Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, június 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2011. június 30."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Szolnok, június 30.

2 Tartalom Bevezető Preambulum Jogi státusz Állami feladatként ellátandó alaptevékenység Intézmény típusa Szervezeti felépítés Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, rendeletek, szabályozók Tevékenységünk tartalmi irányai Az intézmény funkciói 8 2. Helyzetelemzés A több telephellyel rendelkező intézmény működésének fő jellemzői Humán erőforrás Tárgyi erőforrás Lakhatási feltételek A nevelő-oktató munka helyzete Tanulói összetétel A tanulók neveltségi szintje A kollégium környezetének jellemzői Kollégiumunk nevelési tevékenységének cél- és értékrendszere a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének, a felzárkóztató tehetséggondozó pályaválasztást segítő tevékenységek pedagógiai elvei Értékek, normák; alapértékeink, hitvallásunk A kollégiumi nevelés alapelvei és célrendszere A tanuló életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Az ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek elvei Nevelési célkitűzéseink A kollégiumi pedagógiai tevékenység szerkezete Tematikus csoportfoglalkozás A tematikus kollégiumi foglalkozások nevelési és tevékenységrendszere A kollégiumi nevelési feladatai és tevékenységrendszere Felkészítő foglalkozások terve Tehetséggondozás Felzárkóztatás A hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve, az egyéb kollégiumi foglalkozások terve

3 6.1. Ünnepségek, hagyományok Hagyományok ápolásának továbbfejlesztési terve Szakkörök, érdeklődési körök foglalkozásainak terve Házi bajnokságok, versenyek, sportfoglalkozások Egyéni törődést nyújtó és önálló életkezdést segítő foglalkozások Személyiségfejlesztés Pályaorientáció Egészséges életmódra nevelés A kollégiumi élet szervezése foglalkozások terve A DÖK működése Folyamatos pedagógiai felügyelet A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok, tevékenységek A kollégium, a szülők és az iskolák közötti kapcsolattartás együttműködési formái Kollégiumi PR Közvetlen partnerek Közvetett partnerek A pedagógiai tevékenység ellenőrzése, értékelése A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő, oktató munkát segítő felszerelések jegyzéke /a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet alapján/ Középtávú eszközbeszerzési terv 40 A pedagógiai program mellékletei Egészségnevelési program Drogprevenciós stratégia Környezeti nevelési program HHT AJTP pedagógiai program HHHT AJKSZP pedagógiai program A pedagógiai program legitimációja 3

4 Bevezető Pedagógiai programunk megalkotásakor, a közoktatási törvény és a vonatkozó rendeletek előírásai mellett, támaszkodtunk a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazottakra, a kollégiumi nevelés alapprogramjának alapelveire és a kapcsolódó iskolák pedagógiai programjára. Figyelembe vettük a megyei és a városi közoktatási fejlesztési terv kollégiumokra vonatkozó fejezeteit és a partneri igény és elégedettség mérésünk feldolgozott tapasztalatait. A Városi Kollégium Szolnok város középfokú tanintézményeiben tanulni vágyó vidéki fiataloknak teremti meg a tanulmányaik folyatásához szükséges feltételeket. Ezek részben elhelyezési, lakhatási feltételek, ideértve az étkeztetést, élelmezést, biztonságos intézmény működtetést, részben pedagógiai nevelésioktatási feltételek, beleértve a tehetségfejlesztést, a felzárkóztatást, a tanulásszervezést és a pedagógiai felügyeletet. Részben pedig szociális, egészségvédelmi feltételek, ideértve az életmód mintaadó tevékenységet a gyermek- és ifjúságvédelmi, mentálhigiénés feltételeket. Tagintézményeinkben arra törekszünk, hogy minden kollégistánk humánus légkörben, öntevékenyen és személyre szabottan a lehető legnagyobb eséllyel készüljön fel a felsőfokú iskolákban a munkaerő piacon való megmérettetésre és az önálló életvitelre. Felfogásunk szerint a kollégiumpedagógia a családi, az iskolai és a bentlakásos nevelés sajátos jellemzőit tartalmazó, összesítő pedagógia. Kollégiumunkban a nevelésben egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása, a tanulók testi, lelki, szociális fejlődésének segítése az életkori sajátosságaik és egyéni igényeik figyelembevételével. Arra törekszünk, hogy a családból hozott értékeket megőrizzék és fejlesszék. Segítjük a tanulók pályaválasztását, továbbtanulását, szakmatanulását, jövőjük megalapozását. A tagintézmények a maguk hagyományrendszerével, foglalkozásaikkal, tevékenységeikkel, a szabadidő megszervezésének változatos módjaival, hozzájárulnak a nálunk eltöltött idő hasznos és örömteli megéléséhez a természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsüléséhez. A kollégiumi foglalkozásokkal, a követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé tesszük, hogy tanulóink érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, szakmaválasztásuknak megfelelően tanulhassanak és készülhessenek önálló életükre. A kollégiumi együttélésben, a diákönkormányzati munkában, a foglalkozásokban és tevékenységekben megtapasztalhatják tanulóink a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének fontosságát. Megélhetik az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. Felkészülési lehetőséget adunk a közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik, értékeik és értékrendjük képviseletére. A kollégiumi foglalkozási keret programterv lehetőséget ad a tanulóknak és a tanároknak arra, hogy az iskolai oktatásban kevésbé hangsúlyos ismeretekből adjon olyan válogatást, amely kihat a tanulásra, életvitelre, szabadidőre, és kapcsolódik az iskolai tevékenységekhez, osztályfőnöki órákhoz. Ez a pedagógiai program az intézmény fő dokumentuma, amely tartalmazza az elfogadott és követendő pedagógiai elveket és célkitűzéseket, az elérésük érdekében elvégzendő nevelési-oktatási feladatokat. Az elvégzendő feladatok rangsora, a célkitűzések megvalósításának mértéke; a különböző feltételek és a változó diákösszetétel miatt tagintézményenként változhat. A kollégiumi óraszámok tervezésekor az elvárásoknak megfelelően nem léptük túl a törvényi minimumot. 4

5 1. Preambulum 1.1. Jogi státusz A Városi Kollégium önálló jogi személy közszolgáltató közintézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait január 1-jétől Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja el. Székhelye: 5000 Szolnok, Baross út 68. A Városi Kollégium tagintézményeinek telephelyei: Baross úti Tagintézmény, Bán úti Tagintézmény, Tiszaparti Tagintézmény, Gyermekváros úti Tagintézmény, Törzsszáma: OM azonosító: Szolnok, Baross út 68. (180 férőhely) Szolnok, Bán utca 9. (160 férőhely) Szolnok, Tiszaparti sétány 5. (144 férőhely) Szolnok, Gyermekváros utca 1. (250 férőhely) Az intézményt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította évben, a 19/1996. (II. 22.) számú határozatával. A kollégium feladata a többször módosított évi LXXIX. tv. 32. (a-b) pontjában meghatározottak alapján megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani Állami feladatként ellátandó alaptevékenység Az intézmény valamennyi tevékenysége Szakágazata: Egyéb szálláshely szolgáltatás Szakfeladatok szerint: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő, ép értelmű testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos valamint enyhe fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.) Tanulók kollégiumi étkeztetése Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Minőségbiztosítási tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 5

6 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Nemzetközi oktatási együttműködés Nemzetközi kulturális együttműködés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Közművelődési tevékenységek és támogatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat Az intézmény típusa Szervezetileg egységes, önálló kollégium, amely 4 tagintézménnyel működik. A tagintézmények együttműködésének alapelvei: egyközpontú gazdasági, munkáltatói, tartalmi koordináció, irányítás a tagintézmények szakmailag önállóan alakítják ki tevékenységük hangsúlyos elemeit a tagintézmények tanulóinak iskolatípusok szerinti összetétele eltérő, így funkciójukban, feladataikban, tevékenységrendszerükben is eltérnek eltérhetnek egymástól a nevelőmunka elveit, kereteit a tagintézmények összehangolják, közös rendezvényeket szerveznek biztosítják az együttműködést 6

7 1.4. Szervezeti felépítés Diákönkormányzat Közalkalmazotti Tanács Kollégiumi Szék Intézményi Tanács Igazgató Általános Igazgatóhelyettes Pedagógiai Igazgatóhelyettes Minőségügyi vezető Gazdasági főmunkatárs Kollégiumi titkár Kollégiumvezetők Gondnokok Gondnokok HHT AJTP Munkaközösségi projektek Nevelőtanárok Nevelőtanárok Nevelőtanárok Gondnokok Gondnokok Gondnokok Gazdasági csoport Üzemeltetési csoportvezető HHHT AJKSZP Gondnokok Takarítók Gondnokok Melegítőkonyha Gondnokok dolgozói Gondnokok Karbantartók Minőségfejlesztési projekt Forrásbővítési projekt Tanulócsoportok Gondnokok Gondnokok 7

8 1.5. Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, rendeletek, szabályozók A dokumentumok jegyzéke a IMIP-ben található Tevékenységünk tartalmi irányai Esélyadás: intézményünk nevelési tevékenységével hozzájárul az oktatási esélyegyenlőség növeléséhez, azáltal, hogy tanulóink számára biztosítjuk a hátránykompenzációra, a tehetséggondozásra, valamint a felzárkóztatásra irányuló pedagógiai szolgáltatásokat. Alapkészségek, jártasságok, kompetenciák fejlesztése: nevelőmunkánk az életben hasznosítható tudás, képességek és személyes kompetenciák kialakítására, az egész életen át tartó tanulás megalapozására épül. Partnerközpontú működés: intézményünk folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a középiskolás korosztály nevelésében-oktatásában érdekelt közvetlen és közvetett partnerekkel. Pedagógiai tevékenységünk szervezésében törekszünk a partneri igényeknek elsősorban a tanulói, szülői, közoktatási társintézményi, fenntartói igényeknek - való megfelelésre, az elégedettség növelésére. Testi-lelki egészségvédelem: a kollégiumi nevelést olyan pedagógiai tevékenységnek tekintjük, melynek keretében támogató környezetet kell biztosítanunk diákjaink számára ahhoz, hogy felkészülhessenek a felelős, felnőtt életvitelre. Önálló életvezetési készségeik megalapozásához a pozitív egészségmagatartás fejlesztését célzó tevékenységeinkkel és szolgáltatásainkkal járulunk hozzá. Gyermek- és ifjúságvédelem: a tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító környezet megteremtésére törekszünk. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk fókuszába a tanulók és a szülők jogainak érvényre juttatását állítjuk. Ennek megvalósítása érdekében működünk együtt a családdal, valamint minden a jogvédelemben, jogorvoslati eljárásban- érdekelt személlyel, intézménnyel és szervezettel Az intézmény funkciói Szociális funkció A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő lakhatási, bentlakási, tanulási és szabadidő - eltöltési feltételek biztosítása, megfelelő színvonalú egészségügyi feltételrendszer megteremtése. Pedagógiai funkció Szocializációs funkció A közvetett nevelői hatásrendszer működtetésével a személyiséget formáló pedagógiai környezet biztosítása. Az önálló életkezdést segítő tevékenységek megszervezése. A közösségi tevékenységek rendszerének működtetésével a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek kialakítása. Életmód mintaadó, motivációs funkció A társadalmilag hasznos, egyénileg értékes életmódminták belsővé válásának segítése. Az aktivitás, a motivációs szint fejlesztése. Konstruktív életvezetési technikák közvetítése. Az egészséges életmód kialakulását segítő prevenciós tevékenységek során az egészségérték közvetítése. Hiánypótló - felzárkóztató funkció Az esélykülönbségek mérséklése, folyamatos korrekció tanulmányi téren és az élet egyéb színterein. 8

9 Tehetséggondozó funkció A kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozás. Pályaorientációs funkció A pályaalkalmassági, pályán megmaradást segítő képességek fejlesztése. A tanulók önismeretének fejlesztése. 2. Helyzetelemzés 2.1. A több telephellyel rendelkező intézmény működésének fő jellemzői Intézményünk az alapító okiratban meghatározottak szerint öt telephelyen működő, tagintézményi struktúrában szerveződik, és tevékenykedik. A kollégium önálló működési jogkörrel rendelkező, közszolgáltató közintézmény költségvetési intézmény, melynek élén az igazgató áll. A tagintézmények intézményegységként kapcsolódnak a szervezethez, élükön a kollégiumvezetők állnak. Akik munkaköri leírásban rögzítetten, szakmailag önállóan; a tagintézmény működésével, működtetésével összefüggésben pedig, részben leadott jog- és hatáskör alapján szervezik a kollégiumok munkáját. Az intézményvezetés testületi szerve a vezetői tanács. Ez a testület hozza a stratégiai döntéseket és hangolja össze a kollégiumok munkáját. A testületet az igazgató vezeti. Az intézményműködés részletes leírását és szabályozását az intézményi SZMSZ, a szervezeti struktúra jellemzőit az IMIP tartalmazza, pedagógiai tartalmi munkáját a pedagógiai program alapján végzi Humán erőforrás Az intézmény megalakulása óta eltelt időben folyamatosan növekszik az egyetemi végzettséggel és a megfelelő kompetenciákkal rendelkező pedagógusok száma. Ezekhez jelentős erőforrás optimalizációs programot kellett végrehajtani. Pedagógusaink egy része az elmúlt időszakban fejezhette be egyetemi, vagy további felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányait. A minőség fejlesztéshez kötődő tréningek, képzések és team munkák ugyancsak jelentős erőket mozgattak meg. A mentálhigiénés, prevenciós és pedagógiai munkát segítő tréningek jelentősen javították tantestületünk pszichológiai, pedagógiai, mérési, módszertani kultúráját. További feladataink vannak azonban a tantestület átlagos motivációs szintjével, a pedagógusok motiválásával összefüggésben. Az adott kompetenciával Tanári kompetenciák rendelkezők száma Természettudományok 12 Társadalomtudományok, bölcsészet, nyelv 26 Művészetek 1 Gazdaságtudomány 4 Informatika 1 Sport és egyéb területek 2 Vezetéstudomány /Közoktatás vezető/ 14 Pedagógus továbbképzések irányai tanulásmódszertan 1 személyiségfejlesztés 3 drogprevenció 12 minőségfejlesztés 1 kollégiumpedagógia 20 új diploma megszerzése 5 szakmai módszertani képzés 13 jogismeret 2 AJKSZP-s módszertani képzés 16 AJTP-s módszertani képzés 11 9

10 Az adatokból látható, hogy egy pedagógus több területen is kompetensnek tekinthető. Az intézmény szakos ellátottsága összességében megfelelő képet mutat, de az egyes kollégiumainkban az érettségi tárgyakból több szakos kollégára lenne szükség. Ezen belül is kevés a szülők és a diákok igénye alapján - a reál szakosok és a nyelvtanárok száma. (lásd igény és elégedettségmérés) Életkori jellemzője továbbra is a tantestületnek, hogy a fiatalabb korosztály, a pályakezdők számára nem igazán vonzó a kollégiumi tanári pálya. A döntően az esti órákra eső kötelező órák miatt elsősorban a középkorúak, illetve az ötvenesek korosztálya vállalja a sajátos munkarendből fakadó nehézségeket. Igy a legnépesebb a negyven-negyvenkilenc év közöttiek, illetve az ötven-ötvenkilenc évesek csoportja, a korfa további ágain viszonylagos egyensúly tapasztalható. Jelenleg a negyven és hatvan év közöttiek a pedagógusok 86%-át alkotják Tárgyi erőforrás Az intézmény a megalakulásakor meglehetősen leromlott épületeket, berendezéseket, eszközöket örökölt. Ezeknek a hiányosságoknak a felszámolására, a tárgyi feltételek javítására, külön ütemtervet készítettünk előző programunkban, amely összességében teljesült. Az épületek karbantartása, az eszközbeszerzés többnyire saját bevételekből, pályázatokból valósult meg. A Gyermekváros úti kollégiumunk egy nagyobb összegű központi céltámogatással, megyei és városi fenntartói koordinálással a kor színvonalának minden tekintetben megfelelő állapotba került. Jelentősen előreléptünk a taneszközök, tanulást segítő informatikai berendezések, operációs rendszerek, oktatási segédanyagok és nyelvi hanganyagok beszerzése terén. A Gyermekváros úti kollégiumunkban internetes korszerű könyvtárral, négy intézményünkben szerényen felszerelt könyvtárszobával rendelkezünk. Minden kollégiumunkban számítástechnika terem, internetes hozzáféréssel - összesen 192 számítógép és 9 hálózati szerver - áll a tanulók rendelkezésére. Az eszközök beszerzése különböző pályázatok útján történt a megalakulástól napjainkig. A gépek mellett megfelelő számban találhatók nyomtatók és más technikai, audiovizuális eszközök, amelyek a tanulást, az önképzést, a szakköri munkát és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. Kollégiumaink tantermei, tanulószobái és más oktatási tevékenységre, foglalkozásokra rendelkezésre álló helyiségei változatos képet mutatnak. Legjobb a helyzet a Gyermekváros úti kollégiumban, ahol a tanulószobák, szakköri helyiségek mellett könyvtár, Internet labor, zeneszoba, nyelvi labor is rendelkezésre állnak a tanuláshoz, felkészüléshez. A többi kollégiumunkban a tanulószobák folyamatos saját erős fejlesztés eredményeként biztosítják a tanulási feltételeket. A tanulószobák többségében sikerült a bútorokat kicserélünk. A Tiszaparti sétányon lévő kollégiumban továbbra is kettős funkciót tölt be az étterem, mivel az ebédeltetést követően a délutáni tanulószobai foglalkozásoknak is helyet ad. Ebben a kollégiumban is rendelkezésre áll néhány szakköri helyiség, klubszoba, kondicionáló terem illetve szoba. Két kollégiumunk rendelkezik sportolásra alkalmas udvarral, egy kollégium parkosított zöldterülettel. Az iskolákkal együttműködve nyílt lehetőségünk az iskolák tornatermeinek használatára. Az udvarok felszereléssel nem rendelkeznek, így csak a sportolás, mozgás alapfeltételei biztosítottak. Egy kollégiumunknál a feltételek teljesen hiányoznak, itt kondicionáló teremben, és a szomszédos intézményekkel kialakított jó kapcsolat révén az iskolai sportudvaron nyílik lehetőség sportolásra. 10

11 2.4. Lakhatási feltételek Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok A lakhatási feltételek javítása annak ellenére, hogy a megalakulás óta komoly fejlődést értünk el még mindig a fejlesztési célkitűzések első helyén áll. Jelenlegi helyzetünk szélsőséges minőségi mutatókkal jellemezhető. Rendelkezünk egy korszerű kollégiummal, ahol a tanulóink négyágyas, tanulófallal, modern bútorokkal berendezett szobákban laknak. A másik kollégiumunkban a tízágyas szobák zsúfolt hatását középre helyezett szekrényfallal igyekszünk enyhíteni. A két szélsőséges állapot között helyezhető el a további három kollégiumunk, ahol általános a négyágyas szoba, a berendezések (ágyak, asztalok, székek) pedig folyamatos karbantartásra, cserére szorulnak A nevelő-oktató munka helyzete A tagintézmények hagyományai szerint; vegyes életkorú, illetve homogén kollégiumi csoportok is működnek. A csoportok a közösség alapegységei, szervezik, tervezik, értékelik tagjaik tevékenységét. A közösségek életét a diákönkormányzat szervezi, irányítja, a diákönkormányzatot segítő tanár, a reszortfelelős - csoportvezető tanárok és a kollégiumvezetők támogatásával. Az önkormányzati tevékenység eltérő hagyományú és színvonalú. Továbbfejlesztésük fontos az intézményi nevelésfilozófia alapján, hiszen az önigazgatás a felnőtt szerepre való felkészülés mellett az intézményi munka szervezésének alapjává is válik. Csak így lehet a közvetett nevelőhatások biztosításával eredményeket elérni. Az eltelt időszak alatt egyre markánsabban jelent meg az egyes kollégiumok egyéni arculata. A sajátosságok tetten érhetők a tevékenységek rendszerében, és a mindennapok gyakorlatában. A nevelőmunka folyamatosságát hátrányosan befolyásolja az évenkénti felvételi rendszerből adódó bizonytalanság. A felvételi elhelyezési folyamat szabályozása enyhítheti a bizonytalanságot. A csoportba kerülő kollégisták neveltségi színvonala, tanulási szokásai képességei jelentősen eltérnek egymástól. A csoportvezető tanárok felelőssége, hogy segítsék a kollégiumba való beilleszkedést, az új életritmus megtalálását, szeretettel, türelemmel támogassák a csoport közösséggé válását. Mindennapi munkájuk sokrétű, hiszen a nevelői gondozói tevékenység mellett szaktanári munkát is kell végezniük. Nagy szükség van az egyéni és kiscsoportos foglalkozások rendszerének további kihasználására, önismereti-kommunikációs, konfliktuskezelő programok működtetésére a tanárok és diákok számára egyaránt. A tanulmányi munka segítése, a tanulási feltételek megteremtése jól kialakult rendszerben történik. A szabadidős tevékenységeknek saját hagyományai vannak, bár nem mindenütt elég széles a tevékenységrepertoár. Néhol kevés a szakkör, önképzőkör. Legtöbbször az anyagi feltételek hiányoznak. Egy-egy pályázat időlegesen javít a helyzeten. Az igényekhez való alkalmazkodás leginkább a korrepetálásoknál történik meg. A fejlesztő-felzárkóztató foglalkozások a szaktanári kompetenciák használatát teszik szükségessé, elkezdődött a tanári munka specializálódása. A mindennapi nevelőtanári munkában kiemelt helyet foglalnak el: a rendszerességre szoktatás, önkiszolgálásra nevelés önállóságra nevelés a kötelességtudat erősítése társakért tenni akarás készségének kifejlesztése felnőttek értékítéletének megbecsülése, elfogadása a mássággal való együttélés elfogadása, annak kezelése 11

12 a személyiség önfejlesztő képességének kialakítása szocializáció, demokratizmus, önigazgatás 2.6. Tanulói összetétel A kollégium a középiskolák valamennyi típusából fogad tanulókat, ennek megfelelően kapcsolatban állunk valamennyi városi középiskolával. A tanulók jelenlegi létszámaránya az intézménytípusokat tekintve a következők szerint alakul: 43% gimnáziumi, 34% szakközépiskolai, 23% szakiskolai képzésben vesz részt. A nemek szerinti arányokat tekintve a lányok vezetnek 54-46%-os arányban A tanulók neveltségi szintje A kollégiumban a neveltségi szintet az alábbiak szerint értelmezzük: a tanuló adott időpontban mutatott fejlettsége a nevelési célhoz viszonyítva. Tanulóink neveltségi szintje általában nem tér el a városi középiskolásokétól. Az életkori sajátosságaikat figyelembe véve többségük helyes magatartási normák szerint élők közé tartozik. Egyre bővül a nehezen kezelhetők csoportja Kollégiumunkban is van egy igen problémás réteg, akik az alapvető együttélési és kulturális kompetenciák nagyfokú hiányával, alulmotiváltsággal jellemezhetők A kollégium környezetének jellemzői Kollégiumunk Szolnok város közoktatási intézményrendszerének sajátos egysége. A város iskolaszerkezetében megtalálható valamennyi középfokú iskolatípus. A tanintézmények nem csak helyben lakó tanulókat vesznek fel. E tanulók egy részének lakhatását, tanulási feltételeit biztosítja a Városi Kollégium. A város minden középiskolájával kapcsolatban vagyunk. A kezdeti arányok átrendeződése miatt egyre kevésbé tudjuk elhelyezni egy kollégiumban egy iskola diákjait, holott erre az iskoláknak kifejezett igényük van. Kollégistáink rendszeresen látogatják a közművelődési intézményeket. A Szigligeti Színházzal ismét erősödött kapcsolatunk. Diákjaink rendszeresen látogatják az előadásokat. Az Arany János Programban résztvevőknek bérletet vásároltunk. A kollégiumi könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk, diákjaink azonban gyakran tanulnak, dolgoznak a Verseghy Könyvtárban. A Városi Művelődési Központ rendezvényeire meghívást kapunk. Diákjaink rendszeres látogatói a Damjanich János Múzeumnak és a Galériának. Minden nevelőtanár fontos feladatának tartja, hogy csoportjának a művelődési lehetőségeket ajánlja, az alkalmakat szervezze. Szakmai kapcsolatok fűzik intézményünket a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézethez és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Intézetéhez, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséghez, valamint a Magyar Tehetséggondozó Társasághoz. Ezen együttműködések alapozzák meg a Városi Kollégium szakmai módszertani információs bázisként való működését. 12

13 3. Kollégiumunk nevelési tevékenységének cél- és értékrendszere a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének, a felzárkóztató tehetséggondozó pályaválasztást segítő tevékenységek pedagógiai elvei 3.1. Értékek, normák; alapértékeink, hitvallásunk A kollégiumi nevelőmunka során fontos értéknek tartjuk a konstruktív életvezetés magatartási és tevékenységformáinak kialakítását, megszilárdítását. A nevelés során az erkölcsi, értelmi, esztétikai és testi nevelés rendszerében kimunkálható közösségi és egyéni értékek közvetítésére vállalkozunk. Tanulóink jellemének fejlesztése során az alapvető emberi jogok, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak, egyetemes emberi jogoknak a képviseletét tartjuk szem előtt. A demokratikus magatartás kialakítását erősítjük, melyben az egyén és a közösség normái összehangolódnak. Nevelőmunkánk során kiemelt szerepet kapnak a nemzeti értékek és hagyományok, illetve az európai humanista hagyományok ápolása. Felelős gondolkodásra nevelünk, amelyben érték a különböző kultúrák iránti nyitottság, mások megbecsülése, az emberiség problémái iránt érzett felelősség. Alapértékeink az együttélés normáinak betartása harmonikus személyiség fejlesztése testi lelki egészség fontosságának elfogadtatása a tudás rangjának elismertetése képességek szerinti fejlesztés pozitív viszony kialakítása az esztétikum befogadására a környezetért való felelősségérzet kialakítása partnerközpontúságra, nyitottságra, korszerűségre törekvés európaiság szemléletének kialakítása Hitvallásunk Olyan nevelési oktatási feladatokat ellátó kollégiumot működtetünk: ahol tanulóink elsajátítják a társadalmi együttélés normáit, a konstruktív konfliktusmegoldás technikáit és szabályait ahol segítjük a korszerű ismeretek megszerzését, melyek birtokában versenyképessé vállnak tanulóink a munkaerőpiacon, és felkeltjük igényüket az egész életre szóló tanulás iránt ahol tanulóink elsajátítják az önérvényesítés demokratikus technikáit és a másság elfogadásának szabályait Az intézményünkben a pedagógusok törekednek arra, hogy: rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, képesek legyenek a nevelési folyamat eredményes megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére; jártasak legyenek a különböző pedagógiai eljárások hatékony alkalmazásában, egyéniségükkel, megjelenésükkel, felkészültségükkel és életmódjukkal követendő példaként szolgáljanak a kollégisták előtt, 13

14 megfelelő empátiával rendelkezzenek, nevelői eljárásaikban, pedagógiai eljárásaikban, pedagógiai kommunikációjukban a tanulók iránti tiszteletet helyezzék előtérbe, folyamatosan együttműködjenek a tanulók közösségeivel, a nevelésükben résztvevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel és önkormányzatokkal, szakmai tevékenységük során együttműködjenek a kollégiumi nevelőtestület vezetőivel, tagjaival és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak körével A Városi Kollégium rendelkezik önálló emblémával, amely az intézmény hivatalos dokumentumain, levelein, kiadványain jelenik meg. A szervezeti kultúra fejlesztésének területei, az újszerű szemléletmód kialakításának módja az intézmény minőségirányítási rendszerén belül található meg, melyet az intézmény Minőségirányítási Programja tartalmaz A kollégiumi nevelés alapelvei és célrendszere Nevelési alapelveinket, pedagógiai tevékenységünk ellátásának elveit és nevelési célrendszerünket a stratégiai tervezés jegyében az alábbi szabályozóelemek beépítésével határoztuk meg: Ágazati szintű szabályozóelemek: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei, így a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról Fenntartói irányelvek: Szolnok Megyei Jogú Város közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja Belső, intézményi szabályozóelemek: vezetői program, minőségirányítási program, partneri igény és elégedettség mérések eredményei, intézményi tanácsi döntései a szakmai fejlesztés irányelveiről A kollégium céljai elérése érdekében gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakít ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet, az alábbiak figyelembevételével. A kollégiumi nevelés fő alapelvei Az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; Demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; A tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; Az alapvető erkölcsi normák betartása; Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele; A sajátos nevelési igényű tanulóknál az egyéni, speciális szükségletek figyelembe vétele; A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; Építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; A szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. 14

15 A tanuló életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei A diákok életrendjét a házirend szabályozza, melynek betartása a tanártól következetességet, a tanulótól önfegyelmet igényel. Kiemelt figyelmet fordítunk a kötelező és a választható foglalkozások ütemezésére, szervezésére, a tervszerűségre és a rendszerszemléletre. Tanítás-tanulás alapelvei: - Mindenki számára biztosítottak legyenek a megfelelő tanulási körülmények, eszközök. - Lehetőség szerint biztosított legyen a szükséges tanári segítség. - A fiatalokat hátrányaik ledolgozásában támogatjuk. - Támogatjuk a változatos tanítási-, tanulási formákat. A szabadidő szervezésének elvei: - Fontosnak tartjuk a szabadidő kulturált eltöltését. - A szabadidős programok többféle igényt kell, hogy kielégítsenek. - Törekszünk a megfelelő feltételek megteremtésére. - Támogatjuk a mozgással, sporttal az egészséges életmóddal összefüggő tevékenységeket A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei A fejlesztés, nevelés elvei: - Megfelelő feltételeket kívánunk teremteni a művelődéshez, az ismeretszerzéshez. - A fejlesztésben az egyéni, valódi fejlesztési szükségletből indulunk ki (differenciálás). - Közvetítjük az alapvető hagyományos erkölcsi normákat. - A kollégiumi tudásközvetítésben (bizonyos részterületein) figyelembe vesszük az iskolai ismeretelsajátítást, gyakorlatközpontú tudással kiegészítve, támogatva azt. A felkészítő foglalkozások mellett elsősorban nem tananyagközpontú ismereteket kívánunk gyarapítani, hanem a teljesítményképes tudás megszerzését támogatjuk. A tehetséggondozás elvei: - A tehetség megmutatkozásának, kibontakozásának a kollégiumi tevékenységrendszerben lehetőséget kell teremteni. - A tehetséggondozásban a személyiség teljes fejlesztésére figyelünk, e nélkül nem lehet hatékony a tehetségek gondozása. A pályaorientációs tevékenység, az önálló életkezdés támogatásának elvei: - A tevékenységek formáját és tartalmát a differenciálás alapján szervezzük. - Meg kell adni a szülőknek a szükséges segítséget az ilyen irányú problémáik megoldásában A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei - A szabadidős programok szervezése, szakkörök működtetése járuljanak hozzá a kulturált életmódra neveléshez. - A sport, zene, színház és mozi látogatás járuljanak hozzá a kulturált életmód és igényesség kialakításához. - Valamennyi területen a tanulók önállóságára épüljön a közösségi munka, melynek hátterében a nevelőtanár szakmai segítsége áll. 15

16 Az ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek elvei Elveink megfogalmazásánál figyelembe vettük a többször módosított évi LXXIX. közoktatási törvény 49. (2) bekezdését, (14) bekezdését, mely kimondja, kit tekinthetünk hátrányos helyzetűnek - a gyermekek jogairól szóló egyezményt, és az évi XXXI. törvényt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A diákösszetétel szociális mutatóit megvizsgálva látható, hogy arányaiban, de számszerűen is egyre több a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A hátrányok nem csak szociális, anyagi területen jelentkeznek, hanem kulturális-műveltségi, illetve földrajzi-lakókörnyezeti formában is. Ezen hátrányok leküzdésére, a veszélyeztetettség megszüntetésének érdekében elvünk, hogy: - a gyermekek hátrányos helyzetét csökkentsük, ha szükséges megfelelő szakemberek bevonásával is, - nyújtsunk segítséget a veszélyeztetettség megszüntetésében, - a felmerülő ifjúságvédelmi problémák megoldása érdekében jó kapcsolatot építünk ki a szülőkkel, önkormányzatokkal, gyermekvédelmi intézményekkel, osztályfőnökökkel, családsegítő szolgálattal Nevelési célkitűzéseink Célunk - tanulóink megismerjék a kulturált közösségi együttélés normarendszerét és betartsák annak szabályait - megőrizni és erősíteni a kollégiumi hagyományokat, építve a tanulók önszerveződő közösségeinek kezdeményezéseire - az esélykülönbségek mérsékelése, a szociális hátránnyal vagy beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók hátránykompenzációs foglalkoztatása - a tehetség kibontakozásának segítése az általános és a specifikus tehetséggondozás pedagógiai rendszerei alapján - tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a testi higiéné fontosságát és a lelki egészségvédelem jelentőségét. Pozitív egészségmagatartásuk részeként sajátítsák el azokat az ismereteket és problémamegoldási technikákat, melyek erősíthetik a káros szenvedélyek elutasítását - az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátásának fejlesztése, a veszélyeztetett helyzetű tanulók minél korábbi kiszűrése és a veszélyeztetettségből adódó zavarok korrekciója, együttműködve a családdal, valamint minden a gyermeki jogok védelmében, a jogorvoslat érvényesítésében érdekelt személlyel, intézménnyel és szervezettel - tanulóink megismerjék nemzeti kultúránk értékeit, hagyományait az európai kulturális örökséget, valamint az egyetemes emberi kultúra értékeit - a környezettudatos magatartás kialakítása, tanulóink felkészítése a fenntartható környezettel való harmonikus életvezetésre - az intézményi minőségfejlesztési tevékenység keretében rendszeresen felülvizsgáljuk a céljaink megvalósítására irányuló pedagógiai tevékenységek eredményességét. 16

17 4. A kollégiumi pedagógiai tevékenység szerkezete Kollégiumi foglalkozások Tartalma Formája Típusa 1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások 1.1. Tanulást segítő foglalkozások - tanulószobai foglakozás - korrepetáló, felzárkóztató - tehetséggondozó - egyéni tanulásszervezés - vetélkedőre, versenyre felkészítés - érettségire, szakmai vizsgára felkészítése - szakkörök, diákkörök egyéni és csoportos Óraszám Tanulói részvétel óra/hét 46/2001. (XII.22 OM rendelet alapján kötelező) 13 óra* Tanulócsoport óra/hét Kötelező min. Kt. 53. (7) 14 óra 1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások 2. Speciális ismereteket adó foglalkozások 2.1. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások - tematikus és általános kollégiumi csoportfoglalkozás - egyéni problémák megbeszélése - mentálhigiénés foglalkozás - prevenciós foglalkozás csoportos egyéni 1 óra aminek 60%-a KNAP** szerint előírt tartalmú, 40%-a szabadsáv 2.2. Szabadidő eltöltését szolgáló foglakozások 3. Kollégiumi élet szervezése 4. Folyamatos pedagógiai felügyelet - érdeklődési körök - önképzőkör - versenyek, vetélkedők - házibajnokság - diáknap - sportfoglalkozás - öntevékeny diákkör - kulturális programok - hagyományápoló rendezvények - művészei csoport a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás pedagógiai tevékenység ellátása a foglalkozáson kívüli tanulók számára egyéni és csoportos 1 óra 10 óra csoportos csoportos Kt. 53 (8) 6 óra A felkészítő, fejlesztő foglalkozások látogatása alól a tanuló a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint felmentést kaphat. KNAP: Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 4.1. Tematikus csoportfoglalkozás A kollégiumi nevelő értékközvetítő, fejlesztő tevékenységének egyik színtere a tematikus csoportfoglalkozás. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja kötelezően hét témakörben jelöli meg 17

18 a nevelési feladatot. A további idő a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjaival, ügyeivel, szervezésével, közösségi feladatok megszervezésével telik. Témakörök: 1. Tanulás Cél: az iskolai órákra való felkészülés, tanulási módszerek, technikák elsajátítása. 2. Énkép, önismeret, pályaorientáció Cél: a kollégista személyiségének jellemének, aktuális pszichés állapotának megismerése, fejlesztése. 3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra Cél: Szerezzen ismereteket az Európai Unióról formálódjék műalkotások megismerése által tárgy és környezetkultúrájuk, véleményalkotó képességük. 4. Környezettudatosság Cél: felkészítés a környezettel harmonikus életvezetésre, a fenntartható fejlődés fontosságának felismertetése. 5. Testi és lelki egészség Cél: a tanulók felkészítése az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására. Hangsúlyt kap a káros szenvedélyek belsővé válásának megelőzése. 6. Felkészülés a felnőttlét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés Cél: a tanuló találja meg helyét, szerepét, feladatait a családi, iskolai és kollégiumi közösségben. Felkészítés a felnőttlét szerepeire. 7. Hon- és népismeret Cél: a tanulóban maradjon meg a kötődés a küldő környezettel, alakuljon ki kötődés a befogadó környezettel. A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma Témakör 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. óraszám Tanulás Énkép, önismeret, pályaorientáció Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra Környezettudatosság Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés Hon-és népismeret Mindösszesen óraszám/tanév A szabad sávban, a csoportfoglalkozások keretében a megadott témakörökön túl, a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, aktuális problémák megoldása, valamint a pozitív és negatív magatartásformák csoport előtti dicsérete illetve elmarasztalása történik. 18

19 A kollégiumvezető, tanév elején éves tanulói foglalkozási tervet készít. A csoportvezető nevelőtanár csoportjára vonatkoztatva helyzetelemzést és munkatervet készít az elvárásoknak megfelelően. A csoportvezető a kollégiumi csoportfoglalkozásokra vonatkozóan külön tematikát készít. A csoportfoglalkozás tematikájának elkészítésénél alapelvünk, hogy: - az életkori sajátosságokat figyelembevevő, érdeklődést felkeltő foglalkozásokat tervezzünk, - fejlesszük tanulóink készségét, képességét, - ösztönözzük a diákokat a környezettel harmonikus életvezetésre, - vezessük rá tanulóinkat a kapcsolatépítő közösségi szokások kiépítésére, - családias, jó légkörű foglalkozásokat szervezzünk, - fejlesszük a diákok öntevékenységét, szervezőkészségét A tematikus kollégiumi foglalkozások nevelési és tevékenységrendszere Tanulás Témakörök Tartalmak Tevékenység formák Énkép, önismeret, pályaorientáció Európai azonosságtudat Egyetemes kultúra Környezettudatosság Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés Hon- és népismeret Ismeret, információ, művelődés, kommunikációs kultúra Kapcsolatok, értékrendek, erkölcsök, pályaorientáció, pályakorrekció én-, társismeret Esztétika, környezet, nemzeti kultúra, egyetemes műveltség Európai identitástudat Globális és lokális problémák Fenntartható fejlődés Testi-lelki egészség Társas kapcsolatok Káros szenvedélyek prevenciója Időbeosztás Család, barátság Egyén, közösség Társadalmi normák Jogok, szabadságjogok Háztartás Gazdálkodás Helyismeret, hon- és népismeret Hagyományőrzés Múltismeret-jelenismeret Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Tanulási technikák, stratégiák kialakítása Felzárkózatás, korrepetálás, tehetséggondozás Könyvtárhasználat Informatika Értelmezés, elemzés Szituációs játék Álláskeresés folyamata, technikái Környezet esztétikai tevékenység Kiállítás és tárlatlátogatás Előadások, bemutatók Interaktív kapcsolatok kulturális értékek képviselőivel Környezettudatos magatartás Felelősségvállalás a környezet állapotáért Szelektív hulladékgyűjtés Gyűjtőmunka Természetjárás Sporttevékenység Szituációs játék Kortárs előadás Felvilágosító film Beszélgetés Vetélkedő Beszélgetés Előadás Szituációs gyakorlatok Oktató film Előadás Múzeumlátogatás Gyűjtőmunka Beszélgetés Vetélkedő 19

20 4.3. A kollégiumi nevelés feladatai és tevékenységrendszere Nevelési hatásrendszer Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése A kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei Szociális, kommunikációs és állampolgári kompetencia Önálló tanulás, matematikai és anyanyelvi kompetencia, digitális kompetencia anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség, hatékony, önálló tanulás digitális kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség Szociális és állampolgári kompetenciák Idegen nyelvi kommunikáció Természettudományos kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Természettudományos kompetencia Kollégiumi tevékenységek és színterek Diákönkormányzat és diákszövetség működése Közgyűlés Csoportfoglalkozás Önismereti foglalkozás Kollégiumi újság Tanulási technikák, stratégiák kialakítása Felzárkóztatás, tehetséggondozás Szakkörök, érdeklődési körök Vetélkedők A tanulást segítő rendszer működtetése Művészeti tevékenység Szabadidős-művelődési tevékenységek Nyelvvizsgára felkészítés Informatikai körök Nemzeti kultúránk és az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismerése Szülőföld megismerése Külföldi cserekapcsolatok, idegen nyelvi kommunikáció Sporttevékenység, Káros szenvedélyek prevenciója Egészségnevelési rendezvények Környezet tisztántartása Önkiszolgáló tevékenység Környezetesztétika megóvása Diákönkormányzati tevékenység Csoportfoglalkozás 5. Felkészítő foglalkozások terve Alapelvünk, hogy az oktatási esélyegyenlőség növelése érdekében intézményünk valamennyi diákja számára megadjuk az egyéni képességeinek kibontakoztatásához szükséges segítséget és lehetőséget. Intézményünk a maga sajátos eszközrendszerével, a különböző tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás és tehetséggondozás változatos módjaival lehetővé teszi, hogy a kollégisták adottságaiknak, érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak és tehetségüknek megfelelően készülhessenek önálló életükre. A kollégium segít kialakítani annak tudatát, hogy a rendszeres és folyamatos készülés, a gyakorlás, a bevésés az iskolai siker alapja, ugyanakkor előkészít a továbbtanulásra, a felnőtt életre. 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2015. szeptember 30.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2015. szeptember 30. PEDAGÓGIAI PROGRAM Szolnok, 2015. szeptember 30. 1 Szolnok Városi Kollégium Pedagógiai Programjának tartalma Bevezető 1. Preambulum 1.1. Jogi Státusz 1.2. A köznevelési feladatot ellátó jogi személyiségű

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben