JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. Az ülésen nem vett részt: Fodorne Szabó Erika ke pviselő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. Az ülésen nem vett részt: Fodorne Szabó Erika ke pviselő"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Közse g Önkormányzata ke pviselő-testu lete nek március 31-e n az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános u le se n, melynek kezde si időpontja 9.00 óra. Jelen vannak: Roza László István polgármester Furák Róbert ke pviselő Nyeste József ke pviselő Pogány Sándor ke pviselő Szakmári Attila ke pviselő Tóth Tamás ke pviselő Az ülésen nem vett részt: Fodorne Szabó Erika ke pviselő Orgona László BCNÖ elnök Tanácskozási joggal részt vett: Nagy Boglárka jegyző Roza László István polgármester megállapi tja, hogy a 7 fő ke pviselőből 6 fő jelen van, az u le s határozatke pes. Fodorne Szabó Erika ke pviselő távolmaradását bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesi tőnek Szakmári Attila ke pviselőt javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat. Az ülés tervezett napirendje: 1. Civil szervezetek beszámolója (Horgászegyesu let, Első Berentei Borbarát Egyesu let, Sportegyesu let, Berentei Sakk kör) a e vben kapott támogatás felhasználásáról. Előterjesztő: Egyesu let vezetői 2. A Berentei Református Egyházközse g beszámolója a e vi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Előterjesztő: református lelke sz 3. A Berentei Katolikus Egyházközse g beszámolója a e vi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Előterjesztős: egyházközse g gondnoka 4. Berentei Általános Iskola ke relmei - Nyári napközi költse ge - Nyári gyermeke tkeztete s - Balatonfenyvesi táboroztatás - Táje koztatás elke pzele sekről 5. Művelőde si ház: Éves közművelőde si program, beszámoló a Művelőde si ház II. fe le ves működe se ről Előterjesztő: polgármester 6. Berente volt Bányae pu let felúji tása, belső átalaki tása, valamint tető ráe pi te se, közbeszerze si eljárás megindi tása Előterjesztő: megbi zott közbeszerző, polgármester e vi közbeszerze si beszámoló elfogadása Előterjesztő: polgármester e vi közbeszerze si terv elfogadása Előterjesztő: polgármester 9. Indi tványok, bejelente sek, javaslatok Újszu lött park kialaki tására javaslatte tel 9.1. Horgásztó u zemeltete se, Helyi horgászrend módosi tása 9.2. Pri magáz ke pviselője nek táje koztatása telephely kialaki tásáról 9.3. Közvilági tás u zemeltete se 9.4. TG előterjeszte se a Start ge pszi n befejeze se re Zárt ülés C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc1

2 10. Szeme lyi, államigazgatási u gyek, fellebbeze sek - Telepu le si támogatás iránti ke relmek elbi rálása (lakhatási e s lakhatás kiege szi tő támogatás) - Első Lakáshoz jutás támogatás iránti ke relme nek elbi rálása - Lakossági ke relmek megtárgyalása az Mötv bek. c. pontja alapján - Roza László István polgármester javasolja, hogy a napirendi pontot tárgyalja először a ke pviselőtestu let A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyetért a napirendi pontok változásával Ezzel egyidejűleg elfogadta Szakmári Attila képviselőt jkv. hitelesítőnek. 1. Napirendi pont A Berentei Református Egyházközség beszámolója a évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Kolumbán Gábor lelkész megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást. A támogatás összege t a templom főbejárata melletti csapade kvi z elvezete se nek megoldására e s a templom köru li támfal javi tására használták fel. Szeretne ke rni a harangláb környe ke nek rendbete tele t. Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását, ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének / 2016.(III.31.) határozata a Berentei Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő testu lete megtárgyalta e s elfogadta a Berentei Református Egyházközse g beszámolóját a e vi önkormányzati támogatás felhasználásáról.. A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 322/2016.(III.31.) határozata a Berentei Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő testu lete megtárgyalta e s elfogadta a Berentei Református Egyházközse g beszámolóját a e vi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 2. Napirendi pont A Berentei Katolikus Egyházközség beszámolója a évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Vincze Györgyné gondnok megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást, melynek összege 250 eft. A támogatás összege t a templom rezsiköltse ge re fordi tották. Az anyagi támogatáson túl terme szetbeni támogatáske nt az önkormányzat 2 db faragott keresztet álli tatott a templom kertje ben. Bejárást tartott a Katasztrófave delem közel 100 e ves templomról van szó nem lehet tudni mennyi költse gvonzata lesz. Ha nem tudjuk megoldani saját erőből, a ke pviselő-testu let fele fogunk fordulni. Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását, ismerteti a határozati javaslatot: C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc2

3 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Berentei Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő testu lete megtárgyalta e s elfogadta a Berentei Katolikus Egyházközse g beszámolóját a e vi önkormányzati támogatás felhasználásáról. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő A képviselő-testület 6igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 323/2016.(III.31.) határozata a Berentei Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő testu lete megtárgyalta e s elfogadta a Berentei Katolikus Egyházközse g beszámolóját a e vi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 3. Napirendi pont Civil szervezetek beszámolója (Horgászegyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület, Sportegyesület, Berentei Sakk kör) a évben kapott támogatás felhasználásáról Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolója Iski István elnök ismerteti az Első Berentei Borbarát Egyesu let beszámolóját. Az egyesu letnek megvannak az elke pzele sei. Lejár a mandátum, a Közgyűle sen fog eldőlni ki fogja tovább vinni az egyesu letet. Ha megkapják a támogatást szeretne nek kirándulást szervezni, megfelelő szőlőt vásárolni, hogy jó minőse gű bort álli tsanak elő. A rendezve nyekre továbbra is biztosi tani fogják a bort. Nyeste József képviselő: gratulál az egyesu let munkájához. Visszate r a Református Egyházhoz: a lelke sz emli tette a harangláb köru li állapotokat, ez minden e vben elhangzik, ez ele g kritika ránk ne zve, ezt neku nk figyelemmel kellene ki se rni. Felhi vnám erre a BMESZ vezetője t. Roza László István polgármester javasolja az egyesu let beszámolójának elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata az Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berentei Borbarát Egyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról A dönte shozatalban re sztvevők szám: 6 fő C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc3

4 A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 324/2016.(III.31.) határozata az Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berentei Borbarát Egyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról 3.2. Teljes Életér Egyesület beszámolója Kovácsné Tokai Edit elnök: segi tse get nyújtanak a daganatos betegeknek, közel 200 fő a le tszám, Berente ről is vannak tagok. Ami összetartja az egyesu letet az a szeretet, országos programokon is re szt vettek. Mit jelent nekik ez a közösse g? szeretete, hitet, örömöt e s egy teljes e let lehetőse ge t. Minden tag neve ben hálásan köszöni a támogatást. Nyeste József képviselő: felhi vom a berenteiek figyelme t arra, akik odatartozónak e rzik magukat, vegye k fel a kapcsolatot az egyesu lettel, vagy Berente n is le trehozni egy csoportot, esetleg tőlu k ke rni a segi tse get. Akik úgy gondolják, hogy e lethelyzetu ket segi tene k keresse k fel az egyesu letet. Furák Róbert képviselő: fontos kiemelni, hogy ez az egyesu let jól működik. Felhi vom a figyelmet, hogy egy fokozottan vesze lyes helyen e lu nk, gondolok itt a vegyi u zemre. Kifejezetten öröm az, hogy egy átlátható, egyesu letet látunk. Kovácsné Tokai Edit elnök: a tagok jól e rzik magukat. Polgármester út betekinte st nyert, összetartó vidám társaság, szeretu nk egyu tt lenni. Roza László István polgármester: egy jó hangulatú rendezve nyen vettem re szt. Javasolja a beszámoló elfogadását, ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Kazincbarcikai Teljes Életért Egyesület beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Kazincbarcikai Teljes Élete rt Egyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 325/2016.(III.31.) határozata a Kazincbarcikai Teljes Életért Egyesület beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Kazincbarcikai Teljes Élete rt Egyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc4

5 Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról 3.3. Berente Sportegyesület beszámolója Lukács Gábor tag: az egyesu let az önkormányzattól nem ke rt támogatást, megköszöni, hogy finanszi rozza a rezsiköltse get. Folyamatosan ne zik a me rőállásokat, a vi zórával egy kis gondok vannak. Nyeste József képviselő: ugyan azt kell elmondanom, mint a tavalyi e vben. Nincs előrele pe s. Egyfajta sportegyesu letről van szó, ez a fajta egyesu let kiterjed mindenfe le sportágra, pedig lenne rá ige ny pld. tenisz, labdarúgás, - az egyesu let ezt nem ve gzi, egyedu l csak a bodybuilding működik. Lukács Gábor tag: amikor az egyesu let le trejött ezt a nevet kapta. Jelenleg a tagle tszám 30 fő, a befolyó tagdi j összege t karbantartásra fordi tjuk. Az egyesu let neve lehet, hogy megte vesztő, de egy konditerem működe se vel foglalkozunk. Próbálunk odafigyelni a nyitva tartásra, de nem mindig van betartva. Ha támogatást ke rne nk az önkormányzattól, akkor beleszólna. Tóth Tamás képviselő: a neve valóban megte vesztő. Nyeste József képviselő: nem az egyesu letet bántom hanem arra hi vnám fel a figyelmet, hogy koncentrálni kellene arra, hogy a berentei fiataloknak legyen egy sportegyesu lete. Enyhu lt ez a fajta e rdeklőde s a sport iránt, nem bi znak már bennu nk. Roza László István polgármester: van egy Sportegyesu letu nk, ami tömöri thet többfe le sportlehetőse get, lehetne bővi teni ezt az egyesu letet, de ehhez kellenek emberek, akik ezt megszervezik. Tóth Tamás képviselő: a szabadidősportot kellene erőltetni, mert ebben mindenki re szt vesz fiatal, idősebb. Meg kell teremteni az infrastruktúrát pld. szabadidőpark. Furák Róbert képviselő: nem lehet sze tválasztani, ez egy komplex teve kenyse g, fontos szerepe van a gyerekeknek, szu lőknek. Egyu tt kell gondolkodnunk, akkor tudunk előrele pni. Mindenke ppen le kell u lni e s kialaki tani Berente szabadidősportját. Fontos, hogy sportolásra milyen szakemberek invitálják az embereket. Meg kell szerettetni a sportot: Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének /2016.(III.31.) határozata Berente Sportegyesület évi beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berente Sportegyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 326/2016.(III.31.) határozata Berente Sportegyesület évi beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berente Sportegyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc5

6 3.4. Berentei Sakk kör beszámolója Nagy László Sakk kör vezető megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást. Re szletesen ismerteti az ele rt eredme nyeket. Az egyesu letben jelenleg 19 fő igazolt versenyző van, a le tszám emelkedő tendenciát mutat. Nyeste József képviselő gratulál az ele rt eredme nyekhez. Ha az általános iskolás gyerekeket meg tudjuk mozgatni, az már jó. Szakmári Attila képviselő: nagyon akti v a csapat, további sikert ki ván. Roza László István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Berentei Sakk kör évi beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berentei Sakk kör e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 327/2016.(III.31.) határozata a Berentei Sakk kör évi beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berentei Sakk kör e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról 3.5. Megyei Sakkszövetség beszámolója Roza László István polgármester: a Megyei Sakkszövetse g megku ldte beszámolóját, az u le sen nem tudott re szt venni. A szövetse g megköszöni az önkormányzattól kapott támogatást. Javasolja a beszámoló elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Megyei Sakkszövetség évi beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Megyei Sakkszövetse g e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc6

7 A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 328/2016.(III.31.) határozata a Megyei Sakkszövetség évi beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Megyei Sakkszövetse g e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról 3.6. Sajóvölgye Focisuli beszámolója Roza László István polgármester: a Sajóvölgye Focisuli 50 eft támogatást kapott az önkormányzattól. A támogatás felhasználásáról ke szu lt elszámolást megku ldte, de az u le sen nem jelent meg. Nyeste József képviselő: ha ige nylik ezt a fajta támogatást jelenjen meg a testu leti u le sen. Tóth Tamás képviselő: javaslom az elszámolás elutasi tását. Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Sajóvölgye Focisuli beszámolójának elutasításáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete akke nt határozott, hogy a Sajóvölgye Focisuli e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót a megku ldött táblázat alapján nem fogadja el. Felhi vja az egyesu let elnöke nek figyelme t, hogy a táblázat melle kleteke nt a felhasználást tartalmazó számlákat - teljesi te s igazolással ellátva -, valamint szöveges lei rást tartalmazó beszámolót benyújtva halade ktalanul számoljon el a Évben kapott támogatás összege vel. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a ke pviselő testu let dönte se ről A képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 329/2016.(III.31.) határozata a Sajóvölgye Focisuli beszámolójának elutasításáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete akke nt határozott, hogy a Sajóvölgye Focisuli e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót a megku ldött táblázat alapján nem fogadja el. Felhi vja az egyesu let elnöke nek figyelme t, hogy a táblázat melle kleteke nt a felhasználást tartalmazó számlákat - teljesi te s igazolással ellátva -, valamint szöveges lei rást tartalmazó beszámolót benyújtva halade ktalanul számoljon el a Évben kapott támogatás összege vel. C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc7

8 Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a ke pviselő testu let dönte se ről 3.7. Berente Szabadidőpark Horgászegyesület beszámolója Kocsis István elnök ismerteti a Horgászegyesu let beszámolóját. A februári közgyűle s változásokat hozott, új vezetőse get választott. A működe shez nagy szu kse g van az önkormányzat támogatására. Újra vonzóvá szeretne nk tenni a horgászatot, a tavat. Nyeste József képviselő: a Horgászegyesu let e s a testu let besze lgete se, egyeztete se fogja meghozni az eredme nyt. Kocsis István elnök: amióta átvettem az egyesu let vezete se t Heutschy Lászlóval folyamatosan egyeztetu nk, meghallgatjuk egymás ötleteit. Furák Róbert képviselő: öru lök annak, hogy egy megújult szánde kkal próbálja a feladatát ellátni, csak egyu ttműköde sben tudunk eredme nyeket ele rni. Roza László István polgármester: már az önkormányzat elkezdte sze pi teni a tó környe ke t, reme lju k újra a re gi fe nye ben fog tu ndökölni. Javasolja a beszámoló elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Berente Szabadidőpark Horgászegyesület beszámolójának elfogatásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berente Szabadidőpark Horgászegyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 330/2016.(III.31.) határozata a Berente Szabadidőpark Horgászegyesület beszámolójának elfogatásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete akke nt határozott, hogy a Berente Szabadidőpark Horgászegyesu let e vi teve kenyse ge ről szóló beszámolót az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az egyesu let elnöke t a beszámoló elfogadásáról 4. Napirendi pont: Berentei Általános Iskola ke relmei - Nyári napközi költse ge - Nyári gyermeke tkeztete s - Balatonfenyvesi táboroztatás - Táje koztatás elke pzele sekről C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc8

9 Nyári napközi költsége Gyenesne Kovács Enikő ált.isk.ig.: ismerteti az Általános Iskola ke relme t. A nyári napközi július augusztus 5.-ig tart. A nyári napközi összköltse ge: Ft, mely költse gbe beletartozik 2 fő a pedagógus e s 1 fő óvodapedagógus di jazása is, melynek költse ge bruttó Ft/nap. Az önkormányzat tulajdonában le vő buszt heti egy alkalommal szeretne k ige nybe venni. Mindösszesen: Ft Nyári szünetben történő étkeztetés Gyenesne Kovács Enikő Ált.isk.ig: eddig az önkormányzat biztosi totta a nyári szu netben való e tkeztete st. A nyári e tkeze s felte tele: - Berentei lakhely - Alsó korhatár: a gyermek december 31.-ig töltse be a 2 e vet - Felső korhatár: 2015/2016-os tane vben fejezi be az általános iskolai nappali rendszerű tanulmányait. A ne pesse g nyilvántartási adatok alapján előzetes számi tásaink szerint 110 fő x48 nap x 210 Ft Mindösszesen: Ft Balatonfenyvesi tábor Gyenesné Kovács Enikő Ált. isk.ig.: az idei e vben is meghirdette k a balatonfenyvesi táboroztatást. A táborozás egy turnusban törte nne től ig. A táborozás le tszáma 50 gyermek + 7 fő ki se rő, ebből 1 fő a sofőr. Az önkormányzat tulajdonában le vő busz a táboroztatás ideje alatt ott maradna a táborban. Mindösszesen: Ft Gondolatébresztő levél Gyenesné Kovács Enikő Álta.isk.ig.: az iskola fenntartója már nem az önkormányzat, de szeretne, hogy a testu lettel egyu tt tudnának gondolkodni az iskola arculatának kialaki tásáról, mert csak a ke pviselőtestu letre számi thatnak. Nyeste József képviselő: az Általános Iskola által e rkezett ke relmeket mindig támogattam, most sem az iskola ke re seivel van a proble mám, Itt milliókról van szó, a testu let azonban nem tárgyalta meg. A kritika a testu let fele szól. Furák Róbert képviselő: a Szociális bizottság tárgyalta a ke relmeket a mai u le sen. A bizottság az Általános Iskola ke relmeit elfogadásra javasolja. Nyeste József képviselő: a Pe nzu gyi e s Fejleszte si Bizottság elnöke lemondott, nincs Pe nzu gyi Bizottság, egyetlen bizottság maradt az a Szociális bizottság, a törve ny szerint i gy bizottság nem működhet. Egy bizottság működhet az Ügyrendi Bizottság, ahol a testu let minden tagja re szt vesz a munkában. A mai Szociális Bizottsági u le s törve nytelen volt, ez a bizottság az e n re szemről nem bizottság, ez a fajta javaslat nem is e l. Furák Róbert képviselő: a Szociális bizottság nem szűnt meg, a Pe nzu gyi Bizottság tagjai lemondtak. Óvatosan fogalmazne k, hogy mi törve nyes e s mi nem. A jegyző mondja ki, hogy mi a törve nyes e s mi nem, a jegyző re sze ről ilyen bejelente s nem törte nt. Nagy Boglárka jegyző: jelen pillanatban a SZMSZ szerint jelenleg is 3 bizottság van e letben, ebből 2 működe ske ptelen, a Pe nzu gyi Bizottság szerepe t nem veheti át a Szociális bizottság. A Szociális Bizottság, amit meg tudott tárgyalni az az szociális vonzata a benyújtott ke relmeknek. A másik ke t bizottsággal kapcsolatban ke rtem Polgármester urat, hogy u le st kellene összehi vni, a testu let ve leme nye t ki kell ke rni. Halade ktalanul meg kell tenni a le pe seket. Nyeste József képviselő: azt mondják, hogy a Pe nzu gyi Bizottság nem szűnt meg, egy e ve lemondtam a Kulturális e s Oktatási Bizottság elnöki tisztse ge ről, most azt mondják nekem, hogy az Oktatási bizottság nem szűnt meg ez egy káosz. A SZMSZ nem lett átdolgozva. A Szociális Bizottsági u le sen 2 fő volt jelen a testu letből, ez a ke t fő fogja eldönteni, hogy kapjon az iskola támogatást vagy ne? C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc9

10 A jelenlegi testu leti u le s előtt egy informális testu leti u le st kellett volna összehi vni, ahol meg lehetett volna besze lni az iskola ke relme t. Roza László István polgármester: ez egy elnapolt dönte st volt. Furák Róbert képviselő: az u le s törve nyes volt, a kialakult helyzete rt nem e n vagyok a felelős. ami g a testu let máske nt nem dönt, addig a Szociális bizottság működni fog, mert kötelezettse gu nk van a lakosság fele. Ezt a helyzetet ami most van, nem a Szociális bizottságnak kell megoldani. Nyeste József képviselő: mie rt nem lehetett egy informális u le st összehi vni? Pogány Sándor képviselő: nekem senki nem szólt, sem telefonon, sem en. 11 hónapja nagyon messze működu nk a SZMSZ-től. Furák Róbert képviselő: ke t meghi vó ment ki, a másik meghi vóban volt az iskola proble mája, próbáljunk meg megoldást találni. Roza László István polgármester: az u gy fontossága mennyire su rgős? Gyenesné Kovács Enikő Ált. isk.ig.: ele gge fontos lenne ebben dönteni, aze rt adtuk be az elmúlt testu leti u le sre a ke relmeinket. Roza László István polgármester: az u gy fontosságára való tekintettel felteszem szavazásra az Általános Iskola ke relmeit. Nyári napközi: Roza László István polgármester javasolja az Általános iskola ke relme nek elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola igazgatója által beterjesztett nyári napközis tábor biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. A nyári táborozás időtartamára július 04. napjától augusztus 5. napjáig terjedő időtartamra az előterjeszte sben foglalt költse gek fedezete re Ft, azaz egymilliónyolcvanhatezerhe tszázötven forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat költse gvete se ben terme szetbeni telepu le si támogatások juttatások során, valamint szolgáltatások soron a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 331/2016.(III.31.) határozata a Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola igazgatója által beterjesztett nyári napközis tábor biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. A nyári táborozás időtartamára július 04. napjától augusztus 5. napjáig terjedő időtartamra az előterjeszte sben foglalt költse gek fedezete re Ft, azaz egymilliónyolcvanhatezerhe tszázötven forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat költse gvete se ben terme szetbeni telepu le si támogatások juttatások során, valamint szolgáltatások soron a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb Nyári szünetben történő étkeztetés Roza László István polgármester javasolja az Általános Iskola ke relme nek elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc10

11 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Berentei Általános Iskola nyári szünetben történő étkeztetésének elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola igazgatója által beterjesztett normati v támogatással nem támogatott gyermekek nyári gyermeke tkeztete s biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. A nyári e tkeztete s időtartama: június 27. napjától augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra az előterjeszte sben foglalt költse gek fedezete re Ft, azaz egymillióegyszáznyolcezernyolcszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhi vja a lakosság figyelme t, hogy az e tkeztete s biztosi tására csak berentei állandó lakóhellyel e s e letvitelszerű tartózkodással rendelkező gyermekek jogosultak. Az e tkeztete s ige nybeve tele nek további felte tele ke relem benyújtása a Közös Önkormányzati Hivatalban vagy az Általános Iskolában, legke sőbb Június 15. Napjáig. Az e tkeze sből kizárandó az a gyermek aki egymást követő 3 alkalommal azt nem veszi ige nybe, e s azt előzetesen nem jelezte. Az e tkeze s: táborozás e s egye b családi nyaralások alatt nem vehető ige nybe, azt átruházni nem lehet. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat költse gvete se ben terme szetbeni telepu le si támogatások juttatások során a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 332/2016.(III.31.) határozata a Berentei Általános Iskola nyári szünetben történő étkeztetésének elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola igazgatója által beterjesztett normati v támogatással nem támogatott gyermekek nyári gyermeke tkeztete s biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. A nyári e tkeztete s időtartama: június 27. napjától augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra az előterjeszte sben foglalt költse gek fedezete re Ft, azaz egymillióegyszáznyolcezernyolcszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhi vja a lakosság figyelme t, hogy az e tkeztete s biztosi tására csak berentei állandó lakóhellyel e s e letvitelszerű tartózkodással rendelkező gyermekek jogosultak. Az e tkeztete s ige nybeve tele nek további felte tele ke relem benyújtása a Közös Önkormányzati Hivatalban vagy az Általános Iskolában, legke sőbb Június 15. Napjáig. Az e tkeze sből kizárandó az a gyermek aki egymást követő 3 alkalommal azt nem veszi ige nybe, e s azt előzetesen nem jelezte. Az e tkeze s: táborozás e s egye b családi nyaralások alatt nem vehető ige nybe, azt átruházni nem lehet. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat költse gvete se ben terme szetbeni telepu le si támogatások juttatások során a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb Balatonfenyvesi táboroztatás Roza László István polgármester javasolja az Általános Iskola ke relme nek elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének../2016.(iii.31.) határozata a Berentei Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatás költségeinek elfogadásáról C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc11

12 Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola igazgatója által beterjesztett balatonfenyvesi nyári napközis tábor biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. A Balatoni táborozás időtartamára július 04. napjától július 9. napjáig terjedő időtartamra az előterjeszte sben foglalt költse gek fedezete re Ft, azaz egymillióhatszázötvenhe tezeregyszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat költse gvete se ben terme szetbeni telepu le si támogatások juttatások során, valamint szolgáltatások soron a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 333/2016.(III.31.) határozata a Berentei Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatás költségeinek elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Általános Iskola igazgatója által beterjesztett balatonfenyvesi nyári napközis tábor biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. A Balatoni táborozás időtartamára július 04. napjától július 9. napjáig terjedő időtartamra az előterjeszte sben foglalt költse gek fedezete re Ft, azaz egymillióhatszázötvenhe tezeregyszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat költse gvete se ben terme szetbeni telepu le si támogatások juttatások során, valamint szolgáltatások soron a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb Napirendi pont: Művelődési ház: Éves közművelődési program, beszámoló a Művelődési ház II. féléves működéséről Bencs Gabriella programszervező ismerteti a Művelőde si ház e ves közművelőde si programját e s II. fe le ves beszámolóját. A közelmúltban megrendeze sre keru lt a Művelőde si ház, a Telepu le s Gondnokság e s a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet szerveze se ben a disznótoros. Tanulunk a hibáinkból, tapasztalatunk nem volt, az e tel kiosztására ke sőn keru lt sor. Roza László István polgármester: a Május 1. rendezve ny reme lju k jobban fog sikeru lni, a disznótoros rendezve ny szerveze se ne l hiányosságokat tapasztaltam. Heutschy László TG vezető: a horgásztó programjait a Művelőde si ház fele leadtuk. Nyeste József képviselő: a Művelőde si ház beszámolóját kell most elfogadni. Roza László István polgármester javasolja a Művelőde si ház e ves közművelőde si programjának e s beszámolójának elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének /2016.(III.31.) határozata Művelődési ház: Éves közművelődési programjának és II. féléves beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete akke nt határozott, hogy a Berentei Művelőde si Ház e vi II. fe le vi teve kenyse ge ről szóló beszámolóját, valamint a közművelőde si szakfeladaton első fe le ve re tervezett rendezve nyek alakulásáról az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc12

13 . A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 334/2016.(III.31.) határozata Művelődési ház: Éves közművelődési programjának és II. féléves beszámolójának elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete akke nt határozott, hogy a Berentei Művelőde si Ház e vi II. fe le vi teve kenyse ge ről szóló beszámolóját, valamint a közművelőde si szakfeladaton első fe le ve re tervezett rendezve nyek alakulásáról az i rásos e s szóbeli kiege szi te ssel - előterjesztett formában elfogadja. 6. Napirendi pont Berente volt Bányaépület felújítása, belső átalakítása, valamint tető ráépítése, közbeszerzési eljárás megindítása Dr. Kisely Alexandra közbeszerző megköszöni a bizalmat, hogy a ke pviselő-testu let őt választotta. Közgazdász e s szakjogászi ve gzettse ggel rendelkezik A bánya e pu letre megkapta a műszaki tartalmat. A 150 mft-os kiviteleze st nem kellett közze tenni, lehetett 3 ajánlatte telt ke rni. A nyilvánosságot kell biztosi tani. A szabályok úgy változtak, hogy nem a közbeszerze si felu leten, hanem az un. KBE felu leten jelenik meg e s nem tartalmaz minden egyes pontot. Megvan az ese ly arra, hogy akár budapesti győri ce g is ad közbeszerze si ajánlatot. Tanácsadóke nt azt javasolnám, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezzen a kivitelez ő e s legyen referenciája. Furák Róbert képviselő: a garanciákat illetően: az árajánlatokban is fontos lenne, hogy úgy ke rju k be az ajánlatokat, hogy a bee pi tett tárgyak minőse ge re is ke rju nk ajánlatot, gondolok itt pld. lámpák, a bee pi tett anyagok első osztályúak legyenek. Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: kötve van a kezu nk, van egy komplett kiviteli terv, amelyben meg van határozva,hogy mi van pld. csövek. Ami a tervben re zcső van, arra fognak ajánlatot adni, ha nem arra adnak, akkor indokolni kell. Mi mint bi rálók az fogjuk mondani, ha az ajánlatte teli felhi vásban szereplő adatok nem egyeznek meg, akkor el fogjuk utasi tani. Ha a tervező nem re zcsövet tervezett, akkor engede ly módosi tásokkal kell hogy járjon, de úgy tudom, hogy a határidő nagyon rövid. Tóth Tamás képviselő: az ajánlattevőkkel van egy kis gond. Olyan kivitelező kell megbi zni, aki megfelelő ge pparkkal rendelkezik, ha lehet szelektálni, akkor tegye meg. Furák Róbert képviselő: hangsúlyozni szeretne m a minőse gi munkát, a minőse g tekintete ben fontos. Referenciát kell ke rni mege pu lt e pu letekről, nagyon fontos, hogy a használójának mi a ve leme nye. A beltartalomra is oda kell figyelni. Nyeste József képviselő: eze rt kell egy becsu letes műszaki ellenőr, aki ezt felu gyeli. Nagy Boglárka jegyző: ke rem a testu lettől, hogy a közbeszerze si bi ráló bizottság tagjaira tegyenek javaslatot. Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: 4 szake rtőt kell biztosi tani az eljárás során. Amennyiben szu kse ges el tudom vállalni a jog e s a közbeszerze si feladatokat is. A közbeszerze si szabályzatban meg van határozva a l e tszám? Nagy Boglárka jegyző: 3 fő van meghatározva. Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: egy un. belső renddel le lehet szabályozni, hogy több fő legyen. Roza László István polgármester: ezt el eltudjuk ke szi teni? Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: igen. Javasolnám a bizottságba bevonni a műszaki ellenőrt. Roza László István polgármester: ki vállalja? C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc13

14 Furák Róbert képviselő: nem Tóth Tamás képviselő: nem Pogány Sándor képviselő: nem Nyeste József képviselő: nem Szakmári Attila ke pviselő: nem Roza László István polgármester: igen, elvállalom. Dr. Kisely Alexandra közbeszerző: pe nzu gyi szakember is szu kse ges. Roza László István polgármester: Ortó Istvánne pu. főmunkatársat javaslom. ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének../2016.(iii.31.) határozata Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai Döntés a közbeszerzési eljárás elindításáról I. Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő úgy határozott, hogy Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai tárgyú e pi te si beruházás kapcsán közbeszerze si eljárást indi t. A közbeszerze si eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Re sz, nemzeti eljárásrend szerinti nyi lt közbeszerze si eljárás (Kbt (1) bekezde s szerint). Alkalmazásának indoklása: jelen e pi te si beruházás becsu lt e rte ke nem e ri el az uniós e rte khatárt, illetve a nettó 500 millió forintot, azonban meghaladja a nettó 100 millió forintot, e s ajánlatke rő nem ki ván az eljárásban tárgyalást tartani. Becsu lt e rte k: nettó: ,-Ft. A ke pviselő testu let felhatalmazza a közbeszerze s teljeskörű lebonyoli tásával a már előzetesen kiválasztott Excalibur Advice Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.; Cg: ; bankszámlaszám: OTP Banknál vezetett számú) ügyvezetőjét., közbeszerze st lebonyoli tó II. Berente Közse g Önkormányzat Ke pviselő-testu lete jelen eljárást nem a megle vő közbeszerze si szabályzatában foglaltak, hanem jelen közbeszerze shez kapcsolódó egyedi eljárás alapján ki vánja lebonyoli tani, melynek kidolgozására felhatalmazza az Excalibur Advice Kft. t., közbeszerze st lebonyoli tó III. Berente Közse g Önkormányzat Ke pviselő-testu lete Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai közbeszerze si eljárás lefolytatására a Bi ráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint nevezi meg: Dr. Kisely Alexandra jogi szake rtelem, közbeszerze si szake rtelem Jelen beruházásban műszaki ellenőrke nt kiválasztásra keru lő szeme ly műszaki szake rtelem Ortó Istvánne pe nzu gyi szake rtelem Roza László István ke pviselő testu let által delegált szeme ly, közbeszerze st lebonyoli tó A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc14

15 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 335/2016.(III.31.) határozata Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai Döntés a közbeszerzési eljárás elindításáról I. Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő úgy határozott, hogy Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai tárgyú e pi te si beruházás kapcsán közbeszerze si eljárást indi t. A közbeszerze si eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Re sz, nemzeti eljárásrend szerinti nyi lt közbeszerze si eljárás (Kbt (1) bekezde s szerint). Alkalmazásának indoklása: jelen e pi te si beruházás becsu lt e rte ke nem e ri el az uniós e rte khatárt, illetve a nettó 500 millió forintot, azonban meghaladja a nettó 100 millió forintot, e s ajánlatke rő nem ki ván az eljárásban tárgyalást tartani. Becsu lt e rte k: nettó: ,-Ft. A ke pviselő testu let felhatalmazza a közbeszerze s teljeskörű lebonyoli tásával a már előzetesen kiválasztott Excalibur Advice Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.; Cg: ; bankszámlaszám: OTP Banknál vezetett számú) ügyvezetőjét., közbeszerze st lebonyoli tó II. Berente Közse g Önkormányzat Ke pviselő-testu lete jelen eljárást nem a megle vő közbeszerze si szabályzatában foglaltak, hanem jelen közbeszerze shez kapcsolódó egyedi eljárás alapján ki vánja lebonyoli tani, melynek kidolgozására felhatalmazza az Excalibur Advice Kft. t., közbeszerze st lebonyoli tó III. Berente Közse g Önkormányzat Ke pviselő-testu lete Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai közbeszerze si eljárás lefolytatására a Bi ráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint nevezi meg: Dr. Kisely Alexandra jogi szake rtelem, közbeszerze si szake rtelem Jelen beruházásban műszaki ellenőrke nt kiválasztásra keru lő szeme ly műszaki szake rtelem Ortó Istvánne pe nzu gyi szake rtelem Roza László István ke pviselő testu let által delegált szeme ly, közbeszerze st lebonyoli tó 7. Napirendi pont évi közbeszerzési beszámoló elfogadása Roza László István polgármester ismerteti az előterjeszte st. Javasolja az előterjeszte sben szereplő határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 336/2016.(III.31.) határozata a közbeszerzések évi statisztikai összegzésének elfogadásáról C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc15

16 1.) Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete, a határozat melle klete t ke pező, e vi közbeszerze sekről szóló e ves statisztikai összegze st elfogadja. 2.) Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete felhatalmazza a polgármestert az e ves statisztikai összegze s a Közbeszerze sek Tanácsa re sze re törte nő elku lde sre május 31-i határidővel. Határidő: május Napirendi pont évi közbeszerzési terv elfogadása Roza László István polgármester ismerteti az előterjeszte s. Javasolja az előterjeszte sben szereplő határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 337/2016.(III.31.) határozata a évi közbeszerzési terv elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete a közbeszerze sekről szóló e vi CXLIII. törve ny e rtelme ben Berente Közse g Önkormányzata e vi összesi tett közbeszerze si terve t a határozat melle klete t ke pező tartalommal elfogadja. Határidő: folyamatos 9. Napirendi pont Indi tványok, bejelente sek, javaslatok 9.1. Újszülött park kialakítására javaslattétel Heutschy László TG vezető: az újszu lött park kialaki tására a József Attila e s Ady Endre utcát összekötő első, illetve második útszakasz melletti fu vesi tett teru letet, esetleg a buszgarázs mellett vagy a szabadidőpark környe ke t tartanák alkalmasnak. Minden újszu lött gyermeknek u ltetne nk egy fát. Tóth Tamás képviselő: most találjuk ki, hogy hová u ltessu nk fát? Fási tani mindenke ppen kell, a tujákat ki lehet csere lni. Roza László István polgármester: egy virágosabb, szebb főteret szeretne k. A BMESZ munkatársai elke szi tette k a ládákat, ha minden igaz piacot is tudunk találni. El kell jutni odáig, hogy ezt a telepu le st megúji tsuk minden tekintetben. Furák Róbert képviselő: a törekve sek nagyon jók. Javasolnám, egy parkosi tási terve elke szi teni a falura. Az eredme nyeket is le kellene fotózni, közze lehetne tenni. Roza László István polgármester: a falubejárás eze rt szu kse ges. Tóth Tamás képviselő: egy ce get kellene megbi zni a közse g parkosi tásával, sze pi te se vel. Roza László István polgármester: akkor viszont az önkormányzatnak kell fedezetet biztosi tani. Pogány Sándor képviselő: ne essu nk nagy kontrasztokba, minden falura jellemző, hogy a bolt előtt iszogatnak, de az a baj, hogy ott ve gzik a szu kse gleteiket is, kipusztulnak a növe nyek. Több mint egy e ve megvan a sakkfigura e s nincs hová tenni. C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc16

17 Roza László István polgármester: olyan helyet kell keresni, hogy el lehessen zárni a figurákat, egyelőre nincs ilyen hely. Pogány Sándor képviselő: az orvosi rendelő melletti hely jó lenne. Nyeste József képviselő: fási tás: nem vagyunk szakemberek. Sokat támadom a BC ke pviselője t, de mi sem kezdtu nk hozzá a ve dősáv kialaki tásához. A BC keri te se mellett fát kellene u ltetni, de ehhez szakember kell. Fát kell vásárolni nagy mennyise gben e s u ltetni. A ve dősávokat ki kell alaki tani. Heutschy László TG vezető: elhangzott, hogy szakembert kell megke rdezni. Mindig szakemberrel mentem ve gig a falun. Roza László István polgármester: a bekötő út sivár. Az elkeri tett szakaszon mossák le a munkage peket, ezt nem ott kellene. Heutschy László TG vezető: a fási táshoz is kellene egy bejárást tartani, mit hová kellene tenni, el lehetne dönteni. Roza László István polgármester a vitát lezárja. Javasolja az újszu lött park kialaki tásának elnapolását. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Berentei Település Gondnokság kérelmét, melyben azt javasolta, hogy a község területén kerüljön kialakításra egy olyan úgynevezett újszülöttek ligete parkrész elnapolja. Felhívja a polgármester figyelmét, hogy hívja össze a képviselő testület tagjait egy településbejárásra, hogy együtt nézzék át a településen fejlesztendő részeket. A község fásítása érdekében javasolja szakember kertészmérnök bevonását Helyi horgászrend Heutschy László TG vezető: a helyi horgászrend kialaki tásához szakembert vettem ige nybe. Ismerteti a horgászrendet e s a változtatásokat. Nyeste József képviselő: hogyan alakul a beve tel a horgásztónál? Telepi tju k a halakat e s nem jön vissza az ára. Valamilyen tervnek lenni kellene, nem hangzott el számadat. Heutschy László TG vezető: az április testu leti u le sen fogok beszámolni az I. n.e vről. A látogatottság nő. A berenteieknek kedvezme nyes a horgászjegy. Az egyesu let meg fogja besze lni, hogy ez maradjon e. A b. változat elfogadását javasolja. Roza László István polgármester: javaslom a módosi tott helyi horgászrend b. változatának elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Helyi Horgászrend elfogadásáról Berente közse g Önkormányzat Ke pviselő-testu lete a berentei-tóra vonatkozó HELYI HORGÁSZREND-et a határozat melle klete ben szereplő tartalommal jóváhagyja. A ke pviselő testu let felhi vja a tó u zemeltetője nek figyelme t, hogy a helyi horgászrend betartásáról szigorúan gondoskodjon., a tó u zemeltete se e rt felelős inte zme nyvezető A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc17

18 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 338/2016.(III.31.) határozata a Helyi Horgászrend elfogadásáról Berente közse g Önkormányzat Ke pviselő-testu lete a berentei-tóra vonatkozó HELYI HORGÁSZREND-et a határozat melle klete ben szereplő tartalommal jóváhagyja. A ke pviselő testu let felhi vja a tó u zemeltetője nek figyelme t, hogy a helyi horgászrend betartásáról szigorúan gondoskodjon., a tó u zemeltete se e rt felelős inte zme nyvezető 9.3. Prímagáz képviselőjének tájékoztatása telephely kialakításáról Derdák Zoltán Prímagáz képviselője: Berente telepu le sen a Pri magáz Zrt. e rte kesi tő helyez szeretne le tesi teni egy helyi vállalkozónál. Van rá e rdeklőde s, e s van vállalkozó, aki szi vesen bővi tene vállalkozását a teve kenyse ggel. Sajnos a telepu le sre bevezető úton van egy vesze lyes árúval behajtani tilos jelzőtábla, i gy nem tudnánk ellátni palackos gázzal a partneru nket. Szeretne m ke rni, hogy a gázszálli tó autó behajthasson a telepu le sre. Nagy Boglárka jegyző: a mai u le sen nem tud ebben dönteni a testu let, mert rendelet alkotása lenne szu kse ges. Határozattal keru lt ki a tábla, akkor me g a jogszabály engedte a szabályokat i gy alkalmazni. Roza László István polgármester: behajtási engede lyt adhat a testu let? Nagy Boglárka jegyző: A mai u le sen nem, vagy a határozat módosi tását, vagy rendelet alkotását követően adhat behajtási engede lyt. Nyeste József képviselő: e rte kesi teni vagy tárolni akar a faluban? Derdák Zoltán Prímagáz képviselője: a kettő egyu tt, mindent biztosi tunk hozzá. Nyeste József képviselő: magam re sze ről ragaszkodne k a táblához, ne jöjjenek be a telepu le sre kamionok, kiege szi tő táblában kellene gondolkozni. Roza László István polgármester javasolja a napirend elnapolását. Prímagáz megkeresése a telephely kialakítása érdekében a döntést elnapolja: Felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy az ügyben a jogszabálynak megfelelő rendelet kidolgozását, - az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló önkormányzati rendelet előkészítését kezdje meg, valamint ha jogszabály lehetővé teszi, akkor rendelet alkotása nélkül külön behajtási engedély kiadásának lehetősége érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket Közvilágítás Roza László István polgármester: a közvilági tás u zemeltete se re egy árajánlat e rkezett. A közvilági tást u zemeltető Telvill Kft. ajánlatke re su nk ellene re nem ku ldött árajánlatot. Furák Róbert képviselő: a halastónál, pincesornál nem működnek a lámpatestek, ki kell csere lni. Törte njen már le pe s ez u gyben, ha az önkormányzat tulajdonában van, akkor csere lje k ki. Roza László István polgármester: ke t fajta szerződe st tervezetet ku ldött az ÉMÁSZ Nyrt. 1. Közvilági tás akti v elem u zemeltete si szerződe s egyedi javi tással e s elszámolással 2. Közvilági tás akti v elem u zemeltete si szerződe s napfe ny u zemeltete si csomaggal C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc18

19 Javaslom az 1. sz. szerződe s elfogadását. A rendelkeze sre állási di j: 500 Ft/lámpatest/e v + ÁFA. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata az ÉMÁSZ Nyrt. kötött közvilágítási szerződés elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete megtárgyalta a telepu le sen le vő közvilági tás akti v elemeinek u zemeltete se re adott árajánlattal kapcsolatos előterjeszte st e s a következő dönte st hozza: Berente Közse g Önkormányzatának ke pviselő-testu lete úgy határoz, hogy június 1-je vel az ÉMÁSZ Nyrt-vel ki vánja továbbiakban a közvilági tás akti v elemeinek u zemeltete se t ve geztetni egyedi javi tással e s elszámolással. Felhatalmazza a polgármestert a szerződe s alái rására. Határidő: folyamatos. A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 339/2016.(III.31.) határozata az ÉMÁSZ Nyrt. kötött közvilágítási szerződés elfogadásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő-testu lete megtárgyalta a telepu le sen le vő közvilági tás akti v elemeinek u zemeltete se re adott árajánlattal kapcsolatos előterjeszte st e s a következő dönte st hozza: Berente Közse g Önkormányzatának ke pviselő-testu lete úgy határoz, hogy Június 1-je vel az ÉMÁSZ Nyrt-vel ki vánja továbbiakban a közvilági tás akti v elemeinek u zemeltete se t ve geztetni egyedi javi tással e s elszámolással. Felhatalmazza a polgármestert a szerződe s alái rására. Határidő: folyamatos 9.5. TG előterjesztése a Start gépszín befejezésére Heutschy László TG vezető: A Telepu le s Gondnokságnál Start munkaprogramban ke szu lt hatósági szerződe ssel jóváhagyott Mezőgazdaság start-munkaprogram re sze t ke pező ge pszi n e s szalmabála tároló e pu let a kitűzött határidőre ( ) nem ke szu lt el. A programban szereplő költse gekkel elszámoltunk, az anyagokat megvásároltuk, elő gyártmányt ke szi tettu nk. Ke rtu k a határidő meghosszabbi tását, amelyet a BM jóváhagyott. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a Telepu le s Gondnokság a közfoglalkoztatottjaival nem tudja elve gezni, ehhez ku lső vállalkozást kell ige nybe venni. Ke rem a testu let hozzájárulását ahhoz, hogy a ku lső vállalkozó bevonásával a visszaforgatott beve telt felhasználva az e pi te st tovább folytathassuk, illetve befejezzu k a kitűzött határidőre. Ellenkező esetben a Ft támogatást vissza kell fizetni a Kormányhivatalnak. A ku lsős ce g bruttó Ft- e rt vállalná. Nagy Boglárka jegyző: a Munkau gyi Központ lehetőse get adott arra, hogy ez e vben keru ljön befejeze sre. Nem megalapozottan keru lt elfogadásra a költse gvete s. Most a TG vezetője azt ke ri, hogy átcsoportosi tás legyen, nem keru lt a felhalmozásba. Ele g kellemetlen helyzetben kell dönteni a testu letnek, amiről már dönthetett volna a költse gvete skor. Szakmári Attila képviselő: ki váncsi lenne, hogy me g milyen titkos tartale kok vannak me g, amit át kellene csoportosi tani. Heutschy László TG vezető: a start pe nznek a visszaforgatása nem volt tiszta soha. C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc19

20 Roza László István polgármester: amikor ezt eltervezte tek tudni kellett volna mivel fog járni, mit, hová kell betervezni, már a költse gvete skor is tárgyalni kellett volna arról, hogy ilyen előirányzatra szu kse g van. Nyeste József képviselő: ha nem lesz megszavazva milyen kár e r? Roza László István polgármester: Ft. Heutschy László TG vezető: 40 %-ot kell visszaforgatni a startba, többi az önkormányzate. Roza László István polgármester: komolyabban kellett volna előke szi teni a költse gvete st. Nyeste József képviselő: e n biztos felelősse gre vonásra helyezne m, de most me rlegelni kell, hogy mi keru l kevesebbe. Hangsúlyozom a szeme lyes felelősse get. Roza László István polgármester: az előirányzat módosi tást javaslom. Ismerteti a határozati javaslatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének./2016.(iii.31.) határozata a Berentei Település Gondnokság pótelőirányzati kérelmének jóváhagyásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Telepu le sgondnokság inte zme nyvezetője által beterjesztett Ge pszi n e s szalmatároló kiviteleze si munkálatinak befejeze se re vonatkozó pótelőirányzat biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. Az előterjeszte sben foglalt szolgáltatási költse gek fedezete re Ft, azaz egymillióke tszázhatezerötszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat Évi költse gvete se nek módosi tásakor az előirányzat biztosi tásáról - mind az önkormányzat, mind az inte zme ny esete ben - a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. A Ke pviselő testu let felhi vja az inte zme nyvezető figyelme t, hogy a Startmintaprogram azonnali ve grehajtásáról gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb Június 30.. A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 340/2016.(III.31.) határozata a Berentei Település Gondnokság pótelőirányzati kérelmének jóváhagyásáról Berente Közse g Önkormányzatának Ke pviselő Testu lete úgy határozott, hogy a Berentei Telepu le sgondnokság inte zme nyvezetője által beterjesztett Ge pszi n e s szalmatároló kiviteleze si munkálatinak befejeze se re vonatkozó pótelőirányzat biztosi tásáról szóló előterjeszte se t támogatja. Az előterjeszte sben foglalt szolgáltatási költse gek fedezete re Ft, azaz egymillióke tszázhatezerötszáz forintot hagy jóvá, melyet pótelőirányzatke nt biztosi t. A ke pviselő testu let felhatalmazza az önkormányzat polgármestere t, hogy az önkormányzat Évi költse gvete se nek módosi tásakor az előirányzat biztosi tásáról - mind az önkormányzat, mind az inte zme ny esete ben - a költse gvete sbe való bee pi te se ről gondoskodjon. A Ke pviselő testu let felhi vja az inte zme nyvezető figyelme t, hogy a Startmintaprogram azonnali ve grehajtásáról gondoskodjon. Határidő: folyamatosan, de legke sőbb Június 30. Furák Róbert képviselő: indi tványozom a Berente, Ady E. e s József A. utcák kamera bővi te se t, proble mák vannak az e jszakai mozgással. A patak medrek takari tása mikor kezdődik el: Fekete Sándor BMESZ vezető: ezidáig nem volt jó az időjárás, de azon leszu nk, hogy rendbe tegyu k a falut. Képviselői javaslat C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CZIYI46Y\jkv03_31 ny u le s_javi tott05.06 (2).doc20

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő. Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő. Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. május 30-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Közse g Önkormányzata -testu lete nek 2016. március 8-án az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános u le se n, melynek kezde si időpontja 16.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja A www.vagabanda.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője, a Kapusi-Produkció Nonprofit

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Közse g Önkormányzata -testu lete nek 2016. április 13.-án az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános u le se n, melynek kezde si időpontja 14.00

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1/2015 (II.26.) számú ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Budapest, 2015. február 26. Kiadva: Kiss Antal ügyvezető Érvényes: 2015. február hó 27. napjától 2 A Korma ny 1856/2014.

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-én 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. április 23.-án az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Eger, dr. Kriesch Attila. Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Eger, dr. Kriesch Attila. Igazgató Az Európai Fogyasztói i K bemutatkozása határon átnyúló panaszok és jogviták (Eger, 2014. október 7.) 7 dr. Kriesch Attila Igazgató Európai Fogyasztói i K Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-97/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. J A V A S L A T A Mátraalja Fesztivál, 2016.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben