Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak"

Átírás

1 Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak A kurzus feltételezi valamilyen nyelvtudományi / általános nyelvészeti bevezető tankönyv anyagának, pl.: Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. 6. jav., bőv. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977-től több kiadásban [41 003] Kálmán László Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XLVIII.) Második, bővített kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, továbbá Saussure, Bloomfield, Sapir, Jakobson és Chomsky munkásságának, ill. munkáinak minimális ismeretét: Saussure, F. de: Bevezetés az általános nyelvészetbe, 3 5. fejezet. Corvina, Budapest, 1997, Bloomfield, L.: A nyelv (részlet). In: Antal László (szerk.): Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, Sapir, E.: A nyelv. In: Uő: Az ember és a nyelv. Gondolat Kiadó, Budapest, 1971, Jakobson, R.: Nyelvészet és poétika. In: Uő: Hang jel vers. Második kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1972, Chomsky, N.: Szintaktikai struktúrák.. In: Antal László (szerk.): Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény VI./1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986, (Részletek.) Chomsky, N.: A szintaktikai elmélet aspektusai.. In: Antal László (szerk.): Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény VI./1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986, (Részletek.) Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, , ill. a fenti szerzőkre vonatkozó más oldalak. Tankönyv a kurzushoz nincsen. Az előadások anyagán és a kötelező olvasmányokon túl a vizsgakövetelményekhez tartozik az olvasmánylista Ajánlott cikkek, tanulmányok c. részéből kiválasztott kb. 30 oldalnyi választott olvasmány (1 3 cikk) feldolgozása. TÉMÁK ÉS OLVASMÁNYOK 1. óra Nyelvi leírás és nyelvelmélet. Nyelvelméleti modellek a 20. század első felében. Saussure és a strukturalizmus. Kötelező olvasmányok az 1. témához: Robins, R. H.: 8. fejezet: A huszadik század első felének nyelvészete. In: Uő: A nyelvészet rövid története. Osiris Kiadó Tinta Kiadó, Budapest, 1999, Kelemen János: A nyelv fogalma Saussure előtt és után. Magyar Nyelv 102/4 (2006): Péter Mihály: Szinkrónia és diakrónia a prágai iskola felfogásában. Magyar Nyelv 102/4 (2006):

2 2. óra Nyelvelméleti modellek a 20. század második felében. Nyelv és nyelvhasználat, nyelvi struktúra és nyelvi funkció: strukturális (formális) és funkcionális megközelítésmódok. Kötelező olvasmányok a 2. témához: 3. óra Robins, R. H.: 9. fejezet: A huszadik század második felének nyelvészete. In: Uő: A nyelvészet rövid története. Osiris Kiadó Tinta Kiadó, Budapest, 1999, Imrényi András: Generatív nyelvészet és szociolingvisztika. Magyar Nyelv 105/1 (2009): Ladányi Mária: A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek. In: Budapesti Uráli Műhely 4. Uráli grammatizáló. Szerk. Oszkó Beatrix és Sipos Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2005, Kognitív fordulat a nyelvtudományban. A generatív grammatika standard, kormányzás- és kötéselméleti, valamint minimalista modellje. Kötelező olvasmányok a 3. témához: 4. óra É. Kiss Katalin: A generatív nyelvészet mint kognitív tudomány. In: Pléh Csaba Győri Miklós (szerk.): A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya Kiadó, Budapest, 1998, Németh T. Enikő: Saussure és Chomsky: az azonos nézetek különbözősége. Magyar Nyelv 102/4 (2006): Trón Viktor: Egy kis történelem. In: Uő: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001, A kognitív nyelvészet formális (moduláris) és funkcionális (holista) irányzata. Funkcionális kognitív nyelvészet: prototípus-kategorizáció; sémák és konstrukciók; fogalmi metafora és blend. Grammatikalizáció. Kötelező olvasmányok a 4. témához: 5. óra Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Magyar Nyelvőr 124 (2000): Kövecses Zoltán: A metafora a kognitív nyelvészetben. In: Pléh Csaba Győri Miklós (szerk.): A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya Kiadó, Budapest, 1998, Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív jelentéstani vázlat az igekötőről. Magyar Nyelv 101 (2005): Természetes nyelvelmélet. Természetesség és jelöltség. Természetességi mutatók. Univerzális preferencia-elmélet, tipológiai elmélet, rendszerelmélet. Kötelező olvasmányok az 5. témához: Kiefer Ferenc: Fonológiai elméletek. A természetes fonológia. In: Uő (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, Kiefer Ferenc: Morfológiai elméletek. A természetes morfológia. In: Uő (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, Ladányi Mária: Produktivitás a szóképzésben: a természetes morfológia elveinek alkalmazhatósága a magyarra. Magyar Nyelv 95 (1999):

3 6. óra Pragmatikai fordulat a nyelvtudományban. A használatalapúság, az emergencia, a gyakorisági hatások stb. a funkcionális nyelvelméletekben. Kötelező olvasmányok a 6. témához: Ladányi Mária Tolcsvai Nagy Gábor: Funkcionális nyelvészet. In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Tanos Bálint: Joan Bybee nyelvelmélete. In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Tátrai Szilárd: A nézőpont szerepe a narratív megértésben. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Szerk. Kertész András és Pelyvás Péter. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, Választható ajánlott olvasmányok: A 80 éves Noam Chomsky. A Magyar Tudomány 2009/9. számának cikkeiből (Kenesei István, É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Bródy Mihály, Surányi Balázs, Siptár Péter, Kálmán László, Bánréti Zoltán, Pléh Csaba, Kelemen János) bármelyik.vendégszerkesztő: Kenesei István. Andó Éva: A beszélt nyelvi történetmondások elemzésének kognitív és funkcionális szempontjai. In: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006, Andor József: A komplex lexikálisjegy-analízis és a mormota esete. In: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Szerk. Pléh Csaba és Győri Miklós. Pólya Kiadó, Budapest, 1998, Csontos Nóra Tátrai Szilárd: Az idézés pragmatikai megközelítése. Az idézési módok jellemzése és alakulástörténete a magyar nyelvű írásbeliségben. In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Bańczerowski Janusz, A kognitív nyelvészet alapelvei. Magyar Nyelvőr 123 (1999): Bańczerowski Janusz, A kategorizáció és a jelentés a kognitív nyelvelméletben. Magyar Nyelv 96 (2000): Beaugrande, R. W. U. Dressler: Alapfogalmak. In: Uők: Bevezetés a szövegnyelvészetbe, Corvina, Budapest, 2000, Bibok Károly: A hív és a küld igék konceptuális szemantikai vizsgálata. Magyar Nyelv 94 (1998): Fónagy Iván: A kognitív metaforáról. In: Nyelv stílus irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán András. Budapest, 1998, Hámori Ágnes: A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban. In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Imrényi András: A magyar szórend kísérleti modelljei I. Optimalitáselmélet. Magyar Nyelvőr (2007): Imrényi András: Szerkezeti fókusz pragmatikai típusjelölés? In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.), Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008,

4 Kertész András: A kognitív nyelvészet lehetőségei és korlátai. Magyar Nyelv 96 (2000) Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Második, bővített és javított kiadás. Corvina, Budapest, 2007 (részletek) 1. A jelentés leírásának módjai. (13 36), 3.5. A konceptuális szemantika jelentésfelbontása (82 85), 3.6. Wierzbicka elmélete (85 88), 4. A prototípuselmélet és a kognitív szemantika (91 120), 5. A poliszémia és a kétszintű szemantika ( ) Kiefer Ferenc: Szabályszerűség, termékenység és analógia a morfológiában. In: A magyar nyelv leírásának újabb módszerei V. Szerk. Maleczky Márta. Szegedi Tudományegyetem, 2002, É. Kiss Katalin Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, Komlósy András: Régensek és vonzatok. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, Komlósi László Imre: Simon C. Dik funkcionális grammatikája és nyelvészeti előzményei. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII. (1989): Kövecses Zoltán: Versengő metaforaelméletek? Ez a sebész egy hentes. Magyar Nyelv 105 (2009): Kugler Nóra: Az episztemikus modalitást és az evidencialitást jelölő módosítószókhoz kapcsolódó műveletekről. In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Laczkó Krisztina: A mutató névmási deixisről. In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Ladányi Mária: Jelentésváltozás és grammatikalizáció kognitív és szerves nyelvészeti keretben. Magyar Nyelv 94 (1998): Ladányi Mária: Poliszémia és grammatikalizáció. In: Poliszémia, homonímia. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II.) Szerk. Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999, Ladányi Mária: Szempontok a morfológiai produktivitás megállapításához. In: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Szerk. Bakró Nagy Marianne, Bánréti Zoltán, É. Kiss Katalin. Osiris, Budapest, 2001, Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: a magyar főnévképzés néhány esete. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Szerk. Tolcsvai Nagy Gábor és Ladányi Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Pelyvás Péter: A magyar segédigék és kognitív predikátumok episztemikus lehorgonyzó szerepéről. In: A magyar nyelv leírásának újabb módszerei III. Szerk. Büky Béla és Maleczky Márta. Szegedi Tudományegyetem, 1997, Pelyvás Péter: A kognitívmodell-alkotás és -váltás néhány nyelvi kifejezőeszköze a magyarban. In: A magyar nyelv leírásának újabb módszerei V. Szerk. Maleczky Márta. Szegedi Tudományegyetem, 2002, Pléh Csaba: A nyelv biológiai alapjai: bátor elméletek és józan építkezés. Magyar Tudomány 172 (2011/8): Pethő Gergely: A poliszémia kezelése a kétszintű és a prototípuselméleti szemantikákban. In: Szemiotikai Szövegtan 11. (1999):

5 Pethő Gergely: A nem rendszeres poliszémiajelenségek kognitív háttere. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI.. Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Szerk. Kertész András és Pelyvás Péter. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, Réger Zita: Eltérő utak a nyelvhez. In. Uő: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, Elektronikus formában elérhető az MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján: Rebrus Péter: Optimalitáselmélet Optimalitás. In: Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001, Tolcsvai Nagy Gábor: Térjelölés a magyar nyelvben. Magyar Nyelv 95 (1999): Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar birtokos szerkezet jelentéstana, kognitív keretben. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Szerk. Kertész András és Pelyvás Péter. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. In: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006, Tolcsvai Nagy Gábor: Topik, információfolyam, szórend. In: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, Varasdi Károly: Konceptuális reprezentációk a lexikonban. In: Lexikalista elméletek a nyelvészetben. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XIII.) Szerk. Kálmán László Trón Viktor Varasdi Károly. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001, Hasznos kézikönyvek: A nyelv enciklopédiája. Szerk. Crystal, D. Osiris, Budapest, A nyelvészet rövid története. Írta: Robins, R. H. Osiris Kiadó Tinta Kiadó, Budapest, A világ nyelvei. Szerk. Fodor István. Akadémiai Kiadó, Budapest, A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Írta: Fodor István. Tinta Könyvkiadó, Budapest, A magyar nyelv kézikönyve. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, Magyar nyelv. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, Nyelvi fogalmak kisszótára. Szerk. Tolcsvai Nagy Gábor és Kugler Nóra. Korona, Budapest, További monográfiák, tanulmánykötetek, szöveggyűjtemények: Antal László: A formális nyelvi elemzés. In: A formális nyelvi elemzés / A magyar esetrendszer [szerk. Bottyán Gergely Kis Ádám], SZAK Kiadó [Bicske], (részletek) Beaugrande, R. W. U. Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina, Budapest, Bańczerowski Janusz: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. Szerk. Nyomárkay István. ELTE, Budapest, Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 86. Tinta Kiadó, Budapest, Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet. Osiris, Budapest, Dér Csilla Ilona: Grammatikalizáció. Nyelvtudományi Értekezések 158. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VIII. Nem transzformációs nyelvtanok III.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001.

6 Kálmán László Trón Viktor Varasdi Károly: Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XIII. Tinta Könyvkiadó, Budapest, É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. 3. kiadás. Osiris, Budapest, Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Második, bővített és javított kiadás. Corvina, Budapest, A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Szerk. Pléh Csaba és Győri Miklós. Pólya Kiadó, Budapest, Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VII.) Nem transzformációs nyelvtanok I. Tinta Könyvkiadó, Budapest, Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Typotex, Budapest, Kövecses Zoltán Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 76. Tinta Könyvkiadó, Budapest, A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Szerk. Pléh Csaba és Lukács Ágnes. BIP Osiris Kiadó, Budapest, A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Szerk. Alberti Gábor és Fóris Ágota. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény I. VI.. Szerk. Antal László. Tankönyvkiadó, Budapest, Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A nyelvtudomány ma. Szemelvények korunk nyelvészetéből. Vál. és szerk.: Szépe György Gondolat, Budapest, Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás: Nyelv kommunikáció cselekvés. Osiris, Budapest, Reboul, A. J. Moeschler: A társalgás cselei. Osiris, Budapest, Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára). Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1996, Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Szerk. Kertész András és Pelyvás Péter. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Akadémiai Kiadó, Budapest, Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Szerk. Tolcsvai Nagy Gábor és Ladányi Mária. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IX.) Nem transzformációs nyelvtanok II. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001.

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan Nyelvészet I. Témakör: Leíró nyelvtan 1. A magyar magánhangzó-harmónia és a hangtani hasonulások jellegzetességei KASSAI ILONA (1998): A beszédlánc fonetikai jelenségei. In: Kassai Ilona: Fonetika. Budapest:

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan Tudnivalók a Magyar nyelvészet I. (Grammatika) szigorlatról A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli során gyakorlatban kell alkalmazni a tanultakat: egy mondattani és egy összetett hangtani,

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Szerzők: Andor József, Balogh-Kovács Zsuzsanna, Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Hámori Ágnes, Imrényi András, Kothencz Gabriella, Kugler Nóra, Laczkó Krisztina,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban 1 2 3 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Szerkesztette Keszler Borbála Tátrai Szilárd

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások 1. A szövegtan tudománya: történeti előzmények. A szöveg fogalma. Szeminárium: a szakirodalom és a követelmények

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

a tanóra típusa (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: előadás + szeminárium, 1+2

a tanóra típusa (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: előadás + szeminárium, 1+2 Osztatlan magyartanári Tárgyleírások (nyelvészet) tantárgy neve: A nyelvtudomány alapjai TNM 2010 1. Bevezetés a nyelvtudományba TNM 2011 2. Nyelvészeti filológia kreditszáma: 2+2 kredit a tanóra típusa

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA A SZÖVEGALKOTÁS FOLYAMATA ÉRVELŐ ÉRETTSÉGI SZÖVEGEK SZÖVEGTANI ELEMZÉSE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1)

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) A végzettség megnevezése: "-" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés. Tanárképesség: nem tanárképes. Munkanyelv: magyar.

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Ladányi Mária publikációi a hivatkozások részletezésével az MTMT szerint (2015. március 9.)

Ladányi Mária publikációi a hivatkozások részletezésével az MTMT szerint (2015. március 9.) 1. 2. 3. 4. publikációi a hivatkozások részletezésével az MTMT szerint (2015. március 9.) 2014, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör MAKSANB1 - Időterv MAKSANB1 - Nyelv és kultúra specializáció IDŐTERV Ösvények: MK-1 Nyelvmentori ismeretkör 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 16 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB01

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011 Szerkesztette: Tanács Attila Vincze Veronika Szeged, 2011. december 1-2. http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011 Tartalomjegyzék I. Többnyelvuség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

LADÁNYI MÁRIA Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek

LADÁNYI MÁRIA Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek LADÁNYI MÁRIA Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 76. LADÁNYI MÁRIA Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

L a d á n y i M á r i a s z a k m a i é l e t r a j z a

L a d á n y i M á r i a s z a k m a i é l e t r a j z a L a d á n y i M á r i a s z a k m a i é l e t r a j z a V é g z e t t s é g kitüntetéses magyar orosz szakos középiskolai tanár (ELTE BTK, 1977); kitüntetéses általános és alkalmazott nyelvészet szakos

Részletesebben

L a d á n y i M á r i a é l e t r a j z a

L a d á n y i M á r i a é l e t r a j z a L a d á n y i M á r i a é l e t r a j z a S z ü l e t é s i a d a t o k 1954. március 26. Békéscsaba I s k o l á k Köröstarcsai Általános Iskola (1960 62) Deák téri Általános Iskola, Budapest (1962 1968)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák Vizsgatárgyak (nagybetűkkel), tételek (félkövérítve), irodalom A doktori szigorlat 3 részből áll. 1. Az első részben

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája Tantárgy kódja:

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája Tantárgy kódja: KÖVETELMÉNYEK A tantárgy neve: A nyelvi szintek grammatikája Tantárgy kódja: MAM1003 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak): 2 + 0 Félévi követelmény: K Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Magyar nyelv A tantárgy

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Program. Június 28. kedd 9:00 9:30 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap

Program. Június 28. kedd 9:00 9:30 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap Program Június 27. hétfő 10:00 11:00 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap folyamán bármikor lehet) ( előtt) 11:00 11:20 A résztvevők köszöntése: Medve Anna egyetemi docens

Részletesebben

1.sz.pár 101 Bálint Balázs 599 Wellner Péter

1.sz.pár 101 Bálint Balázs 599 Wellner Péter 1.sz.pár 101 Bálint Balázs 599 Wellner Péter 1 1 2016.04.11 17:45-18:50 1NS 2 Arató Péter II - Mihály Tibor 1-8 1 2 2016.04.11 18:55-20:00 1NS 3 Macskásy Judit - Reich Ágnes 9-16 1 3 2016.04.11 20:05-21:10

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 11. Strukturalizmus Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/ Nyelvészet:

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Orsolya egyetemi docens. egyetemi docens dr. Beretzky Ágnes egyetemi docens dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit egyetemi docens. Szabó Judit egyetemi docens

Orsolya egyetemi docens. egyetemi docens dr. Beretzky Ágnes egyetemi docens dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit egyetemi docens. Szabó Judit egyetemi docens Mintatanterv hagyományos angol szakos főiskolai diplomával rendelkező angoltanári mesterszakos hallgatók számára (T/D) (2 félév, 30 ) (A pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék honlapján)

Részletesebben

NYELVBEN A VILÁG. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Szerkesztette HAVAS FERENC HORVÁTH KATALIN KUGLER NÓRA VLADÁR ZSUZSA

NYELVBEN A VILÁG. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Szerkesztette HAVAS FERENC HORVÁTH KATALIN KUGLER NÓRA VLADÁR ZSUZSA NYELVBEN A VILÁG NYELVBEN A VILÁG Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére Szerkesztette HAVAS FERENC HORVÁTH KATALIN KUGLER NÓRA VLADÁR ZSUZSA TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET

Részletesebben

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere A nyelvészet története 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere Ókor A nyelv romlása Ókori India: vallási szempontból elfogathatatlan a nyelv változása (eltérés a Védáktól) Nyelvészt célja: az

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, mely a fenti témákban kidolgozott szemináriumi dolgozatból és az utolsó órák egyikén megírt beszámolóból áll össze.

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, mely a fenti témákban kidolgozott szemináriumi dolgozatból és az utolsó órák egyikén megírt beszámolóból áll össze. MAM 2204 Az irodalom nyelvisége Tematika: 1. Hatásmechanizmusok Ady nyelvében 2. A realista elbeszélés nyelve Móricz Zsigmond prózájában 3. A szegénység nyelve József Attila költészetében 4. Pilinszky

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

A nyelvészeti tanegységek tematikája

A nyelvészeti tanegységek tematikája A nyelvészeti tanegységek tematikája Bevezetés a nyelvtudományba (koll) Általános kurzusként az előadás célja az, hogy betekintést nyújtson a nyelvészeti gondolkodásba és a nyelvtudomány tanulmányozásába,

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során

Részletesebben

Elméleti nyelvészet MA-szak

Elméleti nyelvészet MA-szak Elméleti nyelvészet MA-szak ELTE BTK Filozófiai Intézet Ismertetı 2008 A hely Elméleti nyelvészet Az Elméleti Nyelvészet Tanszék nem olyan, mint a többi. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében mőködik (Budapest,

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az Tátrai Szilárd* A NAGY ESERNYÕCSEL A pragmatikai szemlélet alkalmazásának lehetõségei** 1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az ún. pragmatikai szemlélet (pragmatic perspective)

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

1. A kutatás terve és kerete

1. A kutatás terve és kerete 1. A kutatás terve és kerete A kutatás fő célja: általános és magyar szövegtipológiai jellemzők megállapítása, egyes szövegtípusok leírása nyelvi jellemzőkkel, egyes nyelvi jellemzők szövegtipológiai vonatkozásainak

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1)

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) A végzettség megnevezése: "magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés.

Részletesebben

1. A fő tudományos kutatási eredmények

1. A fő tudományos kutatási eredmények Az ELTE-n működő DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely K 76878 Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás című OTKA-kutatásának (2008.10. 01. 2012. 05. 31.) záró beszámolója 1. A fő tudományos kutatási

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék)

ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék) ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék) Tematika I. Szociolingvisztika és alkalmazott szociolingvisztika: az alkalmazott szociolingvisztika kutatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Imrényi András, A magyar mondat viszonyhálózati modellje

Imrényi András, A magyar mondat viszonyhálózati modellje Szemle 373 Imrényi András, A magyar mondat viszonyhálózati modellje Nyelvtudományi Értekezések 164. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. 158 lap 1. Imrényi András könyve doktori értekezésének átdolgozott változata.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA A bizottságok összetételét elfogadta a TTK

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben