Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra"

Átírás

1 214

2 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

3 Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 215

4

5 8. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 214 májusában immár tizedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre, amelyen minden 6., 8. és 1. évfolyamos tanuló részt vett, és amelynek célja a diákok szövegértési képességeinek és matematikai eszköztudásának a feltérképezése. A kompetenciamérés eredményeiről minden telephely, iskola és fenntartó jelentést kap, amelynek segítségével elhelyezheti magát az országos képességskálán, és összehasonlíthatja eredményeit a hozzá hasonló telephelyeken, iskolákban és fenntartónál tanuló diákok eredményeivel. Emellett az iskolák egyéni elemzéseket is készíthetnek, ennek segítségével kérdésenként is elemezhetik az eredményeket. Az Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik kötetek célja Az a szándékunk, hogy az iskola eredményeit bemutató grafikonok mellett a lehető legteljesebb mértékben megismertessük a tanárokat, intézményvezetőket és oktatáspolitikusokat a mérésben rejlő lehetőségekkel, és az eredmények helyes interpretálásához minél alaposabb segítséget biztosítsunk. E célt szolgálja a kompetenciamérés 214-ben megjelent Tartalmi kerete, 1 valamint az Országos kompetenciamérés 214 fenn tartói, iskolai és telephelyi jelentései, amelyek megtekinthetők a illetve a https://www.kir. hu/okmfit/ honlapon. A feladatokat bemutató kötetek célja az, hogy megismertessék a tanárokat az egyes feladatok mérési céljaival és statisztikai paramétereivel. A diákok feladatonkénti eredményeit elemezve a tanárok képet kaphatnak arról, hogy diákjaik milyen problémákkal, hiányosságokkal küzdenek, melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a jövőben, és milyen fejlesztési feladatokkal kell megbirkózniuk. A feladatokat tartalmazó kötetek az országos eredmények bemutatásával mindehhez keretet és viszonyítási pontokat nyújtanak. A kötetből kiderül, hogy mely feladatok okozták a legtöbb gondot a diákoknak, melyek esetében választottak sokan valamilyen tipikusan rossz választ, és melyek nem okoztak problémát a diákok többségének. A kötet felépítése Ez a kötet a 214. évi Országos kompetenciamérés 8. évfolyamos tesztfüzetének szövegértésfeladatait (itemeit) tartalmazza. Az itemek olyan sorrendben találhatók a kötetben, ahogyan az A) tesztfüzetben szerepeltek. A kötet végén található mellékletben táblázatos formában is feltüntettük az itemek jellemzőit. A kötetben minden egyes itemről a következő információk szerepelnek: A kérdés (item), ahogyan a tesztfüzetben szerepelt. Az item javítókulcsa. A mérési cél: az item besorolása a Tartalmi keretben rögzített csoportosítási szempontok alapján; rövid leírás arról, hogy pontosan milyen műveleteket kell a diáknak elvégeznie az item helyes megválaszolásához. 1 Balázsi Ildikó Balkányi Péter Ostorics László Palincsár Ildikó Rábainé Szabó Annamária Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Vadász Csaba: Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei. Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek. Oktatási Hivatal, Budapest, 214. Elérhető: meresek/orszmer214/azokmtartalmikeretei.pdf. 3

6 SZÖVEGÉRTÉS Az item statisztikai jellemzői: 2 az item tesztelméleti paraméterei (a kérdés nehézsége és meredeksége, valamint kétpontos item esetén a lépésnehézségek); feleletválasztásos feladatok tippelési paramétere; az item nehézségi szintje; az egyes kódok előfordulási aránya; az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja; az item százalékos megoldottsága országosan és településtípusonként, valamint az egyes tanulói képességszinteken. Képességszintek a 8. évfolyamos szövegértésteszt esetében Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott képességszintek. Ezek segítségével a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról, hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten található tanulóktól. A képességszintek kialakításának statisztikai hátterét az 1. melléklet mutatja be. Képességszint A képességszint alsó határa A szintet elérő tanulók képességei a szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, implicite megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása és összekapcsolása a figyelmet erő sen elvonó tartalmi elemek között eligazodva, a szöveg típusától, témá jától, terjedelmétől függetlenül; közvélekedéssel ellentétes, az elvárttal szembehelyezkedő információk visszakeresése egy szereplő valódi és színlelt attitűdje közötti különbségtétel; több esemény sor időrendjének helyreállítása; a tartalmi elemek közötti logikai kapcsolatok felismerése különböző retorikai célú és formátumú szövegek között; egy szöveg változatainak rangsorolása egy állandósult szókapcsolat alkalmazhatósági kontextusának azonosítása; a nyelvi elemek elhagyásán alapuló retorikai alakzatok felismerése; a poetizált nyelvhasználat konkrét példáinak magyarázata; a közlésmód jelentésmódosító szerepének magyarázata; a szövegszervező tartalmi elemek működésének magyarázata Egy meghatározott szempont alapján, a szövegben (vagy több szövegben) szereplő információk és kategóriák kapcsolatrendszerét átlátva, a szövegben mélyen beágyazott információk azonosítása és összekapcsolása; implicite megfogalmazott információk azonosítása a figyelmet erősen elvonó tartalmi elemek között eligazodva az ellentmondás felismerése egy szereplő viselkedésében; a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szövegváltozatok közös elemeinek felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kijelentés-érv viszony felismerése, a probléma-megoldás viszony magyarázata a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének magyarázata; a kétértelműség vagy szójáték nyelvi alapjainak magyarázata; a szöveg stiláris vagy tartalmi jellemzőinek egy adott céllal való megváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás; az olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése 4 2 A statisztikai jellemzők képzési szabályait az 1. melléklet ismerteti.

7 8. ÉVFOLYAM Képességszint A képességszint alsó határa A szintet elérő tanulók képességei a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése adott szempont alapján; a szövegben mélyen beágyazott, főszövegen kívül eső, vagy a megszokottól ellentétes helyen szereplő információk visszakeresése a szereplők attitűdjei közötti különbségek magyarázata, egy szereplő szándékaira vagy állapotára utaló nyelvi és tartalmi jelek azonosítása; a szöveg tartalmi elemei és a mindennapi élet tapasztalatai közötti különbségek magyarázata; a szöveg egy részletében leírt időrend helyreállítása; iskolai jellegű háttértudás alkalmazása a szöveg tartalmi elemei közötti kapcsolatok azonosításában; a szövegben megfogalmazott feltételeket teljesítő példák azonosítása; a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem viszony magyarázata a szöveg célközönségének felismerése; egy szövegrészlet strukturális szerepének magyarázata; a szöveg hitelességével kapcsolatos tartalmi elemek magyarázata; a kétértelmű, több jelentésű tartalmi elemek feloldása; a bibliográfiai rendszer felismerése és alkalmazása; értékítélet alkotása a mindennapi élettől távoli témájú szöveg tartalmi-stilisztikai jellemzőivel kapcsolatban a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése a szereplők szándékai közötti különbség felismerése, a szereplők motivációinak magyarázata; a szöveg információi és a mindennapi élet egy speciális vetülete közötti különbség felismerése; következtetés levonása a szöveg és a mindennapi élet információinak integrálásával figyelmet elvonó információk között eligazodva; a szöveg időrendjének helyreállítása; egy történet két változata közötti hasonlóság, és a szöveg tartalmi elemei között az elvárások ellenére fennálló hasonlóság felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kategória-elem viszony felismerése egy szövegrészlet céljának felismerése; a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének felismerése; a szöveg szerkezetének és fő tartalmi egységeinek felismerése; az ismétlés és a hasonlat szerepének magyarázata; értékítélet alkotása a szöveg egy tartalmi vagy stilisztikai eleméről, és ennek magyarázata; egy hétköznapi probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával; a gúny tárgyának felismerése; idegen kifejezés jelentésének felismerése; a cím magyarázata 5

8 SZÖVEGÉRTÉS Képességszint A képességszint alsó határa A szintet elérő tanulók képességei a szövegben explicite megfogalmazott, több feltételnek megfelelő információk visszakeresése a szereplők közötti viszony magyarázata, a szereplők motivációinak felismerése; egyszerű következtetés levonása a szöveg és a mindennapi élet információinak integrálásával; a szöveg részletei közötti különbség vagy hasonlóság felismerése; a szöveg időrendje előtt lejátszódó események kikövetkeztetése; egy következtetés alapját jelentő tartalmi elem felismerése a szöveg céljának felismerése; a szöveg célját hangsúlyozó vagy tartalmát kiegészítő illusztráció felismerése; értékítélet alkotása a szöveg egy tartalmi eleméről; egy hétköznapi kifejezés alkalmi jelentésének felismerése; a szöveg egy részletének címmel való összefoglalása; a szerzői álláspont azonosítása a szövegben explicite megfogalmazott információ visszakeresése, és különbség felismerése a szöveg információi és a mindennapi élet közötti egyszerű kapcsolat felismerése, a szereplők közötti egyszerű kapcsolat felismerése, a szöveg eseményeinek lineáris időrendjében való eligazodás; a szöveg egységei közötti kérdés-felelet viszony felismerése egy szövegrész témájának, a hagyományos történetmesélési eszközöknek és a meggyőzés szándékának felismerése; állandósult szókapcsolat alkalmi jelentésének felismerése a szövegben kiemelt vagy többször előforduló információ visszakeresése az elbeszélés alapvető tér- és időbeli körülményeinek kikövetkeztetése, a szöveg két tartalmi eleme közötti egyszerű kapcsolat felismerése a szövegben explicite megfogalmazott fő gondolatmenet vagy téma felismerése, alkalmi szókapcsolat jelentésének felismerése 6

9 8. ÉVFOLYAM A 8. évfolyamos szövegértésteszt általános jellemzése A teszt általános jellemzői A felmérés tesztfüzeteit a Tartalmi keretben megfogalmazott szempontok szerint állítottuk össze. A felmérést minden 6., 8. és 1. évfolyamos diák megírta, majd 8. évfolyamon a központi elemzés elkészítéséhez minden intézmény minden tanulójától összegyűjtöttük a kitöltött tesztfüzeteket. Az 1. táblázat azt ismerteti, hogy a tesztfüzetben milyen arányban szerepelnek a tartalmi keretben definiált gondolkodási műveletekhez és tartalmi területekhez tartozó feladatok. A 2. táblázat a teszt értékelése során kapott néhány alapvető jellemzőjét mutatja be (a 2. táblázatban az értékelés során törölt feladatok nem jelennek meg). Művelettípusok Kapcsolatok és Információvisszakeresés összesen Szövegtípus összefüggések Értelmezés Szövegtípusok felismerése Élményszerző Magyarázó Adatközlő Művelettípus összesen táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint a 8. évfolyamos szövegértéstesztben Az értékelésbe vont itemek száma 62 A központi elemzésbe bevont kitöltött tesztfüzettel rendelkező 7695 tanulók száma Cronbach-alfa,91 Országos átlag (standard hiba) 1556,878 (,552) Országos szórás (standard hiba) 197,429 (,428) 2. táblázat: A 8. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője 7

10 SZÖVEGÉRTÉS A feladatok megoszlása a képességskálán Az 1. ábra az itemek és a diákok megoszlását mutatja a képességskálán. Az ábrán a feladatok nehézségi szintjeit és a diákok képességszintjeit is feltüntettük. Láthatjuk, hogy a mérésben könnyű és nehéz feladatok egyaránt találhatók, az itemekkel igyekeztünk minél szélesebb tartományban lefedni a képességskálát. Ily módon a kiemelkedően tehetséges és a gyenge diákokat is megbízhatóbban tudjuk elhelyezni a képességskálán. Standardizált képességpont 22 OK OK956 OK669 2 OK6612 OK OK9519 OK2714 OK278 OK8514 OK2711 OK665 OK275 OK958 OK8515 OK192 OK854 OK6615 OK9515 OK1911 OK2712 OK9514 OK859 OK1917 OK481 OK481 OK6616 OK198 OK4811 OK1912 OK8511 OK4816 OK959 OK489 OK193 OK666 OK273 OK851 OK662 OK6613 OK483 OK4815 OK851 OK661 OK6611 OK4814 OK853 OK952 OK2717 OK272 OK954 OK279 OK8516 OK9516 OK9513 OK9517 OK482 OK OK957 OK1915 OK194 OK OK Adott nehézségű feladatok Adott képességpontot elért diákok száma 1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 8. évfolyam, szövegértés 8

11 8. ÉVFOLYAM A FELADATOK ISMERTETÉSE 9

12 SZÖVEGÉRTÉS A pénz kialakulása Az alábbi szöveg a pénz kialakulásáról szól. Olvasd el, és válaszolj a kérdésekre! A pénz kialakulása Az első pénzt 7 esztendővel Krisztus születése előtt a görögök verték ezüstből. Azelőtt a pénzt nem ismerték, hanem cserekereskedést űztek. Ez úgy történt, hogy aki valamit vásárolni akart, nem pénzt adott érte, mint ma, hanem olyasvalamit, amiből neki sok volt, de az eladónak kevés. Ha tehát valaki gabonáért juhot akart cserélni, keresnie kellett egy olyan embert, akinek juha volt, és gabonát akart érte. A 2. század elején az ilyen cserekereskedések az óceáni szigetországok és Afrika népeinél is divatban voltak még. Az európai ember vitt nekik mindenféle értéktelen csecsebecsét, például tükröt, és kapott értük elefántcsontot, vadbőrt és sok mást, ami azon a vidéken bőven található. A régi perzsák, görögök és rómaiak a pénz helyett a szarvasmarhát használták, minden áruért marhát adtak cserébe. Más népeknél juh, ló, gabona, kagylók, réz és vasszerszámok helyettesítették a mai pénzt. Azok a népek, amelyek jórészt vadászatból éltek, mint az oroszok, lappok és az ősmagyarok a honfoglalás előtt, vadbőrökkel fizettek. Az ősmagyaroknál az eljegyzések alkalmával a leány apja a vőlegénynek megmutatta vagyonát, a menyét, nyest és rókaprémeket, és azok közül adott neki jegyajándékot. A magyar nyelvben még 3 évvel ezelőtt is a marha szóval jelölték a vagyont. A cserekereskedésnek azonban sokszor nagy hátrányai voltak. A marhának az értéke a jó vagy rossz esztendő szerint nagyon ingadozott, tehát a kereskedőt nagy veszteségek érhették, de a vevők sem tudtak az ingadozó érték alapján eligazodni, rendesen számítani. Ha a marha időközben elpusztult, az is kár volt. Nehezen lehetett egyik helyről a másikra elszállítani, végül pedig nem lehetett apróra váltani. A népeknek tehát alkalmasabb eszközre volt szükségük. Olyanra, amelynek az értéke kevésbé ingadozik, tartós és könnyen szállítható, mindenhol elfogadják, nem romlik, és amellett, hogy nem sok helyet foglal, értékes. Ilyenek a fémek, az arany, ezüst, réz, nikkel, bronz. Rudakat öntöttek különböző fémekből, és ezekkel vásároltak. De ez sem volt még elég célszerű, mert a rudakat mindig le kellett mérni, hogy megbecsülhessék, mennyit ér. Ezért később meghatározott súlyú rudakat, karikákat, golyókat öntöttek, és bélyeget nyomtak rá, amely a súlyát és az értékét mutatta. Innen már csak egy lépés kellett a mai pénzhez, mert amikor a rudakat kisebb értékű lapokra felaprózták, megszületett a pénz újszerű formája. De maga az állam sem vette sok hasznát a természetben való adózásnak. A beszolgáltatott terményekkel sehogy sem tudott boldogulni, a pénz teljes hiányában azokat saját javára kellően alig tudta értékesíteni, szükségleteit 1

13 8. ÉVFOLYAM pedig nem tudta kellőképpen kielégíteni. Így történhetett, hogy legelőször a királyok, az ország urai vették észre a pénz szükségességét, így a legdrágább fémből, az ezüstből, utóbb az aranyból pénzt verettek. A régi cserekereskedés, a termények kicserélése tehát lassanként átalakult: az áru kicserélése helyett az árunak pénzért való megvétele lett a mástól való áruszerzés módja. A pénzt már kezdetben is veréssel vagy öntéssel készítették. A régi rómaiak öntötték, de később ők is a célszerűbb veréshez fordultak. A pénzverés első korában, amikor a darabokat még valóságos kalapácsveréssel készítették, a pénz többnyire idomtalan és egyenetlenül vastag volt; szélének nem volt szabályos kör alakja. A legrégibb pénz golyó vagy hasonló alakú volt, később vastag, tojásdad formát kapott, külsején bizonyos értékjelzéssel és díszítő rajzzal. A perzsák lapos arany és ezüstpénzéből lett idővel a lapos, kör alakú pénz, amely manapság is általános használatban van. Hajdanán szögletes pénzdarabokat is vertek. Tojásdad alakú magyar pénz volt a Szent György tallér, amely 1661 és 1753 között készült. Legelső kör alakú pénzünk IV. Béla király idejéből való (13. század). Károly Róbert az uralkodása alatt ( ) a pénzbeváltást és a pénzverést szabályozni akarta, és elrendelte, hogy nyilvános mérleghivatalt állítsanak fel minden szabad királyi városban. Ezekből lettek később a kamarák, ahol a kereskedők és üzletemberek új pénzre válthatták a forgalomból kitiltott pénznemeket. Károly Róbert veretett hazánkban legelőször aranypénzeket, a florenci aranyak alakjára. Ezeket az aranyakat az olasz Florence (mai Firenze) város nevéről nevezték el. Így lett a magyar aranypénz neve is forint. Körmöcbánya híre azért emelkedett, mert az onnan kikerült aranyés ezüstpénz már az európai forgalomban is híressé vált, és a magyar király példáját követve az aranypénzt majdnem minden európai uralkodó bevezette. Ahogyan külföldön is, a magyar királyság első három századában csak lapos pénzt, azaz lemezpénzt vertek, mégpedig olyan lágy fémkeverékből, amely hamar elkopott. Ezért a király évente új pénzt hozott forgalomba, a régit pedig forgalmon kívül helyezte úgy, hogy a régi pénzt be kellett cserélni. Mivel a régi pénzt súly szerint cserélték be, a királyok ezen a pénzváltáson is nyertek. Így aztán már III. Béla király idejében a pénzváltás a kincstárnak olyan jövedelmet hozott, hogy ez tette ki a király készpénzjövedelmének majdnem harmadát. A szöveg főbb jellemzői: A magyarázó szöveg a kereskedelem korai szakaszát mutatja be közérthető formában, illetve igyekszik elmagyarázni, hogyan is alakult ki a pénz mint fizetőeszköz. 11

14 SZÖVEGÉRTÉS OK952 OK952 OK954 1/32. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK952 A pénz kialakulása Mi lehet az oka annak, hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 2. században is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet folytattak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! AElértéktelenedett a pénzük. A pénz kialakulása BMás pénznemet használtak, mint az európaiak. CNem ismerték a pénzt. Mi lehet DNem az oka tudtak annak, számolni. hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 2. században is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet folytattak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes A pénz válasz: kialakulása C A szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMAT! 1 A szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMAT! OK es 9kód: A tanuló az alábbiak közül megnevez HÁRMAT: a) szarvasmarha, b) juh, c) ló, d) gabona, e) kagyló, f) réz-/vasszerszámok, g) vadbőr/nyest-/menyét-/rókaprém, h) tükör/ csecsebecse, i) elefántcsont. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s kódot A pénz ér a kialakulása válasza. OK956 Tanulói Hasonlítsd példaválasz: össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy egy példát arra, Juh, hogy kagyló, melyik vadbőr. milyen hátránnyal járt! Tükör, elefántcsont, vadbőr. 1 Az árucserén Juh, ló, prém. alapuló fizetés hátránya: 7 Kagyló, vasszerszám, csecsebecse. 9 -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s A pénzzel kódot ér történő a válasza. fizetés hátránya: Tanulói példaválaszok: Juh, ló. Nikkel, bronz, réz. Juh, ló, prém, réz. Vadbőr, nyestprém, rókaprém. (A prémre való utalás egy elemnek számít.) A pénz Gabona, kialakulása réz- és vasszerszámok, kagyló, rák. (A szöveg tartalmával ellentmondó OK957 Mi volt elemet a bélyegzés tartalmaz.) szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Lásd még: OK956 1-es kód: 12 X és 9-es ADíszítőelemként kód. funkcionált. BA tulajdonjog igazolása. Hasonlítsd CAz össze anyag az minőségének árucserét a pénzzel feltüntetése. történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy példát arra, DAz hogy érték melyik és a milyen súly rögzítése. hátránnyal járt! A tanuló összehasonlítja a két fizetési módot, és válaszában mindkettővel kapcsolatban ír egy-egy hátrányt. Árucserén alapuló fizetés hátránya: a) a megfelelő csere partner megtalálásának szükségessége, b) értékingadozás, c) veszteségesebb/nagyobb a kár, d) kiszámíthatatlanabb, e) a szállítás nehézségei, f) nagy fizetési egységek/nem lehet apróra váltani. Pénzzel történő fizetés hátránya: a) régen a pénzkopás értékvesztést Köznevelési jelentett, Mérési Értékelési Osztály b) a pénz értéke az államtól függött, c) nem valós értéken váltotta be az állam, d) a rudakat folyton mérlegelni kellett. Ha a tanuló a pénzzel történő fizetés hátrányánál arra hi-

15 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,13,8 Standard nehézség ,1 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,1 -,16,22 -,3 -,2 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 64,1,16 1. szint alatt 34,6 1,81 Főváros 66,1,42 1. szint 44,1,89 Megyeszékhely 65,9,4 2. szint 5,6,48 Város 63,2,24 3. szint 57,2,37 Község 63,1,32 4. szint 63,9,32 5. szint 71,1,34 6. szint 79,4,41 7. szint 87,,66 13

16 A pénz kialakulása DNem tudtak számolni. SZÖVEGÉRTÉS OK OK Mi lehet az oka annak, hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 2. században is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet foly- 2/33. OK952 FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK954 A pénz kialakulása A szöveg több tattak? pénzhelyettesítő Satírozd be a eszközt helyes válasz is említ. betűjelét! Sorolj fel közülük HÁRMAT! Helyes válasz: C A szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMAT! JAVÍTÓKULCS OK954 1-es A pénz kód: kialakulása A tanuló az alábbiak közül megnevez HÁRMAT: a) szarvasmarha, b) juh, c) ló, d) gabona, össze az e) kagyló, árucserét f) a réz-/vasszerszámok, pénzzel történő fizetés g) korai vadbőr/nyest-/menyét-/rókaprém, történetével! Írj egy egy példát h) tükör/ Hasonlítsd arra, hogy melyik csecsebecse, milyen i) hátránnyal elefántcsont. járt! Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s kódot ér a válasza. Az árucserén Tanulói alapuló példaválasz: fizetés hátránya: Juh, kagyló, vadbőr. Tükör, elefántcsont, vadbőr. Juh, ló, prém. A pénzzel történő Kagyló, fizetés vasszerszám, hátránya: csecsebecse. OK957 -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s kódot ér a válasza. Tanulói példaválaszok: Juh, ló. A pénz kialakulása Nikkel, bronz, réz. Mi volt a bélyegzés Juh, szerepe ló, prém, az réz. elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Vadbőr, nyestprém, rókaprém. (A prémre való utalás egy elemnek számít.) ADíszítőelemként Gabona, réz- funkcionált. és vasszerszámok, kagyló, rák. (A szöveg tartalmával ellentmondó elemet tartalmaz.) BA tulajdonjog igazolása. Lásd még: CAz X anyag és 9-es minőségének kód. feltüntetése. DAz érték és a súly rögzítése. OK956 Hasonlítsd össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy példát arra, hogy melyik milyen hátránnyal járt! 1-es kód: A tanuló összehasonlítja a két fizetési módot, és válaszában mindkettővel kapcsolatban ír egy-egy hátrányt. Árucserén alapuló fizetés hátránya: a) a megfelelő csere partner megtalálásának szükségessége, b) értékingadozás, c) veszteségesebb/nagyobb a kár, d) kiszámíthatatlanabb, e) a szállítás nehézségei, f) nagy fizetési egységek/nem lehet apróra váltani. Pénzzel történő fizetés hátránya: a) régen a pénzkopás értékvesztést jelentett, b) a pénz értéke az államtól függött, c) nem valós értéken váltotta be az állam, d) a rudakat folyton mérlegelni kellett. Ha a tanuló a pénzzel történő fizetés hátrányánál arra hivatkozik, hogy ingadozik az értéke, illetve, hogy HAMAR elértéktelenedik, akkor -ás kódot ér a válasza. 14

17 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Információ-visszakeresés A feladat leírása: A tanuló visszakeresi a kért információkat, és megnevez három pénzhelyettesítő eszközt. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,15,8 Standard nehézség ,8 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%) 4,3, -,3 -,6 -,12,2 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 68,,15 1. szint alatt 26,9 1,74 Főváros 69,7,36 1. szint 41,7,89 Megyeszékhely 71,1,35 2. szint 54,9,6 Város 68,1,27 3. szint 63,4,39 Község 64,5,38 4. szint 7,,32 5. szint 74,5,31 6. szint 78,9,47 7. szint 83,8,75 15

18 Kagyló, vasszerszám, csecsebecse. 7 9 SZÖVEGÉRTÉS -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s kódot ér a válasza. Tanulói példaválaszok: A pénz kialakulása Juh, ló. OK956 Hasonlítsd össze Nikkel, az árucserét bronz, a réz. pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy egy példát arra, hogy melyik Juh, milyen ló, prém, hátránnyal réz. járt! Vadbőr, nyestprém, rókaprém. (A prémre való utalás egy elemnek számít.) 1 Az árucserén alapuló Gabona, fizetés réz- hátránya: és vasszerszámok, kagyló, rák. (A szöveg tartalmával ellentmondó 7 elemet tartalmaz.) 9 Lásd még: X és 9-es kód. A pénzzel történő fizetés hátránya: OK957 3/34. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK956 Hasonlítsd össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy példát arra, hogy melyik milyen hátránnyal járt! OK956 JAVÍTÓKULCS 1-es A pénz kód: kialakulása A tanuló összehasonlítja a két fizetési módot, és válaszában mindkettővel kapcsolatban ír egy-egy szerepe hátrányt. az elkészült Árucserén fémrudakon? alapuló Satírozd fizetés be hátránya: a helyes a) válasz a megfelelő betűjelét! csere partner Mi volt a bélyegzés megtalálásának szükségessége, b) értékingadozás, c) veszteségesebb/nagyobb a kár, d) ADíszítőelemként kiszámíthatatlanabb, funkcionált. e) a szállítás nehézségei, f) nagy fizetési egységek/nem lehet apróra váltani. Pénzzel történő fizetés hátránya: a) régen a pénzkopás értékvesztést jelentett, BA tulajdonjog igazolása. b) a pénz értéke az államtól függött, c) nem valós értéken váltotta be az állam, d) a rudakat anyag folyton minőségének mérlegelni feltüntetése. kellett. Ha a tanuló a pénzzel történő fizetés hátrányánál arra hi- CAz vatkozik, hogy ingadozik az értéke, illetve, hogy HAMAR elértéktelenedik, akkor -ás DAz kódot érték ér és a válasza. súly rögzítése. Tanulói példaválasz: Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Könnyen nagy veszteség lehetett, ha elpusztult a marha, ami a csere alapja volt. A pénzzel történő fizetés hátránya: Időnként be kellett váltani, de akkor a pénz már kevesebbet ért, mivel elkopott. (Az árucserén alapuló fizetés esetében elfogadható, ha a szövegből vett konkrét példára hivatkozik.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Minden árunak jó vagy rossz esztendő szerint ingadozott az ára. A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénzek elkoptak, elértéktelenedtek vagy cserélni kellett. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A kereskedőt nagy veszteség érhette, és a vevő nem tudott az ingadozó áron eligazodni. A pénzzel történő fizetés hátránya: Minden évben új pénzt hoztak forgalomba. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Egy tehenet nem tudnak félbevágni, ha csak annyit ér az áru, amit elcserélek. A pénzzel történő fizetés hátránya: A forintot csak Magyarországon fogadják el. (Nem a szöveg alapján indokol.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A szarvasmarhának az ára nagyon ingadozott. A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénznek az ára nagyon ingadozott. (A pénzingadozásra való hivatkozás -áz, hiszen a szöveg szerint pont azért vezették be, hogy az árucserével történő fizetés során az értékingadozást elkerüljék.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Hogy átveri a vevő az eladót. A pénzzel történő fizetés hátránya: Más pénzt használtak, mint az európaiak. (Nem elfogadható, ha a pénznemek különbözőségére utal.) Lásd még: X és 9-es kód. 16 OK957 Mi volt a bélyegzés szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

19 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló összehasonlítja a két fizetési módot az idevonatkozó szövegrészek alapján, majd saját szavaival megfogalmazza mindkét fizetési mód egy-egy hátrányát. A feladat a legnehezebbek közé tartozott, mindössze a tanulók 2 százaléka oldotta meg helyesen. Ebben szerepet játszott az is, hogy csak akkor volt elfogadható a válasz, ha a tanuló mindkét fizetési mód hátrányát leírta. Ugyanakkor nem volt elfogadható, ha válaszában a pénz elértéktelenedésére, kopására hivatkozott. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,22,11 Standard nehézség 23 22,3 Nehézségi szint 7 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%) 11,3, -,3 -,6 -,1,25 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 2,3,14 1. szint alatt 1,,34 Főváros 23,9,4 1. szint 2,3,26 Megyeszékhely 22,8,34 2. szint 7,4,29 Város 19,7,21 3. szint 12,9,26 Község 17,,26 4. szint 19,6,31 5. szint 26,6,35 6. szint 35,4,52 7. szint 48,4 1,1 17

20 Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Egy tehenet nem tudnak félbevágni, ha csak annyit ér az áru, amit elcserélek. A pénzzel történő fizetés hátránya: A forintot csak SZÖVEGÉRTÉS Magyarországon fogadják el. (Nem a szöveg alapján indokol.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A szarvasmarhának az ára nagyon ingadozott. A pénz kialakulása A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénznek az ára nagyon ingadozott. (A OK957 Mi volt pénzingadozásra a bélyegzés szerepe való hivatkozás az elkészült -áz, fémrudakon? hiszen a szöveg Satírozd szerint be a pont helyes azért válasz vezették betűjelét! be, hogy az árucserével történő fizetés során az értékingadozást elkerüljék.) Az árucserén ADíszítőelemként alapuló fizetés funkcionált. hátránya: Hogy átveri a vevő az eladót. A pénzzel történő fizetés hátránya: Más pénzt használtak, mint az európaiak. (Nem elfogadható, ha a pénznemek BA tulajdonjog különbözőségére igazolása. utal.) 4/35. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK957 CAz anyag minőségének feltüntetése. Lásd még: X és 9-es kód. DAz érték és a súly rögzítése. OK957 JAVÍTÓKULCS Mi volt a bélyegzés szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: D OK958 Kiknek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: D OK959 Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Helyes válasz: I, I, H OK9513 Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: A 18

21 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Információ-visszakeresés A feladat leírása: A tanuló visszakeresi a kért információt a szövegből, majd a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,29,11 Standard nehézség ,4 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok x Pontozás Az egyes kódok előfordulási aránya (%),6,3, -,3 -,6 -,13 -,19 -,2,32 -,3 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 86,6,11 1. szint alatt 29,5 1,99 Főváros 89,7,29 1. szint 5,5,95 Megyeszékhely 88,8,24 2. szint 7,2,57 Város 86,,18 3. szint 82,8,3 Község 83,9,23 4. szint 9,1,22 5. szint 94,6,16 6. szint 97,4,16 7. szint 98,9,23 19

22 hogy az árucserével történő fizetés során az értékingadozást elkerüljék.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Hogy átveri a vevő az eladót. A pénzzel történő fizetés hátránya: Más pénzt használtak, mint az európaiak. (Nem elfogadható, ha SZÖVEGÉRTÉS a pénznemek különbözőségére utal.) Lásd még: OK958 5/36. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK958 A pénz kialakulása Kinek X és 9-es okozhatott kód. veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! OK957 AKizárólag az államnak. Mi volt a BKizárólag bélyegzés szerepe a kereskedőknek. az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! CAz államnak és a kereskedőknek. Helyes válasz: D DAz államnak, a kereskedőknek és a vásárlóknak is. OK958 OK959 OK959 JAVÍTÓKULCS Kiknek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A pénz kialakulása Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű Helyes besatírozásával válasz: D jelöld! Igaz Hamis Melyik Az első IGAZ, pénzek illetve egy melyik része golyóhoz HAMIS hasonlított. az alábbi állítások közül? Válaszodat I a megfelelő H kezdőbetű besatírozásával jelöld! A pénzverés kezdetén kalapáccsal készítették a fémpénzt. I H Helyes A magyar válasz: I, aranyforintot I, H IV. Béla vezette be. I H OK9513 OK9513 Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A pénz kialakulása Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: A ABemutatni a cserekereskedelem hátulütőit. BÖsszefoglalni a cserekereskedelem lényegét. CInformációt nyújtani a szarvasmarhatartásról. DTájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. OK9514 A pénz kialakulása Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A6. szövegrész B 7. szövegrész C8. szövegrész D9. szövegrész 2

23 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,33,32 Standard nehézség ,6 Tippelési paraméter,26,2 Nehézségi szint 6 Lehetséges kódok x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,13 -,2 -,7,31 -,2 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 49,1,18 1. szint alatt 24, 1,8 Főváros 53,6,45 1. szint 26,4,86 Megyeszékhely 51,5,39 2. szint 29,3,46 Város 48,1,29 3. szint 36,4,35 Község 46,1,36 4. szint 47,,33 5. szint 6,2,39 6. szint 74,,43 7. szint 86,8,57 21

24 Lásd még: X és 9-es CAz kód. államnak és a kereskedőknek. DAz államnak, a kereskedőknek és a vásárlóknak is. SZÖVEGÉRTÉS OK957 OK959 OK958 Mi volt a bélyegzés szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 6/37. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK959 A pénz kialakulása Melyik Helyes válasz: IGAZ, Dilletve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Igaz Hamis Kiknek Az első okozhatott pénzek egy veszteséget része golyóhoz a cserekereskedelem? hasonlított. Satírozd be a helyes válasz I betűjelét! H Helyes A pénzverés válasz: D kezdetén kalapáccsal készítették a fémpénzt. I H A magyar aranyforintot IV. Béla vezette be. I H OK959 OK9513 Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő JAVÍTÓKULCS kezdőbetű besatírozásával jelöld! A pénz kialakulása Mi a 3. Helyes válasz: szövegrész I, I, H elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ABemutatni a cserekereskedelem hátulütőit. OK9513 Mi a 3. BÖsszefoglalni szövegrész elsődleges a cserekereskedelem célja? Satírozd lényegét. be a helyes válasz betűjelét! CInformációt nyújtani a szarvasmarhatartásról. Helyes válasz: A DTájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. OK9514 A pénz kialakulása Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A6. szövegrész B 7. szövegrész C8. szövegrész D9. szövegrész 22

25 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Információ-visszakeresés A feladat leírása: A tanuló az állításokra vonatkozó szövegrészek alapján eldönti, hogy az állítások igazak vagy hamisak. A feladatot nehezítette, hogy csak a teljesen hibátlan megoldásért járt pont. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,18,12 Standard nehézség ,7 Nehézségi szint 4 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,3,31 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 51,8,16 1. szint alatt 12,6 1,44 Főváros 55,5,4 1. szint 19,8,75 Megyeszékhely 54,6,41 2. szint 3,9,48 Város 51,3,25 3. szint 41,7,38 Község 48,4,34 4. szint 51,9,28 5. szint 63,3,37 6. szint 72,9,46 7. szint 83,3,76 23

26 A magyar aranyforintot IV. Béla vezette be. I SZÖVEGÉRTÉS Kiknek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! OK958 A Helyes pénz válasz: kialakulása D OK9513 Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 7/38. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9513 H OK959 Melyik IGAZ, ABemutatni illetve a melyik cserekereskedelem HAMIS az hátulütőit. alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű BÖsszefoglalni besatírozásával a cserekereskedelem jelöld! lényegét. CInformációt nyújtani a szarvasmarhatartásról. Helyes válasz: I, I, H DTájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. OK9513 OK9514 JAVÍTÓKULCS Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A pénz kialakulása Helyes Az 5. válasz: szövegrészben A az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A6. szövegrész B 7. szövegrész C8. szövegrész D9. szövegrész 24

27 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Értelmezés A feladat leírása: A tanuló értelmezi az adott szövegrész célját, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,43,13 Standard nehézség ,9 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok x Pontozás Az egyes kódok előfordulási aránya (%),6,3, -,3 -,6,45 -,31 -,18 -,22 -,4 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 86,5,12 1. szint alatt 17, 1,36 Főváros 91,7,26 1. szint 33,5,9 Megyeszékhely 9,9,22 2. szint 59,4,57 Város 86,2,19 3. szint 82,3,26 Község 8,4,29 4. szint 93,7,18 5. szint 97,7,1 6. szint 99,2,8 7. szint 99,7,11 25

28 DTájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. SZÖVEGÉRTÉS OK9514 OK9514 8/39. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9514 A pénz kialakulása Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A6. szövegrész B 7. szövegrész C8. szövegrész D9. szövegrész Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D OK es kód: Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Rómaiak. Ősmagyaroktól, görögöktől. Lásd még: X és 9-es kód. OK9516 Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: B OK9517 Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: D OK9519 Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész tartalmának! A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár volt. 1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegészt értelmezi, és válaszában a megnevezi a nyeresége szót (elfogadható a jövedelme / bevétele / haszna szó is). 26 -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok:

29 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló azonosítja az egyes szövegrészek témáját az adott szempont alapján, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,25,9 Standard nehézség ,2 Nehézségi szint 5 Lehetséges kódok x Pontozás Az egyes kódok előfordulási aránya (%),6,3, -,3 -,6 -,19 -,21 -,7,37 -,3 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 44,8,16 1. szint alatt 7,7 1,7 Főváros 5,5,37 1. szint 1,8,58 Megyeszékhely 49,7,4 2. szint 18,5,41 Város 43,4,25 3. szint 31,4,35 Község 4,1,28 4. szint 45,3,35 5. szint 57,9,36 6. szint 71,5,47 7. szint 84,7,77 27

30 SZÖVEGÉRTÉS OK Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a OK9514 témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 9/4. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9515 A pénz kialakulása Kiktől ered Helyes a mai fémpénzek válasz: D kör alakja? Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? JAVÍTÓKULCS OK es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. OK9516 -s A pénz kód: kialakulása Helytelen vagy hiányos válasz. Az alábbi válaszlehetőségek Tanulói példaválasz: közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a Rómaiak. helyes válasz betűjelét! Ősmagyaroktól, görögöktől. Ahivatalos Lásd még: X és 9-es kód. Bismeretterjesztő Cszépirodalmi OK9516 Dtudományos Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! OK9517 OK Helyes válasz: B A pénz kialakulása Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy OK9517 fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be AA a fémpénzek helyes válasz mai betűjelét! előállítása BA kamarák működésének szabályozása Helyes válasz: D CA királyok vagyonszerzése DA papírpénzek megjelenése Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész OK9519 tartalmának! A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár volt. A pénz kialakulása 1-es Egészítsd kód: ki A a tanuló következő a megfelelő mondatot szövegészt egy szóval értelmezi, úgy, hogy és az válaszában megfeleljen a megnevezi a 9. szövegrész a nyeresége tartalmának! (elfogadható a jövedelme / bevétele / haszna szó szót is). -s A régi kód: pénz Helytelen elkopott részének vagy hiányos az értéke válasz. pénzváltáskor a kincstár Tanulói példaválaszok:... vesztesége volt. pénze Lásd még: X és 9-es kód. 28

31 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Információ-visszakeresés A feladat leírása: A tanuló visszakeresi a kért információt a szövegből, és leírja a választ. A feladat egy adott információ azonosítását kérte egy adott szempont alapján, a tanulók 4 százaléka válaszolt helyesen. A hibák oka leginkább a figyelmetlen olvasás volt. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,25,1 Standard nehézség ,9 Nehézségi szint 6 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás Az egyes kódok előfordulási aránya (%) 7,6,3, -,3 -,6 -,27,4 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 39,5,16 1. szint alatt 2,9,72 Főváros 46,3,42 1. szint 9,,47 Megyeszékhely 44,1,4 2. szint 14,7,37 Város 38,3,25 3. szint 24,2,31 Község 34,,31 4. szint 37,8,32 5. szint 53,5,37 6. szint 69,3,5 7. szint 84,7,7 29

32 7 9 Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? OK9515 SZÖVEGÉRTÉS 1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. A pénz kialakulása -s OK9516 kód: Helytelen Az alábbi válaszlehetőségek vagy hiányos válasz. közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd példaválasz: be a helyes válasz betűjelét! Tanulói Rómaiak. Ősmagyaroktól, Ahivatalos görögöktől. Lásd még: OK9516 OK9517 OK9517 1/41. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9516 X és 9-es Bismeretterjesztő kód. Cszépirodalmi Dtudományos Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes A pénz válasz: kialakulása B Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes Kinga válasz betűjelét! szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz AA fémpénzek betűjelét! mai előállítása BA kamarák működésének szabályozása Helyes válasz: CA királyok D vagyonszerzése DA papírpénzek megjelenése Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész OK9519 tartalmának! A régi pénz pénz kialakulása elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár volt. OK9519 Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész tartalmának! tanuló a megfelelő szövegészt értelmezi, és válaszában a megnevezi a nyeresége szót 1-es kód: A (elfogadható a jövedelme / bevétele / haszna szó is). 1 A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár -s 7kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 9 Tanulói... példaválaszok: volt. vesztesége pénze Lásd még: X és 9-es kód. 3

33 8. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Értelmezés A feladat leírása: A tanuló értelmezi a szöveg stílusát, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,2,9 Standard nehézség ,5 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,23,31 -,13 -,14 -,4 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 71,,16 1. szint alatt 24,5 1,78 Főváros 76,2,39 1. szint 34,8,9 Megyeszékhely 74,7,3 2. szint 5,1,5 Város 69,7,24 3. szint 62,7,43 Község 67,,38 4. szint 73,9,31 5. szint 81,6,26 6. szint 87,6,35 7. szint 92,6,5 31

34 Rómaiak. Dtudományos Ősmagyaroktól, görögöktől. SZÖVEGÉRTÉS Lásd még: X és 9-es kód. A pénz kialakulása OK9517 Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos Az bekezdés. alábbi válaszlehetőségek Az alábbiak közül közül melyikkel melyik lehetne jellemzi kiegészíteni leginkább a a szöveget? szöveg stílusát, Satírozd megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz be a helyes válasz betűjelét! OK9516 betűjelét! 11/42. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9517 AA fémpénzek mai előállítása Helyes válasz: B BA kamarák működésének szabályozása CA királyok vagyonszerzése Kinga szerint DA papírpénzek a pénz kialakulása megjelenése témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy OK9517 fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes A pénz válasz: kialakulása D OK9519 Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész tartalmának! 1 Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár OK tartalmának! 9 A... régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor volt. a kincstár volt. 1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegészt értelmezi, és válaszában a megnevezi a nyeresége szót (elfogadható a jövedelme / bevétele / haszna szó is). -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: vesztesége pénze Lásd még: X és 9-es kód. 32

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 1. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály Budapest, 29 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 27 májusában

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 8. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik matematika 10. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 2008 10. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 2007 májusában immár ötödik alkalommal került

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 215 6. évfolyam MATEMATIKA Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Országos kompetenciamérés 215 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam

Részletesebben

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 28 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal

Részletesebben

Tájékoztató a Makár Egylet kiadásairól 2010. szeptember 1-től 2011. április 30-ig

Tájékoztató a Makár Egylet kiadásairól 2010. szeptember 1-től 2011. április 30-ig Szülői Levél 201 május http://gyakpte.hu Kiadja: a PTE Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete A MAKÁR EGYLET SZÁMLASZÁMA: 11731001-20115845-00000000 (OTP Bank) A MAKÁR EGYLET ADÓSZÁMA: 19030524-1-02

Részletesebben

2014. május 28., 8.00

2014. május 28., 8.00 8. évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának 2010. évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez

Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának 2010. évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez M E L L É K L E T E K Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának 2010. évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez 2011. november Összeállította Lövei

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése 2009. március

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása Kutatási jelentés A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09projekt keretében /1-2010-0004 azonosító számú II. számú

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL Beszámolómat, hasonlóképpen elődömhöz, a szervezetünket érintő nagyobb témacsoportok köré építettem föl. E struktúrába

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1 Iskolai teljesítmény i átszervezés 2006 2009 1 Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan alakult a 2000-es évek első évtizedében az alapfokú i ellátás a kistelepülések esetében. Ez a fejezet azt a kérdést

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biológiai kóroki tényezők kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2013. május 06. - június 30.) Budapest, 2013. július 29. I. A célvizsgálat elrendelésének előzménye A

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

Hosszú élettartamú fényforrások megbízhatóságának vizsgálata Tóth Zoltán. 1. Bevezetés

Hosszú élettartamú fényforrások megbízhatóságának vizsgálata Tóth Zoltán. 1. Bevezetés Tóth Zoltán A cikk bemutatja, hogy tipikusan milyen formában adják meg a gyártók az élettartamgörbéket, ezek különböző fajtáit, hogyan kell értelmezni őket. Kitér néhány felhasználási területetre, például

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

10. Javítókulcs. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal

10. Javítókulcs. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal 10. évfolyam Javítókulcs s z ö v e g é r t é s Országos kompetenciamérés 2012 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2011-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban Zátonyi Sándor Fizika felmérő A 8 11. évfolyamos tanulók tudásának diagnosztikus értékelése Az Országos Közoktatási Intézet Alapműveltségi Vizsgaközpont 1999. májusában (más tantárgyak mellett fizikából

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

mérés.info A mérés-értékelés hírei 2014. szeptember CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8. HONLAP www.fppti.hu

mérés.info A mérés-értékelés hírei 2014. szeptember CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8. HONLAP www.fppti.hu mérés.info A mérés-értékelés hírei 2014. szeptember CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8. HONLAP www.fppti.hu 22. szám 2014. szeptember 2 Re: Köszöntő Rövidebb kihagyás után, a 2014/2015- ös tanévtől ismét megjelenik

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E 10. C Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-es

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

Matematika 9. évfolyam

Matematika 9. évfolyam I. Vezetői összefoglaló Matematika 9. évfolyam A tankönyv a megkérdezett pedagógusok többségének nem nyerte el a tetszését. A pedagógusok fele egyáltalán nem szeretne a jövőben a tankönyvből tanítani,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok MATEMATIKA 4. szint 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

DEBERECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Írta: BANCSI ÁRPÁD ISTVÁN (tanári MA III. történelem-magyar)

DEBERECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Írta: BANCSI ÁRPÁD ISTVÁN (tanári MA III. történelem-magyar) DEBERECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Mérés és értékelés a magyar nyelv- és irodalomórákon Az összefüggő egyfélés tanítási gyakorlat tapasztalatainak összefoglalása a mérés és értékelés témakörében

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola M I S K O L C I E G Y E T E M Gazdaságtudományi Kar Pál Zsolt A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Számunkra minden feladat ígéret. Igéret, hogy mindíg ott leszünk, ahol szükség van ránk. Ígéret, hogy erősek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2015. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások, valamint a vámigazgatási eljárásban

Részletesebben

A bankközi forintpiac Magyarországon

A bankközi forintpiac Magyarországon MNB MÛHELYTANULMÁNYOK GEREBEN ÁRON A bankközi forintpiac Magyarországon (az 1998 szeptembere és 1999 márciusa közötti idoszak néhány tanulsága) 20 A Mûhelytanulmányok sorozatában megjelenõ füzetek a szerzõk

Részletesebben

Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról.

Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK 1. Elemző módszerek A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a módszereket, amelyekkel a technikai, technológiai és üzemeltetési rendszerek megbízhatósági elemzései

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Gyártástudomány és technológia Tanszék DOKTORI TÉZISFÜZET Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 4.

Térinformatikai alkalmazások 4. Térinformatikai alkalmazások 4. Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Térinformatikai alkalmazások 4. : Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2008/2 XVIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Geda Gábor Biró Csaba Tánczos Tamás Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu birocs@aries.ektf.hu kistancos@ektf.hu SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Absztrakt: Az informatikai eszközök fejlődése

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Kiss István (előadó) Bemeneti mérés - matematika

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei Az országos kompetenciamérésen minden tanévben iskolánk 10. évfolyamos diákjai vesznek részt. A 2013. évi mérésen

Részletesebben