Tata Város Polgármesterétıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tata Város Polgármesterétıl"

Átírás

1 Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér (+36 34) (+36 34) Szám: I/-8-324/2011 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének november 30-i ülésére Tárgy: A/Tájékoztató Tata város belterületén kialakult házszámozás rendjének felülvizsgálatáról, a felülvizsgálat során felmerült problémákról B/Rendelet-tervezet a közterületek elnevezésérıl, utcanév-és házszámtáblák elhelyezésérıl, valamint a házszámozás rendjérıl szóló 8/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Elıadó: Michl József polgármester Kiss Zsolt fıépítész Az elıterjesztés elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humán és Ügyrendi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület! A képviselı-testület márciusi ülésén fogadta el a közterületek elnevezésérıl, utcanév-és házszámtáblák elhelyezésérıl, valamint a házszámozás rendjérıl szóló 8/2010.(IV.1) önkormányzati rendeletét. A képviselı-testület - figyelembe véve a lakossági jelzéseket is rendeletében arról döntött, hogy Tata város belterületén a kialakult házszámozás rendjét december 31-ig felül kell vizsgálni, amelynek eredményét nyilvántartásban kell rögzíteni. A felülvizsgálat megkezdıdött, azonban a feladat végrehajtása során a vártnál jóval több probléma merült fel. Az egyes ingatlanok számozása nagyon sok esetben nem a tényleges állapotot tükrözi, egyes esetekben más számozás van feltüntetve az ingatlan nyilvántartásban és más számozás szerepel a bejelentett lakó lakcímeként. Több esetben a házszámok nem számsorrendben követik egymást, illetve több ingatlannak ugyanaz a házszáma. Egyes esetekben közterületi telekalakításra is szükség lenne néhány közterület területi határának pontosítása érdekében. A házszámozás rendjének felülvizsgálatával egyidejőleg célszerő a tatai közterület elnevezések felülvizsgálata is. Az elmúlt idıszakban az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség részérıl is érkezett kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy a képviselı-testület vizsgálja felül azt, hogy utcáink névadói méltóak-e arra hogy emléküket ebben a formában megırizzük. Megfontolásra ajánlják a Bacsó Béla, Erdei Ferenc, Frankel Leó, Koltói Anna, Mezı Imre, Somogyi Béla utcák és a Május 1. út átnevezését. A Menner Bernát Zeneiskola Liszt Ferencrıl javasol közterületet elnevezni a Liszt-év alkalmából, illetve néhány névtelen közterület elnevezése is indokolt lenne. A városunkban lévı közterületek elnevezésének megváltoztatása, a házszámok tényleges állapotok szerinti megállapítása szükségszerően az érintett lakosságnak utánajárást, kényelmetlenséget okoz, mert bár a lakcímet, székhely címet 1

2 tartalmazó okmányok cseréje illetékmentes, az érintetteknek az okmányok cseréje miatt fel kell keresniük az okmányirodát, illetve az egyes szolgáltatókhoz, pénzintézetekhez bejelentésüket meg kell tenniük. Gyakran jelent problémát, nehezíti a városunkban való tájékozódást, hogy egyes közterületek nincsenek névtáblával jelölve. Az utcanév-táblák elkészítésérıl, elhelyezésérıl, és pótlásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Az utcanév - és házszámrendezést követıen szükséges lenne egységes, esztétikus utcanév-táblák kihelyezésére is városunkban. A tényleges állapot felmérése 95%-ban megtörtént, melynek során az alábbiakat állapítottuk meg: Az ingatlanok közhiteles nyilvántartása központilag történik, az adatkezelést a körzeti földhivatalok végzik. A közterületek nevei a közterületi címjegyzékben találhatók, a központi nyilvántartást az okmányiroda kezeli a képviselı-testület közterület el/átnevezésére vonatkozó határozata alapján. A személyiadat - és lakcím nyilvántartás központi adatbázis, az okmányirodák kezelik, a címnyilvántartásban a helyrajzi szám nem szerepel. Mindhárom adatbázis központi nyilvántartású, de az ingatlan-nyilvántartás nincs kapcsolatban a személyiadat- és lakcímnyilvántartással. Az ingatlanok közhiteles nyilvántartásában az ingatlan pontos címe másodlagos, a közterület elnevezés nem a közterületi címjegyzékre hivatkozik. Önkormányzat Földhivatal Okmányiroda közterületnevek, megállapítása házszámok ingatlanok helyrajzi szám és cím szerinti regisztrálása, közhiteles nyilvántartása. 2 (lakcímbeje- személyekkel. lentés) közterületnevek regisztrálása, (közterületi címjegyzék). Címek regisztrálása (függetlenül a földhivatali adatbázistól) jellemzıen helyrajzi szám nélkül. (lakcímnyilvántartás) A címek összerendelés a Az ingatlan-nyilvántartási alaptérképeken a közterületek és a házszámok nem mindig egyeznek a tulajdoni lapon található adatokkal. Ez a papír alapú térkép-szemléletmód következménye. A lakcímek regisztrálásánál gondot okoz, hogy a nincs összerendelve a tényleges ingatlan (helyrajzi szám, albetét szám) a címmel. Ennek hiányában az okmányirodák nem tudják egyszerően ellenırizni a lakcímbejelentés jogosultságát. Tehát van házszám a térképen, a tulajdoni lapon, a lakcímkártyán (lakcímnyilvántartóban), melyek nem feltétlenül vannak összhangban egymással és a ház falán lévı számmal. A felmérés nem terjedt ki arra, hogy az adott helyrajzi számú ingatlanon lakónak a lakcímkártyáján milyen cím szerepel. A probléma tehát összetett, a nyilvántartási rendszer központi, az adatokat kezelı szervek gyakorlatilag függetlenek a képviselı-testülettıl. A problémát megoldani csak a központi szervekkel együttmőködve lehet. Az egyértelmőséghez az alábbi feltételekre lenne szükség: A címeket ingatlanokhoz, helyrajzi számokhoz kell rendelni. A földhivatali közterület bejegyzéseknek is a címjegyzékre kell hivatkozniuk. A lakcímek csak valós, ingatlan-nyilvántartásban rögzített címek lehetnek. A közterületeket egyértelmően le kell határolni és elnevezni.

3 Egy adott közterületi telekhez kapcsolódó telek az adott közterületrıl kapja a címét. A felmérés során a közterületekkel, azok elnevezésével az alábbi problémákat találtuk: Azonos néven több közterület (pl Környei utca) Névtelen közök, kis zsákutcák (pl. Dadi utcaról, Fazekas utcáról) Elágazó utcák (pl. Arany János utca, Hullám utca, Újvilág utca, Váralja utca) 'L' alakú utcák (pl Dob utca, Toldi Miklós utca, de pl. a Dózsa György utca is 'L' alakú, a Kocsi út egy része a Dózsa György utcára van számozva) Az utca egyik oldala más nevő, mint a másik (Hajdú utca, Fürdı utca a Malom köz és a Katona utca között) Egy közterület telek két közterület név (pl. Táncsics Mihály utca, Május 1. út vagy Dobroszláv Lajos utca, Mővész köz) Rendezetlen közterület telekhatárok (pl. Rákóczi utca elnyúlik a Hajdú utcától a Kocsi útig keresztül a Hısök terén és a Kossuth téren. Nem megfelelı közterület kategória (utca, tér) (pl Tanoda tér jó része inkább utca, a Kastély tér Hajdú utca és a Platán közötti része is inkább utca) Kialakítatlan közterület (pl. Bláthy Ottó utca) A házszámozásoknál az alábbi jellemzı problémákat tapasztaltuk: Nem folyamatos számozás, ez adódhat abból, hogy új utca nyílt (pl. Nagykert utcát keresztülvágta a Május 1. út és így megszőnt 2-2 lakótelek, vagy pl. a Keszthelyi utca a Hajdú utcából vett ki egy telket.) Ugráló számozás (pl. Hajdú utca, Fazekas utca; ennek kialakulására nincs ésszerő magyarázat. Nem arra a közterületre van számozva, amelyre nyílik a telek. (pl. az (új) Görgey A. utcára nyíló régi tömbök címe Május 1. út ) Létezik olyan házszámozás, ahol szerepel a szám és annak alátörése is (pl. 4; 4/A; 4/B) Nem következetes lépcsıház/emelet/ajtó számozás. A fenti problémák különbözı fajsúlyúak és különbözı mértékben befolyásolják a házszámozást. Vannak olyanok, melyek mindenképpen megoldandók ( ugráló házszámok). A nem folyamatos házszámozás kisebb gondot okoz. A névtelen vagy ugyanazon a néven szereplı közterületek el/átnevezése a házszámozás módosulását is hozza magával. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztésben foglaltak megvitatására, a határozati javaslat elfogadására és a rendelet megalkotására. Tata, november 16. Michl József polgármester Kiss Zsolt fıépítész 3

4 Határozati javaslat: Tata város Önkormányzati Képviselı-testületének./2011. (XII.1.) Tata KT. határozata a közterületek elnevezésérıl és a házszámozásról Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete 1. felkéri a Polgármestert, hogy a közterületek elnevezése, átnevezése, a házszámozás rendjének kialakítása érdekében munkacsoportot hozzon létre, bevonva az érintett választókerületek települési képviselıit is. 2. a közterületek szükséges földhivatali rendezésére, telekalakítására, a hiányzó utcanév-táblák elkészíttetésére, kihelyezésére a évente legalább 2 millió forint keretet javasol, melynek konkrét összegét a tárgy évi költségvetési rendeletben határozza meg. Felelıs: Michl József polgármester Határidı: munkacsoport felállítására december 14. keretbiztosításra a tárgy évi költségvetési rendelet megalkotása Tata Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl, utcanév-és házszámtáblák elhelyezésérıl, valamint a házszámozás rendjérıl szóló 8/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, valamint 10. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A közterületek elnevezésérıl, utcanév-és házszámtáblák elhelyezésérıl, valamint a házszámozás rendjérıl szóló 8/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Tata város belterületén kialakult házszámozás rendjét december 31-ig felül kell vizsgálni, amelynek eredményét nyilvántartásban kell rögzíteni, ezt követıen két évente felül kell vizsgálni. 2. Ez a rendelet december 12-én lép hatályba és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. Michl József polgármester Dr. Kórósi Emıke jegyzı Indokolás Tata város belterületén a házszámozás felülvizsgálata során a vártnál több probléma merült fel, ezért a feladat szakszerő végrehajtása érdekében a határidıt módosítani szükséges. 4

5 HRSZ jelenlegi név érintett típus típus névtelen ingatlanok 7 kis köz a Dadi utcára merőlegesen névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /4 névtelen 8 kis köz a Dadi utcára merőlegesen névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /4 Környei út 15 A 'nagy' Környeire merőleges utca a Dadi utca több helyen előforduló utcanév /3 Környei út irányába A 'nagy' Környeire merőleges utca a Dadi utca több helyen előforduló utcanév /2 Környei út irányába A 'nagy' Környeire merőleges utca a Dadi utca több helyen előforduló utcanév névtelen 0 irányába köz az Arany János és a kis Környei utca között névtelen utca, utcarész, egyéb közterület Környei utca 10 A 'nagy' Környei útra merőleges keskeny zsákutca több helyen előforduló utcanév névtelen 3 A 'nagy' Környei útra merőleges még keskenyebb névtelen utca, utcarész, egyéb közterület Koltói Anna utca 1 zsákutca A koltói Anna utcára merőleges utca, a TESCO több helyen előforduló utcanév /22 névtelen 0 irányába A koltói Anna utcára merőleges utca, a TESCO névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /52 névtelen 0 irányába, külterületi részen Faller Jenő utcára merőleges keskeny út (Ipar utca) névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen 1 közpark Kertvárosban a Deák Ferenc utcával elnevezhető tér névtelen 0 határos, az ÉNO-val szemben közpark a tóparton a Grill és a Vértesszőlősi út elnevezhető tér névtelen 0 között Vértesszőlősi útra merőleges utca a tópart felé, a névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen 7 gyalogos körforgalomba csatlakozik Grill előtti park A 3303-as közúttól az üdülők mögött az Építők névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /4 névtelen 7 parkja bejáratáig A tóparti sétány az üdülők előtt, a csónakháztól az névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 Építők parkjáig /2 névtelen 2 A Kölcsey utca folytatása a Cseke gátja alatt névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /3 névtelen 0 A Kölcsey utca folytatása a Cseke gátja alatt névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen 1 út a Fáklya útra merőlegesen a kemping mellett névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen 0 bejárat az Építők parkjába a Pikantónál névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen 2 bejárat az Építők parkjába az Esély Alapítványnál névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1

6 HRSZ jelenlegi név érintett típus típus ingatlanok Arany János 8 Kocsi utcára merőleges utca a Móricz Zsigmond több ágú utca 2 utca térig Kocsi utca 5 A Kálvária utca folytatása több helyen előforduló utcanév /6 Győri út 2 Ring út, Győri út, Eszterházy körút Ellentmondásos elnevezés Naplókert utca 0 A Bánhidai út kezdete több ágú utca ; 323; névtelen 0 tér a Környei úti temető előtt elnevezhető tér /1 névtelen 6 kis teresedés a kismosónál, a Nagykert utca eleje elnevezhető tér névtelen 0 Fazekas utcára merőleges kis köz a kilátótorony felé névtelen utca, utcarész, egyéb közterület Fazekas utca 6 Fazekas utcára merőleges köz a Kálvária felé több ágú utca névtelen 2 kis köz a Kálvária utcára merőlegesen a Kálvária névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 felé névtelen 0 Hullám utca folytatása, kis köz a Kálvária utcára névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 merőlegesen a Kálvária felé /11 névtelen 0 A Kálvária utca folytatása a Fekete út felé névtelen utca, utcarész, egyéb közterület Kálvária utca 3 kis köz a Kálvária utca folytatásaként a 1838/3 több ágú utca 2 mellett az Öreg tó felé névtelen 6 park a csillagvizsgáló és a sorházak előtt az Eötvös elnevezhető tér 4 utca /1 Dob utca 22 "L" alakú utca, szabályozási tervben folytatása van a több ágú utca 2 Toldi M. utca felé /44 Toldi Miklós? "L" alakú utca L' alakú utca 6 utca /1 0 Lakóterület peremén, a Ringgel párhuzamos névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közterület /2 Lakóterület peremén, a Ringgel párhuzamos névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közterület Lakóterület peremén, a Ringgel párhuzamos névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közterület Lakóterület peremén, a Ringgel párhuzamos névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közterület /38 névtelen 1 Nefelejcs utcával párhuzamos utca az MG Rt. névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 mellett /4 Kocsi út? Nemzeti összetartozás tere és Fellner Jakab u. több ágú utca 2 között

7 HRSZ jelenlegi név érintett típus típus ingatlanok /1 névtelen? Nemzeti összetartozás tere és Fellner Jakab u. több ágú utca,névtelen utca, utcarész, 2 1 között, a Kocsi úttal párhuzamos közterület egyéb közterület /22 névtelen 0 fellner jakab utcai buszforduló, lehetne tér elnevezhető tér /2 névtelen? Kocsi út első szakasza a Május 1. úttól kifelé, állami névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közút /3 névtelen? Kocsi út első szakasza a Május 1. úttól kifelé, állami névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közút /5 névtelen? Kocsi út első szakasza a Május 1. úttól kifelé, állami névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közút /2 névtelen? Kocsi út első szakasza a Május 1. úttól kifelé, állami névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közút Dózsa György Kocsi úttal párhuzamos közterület elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7 út 039 Táncsics Mihály A Környei út és Május 1. út között. A Május 1. úttal elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7 utca egy hrsz-on szerepel Kakas utca Komáromi út folytatása elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése névtelen Jávorka melletti bekötőút - DNY-i oldal névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen Jávorka melletti bekötőút - ÉK-i oldal névtelen utca, utcarész, egyéb közterület Honvéd utca Laktanya előtti út, a Gesztenye fasortól a volt vasúti több ágú utca 2 átkelőig Honvéd utca 2007 hrsz-ú Honvéd u.-ra merőleges utca több ágú utca Honvéd utca Vasút és a 2007 hrsz közötti, velük párhuzamos több ágú utca 2 utca /27 névtelen Szomódi útról a vastelep melletti bekötőút névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /1 névtelen Cemépkerhez bevezető út, a Gesztenye fasorral névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 párhuzamosan /1 Bacsó elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7 Lakótelep névtelen Újhegyből a vasúti gyalogos felüljáróra vezető névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közterület /7 névtelen Újhegyből a vasúti gyalogos felüljáróra vezető névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 közterület

8 HRSZ jelenlegi név érintett típus típus ingatlanok /14 Juharfa utca "Y" alakú több ágú utca /1 Juharfa utca "Y" alakú több ágú utca /5 Juharfa utca "Y" alakú több ágú utca /1 Rozgonyi utca "T" alakú utca több ágú utca /2 Rozgonyi utca "T" alakú utca több ágú utca /45 névtelen Volt katonai kollégium és a Fényes lakópark közötti névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 bekötőút 051 névtelen Újhegyi dűlők elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7 1,névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /10 Újhegy 4. dűlő névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /39 Szélkút utca Önkormányzati, tulajdon de nem közterület elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése /20 Fényes fasor nem lett átvezetve Ellentmondásos elnevezés 8 tanya /18 névtelen Fényes fürdő bekötő útja névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /8 névtelen Fényes fürdő Naszályi úti bejárója, közút névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen Tér a környei úti temető előtt névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen Tér a környei úti temető előtt névtelen utca, utcarész, egyéb közterület Naplókert utca Bánhidai út eleje, merőleges a Naplókert utcára több ágú utca /2 Tanoda tér Amorf közterület, inkább utca, mint tér elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7 3,több helyen előforduló utcanév Tanoda tér Egy teresedés a Piarista közzel szemben több helyen előforduló utcanév /3 névtelen Sétány a Fazekas utcától az Eszterházy lóistállóig, névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 magántulajdon /9 névtelen Közpark a Bláthy iskolától a lóistállóig, a ránéző névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 7 házak a Kastély térre számozottak,elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése Eszterházy A kastéllyal egy telken lévő állami tulajdon elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7? sétány

9 HRSZ jelenlegi név érintett típus típus ingatlanok /1 Kastély tér A Platán étteremtől a Hajdú utcáig elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése Rákóczi utca Belenyúlik a Kossuth térbe, a Hősök terébe Rendezetlen a közterület telke Hősök tere Feldarabolja a Rákóczi utca és Bercsényi utca Rendezetlen a közterület telke /3 névtelen Kis utca a Stranszky János utca és Hajdú utca névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 között, "L" alakú Hajdú utca Katona utca és Malom köz között a páros oldal a elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7 5 Hajdú utcához, a páratlan oldal Fürdő utcához tartozik,rendezetlen házszámozás Fürdő utca Y alakú köz a Fürdő utcáról több ágú utca Fürdő utca Y alakú köz a Fürdő utcáról több ágú utca /45 Bláthy utca "T" alakú utca egy nagy közterületen több ágú utca,elnevezése, házszámozása, 2 7 elhelyezkedése ellentmondásos helyzetet teremt /2 Váralja utca Merőleges a Május 1. útra a vár felé több ágú utca /3 Váralja utca Merőleges a Május 1. útra a vár felé több ágú utca /3 névtelen Gyalogút a János patak mellett a Váralja út és névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 Május 1. út között /4 névtelen Gyalogút a János patak mellett a Váralja út és névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 Május 1. út között /3 névtelen Gyalogút a János patak mellett a Váralja út és névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 Május 1. út között Vörösmarty utca "Y" alakú utca, az alaptérképen hibásan Váralja több ágú utca 2 utcaként szerepel Vörösmarty utca Y alakú utca, az alaptérképen hibásan Váralja több ágú utca 2 utcaként szerepel /2 Vörösmarty utca Y alakú utca, az alaptérképen hibásan Váralja több ágú utca 2 utcaként szerepel /7 névtelen Út a Meridián üzletház előtt névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen Út a Csever utcából a Réti-tavak felé névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen Út a Csever utcából a Réti-tavak felé névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /11 névtelen Közterület, rajta út merőlegesen a Bartók Béla útra névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 (Bartók Béla u. 13. felé) /5 névtelen Út merőlegesen a Bartók Béla útra a Bartók Béla úti névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 óvoda felé

10 HRSZ jelenlegi név érintett típus típus ingatlanok /1? Volt Bem utca, Malom-patak mellett egyéb /2 névtelen Út merőlegesen a Bartók Béla útra (Bartók B. út 3. névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 és 5. között) /28 névtelen Piros óvoda melleti közterületen lévő út névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /2 névtelen Május 1. úti körforgalom tere elnevezhető tér /2 névtelen Út a körfogalomtól a Somogyi Béla útig névtelen utca, utcarész, egyéb közterület Újvilág utca 5 ágú utca több ágú utca Újvilág utca 5 ágú utca több ágú utca Dobroszláv "Y" alakú utca a Művész közzel együtt több ágú utca 2 Lajos utca Erzsébet tér Ady Endre utcától induló szakasza inkább utca, mint elnevezése, házszámozása, elhelyezkedése 7 tér /1 Tópart utca A Kodály tér oldalában, a tóra merőleges L' alakú utca névtelen Köz az Erzsébet tér és a hattyúliget utca között névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /8 névtelen Köz a Kristály fürdő és az Angolpark között névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen "L" alakú terület a Halász csárdától az Ady Endre több ágú utca,elnevezése, házszámozása, 2 7 útig elhelyezkedése ellentmondásos helyzetet teremt /1 Vágó utca Tóparti sétány a vízi vágóhídtől a Grill előtti térig több ágú utca Vágó utca több ágú utca Csapó utca T" alakú utca több ágú utca /1 Csapó utca "T" alakú utca több ágú utca /7 névtelen Mikszáth Kálmán utcára merőleges köz névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 2,több ágú utca /2 névtelen Köz az Agostyáni útról névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /10 névtelen Köz az Agostyáni útról névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /18 névtelen Berta malom előtti teresedés, tervezett átkötés a elnevezhető tér 4 Fényes fasorra névtelen út a Fekete útra merőlegesen a Bánhidai út felé, névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1 Gottwald Hotel délkeleti oldala névtelen 4544 hrsz. folytatása a tó felé névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /2 névtelen Út a Boglárka utcára merőlegesen névtelen utca, utcarész, egyéb közterület névtelen Út a Boglárka utcára merőlegesen névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1

11 HRSZ jelenlegi név érintett típus típus ingatlanok /49 névtelen út a Fényes fürdő mellett bejárat a HVDSZ-hez névtelen utca, utcarész, egyéb közterület /48 névtelen út a Fényes fürdő mellett bejárat a HVDSZ-hez névtelen utca, utcarész, egyéb közterület 1

12 Tata, Hajdú utca házszámozása helyrajzi szám házszám fotó szerint házszám földhivatal tulajdoni lapon házszám házszá földhivata m l térkép okmány másolaton irodai javaslat fotó száma megjegyzés hsz nem látszik a fotón hsz nem látszik a fotón társasház nincs , , / hsz nem látszik a fotón nincs / nincs / hsz nem látszik a fotón 1449/2 nincs /1 nincs /2 nincs 28 nincs 28/A nincs fotó nincs nincs , , 196 társasház

13 Tata, Fazekas utca házszámozása házszám helyrajzi szám fotó szerint házszám földhivatal tulajdoni lapon házszám házszá földhivata m l térkép okmány másolaton irodai javaslat fotó száma megjegyzés /3 nincs 9/A 9 9/A 311 összevonva? 1706/1 nincs nincs 315 összevonva? 1706/4 nincs 9/B nincs 9/B nincs fotó 1702/6 11 nincs nincs 11/A /4 nincs /5 nincs nincs nincs 13/A nincs fotó 1699 nincs / /2 nincs 19/A nincs 19/A nincs fotó nincs /A nincs nincs /A nincs nincs Kocsi u. 2/B 2 45 nincs fotó 7/1 nincs /1 nincs nincs nincs /2 53/A 53/A 53/A hsz nem látszik a fotón 188/4 55/B 55/B nincs 55/B /2 55/A 55/A nincs 55/A 367 hsz nem látszik a fotón 189/ /2 57/A 57/A 57 57/A /2 57/B 57/B 57/B 57/B /3 57/C 57/C nincs 57/C / /A 59/A /4 nincs 59 59/B 59/B nincs 61 45, /2 nincs 2/A nincs 2/A 297

14 1849/1 nincs nincs / /2 6/A 6/A nincs 6/A /1 8/A 8/A 8 8/A /2 nincs / /B 10 10/B /4 nincs 10/C nincs 10/C nincs fotó 1722/5 nincs nincs nincs 10/D nincs fotó 1722/6 nincs nincs nincs 10/E nincs fotó 1722/7 nincs nincs nincs 10/F nincs fotó 1722/1 nincs 10/A nincs 10/A /2 nincs 10 nincs 10 nincs fotó közös udvar 1723 nincs nincs hsz nem látszik a fotón /1 nincs /2 26/A 26/A nincs 26/A /A 28/A 28/A nincs 28/B 28/B 28/B /2 30/A 30/A 30/A 30/A /1 nincs 30 30/B 30/B /A , 346 hsz nem látszik a fotón 1781 nincs hsz nem látszik a fotón 220/ /B 40/A 40/B 598 közös használat 220/ /A 40 40/A 598 közös használat 220/6 nincs 40/C nincs 40/C nincs fotó 220/7 nincs 40/D nincs 40/D nincs fotó 220/4 nincs 40 nincs 40 nincs fotó közös udvar hsz nem látszik a fotón 218 nincs 44 44/A, 44/B / / nincs /A 52/A nincs 52/A nincs 56 nincs 56/A nincs fotó 210 nincs 56 56/B /1 nincs /2 nincs 58/A 58 58/A , /A 62/A 64/A 62/A /2 64/B 64/C 64/B 64/B /1 64/A /A 884 hsz nem látszik a fotón

15 nincs 70 70/B / , 72/A , lakóház 200/ Tata, Fürdı utca házszámozása házszám helyrajzi szám fotó szerint házszám földhivatal tulajdoni lapon házszám házszá földhivata m l térkép okmány másolaton irodai javaslat fotó száma megjegyzés hsz nem látszik a fotón 1663 nincs /2 nincs 7/A nincs 7/A /3 7 nincs 7 7/B 210 közös udvar 1662/1 nincs 7 nincs / /1 9/A 9/A 9/A 9/A 204 hsz nem látszik a fotón 1660 nincs 11/A 11 11/A /3 nincs nincs nincs 11/C /4 11/A 11/B 9 11/B 192 hsz nem látszik a fotón 1652/ /3 13/A 13/A 13 13/A 194 hsz nem látszik a fotón 1655 nincs nincs nincs , 19/A, 19/B nincs / /2 nincs 6/A nincs 6/A nincs 10/A 10/A 10/A / hsz nem látszik a fotón 1481/ / /2 18/ /A /5 20/A 20/A 20 20/A 190 hsz nem látszik a fotón 1472/

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 28. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Kiss László kérelme II. E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai

Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:08-15398 /2007. Témafelelős: Korom Pál Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete, a fejlesztés lehetőségei

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben!

A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben! A Képviselı-testület 2009. évben hozott határozatai Figyelem! A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben! 20/2009. (I.22.) esztergomi öh. Esztergom

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

forgalomképteklen épületetek 1057/4 Polgármesteri Hiv. 2 db garázs Szabadság tér 26. 42 276 690 Ft 207 354 Ft

forgalomképteklen épületetek 1057/4 Polgármesteri Hiv. 2 db garázs Szabadság tér 26. 42 276 690 Ft 207 354 Ft forgalomképesség ingatlan jelleg Hrsz. Megnevezés Utca, hsz. Terület Bruttó érték nettó érték hasznosítási javaslat (2009.12.31 (2009.12.31) épületetek 1057/4 Városháza Polgármesteri Hivatal Szabadság

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselı-testület nyílt ülésének anyaga /SzMSz 17. (1) bek./ ELİTERJESZTÉS a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2016. március 8-án 9.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

I. UTCA- ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK

I. UTCA- ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1991. (VI.4.) önkormányzati rendelete a településrész-nevekről, az utcanevekről és a házszámozásról 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat. Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testületének a 2015. január 29-én megtartott Képvisel -testületi ülésének jegyz könyvéb l

Kivonat. Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testületének a 2015. január 29-én megtartott Képvisel -testületi ülésének jegyz könyvéb l Kivonat Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testületének a 2015. január 29-én megtartott Képvisel -testületi ülésének jegyz könyvéb l Kihagyva a kihagyandók! Tárgy: Napirendi pontok Képvisel -testület 9

Részletesebben

TSZ:BÚ-15/2008. Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási terv / 2008. évi felülvizsgálat és terv / Sárospatak, 2008.

TSZ:BÚ-15/2008. Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási terv / 2008. évi felülvizsgálat és terv / Sárospatak, 2008. TSZ:BÚ-15/2008 Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási terv / 2008. évi felülvizsgálat és terv / Sárospatak, 2008. december TSZ:BÚ-15/2008 KÜLZETLAP Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE (a Képviselő-testület a 452/2015.(XI.26.)Tata Kt. határozatával fogadta el) N a p i r e n d e k : 1. Rendelet-tervezet Tata Város

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

JAVASLAT. - a Képviselő-testületnek

JAVASLAT. - a Képviselő-testületnek JAVASLAT - a Képviselő-testületnek a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 című pályázati felhívásra Belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Sárospatakon címmel

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 26/1996. (VII.15.), a 10/2000. (V.2.), a 13/2002. (IX.27.), a 22/2006. (XII.29.), a 24/2011. (X.17.) és a 12/2012. (V.28.) ör. sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

1-es jelzésű járatok vonalvezetése és menetrendje a következő:

1-es jelzésű járatok vonalvezetése és menetrendje a következő: KNYKK-TA-01/2014-2015 Érvényes: 2015. szeptember 21-től MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Tata város helyi menetrendjéhez Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2015. szeptember 21-től hétfőtől kezdve, Tata város helyi

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-9933-2/2016. Témafelelős: Czirok Jánosné Tárgy: A Tiszai Strand állapotának fejlesztése Szentes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. szeptember 15-i soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Részletesebben

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft., Musitz Róbert Tkö/11-0550 KÜLÖNÚT Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról 1. oldal 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben