Eljárási rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárási rendelkezések"

Átírás

1 Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, - többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) 10. (1) bekezdés, 25. (3) bekezdés b) pont, 26., 32. (3) bekezdés, 45., 46. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról az alábbi rendeletet alkotja; Általános rendelkezések 1. E rendelet célja; a szociálisan rászorult egyének és családok gondjainak enyhítése a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően meghatározza Kétsoprony lakópolgárai számára adható pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, és a szociális gondoskodások formáit, valamint az önkormányzati ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, ellenőrzésének szabályait. 2. E rendelet hatálya kiterjed: az Sztv. 3. -ban felsorolt személyekre, ha lakóhelyük, - ennek hiányában tartózkodási helyük Kétsoprony község területén van. Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátást kérelmező köteles családja jövedelmi- és vagyoni viszonyairól nyilatkozni. A kérelemhez csatolni kell amennyiben a törvény másként nem rendelkezik a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap nettó jövedelméről átlagkereset-igazolást, egyéb tevékenységből származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző év 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást (adóbevallást). (2) A rendszeres szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket a 63/2006.(III.27.)Korm. rendeletben előírt nyomtatványokon, az egyéb ellátások esetében a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatványokon a szükséges melléklettel együtt - kell benyújtani. (3) Szükség esetén, - amennyiben a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is megállapítható. (4) A pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátás felhasználását a polgármester ellenőrizheti. 1

2 (5) A jogosult az ellenőrzést tűrni köteles, és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. Rendelkezésre kell bocsátania a kért adatokat, és igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását. (6) Ha a szociális ellátásra jogosult az ellenőrzést akadályozza, vagy az állapítható meg, hogy az ellátást nem a céljának megfelelően használja fel, az ellátás megszüntethető. (7) A rendszeres szociális ellátásokat évente felül kell vizsgálni. 4. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, s az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell; a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) a természetben nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (2) Amennyiben a hatáskört gyakorló az e rendeletben szabályozott szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, a kötelezett kérelmére szociális és anyagi helyzetére tekintettel méltányosságból -; Ft alatt a hatáskört gyakorló, Ft felett kizárólag a Képviselőtestület elengedheti vagy mérsékelheti. Az ellátások formái 5. (1) A pénzbeli szociális ellátások formái: a) időskorúak járadéka, b) ápolási díj, ba) alanyi bb) helyi c) aktív korúak ellátása, ca) foglalkoztatást helyettesítő támogatás cb) rendszeres szociális segély cba) 55 éven felüliek rendszeres szociális segélye, cbb) egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, d) lakásfenntartási támogatás; da) normatív, db) helyi e) átmeneti segély; ea) vissza nem térítendő, eb) kamatmentes kölcsön f) temetési segély. 2

3 (2) A természetbeni szociális ellátások formái: a) köztemetés, b) közgyógyellátás, ba) alanyi bb) normatív bc) helyi c) krízis segély, d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása (3) Szociális alapszolgáltatások formái: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) tanyagondnoki szolgáltatás, d) nappali ellátás: Idősek Klubja e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás f) gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés (4) az (1) bekezdés bb), eb) pontjában foglalt ellátások megállapítását a Képviselőtestület a Népjóléti Bizottságra, az (1) bekezdés d), ea), f), a (2) bekezdés c) pontjában foglalt ellátások megállapítását a Képviselőtestület a polgármesterre átruházza. (5) A (3) bekezdés a) f) pontjaiban felsorolt szociális alapszolgáltatásokat Kétsoprony Község Képviselőtestülete a Békéscsabai Kistérség Egyesített Szociális Intézményen keresztül társulási megállapodás alapján biztosítja. A Társulási Megállapodás a rendelet függelékét képezi. Ápolási díj 6. ( 1) Az 5. (1) bekezdés ba) pontjában foglalt ápolási díj megállapításának feltételeit az Sztv /A., 44. (1) bekezdés a), b) pontja tartalmazza. (2) Az 5. bb) pontja címén ápolási díj annak az állandó lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Kétsopronyban tartózkodó személynek állapítható meg, aki; a) az ápolást munkaviszonyának, kereső tevékenységének megszüntetése révén tudja csak biztosítani, és b) a gondozásra szoruló személy egészségi állapota oly mértékben megromlott, hogy a házi gondozó felügyelete, illetve gondozása már nem elégséges, valamint családja 1 főre jutó havi jövedelme nem több mint a nyugdíjminimum 3-szorosa. (3) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg %-a. (4) Az ápolási díj összegének megállapításakor irányadó szempontok; a) az ápolt egészségi állapota, b) a család egy főre jutó jövedelme, c) a jövedelem kiesés mértéke. 3

4 (5) A hozzátartozó, ha ápolási kötelezettségét egészségügyi okokból ideiglenesen nem tudja teljesíteni, úgy legfeljebb 30 napra igényelheti a házi segítségnyújtást. Aktív korúak ellátása 7. (1) Az 5 (1) bekezdés ca) pontja szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak feltételrendszerét az Sztv. 35. (1) bekezdése szabályozza. (2) A támogatásban részesülő személy köteles együttműködni a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központjával (nyilvántartásba vétel, előírt jelentkezések teljesítése, beilleszkedést segítő programokon történő részvétel, Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban történő részvétel). (3) Az 5. (1) bekezdés cb) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosultak feltételrendszerét az Sztv. 37. (1) bekezdése szabályozza. (4) Az 5. (1) cba) pontja szerinti rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles együttműködni a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat területi irodájával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). Az együttműködés részletes szabályait az Sztv. 37/A. 37/B. - ai, valamint a Kistérségi Társulási Tanács 13/2010.(III.24.) határozatával elfogadott e rendelet függelékét képező szakmai program kivonata tartalmazza. Lakásfenntartási támogatás 8. Az 5. (1) da pontja szerinti normatív lakásfenntartási támogatást az Sztv a szabályozza. Átmeneti segély 9. (1) Az 5.. ea pontja szerinti ellátást az Sztv a szabályozza. (2) Létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 180 %-át, egyedülálló esetén, 230 %-át. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól különös méltánylást érdemlő esetben el lehet tekinteni. (hosszantartó, súlyos betegség, elemi kár, orvosi költségek) (4) Az ellátás mértéke nem meghatározott, azt a körülmények alapján úgy kell megállapítani, hogy a rászorulóknak hathatós segítséget nyújtson. (5)A segély megállapítható természetbeni ellátás formájában is. Természetbeni segély lehet: gyógyszersegély, élelmiszer, utalvány, közüzemi díjak átutalása, egyéb számlák kifizetése. 4

5 (6) A kamatmentes támogatás mint az átmeneti segély egy formája - annak a személynek nyújtható, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, s megoldani ezt átmenetileg - önerőből nem tudja, ugyanakkor rendszeres jövedelemmel vagy pénzellátással rendelkezik, amiből a kölcsön visszafizetése biztosított. (7) A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum 5-szöröse. Visszafizetésének időtartama maximum 1 év. (8) Visszafizetés elmaradása esetén, az időtartam lejártától számított 6 hónapig újabb kölcsön nem nyújtható. (9) Családonként évente 1 személy, egy alkalommal kaphat ilyen támogatást. (10) A kérelemben meg kell határozni a kölcsön célját, összegét, a kapott támogatásról 30 napon belül számlák becsatolásával el kell számolni. (11) A Képviselőtestület keretösszeget állapít meg erre a célra, - a visszafizetett összegek kerülnek újra kiosztásra a kérelmezők között -. A keretösszeget az éves költségvetésben kell meghatározni, illetve módosítani. Temetési segély 10. (1) Az 5. (1) bekezdés f) pontja szerinti temetési segély feltételeit az Sztv. 46. szabályozza. (2) A segély összege általában a helyben szokásos temetés költségeinek, Ft - 10 %-a, de különös méltánylást érdemlő esetben a segély összege a költségek 30 %-áig is megállapítható. (3) Nem állapítható meg temetési segély annak, akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíjminimum összegének 4-szeresét, valamint annak sem, aki a meghalt személyt eltartási szerződésben gondozta. (4) Temetési segély céljára kamatmentes kölcsön is folyósítható. Ez esetben a kölcsön összegének felső határa a helyben szokásos temetés költségeinek Ft - az összege. Köztemetés 11. (1) Köztemetés az Sztv ban foglaltak szerint rendelhető el. (2) Ha az elhunyt személy után hagyaték nem maradt, és az eltemettetésre kötelezett személy, család jövedelme (egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét) indokolttá teszi, a köztemetés költségét a polgármester elengedheti. (3) Kizárólag a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot lehet köztemetésként elrendelni. 5

6 Közgyógyellátás 12. (1) A közgyógyellátásra való jogosultságot az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdése szabályozza. (2) Az 5. (2) bekezdés bc) pontja szerinti ellátás állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek; családja 1 főre jutó havi átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 230 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, valamint a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke eléri a nyugdíjminimum 20 %-át. Krízis segély 13. (1) Krízis segéllyel az a személy/család támogatható, ahol; a) a munkanélküliek száma minimum 1 fő, b) a gyermekek gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, c) rokkantak, egészségkárosodottak száma minimum 1 fő. (2) A segély kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtható, különösen: gyógyszer kiváltására, egészségügyi intézmény(ek)hez való közlekedés segítésére (autóbusz költségtérítés), foglalkoztatási szervvel történő kapcsolattartás fenntartás céljából útiköltségre, élelmiszer-vásárlásra, stb. (3) A támogatás összege esetenként maximum Ft. (4) A természetbeni ellátás céljára biztosított segély szükség esetén pénzben megelőlegezhető, mellyel 5 napon belül számlák becsatolásával - el kell számolni. Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet november 24-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg; a 7/2008.(V.30.), az 5/2009.(III.19.), valamint az 5/2011.(IV.27.) ör. rendelet hatályát veszti. Kétsoprony, november 15. Surinné Szász Margit jegyző Völgyi Sándor polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve november 23-án. Kétsoprony, november 23. Surinné Szász Margit jegyző 6

7 1. függelék MEGÁLLAPODÁS TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL módosításokkal egységes szerkezetben A számú statisztikai kistérséghez tartozó települések, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, Csabaszabadi Község Képviselő-testülete, Kétsoprony Község Képviselő-testülete, Szabadkígyós Község Képviselő-testülete, Telekgerendás Község Képviselő-testülete, és Újkígyós Nagyközség Képviselőtestülete, a települési önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 2. -ában kapott felhatalmazás, illetve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény alapján: a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítõképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, intézményfenntartásra, a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, a közösségi szolgáltatások térségi szinten történõ kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek. I. ALAPRENDELKEZÉSEK A Társulás neve: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2.) A Társulás székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 3.) A Társulás lakosságszáma ( i adatok alapján): fő 4.) A Társulás tagjai: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 7

8 Lakosság: fő 2. Csabaszabadi Község Önkormányzata 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. Lakosság: 372 fő 3. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa út 11. Lakosság: fő 4. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth Lajos tér 7. Lakosság: fő 5. Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa út 13. Lakosság: fő 6. Újkígyós Város Önkormányzata 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. Lakosság: fő 5.) A Társulás célja, funkciója és feladatrendszere: A Társulás célrendszere, hogy szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése, közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása, térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. A társulás célja: a) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő ellátása, b) kistérségi területfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása, c) kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselõ-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön 8

9 megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. A Társulás funkciói: A Társulás hármas funkciót lát el: 1. Önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátásiés szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 2. térségfejlesztés 3. területfejlesztés: a kistérség területeinek összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) településfejlesztés összehangolása. 6.) A Társulás működési területe: A Társulás működési területe a résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki, illetve feladatellátás esetén a megállapodásban rögzített területre. 7.) A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy, melyet megalakulását követően a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága vesz nyilvántartásba. A Társulás nem költségvetési szervként működik, azonban gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 8.) A Társulás július 22. napjával határozatlan időre jött létre. A társulás létrehozását, a megállapodást, a megállapodás módosításait a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő- testületeinek jóvá kell hagynia. 9.) A Társulás alapító szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok képviselõtestületei, felügyeleti szerve pedig a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége, Békéscsaba, József A. utca ) A társulás tagsági nyilvántartása: a.) A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni. b.) A nyilvántartás tartalmazza: a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, a belépés, a csatlakozás időpontját, a térségi feladat- és hatáskört, a térségi közszolgáltatást, ill. mely önkormányzat illetékességi, működési, ellátási szolgáltatási területére terjed ki a feladatellátás, 9

10 az egyes közszolgáltatási feladatkörben megillető szavazati jogosultságot, a pénzügyi hozzájárulást. c.) A nyilvántartás felfektetése és vezetése a működő szervezet feladatát képezi. II. A TÁRSULÁS FELADATAI A Társulás feladat- és hatáskör ellátása: Szakágazati besorolás: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8411 A Társulás alaptevékenysége: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. a.) A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. b.) A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített, a kistérség egészére kiterjedő feladat- és hatásköröket (térségi feladatok, térségi feladatellátás). c.) A Társulás ellátja a hozzá tartozó, egyes települési önkormányzat képviselő testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. A települési önkormányzat képviselő-testülete egyes ágazati feladatainak ellátására külön megállapodást köt a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületével. Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési jogkört a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Ötv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 10

11 A Társulás egyes feladatainak ellátását a székhely önkormányzat, vagy a társulás más tagja intézménye útján biztosítja. A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással külön megállapodást kötnek. A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény látja el. A feladatellátás módja: A Társulás feladatait többféle módon láthatja el: társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás keretében saját intézmény, önkormányzati intézmény útján, ellátási szerződés, feladatellátási szerződés, közszolgáltatási szerződés, vállalkozási szerződés, települési önkormányzat polgármesteri hivatala, valamint egyéb módon. Feladatellátás rendszere: A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kijelöli Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet, amely tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat. Térségi feladatellátás A Társuláshoz tartozó valamennyi települési önkormányzat képviselő- testülete jelen társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, közszolgáltatásokat a Többcélú Társulás útján látja el. A Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség egészére kiterjedően, térségi szinten látja el. Ágazati feladatellátás: A Többcélú társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes önkormányzati feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházhatnak a Társulásra. Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzat képviselő-testülete a Többcélú Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselőtestületeivel külön megállapodást köthet. 11

12 Ellátandó feladatok: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás az alábbi közszolgáltatási feladatok társulási formában történő közös ellátását vállalja: 1. szervező tevékenységével biztosítja, hogy a kistérség valamennyi önkormányzatának fenntartásában működő valamennyi közoktatási intézmény megfeleljen a kormányrendeletben meghatározott átlaglétszámra vonatkozó feltételeknek. 2. a közoktatási szakszolgálati feladatok közül a Társulás a kistérség valamennyi településén felvállalja a gyógytestnevelés, a nevelési tanácsadás, a továbbtanulás és a pályaválasztási tanácsadás feladatait. Ezen túlmenően a Társulás Békéscsaba, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós és Újkígyós településeken biztosítja a logopédiai szakszolgáltatás működtetését. A feladatok ellátására szerződést köt Békéscsaba Megyei Jogú Város szakintézményével. 3. a Társulás szerződésben állapodik meg a Csaba Ügyeleti Kft.-vel arról, hogy az egészségügyi alapellátáshoz tartozó orvosi ügyeleti ellátást Békéscsabán, Csabaszabadiban, Kétsopronyban és Telekgerendáson ellátja. 4. A Társulás a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ néven létrehozott, kistérségi fenntartású intézményt január 01-i időponttal hozta létre, majd január 01-i időponttal a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona intézményt. A Társulás március 31-i hatállyal megszüntette az Életfa intézményt beolvadással, a jogutód intézmény a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új néven április 01. napjától Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ. Az integrált intézmény az alábbi feladatokat látja el a Társulás működési területén: Szakágazati besorolás: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8899 családsegítő szolgálat feladatai: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony és Telekgerendás gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony és Telekgerendás gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: - kórházi szociális munka, - utcai és lakótelepi szociális munka, - kapcsolattartási ügyelet, - készenléti szolgálat. Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós nappali melegedő működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós 12

13 Családok átmeneti otthonának működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós Gyermekek átmeneti otthonának működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós Helyettes szülői hálózat működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós Utcai szociális munka: Békéscsaba. megyei szakmai módszertani és továbbképzési feladatok ellátása gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében. a. Szakágazati besorolás: b. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8730 a.) b.) alaptevékenység Szociális ellátás szállásnyújtással ápoló-gondozó otthoni ellátás - tartós bentlakást biztosító idősek otthonának működtetése: elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltő személyeknek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós bentlakásos ellátása: az idősek otthona ellátását igénybe vevő demencia körébe tartozó kórképpel rendelkező személyek ellátása az intézményen belül különállóan, intenzív gondozást biztosító részlegben. Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül - nappali szociális ellátás - nappali fogyatékos ellátás alaptevékenységen kívüli tevékenység Munkahelyi étkeztetés Egyéb szárazföldi személyszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (helység bérbeadás) Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Takarítás, tisztítás Egyéb humán-egészségügy ellátás 5. A Társulás Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény néven kistérségi fenntartású intézményt hoz létre március 31-i időponttal. Az intézmény a következő feladatokat látja el a települések területén: 5.1 Szakágazati besorolás: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8730 Házi segítségnyújtás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás. 13

14 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós. Szociális étkeztetés: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Doboz Támogató szolgáltatás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás Támogató szolgáltatás ételkiszállítás nélkül: Újkígyós Nappali ellátás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás illetve, a közös feladatellátást bővíti a bentlakásos ellátás vonatkozásában: Idősek otthona: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós Időskorúak gondozóháza: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós Szenvedélybetegek otthona: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós Tanyagondnoki szolgálat: Kétsoprony, Békéscsaba Nagyrét. 6. A Társulás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Sportcsoportja és a kistérségi munkaszervezet bevonásával a kistérség valamennyi településén ellátja a sporttal kapcsolatos feladatok koordinálását. A feladatellátás során a Társulás: összehangolja a kistérségben működő testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztéseit, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését, működését összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényeken való együttműködést együttműködik az utánpótlás-nevelés, sport tehetséggondozás területén segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatokban. 14

15 7. A Társulás ellátja a belső ellenőrzési feladatokat (841112) az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. 121/A. (3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.16.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint. A Társulás ezen kötelezettségének eleget tehet saját feladatellátásban a munkaszervezetében alkalmazott szakember útján, illetve a Társuláshoz tartozó valamely önkormányzattal kötött megállapodásban részletezettek szerint is. A feladatellátás kiterjed Csabaszabadi Község Önkormányzatára és Kisebbségi Önkormányzatára, Kétsoprony Község Önkormányzatára és Kisebbségi Önkormányzatára, Szabadkígyós Község Önkormányzatára, Telekgerendás Község Önkormányzatára és Kisebbségi Önkormányzatára, Újkígyós Város Önkormányzatára, az önkormányzatok költségvetési szerveire, és a Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásban rögzítettek szerint végzi. A belső ellenőrzési vezető a Békéscsaba Megye Jogú Város Ellenőrzési Csoportjának csoportvezetője, aki a csoport négy tagjával együtt látja el a belső ellenőrzési feladatokat. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával a belső ellenőrzési feladatok térségi ellátásáról kötött megállapodással látja el. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportjának csoportvezetője látja el. A belső ellenőrzési vezető feladatai a 193/2003.(XI. 26.) Kormányrendelet a alapján: 12. A belső ellenőrzési vezető feladata: a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; d) az ellenőrzések összehangolása; e) megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; f) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 15

16 g) az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység számára megküldeni e rendelet 28. -ának megfelelően; h) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés ban foglaltak szerinti összeállítása; i) gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre és a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, továbbá hogy érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók; j) gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; k) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; l) az éves ellenőrzési jelentés elkészítésekor önértékelés keretében értékelni a belső ellenőrzés minőségét, tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; m) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni; n) a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakítani és működtetni egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti. Továbbá: A Ber. 4/A (3) bekezdésének alapján jogosult ideiglenes kapacitás kiegészítés, vagy speciális szakértelem szüksége esetén külső szolgáltató bevonására javaslat tétele a költségvetési szerv vezetőjének. A Ber. 5. (1), (3), bekezdésének alaján a belső ellenőrzési kézikönyv kidolgozása, a belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálata, és a jogszabályok vagy módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt szükséges módosítások átvezetése. A Ber. 18 alapján az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján stratégiai terv és éves ellenőrzési terv készítése. A Ber. 21. (5) és (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési terv módosítása a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével, soron kívüli ellenőrzés indítása, a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára, illetve saját kezdeményezésére, de csak az éves tervről döntést hozó képviselő-testület (Ötv. 92 (6) bekezdésében), vagy az átruházott hatáskör gyakorlójának döntését követően; A Ber. 22 (1) bekezdésének alapján a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv (javaslat) megküldése a jegyző részére minden év november 15-ig. A Ber. 23. (1), (3), (5) bekezdése alapján minden ellenőrzés lefolytatásához a 24. (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével megbízólevél aláírásával a vizsgálatvezető és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőrök kijelölése, az 16

17 a.) b.) c.) d.) ellenőrzési program jóváhagyása, a programtól való eltérés jóváhagyása, a vizsgálatvezető kezdeményezésére a program módosítása; az ellenőrzési program végrehajtásának felügyelete. A Ber. 25. (3) bekezdése alapján a helyszíni vizsgálat megkezdése lőtt tájékoztatás adása az ellenőrzött számára az ellenőrzéssel kapcsolatban. A Ber. 26/B. (1)-(5) bekezdései alapján az ellenőrzés megszakítása, felfüggesztése, a felfüggesztés határidejének megállapítása, folytatása illetve erről az ellenőrzött értesítése. A Ber. 28. (1), (4), (8) bekezdései alapján a jelentés tervezetének megküldése az ellenőrzött szerv vezetőjének, észrevétel esetén részt venni a megbeszélésen, végül az ellenőri jelentés megküldése az ellenőrzött számára. A Ber. 29. (1), (2) bekezdései alapján az intézkedési terv határidejének 30 napban történő megállapítása, az intézkedési terv véleményezése. A Ber. 31. (3) bekezdése a), ba) pontjai, és (4) bekezdése alapján az éves ellenőrzési jelentés elkészítése során felelős a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatásáért, a Ber. 29/A. (3) bekezdésben foglalt beszámoló alapján az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolók, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosítása, tapasztalatainak rögzítése. A Ber. 32. alapján köteles az ellenőrzésekről nyilvántartást vezetni és gondoskodni az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. belső ellenőrzés minőségbiztosítási feladatainak ellátása. A feladatellátás kezdő napja: A Társulás a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban az alábbi területfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátását vállalja a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. tv. 10/G. (1) bekezdése alapján: a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; e.) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; f.) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; g.) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 17

18 h.) i.) j.) k.) l.) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; m.) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; n.) o.) p.) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; szakmai munkaszervezetet működtethet; rendelkezik a fentiek szerinti, és a külön jogszabályban meghatározott források felett. E feladatok ellátása érdekében a Társulási Tanács munkájában tanácskozási, konzultációs joggal, illetve meghívottként részt vesznek az évi XXI. tv. 10/D (1) bek. b) és c) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek képviselői. 9.1.) A Társulást alapító tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a többcélú kistérségi társulások megalakulásának évi ösztönzésére benyújtott pályázat beadási napjától legalább 3 évig a jelen megállapodás szerinti feladatok ellátása körében együttműködnek, és az itt meghatározott feladatokat a kistérségi társulás útján látják el. 9.2.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat a fenti pályázat benyújtásának napjától legalább 3 évig a Társuláshoz tartozó valamennyi önkormányzat részvételével, a Társulásból való kilépés vagy a Társulás megszűntetése nélkül látják el. 9.3.) Visszafizetési kötelezettség A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a pályázati támogatás jogszabályok szerinti felhasználására. (1) A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelően használják fel. (2) Amennyiben egy vállalt feladat Társulás keretén belüli ellátása a vállalt időtartamon belül megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 18

19 (3) A Társulásból a vállalt időtartamon belül történő kilépés esetén - a kilépő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni. (4) Amennyiben a Társulás valamely tagja a vállalt időtartamon belül nem teljesíti a vállalt feladatra vonatkozóan a 36/2005. (III.1.) sz. kormányrendeletben előírt feltételeket, úgy az adott feladatra jóváhagyott - a feltételt nem teljesítő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni. (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64/B. (2) bekezdése szerint számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani. A Társulás területfejlesztési feladatkörben való eljárására a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. tv. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ezen feladatkörbe tartozó napirend tárgyalásakor erre külön utalni kell, az erre vonatkozó eljárási rendet a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. III. A TÁRSULÁS VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 10.) A társulási megállapodás megkötésekor a tagok vagyoni hozzájárulást nem teljesítenek, a Társulás közös alapítói vagyont nem képez. 11.) Az alapítás költségeit, valamint a Társulás fenntartási, működési költségeit a tagok a település - éves költségvetési törvényben meghatározott 4. pontban szereplő lakosságszámának arányában viselik. 12.) A többcélú társulás keretében létrehozott társulásban ellátott kistérségi feladatok közös ellátásának, a közös feladat ellátására közösen fenntartott intézmény működési kiadásainak fedezetét külön társulási megállapodásban meghatározott pénzügyi hozzájárulással biztosítják a kistérséghez tartozó társult települési önkormányzatok képviselõ-testületei. 13.) A tagok a reájuk eső költség-hozzájárulás összegét negyedévenként előre, a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig kötelesek a Társulás számlájára átutalni. A felhasználás elszámolása gazdasági évenként, a tárgyévet követő április 30-ig történik. A költség-hozzájárulás összegét az alakulás évében a jelen Megállapodás aláírásától számított 60 napon belül, a további gazdasági évekre pedig a tárgyévet megelőző december 15-ig lakosság/fő összegben - a Társulási Tanács állapítja meg. 14.) Az a tag, amely fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő mértékű, a tényleges fizetési késedelem idejére járó kamatot a Társulásnak megfizetni. 19

20 A tagot, aki fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Társulás tagjai több mint felének minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatják. Abban az esetben tehát, ha a települési tag önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodásban, illetve a Társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, illetve kötelező befizetési kötelezettségének, valamint a Társulás részére nem tesz eleget a Társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban rögzített bármely visszafizetési kötelezettségének, akkor a Társulás munkaszervezete 30 napos határidő tűzésével szólítja fel a tag önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a tag önkormányzat a fenti 30 napos határidő elteltét követő 30 napon belül sem rendezi tartozását, a Társulási Tanács Elnöke távolléte, összeférhetetlensége vagy egyéb akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke és a Pénzügyi Bizottság elnöke együttesen- jogosult a tag kizárására szolgáló indítványt benyújtani a Társulási Tanács elé a döntés meghozatala végett, mely döntésnek a további eljárások megindítására is ki kell terjednie. 15.) A Tagok költség-hozzájárulása, valamint a Társulás működése során az igénybe vett pénzalapok, támogatások és más pénzügyi források a Társulás saját vagyonát képezik, melynek szaporulata is a Társulást illeti. A Társulás a vagyonát feladatai végrehajtására használja fel. A társulás költségvetését elkülönítetten kell kezelni. 16.) A Társulás feladatai ellátása érdekében részt vehet olyan vállalkozásban, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 17.) A Társulás egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján más társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthat meg. 18.) A Társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik, látja el feladatait. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács az általa létrehozott Kistérségi Iroda gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról. 19.) A vagyon felett rendelkező szerv: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa. IV. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 20.) Társulási Tanács 20.1) A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A Társulási Tanács területfejlesztési döntéseire, döntéshozatali eljárására a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló külön törvény rendelkezéseit is kell 20

MEGÁLLAPODÁS TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL módosításokkal egységes szerkezetben A 3401. számú statisztikai kistérséghez tartozó települések, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS.LÉTREHOZÁSÁRÓL módositásokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS.LÉTREHOZÁSÁRÓL módositásokkal egységes szerkezetben /' MEGÁLLAPODÁS TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS.LÉTREHOZÁSÁRÓL módositásokkal egységes szerkezetben A 3401. számú statisztikai kistérséghez tartozó települések, Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 408120/2. Előadó: Mell.: 3 db Hiv. sz.: - dr. László Jenő Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben