kell a helyszínen letétbe helyezni. PUTNOK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/1993.(DC23.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 16/1993.(VIL22.) SZ. RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL Putnok V áros Ö n k orm án yzatán ak Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 10.. (1) bekezdésében, 92..-bánkapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó egyes szociális ellátásokról, az igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja I.. A rendelet célja az Sztv. és a végrehajtására megjelent 29/1993.(11.17.) Komi. sz. rendelet helyi érvényesítésének a biztosítása. A rendelet hatálya 2.. * * * (1) A rendelet hatálya kiterjed Putnok Városban élő állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre, valamint az életvitelszerűen itt tartózkodó hajléktalanokra. AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA Az ellátások formái - 9-

10 3.. (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi alap ellátási formák: a. a gyermekek napközbeni ellátása (óvida, általános iskolai napközi otthon), b. étkeztetés, c. a házi segítségnyújtás, d. a családsegítés. időtartam ban és értékben részesült más önkormányzat által az e rendeletben, valamint a 14/1993. (VI. 17.) sz. önkormányzati rendelet 16.. (4) bekezdésében felsorolt ellátásokban. d. A kérelmező írásbeli hozzáj árulását adj a ahhoz, hogy a szociális hatáskör gyakorlóját az Adóhatóság inform álja a család vagyoni viszonyairól. Az adatokat bizalmasan kell kezelni és azokat kizárólag felhatalmazásnak megfelelő célra szabad felhasználni. (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi szakosított ellátási formák: a. nappali ellátást nyújtó intézmény: - idősek klubja, b. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: - idős korúak gondozóháza, c. ápolást, gondozást nyújtó intézmény: - idősek otthona (szociális otthon). A z igénybevétel m ódja, eljárási szabályok 4.. (1) Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igényelt kérelmére történik, az alábbiak szerint: a. Agyennekek napközbeni ellátása, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősek klubja éltal nyújtott ellátások esetén kérelmenként a ren delet l.s z. m ellék lete szerin ti jövedelemnyilat k( >zat kitölt ése és aláírása szí Igái. b. Az idős koraiak gondozóháza és az idősek otthona által nyújtott ellátás esetén a 32/ 1993.(11.17.) Komi. sz. rendelet 3. sz. melléklete "Kérelem és adatlap" szolgál kérelemként. e. A családsegítés, személyes megkeresésre, külön eljárás nélkül történik. (3) A kérelmeket az alábbi szervekhez kell benyújtani: a. A napközbeni ellátásra vonatkozó kérelmeket az óvodák vezetőinek, illetve az általános iskolák igazgatóihoz, b. az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek klubja, időskorúak gondozóháza és az idősek otthona igénybevételére vonatkozó kérelmeket a Szociális Gondozási Központ vezetőjéhez, e. a családsegítésre vonatkozó igényeket személyesen a Szociális Gondozási Központhoz lehet fordulni. (4) A (3) bekezdésben felsorolt intézmények vezetői (továbbiakban: "intézményvezető") kötelesek a kérelmező által benyújtott igazolások, adatok valódiságát vizsgálni, illetőleg előre be nem jelenteni! környezettanulmányt végezhetnek. (5) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősk( rúakg( ndc zóháza, idősekotthc na igénybevétel esetén a környezettanulmány elvégzése kötelező. A környezettanulmány elkészítése a "R" 2. sz. melléklete szerinti minta alapján történik. (2) a. A kérelemhez csatoni kell a 5.. (1) bekezdés a. pontja esetében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről típusának megfelelő alakszerű igazolást, vagy annak fénymásolatát, b. A jövedelmek számításánál a rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző három hónapot, egyéb jövedelmeknél egy évet kell figyelembe venni, c. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelem benyúj tását megelőző egy évben milyen (6) Nem kell kömyezettai^uliviányt készíteni: a. gyerm ekek»n apközben i ellá tá sa és családsegítés igénylése esetén, b. ha a szociális ellátással, illetve gyermek- és ifjúságvédelemmel, továbbá nevelési oktatási feladatokat ellátó intézmény munkatársának a "R" 2. sz. melléklete szerinti környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező, egy évnél nem régebben tapasztalt tényeken nyugvó félj egyzése rendelkezésre áll, - 10-

11 c. haa"r" 2. sz. melléklete tartalmának megfelelő, egy éven b elü li körn yezettan u lm án y rendelkezésre áll. (7) Az ellátás igénybevételét az intézményvezetői intézkedése alapozza meg. m. A TÉRÍTÉSI DÍJ Az intézményi térítési díj (8) A kérelem előterjesztését követő 15 napon belül az intézmény vezetöj e e kérelmezőt értesíti: a. Jogosult-e a kért személyes gondoskodásra, b. mely időponttól és hol biztosítható az ellátás, c. az ellátásért mennyi térítési díjat kell fizetni, d. az intézkedése ellenijogorvoslat lehetőségéről. (9) Az intézmény vezető külön eljárás nélkül az alábbi esetekben köteles ellátást nyújtani: a. ha az egészségkárosodás bármely lehetősége fennáll, b. ha az igénylő környezetében való további ta rtózk od á sa p szich és károsodást eredményezhet, e. váratlan esemény (baleset, halál stb.) miatt az igénylő ellátása nem biztosítható. (10) Külön eljárás keretében az alábbiak szerint nyújtható ellátás: a. Gyermek napközbeni ellátása az Sztv ai szerint, b. étkeztetés Sztv. 62. a szerint. c. házi segítségnyújtás az Sztv a szerint, d. idősek klubja az Sztv. 76. a szerint, e. az időskorúak gondozóháza az Sztv a szerint, f. idősek otthona az Sztv. 83. a szerint, (11) Az ellátás megszüntethető, az alábbi esetekben a. ha az érdekképviseleti fórum úgy Ítéli meg. hogy az ellátott közösség érdekeit, a házirendet sérti az adott személy további gondozása, és ezért kezdeményezi a gondozás megszüntetését. b. az ellátásra szoruló egészségi állapotának romlása miatt nem nyújtható megfelelő ellátás. (12) A gondozás megszüntetésének esetén az intézményvezető írásban értesíti az ellátottat: a. a gondozás megszüntetéséről, b. annak okáról és időpontjáról, o. és a jogorvoslat lehetőségéről. 5.. (1) A gyermekek napközbeni ellátása esetén az ellátott az 1/1989.(1.18.) SZEM-MM-PM. rendelet 3. -a valam in t a 14/1993.(VI. 17.) sz. önkormányzati rendelet 9. és 11. -ai szerint köteles térítési díjat fizetni. (2) A családsegítés igénybevétele ingyenes. (3) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, az idősek klubja, az időskorúak gondozóháza és az idősek otthona igénybevétele esetén a térítési díj alapja a 29/1993.(11.17.) Korín. sz. rendeletben meghatározott önköltség. (4) Az időskorúakg< >nd<»zóháza és idősek otthona által nyújtott ellátás eset én vizsgálni kell a tartásra köteles és képes hozzátartozó létét, akkor, ha az ellátott az intézményi térítési díjat jövedelméből, készpénz, illetve ingatlan vagyonból megfizetni nem tudja. (5) Nem kötelezhető a térítési díj fizetésére az ellátásra jogosult, ha - rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezik, - készpénz és ingatlan vagyona nincs, - tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. (6) Az intézményi térítési díj mértéke: a. szociális étkeztetés: 75,-Ft/ebéd + 50,-Ft ebéd kiszállítás b. házi segítségnyújtás: 120,-Ft/óra c. idősek klubja: 141,-Ft/nap d. helyi szállítás: 20,-Ft/fö e. időskorúak gondozóháza: 200,-Ft/nap, 6.000,-Ft/hó f. idősek otthona: 200, -Ft/nap, 6.000,-Ft/hó - 11-

12 A személyi térítési díj (1) Az intézményekben fizetendő személyi térítési díj mértékét a "R" 3. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselőtestület az általános iskolák igazgatóira, illetve az óvodák vezetőire ruházza át az Sztv-ben megállapított alábbi hatásköreinek gyakorlását: (2) Személyi térítési díj kedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől a jővedelem csökkentést igazoló iratokkal alátám asztott kérelemmel lehet igényi eni. (3) A térítési dij az alábbi esetekben csökkenthető, illeve engedhető el: a. a gyermekek napközbeni ellátása esetén az 1/ 1989.(1.18.) SZEM-MM-PM. sz. rendelet 3. -a. valamint a 14/1993.(VI. 17.) önkormányzati rendelet 9. és 11. ai szerint. b. az étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idősek klubja által nyújtott ellát át eseténben csökkenthető, illetve elengedhető a személyi térítési díj akkor, ha az ellátott egy förejutó havi jövedelme a 3 hónapot meghaladó időn keresztül jelentős mértékben csökken. IV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatáskör átruházás 7.. A Képviselőtestület a Szociális Gondozási Központ vezetőjére ruházza át az alábbi hatásköreinek gyakorlását: (1) Engedélyezi az intézmény által nyúj tott alábbi ellátások igénybevételét, írásban tájékoztatja az igénybevevőt a személyi térítési díj összegéről (Sztv (l)bek. d. pontja, (2) bekezdés) a. Étkeztetés (Sztv. 62..) b. Házi segítségnyújtás (Sztv. 63..) c. Családsegítés (Sztv. 64..) d. Idősek klubjába való felvétel (Sztv. 76,.) e. Időskorúak gondozóházába való felvétel (Sztv. 82..) f. Idősek otthonába való felvétel (Sztv,. 68..) (1) Engedélyezi a gyerm ekek napközbeni ellátásának - óvoda, általános iskolai napközi otthon - igénybevételét, írásban tájékoztatja az igénybevevőt a személyi térítési díj mértékéről, intézkedik a jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére. (Sztv (2) bek. A Képviselőtestület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreinek gyakorlását: (2) Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás, - l utnok városban az időskornak gondozóháza, az idősek otthona és az idősek klubja kivételével - igénybevételéről a szem élyi térítési díj összegéről, évente felülvizsgálja azt, intézkedik a jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére (Sztv (1), bek.). Értelm ező rendelkezések 9.. (1) A "R" alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, tartásra köteles és képes személy, valamint szociális intézmény fogalmán az Sztv. 4 ( 1 ) bekezdésében megjelölteket kell érteni. (2) Az e rendeletben megjelölt, határidők elmulasztása igazolási kérelem hiányában jogvesztéssel jár. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet szeptember 1-én lép hatályba. Egyben a 2/1992. sz. önkormányzati rendelet, 2/1993.(11.19.) sz. önkormányzati rendelet 3. és 4. -a hatályát veszti. Putnok, július 22. Dr. Proczner Vilmos jegyző Antal László polgármester - 12-

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II.28.), a 9/2017. (VII.26.), a 4/2018. (II.21.) és a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe.

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe. Vaja város képviselő testületének 7/2018 (VI.14..) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, eljárási szabályok

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, eljárási szabályok Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (egységes szerkezetben a 45/2015. (XII. 18.) a 30/2017. (XII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

Viplak Tibor polgármester. Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. Enying, június.. Kihirdetve: június.

Viplak Tibor polgármester. Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. Enying, június.. Kihirdetve: június. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (VI..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2009.. február 27-én tartandó

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2011./IV.16./ Önkormányzati rendelete

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2011./IV.16./ Önkormányzati rendelete Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2011./IV.16./ Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról Jánossomorja

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 7/2006. (III. 1.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről A Budapest Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben