Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra"

Átírás

1 214

2 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

3 Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 215

4

5 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 214 májusában immár tizenkettedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre, amelyen minden 6., 8. és 1. évfolyamos tanuló részt vett, és amelynek célja a diákok szövegértési képességeinek és matematikai eszköztudásának a feltérképezése. A kompetenciamérés eredményeiről minden telephely, iskola és fenntartó jelentést kap, amelynek segítségével elhelyezheti magát az országos képességskálán, és összehasonlíthatja eredményeit a hozzá hasonló telephelyeken, iskolákban és fenntartónál tanuló diákok eredményeivel. Emellett az iskolák egyéni elemzéseket is készíthetnek, ennek segítségével kérdésenként is elemezhetik az eredményeket. Az Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik kötetek célja Az a szándékunk, hogy az iskola eredményeit bemutató grafikonok mellett a lehető legteljesebb mértékben megismertessük a tanárokat, intézményvezetőket és oktatáspolitikusokat a mérésben rejlő lehetőségekkel, és az eredmények helyes interpretálásához minél alaposabb segítséget biztosítsunk. E célt szolgálja a kompetenciamérés 214-ben megjelent Tartalmi kerete, 1 valamint az Országos kompetenciamérés 214 fenn tartói, iskolai és telephelyi jelentései, amelyek megtekinthetők a illetve a hu/okmfit/ honlapon. A feladatokat bemutató kötetek célja az, hogy megismertessék a tanárokat az egyes feladatok mérési céljaival és statisztikai paramétereivel. A diákok feladatonkénti eredményeit elemezve a tanárok képet kaphatnak arról, hogy diákjaik milyen problémákkal, hiányosságokkal küzdenek, melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a jövőben, és milyen fejlesztési feladatokkal kell megbirkózniuk. A feladatokat tartalmazó kötetek az országos eredmények bemutatásával mindehhez keretet és viszonyítási pontokat nyújtanak. A kötetből kiderül, hogy mely feladatok okozták a legtöbb gondot a diákoknak, melyek esetében választottak sokan valamilyen tipikusan rossz választ, és melyek nem okoztak problémát a diákok többségének. A kötet felépítése Ez a kötet a 214. évi Országos kompetenciamérés 6. évfolyamos tesztfüzetének szövegértésfeladatait (itemeit) tartalmazza. Az itemek olyan sorrendben találhatók a kötetben, ahogyan az A) tesztfüzetben szerepeltek. A kötet végén található mellékletben táblázatos formában is feltüntettük az itemek jellemzőit. A kötetben minden egyes itemről a következő információk szerepelnek: A kérdés (item), ahogyan a tesztfüzetben szerepelt. Az item javítókulcsa. A mérési cél: az item besorolása a Tartalmi keretben rögzített csoportosítási szempontok alapján; rövid leírás arról, hogy pontosan milyen műveleteket kell a diáknak elvégeznie az item helyes megválaszolásához. 1 Balázsi Ildikó Balkányi Péter Ostorics László Palincsár Ildikó Rábainé Szabó Annamária Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Vadász Csaba: Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei. Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek. Oktatási Hivatal, Budapest, 214. Elérhető: meresek/orszmer214/azokmtartalmikeretei.pdf. 3

6 SZÖVEGÉRTÉS Az item statisztikai jellemzői: 2 az item tesztelméleti paraméterei (a kérdés nehézsége és meredeksége, valamint kétpontos item esetén a lépésnehézségek); feleletválasztásos feladatok tippelési paramétere; az item nehézségi szintje; az egyes kódok előfordulási aránya; az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja; az item százalékos megoldottsága országosan és településtípusonként, valamint az egyes tanulói képességszinteken. Képességszintek a 6. évfolyamos szövegértésteszt esetében Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott képességszintek. Ezek segítségével a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról, hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten található tanulóktól. A képességszintek kialakításának statisztikai hátterét az 1. melléklet mutatja be. Képességszint A képességszint alsó határa A szintet elérő tanulók képességei a szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, implicite megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása és összekapcsolása a figyelmet erő sen elvonó tartalmi elemek között eligazodva, a szöveg típusától, témá jától, terjedelmétől függetlenül; közvélekedéssel ellentétes, az elvárttal szembehelyezkedő információk visszakeresése egy szereplő valódi és színlelt attitűdje közötti különbségtétel; több eseménysor időrendjének helyreállítása; a tartalmi elemek közötti logikai kapcsolatok felismerése különböző retorikai célú és formátumú szövegek között; egy szöveg változatainak rangsorolása egy állandósult szókapcsolat alkalmazhatósági kontextusának azonosítása; a nyelvi elemek elhagyásán alapuló retorikai alakzatok felismerése; a poetizált nyelvhasználat konkrét példáinak magyarázata; a közlésmód jelentésmódosító szerepének magyarázata; a szövegszervező tartalmi elemek működésének magyarázata Egy meghatározott szempont alapján, a szövegben (vagy több szövegben) szereplő információk és kategóriák kapcsolatrendszerét átlátva, a szövegben mélyen beágyazott információk azonosítása és összekapcsolása; implicite megfogalmazott információk azonosítása a figyelmet erősen elvonó tartalmi elemek között eligazodva az ellentmondás felismerése egy szereplő viselkedésében; a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szövegváltozatok közös elemeinek felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kijelentés-érv viszony felismerése, a probléma-megoldás viszony magyarázata a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének magyarázata; a kétértelműség vagy szójáték nyelvi alapjainak magyarázata; a szöveg stiláris vagy tartalmi jellemzőinek egy adott céllal való megváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás; az olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése 2 A statisztikai jellemzők képzési szabályait az 1. melléklet ismerteti. 4

7 6. ÉVFOLYAM Képességszint A képességszint alsó határa A szintet elérő tanulók képességei a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése adott szempont alapján; a szövegben mélyen beágyazott, főszövegen kívül eső, vagy a megszokottól ellentétes helyen szereplő információk visszakeresése a szereplők attitűdjei közötti különbségek magyarázata, egy szereplő szándékaira vagy állapotára utaló nyelvi és tartalmi jelek azonosítása; a szöveg tartalmi elemei és a mindennapi élet tapasztalatai közötti különbségek magyarázata; a szöveg egy részletében leírt időrend helyreállítása; iskolai jellegű háttértudás alkalmazása a szöveg tartalmi elemei közötti kapcsolatok azonosításában; a szövegben megfogalmazott feltételeket teljesítő példák azonosítása; a szöveg elemei közötti ok-okozati, általánosegyes vagy kategória-elem viszony magyarázata a szöveg célközönségének felismerése; egy szövegrészlet strukturális szerepének magyarázata; a szöveg hitelességével kapcsolatos tartalmi elemek magyarázata; a kétértelmű, több jelentésű tartalmi elemek feloldása; a bibliográfiai rendszer felismerése és alkalmazása; értékítélet alkotása a mindennapi élettől távoli témájú szöveg tartalmi-stilisztikai jellemzőivel kapcsolatban a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése a szereplők szándékai közötti különbség felismerése, a szereplők motivációinak magyarázata; a szöveg információi és a mindennapi élet egy speciális vetülete közötti különbség felismerése; következtetés levonása a szöveg és a mindennapi élet információinak integrálásával figyelmet elvonó információk között eligazodva; a szöveg időrendjének helyreállítása; egy történet két változata közötti hasonlóság, és a szöveg tartalmi elemei között az elvárások ellenére fennálló hasonlóság felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kategória-elem viszony felismerése egy szövegrészlet céljának felismerése; a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének felismerése; a szöveg szerkezetének és fő tartalmi egységeinek felismerése; az ismétlés és a hasonlat szerepének magyarázata; értékítélet alkotása a szöveg egy tartalmi vagy stilisztikai eleméről, és ennek magyarázata; egy hétköznapi probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával; a gúny tárgyának felismerése; idegen kifejezés jelentésének felismerése; a cím magyarázata a szövegben explicite megfogalmazott, több feltételnek megfelelő információk visszakeresése a szereplők közötti viszony magyarázata, a szereplők motivációinak felismerése; egyszerű következtetés levonása a szöveg és a mindennapi élet információinak integrálásával; a szöveg részletei közötti különbség vagy hasonlóság felismerése; a szöveg időrendje előtt lejátszódó események kikövetkeztetése; egy következtetés alapját jelentő tartalmi elem felismerése a szöveg céljának felismerése; a szöveg célját hangsúlyozó vagy tartalmát kiegészítő illusztráció felismerése; értékítélet alkotása a szöveg egy tartalmi eleméről; egy hétköznapi kifejezés alkalmi jelentésének felismerése; a szöveg egy részletének címmel való összefoglalása; a szerzői álláspont azonosítása 5

8 SZÖVEGÉRTÉS Képességszint A képességszint alsó határa A szintet elérő tanulók képességei a szövegben explicite megfogalmazott információ visszakeresése, és különbség felismerése a szöveg információi és a mindennapi élet közötti egyszerű kapcsolat felismerése, a szereplők közötti egyszerű kapcsolat felismerése, a szöveg eseményeinek lineáris időrendjében való eligazodás; a szöveg egységei közötti kérdés-felelet viszony felismerése egy szövegrész témájának, a hagyományos történetmesélési eszközöknek és a meggyőzés szándékának felismerése; állandósult szókapcsolat alkalmi jelentésének felismerése a szövegben kiemelt vagy többször előforduló információ visszakeresése az elbeszélés alapvető tér- és időbeli körülményeinek kikövetkeztetése, a szöveg két tartalmi eleme közötti egyszerű kapcsolat felismerése a szövegben explicite megfogalmazott fő gondolatmenet vagy téma felismerése, alkalmi szókapcsolat jelentésének felismerése 6

9 6. ÉVFOLYAM A 6. évfolyamos szövegértésteszt általános jellemzése A teszt általános jellemzői A felmérés tesztfüzeteit a Tartalmi keretben megfogalmazott szempontok szerint állítottuk össze. A felmérést minden 6., 8. és 1. évfolyamos diák megírta, majd 6. évfolyamon a központi elemzés elkészítéséhez minden intézmény minden tanulójától összegyűjtöttük a kitöltött tesztfüzeteket. Az 1. táblázat azt ismerteti, hogy a tesztfüzetben milyen arányban szerepelnek a tartalmi keretben definiált gondolkodási műveletekhez és tartalmi területekhez tartozó feladatok. A 2. táblázat a teszt értékelése során kapott néhány alapvető jellemzőjét mutatja be (a 2. táblázatban az értékelés során törölt feladatok nem jelennek meg). Művelettípusok Kapcsolatok és Információvisszakeresés összesen Szövegtípus összefüggések Értelmezés Szövegtípusok felismerése Élményszerző Magyarázó Adatközlő Művelettípus összesen táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint a 6. évfolyamos szövegértéstesztben Az értékelésbe vont itemek száma 61 A központi elemzésbe bevont kitöltött tesztfüzettel rendelkező 8222 tanulók száma Cronbach-alfa,898 Országos átlag (standard hiba) 1481,257 (,553) Országos szórás (standard hiba) 21,623 (,45) 2. táblázat: A 6. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője 7

10 SZÖVEGÉRTÉS A feladatok megoszlása a képességskálán Az 1. ábra az itemek és a diákok megoszlását mutatja a képességskálán. Az ábrán a feladatok nehézségi szintjeit és a diákok képességszintjeit is feltüntettük. Láthatjuk, hogy a mérésben könnyű és nehéz feladatok egyaránt találhatók, az itemekkel igyekeztünk minél szélesebb tartományban lefedni a képességskálát. Ily módon a kiemelkedően tehetséges és a gyenge diákokat is megbízhatóbban tudjuk elhelyezni a képességskálán. Standardizált képességpont OK956 OK1513 OK8615 OK1517 OK3211 OK1918 OK OK9519 OK327 OK OK192 OK3711 OK9515 OK324 OK3712 OK1911 OK3215 OK9514 OK861 OK3715 OK322 OK1917 OK374 OK151 OK198 OK371 OK8613 OK1912 OK378 OK377 OK193 OK155 OK371 OK321 OK376 OK861 OK379 OK1518 OK154 OK158 OK952 OK3716 OK954 OK323 OK9516 OK1519 OK9513 OK9517 OK868 OK864 OK157 OK957 OK159 OK194 OK869 OK1915 OK151 OK OK8611 OK866 1 OK Adott nehézségű feladatok Adott képességpontot elért diákok száma 1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 6. évfolyam, szövegértés 8

11 6. ÉVFOLYAM A FELADATOK ISMERTETÉSE 9

12 SZÖVEGÉRTÉS A pénz kialakulása Az alábbi szöveg a pénz kialakulásáról szól. Olvasd el, és válaszolj a kérdésekre! A pénz kialakulása Az első pénzt 7 esztendővel Krisztus születése előtt a görögök verték ezüstből. Azelőtt a pénzt nem ismerték, hanem cserekereskedést űztek. Ez úgy történt, hogy aki valamit vásárolni akart, nem pénzt adott érte, mint ma, hanem olyasvalamit, amiből neki sok volt, de az eladónak kevés. Ha tehát valaki gabonáért juhot akart cserélni, keresnie kellett egy olyan embert, akinek juha volt, és gabonát akart érte. A 2. század elején az ilyen cserekereskedések az óceáni szigetországok és Afrika népeinél is divatban voltak még. Az európai ember vitt nekik mindenféle értéktelen csecsebecsét, például tükröt, és kapott értük elefántcsontot, vadbőrt és sok mást, ami azon a vidéken bőven található. A régi perzsák, görögök és rómaiak a pénz helyett a szarvasmarhát használták, minden áruért marhát adtak cserébe. Más népeknél juh, ló, gabona, kagylók, réz- és vasszerszámok helyettesítették a mai pénzt. Azok a népek, amelyek jórészt vadászatból éltek, mint az oroszok, lappok és az ősmagyarok a honfoglalás előtt, vadbőrökkel fizettek. Az ősmagyaroknál az eljegyzések alkalmával a leány apja a vőlegénynek megmutatta vagyonát, a menyét-, nyest- és rókaprémeket, és azok közül adott neki jegyajándékot. A magyar nyelvben még 3 évvel ezelőtt is a marha szóval jelölték a vagyont. A cserekereskedésnek azonban sokszor nagy hátrányai voltak. A marhának az értéke a jó vagy rossz esztendő szerint nagyon ingadozott, tehát a kereskedőt nagy veszteségek érhették, de a vevők sem tudtak az ingadozó érték alapján eligazodni, rendesen számítani. Ha a marha időközben elpusztult, az is kár volt. Nehezen lehetett egyik helyről a másikra elszállítani, végül pedig nem lehetett apróra váltani. A népeknek tehát alkalmasabb eszközre volt szükségük. Olyanra, amelynek az értéke kevésbé ingadozik, tartós és könnyen szállítható, mindenhol elfogadják, nem romlik, és amellett, hogy nem sok helyet foglal, értékes. Ilyenek a fémek, az arany, ezüst, réz, nikkel, bronz. Rudakat öntöttek különböző fémekből, és ezekkel vásároltak. De ez sem volt még elég célszerű, mert a rudakat mindig le kellett mérni, hogy megbecsülhessék, mennyit ér. Ezért később meghatározott súlyú rudakat, karikákat, golyókat öntöttek, és bélyeget nyomtak rá, amely a súlyát és az értékét mutatta. Innen már csak egy lépés kellett a mai pénzhez, mert amikor a rudakat kisebb értékű lapokra felaprózták, megszületett a pénz újszerű formája. De maga az állam sem vette sok hasznát a természetben való adózásnak. A beszolgáltatott terményekkel sehogy sem tudott boldogulni, a pénz teljes hiányában azokat saját javára kellően alig tudta értékesíteni, szükségletei t 1

13 6. ÉVFOLYAM pedig nem tudta kellőképpen kielégíteni. Így történhetett, hogy legelőször a királyok, az ország urai vették észre a pénz szükségességét, így a legdrágább fémből, az ezüstből, utóbb az aranyból pénzt verettek. A régi cserekereskedés, a termények kicserélése tehát lassanként átalakult: az áru kicserélése helyett az árunak pénzért való megvétele lett a mástól való áruszerzés módja. A pénzt már kezdetben is veréssel vagy öntéssel készítették. A régi rómaiak öntötték, de később ők is a célszerűbb veréshez fordultak. A pénzverés első korában, amikor a darabokat még valóságos kalapácsveréssel készítették, a pénz többnyire idomtalan és egyenetlenül vastag volt; szélének nem volt szabályos kör alakja. A legrégibb pénz golyó vagy hasonló alakú volt, később vastag, tojásdad formát kapott, külsején bizonyos értékjelzéssel és díszítő rajzzal. A perzsák lapos arany- és ezüstpénzéből lett idővel a lapos, kör alakú pénz, amely manapság is általános használatban van. Hajdanán szögletes pénzdarabokat is vertek. Tojásdad alakú magyar pénz volt a Szent György tallér, amely 1661 és 1753 között készült. Legelső kör alakú pénzünk IV. Béla király idejéből való (13. század). Károly Róbert az uralkodása alatt ( ) a pénzbeváltást és a pénzverést szabályozni akarta, és elrendelte, hogy nyilvános mérleghivatalt állítsanak fel minden szabad királyi városban. Ezekből lettek később a kamarák, ahol a kereskedők és üzletemberek új pénzre válthatták a forgalomból kitiltott pénznemeket. Károly Róbert veretett hazánkban legelőször aranypénzeket, a florenci aranyak alakjára. Ezeket az aranyakat az olasz Florence (mai Firenze) város nevéről nevezték el. Így lett a magyar aranypénz neve is forint. Körmöcbánya híre azért emelkedett, mert az onnan kikerült aranyés ezüstpénz már az európai forgalomban is híressé vált, és a magyar király példáját követve az aranypénzt majdnem minden európai uralkodó bevezette. Ahogyan külföldön is, a magyar királyság első három századában csak lapos pénzt, azaz lemezpénzt vertek, mégpedig olyan lágy fémkeverékből, amely hamar elkopott. Ezért a király évente új pénzt hozott forgalomba, a régit pedig forgalmon kívül helyezte úgy, hogy a régi pénzt be kellett cserélni. Mivel a régi pénzt súly szerint cserélték be, a királyok ezen a pénzváltáson is nyertek. Így aztán már III. Béla király idejében a pénzváltás a kincstárnak olyan jövedelmet hozott, hogy ez tette ki a király készpénzjövedelmének majdnem harmadát. A szöveg főbb jellemzői: A magyarázó szöveg a kereskedelem korai szakaszát mutatja be közérthető formában, illetve igyekszik elmagyarázni, hogyan alakult ki a pénz mint fizetőeszköz. 11

14 SZÖVEGÉRTÉS OK952 1/31. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK952 A pénz kialakulása Mi lehet az oka annak, hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 2. században is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet folytattak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! AElértéktelenedett a pénzük. A pénz kialakulása BMás pénznemet használtak, mint az európaiak. CNem ismerték a pénzt. Mi lehet DNem az oka tudtak annak, számolni. hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 2. században is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet foly- OK952 tattak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes A pénz válasz: kialakulása C OK954 A szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMAT! 1 A szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMAT! OK es 9 kód: A tanuló az alábbiak közül megnevez HÁRMAT: a) szarvasmarha, b) juh, c) ló, d) gabona, e) kagyló, f) réz-/vasszerszámok, g) vadbőr/nyest-/menyét-/rókaprém, h) tükör/ csecsebecse, i) elefántcsont. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s kódot A pénz ér a kialakulása válasza. OK956 Tanulói Hasonlítsd példaválasz: össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy példát arra, Juh, hogy kagyló, melyik vadbőr. milyen hátránnyal járt! Tükör, elefántcsont, vadbőr. 1 Az árucserén Juh, ló, prém. alapuló fizetés hátránya: 7 Kagyló, vasszerszám, csecsebecse. 9 -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s A pénzzel kódot ér történő a válasza. fizetés hátránya: Tanulói példaválaszok: Juh, ló. Nikkel, bronz, réz. Juh, ló, prém, réz. Vadbőr, nyestprém, rókaprém. (A prémre való utalás egy elemnek számít.) A pénz Gabona, kialakulása réz- és vasszerszámok, kagyló, rák. (A szöveg tartalmával ellentmondó OK957 Mi volt elemet a bélyegzés tartalmaz.) szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Lásd még: X és 9-es ADíszítőelemként kód. funkcionált. BA tulajdonjog igazolása. CAz anyag minőségének feltüntetése. DAz érték és a súly rögzítése. 12

15 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,13,8 Standard nehézség ,1 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,7 -,17,21 -,4 -,4 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 58,1,16 1. szint alatt 34,6 1,6 Főváros 6,7,38 1. szint 43,1,66 Megyeszékhely 6,1,4 2. szint 47,9,46 Város 57,7,22 3. szint 54,7,29 Község 55,9,29 4. szint 61,2,28 5. szint 69,5,42 6. szint 78,,57 7. szint 84,5 1,35 13

16 A pénz kialakulása DNem tudtak számolni. SZÖVEGÉRTÉS OK954 OK Mi lehet az oka annak, hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 2. században is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet foly- 2/32. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK954 A OK952 pénz kialakulása A szöveg több tattak? pénzhelyettesítő Satírozd be a eszközt helyes válasz is említ. betűjelét! Sorolj fel közülük HÁRMAT! 1 Helyes válasz: C 7 9 A szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMAT! JAVÍTÓKULCS OK954 1-es A pénz kód: kialakulása A tanuló az alábbiak közül megnevez HÁRMAT: a) szarvasmarha, b) juh, c) ló, d) gabona, az e) árucserét kagyló, f) a réz-/vasszerszámok, pénzzel történő fizetés g) korai vadbőr/nyest-/menyét-/rókaprém, történetével! Írj egy-egy példát h) tükör/ Hasonlítsd össze arra, hogy melyik csecsebecse, milyen i) hátránnyal elefántcsont. járt! Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s kódot ér a válasza. Az árucserén Tanulói alapuló példaválasz: fizetés hátránya: Juh, kagyló, vadbőr. Tükör, elefántcsont, vadbőr. Juh, ló, prém. A pénzzel történő Kagyló, fizetés vasszerszám, hátránya: csecsebecse. OK957 -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, -s kódot ér a válasza. Tanulói példaválaszok: Juh, ló. A pénz kialakulása Nikkel, bronz, réz. Mi volt a bélyegzés Juh, szerepe ló, prém, az elkészült réz. fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Vadbőr, nyestprém, rókaprém. (A prémre való utalás egy elemnek számít.) ADíszítőelemként Gabona, réz- funkcionált. és vasszerszámok, kagyló, rák. (A szöveg tartalmával ellentmondó BA tulajdonjog elemet tartalmaz.) igazolása. Lásd még: CAz X anyag és 9-es minőségének kód. feltüntetése. DAz érték és a súly rögzítése. 14

17 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Információ-visszakeresés A feladat leírása: A tanuló visszakeresi a kért információkat, és megnevez három pénzhelyettesítő eszközt. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,15,8 Standard nehézség ,8 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%) 4,3, -,3 -,6 -,18,26 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 62,1,17 1. szint alatt 23,8,91 Főváros 65,5,39 1. szint 39,,56 Megyeszékhely 65,5,37 2. szint 5,5,43 Város 61,6,26 3. szint 6,7,34 Község 58,3,31 4. szint 68,,31 5. szint 73,8,35 6. szint 8,4,52 7. szint 87,4 1,16 15

18 7 9 SZÖVEGÉRTÉS OK OK957 3/33. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK956 A pénz kialakulása Hasonlítsd össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy példát arra, hogy melyik milyen hátránnyal járt! Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A pénzzel történő fizetés hátránya: Hasonlítsd össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy példát arra, hogy melyik milyen hátránnyal járt! OK956 JAVÍTÓKULCS A 1-es pénz kód: kialakulása A tanuló összehasonlítja a két fizetési módot, és válaszában mindkettővel kapcsolatban ír egy-egy szerepe hátrányt. az elkészült Árucserén fémrudakon? alapuló Satírozd fizetés be hátránya: a helyes válasz a) a megfelelő betűjelét! csere partner Mi volt a bélyegzés megtalálásának szükségessége, b) értékingadozás, c) veszteségesebb/nagyobb a kár, d) ADíszítőelemként kiszámíthatatlanabb, funkcionált. e) a szállítás nehézségei, f) nagy fizetési egységek/nem lehet apróra váltani. Pénzzel történő fizetés hátránya: a) régen a pénzkopás értékvesztést jelentett, BA tulajdonjog igazolása. b) a pénz értéke az államtól függött, c) nem valós értéken váltotta be az állam, d) a rudakat anyag folyton minőségének mérlegelni feltüntetése. kellett. Ha a tanuló a pénzzel történő fizetés hátrányánál arra hi- CAz vatkozik, hogy ingadozik az értéke, illetve, hogy HAMAR elértéktelenedik, akkor -ás DAz kódot érték és ér a súly válasza. rögzítése. Tanulói példaválasz: Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Könnyen nagy veszteség lehetett, ha elpusztult a marha, ami a csere alapja volt. A pénzzel történő fizetés hátránya: Időnként be kellett váltani, de akkor a pénz már kevesebbet ért, mivel elkopott. (Az árucserén alapuló fizetés esetében elfogadható, ha a szövegből vett konkrét példára hivatkozik.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Minden árunak jó vagy rossz esztendő szerint ingadozott az ára. A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénzek elkoptak, elértéktelenedtek vagy cserélni kellett. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A kereskedőt nagy veszteség érhette, és a vevő nem tudott az ingadozó áron eligazodni. A pénzzel történő fizetés hátránya: Minden évben új pénzt hoztak forgalomba. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Egy tehenet nem tudnak félbevágni, ha csak annyit ér az áru, amit elcserélek. A pénzzel történő fizetés hátránya: A forintot csak Magyarországon fogadják el. (Nem a szöveg alapján indokol.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A szarvasmarhának az ára nagyon ingadozott. A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénznek az ára nagyon ingadozott. (A pénzingadozásra való hivatkozás -áz, hiszen a szöveg szerint pont azért vezették be, hogy az árucserével történő fizetés során az értékingadozást elkerüljék.) Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Hogy átveri a vevő az eladót. A pénzzel történő fizetés hátránya: Más pénzt használtak, mint az európaiak. (Nem elfogadható, ha a pénznemek különbözőségére utal.) Lásd még: X és 9-es kód. 16 OK957 Mi volt a bélyegzés szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

19 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló összehasonlítja a két fizetési módot az idevonatkozó szövegrészek alapján, majd saját szavaival megfogalmazza mindkét fizetési mód egy-egy hátrányát. A feladat a legnehezebbek közé tartozott, mindössze a tanulók 17 százaléka oldotta meg helyesen. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,22,11 Standard nehézség 23 22,3 Nehézségi szint 7 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6,1,27 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 16,7,13 1. szint alatt,5,18 Főváros 2,,37 1. szint 2,5,2 Megyeszékhely 2,,31 2. szint 6,5,19 Város 16,2,19 3. szint 12,8,26 Község 13,3,21 4. szint 19,7,27 5. szint 27,5,35 6. szint 36,3,64 7. szint 49, 1,66 17

20 annyit ér az áru, amit elcserélek. A pénzzel történő fizetés hátránya: A forintot csak Magyarországon fogadják el. (Nem a szöveg alapján indokol.) SZÖVEGÉRTÉS Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A szarvasmarhának az ára nagyon ingadozott. A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénznek az ára nagyon ingadozott. (A A pénz pénzingadozásra kialakulása való hivatkozás -áz, hiszen a szöveg szerint pont azért vezették be, OK957 Mi volt hogy a bélyegzés az árucserével szerepe történő az elkészült fizetés során fémrudakon? az értékingadozást Satírozd be elkerüljék.) a helyes válasz betűjelét! Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Hogy átveri a vevő az eladót. A pénzzel történő fizetés ADíszítőelemként hátránya: Más funkcionált. pénzt használtak, mint az európaiak. (Nem elfogadható, ha a pénznemek különbözőségére utal.) BA tulajdonjog igazolása. Lásd még: X és 9-es kód. CAz anyag minőségének feltüntetése. OK957 4/34. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK957 DAz érték és a súly rögzítése. Mi volt a bélyegzés szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D 18

21 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Információ-visszakeresés A feladat leírása: A tanuló visszakeresi a kért információt a szövegből, majd a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,29,11 Standard nehézség ,4 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok x Pontozás Az egyes kódok előfordulási aránya (%),6,3, -,3 -,6 -,12 -,18 -,22,34 -,4 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 79,4,14 1. szint alatt 35, 1,11 Főváros 84,,31 1. szint 52,,68 Megyeszékhely 82,5,29 2. szint 66,6,47 Város 78,3,23 3. szint 78,2,3 Község 76,2,25 4. szint 87,,23 5. szint 93,2,2 6. szint 96,3,28 7. szint 99,1,31 19

22 SZÖVEGÉRTÉS OK958 OK958 OK9513 5/35. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK958 A pénz kialakulása Kinek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! AKizárólag az államnak. BKizárólag a kereskedőknek. CAz államnak és a kereskedőknek. DAz államnak, a kereskedőknek és a vásárlóknak is. Kiknek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS A pénz kialakulása Helyes Mi a 3. válasz: szövegrész D elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! OK9513 ABemutatni a cserekereskedelem hátulütőit. Mi a 3. BÖsszefoglalni szövegrész elsődleges a cserekereskedelem célja? Satírozd lényegét. be a helyes válasz betűjelét! CInformációt nyújtani a szarvasmarhatartásról. Helyes válasz: A DTájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. OK9514 OK9514 Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A pénz kialakulása Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Helyes Satírozd válasz: be a helyes D válasz betűjelét! OK9515 A6. szövegrész Kiktől ered B 7. a szövegrész mai fémpénzek kör alakja? C8. szövegrész 1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. D9. szövegrész -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Rómaiak. A pénz Ősmagyaroktól, kialakulása görögöktől. OK9515 Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? Lásd még: X és 9-es kód. 1 7 Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz 9 OK9516 betűjelét! Helyes válasz: B OK Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: D

23 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,33,32 Standard nehézség ,6 Tippelési paraméter,26,2 Nehézségi szint 6 Lehetséges kódok x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,7 -,15 -,5,24 -,3 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 4,1,17 1. szint alatt 26,6 1,7 Főváros 44,4,45 1. szint 27,1,52 Megyeszékhely 42,,41 2. szint 28,1,37 Város 37,9,25 3. szint 33,6,34 Község 39,8,3 4. szint 41,7,36 5. szint 53,8,4 6. szint 67,8,62 7. szint 85,6 1,34 21

24 CAz államnak és a kereskedőknek. SZÖVEGÉRTÉS DAz államnak, a kereskedőknek és a vásárlóknak is. OK9513 OK958 OK9513 OK9514 OK9514 OK9515 6/36. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9513 A pénz kialakulása Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Kiknek okozhatott ABemutatni veszteséget a cserekereskedelem a cserekereskedelem? hátulütőit. Satírozd be a helyes válasz betűjelét! BÖsszefoglalni a cserekereskedelem lényegét. Helyes válasz: D CInformációt nyújtani a szarvasmarhatartásról. DTájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: A A pénz kialakulása Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd A6. szövegrész be a helyes válasz betűjelét! B 7. szövegrész Helyes válasz: D C8. szövegrész D9. szövegrész Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? 1-es kód: OK9515 -s kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. pénz kialakulása Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: 1 Rómaiak. 7 9 Ősmagyaroktól, görögöktől. Lásd még: X és 9-es kód. OK9516 Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: B OK9517 Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: D 22

25 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Értelmezés A feladat leírása: A tanuló értelmezi az adott szövegrész célját, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,43,13 Standard nehézség ,9 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok x Pontozás 1 1,6, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,29 -,21 -,23 -,6 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 76,5,13 1. szint alatt 19,2,84 Főváros 84,7,3 1. szint 33,8,6 Megyeszékhely 83,2,27 2. szint 53,3,42 Város 75,1,21 3. szint 76,1,27 Község 68,9,28 4. szint 9,,17 5. szint 96,6,15 6. szint 98,9,15 7. szint 99,8,16 23

26 DTájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. SZÖVEGÉRTÉS Kiknek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! OK958 OK9514 OK9513 7/37. Helyes FELADAT: válasz: D A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9514 A pénz kialakulása Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A6. szövegrész Helyes válasz: B 7. szövegrész A C8. szövegrész D9. szövegrész Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a OK9514 témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D A pénz kialakulása OK9515 Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? 1 Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? OK es 9kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Rómaiak. Ősmagyaroktól, görögöktől. Lásd még: X és 9-es kód. OK9516 Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: B OK9517 Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: D 24

27 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló azonosítja az egyes szövegrészek témáját az adott szempont alapján, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,25,9 Standard nehézség ,2 Nehézségi szint 5 Lehetséges kódok x Pontozás Az egyes kódok előfordulási aránya (%),6,3, -,3 -,6 -,19 -,16,,33 -,4 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 31,4,15 1. szint alatt 7,8,59 Főváros 36,5,39 1. szint 1,5,39 Megyeszékhely 35,1,34 2. szint 15,7,33 Város 3,,27 3. szint 24,5,26 Község 28,,25 4. szint 35,9,32 5. szint 48,2,39 6. szint 62,7,72 7. szint 78,1 1,39 25

28 SZÖVEGÉRTÉS OK D9. szövegrész Az 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a OK9514 témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 8/38. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9515 A pénz kialakulása Kiktől ered a Helyes mai fémpénzek válasz: D kör alakja? Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? 9 JAVÍTÓKULCS OK es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Rómaiak. Ősmagyaroktól, görögöktől. Lásd még: X és 9-es kód. OK9516 Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: B OK9517 Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: D 26

29 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Információ-visszakeresés A feladat leírása: A tanuló visszakeresi a kért információt a szövegből, és leírja a választ. A feladat egy adott információ azonosítását kérte egy adott szempont alapján, ennek ellenére mindössze a tanulók 27 százaléka válaszolt helyesen. A hibák oka leginkább a figyelmetlen olvasás volt. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,25,1 Standard nehézség ,9 Nehézségi szint 6 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%) 7,3, -,3 -,6 -,19,32 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 27,1,13 1. szint alatt 3,7,47 Főváros 31,6,32 1. szint 7,6,33 Megyeszékhely 3,6,32 2. szint 14,2,34 Város 25,5,21 3. szint 21,2,27 Község 24,6,29 4. szint 29,9,31 5. szint 41,4,34 6. szint 59,1,73 7. szint 75,2 1,45 27

30 Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? OK9515 SZÖVEGÉRTÉS 1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat. 9/39. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9516 A pénz kialakulása -s OK9516 kód: Az Helytelen alábbi válaszlehetőségek vagy hiányos válasz. közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Tanulói Satírozd példaválasz: be a helyes válasz betűjelét! Rómaiak. Ősmagyaroktól, Ahivatalos görögöktől. Lásd még: OK9516 OK9517 OK9517 X és 9-es Bismeretterjesztő kód. Cszépirodalmi Dtudományos Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS A Helyes pénz válasz: kialakulása B Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz Kinga betűjelét! szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes AA válasz fémpénzek betűjelét! mai előállítása BA kamarák működésének szabályozása Helyes válasz: D CA királyok vagyonszerzése DA papírpénzek megjelenése OK A pénz kialakulása Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész tartalmának! A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár... volt. 28

31 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Értelmezés A feladat leírása: A tanuló értelmezi a szöveg stílusát, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,2,9 Standard nehézség ,5 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok x Pontozás Az egyes kódok előfordulási aránya (%),6,3, -,3 -,6 -,21,34 -,15 -,16 -,4 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 68,8,15 1. szint alatt 24,6 1,5 Főváros 74,9,4 1. szint 38,3,56 Megyeszékhely 73,1,35 2. szint 53,6,41 Város 67,3,25 3. szint 66,5,31 Község 64,5,3 4. szint 76,3,29 5. szint 85,2,27 6. szint 91,5,41 7. szint 96,9,55 29

32 Rómaiak. Dtudományos Ősmagyaroktól, görögöktől. SZÖVEGÉRTÉS Lásd még: X és 9-es kód. 1/4. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9517 A pénz kialakulása OK9517 Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. Az alábbi válaszlehetőségek Az alábbiak közül közül melyikkel melyik lehetne jellemzi kiegészíteni leginkább a a szöveget? stílusát, Satírozd megfogalmazását? betűjelét! Satírozd be a helyes válasz be a helyes OK9516 válasz betűjelét! OK9517 OK AA fémpénzek mai előállítása Helyes válasz: B BA kamarák működésének szabályozása CA királyok vagyonszerzése Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy DA papírpénzek megjelenése fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D A pénz kialakulása Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész tartalmának! A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár... volt. 3

33 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Kapcsolatok és összefüggések felismerése A feladat leírása: A tanuló azonosítja az egyes szövegrészek fő témáját, majd következtet a lehetséges új témára, amelyik még szerepelhetne a szövegben, és a négy lehetséges válasz közül megjelöl egyet. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,22,9 Standard nehézség ,1 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok x Pontozás 1 1, Az egyes kódok előfordulási aránya (%),3, -,3 -,6 -,17 -,11 -,19,32 -,3 -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 66,7,17 1. szint alatt 22,9,94 Főváros 73,1,37 1. szint 37,4,56 Megyeszékhely 7,7,33 2. szint 51,9,41 Város 65,7,28 3. szint 65,1,37 Község 61,9,29 4. szint 74,4,33 5. szint 81,7,33 6. szint 87,4,44 7. szint 94,1,9 31

34 DA papírpénzek megjelenése SZÖVEGÉRTÉS OK /41. FELADAT: A PÉNZ KIALAKULÁSA OK9519 A pénz kialakulása Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész tartalmának! A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9. szövegrész... volt. OK9519 tartalmának! A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár volt. JAVÍTÓKULCS 1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegészt értelmezi, és válaszában a megnevezi a nyeresége szót (elfogadható a jövedelme / bevétele / haszna szó is). -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: vesztesége pénze Lásd még: X és 9-es kód. 32

35 6. ÉVFOLYAM A kérdés besorolása Szövegtípus: Gondolkodási művelet: Magyarázó Értelmezés A feladat leírása: A tanuló értelmezi a hiányos mondatot a szöveg idevonatkozó részével összefüggésben, és kiegészíti azt. Mindössze a tanulók 27 százaléka oldotta meg helyesen a feladatot; sok tanuló oly módon hibázott, hogy a behelyettesített szót nem vagy nem megfelelően ragozta, így a kiegészített mondat nem volt értelmes. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,21,1 Standard nehézség ,5 Nehézségi szint 7 Lehetséges kódok 1 9 x Pontozás ,6,3, -,3 -,8,33 -, Az egyes kódok előfordulási aránya (%) -, Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációi Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 26,5,15 1. szint alatt 1,2,24 Főváros 31,1,43 1. szint 4,8,28 Megyeszékhely 3,2,32 2. szint 11,8,27 Város 25,3,23 3. szint 2,4,27 Község 23,1,28 4. szint 31,8,34 5. szint 42,2,36 6. szint 54,5,67 7. szint 66,7 1,64 33

36 SZÖVEGÉRTÉS Hajózási ajánlat Peti osztálya hajókirándulást tervez, és az alábbi ajánlatokat is fontolóra veszik. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Hajózási ajánlataink gyermek- és diákcsoportok részére Társaságunk a 212. évre az alábbi hajózási programokat kínálja a Balatonon gyermek- és diákcsoportok (4 18 év) számára, előzetes időpont-egyeztetéssel Kedvezményes 1 órás sétahajózás és között az alábbi kikötőkben: Badacsony, Keszthely, Fonyód, Siófok és Balatonfüred között Balatonföldvár, Balatonboglár, Révfülöp hajóállomásokról és Balatonmáriafürdőről 6. 9-től. Minimumlétszám 25 fő. Ár: 6 Ft/fő + 2 kísérő díjtalan. 2. Szigligeti vártúra 212. május 2. szeptember 9. között. Indulás Fonyódról; a hajóút kb. 1 óra, majd gyalogos túra a Szigligeti várig. Az út 1 óra a kikötőtől, majd gyalog vissza a hajóhoz. Igény esetén idegenvezetőt biztosítunk külön díjazás ellenében (5 Ft + áfa). A hajózás ára oda-vissza: 125 Ft/fő, minimumlétszám 4 fő; különhajóval. 3. Keszthelyi kirándulások 212. május 2. szeptember 9. között, a hajóút Fonyódról Keszthelyre kb. 2 óra. A hajózás ára oda-vissza: 16 Ft/fő, minimumlétszám 4 fő; különhajóval. Fakultatív programjavaslatok Keszthelyen: séta a Festetics-kastélyig (kb. 25 perc), majd múzeumlátogatás, mely kb. 1,5 óra. séta (kb. 15 perc) a Balatoni Múzeumig, a múzeumlátogatás kb. 1 óra. 4. Balatonfüredi kirándulás 212. április 28. szeptember 3. között Siófokról. A hajózás ára oda-vissza: 11 Ft/fő, minimumlétszám 2 fő; menetrend szerinti járattal. Fakultatív programjavaslatok Balatonfüreden: Tagore sétány, Kerek templom stb. 5. Tihanyi kirándulás 212. április 28. szeptember 3. között Siófokról. A hajózás ára oda-vissza: 11 Ft/fő, minimumlétszám 2 fő; menetrend szerinti járattal. Fakultatív programjavaslatok Tihanyban: Apátság, séta az ófaluban, Echo domb, Kálvária domb, Marcipán Múzeum, Baba Múzeum, Panoptikum, Levendula-Ház.

37 6. ÉVFOLYAM 6. Kedvezményes menetrend szerinti hajózás Siófok Balatonfüred Tihany Ár: oda 55 Ft/fő, oda-vissza 11 Ft/fő. Balatonföldvár Tihany Ár: oda 4 Ft/fő, oda-vissza 8 Ft/fő. 7. Bővebb információval szívesen állunk rendelkezésére! Balatoni Hajózási Zrt. Tel. 84/31-5 Mártonné Hajduk Villő program manager (déli part) Tel. 2/ Várnainé Soós Andrea program manager (északi part) Tel. 2/ A programok csak előzetes megrendelés esetén indulnak! Várjuk a Balatonnál, várjuk a fedélzeten! Érvényes: ig és ig Siófok - Balatonfüred - Tihany - Tihanyrév - Balatonföldvár H1 H2 H3 H4 H5 H6 Állomások H7 H8 H9 H1 H11 H12 1: 11: 13:3 16: indul Siófok érkezik 1:5 12:5 15:2 17:5 1:5 11:5 14:2 16:5 érkezik indul 1: 12: 14:3 17: Balatonfüred 11: 12: 14:3 indul érkezik 11:5 14:2 16:5 11:2 12:2 14:5 érkezik indul 11:3 14: 16:3 Tihany 11:3 15:1 indul érkezik 11:15 13:5 11:45 15:25 érkezik indul 11: 13:35 Tihanyrév 11:5 15:3 indul érkezik 1:55 13:3 12:5 15:45 érkezik Balatonföldvár indul 1:4 13:15 Jelmagyarázat: jelzésű járat tól 6.8-ig és 9.1-től 9.16-ig közlekedik Csatlakozás átszállással A szöveg főbb jellemzői: Az adatközlő szöveg balatoni hajózási kirándulások ajánlatait, illetve néhány járat menetrendjét tartalmazza. OK Hajózási ajánlat Mi a neve annak a cégnek, amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük? 35

38 SZÖVEGÉRTÉS OK191 12/42. FELADAT: HAJÓZÁSI AJÁNLAT OK191 Hajózási ajánlat Mi a neve annak Hajózási a cégnek, ajánlat amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük? 1 7 Mi a neve annak a cégnek, amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük? JAVÍTÓKULCS OK es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a Balatoni Hajózás Zrt.-t. Elfogadható még, ha Balatoni Hajózási Zrt-t, Balaton Hajózás Zrt-t vagy Balaton Hajózási Zrt-t ír. Minden más esetben -s kódot kell adni. Tanulói példaválasz: Balatoni Hajózás Zrt. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Hajózás Zrt. Balatoni hajózás. Lásd még: X és 9-es kód. OK192 Melyik az a KÉT feltétel, amely mindegyik ajánlat igénybevételéhez szükséges? 1-es kód: A tanuló visszakeresi és leír két feltételt: az ajánlatok 1. diákcsoportok számára (4 18 év) vagy csak 4-18 év (minimál), 2. előzetes időpont-egyeztetéssel érvényesek, 3. minimum létszám. Tanulói példaválasz: 1. feltétel: Diákcsoport jelentkezzen. 2. feltétel: Előzetes időpont-egyeztetés kell. 1. feltétel: 4-18 év. 2. feltétel: minimum létszám van mindenhol. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: 1. feltétel: Diákcsoportoknak szól. 2. feltétel: Különhajóval. Lásd még: X és 9-es kód. OK193 A szöveg szerint merre tudja folytatni a kirándulást Peti osztálya Fonyódról? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: C OK194 Mi a közös a 3. és a 4. szövegrész tartalmában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Helyes válasz: C 36

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 1. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály Budapest, 29 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 27 májusában

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 8. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 215 6. évfolyam MATEMATIKA Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Országos kompetenciamérés 215 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik matematika 10. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 2008 10. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 2007 májusában immár ötödik alkalommal került

Részletesebben

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 28 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal

Részletesebben

Tájékoztató a Makár Egylet kiadásairól 2010. szeptember 1-től 2011. április 30-ig

Tájékoztató a Makár Egylet kiadásairól 2010. szeptember 1-től 2011. április 30-ig Szülői Levél 201 május http://gyakpte.hu Kiadja: a PTE Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete A MAKÁR EGYLET SZÁMLASZÁMA: 11731001-20115845-00000000 (OTP Bank) A MAKÁR EGYLET ADÓSZÁMA: 19030524-1-02

Részletesebben

2014. május 28., 8.00

2014. május 28., 8.00 8. évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának 2010. évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez

Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának 2010. évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez M E L L É K L E T E K Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának 2010. évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez 2011. november Összeállította Lövei

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése 2009. március

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL Beszámolómat, hasonlóképpen elődömhöz, a szervezetünket érintő nagyobb témacsoportok köré építettem föl. E struktúrába

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1 Iskolai teljesítmény i átszervezés 2006 2009 1 Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan alakult a 2000-es évek első évtizedében az alapfokú i ellátás a kistelepülések esetében. Ez a fejezet azt a kérdést

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása Kutatási jelentés A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09projekt keretében /1-2010-0004 azonosító számú II. számú

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

Matematika 9. évfolyam

Matematika 9. évfolyam I. Vezetői összefoglaló Matematika 9. évfolyam A tankönyv a megkérdezett pedagógusok többségének nem nyerte el a tetszését. A pedagógusok fele egyáltalán nem szeretne a jövőben a tankönyvből tanítani,

Részletesebben

Hosszú élettartamú fényforrások megbízhatóságának vizsgálata Tóth Zoltán. 1. Bevezetés

Hosszú élettartamú fényforrások megbízhatóságának vizsgálata Tóth Zoltán. 1. Bevezetés Tóth Zoltán A cikk bemutatja, hogy tipikusan milyen formában adják meg a gyártók az élettartamgörbéket, ezek különböző fajtáit, hogyan kell értelmezni őket. Kitér néhány felhasználási területetre, például

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban Zátonyi Sándor Fizika felmérő A 8 11. évfolyamos tanulók tudásának diagnosztikus értékelése Az Országos Közoktatási Intézet Alapműveltségi Vizsgaközpont 1999. májusában (más tantárgyak mellett fizikából

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola M I S K O L C I E G Y E T E M Gazdaságtudományi Kar Pál Zsolt A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 4.

Térinformatikai alkalmazások 4. Térinformatikai alkalmazások 4. Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Térinformatikai alkalmazások 4. : Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul

Részletesebben

mérés.info A mérés-értékelés hírei 2014. szeptember CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8. HONLAP www.fppti.hu

mérés.info A mérés-értékelés hírei 2014. szeptember CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8. HONLAP www.fppti.hu mérés.info A mérés-értékelés hírei 2014. szeptember CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8. HONLAP www.fppti.hu 22. szám 2014. szeptember 2 Re: Köszöntő Rövidebb kihagyás után, a 2014/2015- ös tanévtől ismét megjelenik

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biológiai kóroki tényezők kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2013. május 06. - június 30.) Budapest, 2013. július 29. I. A célvizsgálat elrendelésének előzménye A

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

DEBERECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Írta: BANCSI ÁRPÁD ISTVÁN (tanári MA III. történelem-magyar)

DEBERECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Írta: BANCSI ÁRPÁD ISTVÁN (tanári MA III. történelem-magyar) DEBERECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Mérés és értékelés a magyar nyelv- és irodalomórákon Az összefüggő egyfélés tanítási gyakorlat tapasztalatainak összefoglalása a mérés és értékelés témakörében

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

10. Javítókulcs. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal

10. Javítókulcs. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal 10. évfolyam Javítókulcs s z ö v e g é r t é s Országos kompetenciamérés 2012 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2011-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja

Részletesebben

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008. évi szakmai tevékenységének mérlege SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2009. február 17. www.mszh.hu 1 A Magyar Szabadalmi Hivatal mint a szellemi tulajdon

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés Magyarország Ezt az utólagos értékelést az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága kezdeményezte és egy magánkonzorcium végezte el. A Konzorcium teljes

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A bankközi forintpiac Magyarországon

A bankközi forintpiac Magyarországon MNB MÛHELYTANULMÁNYOK GEREBEN ÁRON A bankközi forintpiac Magyarországon (az 1998 szeptembere és 1999 márciusa közötti idoszak néhány tanulsága) 20 A Mûhelytanulmányok sorozatában megjelenõ füzetek a szerzõk

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Számunkra minden feladat ígéret. Igéret, hogy mindíg ott leszünk, ahol szükség van ránk. Ígéret, hogy erősek

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról.

Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN Az érték" a modern vállalatvezetés egyik kulcsszava. A legtöbbször a tulajdonosok és a vevők számára előállított értékről beszélünk, de az is világos,

Részletesebben

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Gyártástudomány és technológia Tanszék DOKTORI TÉZISFÜZET Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK 1. Elemző módszerek A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a módszereket, amelyekkel a technikai, technológiai és üzemeltetési rendszerek megbízhatósági elemzései

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Kiss István (előadó) Bemeneti mérés - matematika

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Geda Gábor Biró Csaba Tánczos Tamás Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu birocs@aries.ektf.hu kistancos@ektf.hu SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Absztrakt: Az informatikai eszközök fejlődése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben