Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány. alapító okirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány. alapító okirata"

Átírás

1 Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány alapító okirata AZ Alapító Okirat 1. pontjában meghatározott magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A-74/F -ai alapján, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján elhatározta, hogy Alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: 1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapító tekintetében: 1.1. Név: Farkas Tamás 1.2. Lakóhely: Az alapítvány céljára rendelt vagyon: Az Alapítvány induló vagyona (tőkéje) ,- Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer Forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Az alapító az alapítvány induló vagyonát, azaz ,- Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer Forintot az alapítvány céljainak elérése érdekében jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg dr. dobi Ildikó ügyvéd (dr. Dobi Ildikó Ügyvédi Iroda székhely Budapest, hollán Ernő utca 31.1/1.) ügyvédi letétjébe helyezi, mely összegnek a letéteményes ügyvéd által kiadott hiteles igazolása az Alapító Okirat mellékletét képezi. Az Alapítvány vagyonának teljes összege felhasználható az alapítvány céljaira kérelem, pályázat, vagy kuratóriumi kezdeményezés útján, mint az alapítvány vagyonának felhasználási módjaiként. Az alapító törzsvagyont nem különít el, az alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium szabadon dönt szótöbbségi döntéssel. Az alapítvány 1

2 csak oly módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 2. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az általános rendelkezések körében: 2.1. Az alapítvány neve: Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány 2.2. Az alapítvány székhelye: 2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály utca Az Alapítvány jogalanyisága, jogi helyzete: Az alapító a Ptk.74/C (7) bekezdése alapján alapítói jogainak gyakorlására halála esetére Farkas Juditot jelöli ki. Az alapító önálló jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Az alapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely illetőleg aki a közös célok elérésén munkálkodik. Az Alapítvány működése nyilvános, a munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság lehetőségeire és társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira Az alapítvány célja: A Honda Shadow VT, VTX és egyéb Honda cruiser kategóriájú motorkerékpárok tulajdonosai és rajongói számára aktív társadalmi közösség biztosítása Ismeretterjesztő előadások szervezése és tartása Műszaki és közlekedési ismeretek oktatása, technikai segítség nyújtása A fent említett motorkerékpár tulajdonosainak és rajongóinak motoros közösségi életét támogató műszaki információs portál működtetése A fent említett márkájú és típusú motorkerékpárokkal kapcsolatos hagyományok ápolása Veterán járművek gondozása Járművek átépítése A tagok gépjárműtechnikai és motorkerékpár vezetéstechnikai továbbképzéseken való részvételének támogatása Biztonságos motorozás elősegítése, arra való nevelés Jótékonysági célú programok szervezése, a rászorulók megsegítésére A motorosok társadalmi megítélésének javítása 2

3 2.4. Az alapítvány tevékenysége: Szabadidős és hobbitevékenység Oktatási tevékenység Szociális tevékenység. Az alapítvány egyik fő tevékenysége egy a motorozást, a Honda Shadow típusú motorkerékpárokat kedvelő közösség létrehozására és összetartására irányul. Ehhez egy internetes információs portált működtet, amelyen keresztül a tagság kommunikálhat egymással, az alapítvány hasznos információkkal látja el a tagságot és nem utolsósorban a programok szervezése is ezen portálon zajlik. Az alapítvány a közösséggel való kapcsolattartáshoz igénybe veszi a közösségi médiumokat is. Az alapítvány nagy figyelmet fordít a Honda Shadow típusú motorkerékpárok hagyományainak ápolására. Ehhez márkatalálkozókat szervez, ápolja a kapcsolatot a típus nemzetközi rajongói fórumaival, az említett információs portál is támogatja ezt a tevélkenységet. A hagyomány-ápolás nemcsak a szalonállapotú, gyári kivitelű járművek üzemeltetését jelenti, hiszen a Honda Shadow egy úgynevezett cruiser kategóriájú motorkerékpár, melynek tulajdonosai előszeretettel alakítják át motorkerékpárjukat egyéni ízlésük szerint. Mint ahogy nincs két egyező ujjlenyomat, nincs két egyforma Honda Shadow sem. Az alapítvány ezt a tevékenységet is felkarolja, ismeretterjesztés, oktatás, tanácsadás, információs szolgáltatás és közösségi kommunikáció segítségével, új és veterán járművek esetén is. A motorkerékpárokkal és a biztonságos motorozással kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenysége során az alapítvány személyes találkozókat, műszaki-, vezetéstechnikai- és elsősegély-nyújtási előadásokat, műszaki és vezetéstechnikai oktatásokat szervez, illetve azokon való részvételt támogatja. A műszaki oktatásokkal fejleszti a tagok ismereteit a motorkerékpárok felépítését, működését, kezelését, karbantartását, üzemeltetését érintő témákban. A vezetéstechnikat oktatások segítségével aktív szerepet vállal a biztonságos közlekedésre való nevelésben, az ahhoz szükséges készségek fejlesztésében. Az alapítvány nem utolsósorban tagjai személyes példamutatásával is törekszik a motorkerékpárral történő közlekedés biztonságosá tételére, a fiatal generáció erre való nevelésére. Az alapítvány fontos célja a rászorulók támogatása. Az alapítvány jótékonysági akciók szervezésével, adománygyűjtéssel, adományozással is kifejezésre juttatja, hogy a motorosok is érző emberek. Jótékonysági akciók keretén belül pénzbeni, természetbeni adományokat gyűjt és oszt, de azt is szem előtt tartja, hogy nemcsak a megfogható dolgok adományozásával lehet segíteni a rászorulókon. A motorozás élményének megosztása például gyermekek motoroztatásával - is felejthetetlen emléket nyújt azok számára, akiknek hátrányos helyztetük, egészségi állapotuk miatt elérhetetlen álom egy saját jármű. Az alapítvány jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból Az alapítvány hatóköre: Országos. 3

4 3. Az alapító okirat - alapítók döntése szerint - választható rendelkezései az általános rendelkezések körében: 3.1. Az alapítvány rövidített neve: SHOC Magyarország Alapítvány 4. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány kezelő szervezetével kapcsolatosan: 4.1. A kezelő szervezet megnevezése: Kuratórium Az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve: Az alapítvány kuratóriuma A kuratórium feladatai különösen Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása Az éves költségvetés elfogadása Döntés gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról A kuratórium 4 tagból áll Elnök Neve: Csaba Attila Tamás Kuratóriumi tagok Neve: 1) Görög Roland 2) Porga Balázs 3) A-Kiss Attila 4

5 4.5. A kuratórium tagjainak tisztségének időtartama - az alapító döntése szerint A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, melyre az alapító kéri fel. Az alapító a Kuratóriumot, mint az alapítvány kezelő szervét csak akkor hívhatja vissza, ha az a tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti A kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése A kuratóriumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag lemondásával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével. Az alapító a kuratóriumi tagot felmentheti, amennyiben akadályozza az alapítvány céljainak elérését, nem működik együtt a kuratórium többi tagjával és elnökével, vagy törvénysértő, jó erkölcsbe ütköző cselekedetével méltatlanná válnak az alapító bizalmára és a kuratóriumi tagságra. Ilyen esetben a kuratóriumi tag mandátuma a felmentés hatályba lépésekor szűnik meg. 5. Az alapító okirat kötelező rendelkezési a kuratórium döntési és eljárási rendje tekintetében: 5.1. A kuratórium határozatképessége A 4 tagú kuratórium minimum három taggal határozatképes (50%+1). A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt azon személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685 b) pontja) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 (tizenöt) napon belüli újabb időpontra kell kitűzni A kuratórium ülések gyakorisága Az alapítók döntése szerint a kuratórium legalább negyedévente egyszer ülésezik. A Kuratórium ülései nyilvánosak Kötelező összehívás A kuratóriumot össze kell hívni, amennyiben bármely kuratóriumi tag ok és cél megjelölésével - írásban kéri. 5

6 5.4. Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Kuratórium elnöke készíttet el, és foglalja írásba a határozatokat, és vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyvében fel kell tüntetni a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét Döntéseit határozati formában hozza meg 5.6. Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza 5.7. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani 6. Az alapító okirat nem kötelező rendelkezése az alapítvány kezelő szervezetével kapcsolatosan - az alapító döntése szerint - az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról a kuratórium az 5.6. ponttól eltérően: 6.1. A kuratóriumi tagok kétharmadának igen szavazatával dönt Az alapítvány Működési szabályzatának módosításáról. 7. Az alapító okirat kötelező rendelkezései a kuratórium elnökével kapcsolatosan: 7.1. A kuratórium elnökének feladatai A kuratórium ülését indokolt esetben bármikor összehívhatja Kiadások számláit ellenőrzi Megbízólevelet ad ki Intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban Kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol Vezeti a pénztárkönyvet Ellenőrzi a számlák megfelelőségét. 6

7 Vezeti a határozatok tárát Előkészíti a Kuratórium üléseit. A Kuratórium tagjait írásban az ülés kezdete előtt legalább 8, azaz nyolc nappal, névre szóló meghívóval értesíti. A meghívóban különösen az alábbiakat kell feltüntetni: ülés helye, ideje; napirendi pontok; döntés előkészítéséhez szükséges anyagok; döntési javaslatok. A Kuratórium csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben hozhat érvényes határozatot Köteles 8, azaz nyolc napon belül összehívni a Kuratórium ülését abban az esetben is, ha azt a Kuratórium bármely tagja az ok és cél megjelölésével írásban kéri A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 8. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány vagyonával, gazdálkodásával kapcsolatosan 8.1. Az alapítvány céljára rendelt vagyonnak legalább forintnak kell lennie. Az Alapítvány vagyonát az alapító által kijelölt Kuratórium kezeli. Az alapítvány a céljai megvalósulása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapító a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl az alapítvány tartozásiért saját vagyonával nem felel Rendelkezés arról, hogy az alapítványhoz az alapító döntése szerint lehet csatlakozni (nyílt alapítvány). Az alapítványhoz bármely belföldi és külföldi természetes, vagy jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány céljaival egyetértenek és készek az alapítványt befizetéssel, adományozással, vagy az alapítvány keretein belül szervezett munkával támogatni. Az Alapítványhoz anyagi és bármely más, akár nem pénzbeli hozzájárulással (vagyontárgynak az alapítvány tulajdonba adásával stb.) is csatlakozni lehet összeghatár meghatározása nélkül. A csatlakozók támogatásuknak az alapítvány részére történő befizetésével, átadásával, tevékenységük kifejtésével nem válnak alapítókká. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az alapítványt kezelő kuratóriumnál. Az alapítványnak történő felajánlás elfogadásáról, így az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt. A csatlakozást feltételhez kötni nem lehet. 7

8 8.3. Az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel 8.4. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet 8.5. Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke - az alapítók döntése szerint % Az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható 8.7. A vagyonfelhasználás módja, az alapító döntése szerint Az alapítvány vagyona felhasználható az alapítvány működési költségeinek fedezésére Az alapítvány vagyona felhasználható olyan eszközök beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére, melyek az alapítvány céljai megvalósítása érdekében szükségesek Az alapítvány nem hozhat létre, illetve nem vehet részt olyan vállalkozásban, gazdasági tevékenységben, melyek tartozásaiért korlátlan felelősség terheli Az alapítvány vagyona nem használható fel politikai célokra, politikai szervezetek támogatására. Az alapítványi vagyon körébe vonható be politikai pártoktól, szervezetektől származó semmiféle anyagi, vagy természetbeni támogatás Az alapítvány vagyonát érintő kérdésekben az alapítvány Működési Szabályzata is tartalmazhat rendelkezéseket Az alapítvány likviditáshoz szükséges pénzvagyonát az alapítvány bankszámláján kell tárolni Az alapítvány bankszámlájához az alapítvány kuratóriumának elnöke önállóan, és az alapító által kijelölt kuratóriumi tag, Görög Roland szintén önállóan fér hozzá

9 Az alapítvány kuratóriuma rendelkezhet afelől, hogy alapítványi vagyon meghatározott részével pénzügyi befektetést eszközöl. Ezen befektetések hozama az alapítvány vagyonát növeli. 9. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány képviselete tekintetében 9.1. Az alapítványt az alapító döntése szerint A kuratórium elnöke önállóan képviseli Az alapítvány bankszámlájához való hozzáféréskor az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan, és akadályoztatása esetén Görög Roland kuratóriumi tag is önállóan képviseli, lásd a pontot Az Alapítvány képviselője: képviseli az alapítványt harmadik személyekkel szemben kapcsolatot tart az alapítvány adományozóival elvégzi a gyűjtések és akciók gyakorlati munkát tanulmányokat készít, készíttet ellenőrzi az alapítvány másodlagos, vállalkozási tevékenységét, felügyeli az ennek keretében megvalósuló befektetési tevékenység szabályszerűségét és eredményességét gyakorolja az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogkört 10. Az alapító okirat választható rendelkezése - az alapító döntése szerint - az alapítvány megszűnése esetére Annak meghatározása, hogy a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyon kit illet A hitelezők kielégítése után megmaradt alapítványi vagyon az illetékes Bíróság döntése szerint hasonló célú alapítványok között osztható fel. 11. Az alapító okirat egyéb kötelező rendelkezése Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 9

10 működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 12. Az alapító okirat - alapító választása szerint - kötelezően választandó rendelkezése Nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll. 13. Az alapító okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt 14. Egyéb kötelező adattartalmak Az alapító okirat elfogadásának helye: Veresegyház ideje: július Az alapító okirat aláírójának 10

11 neve: Farkas Tamás címe: Az alapító okirat aláírásának helye: Budapest az alapító okirat aláírásának ideje: augusztus 9. Alapító aláírása: Farkas Tamás Ellenjegyzem: Budapest, augusztus 9. dr. Dobi Ildikó ügyvéd 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31.1/1 11

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata

Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapító Okirat jelen pontjában meghatározott magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány A L A P Í T Ó O K I R A T A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek város polgárai életkörülményei, s a város társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének erősítése céljából

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros ALAPÍTÓ OKIRAT Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2014. Ferencváros Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény 3:378. alapján, tartós cél folyamatos megvalósítására jogi személyiséggel

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben