Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, június 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2011. június 30."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Szolnok, június 30.

2 Tartalom Bevezető Preambulum Jogi státusz Állami feladatként ellátandó alaptevékenység Intézmény típusa Szervezeti felépítés Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, rendeletek, szabályozók Tevékenységünk tartalmi irányai Az intézmény funkciói 8 2. Helyzetelemzés A több telephellyel rendelkező intézmény működésének fő jellemzői Humán erőforrás Tárgyi erőforrás Lakhatási feltételek A nevelő-oktató munka helyzete Tanulói összetétel A tanulók neveltségi szintje A kollégium környezetének jellemzői Kollégiumunk nevelési tevékenységének cél- és értékrendszere a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének, a felzárkóztató tehetséggondozó pályaválasztást segítő tevékenységek pedagógiai elvei Értékek, normák; alapértékeink, hitvallásunk A kollégiumi nevelés alapelvei és célrendszere A tanuló életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Az ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek elvei Nevelési célkitűzéseink A kollégiumi pedagógiai tevékenység szerkezete Tematikus csoportfoglalkozás A tematikus kollégiumi foglalkozások nevelési és tevékenységrendszere A kollégiumi nevelési feladatai és tevékenységrendszere Felkészítő foglalkozások terve Tehetséggondozás Felzárkóztatás A hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve, az egyéb kollégiumi foglalkozások terve

3 6.1. Ünnepségek, hagyományok Hagyományok ápolásának továbbfejlesztési terve Szakkörök, érdeklődési körök foglalkozásainak terve Házi bajnokságok, versenyek, sportfoglalkozások Egyéni törődést nyújtó és önálló életkezdést segítő foglalkozások Személyiségfejlesztés Pályaorientáció Egészséges életmódra nevelés A kollégiumi élet szervezése foglalkozások terve A DÖK működése Folyamatos pedagógiai felügyelet A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok, tevékenységek A kollégium, a szülők és az iskolák közötti kapcsolattartás együttműködési formái Kollégiumi PR Közvetlen partnerek Közvetett partnerek A pedagógiai tevékenység ellenőrzése, értékelése A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő, oktató munkát segítő felszerelések jegyzéke /a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet alapján/ Középtávú eszközbeszerzési terv 40 A pedagógiai program mellékletei Egészségnevelési program Drogprevenciós stratégia Környezeti nevelési program HHT AJTP pedagógiai program HHHT AJKSZP pedagógiai program A pedagógiai program legitimációja 3

4 Bevezető Pedagógiai programunk megalkotásakor, a közoktatási törvény és a vonatkozó rendeletek előírásai mellett, támaszkodtunk a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazottakra, a kollégiumi nevelés alapprogramjának alapelveire és a kapcsolódó iskolák pedagógiai programjára. Figyelembe vettük a megyei és a városi közoktatási fejlesztési terv kollégiumokra vonatkozó fejezeteit és a partneri igény és elégedettség mérésünk feldolgozott tapasztalatait. A Városi Kollégium Szolnok város középfokú tanintézményeiben tanulni vágyó vidéki fiataloknak teremti meg a tanulmányaik folyatásához szükséges feltételeket. Ezek részben elhelyezési, lakhatási feltételek, ideértve az étkeztetést, élelmezést, biztonságos intézmény működtetést, részben pedagógiai nevelésioktatási feltételek, beleértve a tehetségfejlesztést, a felzárkóztatást, a tanulásszervezést és a pedagógiai felügyeletet. Részben pedig szociális, egészségvédelmi feltételek, ideértve az életmód mintaadó tevékenységet a gyermek- és ifjúságvédelmi, mentálhigiénés feltételeket. Tagintézményeinkben arra törekszünk, hogy minden kollégistánk humánus légkörben, öntevékenyen és személyre szabottan a lehető legnagyobb eséllyel készüljön fel a felsőfokú iskolákban a munkaerő piacon való megmérettetésre és az önálló életvitelre. Felfogásunk szerint a kollégiumpedagógia a családi, az iskolai és a bentlakásos nevelés sajátos jellemzőit tartalmazó, összesítő pedagógia. Kollégiumunkban a nevelésben egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása, a tanulók testi, lelki, szociális fejlődésének segítése az életkori sajátosságaik és egyéni igényeik figyelembevételével. Arra törekszünk, hogy a családból hozott értékeket megőrizzék és fejlesszék. Segítjük a tanulók pályaválasztását, továbbtanulását, szakmatanulását, jövőjük megalapozását. A tagintézmények a maguk hagyományrendszerével, foglalkozásaikkal, tevékenységeikkel, a szabadidő megszervezésének változatos módjaival, hozzájárulnak a nálunk eltöltött idő hasznos és örömteli megéléséhez a természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsüléséhez. A kollégiumi foglalkozásokkal, a követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé tesszük, hogy tanulóink érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, szakmaválasztásuknak megfelelően tanulhassanak és készülhessenek önálló életükre. A kollégiumi együttélésben, a diákönkormányzati munkában, a foglalkozásokban és tevékenységekben megtapasztalhatják tanulóink a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének fontosságát. Megélhetik az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. Felkészülési lehetőséget adunk a közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik, értékeik és értékrendjük képviseletére. A kollégiumi foglalkozási keret programterv lehetőséget ad a tanulóknak és a tanároknak arra, hogy az iskolai oktatásban kevésbé hangsúlyos ismeretekből adjon olyan válogatást, amely kihat a tanulásra, életvitelre, szabadidőre, és kapcsolódik az iskolai tevékenységekhez, osztályfőnöki órákhoz. Ez a pedagógiai program az intézmény fő dokumentuma, amely tartalmazza az elfogadott és követendő pedagógiai elveket és célkitűzéseket, az elérésük érdekében elvégzendő nevelési-oktatási feladatokat. Az elvégzendő feladatok rangsora, a célkitűzések megvalósításának mértéke; a különböző feltételek és a változó diákösszetétel miatt tagintézményenként változhat. A kollégiumi óraszámok tervezésekor az elvárásoknak megfelelően nem léptük túl a törvényi minimumot. 4

5 1. Preambulum 1.1. Jogi státusz A Városi Kollégium önálló jogi személy közszolgáltató közintézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait január 1-jétől Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja el. Székhelye: 5000 Szolnok, Baross út 68. A Városi Kollégium tagintézményeinek telephelyei: Baross úti Tagintézmény, Bán úti Tagintézmény, Tiszaparti Tagintézmény, Gyermekváros úti Tagintézmény, Törzsszáma: OM azonosító: Szolnok, Baross út 68. (180 férőhely) Szolnok, Bán utca 9. (160 férőhely) Szolnok, Tiszaparti sétány 5. (144 férőhely) Szolnok, Gyermekváros utca 1. (250 férőhely) Az intézményt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította évben, a 19/1996. (II. 22.) számú határozatával. A kollégium feladata a többször módosított évi LXXIX. tv. 32. (a-b) pontjában meghatározottak alapján megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani Állami feladatként ellátandó alaptevékenység Az intézmény valamennyi tevékenysége Szakágazata: Egyéb szálláshely szolgáltatás Szakfeladatok szerint: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő, ép értelmű testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos valamint enyhe fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.) Tanulók kollégiumi étkeztetése Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Minőségbiztosítási tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 5

6 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Nemzetközi oktatási együttműködés Nemzetközi kulturális együttműködés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Közművelődési tevékenységek és támogatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat Az intézmény típusa Szervezetileg egységes, önálló kollégium, amely 4 tagintézménnyel működik. A tagintézmények együttműködésének alapelvei: egyközpontú gazdasági, munkáltatói, tartalmi koordináció, irányítás a tagintézmények szakmailag önállóan alakítják ki tevékenységük hangsúlyos elemeit a tagintézmények tanulóinak iskolatípusok szerinti összetétele eltérő, így funkciójukban, feladataikban, tevékenységrendszerükben is eltérnek eltérhetnek egymástól a nevelőmunka elveit, kereteit a tagintézmények összehangolják, közös rendezvényeket szerveznek biztosítják az együttműködést 6

7 1.4. Szervezeti felépítés Diákönkormányzat Közalkalmazotti Tanács Kollégiumi Szék Intézményi Tanács Igazgató Általános Igazgatóhelyettes Pedagógiai Igazgatóhelyettes Minőségügyi vezető Gazdasági főmunkatárs Kollégiumi titkár Kollégiumvezetők Gondnokok Gondnokok HHT AJTP Munkaközösségi projektek Nevelőtanárok Nevelőtanárok Nevelőtanárok Gondnokok Gondnokok Gondnokok Gazdasági csoport Üzemeltetési csoportvezető HHHT AJKSZP Gondnokok Takarítók Gondnokok Melegítőkonyha Gondnokok dolgozói Gondnokok Karbantartók Minőségfejlesztési projekt Forrásbővítési projekt Tanulócsoportok Gondnokok Gondnokok 7

8 1.5. Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, rendeletek, szabályozók A dokumentumok jegyzéke a IMIP-ben található Tevékenységünk tartalmi irányai Esélyadás: intézményünk nevelési tevékenységével hozzájárul az oktatási esélyegyenlőség növeléséhez, azáltal, hogy tanulóink számára biztosítjuk a hátránykompenzációra, a tehetséggondozásra, valamint a felzárkóztatásra irányuló pedagógiai szolgáltatásokat. Alapkészségek, jártasságok, kompetenciák fejlesztése: nevelőmunkánk az életben hasznosítható tudás, képességek és személyes kompetenciák kialakítására, az egész életen át tartó tanulás megalapozására épül. Partnerközpontú működés: intézményünk folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a középiskolás korosztály nevelésében-oktatásában érdekelt közvetlen és közvetett partnerekkel. Pedagógiai tevékenységünk szervezésében törekszünk a partneri igényeknek elsősorban a tanulói, szülői, közoktatási társintézményi, fenntartói igényeknek - való megfelelésre, az elégedettség növelésére. Testi-lelki egészségvédelem: a kollégiumi nevelést olyan pedagógiai tevékenységnek tekintjük, melynek keretében támogató környezetet kell biztosítanunk diákjaink számára ahhoz, hogy felkészülhessenek a felelős, felnőtt életvitelre. Önálló életvezetési készségeik megalapozásához a pozitív egészségmagatartás fejlesztését célzó tevékenységeinkkel és szolgáltatásainkkal járulunk hozzá. Gyermek- és ifjúságvédelem: a tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító környezet megteremtésére törekszünk. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk fókuszába a tanulók és a szülők jogainak érvényre juttatását állítjuk. Ennek megvalósítása érdekében működünk együtt a családdal, valamint minden a jogvédelemben, jogorvoslati eljárásban- érdekelt személlyel, intézménnyel és szervezettel Az intézmény funkciói Szociális funkció A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő lakhatási, bentlakási, tanulási és szabadidő - eltöltési feltételek biztosítása, megfelelő színvonalú egészségügyi feltételrendszer megteremtése. Pedagógiai funkció Szocializációs funkció A közvetett nevelői hatásrendszer működtetésével a személyiséget formáló pedagógiai környezet biztosítása. Az önálló életkezdést segítő tevékenységek megszervezése. A közösségi tevékenységek rendszerének működtetésével a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek kialakítása. Életmód mintaadó, motivációs funkció A társadalmilag hasznos, egyénileg értékes életmódminták belsővé válásának segítése. Az aktivitás, a motivációs szint fejlesztése. Konstruktív életvezetési technikák közvetítése. Az egészséges életmód kialakulását segítő prevenciós tevékenységek során az egészségérték közvetítése. Hiánypótló - felzárkóztató funkció Az esélykülönbségek mérséklése, folyamatos korrekció tanulmányi téren és az élet egyéb színterein. 8

9 Tehetséggondozó funkció A kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozás. Pályaorientációs funkció A pályaalkalmassági, pályán megmaradást segítő képességek fejlesztése. A tanulók önismeretének fejlesztése. 2. Helyzetelemzés 2.1. A több telephellyel rendelkező intézmény működésének fő jellemzői Intézményünk az alapító okiratban meghatározottak szerint öt telephelyen működő, tagintézményi struktúrában szerveződik, és tevékenykedik. A kollégium önálló működési jogkörrel rendelkező, közszolgáltató közintézmény költségvetési intézmény, melynek élén az igazgató áll. A tagintézmények intézményegységként kapcsolódnak a szervezethez, élükön a kollégiumvezetők állnak. Akik munkaköri leírásban rögzítetten, szakmailag önállóan; a tagintézmény működésével, működtetésével összefüggésben pedig, részben leadott jog- és hatáskör alapján szervezik a kollégiumok munkáját. Az intézményvezetés testületi szerve a vezetői tanács. Ez a testület hozza a stratégiai döntéseket és hangolja össze a kollégiumok munkáját. A testületet az igazgató vezeti. Az intézményműködés részletes leírását és szabályozását az intézményi SZMSZ, a szervezeti struktúra jellemzőit az IMIP tartalmazza, pedagógiai tartalmi munkáját a pedagógiai program alapján végzi Humán erőforrás Az intézmény megalakulása óta eltelt időben folyamatosan növekszik az egyetemi végzettséggel és a megfelelő kompetenciákkal rendelkező pedagógusok száma. Ezekhez jelentős erőforrás optimalizációs programot kellett végrehajtani. Pedagógusaink egy része az elmúlt időszakban fejezhette be egyetemi, vagy további felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányait. A minőség fejlesztéshez kötődő tréningek, képzések és team munkák ugyancsak jelentős erőket mozgattak meg. A mentálhigiénés, prevenciós és pedagógiai munkát segítő tréningek jelentősen javították tantestületünk pszichológiai, pedagógiai, mérési, módszertani kultúráját. További feladataink vannak azonban a tantestület átlagos motivációs szintjével, a pedagógusok motiválásával összefüggésben. Az adott kompetenciával Tanári kompetenciák rendelkezők száma Természettudományok 12 Társadalomtudományok, bölcsészet, nyelv 26 Művészetek 1 Gazdaságtudomány 4 Informatika 1 Sport és egyéb területek 2 Vezetéstudomány /Közoktatás vezető/ 14 Pedagógus továbbképzések irányai tanulásmódszertan 1 személyiségfejlesztés 3 drogprevenció 12 minőségfejlesztés 1 kollégiumpedagógia 20 új diploma megszerzése 5 szakmai módszertani képzés 13 jogismeret 2 AJKSZP-s módszertani képzés 16 AJTP-s módszertani képzés 11 9

10 Az adatokból látható, hogy egy pedagógus több területen is kompetensnek tekinthető. Az intézmény szakos ellátottsága összességében megfelelő képet mutat, de az egyes kollégiumainkban az érettségi tárgyakból több szakos kollégára lenne szükség. Ezen belül is kevés a szülők és a diákok igénye alapján - a reál szakosok és a nyelvtanárok száma. (lásd igény és elégedettségmérés) Életkori jellemzője továbbra is a tantestületnek, hogy a fiatalabb korosztály, a pályakezdők számára nem igazán vonzó a kollégiumi tanári pálya. A döntően az esti órákra eső kötelező órák miatt elsősorban a középkorúak, illetve az ötvenesek korosztálya vállalja a sajátos munkarendből fakadó nehézségeket. Igy a legnépesebb a negyven-negyvenkilenc év közöttiek, illetve az ötven-ötvenkilenc évesek csoportja, a korfa további ágain viszonylagos egyensúly tapasztalható. Jelenleg a negyven és hatvan év közöttiek a pedagógusok 86%-át alkotják Tárgyi erőforrás Az intézmény a megalakulásakor meglehetősen leromlott épületeket, berendezéseket, eszközöket örökölt. Ezeknek a hiányosságoknak a felszámolására, a tárgyi feltételek javítására, külön ütemtervet készítettünk előző programunkban, amely összességében teljesült. Az épületek karbantartása, az eszközbeszerzés többnyire saját bevételekből, pályázatokból valósult meg. A Gyermekváros úti kollégiumunk egy nagyobb összegű központi céltámogatással, megyei és városi fenntartói koordinálással a kor színvonalának minden tekintetben megfelelő állapotba került. Jelentősen előreléptünk a taneszközök, tanulást segítő informatikai berendezések, operációs rendszerek, oktatási segédanyagok és nyelvi hanganyagok beszerzése terén. A Gyermekváros úti kollégiumunkban internetes korszerű könyvtárral, négy intézményünkben szerényen felszerelt könyvtárszobával rendelkezünk. Minden kollégiumunkban számítástechnika terem, internetes hozzáféréssel - összesen 192 számítógép és 9 hálózati szerver - áll a tanulók rendelkezésére. Az eszközök beszerzése különböző pályázatok útján történt a megalakulástól napjainkig. A gépek mellett megfelelő számban találhatók nyomtatók és más technikai, audiovizuális eszközök, amelyek a tanulást, az önképzést, a szakköri munkát és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. Kollégiumaink tantermei, tanulószobái és más oktatási tevékenységre, foglalkozásokra rendelkezésre álló helyiségei változatos képet mutatnak. Legjobb a helyzet a Gyermekváros úti kollégiumban, ahol a tanulószobák, szakköri helyiségek mellett könyvtár, Internet labor, zeneszoba, nyelvi labor is rendelkezésre állnak a tanuláshoz, felkészüléshez. A többi kollégiumunkban a tanulószobák folyamatos saját erős fejlesztés eredményeként biztosítják a tanulási feltételeket. A tanulószobák többségében sikerült a bútorokat kicserélünk. A Tiszaparti sétányon lévő kollégiumban továbbra is kettős funkciót tölt be az étterem, mivel az ebédeltetést követően a délutáni tanulószobai foglalkozásoknak is helyet ad. Ebben a kollégiumban is rendelkezésre áll néhány szakköri helyiség, klubszoba, kondicionáló terem illetve szoba. Két kollégiumunk rendelkezik sportolásra alkalmas udvarral, egy kollégium parkosított zöldterülettel. Az iskolákkal együttműködve nyílt lehetőségünk az iskolák tornatermeinek használatára. Az udvarok felszereléssel nem rendelkeznek, így csak a sportolás, mozgás alapfeltételei biztosítottak. Egy kollégiumunknál a feltételek teljesen hiányoznak, itt kondicionáló teremben, és a szomszédos intézményekkel kialakított jó kapcsolat révén az iskolai sportudvaron nyílik lehetőség sportolásra. 10

11 2.4. Lakhatási feltételek Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok A lakhatási feltételek javítása annak ellenére, hogy a megalakulás óta komoly fejlődést értünk el még mindig a fejlesztési célkitűzések első helyén áll. Jelenlegi helyzetünk szélsőséges minőségi mutatókkal jellemezhető. Rendelkezünk egy korszerű kollégiummal, ahol a tanulóink négyágyas, tanulófallal, modern bútorokkal berendezett szobákban laknak. A másik kollégiumunkban a tízágyas szobák zsúfolt hatását középre helyezett szekrényfallal igyekszünk enyhíteni. A két szélsőséges állapot között helyezhető el a további három kollégiumunk, ahol általános a négyágyas szoba, a berendezések (ágyak, asztalok, székek) pedig folyamatos karbantartásra, cserére szorulnak A nevelő-oktató munka helyzete A tagintézmények hagyományai szerint; vegyes életkorú, illetve homogén kollégiumi csoportok is működnek. A csoportok a közösség alapegységei, szervezik, tervezik, értékelik tagjaik tevékenységét. A közösségek életét a diákönkormányzat szervezi, irányítja, a diákönkormányzatot segítő tanár, a reszortfelelős - csoportvezető tanárok és a kollégiumvezetők támogatásával. Az önkormányzati tevékenység eltérő hagyományú és színvonalú. Továbbfejlesztésük fontos az intézményi nevelésfilozófia alapján, hiszen az önigazgatás a felnőtt szerepre való felkészülés mellett az intézményi munka szervezésének alapjává is válik. Csak így lehet a közvetett nevelőhatások biztosításával eredményeket elérni. Az eltelt időszak alatt egyre markánsabban jelent meg az egyes kollégiumok egyéni arculata. A sajátosságok tetten érhetők a tevékenységek rendszerében, és a mindennapok gyakorlatában. A nevelőmunka folyamatosságát hátrányosan befolyásolja az évenkénti felvételi rendszerből adódó bizonytalanság. A felvételi elhelyezési folyamat szabályozása enyhítheti a bizonytalanságot. A csoportba kerülő kollégisták neveltségi színvonala, tanulási szokásai képességei jelentősen eltérnek egymástól. A csoportvezető tanárok felelőssége, hogy segítsék a kollégiumba való beilleszkedést, az új életritmus megtalálását, szeretettel, türelemmel támogassák a csoport közösséggé válását. Mindennapi munkájuk sokrétű, hiszen a nevelői gondozói tevékenység mellett szaktanári munkát is kell végezniük. Nagy szükség van az egyéni és kiscsoportos foglalkozások rendszerének további kihasználására, önismereti-kommunikációs, konfliktuskezelő programok működtetésére a tanárok és diákok számára egyaránt. A tanulmányi munka segítése, a tanulási feltételek megteremtése jól kialakult rendszerben történik. A szabadidős tevékenységeknek saját hagyományai vannak, bár nem mindenütt elég széles a tevékenységrepertoár. Néhol kevés a szakkör, önképzőkör. Legtöbbször az anyagi feltételek hiányoznak. Egy-egy pályázat időlegesen javít a helyzeten. Az igényekhez való alkalmazkodás leginkább a korrepetálásoknál történik meg. A fejlesztő-felzárkóztató foglalkozások a szaktanári kompetenciák használatát teszik szükségessé, elkezdődött a tanári munka specializálódása. A mindennapi nevelőtanári munkában kiemelt helyet foglalnak el: a rendszerességre szoktatás, önkiszolgálásra nevelés önállóságra nevelés a kötelességtudat erősítése társakért tenni akarás készségének kifejlesztése felnőttek értékítéletének megbecsülése, elfogadása a mássággal való együttélés elfogadása, annak kezelése 11

12 a személyiség önfejlesztő képességének kialakítása szocializáció, demokratizmus, önigazgatás 2.6. Tanulói összetétel A kollégium a középiskolák valamennyi típusából fogad tanulókat, ennek megfelelően kapcsolatban állunk valamennyi városi középiskolával. A tanulók jelenlegi létszámaránya az intézménytípusokat tekintve a következők szerint alakul: 43% gimnáziumi, 34% szakközépiskolai, 23% szakiskolai képzésben vesz részt. A nemek szerinti arányokat tekintve a lányok vezetnek 54-46%-os arányban A tanulók neveltségi szintje A kollégiumban a neveltségi szintet az alábbiak szerint értelmezzük: a tanuló adott időpontban mutatott fejlettsége a nevelési célhoz viszonyítva. Tanulóink neveltségi szintje általában nem tér el a városi középiskolásokétól. Az életkori sajátosságaikat figyelembe véve többségük helyes magatartási normák szerint élők közé tartozik. Egyre bővül a nehezen kezelhetők csoportja Kollégiumunkban is van egy igen problémás réteg, akik az alapvető együttélési és kulturális kompetenciák nagyfokú hiányával, alulmotiváltsággal jellemezhetők A kollégium környezetének jellemzői Kollégiumunk Szolnok város közoktatási intézményrendszerének sajátos egysége. A város iskolaszerkezetében megtalálható valamennyi középfokú iskolatípus. A tanintézmények nem csak helyben lakó tanulókat vesznek fel. E tanulók egy részének lakhatását, tanulási feltételeit biztosítja a Városi Kollégium. A város minden középiskolájával kapcsolatban vagyunk. A kezdeti arányok átrendeződése miatt egyre kevésbé tudjuk elhelyezni egy kollégiumban egy iskola diákjait, holott erre az iskoláknak kifejezett igényük van. Kollégistáink rendszeresen látogatják a közművelődési intézményeket. A Szigligeti Színházzal ismét erősödött kapcsolatunk. Diákjaink rendszeresen látogatják az előadásokat. Az Arany János Programban résztvevőknek bérletet vásároltunk. A kollégiumi könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk, diákjaink azonban gyakran tanulnak, dolgoznak a Verseghy Könyvtárban. A Városi Művelődési Központ rendezvényeire meghívást kapunk. Diákjaink rendszeres látogatói a Damjanich János Múzeumnak és a Galériának. Minden nevelőtanár fontos feladatának tartja, hogy csoportjának a művelődési lehetőségeket ajánlja, az alkalmakat szervezze. Szakmai kapcsolatok fűzik intézményünket a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézethez és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Intézetéhez, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséghez, valamint a Magyar Tehetséggondozó Társasághoz. Ezen együttműködések alapozzák meg a Városi Kollégium szakmai módszertani információs bázisként való működését. 12

13 3. Kollégiumunk nevelési tevékenységének cél- és értékrendszere a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének, a felzárkóztató tehetséggondozó pályaválasztást segítő tevékenységek pedagógiai elvei 3.1. Értékek, normák; alapértékeink, hitvallásunk A kollégiumi nevelőmunka során fontos értéknek tartjuk a konstruktív életvezetés magatartási és tevékenységformáinak kialakítását, megszilárdítását. A nevelés során az erkölcsi, értelmi, esztétikai és testi nevelés rendszerében kimunkálható közösségi és egyéni értékek közvetítésére vállalkozunk. Tanulóink jellemének fejlesztése során az alapvető emberi jogok, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak, egyetemes emberi jogoknak a képviseletét tartjuk szem előtt. A demokratikus magatartás kialakítását erősítjük, melyben az egyén és a közösség normái összehangolódnak. Nevelőmunkánk során kiemelt szerepet kapnak a nemzeti értékek és hagyományok, illetve az európai humanista hagyományok ápolása. Felelős gondolkodásra nevelünk, amelyben érték a különböző kultúrák iránti nyitottság, mások megbecsülése, az emberiség problémái iránt érzett felelősség. Alapértékeink az együttélés normáinak betartása harmonikus személyiség fejlesztése testi lelki egészség fontosságának elfogadtatása a tudás rangjának elismertetése képességek szerinti fejlesztés pozitív viszony kialakítása az esztétikum befogadására a környezetért való felelősségérzet kialakítása partnerközpontúságra, nyitottságra, korszerűségre törekvés európaiság szemléletének kialakítása Hitvallásunk Olyan nevelési oktatási feladatokat ellátó kollégiumot működtetünk: ahol tanulóink elsajátítják a társadalmi együttélés normáit, a konstruktív konfliktusmegoldás technikáit és szabályait ahol segítjük a korszerű ismeretek megszerzését, melyek birtokában versenyképessé vállnak tanulóink a munkaerőpiacon, és felkeltjük igényüket az egész életre szóló tanulás iránt ahol tanulóink elsajátítják az önérvényesítés demokratikus technikáit és a másság elfogadásának szabályait Az intézményünkben a pedagógusok törekednek arra, hogy: rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, képesek legyenek a nevelési folyamat eredményes megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére; jártasak legyenek a különböző pedagógiai eljárások hatékony alkalmazásában, egyéniségükkel, megjelenésükkel, felkészültségükkel és életmódjukkal követendő példaként szolgáljanak a kollégisták előtt, 13

14 megfelelő empátiával rendelkezzenek, nevelői eljárásaikban, pedagógiai eljárásaikban, pedagógiai kommunikációjukban a tanulók iránti tiszteletet helyezzék előtérbe, folyamatosan együttműködjenek a tanulók közösségeivel, a nevelésükben résztvevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel és önkormányzatokkal, szakmai tevékenységük során együttműködjenek a kollégiumi nevelőtestület vezetőivel, tagjaival és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak körével A Városi Kollégium rendelkezik önálló emblémával, amely az intézmény hivatalos dokumentumain, levelein, kiadványain jelenik meg. A szervezeti kultúra fejlesztésének területei, az újszerű szemléletmód kialakításának módja az intézmény minőségirányítási rendszerén belül található meg, melyet az intézmény Minőségirányítási Programja tartalmaz A kollégiumi nevelés alapelvei és célrendszere Nevelési alapelveinket, pedagógiai tevékenységünk ellátásának elveit és nevelési célrendszerünket a stratégiai tervezés jegyében az alábbi szabályozóelemek beépítésével határoztuk meg: Ágazati szintű szabályozóelemek: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei, így a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról Fenntartói irányelvek: Szolnok Megyei Jogú Város közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja Belső, intézményi szabályozóelemek: vezetői program, minőségirányítási program, partneri igény és elégedettség mérések eredményei, intézményi tanácsi döntései a szakmai fejlesztés irányelveiről A kollégium céljai elérése érdekében gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakít ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet, az alábbiak figyelembevételével. A kollégiumi nevelés fő alapelvei Az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; Demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; A tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; Az alapvető erkölcsi normák betartása; Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele; A sajátos nevelési igényű tanulóknál az egyéni, speciális szükségletek figyelembe vétele; A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; Építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; A szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. 14

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégiumi Nevelési Program Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Alapelvek (20/2012. EMMI

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja 2013. INTÉZMÉNY ADATOK Neve: Alapítója: Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Alapításának

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 A kollégium pedagógiai programja... 3 1. Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés... 3 2.1.Az

Részletesebben

59/2013.(VIII.9.) EMMI

59/2013.(VIII.9.) EMMI I. BEVEZETÉS 2010. márciusában készítettük el pedagógiai programunkat, meghatároztuk pedagógiai irányelveinket, célkitűzéseinket, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Bár az alapvető célok, feladatok

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1. 1. A pedagógiai program összeállításában alapul vett főbb szempontok, a program felülvizsgálatának

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Táncsics Mihály Szakközépiskola Szakiskola és ollégium Veszprém, Eötvös ároly u. 1. OLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉ I. Bevezetés II. A kollégium működése 2.1. Személyi feltételek,

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1.

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2014. november 03. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 10 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE... 11 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 11 2. AZ OKTATÁSI SZERKEZET...

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Első rész... 3 1. fejezet: Az iskola adatai...3 2. fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...5 Második

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben