TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT"

Átírás

1 TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az ünnepekre? ötletek, javaslatok gyűjtése. - Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése. - Kommunikációs képesség, tolerancia, beleérző-képesség fejlesztése. Lehetséges témabővítési irányok: - Mesék, tavaszi dalok, versek, játékok, dramatikus játékok gyűjtése és feldolgozása. - A hagyományok őrzése, kialakítása ötletek, javaslatok gyűjtésén keresztül. - Az évszakhoz kapcsolódó élményrajzok készítése. Hogyan ünnepel a család? Hogyan ünnepelnek más népek? - Ajándékok készítése húsvétra. - A tavaszhoz kapcsolódó hagyományok, történetek, képek gyűjtése, rendszerezése. 1

2 III. Célcsoportok: Baka István Általános Iskola 1. a; 1. b; 2. a; 3. a; 5. a; 5. c; 5. d, 6. a IV. Célja: A NAT módosításával előtérbe kerül a valós, életszerű helyzetekhez köthető, a mindennapi életben jól alkalmazható, minőségi iskolai tudás. Ezzel jól fejleszthetők a diákok kommunikációs, narratív, döntési, szabálykövető, lényeg kiemelő, életvezetési, együttműködési, problémamegoldó, kritikai, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességei. Fő célunk a közösségfejlesztés, együttműködési képesség és személyiségfejlesztés. A feladat- és szabálytudat erősítése, társas kapcsolatok szokásrendjének alakítása és ezek által a szociális kompetenciáik fejlesztése is feladat. Figyelembe vettük, hogy ebben az életkorban az érzékelés útján szerzett tapasztalatok döntő jelentőségűek. Kreativitásukat, önállóságuk, szövegértésük, szövegalkotásuk, figyelmük, önálló ismeretszerzésük, kézügyességük fejlesztése. Érintett műveltségi területek: - Magyar nyelv- és irodalom - Matematika - Rajz és vizuális kultúra - Ember a természetben - Idegen nyelv - Technika Fejlesztendő tanulói képességek: - kreativitás - olvasás, szövegértés 2

3 - problémamegoldó gondolkodás - érzelmek kifejezése - írásbeli kifejezőkészség, szövegalkotás - ábrázolás, rajz - képzelet - ritmusérzék, hangképzés - előadói képesség - emlékezet - kommunikációs - kooperációs - saját vélemény megfogalmazása - egymásra figyelés - türelem, tolerancia - együttműködési képesség Megjelenő produktumok: - fogalmazások - történetek - versek - rajzok - tablók - ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyak - képek - jelenetek 3

4 - tantermi dekorációk Beszámoló formáira tett javaslatok: Csoport előtt történik a beszámolás (jelenetek eljátszása, versek és fogalmazások felolvasása). Kiállítás rendezése az ünnepekre készített ajándéktárgyakból, rajzokból, tablókból, ajándéktárgyakból. V. Várt eredmények: Fejlődjön tovább a tanulók személyisége azzal, hogy a csoportmunka során alkalmazzák a team-ban való együttmunkálkodást. Az egyéni szereplés pedig szélesítse a megismerő, önismereti képességeiket. A feladatok megoldása során fejlődjön a tanulók környezettudatos magatartása, értelmi képessége. Az érdekes és változatos feladatok keltsék fel érdeklődésüket a különböző témák mélyebb elsajátítása iránt. 4

5 VI. A projekt feladat és időterve március Időpont Tevékenység Felelős Résztvevők Módszer, eszköz Idő Dokumentum Erőforrás március 1. projekt meghirdetése az érintett iskolarádió március 1. plakát iskolarádió osztályok nevelők plakát fénykép F O L Y A M A T O S - kutató és gyűjtőmunka - versek a tavaszról hallgatása az iskolarádióból óráig - ötletbörze pedagógusok Dávidné Kocsisné Schindlerné tanulók, pedagógusok technikus könyvtár Internet napilapok egyéni kutatómunka március 1-6-ig A csoportok által írtak ismertetése majd ennek alapján Csomagolópapír ra vetett összegzés kifüggesztése az osztálytermekbe n fényképek az ötletbörzéről Projekt-falon megjelenítés Időpont Tevékenység Felelős Résztvevők Módszer, eszköz Idő Dokumentum Erőforrás március 8. rajz óra Tavasz-rajzok készítése Schindlerné tanulók: 5. d rajeszközök rajzlap 90 perc rajzok fénykép szaktanárok 5

6 matematika óra Munkálatok a veteményeskertbenszámolási feladatok Gulyás projektor 90 perc óravázlat (melléklet:3) március 9. német óra tanulók 5. a. feladatlap 90 perc feladatlap A tavasz (Der Früling) színes ceruza megoldása Hogyan öltözködsz óravázlat tavasszal? (Was ziehst du im Früling an?) Időjárás (Das Wetter) informatika óra 5. a számítógép Paint rajzok számítógép Tavaszi kép készítése Dombainé fénykép programok március 10. Komplex magyar óra Rotkainé 1. b. zenére való melléklet:2 képek CD Dramatikus, mozgás, mimika, óravázlat táblakép ritmusjátékok gesztus szókincsbővítés beszédgyakorlatok kreativitást fejlesztő március 11. gyakorlatok zenére magyar óra 5. d. Power Paint 90 perc projektor Tavasz 6 bemutató

7 Nemzeti ünnepünk szövegértés, feldolgozás Nemzeti zászló Tavaszi népszokások 5. d csoportmunka szöveg Dombainé ismeretszerzés a fénykép március 12. Nemzeti ünnepünk- 6. évfolyam 1-8 osztály neten ének, versmondás, melléklet:3 60 perc fénykép, zene ünnepély iskolai szinten osztályfőnök pedagógusok szövegmondás, műsor projektor 1-8. osztályig ei érdeklődő szülők tánc, hangszer, melléklet:5 Power Paint március 16. Osztályfőnöki 5. c bemutató Power Paint ismeretterjesztő Húsvéti ünnepkör és színes ceruza, szöveg népszokások toll, papír melléklet:1 Technika. Nyuszi és kicsinyei Dávidné 3.a március 17. Rajz óra Gyulainé 2. a tempera rajzok, képek zene madarak, festés és nyírás kartonlap olló angol óra Fehérné 5. c, 5. d csoportmunka és 90 perc plakátok szaktanterem Hogyan ünneplik a egyéni melléklet:1 nemzetek a húsvétot? 7

8 március 18. magyar óra 5. d egyéni munka feladatlapok bemutató Húsvét jelképei, csoport munka szokások kooperatív Biblia szövegalkotás kommunikáció manuális rajz óra:húsvét Dávidné csoportos és páros 90perc munka feladatlapok matematika:húsvét Gulyás V. 90 perc melléklet:4 március 19. természetismeret 5. c egyéni munka melléklet:3 Tavasz élőlényei csoport munka természetismeret Schindlerné 5. d kooperatív Tavasz élőlényei Időpont Tevékenység Felelős Résztvevők Módszer, eszköz Idő Dokumentum Erőforrás március 22. Magyar óra- szövegfeldolgozás- Mesél a tavaszi erdő Kocsisné 2. a kooperatív tanulás csoportmunka frontális munka időfa készítése fénykép táblakép Informatika óra 5. c Power Paint 10 perc Bemutató programok Tavasz ünnepei bemutató fénykép 8

9 A víz világnapja iskolarádió március 23. Rajzóra mozaikkép Polgár Judit 1. a faliújság melléklet: 1 csoportmunka 60 perc képek készítése + érdeklődő tojás mozaik Tojások tanulók Német óra Ostern 5. a feladatlap 90 perc feladatlap szaktanterem rejtvény szaktanár egyéni munka páros munka csoport munka technika: Tavaszvárás Dávidné 3.a március 24. tavaszi kép magyar óra 5. d egyéni munka 90 perc üdvözlőlapok Húsvét jelképei, csoport munka szokások kooperatív Biblia szövegalkotás Húsvéti ételek kommunikáció Üdvözlőlap szövegének manuális megfogalmazása egyéni munka projektkészítés 9

10 Rajz óra Húsvéti képek,ablakdíszek Schindlerné 6.a fénykép március 25. Technika óra Dávidné 3. a csoportmunka 90 perc képek táblakép Virágkoszorú készítése egyéni munka képalkotás Cd március 26. Rajz óra Dávidné 3. a egyéni 90 perc rajzok Madarak a természetben csoportmunka tavaszi virágok kooperatív tanulás egyéni március 29. Matematika Dávidné 3. a páros munka 3X Technika: 6.a fénykép tankonyha március 30. Húsvéti ételek, szokások magyar óra Edit Makóné 3. a kooperatív tanulás fénykép táblai kép Tavasszal kapcsolatos frontális szöveg zene szöveg feldolgozása, osztálymunka projektor szövegalkotás egyéni munka 10

11 Technika: Dávid Country-stílusú madár- március 31. ház készítése Tavaszváró projekt tanulók színpadi kellékek 90 perc forgatókönyv hangosítás zárónap Dávidné pedagógusok paravánok fényképek projektor Kocsisné szülők tojások CD vendégek VII. Erőforrások: Szaktantermek, szaktanárok A tanulók aktivitása VIII. Költségvetés: külön melléklet szerint IX. Értékelés: Az értékelés célja: Az ismeretek szintjén: a tapasztalatok, új fogalmak, összefüggések, tevékenységek megjelenése, megértése. A tanuló önmagához mért fejlődésének értékelése. Pozitív visszacsatolás a feladatvégzés során tapasztalt együttműködésről, nyitottságról, a gyűjtőmunka, az elkészített alkotások eredményéről, minőségéről, az átélt élményekről. 11

12 Ki értékel? Mit értékel? Mikor értékel? Hogyan értékel? Tanuló: Élmény, megértés, saját nyitottsága, új ismeretek magáról, társairól. A projekt végén Érzelmek kifejezése színekkel, taps intenzitás, arcjáték, Csoport: A csoportmunka feladatmegosztása, időtartama, az együttműködés élménye. A csoportfeladatok végén beszélgetés, szóbeli visszajelzés. Pedagógus: A feladatmegoldás, együttműködés, gyűjtőmunka, művészi kifejezés, elkészült alkotások. Szülő: Élmény, az elkészült alkotások kiállítása. Szóbeli visszajelzés. X. Tapasztalatok: A tanulók képességeinek, készségeinek változása A tanulók aktivitása, bevonhatósága A kollégák aktivitása Faliújság szemléltetés Záró rendezvények Az iskola honlapja XI. Várható eredmény: A gyerekek széles körűen megismerkedhetnek a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokkal, hagyományokkal. Fejlődnek ünneplési szokásaik, társaikkal való együttműködésük. A technikai tevékenységek során fontossá válik számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. Erősödik hagyománytiszteletük a hagyományok felelevenítésén, megismerésén keresztül. Bővül szókincsük, fejlődik olvasási, írási és szövegalkotási képességük az elolvasott, leírt, elmondott, lerajzolt produktumokon keresztül. 12

13 A csoportmunkákon keresztül javul együttműködési képességük, empatikus képességük. Módszertani ajánlás: A project olyan tevékenységekből áll, melyeken keresztül fejlődik a gyermekek ünnepek iránti érzékenysége. Bővülnek ismereteik a népszokások, hagyományok megismerésén keresztül. A pedagógus képet kaphat arról, hogy a családokban milyen szerepet töltenek be az ünnepek és az ezekre való felkészülés. Dokumentáljuk a folyamatot és a produktumokat. A technikai tevékenységek során lemérheti a pedagógus, hogy a gyerekek mennyire igényesek saját munkáikra, és valóban örömet akarnak- e szerezni az elkészült alkotásokkal. A közös munka során előtérbe helyeződik az ünnepekre való készülődés, a helyes ünneplés fontossága. XII. Kockázatok: A feladatba bevonhatók köre, aktivitása. A projekt zárása 13

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PROJEKTTERV CÉLOK felelősség az állatok iránt az állatokról szerzett ismeretek bővítése méltó

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt

Három hetet meghaladó projekt TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0023 A kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés megvalósítása Cegléd város innovatív intézményeiben. Három hetet meghaladó projekt TÁNC ÉS DRÁMA A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... A. Nyári napközis tábor a Pedagógiai program

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk - Projekt Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 hetet meghaladó projekt 2010. március 8-31. TÁMOP 3.14-08/2-2008-0002 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív

Részletesebben

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről

Részletesebben

Környezetismeret továbbképzés 2014. április 8. Kedvcsináló ötletek

Környezetismeret továbbképzés 2014. április 8. Kedvcsináló ötletek Kedvcsináló ötletek Itt a farsang (Szűcs József Általános Iskola Kiskunhalas) Projekt célja Közvetlen, fő célok: Farsangi ünnepkör ismereteinek bővítése, rendezése, rendszerezése Más népek karneváli szokásainak

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Témahét az iskola névadó hetének rendezvényeire 1 2 Témahét az iskola névadó hetének rendezvényeire Projektterv Iskolánkat

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 2013. Pedagógiai program Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5. 1. A pedagógiai program törvényi háttere 5. 2. Az iskola jogállása, tevékenysége

Részletesebben

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Erkölcstan tanmenet I. fejezet: Test és lélek Óra Téma, tananyag 1. I. téma Test és lélek Helyünk a világban

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

16 NAPOS PROJEKT IDEJE: 2014. DEC. 1-JÉTŐL DEC. 19 IG

16 NAPOS PROJEKT IDEJE: 2014. DEC. 1-JÉTŐL DEC. 19 IG TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0282 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Intézményekben 16 NAPOS PROJEKT IDEJE: 2014. DEC. 1-JÉTŐL DEC. 19 IG 1 Helyszín: Hajdúdorog, Szent Bazil Oktatási Központ

Részletesebben

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Jósika Miklós Általános Iskola 4552 Napkor, Kossuth u. 59. Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Önálló intézményi innováció a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében Készítette: Kovácsné Bárány Marianne

Részletesebben