Pethı B.: Lét és létrontás In: Németh László (szerk.): Tükrök. Írások a 60 éves Vass Csaban tiszteletére. Trefort Kiadó, Budapest, 2008,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pethı B.: Lét és létrontás In: Németh László (szerk.): Tükrök. Írások a 60 éves Vass Csaban tiszteletére. Trefort Kiadó, Budapest, 2008, 191-246."

Átírás

1 Pethı Bertalan Lét és létrontás* ((lábjegyzet a címoldalon) *Ez a tanulmány az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA T és T 48710) támogatásával készült. HÁTTÉRANYAG a Rendszer-e a rendszerváltás? címmel 2009 március 25-ére szervezett, NEMZETSTRATÉGIAI ALAPPILLÉREK XI. Konferencia vitájához A tanulmány rövid változata LÉTRONTÁS LÉTÉPÍTÉS címmel megjelent: Polgári Szemle 4 (2008), 4, ÖSSZEFOGLALÁS A Hamvas Béla által 1956 után bevezetett, majd az 1990 körüli évektıl elsısorban Vass Csaba, Bogár László, Czakó Gábor és Baji Lázár Imre kordiagnosztikai jelentıségő vizsgálódásaiban ismét aktualizálódott létrontás kifejezést a (nyugati) metafizika világfelfogásával kontrasztban vizsgáltuk. Megfigyeltük, hogy a magyar lét szónak nincs pontos megfelelıje a nyugati gondolkodásban mérvadó, történetesen indoeurópai nyelvekben. Következésképpen a magyar nyelven a lét szó használatával kifejezett világfelfogás a nyugati gondolkodásban mérvadó nyelveken nem adható vissza adekvát módon. Ami fordítva, ez utóbbi nyelvek felıl tekintve azt jelenti, hogy az ezeken a nyelveken a lét-ige bizonyos alakjainak használatával kifejezett világfelfogás magyar nyelven nem adható vissza adekvát 1

2 módon a magyar lét szó használatával. Ezt a sajátos, etnolingvisztikai differenciát (nyelv és világfelfogás összefüggésében a végsı Határokig hatolva így mondhatjuk: etno-perato-lingvisztikai differenciát) az általunk bevezetett Lét-függvény vonatkozásában tárgyaltuk. Arra a megállapításra jutottunk, hogy szemben a (nyugati) metafizika világfelfogásával, mely szerint az, amit közelítı magyar fordításban >Lét< szóval adunk vissza, romolhatatlan a lét abban az értelemben sajátos magyar világfelfogás kifejezıdése (azaz onto-hungarikum), hogy eleve romlékony. A létrontás terminus ezt a romlékonyságot tematizálja. Ugyanakkor észrevételeztük, hogy a létrontás létépítés -sel jár párban. Megállapítottuk, hogy a létépítés nincs azonban tematizálva sem az 1956 utáni, sem az 1990 utáni létrontás -Beszélyekben. Ezt a hiányosságot részint a mentalitások összehasonlító kutatása során értelmezhetjük, részint a sajátosan magyar világfelfogás (nyugati) metafizikával való interferenciáinak tulajdonítjuk, részint pedig a legújabbkori magyar történelem viszontagságainak tudhatjuk be. Befejezésül felhívtuk a figyelmet a létépítés elıtérbe helyezésének a fontosságára. 0. A lét szónak, különösen pedig a lét- elıtagú összetett szavaknak a hatása rendszerint erıs. A Magyar Nyelv Értelmezı Szótára a lét szó háromféle jelentését sorolja fel 1 : 1. Az a tény, hogy valaki, valami van; valakinek, valaminek a megléte, létezése. [ ] 2. Filozófiai értelmezések. 3. (csak birtokos személyraggal) Az a tény, hogy valaki valahol van; tartózkodás. Pesten ~emkor említette. Itt nem ~ét nem vehetjük figyelembe. A lét szó összetételei sokkal számosabbak. A Magyar Nyelv Értelmezı Szótára röviden huszonötöt sorol fel a lét szócikkhez csatoltan, majd további huszonhat szóösszetételt külön szócikkben tárgyal. 2 (A létesít, létesítmény, létesül három szócikket, továbbá a létezés és a létezés fınevet, valamint a létezik igét most nem számolom ide) Az elıbbiek közül megemlítem a következıket: létfenntartó; létok; ébrenlét; egyedüllét; erınlét; itthonlét; távollét; jelenlét; jólét; jobblét; készenlét; nemlét; öröklét. Az utóbbiak: létalap; létel; lételmélet; létére; létesít; létesítmény; létesül; létezés; létezik; létezı; létfeltétel; létfenntartás; létfontosságú; létforma; létharc; létige; létjogosultság; létkérdés; létminimum; létrehív; létrehoz(atal); létrejön; létrejötte; létszám(csökkenés); létszükséglet; léttelen(ség). A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára ezeken a Magyar Nyelv Értelmezı Szótára által felsorolt lét-származékszavakon felül megemlíti még 1818-ból az atomus magyarítására szolgáló létszer szót. 3 A lét szó elsı írásbeli elıfordulását a Magyar nyelv történetietimológiai szótára 1416/1450-bıl jegyzi: [ ] az én élı létemet [ ]. A 2

3 történelmi elıfordulások dokumentálásához csatlakozva hatféle jelentést sorol fel. 1. Szülött ; Wesen Sprössling ; 2. Létezés, mivolt; Dasein, állapot; Zustand. 3. születés; Geburt keletkezés; Ursprung. 4. [Birtokos személyraggal] valamivé válás; Werden zu etwas. 5. [Birtokos személyraggal] valahol tartózkodás; Aufenthalt : a tudattól függetlenül létezı valóság; Existenz, Realität. Az etimológiáról pedig megállapítja, hogy származékszó: a lesz ige v nélküli tövébıl keletkezett -t deverbális névszóképzıvel; vö. ét, tét, hit. Az 1. és a 3. jelentés alapja a lesznek a születik, keletkezik jelentése; a 2. és az 5. a lesz-nek a van-nal párhuzamos használatából fejlıdött. A 4. az alapszó valamivé válik jelentésébıl magyarázható; 6. jelentésében nyelvújítási filozófiai mőszó. Az a nézet, mely szerint a létel-bıl való elvonás, téves Magyar nyelven a létige paradigmájában voltaképpen két ige alakjai keverednek, a van és a lesz egészíti ki egymást. 5 A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára a van jelentéseit négy pontban sorolja fel /1329:? Létezik, valahol található; sein, sich befinden. 2. Igei-névszói állítmány részeként; als verbum substantivum: sein. 3. [vala, volt, volna] 1195 k.: összetett igealak részeként; als Hilfsverb des zusammengesetzten Verbalform. 4. [valakinek ~] 1375 u/1448 k.: valaki bír, a tulajdona; haben. A lesz jelentéseit szintén négy pontban ismerteti valamivé válik; zu etwas werden k.: A létige felszólító, jövı idejő stb. alakjait helyettesítı ige; Ersatzverb für veschiedene Formen des Verbs»sein«. 3. történik, bekövetkezik; geschehen, werden. 4. születik; geboren werden keletkezik; entstehen. Ami a lesz igét ( ısi örökség ) illeti megjegyzem, hogy a lesz ige mellett a lét fınevet jelentéseik részbeni átfedésének kiemelése céljából idézem részletesen a Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 950-tıl datálja; a korabeli görög szövegben elıforduló Levedia fınév ered belıle. A jelentéseit pedig négy pontban jegyzi. 1. valamivé válik; zu etwas werden ; 2. A létige felszólító módú, jövı idejő stb. alakjait helyettesítı ige; Ersatzverb für verschiedene Formen des Verbs sein ; 3. történik, bekövetkezik; geschehen, werden. 4. születik; geboren werden keletkezik; entstehen. A lehet, és ennek származékai (lehetséges, lehetetlen/ség/ persze a lesz származékai. 8 A magyar jelentésváltozatokhoz csatolt német szavak nem csak az idegen nyelvő olvasó tájékoztatását szolgálják, hanem értelmezı szerepet is betöltenek, történetesen a nyugati gondolkodásban egyik mérvadó indoeurópai nyelv révén. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a német értelmezı szavak egy részének nemcsak a magyarhoz képest van sajátos jelentéstartománya, hanem több másik indoeurópai nyelv hasonló összefüggésben használt szavaihoz képest is (ami persze fordítva is fennáll). Ami a német nyelvet illeti, a létige alakjai nem két különbözı tıbıl származnak, mint a magyarban, hanem három tıbıl. 9 A kijelentı mód jelen idı egyes szám 3. személy ist és a többes szám 3. személy sind szava, valamint egyebek mellett (szó-újraképzéssel) a sein jelen idejő fınévi 3

4 igenév és a seiend jelen idejő melléknévi igenév az indoeurópai *es- tıbıl származik. Az eredetileg nıni, tenyészni jelentéső *bheu indoeurópai gyökre megy vissza a kijelentı mód jelen idı egyes szám 1. személy bin szava. A harmadik gyök pedig a szintén indoeurópai *ųes-, idızik, tartózkodik, lakik, átéjszakázik jelentéstartományú tı, melybıl a létige múlt idejő alakjai (war, gewesen) származnak. Megjegyzendı, hogy az angol létige viszonyai fıbb vonásokban a német létige viszonyaihoz hasonlóak. Különbözıképpen alakult viszont a fınevesítés. Amit magyarul a lesz igealakból deverbális névszóképzıvel képzett szóval lét -nek mondunk, azt mindkét említett indoeurópai nyelv a létige egyik igenevének változatlan alakban fınévként való használatával fejezi ki, de két vonatkozásban eltérıen. A német a létigének a kijelentı mód jelen idı egyes szám 3. személyében használatos szóval egyezıen *estıre visszamenı jelen idejő fınévi igenevét használja azonos alakban fınévként ( das Sein ), az angol ellenben a jelen idejő melléknévi igenevet ( being ), amelyik a *bheu tıre megy vissza. Ennek a különbözıségnek megfelelıen azt a kétféleséget, melyet a német das Sein ( a Lét ) vs. das Seiende ( a Lévı ) szókkal fejez ki, az angol (köznyelvileg) nem differenciálja, hanem mindkét jelentést az utóbbi fajta kifejezésre polarizálja. A magyar nyelv az iménti vonatkozásokban egyaránt gyökeresen különbözik mind a német, mind az angol nyelvtıl. Mi egyaránt a jövıre orientált lesz igénkbıl képezzük (a) a létige jelen idejő fınévi igenevét (lenni), (b) a létige folyamatos (jelen idejőnek megfelelı) melléknévi igenevét (lévı) és (c) a lét szavunkat. Az utóbbi mellett fınevesíthetjük az elıbbi két kifejezést is, melyek azonban a mi nyelvünkön erıltetettebbek (különösen a Lenni ; a Lévı közelebb áll a köznapi nyelvhasználathoz, mert emlékeztet a szokványos igekötıs változatokra, amilyen például a meglévı ), mint a német vagy az angol megfelelıik. Ami a legfontosabb különbség: a magyar lét szónak nincs megfelelıje a nyugati gondolkodásban és filozofálásban meghatározó szerepet játszott és játszó történetesen indoeurópai nyelvekben. Nincs ugyanis olyan szava ezeknek a nyelveknek, amelyik a létigéjük valamelyik alakjából deverbális névszóképzıvel keletkezett fınév lenne. Egyfelıl a magyar lét, másfelıl az említett nyelven használatos (illetve használatban volt) létige-szavak például a valamelyik létigealakból határozott névelıvel képzett fınevek jelentése csak részben felel/tethetı/ meg egymásnak. Nem mindenben azt értik az említett nyelveken létigéjük használatában, amit ezeknek a nyelveknek a magyar fordításában a létige-alakok különösen a lét szavunk használatakor mi értünk (ugyanakkor fontos különbség az is, hogy a magyar létige némely alakját erısen jövıvonatkozású ige, a lesz alakjai alkotják). Hasonlóképpen fordítva, azt, ami mi értünk létigénk alakjainak különösen a lét szavunknak a használatakor, nem adják vissza az említett nyelvekre fordításkor ezeknek a nyelveknek a léti-ige szavai. 4

5 A különbség, sıt különbözıség, kölcsönösen fontos. Teljesen nem dolgozható le az oda-vissza értelmezések során, hanem az együvégondolkodásban végsı soron a mindkét oldali sajátosságok megmutatása az eredmény. Ebben az irányban vizsgálódom a jelenlegi írásban. Miközben a magam részérıl mondhatom többes számban: a magunk részérıl, mert a magyar nyelv, és mindaz, amit ez közösségben és történelmileg jelent, az én lokalitásom a Világban annak igyekszem utánajárni, hogy miért olyan erıs a lét szavunk hatása, és mi ennek a szónak a jelentésében az a jelentésbeli sajátosság, ami (elılegezem) különbözik a nyugati gondolkodást meghatározó és jellemzı (indoeurópai) nyelveken használatos létige-alakok sajátos jelentésétıl. 2. Az ókori görögök az egyetlen európai nép, amelyik filozófiát a saját közfelfogásából, valamint a mindennapi és emellett persze fıleg a költıi nyelvhasználatából fejlesztett ki. Amit nyugati gondolkodásnak nevezünk, így keletkezett és alakult, különféle áttételek elsısorban és fıként a latin nyelv révén, más nyelveken is. A görög létige (eimi [ vagyok ]) valamennyi alakja (aorisztosza és befejezett múltja nincs ennek az igének) közös tırıl ered; az indoeurópai nyelvek létigéjének több alakja rendszerint szintén erre a tıre megy vissza 10. A jelen idı egyes szám harmadik személyő alak (eszti/n/, [ van ]) általánosságban véve használatos szubsztantív (valaminek a meglétét kifejezı), veridikális ( ez igaz ; így van, ez az eset ) 11 és kopulatív (a kijelentés grammatikai szerkezetéhez tartozó) értelemben. Az utóbbi a magyarban általában zérófokú (például Az alma piros kijelentésben nincs kimondva a van ). Némely beszédfordulatban a kopula gyakran kimaradt ugyan az ógörög beszédben is különösen például a kell, lehetséges, valószínő jelentéső szavakkal kifejezett állítások esetében 12, a nyelvszerkezeti adottsága azonban (a szubsztantív értelmő adottságával együtt) meghatározó jelentıségő volt a világra eszmélések megfogalmazásában. Ezt a jelentıséget erısítette a létige (hangsúlyozzuk: a jelen idejő kijelentı alakkal egy tırıl származó) fınévi és melléknévi igenevének a kiterjedt grammatikai használata. Például az einai ( lenni ) az accusativus (illetve nominativus) cum infinitivo szerkezető függı mondatokban (Püthagorasz próton elegen tén pszüchén athanaton einai; magyarul zérófoku kopula [= ø] értıdik a kijelentéshez ebben az esetben is: Püthagorasz mondta elıször, hogy a lélek [ø] halhatatlan ). Hasonlóképpen erısítette a világra eszmélést egy másik grammatikai szerkezet, az einai és az ón ( lévı ; ez a hímnemő alak; nınemő alakja: ousza, semlegesnemő alakja on) alaknak némely fıige jelentését határozottan megkülönböztetı használata. Például a következı két mondásban, melyet magyarul rendszerint szintén nem a létige igenevének a használatával, hanem a létige jelen idejő kijelentı, illetve felszólító módban álló használatával adunk vissza. Memnészó anthróposz ón gondold meg, hogy ember vagy ; Memnészó anthrópon einai tartsd emlékezetedben, hogy ember légy! (az 5

6 utóbbit magyarul is mondhatjuk fınévi igeneves kifejezéssel, bár tagadó formában, de nagyjából egyezı értelemben: ne feledkezz meg embernek lenni! ). A filozofáló gondolkodás kezdeteiben a létige három említett alakját (eszti/n/; einai; ón, ousza, on) Parmenidész hozta egymással olyan sajátos összefüggésbe, melybıl kiindult az a vonulat, ami a (nyugati) metafizika egyik, mondhatni legfıbb jellemzıje lett. Egyik töredékében 13 melynek mondanivalóját tárgyalja más fennmaradt szövegeiben is ez olvasható: khré to legein te noein t eon emmenai: eszti gar einai, méden d ouk esztin. Megjegyzendı, hogy az eon a leginkább attikai nyelvhasználatból ismert on melléknévi igenévnek, az emmenai pedig a szintén leginkább attikai nyelvhasználatból ismert einai fınévi igenévnek az ion nyelvjárásban (és például Homérosz eposzaiban) használatos alakja. Ennek a kétféle szóhasználatnak az értelemszerő egybevágását figyelembe véve nyilvánvaló, hogy a létige jelen idı egyes szám harmadik személyő esete, melléknévi igeneve és fınévi igeneve vonatkozik egymásra. Mégpedig részleges ismétléssel. Az idézett mondás második felét nyomatékosítólag elılegezi a mondás accusativus cum infinitivo szerkezető ([ ] eon emmenai) elsı fele. Magyarul így mondjuk: Kell azt mondanunk és gondolnunk, hogy a Lévı van; van ugyanis Lét, nincs pedig nincs. (Parmenidész Mondásának ezzel a magyar nyelvő visszaadásával kapcsolatban jegyzem meg, hogy a görög létige melléknévi igenevét ebben az írásban a mi Lévı szavunkkal adom vissza a to on kifejezést más összefüggésben és meggondolásból magam is fordítottam a Létezı -nek 14, a fınévi igenevét pedig»szabad fordításokban«a mi lét szavunkkal. Egyébként pedig sem ezúttal, sem pedig a továbbiakban nem foglalkozom ebben az írásban [néhány alkalomadtán mellızhetetlen utaláson túlmenıleg] sem a saját fordításaim indokolásával, sem a görög szöveg filológiai kérdéseivel, sem az interpretáció problémájával, sem bizonyos fontos görög kifejezésnek mint például az iménti idézetben a legein [illetve ennek az igények a kapcsán például a logosz] és a noein jelentésmezıjével, sem pedig a megfogalmazás lehetséges változataival). Abból a célból, hogy kiélezve jelezzem a létige három említett alakjának szerepét, ami a görög nyelvhasználó számára egyfelıl grammatikailag természetes volt, másfelıl mégis szokatlan szófőzéső annyira, hogy ıt»lét«-re eszméltesse, ideírom a magyarul nyelvtörı, és ez alkalommal filológiailag külön ezúttal szintén nem indokolt szószerinti fordítást (megjegyzem, hogy a méden fordítása semmi -nek csupán»körülírás«). Kell a mondás, és gondolnunk lévıt lenni; van ugyanis lenni, semmi pedig nem van. 3. A létigének a világra eszmélés megfogalmazásában játszott szerepét növelték a belıle képzett szavak. Melyeknek a mőveleti használata elılegezzük az alábbi kifejtés egyik eredményeként adódó észrevételünket visszacsatolódik magára a világra eszmélésre, és részt vesz a világra eszmélés szerkezetének a kidolgozásában. 6

7 Kiemelkedik közülük az imént említett ousza alakkal összefüggı ouszia fınév, melynek Platón és Arisztotelész elıtt meglévı köznyelvi jelentése: az, ami valakinek a sajátja, tulajdona 15 ; vagyon 16. Az igazságtalanság elkerülése mellett érvelve és a vonatkozó törvényeket méltatva Platón egyebek mellett a következı megfogalmazásban emeli filozófiai rangra ezt a kifejezést: kai einai dé tautén geneszin te kai ouszian dikaioszünész, metakszü ouszan tou men arisztou ontosz [ ] tou de kakisztou [ ]. 17 Az idézetben elıforduló einai és (genitivuszban álló) on a grammatikai szerkezet sajátossága ugyan, de éppen a nyelvi kifejezés spontaneitásával jelzi ez a két létige-szó azt az adottságot a lenni -t és a lévı -t, aminek tetızöttségét Platón felismeri, és a köznyelvi ouszia szó alkalmazásával 18 verbalizálja. Folyamatos magyar beszédben az idézet így hangzik: Ez az eredete és a lényege (ouszia) az igazságosságnak, amely tehát középen van a legnagyobb jó [ ] és a legnagyobb rossz között [ ]. 19 Egy másik írásában pedig, miután a lélek isten által való teremtését állítja, Platón olyan matematikai és költıi eszközöket mozgósító bonyodalomban ábrázolja a lélek teremtésének mőveletét, melyben az ouszia meghatározó szerepet kap. 20 Ezúttal az ouszia önnön emelkedésében, a (többesszámban álló) on és az ousza nyelvi közremőködésével: középen, egyfelıl a szintén ouszia névvel illetett oszthatatlan/örök, másfelıl az osztható/testi ouszia között, miközben ezt a saját/os/ kétfelıliséget közülük kiemelkedve hozza össze. 21 Platón a létige melléknévi igenevébıl képzett határozószóval ontósz nevezi meg azt a magaslatot, melyre a köznyelvi használatból kiemelkedı ouszia terminussal jut. Az egyébként például már Herodotosznál 22 elıforduló, valóban, igazán jelentéső ontósz a gyökével, a létige melléknévi igenevével (on) párban, ezt mintegy önmagával nyomatékosítva, sıt, hatványozva jelzi és egyszersmind építi is az említett magaslatot. Figyeljük meg ezt az eljárást a Törvények címő munkában. Az erény -rıl értekezve Platón ennek négy faját különbözteti meg, majd az egységük mellett érvel. De viszont mindezeket együttesen is egynek kell neveznünk, írja a négyféle erényrıl, majd így folytatja: Hiszen a bátorságot is, a belátást is erénynek nevezzük, s a másik kettıt is, úgyhogy lényegükben véve (hósz ontósz onta; szó szerint: mint lévıleg lévık ) mindezek nem sokaságot képeznek, hanem egyetlenegy egységet: az erényt. 23 Megállapíthatjuk, hogy a vizsgálódás kezdeményeiben szóba kerülı erény még köznyelvi értelemben, képzetszerő győjtınévként szerepel, gondolkodási mőveletekkel megkülönböztetett fajtáinak a gondolkodási mőveletekkel kidolgozott egysége pedig filozófiai magaslat. Az elmélkedéssel, nyelvi eszközökkel, és a mentális szférában történı késıbbi szóval megnevezve: fogalmi 24 építkezéssel ily módon kiképzıdött és elért magaslaton szárnyal azután az ouszia a Lélek felmagasztosításakor. (Megjegyzem, hogy az errıl szóló írás ígéretes nagyszerősége némelyeket önkéntes halál választására késztetett, némely 7

8 elítélt pedig még a francia forradalom idején is ezt az írást olvasta, amikor a vesztıhelyre vezették, mert általa, úgy érezte, felül emelkedik a halálon). Platón tudatában van innovációjának, és innovációja filozófiai jellegének. Az Ég fölötti tájat (hüperouranion topon) még nem énekelte meg földi költı és méltóan nem is fogja megénekelni, írja 25, miután (a mítoszokhoz [görög helyesírása müthosz] és a vallásokhoz hasonlóan) magától értetıdınek vette a Túlnant, és ezt a meggyızıdését ismételten kinyilvánítva folytatja de ilyesféle lehet. Vállalkoznunk kell rá, hogy elmondjuk az igazat (aléthesz), különösen mivel a valóságról (peri alétheiasz) szólunk. A színtelen, külsı alak nélkül való, meg nem érinthetı valóság ugyanis, amely igazán létezik (ouszia ontósz ousza), csak a lélek (pszükhé) kormányosa, az ész számára létezik (monó theaté nó). Körülötte lakozik az igaz tudomány (to tész aléthousz episztémész genosz). [ ] Körútjában [a lélek] szemléli (kathora) magát az igazságosságot, a meggondoltságot (szóphroszünén) és a tudást (episztémén), de nem azt, melyhez keletkezés tapad (geneszisz proszesztin), és nem azt, amely más és más (hetera en heteró ousza) aszerint, hogy mire vonatkozik azok közül, amiket mi létezıknek (ontón) hívunk; hanem azt az igazi tudást, amely a valódi létre vonatkozik (tén en tó ho esztin on ontósz episztémén ouszan). És éppígy a többi létezıt megszemlélve (ta onta ontósz theaszamené) és betelve velük, ismét alámerül az Ég belsejébe, hazatér (oikade élthen), és a kocsis jászol mellé állítja a lovakat [Platón az isteni fogathajtás megelızıen például Parmenidész által alkalmazott müthémájának kerettörténetében adja elı a filozófiai magaslatra emelkedı elbeszélését], ambrosziát vet eléjük, majd nektárral eteti ıket. A hüperouraniosz toposz-ra, a Túlnanra való tudomásos rálátás az a filozófiai magaslat, mely a létige különbözı alakjainak használatával épül. Mondától, hittıl, hiedelemtıl abban különbözik, hogy olyan tudás (episztémé) artikulálódik általa, ami közben önnön témájává válik. Miközben artikulálódik a tudás, egyszersmind szemléli az önmaga fölé kerekedı önmagát, melyben saját számára a kiindulási valóságnál (ta onta) magasabb rendő valóság (ontósz onta) adódik. Ami a nyelvi mőveletet illeti, ebben emeltyő szerepét játssza az aléthesz melléknév, és az alétheia fınév. Annál a sajátos jelentésüknél fogva, amelyik már Platón korát megelızıleg kialakult. A homéroszi korban gyakran a mai etimológia szakkifejezésbıl ismerıs etümosz szóval megnevezett ( vaskos ) valóságtól azáltal vált ugyanis uralkodóvá az igazat mondás értelmében vett igazság jelölésére használatos alétheia szóval, illetve szóbokorral jelzett valóság, hogy meggyızıdést megalapozó nyílt vagy háttértudást foglalt magába. 26 Ebben az értelemben változik meg úgyszintén az episztémé jelentése. Nem csak az éppen elıforduló, keletkezés (geneszisz) és szüntelen mássá válás (hetera en heteró ousza) forgatagában elıforduló valamikre (ta onta) vonatkozó ismereteket foglalja magába (észrevételezzük, hogy geneszisz proszesztin kifejezésben a létige újabb alakban játszik közre a 8

9 filozófiai magaslat kiépítésében: ezúttal azt a történést jelzi, melybıl a felemelkedés indul), hanem valónál valóbb (ontósz onta) keletkezés és pusztulás nélküli, illetve fölötti valóságra tör. Melynek elért tartományát jelzi az ouszia új, kibıvült terminusa: ouszia ontósz ousza (ahol ousza a létige melléknévi igenevének a nınemő ouszia fınévvel egyeztetett nınemő alakja). Ennek az episztémé-nek az instanciája a nousz. Mely kifejezésnek az elızménye a Homérosz-nál észjárás jelentéső noosz. Ami Parmenidész felfogásában a diszkurzív gondolkodás új elemével gazdagodott, Hérakleitosz szerint kivételesen az isteni törvény ismeretére, belátására vezethet, Anaxagorasz filozofálásában pedig (immár núsz formában megnevezve) Lét-Elemként ismerszik meg. 27 Platón a külön (önfelfogásbeli, világértelmezési és etimológiai) ágból származó Lélek (pszükhé) terminussal összehozva honosítja (vissza), úgymond Égi Hazájából (ahonnan Kél, v. ö. oikade élthen), az emberbe/n/ a núsz-t. Ily módon a Szellem késıbbi karrierjét megalapozva, de benne a Parmenidész filozofálásában már figyelemreméltóan körvonalazódó diszkurzív gondolkodással 28 szemben a Szemlélıdést emelve ki és méltatva (v. ö. monó theaté nó). Platón felfogása szerint az Égi pontosabban szólva Egek Feletti, Egeken Túli (hüperouraniosz) Haza az ouszia ontósz ousza-n (is) túl van: epekeina tész ouszias. Nos, a megismerhetı dolgoknak is nem csupán a megismerhetısége származik (pareinai) a Jóról írja 29, hanem ezenfelül még a létezésük (to einai) és a lényegük (tén ouszian) is [onnan van] (proszeinai), holott pedig a Jó nem a létezı (ouk ouszias ontosz tou agathou), hanem a létezıt méltóságával és erejével messze túlszárnyalja (epekeina tész ouszias [...] hüperekhontosz). Ebben a (szöveg)összefüggésben az egymásra vonatkozó létigeszavak szövevénye melybe a (tovább-)vonatkozások mentén többletként lép be itt a pareinai ( jelen-, ott, azon lenni ) és a proszeinai (vele, azon, meg-lenni) utal önmagán Túlra. Miként az idézett megállapításra következı Barlanghasonlat egyik késıbbi fejtegetésében olvasható, ez a Túlnan ami (jegyezzük meg) létige-alakok keresztöltéseivel végzett mentális mőveletekben fejlik a nemes érzületbıl a Jó Ideája (hé tou agathou idea) 30. Amiben szemernyi sincs az érzékelhetı világból, hanem csak gondolkodással (noétou), az Ész (logosz) számára fogható fel Arisztotelész gyakran idézett megállapítása: A Lévıt sokféleképpen mondjuk (to on legetai pollakhósz) 32. Ezt azonban nem csak a Lévırıl jelenti ki Arisztotelész, hanem a létige több másik alakjának a használatáról, és több más kifejezésrıl is. A jelenlegi összefüggésben csak azokra a kifejezésekre vonatkozó megállapításait említem, melyekben elıfordul létige-alak: kijelenti Arisztotelész, hogy sokféleképpen mondjuk, a Lenni -rıl (to einai) 33, a van -ról (to eszti) 34 és (körülírással) az ousziaról 35. Hangoztatja továbbá olyan összetett kifejezésrıl is, melyben szerepel a létige egy, illetve két alakja: arról, ami van (to ti esztin) 36, illetve a Mivoltról (to ti én einai; pontos fordításban: a[z, a]mi van vala lenni ; a mondatfőzés 9

10 könnyítése érdekében a továbbiakban többnyire Mivolt fordításban említjük) 37. Ritkábban szokták idézni Arisztotelész Lévıkre vonatkozó említett mondásának a folytatását. Ennek oka részint abban keresendı, hogy a Metafizika címmel fennmaradt könyvében Arisztotelész öt különbözı helyen állapítja meg, hogy A Lévıt sokféleképpen mondjuk 38, és a megállapítását mind az öt helyen különbözıképpen tematizálja. Részint viszont, és sokkal inkább, azért maradhat el ennek az idézetnek a folytatása, mert az ötféle tematizáció különbözik egymástól, a kifejtés pedig egymástól annyira eltérı ágakon halad megjegyezzük, hogy az ilyen szövevény jellemzıje a Metafizika-könyvnek, hogy közülük egy ág követése a többi négy ág legalább valamelyes figyelembevételének kötelezettségével jár, ami terjedelmessé tenné az idézést. Mi sem követhetjük ezúttal valamennyi ágat, hanem mostani témánkban, a lét-igét szem elıtt tartva, a Mondásnak egyik olyan folytatását idézzük, melynek tematizációjában bıven fordulnak elı lét-ige alakok. Az orvosi [valami] (iatrikon) és az orvoslás/tan/ (iatriké) megkülönböztetés kapcsán Arisztotelész ezt írja 39 : Így a létezıt is többértelmően mondjuk (to on legetai pollakhósz) ugyan, de mindig egy elvhez (arkhén) viszonyítva: bizonyos dolgokról ugyanis azért mondjuk, hogy létezık (onta), mert létezıségek (ousziai), másokról meg azért, mert a létezıség (ousziasz) tulajdonságai, ismét másokról pedig azért, mert utak a létezıséghez (hodosz eisz ouszian), vagy mert a létezıség (ousziasz) pusztulásai, vagy hiányai, vagy milyenségei, vagy a létezıségre (ousziasz) hatók vagy keletkezését eszközlık, vagy mert a létezıséghez viszonyítva (prosz tén ouszian) vannak állítva, vagy mert ezek egyikének, vagy magának a létezıségnek (ousziasz) a tagadásai. Ezért mondjuk, hogy még a nem-létezı is <van> nem-létezı (to mé on einai mé on phamen). Figyeljük meg, hogy az idézett fejtegetésben határozottan megfordul az on és az ouszia viszonya az elızı szakaszban kirajzolódott viszonyukhoz képest. Platón idézett írásait tekintve ugyanis azt látjuk, hogy nyelvileg tekintve az ouszia a létige három másik alakjának (to einai, on és eszti/n/) beszédbeli szövıdése közben, által, és eközben aztán önmagára vonatkozva önállósul. Mégpedig olyan sajátos mondanivaló kifejezéséül, melynek keletkezésében jelentıs ez a nyelvi szövıdés, és amelyet immár filozófiai magaslatnak véleményezünk. Ebbıl a véleménybıl visszamenılegesen ismerjük fel az ide vezetı beszédbeli szövıdést nem csupán nyelvi, hanem egyszersmind filozófiai (késıbbi terminust használva metafizikai, még késıbbi terminust használva ontológiai ) diskurzusnak. Arisztotelész idézett szövegében viszont az ouszia olyan, már filozófiai jelentıségében készen lévı terminus, melynek viszonylatában mind a Lévık (onta), mind magának az ouszia-nak a relációi értelmezıdnek (a jelenlegi összefüggésben nem vizsgálom, hogy a viszonyuk megfordulása dokumentálható-e Arisztotelész kora elıtti gondolkodóktól fennmaradt szövegekben vagy sem). 10

11 Arisztotelész elismerte ezt az örökséget, ugyanakkor hangsúlyozta a filozófiai továbblépés szükségességét. Egyfelıl méltányolta az ouszia már ı elıtte megtörtént filozófiai kimunkálását, másfelıl elégedetlen volt ezzel a megmunkáltsággal. Megállapította, hogy a korábbi, elsı filozófia még minden dologról mintha dadogva beszélne, mivel még ifjú volt és a kezdeteinél tartott. Példának Empedoklészt említi, aki szerint a csont a benne lévı aránytól létezik (tó logó [ ] einai), ez pedig [Arisztotelész szerint; P. B.] éppenséggel a dolog Mivolta és ouszia-ja (eszti to ti én einai kai hé ouszia) 40. Máshelyütt hasonlóképpen nyilatkozik, de ezúttal Platónt (és vele együtt talán a püthagoreusokat) részben elismerve. A Mivoltot és a ouszia-t írja 41 senki sem adta vissza világosan; a leginkább még azok beszélnek ezekrıl, akik eidosz-okat (alakokat [Platón szóhasználatában az idea másik neve P. B.]) tesznek föl. Az ouszia-nak és a Mivoltnak azt a sajátos értelmét azonban, melynek kifejezését Arisztotelész a saját vívmányának tartja, ı maga definíciószerő határozottsággal nem tárgyalja, hanem több összefüggésben, és a különbözı összefüggésekben egymástól eltérı menetekben vizsgálja. Ez a bonyodalom több más terminus kifejtésében szintén megfigyelhetı. Egyik jellemzıjeként annak a világfelfogásnak, melyet elılegezzük a belátásunkat Arisztotelész ide vonatkozó könyvének (valószínőleg utólagosan adott) címét használva nevezünk metafiziká -nak. Melynek Arisztotelész, és mellette Platón a kútfıje. Az ouszia-t tárgyaló szövegek közül figyeljük meg elıször a Katégoriák címő könyv 2. fejezetében írottakat. Itt az ouszia-t Arisztotelész a to on többes számú (ta onta) exponálásakor tárgyalja. Kijelenti, hogy a Lévıkrıl van szó (tón ontón legetai), a sokféleképp pedig a rá következı, négyrészes felsorolásban mutatkozik. 42. Megállapítja összefoglalólag ismertetem, hogy a Lévık (α) részint Alanyról (hüpokeimenon) vannak mondva, de Alanyban nincsenek (pl. ember mondható egy bizonyos emberrıl, de Alanyban nincs); (β) részint Alanyban vannak, de Alanyról nem mondatnak (pl. Alanyban van valamely Grammatikai [tudás; tísz grammatiké], a lélekben, de Alanyról nem mondatik; továbbá például valamely fehér, a testben); (γ) részint Alanyról mondatnak, és benne vannak (pl. a tudás [episztémé] Alanyban van, a lélekben, és Alanyról mondatik, a Grammatikai-(tudás)ról); (δ) részint sem Alanyban nincsenek, sem Alanyról nem mondatnak (pl. valamely ember [ho tisz anthróposz], valamely ló). 43 Közbevetıleg megjegyzem, hogy miután az eddigiekben az anyanyelvi kifejezésekben rejlı értelmezésváltozatok különbözıségének a jelzéséül az eddigi idézetekben megıriztem az ouszia fordításváltozatait, a továbbiakban a Lévıség szót használom a magyar nyelvő megfelelıjeként; eljárásom indokolására a késıbbiekben térek vissza. Az ouszia-ról egyaránt szó kerül a Katégoriák könyvben az imént idézett megállapítást megelızıleg és ezt követıen. Ezúttal az utóbbi fejtegetésnek arra a részére utalunk, ahol a bonyodalom elsıdleges és másodlagos ouszia megkülönbözetésével növekszik. Elsıdleges ouszia-nak 11

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

A KLASSZIKUS SZÁNKHJA FILOZÓFIÁJA

A KLASSZIKUS SZÁNKHJA FILOZÓFIÁJA Ruzsa Ferenc A KLASSZIKUS SZÁNKHJA FILOZÓFIÁJA Farkas Lırinc Imre Könyvkiadó Budapest 1997 Ruzsa Ferenc 1997. A könyv az OTKA támogatásával készült és az MKM támogatásával jelent meg A Tan Kapuja Buddhista

Részletesebben

Áttekintés a deixisrıl (funkcionális kognitív kiindulópontból) *

Áttekintés a deixisrıl (funkcionális kognitív kiindulópontból) * Tátrai Szilárd: Áttekintés a deixisrıl 211 Reuter Camillo 1966. A török hódoltság emléke a baranyai helynevekben. Különlenyomat A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének Értekezések

Részletesebben

BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA ANCSIN ISTVÁN BOROS ISTVÁN BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA JEGYZET HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán Az

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA Andragógia és szociális munka szakosok számára Összeállította Dr. Barkó Endre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény, 2006. 1 2 BEVEZETÉS Az összeállítás

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl Az úgy mond-tól az úgymondig Egy diskurzusjelölı elem története az ómagyar kortól napjainkig 1. Bevezetés. A mai magyar nyelv leírása mind ez idáig nem tartalmazza több nehezen

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

A SCI-FI DIDAKTIKUS FUNKCIÓI

A SCI-FI DIDAKTIKUS FUNKCIÓI Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 159-167. A SCI-FI DIDAKTIKUS FUNKCIÓI MÉSZÁROS KATALIN EDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest,

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı szak részére Dr. Gyurkó György 2011. Szerzı: Dr. Gyurkó György Lektorálta: Dr. Gubán Ákos Elıszó Ez a kötet kis különbséggel

Részletesebben

A MEGÉRTÉS ÉS IGAZSÁG. Hans-Georg Gadamer nyelvszemlélete

A MEGÉRTÉS ÉS IGAZSÁG. Hans-Georg Gadamer nyelvszemlélete DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) A MEGÉRTÉS ÉS IGAZSÁG Hans-Georg Gadamer nyelvszemlélete PÉTER MÓNIKA (Kivonat) A hermeneutikai

Részletesebben

MEGÉRTÉS A HATÁROKON Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1

MEGÉRTÉS A HATÁROKON Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1 LENGYEL ZSUZSANNA MARIANN MEGÉRTÉS A HATÁROKON Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1 A gondolkodás el-nem-gondoltja [Ungedacht] nem a gondolkodást kísérı hiányosság. [ ] Minél

Részletesebben

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz Szabad akarat és eutanázia Jelige: Heszperosz Tartalom Bevezetés 2 1. Szabad akarat a. A szabad akarat, a szabadság fogalma 4 b. Akaratlagos cselekvés Arisztotelész alapján 4 c. Sartre és Descartes szabadsága

Részletesebben

TANULMÁNYOK A CSONGRÁDI FEKETEVÁRRÓL

TANULMÁNYOK A CSONGRÁDI FEKETEVÁRRÓL TANULMÁNYOK A CSONGRÁDI FEKETEVÁRRÓL CSONGRÁD 2009 Sorozatszerkesztı: GEORGIÁDES ILDIKÓ A kötetet szerkesztette: SEBESTYÉN ISTVÁN Mőszaki szerkesztı: KÁLMÁNNÉ JUHÁSZ ÉVA Borítóterv: SILBER NYOMDA KFT.

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem?

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Némedi Dénes Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Vázlat 1. A modern szociológiában (modern alatt értve a XX. század második felének szociológiáját) a cselekvéselmélet

Részletesebben

Plótinost (205 270) a kései antikvitás filozófusai a legjelentősebb

Plótinost (205 270) a kései antikvitás filozófusai a legjelentősebb Bene László (1968) filozófiatörténész, az ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófia Tanszékének docense. Kutatási területe az antik filozófia és recepciótörténete. Legutóbbi írása az Ókorban: Okság és kozmogónia

Részletesebben

TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS

TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL 2007 A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS 2 TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL 2007 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának győjteménye 3 SZERKESZTETTE SZERKESZTİBIZOTTSÁG

Részletesebben

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4.

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. SZAKDOLGOZAT Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELÕK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN Rendszeres teológiai Tanszék 2 Témavezetõ tanár: Almási Mihály Tartalomjegyzék Elıszó...8

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia

MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia Gulyás István MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia A hagyományos könyvviteltan bírálata 2009-2010 2. bıvített kiadás Jelen könyvet, vagy annak részleteit a szerzı és a kiadó engedélye

Részletesebben

Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény

Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény Mikor kezdıdik és meddig tart a század? Van-e értelme századonként korszakolni a történelmet? Látszólag igen. Nemrégiben is akadt hazai könyvkiadó, amely

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

Az önmegismerı én és a formális személy fogalma Ágostonnál és Boethiusnál

Az önmegismerı én és a formális személy fogalma Ágostonnál és Boethiusnál DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) Az önmegismerı én és a formális személy fogalma Ágostonnál és Boethiusnál SIKLÓSI ISTVÁN (Kivonat)

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA Gerd Haeffner Filozófiai tanfolyam 1. kötet. Második, javított kiadás. Fordította Gáspár Csaba László * * * BEVEZETÉS 1 A. AZ ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLÓDÁS KIINDULÓPONTJÁNAK KÉRDÉSE

Részletesebben