Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis"

Átírás

1 Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

2 Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok

3 Mi a mondat? kb. 200 definíciót tarthatunk nyilván Pl.: egyetlen gondolat teljes kifejtése egy pohár bor ez is kifejezhet egy gondolatot Kinyitottam az ablakot, mert meleg volt. egyetlen mondat, de akár két gondolat is lehetne A mondat egy vagy több szóból áll, zárt intonációs szerkezet jellemzi. A legnagyobb nyelvi egység, amely a nyelv szabályai, mintái szerint nyelvi elemekbıl megszerkeszthetı. (Kis magyar grammatika, 171.) A mondat a nyelv tagolódásának legfelsı szintje, legnagyobb formai összegzıdése ugyanakkor a mondat a közlés legkisebb egysége is: nem hangokkal vagy különálló szavakkal, hanem mondatokkal kommunikálunk. Más szóval: a nyelv központi kategóriája a mondat. (A nyelv és a nyelvek, 127.)

4 Mi a mondat? Szólánc nyelvi mondat kódorog, kollégium, kollekció, Komló, komlóföld, komszomolista, konc, konídiumos gombák, kónikus, kontrollál stb. Sorrend Pista színes újságokat vett. *Újságokat Pista színes vett. *Pista színes vett újságot. *Újságot vett Pista színes.

5 Lexikai többértelmőség A levelet elfújta a szél. falevél?; írásmő? Pista lovon a legügyesebb. állat?; tornaeszköz? Szerkezeti többértelmőség Mi színes? (1) a. Pista ((színes újságokat) és (könyveket)) vett. b. Pista (színes (újságokat és könyveket)) vett.

6 (2) a. ((A lányom) és a (fiam barátai)) elutaztak. b. ((A lányom és a fiam barátai)) elutaztak. (3) a. Köszöntötték (az iskolában) ((kézilabdázó csapatunk) tagjait). b. Köszöntötték ((az iskolában kézilabdázó csapatunk) tagjait). szorosabban összetartozó szerkezeti egységek mondattani összetevık Az oroszlán simogatása veszélyes. simogatás fn < simogat ige + -ás fn.képzı alany tárgy

7 (4) a. (Az oroszlán simogatása) veszélyes. ALANY b. (Az oroszlán simogatása) veszélyes. TÁRGY ALANY TÁRGY funkció 1a. színes újságokat 1b. színes újságokat és könyveket 3a. az iskolában: az egész mondatra vonatkozik 3b-ben a kézilabdázó csapatunk elemhez kapcsolódik

8 Sorrend Szerkezet Funkció három szint szerepe leginkább szembeötlı Szócsoportok (frázisok) mozgása (A másik magas fiú) meghozta a csomagot. Meghozta a csomagot (a másik magas fiú). Meghozta (a másik magas fiú) a csomagot. *(A másik) meghozta a csomagot (magas fiú).

9 Mi töltheti be az egyes funkciókat? Ági egy rigó régi ismerısöm hatlábú kutya Ma reggel az utcán a lomtalanításkor kidobott asztalok -t láttam. ki? *mikor? *hátul *olvas *kérni TÁRGY: fınév fınévi értékő szócsoport (frázis)

10 ALANY Ági Ma reggel az utcán egy rigó jelent meg. asztalok jelentek ki? Fınévi csoportok: alanyi, tárgyi, határozói funkcióban

11 Melléknévi csoportok vidám nagyon szorgalmas A nálam okosabb fiatalokat szeretem. névelı rendkívül sportszeretı fınév Péter volt marad lesz Péter an en él.

12 Igei csoportok Ágit lát sétál Pétertıl almát kap Ma reggel az utcán Lacival találkoz -tam. egy barátomra vár *kap *találkoz

13 Fej a mondattani tulajdonságokat döntıen befolyásolja: lexikai összetevı [alaptag] Frázis a fejhez tartozó legnagyobb kifejezés (a fej szófajáról elnevezve) [szószerkezet] Kiterjesztés a fejhez rendelıdı szavak [bıvítmény] A fej mellett kétféle elem állhat a frázisban vonzat [kötött bıvítmény]: a fej megköveteli a jelenlétét adjunktum [szabad bıvítmény]: szabadon, választhatóan kapcsolódnak Régens (alaptag): az a fej, amelynek vmi vonzata van a frázisban

14 vonzatos ige Lassan kinyílik az ajtó. adjunktum régens vonzat Pista olvas könyvet. vonzat régens vonzat Az okos Pista lassan olvassa az új könyvet. vonz. adj. vonz. adj. régens vonz. adj. vonz. vonzatos melléknév Pista jártas a kémiában. vonz. régens vonz.

15 MONDAT IGEI FRÁZIS IGE (fej) NÉVELİFRÁZIS (vonzat) Olvasom NÉVELİ (fej) FİNÉVI FRÁZIS (vonzat) a MELLÉKNÉV (adjunktum) FİNÉV (fej) mai újságot

16

17 Szabad szórendő-e a magyar nyelv? (1) a. *Néztem meg a filmet. b. *Laci is lett beteg. logikai mőveletek: kérdezés, tagadás, általános névmással jelölt kvantifikálás (pl. minden) (2) a. *Ki megnézte a filmet? b. *Laci megnézte nem a filmet. c. *Minden fiú nézte meg a filmet.

18 Szabad szórendő-e a magyar nyelv? (3) a. A gyerekek A VERSET tanulják. b. A verset A GYEREKEK tanulják. szabad helyválasztás más jelentés logikai alany (3a): gyerekek (3b): vers szabad szórend esetén nem lenne jelentésbeli, hangsúlyozásbeli különbség

19 Szabad szórendő-e a magyar nyelv? (4) a. A kémiát Anna SZERETI. (vagyis nem utálja) b. A kémiát ANNA szereti. (és nem Balázs, Kriszta stb.) A magyar mondat szerkezetét, szórendjét a mondatösszetevık logikai szerepe határozza meg.

20 A mondat topik predikátum tagolódása (3) a. A gyerekek A VERSET tanulják. b. A verset A GYEREKEK tanulják. (4) a. A kémiát Anna SZERETI. (vagyis nem utálja) b. A kémiát ANNA szereti. (és nem Balázs, Kriszta stb.) Két fı rész: A) logikai értelemben vett alany B) logikai értelemben vett állítmány A) topik (téma): megnevezi a már ismertet, amelyrıl a mondat szól B) predikátum: a topikról tett állítást tartalmazó mondatszakasz

21 A mondat topik predikátum tagolódása Az ige vonzata mint topik (5) a. [ T János] [ P kivette a könyvet a táskából] alany b. [ T A könyvet] [ P kivette János a táskából] tárgy c. [ T A táskából] [ P kivette János a könyvet] határozó (5 a c): ugyanaz az esemény a. Jánosról b. a könyvrıl tesz állítást c. a táskáról

22 A mondat topik predikátum tagolódása A topikok száma lehet több is (4) a. A kémiát Anna SZERETI. lehet 0 is nem kötelezı elem (6) a. [ P Találtam egy labdát] b. [ P Hull a hó] eseményt leíró mondatok

23 Fókusz Mondatközpont az igei kifejezés (ige) elıtti kitüntetett hely hangsúly bármilyen mondatösszetevı kitöltése nem kötelezı kitöltött fókusz után az ige hangsúlytalan

24 (Cser András nyomán)

25 Fókusz hangsúlyos hely mindig az ige elıtt a fókusz elıtt áll a téma, melyet nem kötelezı kitölteni a fókusz üresen maradhat, ilyenkor az ige hangsúlyos az ige után álló elemek helyzete nem hordoz további szerkezeti jelentésbeli információt

26

27 Irodalom É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Bp., 1998 (és késıbb). Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Keszler Borbála Lengyel Klára: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Bp., 1992.

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin 1. Bevezetés 1 E tanulmányban a címben idézett, eltérı földrajzi megoszlású, nyelvjárási változatoknak

Részletesebben

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szintaxis Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Végesből végtelen Hangok Szavak - véges sok - véges sok rekurzív szabályok (pl. beágyazás, mellérendelés)

Részletesebben

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem OLSVAY CSABA 1. Bevezetés A természetes nyelvek tanulmányozása során előfordul, hogy olyan elemekre bukkanunk, amelyek szerepe

Részletesebben

A TÁRGY. A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai:

A TÁRGY. A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai: A TÁRGY A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai: 1. szófaja 2. alakja 3. szerkezeti felépítése 4. fajtái 5. bıvítményei I. Mintaelemzések 1. A tárgy szófaja a)

Részletesebben

Valószínőleg, hogy román kontaktushatás

Valószínőleg, hogy román kontaktushatás Valószínőleg, hogy román kontaktushatás É. Kiss Katalin ekiss@nytud.hu 1. Bevezetés Írásomban egy nyelvi hibának, kontaminációnak tartott, a mai magyar grammatika rendszerébe egyáltalán nem vagy csak nehezen

Részletesebben

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN 1

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN 1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 169-182. A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN

Részletesebben

Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin

Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin 1. Bevezetés Írásom célja annak a változásnak a dokumentálása és magyarázata, mely a magyar mondat alapszórendjében az ómagyar korra illetve részben

Részletesebben

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY RÁKOSI GYÖRGY 1. Bevezetés * A modern nyelvtudomány egyik leggyakrabban kutatott területének számít a főnévi csoportok koreferenciaviszonyainak vizsgálata. Az alábbi mondatpár egy, a korerefencia nyelvtani

Részletesebben

A melléknévi és a határozói igenév a magyar mondatban

A melléknévi és a határozói igenév a magyar mondatban A melléknévi és a határozói igenév a magyar mondatban Jelige: HPK306 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4. 2. A szóképzés...4. 2.1. A képzők...4. 3. Az igenevek...5. 3.1. A melléknévi igenevek...6. 3.1.1.

Részletesebben

É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl

É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl 1. Bevezetés Írásom esettanulmány, mely azt kívánja illusztrálni, hogy jóllehet a nyelvi jelenségek

Részletesebben

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben *

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * Veszelszki Ágnes: Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben 235 Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * 1. Bevezetı gondolatok Dolgozatomban

Részletesebben

Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben

Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben BÁNRÉTI ZOLTÁN Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben This paper discusses the way general syntactic principles concerning coordinate constructions prevail in a set of Hungarian data. We will

Részletesebben

A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet Áttekintés Miért érdekesek? Hány szófaj van? Szófajtan: előzmények és mai nézetek Egy radikális javaslat Példák

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN

A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVJÁRÁSOK A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK 2007. ÉVKÖNYVE A szó problémája I. 1. Úgy vélem, hogy a 20. század analitikus (a kisebb-nagyobb nyelvi elemek

Részletesebben

Hány esetük van a magyar fneveknek?

Hány esetük van a magyar fneveknek? 308 Pete István Hány esetük van a magyar fneveknek? Az utóbbi ötven év munkái alapján erre a kérdésre különbözképpen válaszolhatunk. Benk Loránd és Kálmán Béla középiskolai nyelvtana (1953: 104, 109 14)

Részletesebben

Hány eset van a magyarban?*

Hány eset van a magyarban?* C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? 281 Hány eset van a magyarban?* Egy XVII. századi kritériumrendszer 1. B e v e z e t é s. A magyar nyelv leírásának egyik legvitatottabb fejezete a névragozási

Részletesebben

A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd

A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd Boronkai Dóra: A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd 73 Wath. = Wathay Ferenc önéletírása. In: RMKT. XVII/1. Sajtó alá rend.: Bisztray Gyula e. a. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. ZLev.

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41.

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és ű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. (2003) Nyirkos Istvánt, hajdani kedves finn- és magyarnyelvészet-tanáromat

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről

A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről Vincze Veronika Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Elméleti nyelvészet alprogram, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. vinczev@inf.u-szeged.hu

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bańczerowski

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

Időjelölés a közmondásokban

Időjelölés a közmondásokban 288 Békei Gabriella Időjelölés a közmondásokban Dolgozatomban az időjelölés sajátosságait vizsgálom a közmondásokban mint szövegtípusban. A dolgozat funkcionális-kognitív keretben végzett empirikus vizsgálaton

Részletesebben

MAGYAR NYELV Kommunikáció és identifikáció*

MAGYAR NYELV Kommunikáció és identifikáció* Kommunikáció és identifikáció 1 MAGYAR NYELV XCIX. ÉVF. 2003. MÁRCIUS 1. SZÁM Kommunikáció és identifikáció* A kommunikációról szóló szakirodalom fölmérhetetlen mennyiség+. Mindemellett azt tapasztaljuk,

Részletesebben