József Attila Általános Iskola menedzsmentje és önkéntes hagyományai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "József Attila Általános Iskola menedzsmentje és önkéntes hagyományai"

Átírás

1 József Attila Általános Iskola menedzsmentje és önkéntes hagyományai Martfű

2 Tartalom: I. József Attila Általános Iskola menedzsmentje 1. Bemutatkozás 2. Az intézmény küldetése 3. A minőségirányítási alapelvek 4. Pedagógiai alapelvek II. József Attila Általános Iskola önkéntes hagyományai 2

3 I. József Attila Általános Iskola menedzsmentje 1. Bemutatkozás Az iskola óta egységes iskolaként működik, a helyi középiskolával közösen. Tagintézményként ide tartozik még a mezőhéki Páldi János Általános Iskola is ben 540 tanuló kezdte meg alapfokon a tanévet 51 pedagógus irányítása mellett. A munkát 5 fő technikai állomány segíti, egy iskola titkár, egy adminisztrátor és 3 takarító. Pedagógiai program hitvallásában megfogalmazásra került: Olyan nyugodt légkörű, barátságos, a hagyományait őrző és arra építő, alapfeladatait magas színvonalon ellátó általános iskolát szeretnénk, ahol a szülő, a pedagógus és a gyermek együttműködése által biztosítható az egyéni képességek kibontakoztatása és a tanulók személyiségének fejlesztése." Ennek érdekében a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejlesztés számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt. törekvés a humánumra, az erény és a közösség iránti tiszteletre. a gyermeki személyiségének fejlesztése. a diákoknak segíteni észrevenni és értékelni a jót megelőzni és felismerni a rosszat. 3

4 2. Az intézmény küldetése A József Attila Általános Iskola küldetése, az oktatásügy keretein belül megjelenő a település gyermekeinek iskolai nevelés-oktatásra vonatkozó társadalmi szükségletek kielégítése az intézmény kiemelkedő színvonalú működése által. A partnerek szempontjából: olyan színvonalon és olyan mennyiségben, amely kiváltja a település lakosságának, az intézmény önkormányzati fenntartójának és valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését. Az intézmény egészének jövője szempontjából: megalapozottá és biztosítottá válik az intézményi működés feltételrendszere, a töretlen fejlődés lehetősége, valamint a kitűzött távlati célok elérésének útja. Az alkalmazotti közösség szempontjából: a mindenkori körülményekhez mérten stabil egzisztenciális biztonság keletkezhet az alkalmazotti kör valamennyi tagja számára. A tantestület pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés jellemzi. Az oktató-nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzéssel biztosítjuk. A sajátos nevelési igényű és a tanulásban akadályozott gyermekek helyzete az iskolában mindig fontos terület volt. 1. osztályosok a tanév elejétől komplex szűrővizsgálatokon vesznek részt, ahol felmérésre kerülnek a gyermekek fejlődési jellemzőit, tájékozódnak a pedagógusok az olvasás-írás-számolás elsajátításához szükséges figyelmükről, emlékezetükről, látásukról, hallásukról, mozgásukról. Azokat a gyerekeket, akiknek egy kis segítségre van szükségük a tudomány könnyebb elsajátításához, kiscsoportos (3-5 fő) formában, játékos módszerekkel fejlesztik. Ilyenkor nem konkrét tananyagot kerül átadásra, nem korrepetálás folyik, hanem olyan alapkészségeket fejlesztenek amelyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják. A magasabb évfolyamokon is vannak olyan tanulók, akik olvasási, számolási és írásbeli készséget mérő tesztekben a koruknak. 4

5 3. Minőségirányítási alapelvek Az önértékelés a minőségirányítási rendszer meghatározó eleme. Az önértékelés gyakorlattá válása azt jelenti, hogy az intézmény definiált szempontok mentén, bizonyos időközönként rendszeresen végez ilyen tevékenységet annak érdekében, hogy az önmagukról való tudásuk több és pontosabb legyen. Eredményeképpen tisztába lesznek erősségeikkel és az intézményi működés gyenge pontjaival. A kapott eredmények elemzésével kijelölésre kerülnek az intézményi fejlesztési irányok, kidolgozásra az intézményfejlesztési tervek. Cél az, hogy önértékelés épüljön be az intézmény napi gyakorlatába, és ezzel az elszámoltathatóság alapjává váljon. 3.1 Partnerközpontú magatartás kialakítására, fejlesztésére való törekvés Az intézmény vezetése a partnerközpontúság jegyében alakítja ki a működtetés irányait. A diákok, a pedagógusok, az adminisztratív és a technikai személyzet, a szülők, a fenntartó, az intézmény támogatói, a társadalom, vagyis mindenki, aki lényeges hatást gyakorol a szolgáltatás minőségére, az intézmény kommunikációs partnerének tekinthető. A partnerközpontúság, mint érték azt jeleni, hogy az intézmény nemcsak megkérdezi partnerei véleményét, hanem komolyan is veszi, azaz épít rá az intézményi tervezések, fejlesztések során. A partneri vélemények alapján folytatott fejlesztésektől azt várjuk, hogy mérhető módon javul a partnerek elégedettsége. A fenntartói igények figyelembe vétele eredményeként a helyi közoktatás irányítás és az intézményirányítás között harmonikus együttműködést szeretnénk kialakítani. A partnerközpontúság azt is jelenti, hogy a munkatársak elfogadják a minőségfejlesztés szükségességét; tudják, hogy a belső munkatársakkal, a partnerekkel együttműködés, egymás igényeinek meghallgatása, az egymással való törődés a minőségi munka biztosítéka. 5

6 3.2 Folyamatos minőségfejlesztésre törekszünk. Cél, hogy az intézményben a minőségfejlesztés eredményeként, a rendszerfejlesztéssel egy időben kialakuljon, illetve állandóan fejlődne a belső igény a szakmai munka intézményi szintű jobbítására, a legjobb gyakorlat intézményen belüli és kívüli megismerésére. A szervezeti kultúra részének tekinthető az innovációs képesség mellett a folyamatos fejlesztés. A folyamatos fejlesztés módszereit az igénybe vevőkkel, a gyerekekkel és a tanulókkal is fontos megismertetni, elősegíteni az alkalmazást. A működés tökéletesítése érdekében az intézmény rendszeresen tervezi, újragondolja a belső ösztönzési, elismerési, teljesítmény értékelési és információs rendszereit, illetve a folyamatos fejlesztésbe közvetlen és közvetett partnereiket is bevonjuk. 3.3 Tényekre alapozott döntéshozatal A hatékony döntés legfontosabb feltétele az információk begyűjtése, feldolgozása, és ezek alapján az alternatívák felállítása. A tényszerű információ begyűjtéshez elengedhetetlen az összehasonlíthatóság és ismételhetőség követelményének való megfelelés. A tényekre alapozott döntéshez működtetni kell a belső információszerzés többféle szervezett formáját, illetve az informatikára alapozott feldolgozást. 6

7 4. Pedagógiai alapelveink Pedagógia alapelve az iskolának, hogy: Az iskola nevelő-oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közösségek) együttműködésének kibontakoztatása, a nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat. Alapvető jelentőséget tulajdonítható a kulcskompetenciák kialakításának, minden segítség jelen van ahhoz, hogy tanítványok elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket, és kompetenciákat: a szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi valamint az infokommunikációs technológiákat. A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kapcsolat van. Az intézmény pedagógiájának elfogadott alapelve a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolni. Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát. Minden iskolai tevékenységet- az oktatás és nevelés terén egyaránt a gyermekek okos szeretete hatja át. Az iskola a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapképességek kialakítása A tanulás szervezésében, tervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot honosodott meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére. Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez. A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket-készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban kerülnek fejlesztésre. 7

8 Az intézmény segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával. Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal. A nevelési-oktatási folyamatokban következetes emberléptékű követelményeket támaszt az általános iskola. A pedagógusok segítenek diákjaiknak észrevenni és értékelni a jót megelőzni és felismerni a rosszat. Törekednek az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítenek a megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását. A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával segítik a kialakulását a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességének. Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar nyelv és irodalom, az élő idegen nyelv, a matematika, az ember és társadalom, ember a természetben, földünk-környezetünk, művészetek, az informatika, az életviteli és gyakorlati ismeretek, testnevelés és sport. 8

9 II. József Attila Általános Iskola önkéntes hagyományai Korábbi önkéntes programok, akciók az Iskola életében Tavaszi csere-bere zsibvásár Tavaszi zsibvásár keretében a tanulóik minden évben kicserélik, átadják egymásnak nem használt játékaikat, könyveiket. Az adományozás, csere-bere fejleszti személyiségüket, kezükbe adja a lehetőséget, hogy életfelfogásokat, értékrendeket változtassanak meg. A hagyománnyá vált akció nagy népszerűségnek örvend a tanulóik körében. 9

10 Adomány gyűjtés a Május 1. Alapítvány számára A Tisza táján élő emberek fontos eledele volt a hal, a Tiszából kifogott hal. Ma már ezzel sem sokat törődünk, holott minden lehetőségünk meglenne rá. Elfeledtük azt, hogy hogyan kell jó halételeket készíteni. Most elindulunk azon az úton, hogy újból megtanuljuk ezt a fontos tudományt - mondta dr. Kiss Edit megnyitó beszédében, amely a Martfűiek Napja c. rendezvényen hangzott el. Az óvodai és az általános iskolai pedagógusok közreműködésével kézműves játszóház várja minden évben a kisebbeket, de a hagyományos kirakodóvásár sem marad el. A bevétel az iskola alapítványának, a Május 1. Alapítvány támogatását szolgálja. 10

11 Kisállat-szépségverseny Egyik, talán legnépszerűbb program, a kisállat szépségverseny nyitja meg minden évben a Diákönkormányzati hetet. A résztvevő kisdiákok otthoni kis kedvenceikkel neveznek be a nem mindennapi versenybe, ahol a népes nevezőtábor izgatott versenyzőin túl nagyszámú szurkoló- és ún. simogató-tábor gyűlik össze, hogy megcsodálják és kényeztessék a kutyákat, cicákat, hörcsögöket, papagájokat. És a legkülönbözőbb állatokat. A jutalmakat, rágcsálnivalókat, játékszereket a helyi kisállateledel kereskedők ajánlják fel. 11

12 Konyha kiskerti, szedd magad akció a konyha javára Diákok gazdák felajánlásával zöldségvetőmagokat kapnak azért, hogy otthon vagy itt az iskolában a konyhakertben elvessék, majd az így kapott saját termesztésű zöldségeket a család és az osztály elfogyassza vagy az iskola konyhájának felajánlja. A program célja kettős. Egyrészt segítséget nyújt a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen tudják felnevelni, gondozni a növénykéiket, másrészről pedig figyelemfelkeltés és tudatosítás,, hogy ahol rendelkezésre áll minimális méretű házi kert, ott már lehet élelmiszert előállítani. 12

13 Baptista szolgálat felajánlásai a helyi felújításokra, karitatív tevékenységek Minden évben a Segít-Hetek akció keretében dolgozik Martfű intézményeiben a Hetednapi Adventista Egyház Országos Táborának 22 fiatalja. A keresztény önkéntes munka résztvevői négy év óta segítenek a nyári szünetben, az általános iskolában. A Segít-Hetek akció keretében első alkalommal Martfűn munkát végző fiatalok és a martfűi önkormányzat között olyan jó kapcsolat alakult ki, melynek folytatásaként választják azóta is a nyári önkéntes munkájuk helyszínéül Martfűt az Adventista Egyház tagjai. Legutóbb ismét segítséget nyújtottak az épületek felújításában és a könyvtár rendezésében. Karácsonyi vásár Az adománygyűjtő vásáron az iskola osztályai a gyerekek és szüleik által elkészített ajándéktárgyakat, finom ételeket és italokat kínáltak a programra meghívott családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek. Valódi vásárról lévén szó, a portékákért fizetni kellett, a vásár teljes bevétele adomány, amelyet a diákság egyetértésével 1313iskolai célokra fordítanak. 13

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013. KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013. 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013.

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013. NEVELÉSI PROGRAM Kertvárosi Általános Iskola 2013. 1 Tartalom 1. ALAPÍTÓ OKIRAT... 4 2. HELYZETELEMZÉS... 6 2.1. A tanulók... 6 2.2. A szülők... 6 2.3. Pedagógusok... 6 2.4. Nevelő-oktató munka... 7 2.5.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben