HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT"

Átírás

1 HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT A VALLÁSI HAGYOMÁNYOKBAN Tanítás és tapasztalat A Magyar Vallástudományi Társaság, az SZTE Vallástudományi Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport konferenciája május SZTE BTK Kari Konferenciaterem Szeged, Egyetem u. 2

2 MÁJUS PÉNTEK Megnyitó Vajda Zoltán, SZTE BTK tudom nyos dék nhelyettes, Kovács Ábrahám, Magyar Vall studom nyi T rsas g főtitk r 1. szekció A szervező intézmények bemutatkozása: Magyar Vallástudományi Társaság, SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport Kovács Ábrahám, Máté-Tóth András, Povedák István A házasság és a papi nőtlenség hagyománya a mongol buddhizmusban Szilágyi Zsolt Házasság a görög kultúrkörben Schiller Vera Az északi germán isten, Loki és a párkapcsolatok Voigt Vilmos Hozzászólások, vita Ebédszünet 2. szekció Házassági felkészítés a katolikus egyház gyakorlatában Thorday Attila Házassági hirdetések genderkonstrukciós sajátosságai az Új Ember és más, nem valláshoz kapcsolódó sajtótermékekben Juhász Valéria A polgári házasság Magyarországon: érvek és ellenérvek Sarnyai Csaba Máté Hozzászólások, vita Szünet 2

3 3. szekció Nagyon is illett, hogy mindkét nem ott legyen A középkori ikonográfia emberpárjai Újvári Edit Puritán párkapcsolat a Paradicsomban. Milton Évája az exegetikai hagyomány tükrében Ittzés Gábor Hozzászólások, vita Szünet 4. szekció Atyád háza házasság és csoportidentitás viszonya az Ószövetségben Takács Kata Családok képviselete a századi székelyföldi rózsafüzér társulatokban Fábián Gabriella Nem a véletlen műve: párválasztás a XVIII. századi Morva Egyházban Szoboszlay György Az egyházi esküvő, mint átmeneti rítus Mihalec Gábor Hozzászólások, vita Szünet 5. szekció Fogyatékos csecsemők és rendellenességgel születő újszülöttek a családban a zsidó vallásjog szerint Berzsenyi Emese Az `Ibadah szellemisége az iszlám házasság koncepciójának Fodor István A pszichológiai tanácsadás valláslélektani szempontjai Kigyós Tamás Hozzászólások, vita tól Vacsora 3

4 MÁJUS SZOMBAT 6. szekció Házasság és párkapcsolat Jehova Tanúinak világképében Csippán Tamás Párkapcsolat és házasság a pünkösdi egyház hitében és gyakorlatában Rozgonyi Botond Család a Negyedik Világban Kiss Gabriella Hozzászólások, vita Szünet 7. szekció Polgári család - katolikus család Máté-Tóth András A házasság értelmezése a mai katolicizmusban az érvelés módszere Hoppál Bulcsú Az Egyház a családokért Szaplonczay Máté Hozzászólások, vita Zárszó 4

5 ABSZTRAKTOK Fogyatékos csecsemők és rendellenességgel születő újszülöttek a családban a zsidó vallásjog szerint Berzsenyi Emese Napjaink orvostechnikai fejlettsége mellet jelentős vita t rgya a fogyatékoss ggal vil gra jövő újszülöttek sorsa. Az olyan csecsemő, aki az ltal nos elv r sokhoz mérten valamilyen fogyatékkal születik nagyobb mértékben alakítja t egy h zasp r életét, mint egy ép kisbaba megérkezése. Magukat a szülőket is m ss teszi a közösségben és az elhat rolód s és befogad s különleges útjait mutatja meg sz mukra. Felfoghatj k az érintettek e feladatot mégoly sokféle képen, akkor is tudjuk és l tjuk, hogy a t rsadalom többségi h nyad nak tagjaiként egy bizonyos kissebség életét kell majd felv llalniuk. Ez egy olyan helyzet, ami jelentős módon v ltoztatja meg az érintett h zasp rok életét és sok esetben az egym shoz való viszony t is. Ezért többen gondolj k úgy, hogy ha a terhesség sor n bizonyoss v lik, hogy a születendő gyermek nem lesz teljesen egészséges, akkor nem merik v llalni a vele j ró nehézségeket. Szeretném előad somban a zsidó vall si jog, a halacha erre vonatkozó szab lyzóit bemutatni az abortusszal és az eutan zi val kapcsolatban. E téma doktori disszert cióm része, mely a fogyatékoss gtörténet (Disability History) néh ny évtizedes tudom ny t a vall störténet szemszögéből vizsg lja. Tém m a Fogyatékoss g története a vil gvall sokban. Házasság és párkapcsolat Jehova Tanúinak világképében Csippán Tamás Jehova Tanúi elsősorban vil gvége-tanít saik, vérhez való viszonyuk, valamint aktív missziós tevékenységük ltal v ltak és v lnak ismertté az utca embere sz m ra. B r haz nkban való megjelenésüket követően a megítélésük folyamatosan v ltozott, a 20. sz zad m sodik felében kialakult t rsadalomra veszélyes szekt ss g képe még mindig erőteljesen érezteti hat s t. A vall si konverzió és az azzal j ró sokszor radik lis életmódv lt s ltal ban a megtérő környezetének kisebb közösségeiben, különösen a csal dban v lik reflexió t rgy v. Előad somban össze kív nom foglalni a Tanúk t rsadalomhoz, p rkapcsolatokhoz, szexualit shoz és a hagyom nyos, valamint alternatív nemi szerepekhez való viszony t. Családok képviselete a századi székelyföldi rózsafüzér társulatokban Fábián Gabriella A közelmúltban felkutatott és összegzett levélt ri forr sok Gyergyószentmiklós mellett Székelyföld m s településein is igazolj k a rózsafüzér t rsulati forma 18. sz zad eleji meglétét. A nagyk szoni és a zetelaki egyh zközségben létrejött Rózsafüzér Testvérület törzskönyvének bejegyzései alapj n feltételezzük, hogy ezek fenn ll sa folyamatos lehetett a19. sz zad végi 5

6 tszervezésekig, amikor Élő Rózsafüzér t rsulatt alakultak. Az újabb szervezeti keret népszerűbbnek bizonyult, a sz zad fordulój n a székelyföldi pléb ni k 87%-ban mutatható ki jelenléte. A sz zad folyam n keletkezett összeír sok a tags g történeti vizsg lat t teszik lehetővé. Az előad s arra tesz kísérletet, hogy néh ny kiragadott példa alapj n r vil gítson a székelyföldi csal dok sz zadi rózsafüzér t rsulati képviseletére. Az `Ibadah szellemisége az iszlám házasság koncepciójának Fodor István Igen mark ns jelleggel él az a meggyökeresedett, destruktív hat sú toposz a nyugati kultúrkör(ök)ben, hogy az iszl mon belül, a nők elnyomat sban élnek. E megközelítés egyar nt kiterjed a nők h zass gon belüli kérdésköreire, az anyas gra avagy a viselkedésükre is. Ugyanakkor, ezek a vélemények felszínesek és teljesen inadekv tak, mivel az iszl m expressis verbis jelleggel expon lja a nők jogainak biztosít s t a h zass gon belül is. A nő, miként a férfi is, egy forr sból lett teremtve, így azonos lélekkel rendelkeznek, amely a nemek (és egyben az egész emberiség) közötti egyenlőséget hivatott reprezent lni, amelyet Mohamed, egy ikrek hasonlattal írt le, miként a nő és férfi kölcsönösen egym stól függnek. Az iszl m szent könyve, illetve a különféle prófétai hagyom nyok széles sk l j n egyar nt megjelenik, hogy a nők st tusz nak kiemelt szerepe van, amely tiszteletet követel meg. Mohamed próféta egyik korrel ló szavaival élve: A hívők között az a legtökéletesebb, aki viselkedésével és kedvességével a legjobb a felesége ir nt!" Ezek a tanít sok és parancsolatok transzcendens/kiemelt jellegűknél fogva kötelező jelleggel betartandóak, amely ltal, az `ibadah, azaz, az isteni szolg lat kivitelezése manifeszt lódik, amely az iszl m erkölcsi-etikai kódexének igen relev ns vonulat t képzi. A házasság értelmezése a mai katolicizmusban az érvelés módszere Hoppál Bulcsú Miért pont a h zass g és miért nem m s forma? Ez lehet a tradicion lis katolikus h zass g értelmezés mai kritikusainak fő kérdése, és valóban, a Katolikus Egyh z megannyi prob lkoz sa (a 2014-es rendkívüli szinódus, és majd a 2015-ös rendes szinódus) is pontosan azt a kérdést j rja körül, hogy lehet-e a különnemű p rok h zass g-intézménye mellett érvelni. Dolgozatomban azonban nem az érvekre és azok tartalm ra szeretnék r mutatni, hanem az érvelés milyenségére. Azaz, nem dogmatikai szempontú felekezettörténetet adok elő a h zass g intézménye értelmezésének tekintetében, hanem vall studom nyi szempontból vizsg lok egy módszert, és azt kérdezem, hogy a Katolikus Egyh z vall studom nyilag értelmezhető szempontokat alkalmaz-e vagy képtelen kilépni saj t felekezeti keretei közül. 6

7 Puritán párkapcsolat a Paradicsomban Milton Évája az exegetikai hagyomány tükrében Ittzés Gábor A par excellence purit n költő, John Milton életművében a h zass g és p rkapcsolat kérdésköre központi helyet foglal el. Nagy vihart kavaró ún. v l si pamfletjei ( ) mellett poszthumusz kiadott rendszeres teológi j ban (De Doctrina Christiana, 1825) is jelentős teret szentel a tém nak, amellyel prózai munk in túl költői műveiben is visszatérően foglalkozik. Főművében, Az elveszett Paradicsomban (1667/1674) Ád m és Éva kapcsolat n keresztül vizsg lja az eszményi p rkapcsolat lehetőségét. Ebben a nagyszab sú Genezis-parafr zisnak is tekinthető eposzban Milton költői eszközökkel kapcsolódik be a bibliai szövegértelmezés kérdéseinek tiszt z s ba. Felvillantva a téma t gabb összefüggéseit, előad somban elsősorban Milton költői-biblikus p rkapcsolat-értelmezésének néh ny meglepő részletét prób lom meg felt rni. Elemzésemben olyan mozzanatokat emelek ki, amelyekben kreatívan újraértelmezi az exegetikai hagyom nyt (kül. Gen 2,17/3,3 és 1Tim 2,14 kapcs n), és elsősorban a buk sért való felelősség szempontj ból a megszokottól eltérő módon br zolja Ád m és Éva viszony t, a prototipikus férfi-női kapcsolatot. Az előad s az OTKA K kutat si program t mogat s val készült. Házassági hirdetések genderkonstrukciós sajátosságai az Új Ember és más, nem valláshoz kapcsolódó sajtótermékekben Juhász Valéria A nőiség/nőség, férfiass g/férfiség sztereotípi i a p rkapcsolati hirdetésekben viszonylagosan letisztultan jelennek meg. A nemiség képzete ezekben a kontextusokban olyan kultur lis normakonstrukciókat követ, amely megjeleníti, hogy egy adott beszélőközösség hogyan viszonyul a nemekhez, hogyan jeleníti meg azokat. Négy, 2012-ben megjelent sajtótermékben (Magyar Nemzet, Népszabads g, Nők Lapja, Új Ember) vizsg ltam meg a t rskereső, illetve a h zass gi hirdetésekben a női és a férfi hirdetők ltal írt genderkonstrukciókat. Az Új Ember című lap vizsg latba von s val az volt a kutat si célom, hogy megtudjam, a lap profilja mennyire befoly solja a h zass gi hirdetések szövegeit: van-e különbség a keresztény, katolikus lapban megjelenő férfi-női identit skonstrukciók megalkot s ban, azaz a vall si dimenzió mely tém k (külső-belső tulajdons gok, lelki élet, anyagi dimenzió stb.) megjelenésében, illetve hi ny ban j tszik szerepet. Belép-e, és ha igen, hogyan a vall si dimenzió a p rkeresési elv r sba, vagy ezek a típusú szövegek annyira statikusnak mondhatóak, hogy a lap, illetve a lapok profilja nem gyakorol befoly st ezek tematikai struktúr j ra. 7

8 A pszichológiai tanácsadás valláslélektani szempontjai Kigyós Tamás A tan csadói folyamatokban sokszor felmerül, hogy az egyén életében, így a p rkapcsolati, vagy csal di rendszerben a vall soss g különös jelentőséggel bír. Előfordul, hogy vagy az érintett, vagy valaki m s sz m ra a vall s segít a problém kkal való megküzdésben, de az is, hogy bizonyos vall sos jelenségek megg tolj k azt, hogy a pszichológiai problém kat megoldj k. A ment lhigiéné történetében, és a mai pszichológi ban is megjelenik a vall si és a tudom nyos módszerek közti p rbeszéd, és az, hogy a különböző form k mit tanulhatnak egym stól. Az előad sban arra kérdésre keresem a v laszt, hogy a korszerű vall slélektani szemléletmód hogyan segítheti a tan csad si folyamatot, illetve, van-e olyan ltal nos észrevétel, amelyet meg lehet fogalmazni a vall s/vall soss g és a ment lhigiénés munka viszonylat ban. Család a Negyedik Világban Kiss Gabriella Az előad s az ATD (Aide { Toute Détresse, magyarul: Segítség Minden Nyomorús gban)- Negyedik Vil g Mozgalom csal d-fogalm nak jelentőségét és saj toss gait mutatja be. A m ra m r vil gméretűvé v lt Mozgalmat Joseph Wresinski francia pap alapította 1957-ben azzal a céllal, hogy az alapvetően megfosztotts gaival jellemezhető, mélyszegénységben élő emberek sz m ra a legalapvetőbb emberi jogok biztosít s val lehetővé tegye a t rsadalomba való visszatérést. Azt a prizm t, melyen keresztül a Mozgalom ltal képviselt ltal nos alapelvek elnyerik saj tos, konkrét értelmüket, a csal dok alkotj k. Wresinski meggyőződése szerint ugyanis a mindenétől megfosztott, nincstelen ember sz m ra a csal d az emberi méltós g megélésének egyetlen esélye: végső menedék, ahol elfogadj k, ahol megtal lja önazonoss g t. Sz m ra a csal d a szabads g kiz rólagos színtere, a személyiségromboló mindennapos konfliktusok ellenére. Ezért azt n a realit sokon alapuló csal d v lik a Mozgalom minden törekvésének nemcsak elsődleges színterévé, hanem egyben narratív j nak központi elemévé. Polgári család - katolikus család Máté-Tóth András A polg ri csal d t rsadalmi form ciója a XX. szd. hatvanas éveitől kezdve radik lis talakul son megy keresztül. A női foglalkoztatotts g felerősödése, az individu lis értékek jelentőségének növekedése, a keresztény eszmék t rsadalmi plauzibilit s nak csökkenése és sz mos m s hat s vezetett oda, hogy a mag tól értetődő csal dmodell megkérdőjeleződött, mag tól értetődőségét elveszítette. Ez a jelenség p rhuzamos a hagyom nyvezérelt értékrendszer és életvezetési modell hanyatl s val és a személyes döntésre alapuló modell terjedésével. P. L. Berger a vall sszociológia ma is élő doyenje és felesége Brigitte Berger ezzel a folyamattal nézett szembe éppen 30 évvel ezelőtt megjelent nagy sikerű munk j ban. A szociológus h zasp r helyzetértékelése és felvetései a mai csal ddal kapcsolatos nézetek vihar ban kiegyensúlyozott 8

9 szempontokat kín lnak nem csup n a szociológiai szakma, hanem a csal dért felelősséget érző laikusok sz m ra egyar nt. Az egyházi esküvő, mint átmeneti rítus Mihalec Gábor A lelkip sztor szerepéből adódóan, és az egyh zi kazu li k révén közelebb tud férkőzni a csal dokhoz azok legfontosabb életciklus-v lt sain l, mint b rmely m s segítő szakma képviselője (h zass gkötés, születés, gyermek kamaszkora, hal leset, stb.). Vajon ismeri-e ezeknek a helyzeteknek az tmeneti rítus jellegét, dinamik j t és a csal dok életében betöltendő szerepét? Tudja-e úgy ir nyítani az egyh zi szertart st, hogy az kataliz tora lehessen azoknak a lélektani folyamatoknak, amelyek ad adott életciklusban elengedhetetlenek a kapcsolatrendszer későbbi jó működése érdekében? Az előad s ezt a tém t j rja körbe az esküvői szertart s konkrét péld j n. Párkapcsolat és házasság a pünkösdi egyház hitében és gyakorlatában Rozgonyi Botond A pünkösdi teológia mint olyan nehezen értelmezhető, minthogy a pünkösdi mozgalom sem tanít s ban, sem gyakorlat ban nem egységes. Mégis megfigyelhetők bizonyos jellegzetességek, amelyek mellett beszélhetünk teológiai saj toss gokról. A pünkösdi mozgalom gyülekezetei alapvetően Istentől rendelt intézménynek tekintik a h zass got, mint egy férfi és egy nő Isten előtt kötött, életre szóló szövetségét. Ebből következően ellenzik az azonos neműek ltal kötött h zass g törvényi elfogad s t. A h zass gi elv l s kérdésében azt tartj k, hogy a h zass got Isten szerkesztette egybe, s azt ember nem v laszthatja szét. Azonban b rmely fél h zass gtörése jogalapot biztosít a m sik félnek a v l sra. Újabb fejlemény és kihív s a pünkösdi gyülekezetek sz m ra, hogy mit kezdjenek a t rsadalomban egyre ink bb elfogadott élett rsi kapcsolattal, tov bb hogyan kezeljék a h zass gon belüli erőszak kérdését, valamint a pünkösdi gyülekezetekben is egyre gyakrabban előforduló v l s és újrah zasod s kérdését. A polgári házasság Magyarországon: érvek és ellenérvek Sarnyai Csaba Máté Az ös egyh zpolitikai törvények alapkövét a h zass gi jog llami szab lyoz sa alkotta. Magyarorsz gon a felekezeteknek különféle h zass gi joga volt, és ez gyakran vezetet ellentétekhez h zass gi ügyekben. A polg ri jog llam megfelelő működéséhez szükség volt a h zass gi jog egységes llami szab lyoz s ra. A polg ri h zass g törvénytervezetének t rgyal sa közben felszínre bukkantak a m r régóta fenn lló h zass gi joggal kapcsolatos problém k. A h zass gi jog llami szab lyoz s nak kérdése az egész t rsadalomban éreztette 9

10 hat s t. Két t bor alakult ki. A h zass gi jog llami szab lyoz s nak ügye a t rsadalom minden rétegére befoly ssal volt és többnyire hangot is adtak véleményüknek. Tervezett előad somban polg ri h zass ggal kapcsolatos néh ny véleményt v zolok, amelyek a törvénytervezet hat s ra születtek meg 1892 és 1894 között és jól foglalj k össze a két t bor érveit. Fő forr sul a szélesebb közönségnek sz nt két t jékoztató kiadv nyt haszn lok, és a Katolikus Szemlében és a Kalocsai Néplapban a polg ri h zass ggal foglalkozó cikkeket. A t mogató érveket a Mi h t a polg ri h zass g? című - mai szóval élve - népszerűsítő kiadv ny alapj n igyekszem összefoglalni ennek a szerzője ismeretlen. A m sik t jékoztató füzet, amely az ellenérveket summ zza, a neves katolikus pap és egyh zjog sz, Aschenbrier Antal: A polg ri h zass gról című ír sa. Házasság a görög kultúrkörben Schiller Vera Előad somban a görög h zass g mitikus hagyom ny t ismertetem. Ebben a kultuszkörben a monog m h zass g volt a törvényes, de természetesnek vették a férjek törvénytelen kapcsolatait és az ezekből a kapcsolatokból sz rmazó gyermekeket, akik azonban soha nem lehettek egyenlőek a törvényes szülöttekkel, akikkel együtt nevelkedtek. Előad somban ennek eseteit részletezem. Ez a hagyom ny azt is megmutatja, hogy ezt a jelenséget a feleségek egy része nem nézte jó szemmel. Klütaimnésztr nak péld ul egyik oka volt Agamemnón megölésére a trójai h borúból zs km nyként- gyasként hazahozott kir lyl ny, Kasszandra, akit meg is gyilkol férjével együtt, sőt van olyan hagyom ny is, amely az ebből a kapcsolatból született gyerekek nevét is tudja, akiket Klüteimnésztra szintén megöl szüleivel együtt. Hermioné, Menelaosz l nya pedig férje, Neoptolemosz szeretőjét, Andromachét és a tőle született fi t akarja apja segítségével megölni, és a sikertelenség ut n elmenekül. Amikor azut n férjhez megy unokatestvéréhez, Oresztészhez, akkor m r nem b ntja annak féltestvérétől, Érigonétől született fi t. Valój ban teh t a monog m h zass g az egyértelműen elfogadott, de a törvénytelen kapcsolatot sem ítélik el. Ez a hagyom ny nem v ltozik meg a kereszténység kor ban sem. A monog m h zass g a törvényes, de a törvénytelen kapcsolatok sem elitélendőek. Érdekes viszont az a megítélés, ami a biz nci kultikus gyakorlatban az özvegyek újrah zasod s val kapcsolatos. Biz ncban ugyanis törvénytelennek tartj k a harmadik, de különösen a negyedik h zass got. Ez különösen feltűnő VI. (Bölcs) Leó ( ) biz nci cs sz r esetében. Ő ugyanis, jóllehet az egyh z m r a harmadik h zass got is törvénytelennek nevezte, negyedszer is megnősült, hogy a dinaszti j nak örököse szülessen. Ezért a h zass g ért az egyh z még hal la ut n is bűnösnek mondta, hab r ebből a h zass gból született fi t, VII. Konstantinos Porphürogennétost ( ) törvényesnek és cs sz rnak ismerte el. Az Egyház a családokért Szaplonczay Máté Egyre többen vélekednek úgy napjainkban, hogy v ls gban van a csal d intézménye. Korunk liberalizmusa, a túlzott individualizmus és a megfigyelhető materialista-konzumista szemlélet 10

11 valóban olyan t rsadalmat form ló erők, melyeket az Egyh z és az elkötelezett hívő ember nem hagyhat figyelmen kívül. Mégis érdemes feltennünk a kérdést, v ls gról van-e szó vagy csak v ltoz sról. Előad somban az elmúlt 15 évben végbement, csal dokkal kapcsolatos t rsadalmi v ltoz sokat vizsg lom. A téma aktualit s t nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen mindny jan észrevesszük a gyakran negatív tendenci kat. Jelen előad s jellege és terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden téren kimerítsük ezt a bőséges tém t, ezért vizsg lód somat bizonyos fontosabb aspektusok megfigyelésére szűkítettem le. Az összehasonlít s alapj ul az 1999-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar ltal kiadott A Boldogabb Csal dokért c. körlevelének, és a közelmúltban Ferenc p pa ltal összehívott vatik ni III. Rendkívüli Szinódus dokumentumainak hasonlós gait és különbözőségeit haszn lom. Az előad s főbb pontjai: a dokumentumok bemutat sa; a p rbeszédes jelleg fontoss g nak hangsúlyoz sa; az elv ltak-újrah zasodottak problémaköre és az ezekhez kapcsolódó vit k és lelkip sztori lehetőségek; a tömegkommunik ció szerepének felerősödése, jellegének v ltoz sai és az ezekben rejlő veszélyek. A házasság és a papi nőtlenség hagyománya a mongol buddhizmusban Szilágyi Zsolt Az elmúlt két és fél évtizedben ismét vir gkor t élő mongol buddhizmus h zass gra, p rkapcsolatra vonatkozó hagyom nya alapvetően a Buddha eredeti útmutat sain és belső- zsiai buddhizmus hagyom nyain nyugszik ugyan, de bizonyos tekintetben meglehetősen saj tos képet mutat. A Buddha tanít saiban beszélt a vil giak t rsas kapcsolatiról, az emberi kapcsolatok harmóni j ról, a h zast rsak egym ssal szemben v llat kötelezettségeiről, s a hívek ezeket az útmutat sokat követik. A l m kra vonatkozóan sokkal szigorúbb szab lyok érvényesek, hiszen a szerzetes életének lényege, hogy lemond a saj t vil gi szerepéről, nevéről, kinézetéről, tulajdon ról, sőt csal dj ról is. Ennek megfelelően a tibeti eredetű mongol buddhizmusban is külön kell v lasztanunk a vil gi híveknek adott útmutat sokat, szertart saikon, h zass gkötésükkor a buddhista l m ra rendelt szerepeket és feladatokat, illetve a szerzetesi életre v llalkozott l m kra vonatkozó előír sokat. Az esküvőnek itt nincs kialakult liturgi ja, elsősorban ink bb az adott területre, népességre vonatkozó hagyom nyok az ir nyadóak. A h zass gkötést az llami szervek előtt teszik hivataloss, a vall s nézőpontj ból az együttélés ink bb íratlan szab lyok szerint történik. A l ma szerepe a szertart sokon alapvetően megegyezik a belső- zsiai buddhizmus különböző területein. Meghat rozza a h zass gkötés időpontj t, részt vesz a szertart son, és bizonyos értelemben ir nyítja is azt, megjeleníti a szakr lis hagyom nyt. A tibeti buddhizmusban, különösen annak reform lt g ban, az erényes rend, a gelugpa hagyom ny ban a szerzetesi életre vonatkozó szab lyok között kiemelt szerepet j tszik a szerzetesi külön ll s, a cölib tus megtart sa is. A Congkhapa ltal bevezetett, a szerzetesi fegyelemre vonatkozó előír sok közül ez volt az egyik, ami legink bb befoly solta az egyh z későbbi életét. Bevezetése ut n a renden belül kiemelten fontos szerepe lett a reinkarn ciós tanoknak, az újj született l m k hagyom ny nak. Ezek a hagyom nyok az alapvetően gelugpa túlsúlyt mutató mai mongol buddhizmusban is jelen vannak, ugyanakkor gyakorlatilag a rend 17. sz zadi mongóliai térhódít s nak kezdeteitől megfigyelhetőek voltak olyan v ltoztat sok, melyek a férfi-nő kapcsolatra vonatkozó szigorú 11

12 szab lyok részbeni felold s t szolg lt k, és bizonyos értelemben imm r mint hagyom nyra, napjaink újj éledő mongol buddhizmus ban is hivatkoznak r juk. Részben ennek köszönhetően jelenleg a papi nőtlenségre vonatkozóan meglehetősen laza szab lyoz s van érvényben, aminek rendszere napjainkban l tszik konszenzusosan elfogadott v lni. Jelen előad s miközben röviden felvillantja, hogyan jelenik meg a mongol buddhista l ma a vil gi buddhista hívek csal di életében, azt kív nja bemutatni, hogy a mongol buddhizmusban a m sodik megtérés óta hogyan v ltoztak a szerzetesek csal di életére vonatkozó előír sok, ezeknek milyen történeti h tterük van, és jelenleg milyen helyzet tapasztalható a mongol buddhista t rsadalomban. Nem a véletlen műve: párválasztás a XVIII. századi Morva Egyházban Szoboszlay György Az előad s a p rv laszt s központi jelentőségével és szab lyoz s val kapcsolatos felfog sokat, valamint az ezekkel szembeni kritikai ll spontokat tekinti t a XVIII. sz zadi Morva Egyh zon belül. A sorshúz shoz, mint az isteni akarat közvetlen kifürkészésének instrumentum hoz való folyamod s köztudottan teljesen thatotta a Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ltal újj szervezett herrnhuti közösség híveinek egyh zi és mag néletét egyar nt. Nem volt ez alól kivétel a h zass g, a p rv laszt s terrénuma sem. A sorshúz snak a mag nélet megannyi területére való kiterjesztése alapvető szerepet j tszott a morva testvérek közösségét jellemző teokratikus jellegű korm nyz s fenntart s ban. Nem véletlen, hogy a XVIII. sz zad utolsó évtizedeitől kezdve egyre érezhetőbb ellen ll s figyelhető meg a hívek részéről a sorshúz s intézményéhez való ragaszkod ssal kapcsolatban és a hagyom nyoktól való elszakad sra ir nyuló törekvéseket elsőként a h zass gkötés, p rv laszt s szab lyoz s nak módj t érintő vit k kapcs n érhetjük tetten. A hatalomhoz való viszonyul s, szubordin ció és szabads g, hit és értelem, ide k és diszfunkcionalit s: a sorshúz s és p rv laszt s kontextus n belül az előad s alapvetően ezeket a kérdéseket kív nja érinteni, a XVIII. sz zadi morva testvérek egyh zi és mag néletének keretei között. Atyád háza házasság és csoportidentitás viszonya az Ószövetségben Takács Kata A h zass g az Ószövetség vil g ban a szűkebb és a t gabb értelemben vett csoport sz m ra az identit s kialakít s nak, illetve megőrzésének egyik fontos eszköze is volt. A saj tos t rsadalomszerkezet miatt az elsőszülött fiú különleges helyzetét jelzi a levir tus kialakul sa is. Ezt a h zass g különleges típusaként is értelmezhetjük. B r a levir tus nem volt ismeretlen az ókori Közel-Keleten, mégis a sok hasonlós g mellett egyedi saj toss gokkal is rendelkeznek az Ószövetségben (Gen 38. Rút 1-4) megjelenő esetei. Míg a kisebb csoportot érintő levir tus intézménye form j t és célj t tekintve lényegében azonos módon jelenik meg a különböző ószövetségi szövegekben, addig az idegen nővel kötött h zass gok elfogadotts g ról kialakult nézetek élesen különböznek a fogs g előtti és a fogs g ut ni ír sokban. A Gen 38. és Rút könyve 12

13 esetébe a levir tus és az idegen nővel kötött h zass g esete összefonódik. Azonban ezekben a szövegekben nem a nő törzsi hovatartoz sa az elsődleges, hanem a csal d, a kl n és a törzs hagyom nyainak és vagyon nak tov bbi sorsa. A vegyes h zass gok megítélésében Ezdr jelenti az éles fordulatot. Ez a v ltoz s összefügg a csoportidentit s alapjainak v ltoz s val. Az előad s a h zass g ószövetségi intézményének ltal nos kérdésein túl annak a vizsg lat ra is kitér, hogy milyen összefüggés llt fenn a csoportindentit s és a vegyes h zass g között, illetve a csoportidentit s szintjeit hogyan befoly solt k a h zass gok. Házassági felkészítés a katolikus egyház gyakorlatában Thorday Attila A katolikus egyh zban minden szentség felvételét előkészítés előzi meg. A megfelelő előkészítés minimum követelményeit az egyes egyh zmegyék külön szab lyozz k. A magyarorsz gi gyakorlat szerint a nagy létsz mú v rosi pléb ni kon (ahol évente esküvőt tartanak) 5-10 alkalomból lló csoportos felkészítést tartanak, ahol kevesebb esküvő van, ott néh ny alkalomból lló személyes felkészítést tart a lelkip sztor. Az egyh zjog szerint a helyi pléb nos felelőssége a h zass gra bocs jt s, így az ő hat skörébe tartozik a felkészítés megszervezése. A felkészítés nem a h zass gkötési szertart s menetének elgyakorl s ra szorítkozik (erre egyetlen alkalom elegendő), mint ink bb a keresztény értékrend szerint h zass g mibenlétét kív nja tiszt zni. Mivel több szempontból előnyösebb a csoportos felkészítés, így jelen előad somban annak gyakorlat ra reflekt lok. Előad somban egyrészt bemutatom a 8-10 alkalomból lló csoportfoglalkoz s tematik j t, valamint azon jól bev lt módszereket, melyek különben a felnőttképzésben is haszn latosak. Tekintve, hogy többnyire huszonéves fiatal p rok vesznek részt a felkészítésen, a tapasztalatok feldolgoz s ra nagy hangsúly kerül. Ennek megfelelően a pléb nos ltal felkért hitvalló h zasp rok saj t tapasztalataikat osztj k meg a h zass gra készülő jegyesp rokkal. Adott tém juknak megfelelően interaktív feladatokkal mozgatj k meg a résztvevőket, hogy saj t tapasztalataikat és elképzelésüket hozz k a felszínre. Az egyéni megfontol s, majd a p ron belüli megoszt s (bizonyos tém k kiscsoportos feldolgoz sra is módot adnak) segíti a h zass gra készülőket a felelős és érett döntés meghozatal ra, ugyanakkor előkészíti őket a h zass g mindennapjaiban szükséges kommunik ció begyakorl s ra. Mindezen felül a tapasztalt h zasp rok és az Egyh z tanít s t közvetítő lelkip sztor új t vlatokat is mutatnak a fiatal p rok sz m ra. A h zass gi felkészítésnek teh t pszichológiai és pedagógiai, valamint teológiai és erkölcsi vonatkoz sa is van. Nagyon is illett, hogy mindkét nem ott legyen A középkori ikonográfia emberpárjai Újvári Edit Az előad s a keresztény ikonogr fia szempontj ból vizsg lja a férfi és nő teljesség-jelentés br zol si hagyom ny t, amely a teológiai tanok alakul s val p rhuzamban, de a vizu lis kifejezőerő saj ts gainak megfelelően fejlődött. Az első emberp r és a tipológiai szimbolizmus logik ja mentén kiemelt Szűz M ria Krisztus mennyei p r megjelenítése a M ria megkoron z sa ikonogr fiai típuson sokat mondóan fejezi ki azt a nézetet, amelyet a nyugati 13

14 mariológia m ig legjelentősebb képviselője, Clairvaux-i Szent Bern t ( ) a következőképpen fogalmazott meg: Nagyon is illett, hogy mindkét nem ott legyen a helyre llít sn l, kik közül egyik sem hi nyzott a megront sn l. Az Ád m Éva és M ria Krisztus p ros a vizu lis megjelenítés logik ja mentén a szóbeli megfogalmaz sn l hangsúlyosabban v llalhatta fel a férfi és nő harmóni t kifejező együttesét, és egyben a középkor t rsadalmi szitu ciój nak megfelelő eszményi kir ly kir lynő p ros egyh zi legitim ciój t. Az északi germán isten, Loki és a párkapcsolatok Voigt Vilmos Minden vall s szab lyozza a p rkapcsolatokat (is). Van amit előír, van amit csak megtűr és van, amit tilt. Azonban igen gyakran az ilyen szövegek voltaképpen nem vall si jellegűek, hanem a törvényt fogalmazz k meg, mint péld ul az Ószövetségben. Azon ban vannak olyan szövegeink, amelyek nem-törvény-jellegűek. Ilyen péld ul az óizlandi Verses Edda egyik éneke, a Lokasenna, ami arról szól, hogy az istenek lakom j ra hívatlanul betoppan Loki, aki a jelenlevők mindegyikét sorra veszi és gúnyolja, p rkapcsolataikat kifog solva. A történet végén a feldühödött istenek elől elmenekül, m utolérik, megkötözik. Csak a vil g végén (ez a Ragnarök) szabadul ki egyéb szörnyű jelenségek közepette. Érdemes megfigyelni, milyen "p rkapcsolatokat" h nytorgat fel Loki, és az egész történet hogyan kapcsolódik a vil g elpusztul s nak eseményeihez. 14

Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány

Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány I. évfolyam 1. szám 2007. október ISSN 1789-3569 Tartalomjegyzék 1. Magyar nyelvű tanulmányok... 3 Feketéné Szakos Éva: Felnőttképzési szakemberek nézeteinek

Részletesebben

A biztonságpolitika új kérdései a globális világban. Dr. Kondorosi Ferenc

A biztonságpolitika új kérdései a globális világban. Dr. Kondorosi Ferenc A biztonságpolitika új kérdései a globális világban Dr. Kondorosi Ferenc I. AZ ÚJ VILÁGREND Az új vil grend fogalm nak haszn lata az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, és Cecil Rhodes nevéhez kötik, aki

Részletesebben

KONTEXTUÁLIS PÁSZTORÁCIÓ HANNEKE MEULINK-KORF és AAT VAN RHIJN

KONTEXTUÁLIS PÁSZTORÁCIÓ HANNEKE MEULINK-KORF és AAT VAN RHIJN KONTEXTUÁLIS PÁSZTORÁCIÓ HANNEKE MEULINK-KORF és AAT VAN RHIJN Senki sem külön lló sziget; Minden ember a kontinens egy része, Minden hal llal én leszek kevesebb, Mert egy vagyok az emberiséggel; Ezért

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány

Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány Felnőttképzési Szemle online időszaki kiadvány III. évfolyam 1. szám 2009. november ISSN 1789-3569 Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Magyar nyelvű tanulmányok... 4 Boros Kinga: A közigazgatási versenyvizsga

Részletesebben

Városfejlődés és. Budapesti és lipcsei tapasztalatok. Szerkesztette: Kondor Attila Csaba. Egedy tam s. Magyar Földrajzi Társaság

Városfejlődés és. Budapesti és lipcsei tapasztalatok. Szerkesztette: Kondor Attila Csaba. Egedy tam s. Magyar Földrajzi Társaság Városfejlődés és városrehabilitáció Budapesti és lipcsei tapasztalatok Szerkesztette: Kondor Attila Csaba Egedy tam s Magyar Földrajzi Társaság Budapest, 2007 1 Tartalom.indd 1 2007.01.05. 11:53:18 Városfejlődés

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon?

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

Diakónia és/vagy szociális munka?

Diakónia és/vagy szociális munka? FRUTTUS ISTVÁN LEVENTE Diakónia és/vagy szociális munka? Szociális munka és/vagy diakónia? Régóta és meglehetõsen személyes jelleggel foglalkoztat ez a kérdés, mert mindkét szakma képzési programjában

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN Írta: Harsányi László Kovács Róbert Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN NONPROFIT KUTATÓCSOPORT BUDAPEST, 2002 A kutatásnak

Részletesebben

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Teológia a vallási vetületű társadalmi feszültségek gyógyításának szolgálatában OROVA CSABA Absztrakt: A vallási jelenségeket, különösen a vallási fundamentalizmust

Részletesebben

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

NEKROLÓG DR. BROOSER GÁBOR (1927-2013)

NEKROLÓG DR. BROOSER GÁBOR (1927-2013) NEKROLÓG DR. BROOSER GÁBOR (1927-2013) Szomorú hírt kaptunk még a nyáron, 2013. augusztus 2-án elhunyt dr. Brooser Gábor professor emeritus, az orvostudományok doktora. Dr. Brooser Gábor a Budapesti Orvostudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány EGYHÁZI PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉS (TÖRTÉNELMI/NAGY- ÉS KISEGYHÁZAK)

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben