HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT"

Átírás

1 HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT A VALLÁSI HAGYOMÁNYOKBAN Tanítás és tapasztalat A Magyar Vallástudományi Társaság, az SZTE Vallástudományi Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport konferenciája május SZTE BTK Kari Konferenciaterem Szeged, Egyetem u. 2

2 MÁJUS PÉNTEK Megnyitó Vajda Zoltán, SZTE BTK tudom nyos dék nhelyettes, Kovács Ábrahám, Magyar Vall studom nyi T rsas g főtitk r 1. szekció A szervező intézmények bemutatkozása: Magyar Vallástudományi Társaság, SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport Kovács Ábrahám, Máté-Tóth András, Povedák István A házasság és a papi nőtlenség hagyománya a mongol buddhizmusban Szilágyi Zsolt Házasság a görög kultúrkörben Schiller Vera Az északi germán isten, Loki és a párkapcsolatok Voigt Vilmos Hozzászólások, vita Ebédszünet 2. szekció Házassági felkészítés a katolikus egyház gyakorlatában Thorday Attila Házassági hirdetések genderkonstrukciós sajátosságai az Új Ember és más, nem valláshoz kapcsolódó sajtótermékekben Juhász Valéria A polgári házasság Magyarországon: érvek és ellenérvek Sarnyai Csaba Máté Hozzászólások, vita Szünet 2

3 3. szekció Nagyon is illett, hogy mindkét nem ott legyen A középkori ikonográfia emberpárjai Újvári Edit Puritán párkapcsolat a Paradicsomban. Milton Évája az exegetikai hagyomány tükrében Ittzés Gábor Hozzászólások, vita Szünet 4. szekció Atyád háza házasság és csoportidentitás viszonya az Ószövetségben Takács Kata Családok képviselete a századi székelyföldi rózsafüzér társulatokban Fábián Gabriella Nem a véletlen műve: párválasztás a XVIII. századi Morva Egyházban Szoboszlay György Az egyházi esküvő, mint átmeneti rítus Mihalec Gábor Hozzászólások, vita Szünet 5. szekció Fogyatékos csecsemők és rendellenességgel születő újszülöttek a családban a zsidó vallásjog szerint Berzsenyi Emese Az `Ibadah szellemisége az iszlám házasság koncepciójának Fodor István A pszichológiai tanácsadás valláslélektani szempontjai Kigyós Tamás Hozzászólások, vita tól Vacsora 3

4 MÁJUS SZOMBAT 6. szekció Házasság és párkapcsolat Jehova Tanúinak világképében Csippán Tamás Párkapcsolat és házasság a pünkösdi egyház hitében és gyakorlatában Rozgonyi Botond Család a Negyedik Világban Kiss Gabriella Hozzászólások, vita Szünet 7. szekció Polgári család - katolikus család Máté-Tóth András A házasság értelmezése a mai katolicizmusban az érvelés módszere Hoppál Bulcsú Az Egyház a családokért Szaplonczay Máté Hozzászólások, vita Zárszó 4

5 ABSZTRAKTOK Fogyatékos csecsemők és rendellenességgel születő újszülöttek a családban a zsidó vallásjog szerint Berzsenyi Emese Napjaink orvostechnikai fejlettsége mellet jelentős vita t rgya a fogyatékoss ggal vil gra jövő újszülöttek sorsa. Az olyan csecsemő, aki az ltal nos elv r sokhoz mérten valamilyen fogyatékkal születik nagyobb mértékben alakítja t egy h zasp r életét, mint egy ép kisbaba megérkezése. Magukat a szülőket is m ss teszi a közösségben és az elhat rolód s és befogad s különleges útjait mutatja meg sz mukra. Felfoghatj k az érintettek e feladatot mégoly sokféle képen, akkor is tudjuk és l tjuk, hogy a t rsadalom többségi h nyad nak tagjaiként egy bizonyos kissebség életét kell majd felv llalniuk. Ez egy olyan helyzet, ami jelentős módon v ltoztatja meg az érintett h zasp rok életét és sok esetben az egym shoz való viszony t is. Ezért többen gondolj k úgy, hogy ha a terhesség sor n bizonyoss v lik, hogy a születendő gyermek nem lesz teljesen egészséges, akkor nem merik v llalni a vele j ró nehézségeket. Szeretném előad somban a zsidó vall si jog, a halacha erre vonatkozó szab lyzóit bemutatni az abortusszal és az eutan zi val kapcsolatban. E téma doktori disszert cióm része, mely a fogyatékoss gtörténet (Disability History) néh ny évtizedes tudom ny t a vall störténet szemszögéből vizsg lja. Tém m a Fogyatékoss g története a vil gvall sokban. Házasság és párkapcsolat Jehova Tanúinak világképében Csippán Tamás Jehova Tanúi elsősorban vil gvége-tanít saik, vérhez való viszonyuk, valamint aktív missziós tevékenységük ltal v ltak és v lnak ismertté az utca embere sz m ra. B r haz nkban való megjelenésüket követően a megítélésük folyamatosan v ltozott, a 20. sz zad m sodik felében kialakult t rsadalomra veszélyes szekt ss g képe még mindig erőteljesen érezteti hat s t. A vall si konverzió és az azzal j ró sokszor radik lis életmódv lt s ltal ban a megtérő környezetének kisebb közösségeiben, különösen a csal dban v lik reflexió t rgy v. Előad somban össze kív nom foglalni a Tanúk t rsadalomhoz, p rkapcsolatokhoz, szexualit shoz és a hagyom nyos, valamint alternatív nemi szerepekhez való viszony t. Családok képviselete a századi székelyföldi rózsafüzér társulatokban Fábián Gabriella A közelmúltban felkutatott és összegzett levélt ri forr sok Gyergyószentmiklós mellett Székelyföld m s településein is igazolj k a rózsafüzér t rsulati forma 18. sz zad eleji meglétét. A nagyk szoni és a zetelaki egyh zközségben létrejött Rózsafüzér Testvérület törzskönyvének bejegyzései alapj n feltételezzük, hogy ezek fenn ll sa folyamatos lehetett a19. sz zad végi 5

6 tszervezésekig, amikor Élő Rózsafüzér t rsulatt alakultak. Az újabb szervezeti keret népszerűbbnek bizonyult, a sz zad fordulój n a székelyföldi pléb ni k 87%-ban mutatható ki jelenléte. A sz zad folyam n keletkezett összeír sok a tags g történeti vizsg lat t teszik lehetővé. Az előad s arra tesz kísérletet, hogy néh ny kiragadott példa alapj n r vil gítson a székelyföldi csal dok sz zadi rózsafüzér t rsulati képviseletére. Az `Ibadah szellemisége az iszlám házasság koncepciójának Fodor István Igen mark ns jelleggel él az a meggyökeresedett, destruktív hat sú toposz a nyugati kultúrkör(ök)ben, hogy az iszl mon belül, a nők elnyomat sban élnek. E megközelítés egyar nt kiterjed a nők h zass gon belüli kérdésköreire, az anyas gra avagy a viselkedésükre is. Ugyanakkor, ezek a vélemények felszínesek és teljesen inadekv tak, mivel az iszl m expressis verbis jelleggel expon lja a nők jogainak biztosít s t a h zass gon belül is. A nő, miként a férfi is, egy forr sból lett teremtve, így azonos lélekkel rendelkeznek, amely a nemek (és egyben az egész emberiség) közötti egyenlőséget hivatott reprezent lni, amelyet Mohamed, egy ikrek hasonlattal írt le, miként a nő és férfi kölcsönösen egym stól függnek. Az iszl m szent könyve, illetve a különféle prófétai hagyom nyok széles sk l j n egyar nt megjelenik, hogy a nők st tusz nak kiemelt szerepe van, amely tiszteletet követel meg. Mohamed próféta egyik korrel ló szavaival élve: A hívők között az a legtökéletesebb, aki viselkedésével és kedvességével a legjobb a felesége ir nt!" Ezek a tanít sok és parancsolatok transzcendens/kiemelt jellegűknél fogva kötelező jelleggel betartandóak, amely ltal, az `ibadah, azaz, az isteni szolg lat kivitelezése manifeszt lódik, amely az iszl m erkölcsi-etikai kódexének igen relev ns vonulat t képzi. A házasság értelmezése a mai katolicizmusban az érvelés módszere Hoppál Bulcsú Miért pont a h zass g és miért nem m s forma? Ez lehet a tradicion lis katolikus h zass g értelmezés mai kritikusainak fő kérdése, és valóban, a Katolikus Egyh z megannyi prob lkoz sa (a 2014-es rendkívüli szinódus, és majd a 2015-ös rendes szinódus) is pontosan azt a kérdést j rja körül, hogy lehet-e a különnemű p rok h zass g-intézménye mellett érvelni. Dolgozatomban azonban nem az érvekre és azok tartalm ra szeretnék r mutatni, hanem az érvelés milyenségére. Azaz, nem dogmatikai szempontú felekezettörténetet adok elő a h zass g intézménye értelmezésének tekintetében, hanem vall studom nyi szempontból vizsg lok egy módszert, és azt kérdezem, hogy a Katolikus Egyh z vall studom nyilag értelmezhető szempontokat alkalmaz-e vagy képtelen kilépni saj t felekezeti keretei közül. 6

7 Puritán párkapcsolat a Paradicsomban Milton Évája az exegetikai hagyomány tükrében Ittzés Gábor A par excellence purit n költő, John Milton életművében a h zass g és p rkapcsolat kérdésköre központi helyet foglal el. Nagy vihart kavaró ún. v l si pamfletjei ( ) mellett poszthumusz kiadott rendszeres teológi j ban (De Doctrina Christiana, 1825) is jelentős teret szentel a tém nak, amellyel prózai munk in túl költői műveiben is visszatérően foglalkozik. Főművében, Az elveszett Paradicsomban (1667/1674) Ád m és Éva kapcsolat n keresztül vizsg lja az eszményi p rkapcsolat lehetőségét. Ebben a nagyszab sú Genezis-parafr zisnak is tekinthető eposzban Milton költői eszközökkel kapcsolódik be a bibliai szövegértelmezés kérdéseinek tiszt z s ba. Felvillantva a téma t gabb összefüggéseit, előad somban elsősorban Milton költői-biblikus p rkapcsolat-értelmezésének néh ny meglepő részletét prób lom meg felt rni. Elemzésemben olyan mozzanatokat emelek ki, amelyekben kreatívan újraértelmezi az exegetikai hagyom nyt (kül. Gen 2,17/3,3 és 1Tim 2,14 kapcs n), és elsősorban a buk sért való felelősség szempontj ból a megszokottól eltérő módon br zolja Ád m és Éva viszony t, a prototipikus férfi-női kapcsolatot. Az előad s az OTKA K kutat si program t mogat s val készült. Házassági hirdetések genderkonstrukciós sajátosságai az Új Ember és más, nem valláshoz kapcsolódó sajtótermékekben Juhász Valéria A nőiség/nőség, férfiass g/férfiség sztereotípi i a p rkapcsolati hirdetésekben viszonylagosan letisztultan jelennek meg. A nemiség képzete ezekben a kontextusokban olyan kultur lis normakonstrukciókat követ, amely megjeleníti, hogy egy adott beszélőközösség hogyan viszonyul a nemekhez, hogyan jeleníti meg azokat. Négy, 2012-ben megjelent sajtótermékben (Magyar Nemzet, Népszabads g, Nők Lapja, Új Ember) vizsg ltam meg a t rskereső, illetve a h zass gi hirdetésekben a női és a férfi hirdetők ltal írt genderkonstrukciókat. Az Új Ember című lap vizsg latba von s val az volt a kutat si célom, hogy megtudjam, a lap profilja mennyire befoly solja a h zass gi hirdetések szövegeit: van-e különbség a keresztény, katolikus lapban megjelenő férfi-női identit skonstrukciók megalkot s ban, azaz a vall si dimenzió mely tém k (külső-belső tulajdons gok, lelki élet, anyagi dimenzió stb.) megjelenésében, illetve hi ny ban j tszik szerepet. Belép-e, és ha igen, hogyan a vall si dimenzió a p rkeresési elv r sba, vagy ezek a típusú szövegek annyira statikusnak mondhatóak, hogy a lap, illetve a lapok profilja nem gyakorol befoly st ezek tematikai struktúr j ra. 7

8 A pszichológiai tanácsadás valláslélektani szempontjai Kigyós Tamás A tan csadói folyamatokban sokszor felmerül, hogy az egyén életében, így a p rkapcsolati, vagy csal di rendszerben a vall soss g különös jelentőséggel bír. Előfordul, hogy vagy az érintett, vagy valaki m s sz m ra a vall s segít a problém kkal való megküzdésben, de az is, hogy bizonyos vall sos jelenségek megg tolj k azt, hogy a pszichológiai problém kat megoldj k. A ment lhigiéné történetében, és a mai pszichológi ban is megjelenik a vall si és a tudom nyos módszerek közti p rbeszéd, és az, hogy a különböző form k mit tanulhatnak egym stól. Az előad sban arra kérdésre keresem a v laszt, hogy a korszerű vall slélektani szemléletmód hogyan segítheti a tan csad si folyamatot, illetve, van-e olyan ltal nos észrevétel, amelyet meg lehet fogalmazni a vall s/vall soss g és a ment lhigiénés munka viszonylat ban. Család a Negyedik Világban Kiss Gabriella Az előad s az ATD (Aide { Toute Détresse, magyarul: Segítség Minden Nyomorús gban)- Negyedik Vil g Mozgalom csal d-fogalm nak jelentőségét és saj toss gait mutatja be. A m ra m r vil gméretűvé v lt Mozgalmat Joseph Wresinski francia pap alapította 1957-ben azzal a céllal, hogy az alapvetően megfosztotts gaival jellemezhető, mélyszegénységben élő emberek sz m ra a legalapvetőbb emberi jogok biztosít s val lehetővé tegye a t rsadalomba való visszatérést. Azt a prizm t, melyen keresztül a Mozgalom ltal képviselt ltal nos alapelvek elnyerik saj tos, konkrét értelmüket, a csal dok alkotj k. Wresinski meggyőződése szerint ugyanis a mindenétől megfosztott, nincstelen ember sz m ra a csal d az emberi méltós g megélésének egyetlen esélye: végső menedék, ahol elfogadj k, ahol megtal lja önazonoss g t. Sz m ra a csal d a szabads g kiz rólagos színtere, a személyiségromboló mindennapos konfliktusok ellenére. Ezért azt n a realit sokon alapuló csal d v lik a Mozgalom minden törekvésének nemcsak elsődleges színterévé, hanem egyben narratív j nak központi elemévé. Polgári család - katolikus család Máté-Tóth András A polg ri csal d t rsadalmi form ciója a XX. szd. hatvanas éveitől kezdve radik lis talakul son megy keresztül. A női foglalkoztatotts g felerősödése, az individu lis értékek jelentőségének növekedése, a keresztény eszmék t rsadalmi plauzibilit s nak csökkenése és sz mos m s hat s vezetett oda, hogy a mag tól értetődő csal dmodell megkérdőjeleződött, mag tól értetődőségét elveszítette. Ez a jelenség p rhuzamos a hagyom nyvezérelt értékrendszer és életvezetési modell hanyatl s val és a személyes döntésre alapuló modell terjedésével. P. L. Berger a vall sszociológia ma is élő doyenje és felesége Brigitte Berger ezzel a folyamattal nézett szembe éppen 30 évvel ezelőtt megjelent nagy sikerű munk j ban. A szociológus h zasp r helyzetértékelése és felvetései a mai csal ddal kapcsolatos nézetek vihar ban kiegyensúlyozott 8

9 szempontokat kín lnak nem csup n a szociológiai szakma, hanem a csal dért felelősséget érző laikusok sz m ra egyar nt. Az egyházi esküvő, mint átmeneti rítus Mihalec Gábor A lelkip sztor szerepéből adódóan, és az egyh zi kazu li k révén közelebb tud férkőzni a csal dokhoz azok legfontosabb életciklus-v lt sain l, mint b rmely m s segítő szakma képviselője (h zass gkötés, születés, gyermek kamaszkora, hal leset, stb.). Vajon ismeri-e ezeknek a helyzeteknek az tmeneti rítus jellegét, dinamik j t és a csal dok életében betöltendő szerepét? Tudja-e úgy ir nyítani az egyh zi szertart st, hogy az kataliz tora lehessen azoknak a lélektani folyamatoknak, amelyek ad adott életciklusban elengedhetetlenek a kapcsolatrendszer későbbi jó működése érdekében? Az előad s ezt a tém t j rja körbe az esküvői szertart s konkrét péld j n. Párkapcsolat és házasság a pünkösdi egyház hitében és gyakorlatában Rozgonyi Botond A pünkösdi teológia mint olyan nehezen értelmezhető, minthogy a pünkösdi mozgalom sem tanít s ban, sem gyakorlat ban nem egységes. Mégis megfigyelhetők bizonyos jellegzetességek, amelyek mellett beszélhetünk teológiai saj toss gokról. A pünkösdi mozgalom gyülekezetei alapvetően Istentől rendelt intézménynek tekintik a h zass got, mint egy férfi és egy nő Isten előtt kötött, életre szóló szövetségét. Ebből következően ellenzik az azonos neműek ltal kötött h zass g törvényi elfogad s t. A h zass gi elv l s kérdésében azt tartj k, hogy a h zass got Isten szerkesztette egybe, s azt ember nem v laszthatja szét. Azonban b rmely fél h zass gtörése jogalapot biztosít a m sik félnek a v l sra. Újabb fejlemény és kihív s a pünkösdi gyülekezetek sz m ra, hogy mit kezdjenek a t rsadalomban egyre ink bb elfogadott élett rsi kapcsolattal, tov bb hogyan kezeljék a h zass gon belüli erőszak kérdését, valamint a pünkösdi gyülekezetekben is egyre gyakrabban előforduló v l s és újrah zasod s kérdését. A polgári házasság Magyarországon: érvek és ellenérvek Sarnyai Csaba Máté Az ös egyh zpolitikai törvények alapkövét a h zass gi jog llami szab lyoz sa alkotta. Magyarorsz gon a felekezeteknek különféle h zass gi joga volt, és ez gyakran vezetet ellentétekhez h zass gi ügyekben. A polg ri jog llam megfelelő működéséhez szükség volt a h zass gi jog egységes llami szab lyoz s ra. A polg ri h zass g törvénytervezetének t rgyal sa közben felszínre bukkantak a m r régóta fenn lló h zass gi joggal kapcsolatos problém k. A h zass gi jog llami szab lyoz s nak kérdése az egész t rsadalomban éreztette 9

10 hat s t. Két t bor alakult ki. A h zass gi jog llami szab lyoz s nak ügye a t rsadalom minden rétegére befoly ssal volt és többnyire hangot is adtak véleményüknek. Tervezett előad somban polg ri h zass ggal kapcsolatos néh ny véleményt v zolok, amelyek a törvénytervezet hat s ra születtek meg 1892 és 1894 között és jól foglalj k össze a két t bor érveit. Fő forr sul a szélesebb közönségnek sz nt két t jékoztató kiadv nyt haszn lok, és a Katolikus Szemlében és a Kalocsai Néplapban a polg ri h zass ggal foglalkozó cikkeket. A t mogató érveket a Mi h t a polg ri h zass g? című - mai szóval élve - népszerűsítő kiadv ny alapj n igyekszem összefoglalni ennek a szerzője ismeretlen. A m sik t jékoztató füzet, amely az ellenérveket summ zza, a neves katolikus pap és egyh zjog sz, Aschenbrier Antal: A polg ri h zass gról című ír sa. Házasság a görög kultúrkörben Schiller Vera Előad somban a görög h zass g mitikus hagyom ny t ismertetem. Ebben a kultuszkörben a monog m h zass g volt a törvényes, de természetesnek vették a férjek törvénytelen kapcsolatait és az ezekből a kapcsolatokból sz rmazó gyermekeket, akik azonban soha nem lehettek egyenlőek a törvényes szülöttekkel, akikkel együtt nevelkedtek. Előad somban ennek eseteit részletezem. Ez a hagyom ny azt is megmutatja, hogy ezt a jelenséget a feleségek egy része nem nézte jó szemmel. Klütaimnésztr nak péld ul egyik oka volt Agamemnón megölésére a trójai h borúból zs km nyként- gyasként hazahozott kir lyl ny, Kasszandra, akit meg is gyilkol férjével együtt, sőt van olyan hagyom ny is, amely az ebből a kapcsolatból született gyerekek nevét is tudja, akiket Klüteimnésztra szintén megöl szüleivel együtt. Hermioné, Menelaosz l nya pedig férje, Neoptolemosz szeretőjét, Andromachét és a tőle született fi t akarja apja segítségével megölni, és a sikertelenség ut n elmenekül. Amikor azut n férjhez megy unokatestvéréhez, Oresztészhez, akkor m r nem b ntja annak féltestvérétől, Érigonétől született fi t. Valój ban teh t a monog m h zass g az egyértelműen elfogadott, de a törvénytelen kapcsolatot sem ítélik el. Ez a hagyom ny nem v ltozik meg a kereszténység kor ban sem. A monog m h zass g a törvényes, de a törvénytelen kapcsolatok sem elitélendőek. Érdekes viszont az a megítélés, ami a biz nci kultikus gyakorlatban az özvegyek újrah zasod s val kapcsolatos. Biz ncban ugyanis törvénytelennek tartj k a harmadik, de különösen a negyedik h zass got. Ez különösen feltűnő VI. (Bölcs) Leó ( ) biz nci cs sz r esetében. Ő ugyanis, jóllehet az egyh z m r a harmadik h zass got is törvénytelennek nevezte, negyedszer is megnősült, hogy a dinaszti j nak örököse szülessen. Ezért a h zass g ért az egyh z még hal la ut n is bűnösnek mondta, hab r ebből a h zass gból született fi t, VII. Konstantinos Porphürogennétost ( ) törvényesnek és cs sz rnak ismerte el. Az Egyház a családokért Szaplonczay Máté Egyre többen vélekednek úgy napjainkban, hogy v ls gban van a csal d intézménye. Korunk liberalizmusa, a túlzott individualizmus és a megfigyelhető materialista-konzumista szemlélet 10

11 valóban olyan t rsadalmat form ló erők, melyeket az Egyh z és az elkötelezett hívő ember nem hagyhat figyelmen kívül. Mégis érdemes feltennünk a kérdést, v ls gról van-e szó vagy csak v ltoz sról. Előad somban az elmúlt 15 évben végbement, csal dokkal kapcsolatos t rsadalmi v ltoz sokat vizsg lom. A téma aktualit s t nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen mindny jan észrevesszük a gyakran negatív tendenci kat. Jelen előad s jellege és terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden téren kimerítsük ezt a bőséges tém t, ezért vizsg lód somat bizonyos fontosabb aspektusok megfigyelésére szűkítettem le. Az összehasonlít s alapj ul az 1999-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar ltal kiadott A Boldogabb Csal dokért c. körlevelének, és a közelmúltban Ferenc p pa ltal összehívott vatik ni III. Rendkívüli Szinódus dokumentumainak hasonlós gait és különbözőségeit haszn lom. Az előad s főbb pontjai: a dokumentumok bemutat sa; a p rbeszédes jelleg fontoss g nak hangsúlyoz sa; az elv ltak-újrah zasodottak problémaköre és az ezekhez kapcsolódó vit k és lelkip sztori lehetőségek; a tömegkommunik ció szerepének felerősödése, jellegének v ltoz sai és az ezekben rejlő veszélyek. A házasság és a papi nőtlenség hagyománya a mongol buddhizmusban Szilágyi Zsolt Az elmúlt két és fél évtizedben ismét vir gkor t élő mongol buddhizmus h zass gra, p rkapcsolatra vonatkozó hagyom nya alapvetően a Buddha eredeti útmutat sain és belső- zsiai buddhizmus hagyom nyain nyugszik ugyan, de bizonyos tekintetben meglehetősen saj tos képet mutat. A Buddha tanít saiban beszélt a vil giak t rsas kapcsolatiról, az emberi kapcsolatok harmóni j ról, a h zast rsak egym ssal szemben v llat kötelezettségeiről, s a hívek ezeket az útmutat sokat követik. A l m kra vonatkozóan sokkal szigorúbb szab lyok érvényesek, hiszen a szerzetes életének lényege, hogy lemond a saj t vil gi szerepéről, nevéről, kinézetéről, tulajdon ról, sőt csal dj ról is. Ennek megfelelően a tibeti eredetű mongol buddhizmusban is külön kell v lasztanunk a vil gi híveknek adott útmutat sokat, szertart saikon, h zass gkötésükkor a buddhista l m ra rendelt szerepeket és feladatokat, illetve a szerzetesi életre v llalkozott l m kra vonatkozó előír sokat. Az esküvőnek itt nincs kialakult liturgi ja, elsősorban ink bb az adott területre, népességre vonatkozó hagyom nyok az ir nyadóak. A h zass gkötést az llami szervek előtt teszik hivataloss, a vall s nézőpontj ból az együttélés ink bb íratlan szab lyok szerint történik. A l ma szerepe a szertart sokon alapvetően megegyezik a belső- zsiai buddhizmus különböző területein. Meghat rozza a h zass gkötés időpontj t, részt vesz a szertart son, és bizonyos értelemben ir nyítja is azt, megjeleníti a szakr lis hagyom nyt. A tibeti buddhizmusban, különösen annak reform lt g ban, az erényes rend, a gelugpa hagyom ny ban a szerzetesi életre vonatkozó szab lyok között kiemelt szerepet j tszik a szerzetesi külön ll s, a cölib tus megtart sa is. A Congkhapa ltal bevezetett, a szerzetesi fegyelemre vonatkozó előír sok közül ez volt az egyik, ami legink bb befoly solta az egyh z későbbi életét. Bevezetése ut n a renden belül kiemelten fontos szerepe lett a reinkarn ciós tanoknak, az újj született l m k hagyom ny nak. Ezek a hagyom nyok az alapvetően gelugpa túlsúlyt mutató mai mongol buddhizmusban is jelen vannak, ugyanakkor gyakorlatilag a rend 17. sz zadi mongóliai térhódít s nak kezdeteitől megfigyelhetőek voltak olyan v ltoztat sok, melyek a férfi-nő kapcsolatra vonatkozó szigorú 11

12 szab lyok részbeni felold s t szolg lt k, és bizonyos értelemben imm r mint hagyom nyra, napjaink újj éledő mongol buddhizmus ban is hivatkoznak r juk. Részben ennek köszönhetően jelenleg a papi nőtlenségre vonatkozóan meglehetősen laza szab lyoz s van érvényben, aminek rendszere napjainkban l tszik konszenzusosan elfogadott v lni. Jelen előad s miközben röviden felvillantja, hogyan jelenik meg a mongol buddhista l ma a vil gi buddhista hívek csal di életében, azt kív nja bemutatni, hogy a mongol buddhizmusban a m sodik megtérés óta hogyan v ltoztak a szerzetesek csal di életére vonatkozó előír sok, ezeknek milyen történeti h tterük van, és jelenleg milyen helyzet tapasztalható a mongol buddhista t rsadalomban. Nem a véletlen műve: párválasztás a XVIII. századi Morva Egyházban Szoboszlay György Az előad s a p rv laszt s központi jelentőségével és szab lyoz s val kapcsolatos felfog sokat, valamint az ezekkel szembeni kritikai ll spontokat tekinti t a XVIII. sz zadi Morva Egyh zon belül. A sorshúz shoz, mint az isteni akarat közvetlen kifürkészésének instrumentum hoz való folyamod s köztudottan teljesen thatotta a Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ltal újj szervezett herrnhuti közösség híveinek egyh zi és mag néletét egyar nt. Nem volt ez alól kivétel a h zass g, a p rv laszt s terrénuma sem. A sorshúz snak a mag nélet megannyi területére való kiterjesztése alapvető szerepet j tszott a morva testvérek közösségét jellemző teokratikus jellegű korm nyz s fenntart s ban. Nem véletlen, hogy a XVIII. sz zad utolsó évtizedeitől kezdve egyre érezhetőbb ellen ll s figyelhető meg a hívek részéről a sorshúz s intézményéhez való ragaszkod ssal kapcsolatban és a hagyom nyoktól való elszakad sra ir nyuló törekvéseket elsőként a h zass gkötés, p rv laszt s szab lyoz s nak módj t érintő vit k kapcs n érhetjük tetten. A hatalomhoz való viszonyul s, szubordin ció és szabads g, hit és értelem, ide k és diszfunkcionalit s: a sorshúz s és p rv laszt s kontextus n belül az előad s alapvetően ezeket a kérdéseket kív nja érinteni, a XVIII. sz zadi morva testvérek egyh zi és mag néletének keretei között. Atyád háza házasság és csoportidentitás viszonya az Ószövetségben Takács Kata A h zass g az Ószövetség vil g ban a szűkebb és a t gabb értelemben vett csoport sz m ra az identit s kialakít s nak, illetve megőrzésének egyik fontos eszköze is volt. A saj tos t rsadalomszerkezet miatt az elsőszülött fiú különleges helyzetét jelzi a levir tus kialakul sa is. Ezt a h zass g különleges típusaként is értelmezhetjük. B r a levir tus nem volt ismeretlen az ókori Közel-Keleten, mégis a sok hasonlós g mellett egyedi saj toss gokkal is rendelkeznek az Ószövetségben (Gen 38. Rút 1-4) megjelenő esetei. Míg a kisebb csoportot érintő levir tus intézménye form j t és célj t tekintve lényegében azonos módon jelenik meg a különböző ószövetségi szövegekben, addig az idegen nővel kötött h zass gok elfogadotts g ról kialakult nézetek élesen különböznek a fogs g előtti és a fogs g ut ni ír sokban. A Gen 38. és Rút könyve 12

13 esetébe a levir tus és az idegen nővel kötött h zass g esete összefonódik. Azonban ezekben a szövegekben nem a nő törzsi hovatartoz sa az elsődleges, hanem a csal d, a kl n és a törzs hagyom nyainak és vagyon nak tov bbi sorsa. A vegyes h zass gok megítélésében Ezdr jelenti az éles fordulatot. Ez a v ltoz s összefügg a csoportidentit s alapjainak v ltoz s val. Az előad s a h zass g ószövetségi intézményének ltal nos kérdésein túl annak a vizsg lat ra is kitér, hogy milyen összefüggés llt fenn a csoportindentit s és a vegyes h zass g között, illetve a csoportidentit s szintjeit hogyan befoly solt k a h zass gok. Házassági felkészítés a katolikus egyház gyakorlatában Thorday Attila A katolikus egyh zban minden szentség felvételét előkészítés előzi meg. A megfelelő előkészítés minimum követelményeit az egyes egyh zmegyék külön szab lyozz k. A magyarorsz gi gyakorlat szerint a nagy létsz mú v rosi pléb ni kon (ahol évente esküvőt tartanak) 5-10 alkalomból lló csoportos felkészítést tartanak, ahol kevesebb esküvő van, ott néh ny alkalomból lló személyes felkészítést tart a lelkip sztor. Az egyh zjog szerint a helyi pléb nos felelőssége a h zass gra bocs jt s, így az ő hat skörébe tartozik a felkészítés megszervezése. A felkészítés nem a h zass gkötési szertart s menetének elgyakorl s ra szorítkozik (erre egyetlen alkalom elegendő), mint ink bb a keresztény értékrend szerint h zass g mibenlétét kív nja tiszt zni. Mivel több szempontból előnyösebb a csoportos felkészítés, így jelen előad somban annak gyakorlat ra reflekt lok. Előad somban egyrészt bemutatom a 8-10 alkalomból lló csoportfoglalkoz s tematik j t, valamint azon jól bev lt módszereket, melyek különben a felnőttképzésben is haszn latosak. Tekintve, hogy többnyire huszonéves fiatal p rok vesznek részt a felkészítésen, a tapasztalatok feldolgoz s ra nagy hangsúly kerül. Ennek megfelelően a pléb nos ltal felkért hitvalló h zasp rok saj t tapasztalataikat osztj k meg a h zass gra készülő jegyesp rokkal. Adott tém juknak megfelelően interaktív feladatokkal mozgatj k meg a résztvevőket, hogy saj t tapasztalataikat és elképzelésüket hozz k a felszínre. Az egyéni megfontol s, majd a p ron belüli megoszt s (bizonyos tém k kiscsoportos feldolgoz sra is módot adnak) segíti a h zass gra készülőket a felelős és érett döntés meghozatal ra, ugyanakkor előkészíti őket a h zass g mindennapjaiban szükséges kommunik ció begyakorl s ra. Mindezen felül a tapasztalt h zasp rok és az Egyh z tanít s t közvetítő lelkip sztor új t vlatokat is mutatnak a fiatal p rok sz m ra. A h zass gi felkészítésnek teh t pszichológiai és pedagógiai, valamint teológiai és erkölcsi vonatkoz sa is van. Nagyon is illett, hogy mindkét nem ott legyen A középkori ikonográfia emberpárjai Újvári Edit Az előad s a keresztény ikonogr fia szempontj ból vizsg lja a férfi és nő teljesség-jelentés br zol si hagyom ny t, amely a teológiai tanok alakul s val p rhuzamban, de a vizu lis kifejezőerő saj ts gainak megfelelően fejlődött. Az első emberp r és a tipológiai szimbolizmus logik ja mentén kiemelt Szűz M ria Krisztus mennyei p r megjelenítése a M ria megkoron z sa ikonogr fiai típuson sokat mondóan fejezi ki azt a nézetet, amelyet a nyugati 13

14 mariológia m ig legjelentősebb képviselője, Clairvaux-i Szent Bern t ( ) a következőképpen fogalmazott meg: Nagyon is illett, hogy mindkét nem ott legyen a helyre llít sn l, kik közül egyik sem hi nyzott a megront sn l. Az Ád m Éva és M ria Krisztus p ros a vizu lis megjelenítés logik ja mentén a szóbeli megfogalmaz sn l hangsúlyosabban v llalhatta fel a férfi és nő harmóni t kifejező együttesét, és egyben a középkor t rsadalmi szitu ciój nak megfelelő eszményi kir ly kir lynő p ros egyh zi legitim ciój t. Az északi germán isten, Loki és a párkapcsolatok Voigt Vilmos Minden vall s szab lyozza a p rkapcsolatokat (is). Van amit előír, van amit csak megtűr és van, amit tilt. Azonban igen gyakran az ilyen szövegek voltaképpen nem vall si jellegűek, hanem a törvényt fogalmazz k meg, mint péld ul az Ószövetségben. Azon ban vannak olyan szövegeink, amelyek nem-törvény-jellegűek. Ilyen péld ul az óizlandi Verses Edda egyik éneke, a Lokasenna, ami arról szól, hogy az istenek lakom j ra hívatlanul betoppan Loki, aki a jelenlevők mindegyikét sorra veszi és gúnyolja, p rkapcsolataikat kifog solva. A történet végén a feldühödött istenek elől elmenekül, m utolérik, megkötözik. Csak a vil g végén (ez a Ragnarök) szabadul ki egyéb szörnyű jelenségek közepette. Érdemes megfigyelni, milyen "p rkapcsolatokat" h nytorgat fel Loki, és az egész történet hogyan kapcsolódik a vil g elpusztul s nak eseményeihez. 14

HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT

HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT A VALLÁSI HAGYOMÁNYOKBAN Tanítás és tapasztalat A Magyar Vallástudományi Társaság, az SZTE Vallástudományi Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport konferenciája 2015.

Részletesebben

Ötletek és javaslatok a városrehabilitáció folyamatának menedzseléséhez

Ötletek és javaslatok a városrehabilitáció folyamatának menedzseléséhez Ötletek és javaslatok a városrehabilitáció folyamatának menedzseléséhez Egedy Tamás 1 Bevezetés Az elmúlt években a v roskutatók, tervezők, közgazd szok és politikusok Þ- gyelme egyre ink bb a lakónegyedekre

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

Józsefvárosban. Bevezetés

Józsefvárosban. Bevezetés Egy ébredő városrész részvételi típusú városmegújítás a Józsefvárosban Alföldi György Czeglédy Ákos Horváth Dániel 1 Bevezetés EgyüttműkšdŽs Žs t rsadalmi ržszvžtel a v rosmegújít sban így lehetne nžh

Részletesebben

Budapest és Lipcse közigazgatási beosztása, mint a rendszerváltozás utáni városfejlődés jelentős tényezője

Budapest és Lipcse közigazgatási beosztása, mint a rendszerváltozás utáni városfejlődés jelentős tényezője Budapest és Lipcse közigazgatási beosztása, mint a rendszerváltozás utáni városfejlődés jelentős tényezője Dövényi Zoltán 1 Ulrich Knabe 2 1990 ut n a lipcsei v rosržgió gazdas gi Žs t rsadalmi fejlődžsžre

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

Regionális politika és városrehabilitáció 1

Regionális politika és városrehabilitáció 1 Regionális politika és városrehabilitáció 1 Baráth Gabriella 2 Szépvölgyi Ákos 3 A v rosok belső megújít sa, a komplex szemlžletű, gazdas gi, t rsadalmi, kšrnyezeti Žs Þzikai szempontokat is ŽrvŽnyesítő

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Andragógusképzés haz nkban

Andragógusképzés haz nkban Andragógusképzés haz nkban Sári Mihály: Európa versenyhelyzetben: társadalmi kihívásokra válaszoló képzések Az emberiség XX. sz zad m sodik felében bekövetkezett történetében mark ns új jegyek - a t rsadalmak

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Dr. Siposné Dr. Heré di Erika: Magánjogi alapok Polgári jog. (Nemzetközi kapcsolatok szak)

Dr. Siposné Dr. Heré di Erika: Magánjogi alapok Polgári jog. (Nemzetközi kapcsolatok szak) Dr. Siposné Dr. Heré di Erika: Magánjogi alapok Polgári jog (Nemzetközi kapcsolatok szak) 1 SZÉCHENYI ISTVÁ N EGYETEM Távoktatási tagozat 2 1. A polgári jog fogalma I. Bevezeté s a polgári jogi tanulmányokba

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Tá voktatá si segédlet

Tá voktatá si segédlet Tá voktatá si Segédlet Dr. Pá nczél Zoltá n Csomagolá stechnika Széchényi Istvá n Főiskola Győr 1996 1 1. Csomagolá si alapismeretek A vilá gon mindig nagyobb tá volsá got kell közbensőá llomá sok közbeiktatá

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány

Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány II. évfolyam 1. szám 2008. március ISSN 1789-3569 Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Demokrácia és felnőttképzés... 5 Hahner Péter: A demokrácia fogalmának

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se

TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se Kƒzbeszerz si rtes t sz ma: 2014/98 Beszerz s t rgya: Szolg ltat smegrendel s Hirdetm ny t pusa: T j koztat az elj r s eredm ny rƒl (1-es minta)/k /2013.07.01 K

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A TÓ. Hajléktalan emberek Magyarország nagyvárosaiban február 3-án. F Hajléktalan népszámlálás Budapest

A TÓ. Hajléktalan emberek Magyarország nagyvárosaiban február 3-án. F Hajléktalan népszámlálás Budapest A TÓ Hajléktalan emberek Magyarország nagyvárosaiban 28. február 3-án F3 28 Hajléktalan népszámlálás 28. 28. február 2-án este minden regisztrátornak jelentkező önkéntes (páros) kapott egy dossziét, az

Részletesebben

TEE Eger, Kertalja u. szennyv zcsatorna, v zvezet k, csapad k

TEE Eger, Kertalja u. szennyv zcsatorna, v zvezet k, csapad k TEE Eger, Kertalja u. szennyv zcsatorna, v zvezet k, csapad k ereszcsatorna bekƒt sek p t se p t si munka Kƒzbeszerz si rtes t sz ma: 2014/71 Beszerz s t rgya: p t si beruhƒzƒs Hirdetm ny t pusa: Tƒj koztat

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

Bevásárlóközpontok Budapesten és Lipcsében: a városfejlődés új irányai

Bevásárlóközpontok Budapesten és Lipcsében: a városfejlődés új irányai Bevásárlóközpontok Budapesten és Lipcsében: a városfejlődés új irányai Maike Hoppmann 1 Kurtán Lajos 2 A rendszerv ltoz s ut n a gazdas gi talakul s a (kis)kereskedelem területi struktúr j ra is jelentős

Részletesebben

A barnamezők ké rdé skö ré nek, jogi gazdasá gi é s kö r- nyezetvé delmi vizsgá lata, külö nö s tekintettel a Borsod megyei ré gióra

A barnamezők ké rdé skö ré nek, jogi gazdasá gi é s kö r- nyezetvé delmi vizsgá lata, külö nö s tekintettel a Borsod megyei ré gióra Horvá th Gergely Szabó Ibolya, Szacsuri Gá bor A barnamezők ké rdé skö ré nek, jogi gazdasá gi é s kö r- nyezetvé delmi vizsgá lata, külö nö s tekintettel a Borsod megyei ré gióra EMLA Alapítvá ny a Kö

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A biztonságpolitika új kérdései a globális világban. Dr. Kondorosi Ferenc

A biztonságpolitika új kérdései a globális világban. Dr. Kondorosi Ferenc A biztonságpolitika új kérdései a globális világban Dr. Kondorosi Ferenc I. AZ ÚJ VILÁGREND Az új vil grend fogalm nak haszn lata az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, és Cecil Rhodes nevéhez kötik, aki

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A migráció és a felnőttkori tanulás összefüggései

A migráció és a felnőttkori tanulás összefüggései Pordány Sarolta: A migráció és a felnőttkori tanulás összefüggései A tanulm nyban a migr cióval kapcsolatos stratégiai dokumentumok és kutat sok alapj n elemezzük a migr ció és az életen t tartó tanul

Részletesebben

Facilitáció a felnőttképzésben

Facilitáció a felnőttképzésben Dobos Ágota: I. Bevezetés Facilitáció a felnőttképzésben A facilit ció kérdését a tréner/facilit tor szerepe szempontj ból vizsg lva az interaktív tréningek nyújtotta mozg stér különösen alkalmasnak tűnik

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13 RA-N t pus termosztatikus szelepek elñobe ll t ssal EN 215-1 HD 1215-2 Alkalmaz s Egyenes szelep Sarokszelep Tér-sarok UK sarokszelep Az RA-N t pus szeleptesteket k tcs ves, szivatty s t vhñoell t vagy

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2008

Közhasznúsági Beszámoló 2008 Közhasznúsági Beszámoló 2008 Hallatlan Alapítvány Adószám: 18187128-1 42 Tartalom: Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3. Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Társadalmi. ció. Tranzíci. ban (2006) gazdaságigi stabilizáci. 1. Makrogazdas. telekkel 2. Liberalizáci

Társadalmi. ció. Tranzíci. ban (2006) gazdaságigi stabilizáci. 1. Makrogazdas. telekkel 2. Liberalizáci Gábrity Molnár r Irén: Társadalmi mozgások Tranzíci ció Szerbiában ban Munkaerő migráci ció (2006) Gazdasági reformcsomagok Szerbiában ban 2000-től: 1. Makrogazdas gazdaságigi stabilizáci ció piaci feltételekkel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2016. (II. 25.), 29/2016. (II. 25.), 30/2016. (II. 25.) határozataival döntött

Részletesebben

Tanuló városok A vezetés élménye

Tanuló városok A vezetés élménye Zalay Szabolcs: Tanuló városok A vezetés élménye A kultúra közvetítése Magyarorsz gon nincs még tanuló v ros, abban az értelemben, ahogy a vil gon m r sokfelé, szervezeti formaként, de nagyon is gyakorlatias

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A testületi határozatokat maradéktalanul végrehajtottuk«,

A testületi határozatokat maradéktalanul végrehajtottuk«, Tisztelt Városi Tanács! Az osztály tevékenységéről legutóbb az 1983* szeptember 30.án tartott tanácsülésen adtam számot. E tanácsülésen osztályunk munkáját határozatilag elismerte a tanács a Határozatában

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

Változó városimázs a városmarketing lehetőségei 1

Változó városimázs a városmarketing lehetőségei 1 Változó városimázs a városmarketing lehetőségei 1 Kovács Zoltán 2 Monika Micheel 3 A városimázs-kutatás jelentősége Az al bbi rövid tanulm ny két poszt-szocialista v ros, Budapest és Lipcse im zs nak v

Részletesebben

multietnikus Vajdaságban rsaság Etnikai Kisebbségkutat Kisebbségkutat gkutató Munkacsoportja ban c. konferencia 24. 2007. november 23-24.

multietnikus Vajdaságban rsaság Etnikai Kisebbségkutat Kisebbségkutat gkutató Munkacsoportja ban c. konferencia 24. 2007. november 23-24. A Magyar Szociológiai TársasT rsaság Etnikai Kisebbségkutat gkutató Szakosztálya és s a Pécsi P Akadémiai Bizottság Kisebbségkutat gkutató Munkacsoportja szervezésében Vallás és s etnikum Közép-K Európában

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Helyzetkép a magyar és német lakótelepekről budapesti és lipcsei esettanulmányok

Helyzetkép a magyar és német lakótelepekről budapesti és lipcsei esettanulmányok Helyzetkép a magyar és német lakótelepekről budapesti és lipcsei esettanulmányok Egedy Tamás 1 Bevezetés Európa keleti és nyugati felének lakótelepei között legal bbis építészeti szempontból sokkal több

Részletesebben

Nyugat-Magyarorsz gi Egyetem

Nyugat-Magyarorsz gi Egyetem Nyugat-Magyarorsz gi Egyetem Doktori ŽrtekezŽs tžzisei Fav zas ŽpŸletek ny ri h komfortja Magyarorsz gon Szab PŽter Sopron 2001 A tžm hoz kapcsol d el ad sok: Doktori Iskola: Faanyagtudom nyok Žs Technol

Részletesebben