J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan távol, jelen van 10 fı képviselı) Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévı vendégeinket, a képviselı-testület tagjait és a televízió nézıit a május 22-i képviselı-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr Gyıri Ottilia, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila, tehát a képviselı-testület rendelet- és határozatképes. Napirendi pont elıtt hozzászólásra jelentkezett Ohr Alajos tanácsnok úr, akinek megadom a szót. Ohr Alajos: A mai képviselı-testületi ülés napirendjén szerepel a járdaépítés támogatásáról szóló rendelet módosítása. Miután a lakosság részérıl nagy számú igény érkezett be, ezért úgy gondoltuk, hogy a beadási határidıt május 30-ig meghosszabbítjuk május 12-tıl a BKV jelentıs változásokat hajtott végre a 22-es járatcsalád tekintetében. Ennek a legfıbb eleme, hogy a 222-es járat reggel 5 órától 21 óráig közlekedik, a csúcsidın kívüli idıszakokban fél órás követési távolsággal. Hétvégenként pedig fél órás követési idıvel reggel 7 órától 20 óráig közlekedik. A 22E jelzéső járat megszőnt, de a járatok a 22-es vonalba olvadtak be, így egyenletesebben tud közlekedni a járatcsalád. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következı módosításokat javaslom: a 265. napirendi pont (Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi pályázata) után a 297 napirendi pont (Iskolai védınıi munkakörre meghirdetett pályázat jelentkezıjének meghallgatása) kerül megtárgyalásra. Javaslom a 279. napirendi pont (Budaörsi és Pátyi utak mentén a közlekedés biztonsága és az illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében az illegális útcsatlakozások lezárása) levételét. Miután május 30-án rendkívüli ülésre kerül sor, ezért kérem, hogy az egyeztetett elıterjesztést akkor nyújtsák be. Olyan megoldást kell találni, amely mindenkinek megfelelı és megakadályozza az illegális hulladék lerakását. Zárt ülésen javaslom megtárgyalni a 288. napirendi pontot (Az OFF BEAT Bt. együttmőködési megállapodása a Budakeszi Nyári Fesztivállal kapcsolatban). Szavazásra bocsátom az elmondott módosító indítványokkal a napirendi pontok

2 A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el: tárgyalási sorrend a következı: 265. napirendi pont (Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi pályázata), majd 297 napirendi pont (Iskolai védınıi munkakörre meghirdetett pályázat jelentkezıjének meghallgatása). Ezt követıen a tárgyalási sorrend a megküldött meghívó szerinti sorrendben történik. levételre kerül a 279. napirendi pont (Budaörsi és Pátyi utak mentén a közlekedés biztonsága és az illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében az illegális útcsatlakozások lezárása). zárt ülés keretében történik a 288. napirendi pont (Az OFF BEAT Bt. együttmőködési megállapodása a Budakeszi Nyári Fesztivállal kapcsolatban) megtárgyalása. A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NAPIRENDI PONTOK Tárgy Elıadó 265. Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi pályázata OKJB elnöke 297. Iskolai védınıi munkakörre meghirdetett pályázat jelentkezıjének meghallgatása KKKB elnöke 266. Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Polgármester 267. Lakossági járdaépítés támogatásáról szóló 16/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása FVB elnöke 268. Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Polgármester 269. Beszámoló a temetı üzemeltetésérıl KKKB elnöke 270. Budakeszi Város Önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Jegyzı 271. Családok átmeneti otthona Alpolgármester 272. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére szociális segélyszámla nyitása Alpolgármester 273. BSZM Nonprofit Kft. alapítói határozata és egységes szerkezető Alapító Okirata Polgármester 274. BVV Kft. alapítói határozata és egységes szerkezető Alapító Okirata Polgármester 275. Könyvvizsgáló szerzıdés Polgármester 276. Kopjafa és környékének rendezése Polgármester 277. Az elıírt közútszélesség kialakításával összefüggı tulajdonosi jogok gyakorlása Polgármester 278. Budakeszi, Szılıskert utca 2756/58 hrsz. Raktárépület és üzlet tulajdonosi hozzájárulása VK Tanácsnok 280. BVV Kft évi beruházási terve FVB elnöke 281. Jegyzıi intézkedés alapján történı közúti jelzıtábla kihelyezések Jegyzı 282. Budakeszi, Fı u sz. alatti önkormányzat bérlakás használati megállapodásának módosítása Polgármester 2

3 283. A 191/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat végrehajtása (katasztrófavédelmi helikopterbázis és vállalkozási központ létesítése az LHFH repülıtér területén) IF Tanácsnok 284. Aeroklub Farkashegy S.E. Polgármester 285. XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek elıkészítése, költségei és helyszíne Polgármester 286. Közérdekő kötelezettség vállalás szervezése, a XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire Polgármester 287. Budakeszi város bemutatása a Virágzó Magyarország címő dokumentumfilm- sorozatban OKJB elnöke 289. KESZI Kártya bevezetésének lehetısége FVB elnöke 290. Gavlik István könyvének megjelentetése céljából benyújtott támogató kérelme OKJB elnöke 291. HÍD Családsegítı átépítése, vállalkozási szerzıdés módosítása Polgármester 292. A 116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat módosítása (a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése ügyében) Polgármester 293. Településbiztonságot növelı technikai felajánlások Polgármester 294. Polgármester tájékoztatója a két testületi ülés között (2012. április 19. és május 10.) folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekrıl Polgármester 295. Egyebek 296. Villamosenergia-beszerzés Polgármester Zárt ülés: 288. Az OFF BEAT Bt. együttmőködési megállapodása a Budakeszi Nyári Fesztivállal kapcsolatban OKJB elnöke 298. A BKK ZRt és Budakeszi Város Önkormányzata között megkötendı, a 22-es autóbusz járatcsalád mőködtetésére vonatkozó kétoldalú szerzıdés és nyilatkozat VK Tanácsnok 265. napirendi pont Tárgy: Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi pályázata Elıadó: OKJB elnöke Odri Ágnes: Három pályázó adta be a pályázatát. A szakmai értékelı bizottság és az Oktatási, Közmővelıdési és Jogi Bizottság meghallgatta a pályázókat. A bizottságok Nádor Katalin és Tóthné Fajtha Anita meghallgatását javasolta a képviselı-testületnek. A bizottságok sorrendet nem állítottak fel, mind a két pályázatot alkalmasnak és megfelelınek találta. Somlóvári Józsefné: Csiki Mária Zsuzsannának a pályázata helyzetelemzésre épülı szakmai és vezetıi program hiánya miatt nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Nádor Katalin pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt. 3

4 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Kérem, hívjuk be a másik pályázót is. Tóthné Fajtha Anita pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, készítsék elı a titkos szavazást. A szavazás megkezdése elıtt tárgyalási szünetet rendelek el. (A tárgyalási szünet és a titkos szavazás elrendelése után a képviselı-testület jelen lévı tagjai a Szavazatszámláló Bizottság hivatalos helyiségébe fáradtak, ahol titkos szavazással döntöttek az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıjérıl. A titkos szavazás befejezése és a szavazás eredményének megállapítása után a testületi ülés folytatódott.) Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét. Odri Ágnes, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke felolvasta az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi tisztségérıl szóló titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzıkönyveket, mely e jegyzıkönyv mellékletét képezi. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottságok munkáját. Szavazásra bocsátom a B határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy július 1. napjától kezdıdıen az intézményvezetıi álláshely betöltéséig az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi feladatainak ellátásával Tóthné Fajtha Anitát bízza meg és havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján állapítja meg A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 239/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete az 517/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozata alapján az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi munkakörre kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a titkos szavazás alkalmával egyik pályázó sem kapta meg a megválasztásához szükséges minısített többségő szavazatot. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete július 1. napjától kezdıdıen az intézményvezetıi álláshely betöltéséig az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıi feladatainak ellátásával Tóthné Fajtha Anitát bízza meg és havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján állapítja meg. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 4

5 297. napirendi pont Tárgy: Iskolai védınıi munkakörre meghirdetett pályázat jelentkezıjének meghallgatása Elıadó: KKKB elnöke Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: A jelentkezı írásban hozzájárult a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához. Somlóvári Józsefné: Javaslom Somogyiné Bacsa Ildikó szeptember 1-tıl, 4 hónapos próbaidıvel történı kinevezését. Somogyiné Bacsa Ildikó pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Szavazásra bocsátom az A határozati javaslat A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 240/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Védınıi Szolgálat iskolai védınıi munkakörre szeptember 1. napjától határozatlan idıre, 4 hónapos próbaidıvel kinevezi Somogyiné Bacsa Ildikó 1027 Budapest, Margit krt. 3. szám alatti lakost. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelıen határozza meg. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az alkalmazáshoz szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Javaslom a 269. napirendi pont (Beszámoló a temetı üzemeltetésérıl) és a 271. napirendi pont (Családok átmeneti otthon) elıbbrehozatalát a tárgyalási sorrendben. A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 269. napirendi pont (Beszámoló a temetı üzemeltetésérıl) és a 271. napirendi pont (Családok átmeneti otthon) elıbbrehozatalát a tárgyalási sorrendben. 5

6 269. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a temetı üzemeltetésérıl Elıadó: KKKB elnöke Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Kérem az ügyvezetı asszonyt, szóban egészítse ki az elkészült beszámolót. Szegedi Elvira ügyvezetı igazgató szóban kiegészítette az elkészült beszámolóját, majd a feltett kérdésekre válaszolt. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 241/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft. a Budakeszi temetı üzemeltetésérıl szóló beszámolóját. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester 271. napirendi pont Tárgy: Családok átmeneti otthona Elıadó: Alpolgármester Bakács Edit Bernadett: A szerzıdés alapján a családok átmeneti otthonában a valamilyen krízis helyzetbe, vagy fedél nélkül maradt családokat helyezzük el. Minden egyéb javaslat, megoldás ennél drágább megoldás, hiszen itt 50 %-os az állami támogatás. Egy család egy évig lehet ebben az otthonban, mely idı alatt minden segítséget megkap az újrakezdéshez. A szerzıdés meghosszabbításához szükséges ,- Ft a évi költségvetésben tervezve lett. Jelenleg egy család van az otthonban és további két család vár elhelyezésre. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Az eredeti határozati javaslat a szerzıdés meghosszabbításáról szól, viszont a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem támogatta a szerzıdés meghosszabbítását és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a családok átmeneti otthonának Budakeszin történı kialakításának lehetıségét. Urbán Erika, a Sorsunk és Jövınk Szeretetszolgálat fenntartója tájékoztatta a képviselı-testületet a munkájukról. Elmondta, hogy a családokkal egy évre kötnek szerzıdést, melyet fél évvel meg lehet hosszabbítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy év alatt egy család talpra tud állni. 6

7 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Szavazásra bocsátom az elıterjesztés határozati javaslatát. A jelenlévı 10 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 242/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Sorsunk és Jövınk Szeretetszolgálat közötti, családok átmeneti otthonára vonatkozó Ellátási Szerzıdés április 1-tıl március 31-ig történı meghosszabbítását a évi költségvetésében biztosított ,- Ft pénzügyi fedezet terhére. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az ügyvédet, hogy a Sorsunk és Jövınk Egyesülettel a megállapodást elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1. pontra: polgármester 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 266. napirendi pont Tárgy: Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 30. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. 7

8 Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és az azt követı 8. napon hatályát veszíti számú melléklet Budakeszi Város Önkormányzat évi tartalékának részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt el?irányzat megnevezése évi eredeti elıirányzat 2012.mód e.i. 1. Céltartalék ebbıl: Kulturális alap ebbıl: Beruházási keret ebbıl: Polgármesteri keret ebbıl: Járdaalap Zárolt tartalék Kockázati tartalék - pályázatra Általános tartalék Tartalék mindösszesen: napirendi pont Tárgy: Lakossági járdaépítés támogatásáról szóló 16/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: FVB elnöke Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet A jelenlévı 10 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 31/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete a lakossági járdaépítés támogatásáról módosításáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8

9 lakossági járdaépítés támogatásáról szóló 16/2012. (III. 29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 4. (3) bekezdésében szereplı május 15. szövegrész helyébe május 31. szöveg lép. 2. Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı 8. napon hatályát veszti napirendi pont Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Tóth Gábor: A kérésem arra vonatkozott, hogy a költségvetéshez szorosan kapcsolódó témák kerüljenek a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsághoz, a mőszaki tartalmú elıterjesztés pedig a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy az 1. (1) bekezdésében szereplı pénzügyi tartalmú döntések szövegrész helyébe gazdasági évet érintı üzleti terv és pénzügyi beszámoló tartalmú döntések szövegrész léphet, valamint az 1. (2) bekezdésében szereplı gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések szövegrész helyébe gazdasági társaságokkal kapcsolatos mőszaki, fejlesztési tartalmú döntések szövegrész lépjen. A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta, az alábbi módosításokkal: az 1. (1) bekezdésében szereplı pénzügyi tartalmú döntések szövegrész helyébe gazdasági évet érintı üzleti terv és pénzügyi beszámoló tartalmú döntések szövegrész lép, valamint az 1. (2) bekezdésében szereplı gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések szövegrész helyébe gazdasági társaságokkal kapcsolatos mőszaki, fejlesztési tartalmú döntések szövegrész lép. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 9

10 Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az R. 16. melléklet II/2. pontja az alábbi p) alponttal egészül ki: [II. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2. Egyéb feladatai:] p) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos gazdasági évet érintı üzleti terv és pénzügyi beszámoló tartalmú döntések meghozatala elıtti véleményezés (2) Az R. 16. melléklet a következı IV/2. pont b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [IV. Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2.Egyéb feladatai:] b) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos mőszaki, fejlesztési tartalmú döntések meghozatala elıtti véleményezés, kivéve a 16. melléklet II/2. pont p) alpontjában foglaltakat. 2. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı 8. napon hatályát veszíti napirendi pont Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Elıadó: Jegyzı Tóth Gábor: Korábban szó volt arról, hogy a szociális rendeleteket felül fogjuk vizsgálni. Nem tudom, hogy ez mikor fog megtörténni? A beszámoló hivatkozik a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, melyet az elızı években csak egyszer lehetett megkapni, most pedig már többször is. Ez a gyakorlat jó? Dr. Szelenczy Gabriella: A régebbi szociális és gyermekvédelmi rendeletek tartalmazták, hogy maximum hány alkalommal adható segély, viszont ezzel kapcsolatban az akkori Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett, mely szerint ezt nem lehet maximálni a rendeletben. A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 10

11 243/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzat évi átfogó értékelésérıl szóló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı 272. napirendi pont Tárgy: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére szociális segélyszámla nyitása Elıadó: Alpolgármester Bakács Edit Bernadett: Mivel az önkormányzat a segély keretet lecsökkentette, viszont a civilektıl szeretnénk győjteni, és az egyházak is jelezték segítségüket, ezért ennek szervezett keretet kell adni. Alapítványi formát jelenleg nem találtunk, ezért nyitjuk ezt a segélyszámlát. Mivel a saját hozzájárulásom is ide fog kerülni, ezért javasoltam azt, hogy nem az én, hanem a jegyzı asszony javaslatát figyelembe véve a HÍD Családsegítı Szolgálat vezetıje döntsön a kifizetésekrıl. A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 244/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat elkülönített alszámlát nyisson szociális segélyadományok győjtése céljából. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, a Polgármesteri Hivatal javaslatát figyelembe véve rendelkezhet a számlára befizetett összegek terhére a segélyek kifizetésrıl. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1. pontra: polgármester 2. pontra: jegyzı, HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje 11

12 273. napirendi pont Tárgy: BSZM Nonprofit Kft. alapítói határozata és egységes szerkezető Alapító Okirata A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 245/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı alapítói határozatot elfogadja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı, egységes szerkezető Alapítói Okiratot elfogadja. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 274. napirendi pont Tárgy: BVV Kft. alapítói határozata és egységes szerkezető Alapító Okirata A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 246/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı alapítói határozatot elfogadja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı, egységes szerkezető Alapítói Okiratot elfogadja. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 12

13 275. napirendi pont Tárgy: Könyvvizsgáló szerzıdés A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 247/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a május 1-tıl április 30-ig terjedı idıszakra, ,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében szerzıdést köt a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértı, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft képviseletében dr. Cseke Lászlóval, a könyvvizsgálói feladatok ellátására. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerzıdés aláírására. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 276. napirendi pont Tárgy: Kopjafa és környékének rendezése Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslat A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 248/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének rendezését támogatja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének rendezését támogató önkéntes kötelezettségvállalásokat befogadja. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete az elkészült kertépítési terveket az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: a) süllyesztett virágszınyeg, b) tájékoztató tábla áthelyezése, c) hulladék edény a padsáv mellé helyezve, d) zászlótartó elhelyezése. 13

14 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének közmő terveinek elkészítéséhez a évi költségvetés Beruházási keretébıl Ft keretösszeget biztosít. 5. Budakeszi Város Képviselı-testület felkéri a BVV Kft, hogy készítse elı a kivitelezési munkát, mőködjön közre a kivitelezéskor, és készítse el a költségvetés ütemezését 6. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1956-os kopjafa és környékének rendezésével kapcsolatos engedélyezési eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 1-6. pontra: azonnal Felelıs: 1-4. pontra: polgármester 5. pontra: BVV Kft ügyvezetıje 6. pontra: jegyzı 277. napirendi pont Tárgy: Az elıírt közútszélesség kialakításával összefüggı tulajdonosi jogok gyakorlása A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 249/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a 16/2012. (I. 26.) számú határozattal összefüggésben folytatott telekalakítási hozzájárulások aláírására és egyedi ingyenes tulajdonjog-átruházási szerzıdések megkötésére. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete az 559/2011. (XII. 15.) számú határozatát december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Határidı: 1. pontra azonnal 2. pontra december 31. Felelıs: 1-2. pontra polgármester 278. napirendi pont Tárgy: Budakeszi, Szılıskert utca 2756/58 hrsz. raktárépület Elıadó: VK Tanácsnok és üzlet tulajdonosi hozzájárulása 14

15 A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 250/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete Víg Ákos (2085 Pilisvörösvár, Nagykovácsi út) kérelmére a Lehr Bt. (2500 Esztergom, Monteverdi utca 4.) által készített Raktárépület és üzlet építésének engedélyezési terve a Budakeszi, Szılıskert Iparterület, hrsz.: 2756/27. Címő dokumentáció alapján, a Budakeszi, Szılıskert 2756/48 hrsz.-ú közterületen a kapubehajtó (útcsatlakozás) létesítéséhez az elvi tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával: a) az ingatlan elıtt, teljes hosszban kétoldali megtámasztó szegéllyel ellátott szürke színő téglalap alakú beton térkıbıl, 1,5 méter széles gyalogjárdát kell kiépíteni a létesítmény használatba vételéig, b) a kapubehajtóban (útcsatlakozásban), az útszegélyeket 2-4 cm-re le kell süllyeszteni a gyalogjárda rámpás csatlakoztatásával, az akadálymentes gyalogosátvezetés biztosítása érdekében, c) a kapubehajtót (útcsatlakozást) a közterületi határ és az út aszfaltszéles közötti szakaszon teherforgalomra méretezett szürke színő téglalap alakú beton térkıbıl kell kialakítani, melyet szegélysor beépítésével kell elválasztani a meglévı aszfaltburkolattól, d) az útcsatlakozást és a gyalogjárdát a hatályos jogszabályok és útügyi mőszaki elıírások alapján meg kell terveztetni, és a megépítéshez szükséges engedélyeket meg kell kérni, e) a jelen elvi hozzájárulás a kivitelezési munkák megkezdésére nem jogosít. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feltételek szerinti elvi tulajdonosi hozzájárulás aláírására. Határidı: 1-2. pontra azonnal Felelıs: 1-2. pontra polgármester (Somlóvári Józsefné távozott, jelen van 9 fı képviselı) 280. napirendi pont Tárgy: BVV Kft évi beruházási terve Elıadó: FVB elnöke Bánhidi László: A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatából kimaradt, hogy a 2 MFt összeg egy keretösszeg. Ígéretet kaptunk az ügyvezetı igazgató úrtól arra, hogy a beszerzéseket a lehetı legkedvezıbb áron, adott esetben részletfizetéssel szerzi be. Tóth Gábor: A BVV Kft eszközbeszerzéseire ,- Ft biztosítását javaslom elfogadni. Ha most a 2 MFt-ot elfogadja a képviselı-testület, akkor nagyon le fog csökkenni a Beruházási keret. Tömösi Attila: Javaslom, hogy most ne biztosítsunk pénzt az eszközök beszerzésére. Ha egy év alatt megtérül a befektetés, akkor a BVV Kft vegyen fel kölcsönt. 15

16 Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 2 MFt keretösszeget biztosít a képviselı-testület. A jelenlévı 9 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 elfogadta, hogy a BVV Kft évi beruházásaira 2 MFt keretösszeget biztosítson. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a Tömösi Attila javaslatát, mely szerint a BVV Kft évi beruházásaira ne biztosítsunk keretösszeget. A jelenlévı 9 fı képviselı 1 mellette, 7 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el, hogy a BVV Kft évi beruházásaira ne biztosítson keretösszeget. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a Tóth Gábor javaslatát, mely szerint a BVV Kft évi beruházásaira ,- Ft keretösszeget biztosítson a képviselı-testület. A jelenlévı 9 fı képviselı 1 mellette, 5 ellene szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, hogy a BVV Kft évi beruházásaira ,- Ft keretösszeget biztosítson. A fenti döntések alapján a képviselı-testület az alábbi 251/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a BVV Kft-t évi beruházásaira 2 MFt keretösszeget biztosít a évi költségvetés Beruházási keret terhére. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete a BVV Kft kiadásainak függvényében az 1. pontban meghatározottakat 3 hónap múlva felülvizsgálja. Határidı: 1-2. pontra azonnal Felelıs: 1-2. pontra polgármester (Somlóvári Józsefné visszaérkezett, jelen van 10 fı képviselı) 281. napirendi pont Tárgy: Jegyzıi intézkedés alapján történı közúti jelzıtábla kihelyezések Elıadó: Jegyzı Ohr Alajos: Áldatlan állapot alakult ki a Kert utcában, amelynek az egyik oka az, hogy az Agip Kútnál lévı híd nagyon rossz állapotban van. A terveztetés most folyik. Reményeink szerint még az idén sikerül felújítani. A másik ok, hogy az autók nem megfelelıképpen parkolnak. Ezért szükséges a Kert utcán való megállás szabályozása. A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntése szerint az egyik oldalon idıkorlátozást vezetnénk be. A másik megoldás az, ha az ott lakóknak engedélyt adunk a megállásra. 16

17 Tömösi Attila: Biztosítani kell azt, hogy az ott lakók parkolni tudjanak. Az idıkorlát az életvitelszerő ott létet akadályozza. Minden ott lakóknak legyen lehetısége a Kert utcában leparkolni, ezért az engedéllyel történı parkolást támogatom. Tóth Gábor: Az engedéllyel történı parkolást támogatom, hiszen a Polgármesteri Hivatal is ezt javasolta. Bánhidi László: Az idıkorlát azt a célt szolgálná, hogy az ott lakók beálljanak az udvarukra. Olyanoknak kell engedélyt kapnia, akik nem tudnak beállni az udvarukra. Ha az engedély mellett dönt a képviselı-testület, akkor az kizárólag csak a Kert utcában lakó és gépkocsival rendelkezı lakosoknak legyen kiadható. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a napirendi pontról a május 30-i ülésen döntsünk, pontosabb elıkészítés után. A jelenlévı 10 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 4 tartózkodással az alábbi 252/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 281. napirendi pont (Jegyzıi intézkedés alapján történı közúti jelzıtábla kihelyezések) megtárgyalását a május 30-i testületi ülésre halasztja. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester 282. napirendi pont Tárgy: Budakeszi, Fı u sz. alatti önkormányzat bérlakás használati megállapodásának módosítása A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 253/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul a Budakeszi, Fı u sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanra Szendrey Julianna használóval megkötött használati megállapodás 3.3. pontjának hatályon kívül helyezéséhez, melynek következtében a használó által számlával igazolt és lakásra fordított összeg a használati díjból jóváírásra kerülhet. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a használati megállapodás elıkészítésére és a polgármestert a használati megállapodás módosításának aláírására. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 17

18 (Tömösi Attila távozott, jelen van 9 fı képviselı.) 283. napirendi pont Tárgy: A 191/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat Elıadó: IF Tanácsnok végrehajtása (katasztrófavédelmi helikopterbázis és vállalkozási központ létesítése az LHFH repülıtér területén) Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási határozati javaslatának A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 254/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal támogatja elıszerzıdés megkötését a Forgószárny Kft-vel katasztrófavédelmi helikopter bázis és vállalkozási központ létesítésére az LHFH repülıtér területén azzal, hogy a kérdésben további jogi és vagyongazdálkodási egyeztetések szükségesek. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Forgószárny Kft-t, hogy az elıszerzıdésben térjen ki a légi jármővek zajhatására és adjon ajánlatot az építményen belüli területhasználatra. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokot és az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Forgószárny Kft. jogi képviselıjével és ügyvezetıjével történt egyeztetést követıen a véglegesített elıszerzıdés-tervezetet készítse el és azt a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal való egyeztetést követıen nyújtsa be a Képviselı-testület júniusi ülésre elfogadás céljából. Határidı: 1-2. pontra: azonnal 3. pontra: június KT ülés Felelıs: 1. pontra: polgármester 2. pontra: Imreh Lajos ügyvezetı 3. pontra: FVB elnöke, IF Tanácsnok, Imreh Lajos ügyvezetı (Czifra Zsuzsanna távozott, Tömösi Attila visszaérkezett, jelen van 9 fı képviselı.) 18

19 284. napirendi pont Tárgy: Aeroklub Farkashegy S.E. Szabó Ákos Péter: A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatát az alábbi két ponttal egészíteném ki: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete élni kíván azon jogával, miszerint az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület üzemeltetı könyvelésébe betekint. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet, hogy a könyvelésébe a teljes körő betekintést biztosítsa. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási határozati javaslatát az elıbb elmondott módosításokkal. A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 255/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete élni kíván azon jogával, miszerint az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület üzemeltetı könyvelésébe betekint. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet, hogy a könyvelésébe a teljes körő betekintést biztosítsa. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri Majláth Konrád Konstantint, az önkormányzat belsı ellenırét, vizsgálja meg az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület könyvelését 5 évre visszamenıleg, az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok útmutatása szerint. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri Majláth Konrád Konstantin belsı ellenırt, hogy a vizsgálat eredményérıl tájékoztassa a képviselı-testületet a júniusi rendes ülésén. Határidı: 1-3. pontra: azonnal 4. pontra: évi júniusi rendes KT ülés Felelıs: 1. pontra: polgármester 2. pontra: Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület 3-4. pontra: Majláth Konrád Konstantin 285. napirendi pont Tárgy: XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek elıkészítése, költségei és helyszíne Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Elıször arról kell dönteni, hogy a Farkashegyi Repülıtéren, vagy a Városi Sportpályán kerüljön megrendezésre a XVIII. Családi Nap Fesztivál. Aki azzal ért egyet, hogy a Farkashegyi Repülıtéren kerüljön megrendezésre, az igen -nel szavaz. 19

20 A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, 1 ellen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál a Farkashegyi Repülıtéren kerüljön megrendezésre. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivállal kapcsolatosan egy tárgyaló delegáció tárgyaljon az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesülettel. A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivállal kapcsolatosan egy tárgyaló delegáció melynek tagja a polgármester és Szabó Ákos Péter tanácsnok tárgyaljon az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesülettel. Tóth Gábor: A Kulturális Alapban jelenleg ,- Ft van. A tárgyalás során ki kell kötni, hogy bevételt szerzı tevékenységet kizárólag csak az önkormányzat szervezhet. 1. és 3. pontjának elfogadását azzal a módosítással, hogy a képviselı-testület 1,7 MFt fedezetet biztosít a évi költségvetés Kulturális keret terhére. A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslat 1. és 3. pontját. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál fızıversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülıtérig az aszfalttal borított Budaörsi út és a szılık közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos közlekedésre egyaránt. A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozati javaslatot: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál fızıversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülıtérig az aszfalttal borított Budaörsi út és a szılık közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos közlekedésre egyaránt. A fenti döntések alapján a képviselı-testület az alábbi 256/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a augusztus 19. és 20. napjain tartandó XVIII. Családi Nap Fesztivál elıkészületeirıl szóló tájékoztatót. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a augusztus 19-én megrendezésre kerülı XVII. Családi Nap Fesztivál fızıverseny helyszíne a Farkashegyi repülıtér legyen. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az Aeroklub Farkashegy Sportrepülı Egyesület és a MÁV Sportrepülı Egyesület, a reptér üzemetetıivel való tárgyalások megkezdésére az együttmőködési megállapodás tartalmáról. Budakeszi Város Képviselı-testülete 20

21 felkéri az önkormányzat ügyvédjét az együttmőködési megállapodás kidolgozására, valamint a polgármestert annak aláírására. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a augusztus napjain tartandó XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvénysorozatra 1,7 MFt fedezetet biztosít a évi költségvetés Kulturális keret terhére. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál fızıversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülıtérig az aszfalttal borított Budaörsi út és a szılık közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos közlekedésre egyaránt. Határidı: 1-3. pontra: azonnal 4. pontra: augusztus 19. Felelıs: 1. és 3. pontra: polgármester 2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 4. pontra: BVV Kft ügyvezetıje (Tömösi Attila és Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 7 fı képviselı napirendi pont Tárgy: Közérdekő kötelezettség vállalás szervezése a XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül az alábbi 257/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete közérdekő kötelezettség vállalást szervez a XVIII Családi Nap Fesztivál lebonyolítására. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete 1. sz. melléklet szerinti közérdekő kötelezettség vállalás szervezésére vonatkozó célokmányt elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a közérdekő célra történı felajánlások elfogadására, a 2. sz. melléklet szerinti megállapodások megkötésére és egyúttal felkéri a polgármestert a közérdekő kötelezettség vállalás feltételrendszerének biztosítására, valamint a felajánlásoknak az önkormányzat számú társadalmi összefogás számláján történı kezelésére. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1. és 3. pontra: polgármester 21

22 287. napirendi pont Tárgy: Budakeszi város bemutatása a Virágzó Magyarország Elıadó: OKJB elnöke címő dokumentumfilm- sorozatban Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem támogatta a film újraforgatását. Odri Ágnes: Az Oktatási, Közmővelıdési és Jogi Bizottság azt javasolta miután nem ismeri az eredeti filmet -, tekintsük meg a már elkészült filmet és annak függvényében döntsön a képviselı-testület, hogy támogatja-e vagy nem annak újraforgatását. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Javaslom, hogy a kérdést utaljuk vissza az Oktatási, Közmővelıdési és Jogi Bizottsághoz. A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 258/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 287. napirendi pont (Budakeszi város bemutatása a Virágzó Magyarország címő dokumentumfilm- sorozatban) megtárgyalását visszautalja az Oktatás, Közmővelıdési és Jogi Bizottság elé véleményezés és elıkészítés céljából. Határidı: azonnal Felelıs: OKJB elnöke (Tömösi Attila visszaérkezett, jelen van 8 fı képviselı.) 289. napirendi pont Tárgy: KESZI Kártya bevezetésének lehetısége Elıadó: FVB elnöke Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozati javaslatának elfogadását azzal a módosítással, hogy a bevezetéssel kapcsolatos részletek kidolgozására Tömösi Attilát és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét is kérje fel a képviselı-testület. A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 22

23 259/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete elviekben támogatja a KESZI Kártya Budakeszi közigazgatási területére történı bevezetését. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét és Tömösi Attila képviselıt az 1. pontban megjelölt KESZI kártya bevezetésével kapcsolatos részletek kidolgozására. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1. pontra: polgármester 2. pontra: polgármester, FVB elnöke, Tömösi Attila képviselı (Tömösi Attila távozott, jelen van 7 fı képviselı.) 290. napirendi pont Tárgy: Gavlik István könyvének megjelentetése céljából benyújtott támogató kérelme Elıadó: OKJB elnöke A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 260/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Gavlik István Budakeszi Városát is érintı es vonatkozású készülı kézirat elkészítéséhez pénzügyi támogatást nem nyújt. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester (Szabó Ákos Péter visszaérkezett, jelen van 8 fı képviselı.) 291 napirendi pont Tárgy: HÍD Családsegítı átépítése, vállalkozási szerzıdés módosítása 23

24 A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 261/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat és Weiser Károly egyéni vállalkozó között a Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának átalakítására, felújítására és bıvítésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés tárgyában szeptember 13-án megkötött vállalkozási szerzıdés módosítását. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerzıdés-módosítás aláírására. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 292. napirendi pont Tárgy: A 116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat módosítása (a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése ügyében) A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete 116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatát az alábbiakban foglaltak szerint módosítja: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítványt i hatállyal meg kívánja szüntetni és megszüntetését kéri a Budapest Környéki Törvényszéktıl arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány által ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretben azaz a saját, törvényi felhatalmazás alapján és jogszabályi keretek között végzett önkormányzati tevékenysége, illetve a Budakeszi Városi Polgárır Kiemelten Közhasznú Szervezet tevékenysége keretében hatékonyabban megvalósítható. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete rendelkezik arról, hogy a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány vagyonát a megszőntetésre kerülı közalapítvány céljához hasonló célra fordítja azáltal, hogy: a) a közbiztonsági és bőnmegelızési céllal telepített városi térfigyelı webkamera-rendszert saját maga kívánja a továbbiakban fejleszteni, üzemeltetni és szervizeltetni, továbbá annak folymatos felügyeletét az általa finanszírozott Budakeszi Védelmi Centrum (24 órás közbiztonsági és bőnmegelızési ügyelet) keretében látja el; 24

25 b) a 2 db Aprilia robogót saját maga kívánja üzemeltetni és használatra átadja a Budakeszi Rendırırsnek a Pest Megyei Rendır-fıkapitányság útján; c) a KVZ342 frsz. Skoda Octavia típusú rendırjárır gépkocsit saját maga kívánja üzemeltetni és használatra átadja a Budakeszi Rendırırsnek a Pest Megyei Rendır-fıkapitányság útján; A fent felsoroltakon túlmenıen, a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány fennmaradó vagyonát, a Budakeszi Városi Polgárırség Kiemelten Közhasznú Szervezet részére adja át. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete vállalja, hogy a határozat 1-2. számú pontjáról a nyilvánosságot tájékoztatja: honlapján, a helyi újságban, valamint hirdetıtábláján is közzéteszi. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 1-4. pontra: azonnal Felelıs: 1-3. pontra: polgármester 4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 293. napirendi pont Tárgy: Településbiztonságot növelı technikai felajánlások A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 263/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Római Katolikus Egyházközösség, a Domonkos Nıvérek, illetve a Tranzit Network Távközlési Kft. által Budakeszi Város közbiztonságával és a bőnmegelızéssel kapcsolatban közcéllal - tett mellékelt tartalom szerinti önkéntes felajánlásokat köszönettel elfogadja és hozzájárul: a.) a Katolikus Templom körüli közterületen 2 db IP dome térfigyelı kamera; b.) a Domonkos Nıvérek 2092 Budakeszi, Fı u. 192/B sz. alatti rendháza elıtti közterületen 1 db IP dome térfigyelı kamera; c.) a Tranzit Network Távközlési Kft által: ca.) a Szarvas tér (Himnusz szobor) területén 1 db, cb.) az Erkel Ferenc Mővelıdési Ház épületén 1 db, cc.) az Okmányiroda épületén 1 db, cd.) a Temetı u.- Knáb János u. keresztezıdésnél 1 db egyaránt IP dome térfigyelı kamera és az ezek mőködtetéséhez szükséges technikai segédberendezések felszereléséhez. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester 25

26 294. napirendi pont Tárgy: Polgármester tájékoztatója a két testületi ülés között (2012. április 19. és május 10.) folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekrıl A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 264/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja a polgármester április 19. és május 10. közötti legfontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatóját. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester 295. napirendi pont Tárgy: Egyebek Somlóvári Józsefné: Szeretném a BVV Kft figyelmét felhívni arra, hogy a Vásárhelyi Pál utcánál és a Temetı utcánál lévı vízvezetı rács vagy rendszeresen beszakad, vagy kiáll. Nagyon balesetveszélyes. Kérem ennek rendbehozatalát. Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: A Meggyes utcai nagy kanyarnál a gépkocsik a földúton közlekednek, így teljesen ki van kotorva a föld. Kérem ennek feltöltését. Bakács Edit Bernadett: A Domonkos nıvéreknél a járda több mint 1,5 hónapja be van szakadva. Valahogyan meg kell oldani a beszakadás megszüntetését. Ohr Alajos: A Polgármesteri Hivatal már foglalkozik azzal, hogy mi okozza ezt a beszakadást. Megnézzük, hogy ki a felelıs. Ha a Fıvárosi Vízmővek, akkor fel fogjuk hívni a figyelmüket arra, hogy ezt tegyék rendbe napirendi pont Tárgy: Villamosenergia-beszerzés 26

27 A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 265/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a város közvilágításra vonatkozó energia-szolgáltatási szerzıdést az ELMÜ-vel a jelenlegivel megegyezı feltételekkel augusztus 31-ig meghosszabbítja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester az 1. pont alatti szerzıdés-módosítás aláírására. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t a városi közvilágítás villamosenergia-szolgáltatási közbeszerzéséhez szükséges mőszaki anyagok elkészítésével és a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési dokumentumok elıkészítésével. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t a városi közvilágítás karbantartási szerzıdéséhez szükséges mőszaki anyagok elkészítésével és a Polgármesteri Hivatalt a pályázati dokumentumok elıkészítésével. Határidı: 1-4. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 3-4. pontra: jegyzı, BVV Kft ügyvezetıje Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia: Zárt ülést rendelek el. (A zárt ülés után a képviselı-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott.) Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat. Köszönöm a képviselı-testületi tagoknak a mai munkát, ezzel a mai képviselı-testületi ülést bezárom. K. m. f. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia polgármester Dr. Szelenczy Gabriella jegyzı Bánhidi László jegyzıkönyv-hitelesítı 27

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bakács Edit Bernadett igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bakács Edit Bernadett igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 22/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. június 28-án megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bakács Edit Bernadett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. 37/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint Dr. Csutoráné dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V 8/2012. Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Odri Ágnes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı. 35/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 25- én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 7 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna, Odri Ágnes, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 7 fı képviselı.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna, Odri Ágnes, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 7 fı képviselı. 30/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 4-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 7 fı képviselı a jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. Rendelet: 9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet A

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből rendkívüli ülésének könyvéből 130/2015. (VII. 15.) önkormányzati határozata Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. július 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről Határozatok száma: 30-31. TARTALOMJEGYZÉK 30/2015.(V.4.) PBH.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben