KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

2 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khsz.) alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú alapítvány létrehozását határoztam el. 1. Az Alapító név: Dr. Harai Dénes lakcím: 1185 Budapest, Ködmön u Az Alapítvány neve továbbiakban: Alapítvány Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány Az Alapítvány jogi személy a 3. pontban meghatározott tartós, közérdekű célok megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan rendelkezik. 3. Az Alapítvány célja 3/1. Kossuth Lajos születésnapjával kapcsolatos rendezvénysorozat végrehajtása, a hagyományok ápolása. A születésnappal kapcsolatos koszorúzás, ünnepi állománygyűlés (megemlékezés) és más rendezvények megtervezése, megszervezése, előkészítése, koordinálása és végrehajtása, illetve az ebben való közreműködés 3/2. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (továbbiakban: ZMNE KLHTK) életében meghatározó különböző rendezvények (bemutató lövészetek, gyakorlatok, nyílt napok) előkészítésének és végrehajtásának segítése, támogatása. 3/3. A ZMNE KLHTK fontosabb tudományos alapvetően összfegyvernemi harcászati kérdésekkel foglalkozó rendezvényei (konferenciák, szimpóziumok, előadások stb.) előkészítésének, megszervezésének és végrehajtásának segítése, támogatása. 3/4. A ZMNE KLHTK katonai vezető szakon (BSc, MSc), valamint a Hadtudományi Doktori Iskola PhD képzésben tehetségkutató és tehetségtámogató tevékenység segítése, támogatása. 3/5. A ZMNE KLHTK-n kiválóan végzett tisztek nevének emléktáblán történő megörökítésének támogatása. 3/6. A ZMNE KLHTK érdekében végzett átlagon felüli munkáért elismerésben részesülő személy részére Kossuth kard kicsinyített változatának elkészítése és átadása. 3/7. A ZMNE KLHTK érdekében végzett átlagon felüli munkáért elismerésben részesülő személy részére jutalom ( Kossuth Lajost ábrázoló alkotás) biztosítása. 3/8. Hozzájárul a hazaszerető, történelmi szemléletű, hagyományokat ápoló, sokoldalúan művelt, idegen nyelveket beszélő, edzett értelmiségi hallgatók képzéséhez, szociális helyzetének javításához. 3/9. Elősegíti a katonai hagyományok ápolását, a honvéd emlékművek gondozását és újak létesítését.

3 3 3/10. Az alkotó és tudományos kutató tevékenységet rendezvények támogatásával és díjak adományozásával segíti és ösztönzi. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység ( Khsz. 26. c) pontja alapján): a) tudományos tevékenység, kutatás, b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) kulturális tevékenység. 4. Az Alapítvány besorolási kategóriája: Közhasznú Alapítvány 5. Az Alapítvány politikamentes kezdeményezés; célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki az alapítvány céljainak elérésén munkálkodik. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 6. Az Alapítvány székhelye 1101 Budapest, Hungária krt Az Alapítvány székhelyén kívül nem működhet. 7. Az Alapítvány időtartama Az Alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az Alapítvány tiszta vagyonát az Alapítvány céljaihoz hasonló célú alapítvány támogatására kell felhasználni, és erről a nyilvánosságot megfelelően kell tájékoztatni. 8. Az Alapítvány nyílt, így valamennyi magyar és külföldi természetes személy, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan csatlakozhat, ha a jelen Alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja ideértve a személyes társadalmi munkát is. A csatlakozás, felajánlás elfogadásáról az Alapítvány kuratóriuma dönt. Az esetleges külföldi támogatásoknak a valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 9. Az Alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, támaszkodik a Honvédelmi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezeteire, együttműködik az országos és helyi hasonló célú alapítványokkal, kapcsolatot tart hasonló külföldi alapítványokkal, intézményekkel.

4 4 10. Az Alapítvány vagyona 10/1. Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott ,- Ft, azaz egyszáztízezer forint készpénz, mely összeget az Alapító a Budapest Bank fióknál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezett el. Az alapítvány vagyonát képezi majd az esetleges támogatások, a csatlakozás során tett felajánlások, adományok. 10/2. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 10/3. Az Alapítvány Budapest Banknál kezelt számlája felett két olyan kuratóriumi tag rendelkezhet, akik az Alapítótól teljesen függetlenek (megfelelnek a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében foglaltaknak), és együttes aláírási jogosítványuk van. Az Alapítvány bankszámla feletti aláírási joga van Dr. Felházi Sándornak és Fodor Józsefnek. 11. Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználási módja 11/1. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 11/2. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységre használhatja fel. 11/3. Az Alapítvány céljai érdekében teljes vagyona felhasználható. 11/4. Az alapítvány jelenleg befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít, és egyhangúlag fogadja el. 11/5. Az Alapítvány céljának elérése érdekében az Alapítvány céljára rendelt vagyonból egyéni kérelmek vagy pályázatok útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 11/6. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 11/7. Az Alapítvány díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. 11/8. Az Alapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni adományokat (könyv, felszerelési tárgy, műszaki eszköz stb.) lehetőleg az adományok rendeltetése szerint kell felhasználni. Ha ez nem lehetséges úgy a természetbeni adományokat a forgalmi viszonyoknak megfelelően ellenérték fejében értékesíteni kell.

5 5 11/9. A Kuratórium feladata gondoskodni a pályázati kiírásokról, azokat a lehető legszélesebb körben nyilvánosságra hozni. A beérkező pályázatra és az egyéni kérelmekre beérkező anyagokat köteles 30 munkanapon belül elbírálni, majd annak eredményéről az értesítést kiküldeni. 11/10. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele várhatóan meghaladja az ötmillió forintot, az Alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre, és kijelöli annak hatáskörét. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 11/11. Az Alapítvány nyilvántartásira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kel alkalmazni. 12. Az Alapítvány szervei 12/1. Az Alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium létszáma 5 fő. Nem jelölhető ki és nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító közvetve vagy közvetlenül Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat (Ptk. 74/C (3) bek.). 12/1/1. A 3. pontban foglalt célok megvalósításáról a Kuratórium gondoskodik, melynek tagjait az Alapító határozatlan időre kéri fel. Az Alapító a megbízatást csak az alábbi feltételek bekövetkezése esetén vonhatja vissza (Ptk. 74/C (6) bek.): - ha a kuratóriumi tag tevékenységével az Alapítvány célját az egész Kuratóriumra kiható hatállyal veszélyezteti, - ha a kuratóriumi tag súlyos betegség miatt 60 napig nem tudja ellátni feladatait és hozzájárul a visszahíváshoz. 12/1/2. A Kuratórium tagjai: 1. tag: Dr. Felházi Sándor a Kuratórium elnöke Lakcím: 1134 Budapest, Gidófalvy utca 21. III/3. 2. tag: Fodor József Lakcím: 1043 Budapest, Erzsébet utca 20. VIII/ tag: Dr. Für Gáspár Lakcím Budapest, Ond vezér útja 37. III/ tag: Balogh Zoltán Lakcím: 1188 Budapest, Határ utca 125/A. 5. tag: Holndonner Hermann Lakcím: 1087 Budapest, Százados út D ép. C lház. I/4. 12/2. Az Alapítványt a kuratóriumi tagokon kívül a titkárság segíti. 1 fő titkárral 1 fő jogásszal 1 fő pénzügyi szakemberrel. A titkár és a jogász tevékenységét társadalmi munkában végzi, míg a többi titkársági személyek esetenkénti díjazás ellenében.

6 6 A titkárság tagjait az alapítvány elnöke bízza meg és hívja vissza. 12/3. Az Alapítvány képviselője (kuratóriumi tagok közül): Az Alapítványt Dr. Felházi Sándor, a kuratóriumi elnöke képviseli. Az Alapítványt akként jegyzi, hogy a kézzel, géppel írt, előírt vagy előnyomtatott alapítvány neve alá a saját nevét önállóan írja, a hiteles aláírási nyilatkozatnak megfelelően. 12/4. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Alapító a tisztségviselők felkérésekor fegyelembe veszi a Khsz ában írt összeférhetetlenségi szabályokat. 13. A Kuratórium A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem azonban csak az Alapítvány célja által meghatározott körben és módon használható fel. 13/1. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az Alapítvány céljának megvalósítása feletti őrködés, dönt a pénz és más alapítványi támogatások megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Az Alapítvány éves gazdálkodási (költségvetési) tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegének elfogadása. Döntés minden olyan ügyben, amelyet a jelen Alapító Okirat a Kuratórium hatáskörébe utal. 13/2. A kuratórium elnökének feladata: képviseli az alapítványt hatóságok, más szervek személyek előtt; felelős az Alapítvány törvényes és az Alapító Okirat szerinti működéséért; intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe. 13/3. A Kuratóriumi tagság megszűnik: a) A tag halálával. b) A felkérő személy visszahívja, vagy a tag a tagságról lemond; ilyenkor az új tagot (kat) a visszahívástól lemondástól számított 15 napon belül kell felkérni; így kell eljárni a tag halála esetén is.

7 7 c) Az Alapítvány megszűnésével. 13/4. A Kuratórium működése 13/4/1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A tájékoztatás lehet általános, tömegkommunikáció eszközeivel történő, de egyéni kérdésfelvetésre, illetve javaslatra egyedi, névre szóló tájékoztatást kell nyújtani igény szerint. 13/4/2. A Kuratóriumot az Elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívóknak tartalmazni kell a napirendi pontokat. 13/4/3. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok 2/3- a jelen van. 13/4/4. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést minősített 2/3-os többséggel fogadja el. 13/4/5. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk B.), élettárs (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 13/4/6. A Kuratórium üléseiről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellene szavazók személye, név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat, sorszámmal ellátva. Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány titkára látja el. 13/4/7. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban igazolható módon közli az érintettekkel, illetve az Alapítvány székhelyén helyben szokásos ( a székhelyén található faliújságon történő kifüggesztéssel ) módon nyilvánosságra hozza.

8 8 13/4/8. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról saját költségére fénymásolatot készíthet. 13/4/9. A Kuratórium évente egyszer a Magyar Honvéd című újságban nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint működéséről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. A Magyar Honvéd című újságban szintén évente egyszer nyilvánosságra hozza az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megtekinthetők. 14. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: számviteli beszámoló; költségvetési támogatás felhasználása; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; a cél szerinti juttatások kimutatása; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól kapott támogatás mértéke; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium döntése alapján történik. 15. Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 16. Az Alapítvány a Ptk. 74/E -ában foglaltak szerint szűnik meg. 17. Az Alapítvány jogi személy. Ezen Alapító Okirat alapján az Alapítvány a Fővárosi Bíróságnál bejegyzésre köteles és nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

9 9 Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben Ptk. 74/A-74/F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak április 16-án kelt Alapító Okiratot a Kuratórium szeptember 10-én tartott ülésén módosította, melynek a jelen Alapító Okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. Budapest, szeptember 10.. Dr. Harai Dénes (Budapest, an.: Kupó Gizella 1185 Budapest, Ködmön u. 15.) alapító Tanúk: Név: Lakcím: Szem. ig. szám: Név: Lakcím Szem. ig. szám

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum ARIADNE GAIA ALAPÍTVÁNY A 2011. MÁRCIUS 21-I ÉS A 2011. JÚNIUS 29-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók 1989. december 11-én létrehozták az Ariadne

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az aktív és egészséges életmódra, fejlett mozgáskultúrára történő szakszerű nevelést, gyermekkortól kezdődően

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az aktív és egészséges életmódra, fejlett mozgáskultúrára történő szakszerű nevelést, gyermekkortól kezdődően

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Joós István Gergely alapítvány létrehozását határozom el a Polgári törvénykönyv 74. és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint. I. Adatok az Alapítványról az Alapítvány

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben