HÍRLEVÉL. Hátralékkezelés, fizetési meghagyásos eljárás új rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. Hátralékkezelés, fizetési meghagyásos eljárás új rendszere"

Átírás

1 2010. szeptember HÍRLEVÉL I. Társasházi törvény módosulása Megszőnt a társasházak feletti ügyészségi törvényességi felügyelet. A társasházi törvény 27/A..-a vezette be január 1.-tıl a társasházak feletti intézményes törvényességi felügyeletet. A törvény fenti paragrafusa június 14. napjával hatályon kívül helyezésre került. II. Hátralékkezelés, fizetési meghagyásos eljárás új rendszere A hátralékos tulajdonosokkal szemben június 1-tıl a bíróságok helyett a közjegyzık folytatják le a fizetési meghagyásos (FMH) eljárásokat. Az eddigi illetékmentesség megszőnt, a jövıben eljárási díjat kell fizetni, amely minimum a követelés 3%-a, de legalább Ft, maximum Ft. A közjegyzıi eljárási díjat minden ügyben elızetesen át kell utalni a MOKK számlájára, amelyet a társasháznak kell megelılegezni. Ha a kérelem az elıírásoknak megfelel, kibocsátják a fizetési meghagyást, melyet kézbesítenek a kötelezettnek. A fizetési meghagyás kézbesítésének különös esete, ha a kötelezett az átvételt megtagadta, vagy a fizetési meghagyást a kézbesítés kétszeri megkísérlését követıen sem vette át. Ebben az esetben beáll egy ún. kézbesítési vélelem arról, hogy a kötelezett a fizetési meghagyást átvette. A jogerıs fizetési meghagyás alapján végrehajtási kérelmet lehet elıterjeszteni. A végrehajtás költségeit pedig szintén meg kell elılegezni a Társasháznak: Posta költség, végrehatási díj, illetve bírósági illeték. III. Honlapunk használata Felhívjuk ismételten a tulajdonosok figyelmét, hogy WEB-lapunkon keresztül tájékozódhat aktuális társasházat érintı hírekrıl. Információt kérhet, bejelentéseket tehet tematikus levelezı rendszerünkön keresztül. Törvényeket, elızı hírleveleinket letöltheti a hírek menüpontban. 1

2 IV. Szelektív hulladékgyőjtés A Városgondozástól kapott tájékoztatás alapján a háztartásokban keletkezı mőanyag PET palackok elszállítása folyamatosan történik a kiküldött értesítı alapján, viszont a zsákok utánpótlása, kiszállítása jelenleg nem megoldott, ezért azt a tulajdonosok a Városgondozás Eger Kft. Homok út 26. sz. alatti telephelyérıl tudják beszerezni. A kiszállítási idıpontok megtekinthetık honlapunkon: (Társasházkezelés, hírek menüpontban) V. Melegvíz-, hıdíj-, vízelszámolás A melegvíz-, hıdíj- és vízelszámolások a Társasház SZMSZ-ében, elszámolási szabályzatában illetve a közgyőlésen hozott határozat alapján történik, amelyben szabályozva van a méretlen fogyasztás elszámolása. Ahhoz, hogy az albetétben történı fogyasztás ne méretlenként kerüljön elszámolásra, kérjük a tulajdonosokat, hogy a költségosztók (vízóra, hımennyiség osztó) leolvasását tegyék lehetıvé azáltal, hogy a kiértesítés idıpontjában biztosítják ingatlanba történı bejutását. VI. Gázártámogatás a kollégák A Kormány módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhıfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007.(X.31) Korm. rendeletét. Ennek alapján, akik június 30-án támogatásra jogosultak - új határozat meghozatala, illetve határozat módosítása nélkül - továbbra is támogatásban részesülnek december 31-éig. Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban többször is visszaéltek a Magyar Államkincstár nevével. Valakik telefonon vagy közvetlenül a lakásukon kerestek fel embereket és ügyintézınek kiadva magukat különféle, a valóságban nem létezı kedvezményeket kínáltak. Volt például, aki a gázórát akarta ellenırizni, más pedig mőanyag ablak beszerelését ajánlotta - elıleg beszedésével - a gázártámogatás feltételeként. A Magyar Államkincstár sem telefonon, sem pedig személyesen nem ajánlja a különféle szolgáltatások vagy támogatások igénybevételét. Az energiaár-támogatások ellenırzésekor pedig az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról minden ügyfelet levélben értesítenek. A kincstár munkatársai a lakossági ügyfeleknél csak kivételes esetben végeznek helyszíni ellenırzést, olyankor pedig mindig felmutatják - a regionális igazgatóság fejlécével és a Magyar Államkincstár regionális igazgatójának aláírásával ellátott - megbízólevelüket. 2

3 IV. Otthonunk védelme, családunk biztonsága A tisztességes emberek közérzetét leginkább a személyüket, családjukat érintı bőntettek besurranásos lopás, betöréses lopás - irritálják a legjobban. Okkal félünk a bőnözıktıl, a bőnözéstıl, de ellenük nem bízhatjuk magunkat kizárólag a rendırségre, bíróságra, mi magunk is sokat tehetünk és ez kötelességünk is a családunk, otthonunk biztonságáért. A személyi tulajdon védelme elsısorban a tulajdonosra tartozik, így tehát mi saját magunk vagyunk az elsı számú felelısei vagyonunk védelmének. Tılünk függ, hogy a lakásunk, lakáson kívüli értékeink mennyire válnak betörık célpontjává. Érdemes átgondolni, mit tettünk eddig ezek védelme érdekében, min kellene változtatni? Tanácsainkkal ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Magatartás és taktikai védelem: - A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak! Javasoljuk, használjanak biztonsági láncot is. - A lakótársakkal együtt gondoskodjanak a közös helyiségek lépcsıházak, közös tárolók, pince - megfelelı zárásáról is. - Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebbıl vagyoni helyzetére lehet következtetni. - Egyedül élı nık ne írják ki, hogy -né, se leánynevüket, családi állapotra utaló jelzıt (például özvegy), elegendı a vezetéknév. - Idınként vizsgálja át ajtaját és környékét, nincsenek-e számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux csík felragasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, lehet, hogy az Ön távolléteinek idıpontját kifigyelték! - Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelve, vagy valami apró segítséget kérve próbálják elérni, hogy a lakásba bejussanak ne engedjék be ıket a lakásba (különösen, ha egyedül tartózkodnak otthon), ha segítséget szeretne nyújtani, telefonáljon Ön! (Ezt a módszert elsısorban idıs emberekkel szemben alkalmazzák, hívják fel erre a nagyszülık, idısebb rokonok figyelmét!) A hivatalos emberektıl is kérje el igazolványukat, ellenırizze le ıket telefonon (pl. ha önkormányzatra hivatkozva érkeztek, hívják fel az illetékes polgármesteri hivatalt), vagy kérje a Rendırség segítségét! Ha mégis nagyon csábító az ajánlat, amivel az idegenek érkeztek, hívják át a szomszédot, ismerıst, de ne legyenek egyedül, amikor az üzlet megköttetik, és beengedik az idegent az udvarba, lakásba! - Ne tartson otthon nagy mennyiségő készpénzt, csak amennyi feltétlenül szükséges! - Szomszédaival minden esetben beszélje meg a gyanús idegenek látogatását, lehetıség szerint alaposan figyeljék meg ıket, írják fel a gépkocsijuk rendszámát és értesítsék a Rendırséget. - Utazás, nyaralás elıtt szóljanak szomszédjuknak, rokonuknak, meddig lesznek távol és kérjék meg ıket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedı cédulák bevételére, hogy ne látszódjon a távollétük. - Lakáskulcsára ne írja rá címét, és ne tegye az ajtaja közelében lévı biztos rejtekhelyre (lábtörlı alá, villanyóraszekrénybe, virágcserépbe stb) - Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy a betörık elıkészítették. - Kulcsait ne tartsa igazolványával egy helyen, mert ellopásuk esetén kulcskészen ad segítséget pontos lakáscímével, autórendszámával a tolvajnak. - Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik, például automatikusan, idıkapcsolóval vagy véletlenszerően fény- és hanghatásokat kapcsolnak be védett helyen. 3

4 Mechanikai védelem: A legtöbb betörı tolvaj az ajtón, vagy az ablakon át hatol be. Így a nyílászárók védelme a legfontosabb. Ez vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és a garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Persze tudjuk, hogy áthatolhatatlan ajtó, vagy ablak még nem készült az emberiség történelme során. Amit ember bezárhat, azt ember ki is tudja nyitni. De nem mindegy milyen áron és mennyi idı alatt! A lakások mechanikai védelme kettıs célt szolgál, egyrészt jelzi a betörı számára, hogy nem lesz könnyő dolga tehát megelızési funkciója van -, másrészt feltartja a betörıt, esetenként olyan hosszú idıre, ami már elegendı lehet arra, hogy leleplezzék, tetten érjék. Milyen követelményeknek feleljen meg az ajtó? - az ajtótok kemény fából, vagy fémbıl készüljön - az ajtólap legyen tömör, mm vastagságú - lehetıség szerint csak optikai kitekintı legyen rajta - az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 mm-t - az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár biztosítsa, s ismeretesek az un. több ponton záródó ajtózárak is, amelyek hatékonyabb védelmet biztosítanak - az ajtókat kiemelés és feszítés ellen biztosítani kell - a cilinder betéteket, mágnesbetéteket védıpajzzsal kell ellátni, így megakadályozható azok mechanikai feszítése, törése - zárak minısége mellett, ugyanolyan fontos jelentıséggel bír azok szakszerő beszerelése is (például, a zárbetét egy síkban legyen a takaró lemezzel, hogy ne lehessen fogóval eltörni, lehetıség szerint a zárszerkezet belülrıl legyen rögzítve) Ablakok, kémények, szellızık: Biztonságunk érdekében célszerő mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást, amelynek nagysága akkora, hogy egy kisebb testalkatú ember vagy 8-10 éves korú gyermek átfér rajta. Egy jól elkészített, szakszerően beépített rács megfelelı mechanikai védelmet nyújt, de jó szolgálatot tehetnek a fémredınyök is. Javasoljuk ezt társasházak földszinti ablakaira, erkélyeire egyaránt. Elektronikai védelem: Az elektronikai védelem a mechanikai védelem és a személyi ırzés fontos kiegészítıje, de kerülhet önállóan is alkalmazásra. Míg a hívatlan látogató szorgosan munkálkodik a bejutáson, fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk, valaki jogtalanul be akar hatolni otthonunkba. Felszerelhetünk helyi szirénákat, zajkeltıket, ebben az esetben hívjuk fel a szomszédságban lakók figyelmét a hang-, illetve fényjelzés jelentésére. Másik megoldás az un. távriasztás. Ennek lényege, hogy attól a pillanattól fogva, hogy a betörı dolgozni kezd, otthonunktól távolabb egy erre szakosodott központ veszi a riasztást és ellenırzıket, elfogókat küld a helyszínre. A vagyonvédelmi eszközök alkalmazásánál, beszerelésénél, nemcsak az eszköz megbízhatósága, hanem a szakember szakmai és egyéb megbízhatósága is fontos szempont! Vagyonvédelmi termék, szolgáltatás, szakember kiválasztásánál kérje a személy- és vagyonvédelmi szakmai kamara ajánlását! (Heves Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Eger, Hadnagy út 8.) 4

5 VEGYE IGÉNYBE A BEKSZ-HÁZGAZDA KFT. INGYENES PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIT! AZ ÖN IGÉNYÉNEK MEGFELELŐEN NYÚJTUNK TANÁCSADÁST ÉS TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉST: HITELKÖZVETÍTÉS, HITELKIVÁLTÁS MEGKERESSÜK AZ ÖN SZÁMÁRA LEGKEDVEZŐBB HITEL-FELTÉTELEKET NYÚJTÓ BANKOKAT, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓKAT JELZÁLOGHITELEK NYÚJTÁSÁHOZ, KIVÁLTÁSÁHOZ SZERETNE KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁRA KEVESEBBET FIZETNI? OKTÓBER 30-TÓL A BIZTOSÍTÓK MEGHIRDETIK ÉVRE SZÓLÓ DÍJTARIFÁIKAT ÉS A ELŐTT SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK NOVEMBER 30-IG DÖNTHETNEK ARRÓL MARADNAK-E A RÉGI BIZTOSÍTÓJUKNÁL VAGY BIZTOSÍTÓT VÁLTANAK. MI SEGÍTÜNK KIVÁLASZTANI AZ ÖN SZÁMÁRA LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÓT! ELÉRHETŐSEGEK: TELEFON: 36/ / FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL! 5

6 6

Hírmondó. Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk Községünk minden kedves lakosának, üdülőtulajdonosának és minden látogatójának!

Hírmondó. Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk Községünk minden kedves lakosának, üdülőtulajdonosának és minden látogatójának! Hírmondó Remeteszőlős Község Önkormányzatának tájékoztató lapja 2015. április Boldog, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk Községünk minden kedves lakosának, üdülőtulajdonosának és minden látogatójának! 1

Részletesebben

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások Tájékoztató a kölcsön törlesztés elmaradásának következményeirıl, a követeléskezelés menetérıl és a nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke

Részletesebben

FELHÍVÁS IDŐSEK VÉDELMÉBEN Bűnmegelőzési ajánlások erőszakos támadás és más bűncselekmények esetére

FELHÍVÁS IDŐSEK VÉDELMÉBEN Bűnmegelőzési ajánlások erőszakos támadás és más bűncselekmények esetére BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 FELHÍVÁS IDŐSEK VÉDELMÉBEN Bűnmegelőzési

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I.

Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I. Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I. A biztonság az emberi lét egyik alapszükséglete. Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra (1950. évi Római

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa Pest-İr 2006. 2-3. szám Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel./fax: 06-1-220-31-29 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Iránytő Új szabályok

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei 2010. április HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége Társasházi törvény rendelkezése értelmében a tulajdonos köteles a közös képviselınek a birtokbavétel, illetıleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

TANÁCSOK A BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMHEZ

TANÁCSOK A BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMHEZ TANÁCSOK A BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMHEZ 2 Az emberek szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásolja, hogy biztonságban érzik-e lakásukat, házukat, és biztonságban érzik-e magukat a közterületeken. Az

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Környezetvédelemés falopás Fejér megye gazdag olyan erdıs, fás területekben, ahol a természeti környezet megırizte jellegzetes arculatát,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet a lakók szolgálatában 1184 Budapest, Lakatos út 32/A. 295-12-77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ a 2014. évi pénzügyi-gazdasági

Részletesebben

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5.

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. 13 ÓRA Jelen voltak: dr. Balogh Béla Budapesti Ügyvédi Kamara dr.

Részletesebben

SZÖVÉNYI GYÖRGY JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MAGÁNBIZTONSÁGRA

SZÖVÉNYI GYÖRGY JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MAGÁNBIZTONSÁGRA SZÖVÉNYI GYÖRGY JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MAGÁNBIZTONSÁGRA A téma aktualitását az adja, hogy 2011-ben kardinális változások következtek be a hazai törvényi környezetben és ezek hatása érinti a magánbiztonsági

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyőlési biztosának utóvizsgálati jelentése. a közfoglalkoztatásról, és az oktatás helyzetérıl

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyőlési biztosának utóvizsgálati jelentése. a közfoglalkoztatásról, és az oktatás helyzetérıl A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyőlési biztosának utóvizsgálati jelentése a közfoglalkoztatásról, a szabálysértési hatóságok eljárási gyakorlatáról és az oktatás helyzetérıl Gyöngyöspatán

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 134-141. Rendeletek száma: 23-24. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól. Szám:2953-.. /2011. Készült: A Képviselő-testület 2011. október 25-i soros ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól. Szám:2953-.. /2011. Készült: A Képviselő-testület 2011. október 25-i soros ülésére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:2953-.. /2011. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112. Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Tisztelt Állampolgár! KAPINFÓ

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen

Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen Óbudai Információs Füzetek A közbiztonságért közösen Óbudai Információs Füzetek Tisztelt Olvasó! Mindannyiunk természetes igénye, hogy otthonunkban, lakókörnyezetünkben és a közlekedés során is biztonságban

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Eddigi szokásunktól eltérıen már az óév utolsó napjaiban kiadjuk a 2008. január 1-jétıl bekövetkezı fontosabb adóváltozásokról szóló tájékoztatónkat. Ennek elsıdleges

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben