A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BEVEZETŐ A szövetség célja és feladata: a magyarországi ILCO klubokban folyó utógondozási, rehabilitációs, szociális segítségnyújtási munkák koordinálása, a betegség megelőzésére, a vastagbéldaganatos betegségek korai felismerésére irányuló szűrési programok támogatása és azok segítése. Tájékoztatás a legújabb műtéti és stomaterápiás módszerekről, a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, a stomásokat ill. a klubokat érintő különböző témákról. Gondoskodik a stomásokon kívül azokról az emberekről, akiknél olyan betegség, állapot, fejlődési rendellenesség stb. alakult ki, ami akár sztóma képzéshez vezethet, vagy olyan műtéten esett át, amely a sztómaképzést megakadályozta. (pl. visszahelyezték;) A klubok, valamint a stomások és azon az emberek érdekvédelme, akiknél olyan betegség, állapot, fejlődési rendellenesség stb. alakult ki, ami akár sztóma képzéshez vezethet, vagy olyan műtéten esett át, amely a sztómaképzést megakadályozta, ( pl. visszahelyezték ). A szövetséghez önként csatlakozni kívánó ILCO klubok, egyesületek vezetői - a tagsággal egyetértésben- egyértelműen kijelentik, hogy nemre, nemzetiségre, vallási ill. politikai világnézetre való tekintet nélkül segítséget nyújtanak minden rászoruló stomásnak. A szövetség pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, továbbá ezt a jövőben is kizárja. A szövetség ill. a klubok politikai tevékenységet nem folytatnak, a mozgalom egyedüli politikája a segítségnyújtás. A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság Alkotmányának és törvényeinek betartása mellett fejti ki. A szövetség munkájában a mindenkori magyar egészségügyi kormányzat elvi irányítását és állásfoglalását figyelemmel kíséri, és tevékenysége során a minisztérium illetékes osztályaival szoros együttműködésre törekszik. A szövetség feladatának és célkitűzésének tekinti, hogy a jelenlegiek mellett az ország azon kórházainak vonzáskörzetében ahol ilyen típusú műtéteket végeznek legalább egy ILCO klub szerveződjön ill. alakuljon és ehhez módszertani útmutatást és támogatást nyújtson; továbbá hogy a klubok tevékenységének, az ott folyó munka színvonalának és szervezettségének fejlesztését, a klubélet erkölcsi és anyagi bázisának növelését segítse, célja továbbá a mentális és fizikai utógondozás. A fentiek alapján a szövetség az alábbi kiemelten közhasznú tevékenységet folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység; - ismeretterjesztés; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen ezen közhasznú szolgáltatásokból. A szövetség az évi LXV. tv., azaz A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8.. ( 1. ) bek. szerinti egészségügyi és szociális ellátási feladatokat, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeit elősegítő feladatokat látja el kiemelten közhasznú tevékenységként. A szövetség vállalkozási tevékenységet csak kiemelten közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. E feladatok megvalósítása érdekében: - szükség esetén kéri és kezdeményezi az állami és társadalmi szervek közreműködését, segítségét;

2 - közreműködik és segíti a stomások helyzetének javítására vonatkozó jogszabályok, gyógyászati segédeszközök véleményezését, a jogszabályok végrehajtását és érvényesülését; - figyelemmel kíséri az egészségügyi és társadalmi rehabilitáció helyzetét, alkotó módon segíti hatékonyságukat; - segítséget nyújt a kluboknak jogaik érvényesítésében; - biztosítja ILCO újság vagy hírlevél kiadását a pénzügyi helyzet függvényében; - tájékoztató és propagandaanyagokat bocsát ki és eljuttatja az illetékes kórházakba, az onnan kikerülő stomások rehabilitálásának elősegítése érdekében; - a klubonként megszervezett beteglátogató szolgálatot propagálja és módszertani támogatást nyújt; - biztosítja esetenként a nemzetközi ILCO szervezetektől kapott térítésmentes gyógyászati segédanyag adományok szervezett szétosztását a kórházak, klubok és a rászoruló stomások között. A szövetség kijelenti, hogy a hozzá csatlakozott klubok, egyesületek teljesen önállóak, vezetőik saját felelősségük tudatában, szuverén intézik klubjuk ügyeit és joguk van önálló jogi személlyé válni. A szövetség nem utasít, nem gyámkodik a klubok felett, de felhívja a figyelmet az esetleges szakmai ill. erkölcsi hiányosságokra a stomások ill. a mozgalom érdekében, illetőleg kéri a klubokat az éppen aktuális ügyek elintézésére, önként vállalt kötelezettségeik teljesítésére. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület megnevezése: Magyar ILCO Szövetség Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Bélyegzője: Körbélyegző: Magyar ILCO Szövetség A Magyar ILCO Szövetség országos egyesület és önálló jogi személyként működik. A szövetség tagjai: I. A Szövetség tagjai a rendes és a pártoló tagok. A szövetség rendes tagja lehet kérelmére minden Magyarországon működő, stomásokat tömörítő ILCO klub ill. ILCO egyesület ( továbbiakban klub ), az Orvosi Tanácsadó Testület, amennyiben az érintett szervezet a Szövetség, az EOA (European Ostomy Association) alapelveit elfogadja; kinyilvánítja egyetértését a szövetség céljával és hajlandóságát e célok megvalósításának támogatására, a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére. A szövetség pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek ( vállalatok, szövetkezetek, intézmények ), akik ill. amelyek tevékenységükkel és anyagi hozzájárulásukkal a szövetség céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni. A rendes tagok jogai: 1.a./ A közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi, szavazati joggal rendelkeznek. b./ Tagjaik stomaviselők, volt stomások, orvosok, stomaterápiás nővérek kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatók. Tisztségre való jelöléskor belépési nyilatkozattal igazolni kell a tagsági viszonyt. c./ az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a Somogy Megyei Bíróság előtt megtámadhatja, továbbá indítványt tehet a törvényességi felügyeletet gyakorló Somogy Megyei Ügyészségnél d./ Akadályoztatás esetén a közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban a közgyűlés időpontjáig észrevételeiket és javaslataikat a vezetőségnek írásban is megtehetik. e./ A szövetségből indok megjelölése nélkül kiléphetnek. f./ A szövetség tagjai jogosultak a szövetség összes iratába betekinteni, előzetes egyeztetés alapján g./ A szövetség tagjai jogosultak a szövetség bármilyen szolgáltatását igénybe venni. 2

3 2./ A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a szövetség közgyűlésein és egyéb rendezvényeken. 3./ A delegáltak a küldöttgyűléseken ill. a klubok tagjai a rehabilitációs foglalkozásokon mivel egészségkárosodottak a pénzügyi lehetőségek függvényében folyadékpótlásban és táplálék kiegészítésben részesülnek. Ezen költség működési költségként számolandó el az APEH illetékesei szerint. A tagok kötelességei: 1./ Az alapszabály, a közgyűlés, a vezető szervek és tisztségviselők törvényes rendelkezéseinek megtartása. 2./ Kötelesek közreműködni az alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak megfelelő célkitűzések megvalósításában. 3./ A szövetség szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt kell venniük. 4. / A szövetségbe társult klubokra fentieken kívül még az alábbi kötelezettségek hárulnak: a./ Tartoznak egységes nyilvántartást vezetni. b./ Rendszeresen - évente egyszer a tárgyévet követő január 10-ig - adatlapot kell kitölteni, valamint klubtagnévsort lakcímmel kell szolgáltatni a fentebb előírt határidőre a szövetségnek. c./ Az országos szervek, hatóságok által elrendelt vagy a szövetség vezetősége által kért, a klubok tevékenységére vonatkozó esetenkénti felméréseket végrehajtják, illetve az egyéb rájuk háruló feladatok elvégzéséről - a személyiségi jog védelmének figyelembevételével - a szövetségnek beszámolnak. d./ A klubnapokról ill. összejövetelekről a szövetség vezetőségének illetékes tagjait esedékességük előtt 2 héttel tájékoztatják. Azon ILCO szervezet, amely január hóban közli a foglalkozás állandó helyét és időpontját, nem köteles meghívót küldeni. A változásokról viszont legalább 15 nappal az esemény elött értesíteni kell a szövetséget. e./ A klubok szövetségi ügyekben országos szerveket ( főhatóságokat ) csak a szövetség tudtával kereshetnek meg, mivel az országos és nemzetközi szervekkel a szövetségnek kell a kapcsolatot tartani. Ugyanakkor a szövetség vezetősége tartozik rendszeresen ill. szükség szerint a klubokat a klubvezetőkön keresztül minden őket érintő intézkedésről tájékoztatni és a szövetség kapcsolatainak alakulásáról informálni. f./ A klubnapok eseményeiről rövid, írásos tájékoztatást kell adni, közölve a megjelentek létszámát. g. / Évente egy alkalommal, a tárgyévet követő hónap 20-áig pénzügyi beszámolót kell küldeni a MISZ-től kapott támogatásról a szövetségnek. h./ A határidők be nem tartása a pénzügyi támogatás részleges vagy teljes megvonását eredményezheti, erről a vezetőség dönt. i./megállapított tagdíj pontos és rendszeres befizetése, melynek összegéről a közgyűlés dönt. Tagdíj befizetési határidő tárgyév augusztus 31. j./a klubok kötelesek a szövetség titkárságának bejelenteni az adataikban ( lakcím,, elektronikus cím ) bekövetkezett változást 15 napon belül. A tagsági viszony megszűnése: 1./ A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, a klub megszüntetésével, törlésével vagy kizárásával. 2./ A kilépés szándékát a szövetség elnökéhez írásban kell bejelenteni 3./ A vezetőség felfüggeszti annak a klubnak a tagságát, amely a közgyűlés által előírt kötelezettségének különösen tagdíjfizetési kötelezettségének - ismételt felszólításra nem tesz eleget. 4./ A kizárás kérdésében a vezetőség dönt. Döntése ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni Döntések nyilvántartása, közlése, iratokba való betekintés: 3

4 1./ A szövetség köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 2./ A vezető szerv a döntéseit az érintettekkel írásban közli, azon döntéseket, amelyek nem meghatározott személyt érintenek, így különösen az elfogadott beszámolókat a szövetség írásban küldi el. 3./ A szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba felügyelet mellett bárki betekinthet mégis azzal, hogy a betekintés joga személyiségi jogokat nem sérthet. A SZÖVETSÉG SZERVEI II. A közgyűlés 1./ A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. Miután a szövetség tagjai a klubok /egyesületek / a közgyűlésen a klubokat azok elnökei, vagy az általuk írásbeli felhatalmazással megbízott helyettesük képviselik teljes joggal. Ennek megfelelően a közgyűlés klubonként egy személyből valamint az Orvosi Tanácsadó Bizottság elnökéből áll. 2./ Az egyes küldöttek az általuk képviselt klub az alábbi szavazatszámmal rendelkeznek: Minden klub 1 tagot küldhet és a szavazás során 1 szavazata van. 3./ A szövetség közgyűlését legalább évente két alkalommal össze kell hívni. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést a vezetőség kezdeményezésére, továbbá a küldöttek egyharmadának az ok és cél megjelölésével tett kérésére, valamint ha a bíróság elrendeli, valamint, az általános törvényességi felügyeletet gyakorló szerv felhívására. Ez utóbbi esetben a törvényességi felügyeletet meg kell hívni ez nincs a tv-ben. 4./ A közgyűlést a vezetőség elnöke írásbeli meghívóval és a napirend feltüntetésével a közgyűlés időpontját legalább 14 nappal megelőzően hívja össze. Az írásban postai úton, vagy elektronikusan ( e- mail ) megküldött meghívónak tartalmaznia kell: a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés levezető elnöke, a közgyűlési jegyzőkönyv-vezetője, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztására a szavazásra előterjesztett napirendet, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást. A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket. A közgyűlés csak a meghirdetett napirendek tekintetében hozhat határozatot Az elektronikusan küldött meghívó akkor minősül kézbesítettnek, ha annak elküldését a számítógép igazolja..ld SzMSZ II.7 pont Ha a közgyűlés nem határozatképes, (küldötteknek legalább az 50 %-a + 1 fő jelenléte ) vagy a levezető elnök a közgyűlést a határozatképtelenné válása miatt berekesztette, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti időpontot követően fél órával későbbi időpontra is kitűzhető. A határozatképtelen közgyűlés napjára kitűzött megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára, tekintet nélkül határozatképes. 4

5 5./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint 2 hitelesítő ír alá. 6./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldötteknek legalább az 50 %-a + 1 fő jelen van. A közgyűlés általában nyilvános, de a levezető elnök a napirend tárgyának függvényében javasolhatja a zárt ülést, melyről a közgyűlés dönt. Ez esetben csak a szövetség tagjai lehetnek jelen a teremben. 7./ A közgyűlés határozatait, amennyiben az alapszabály vagy a közgyűlés másképp nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén egyszer ismételt szavazást kell elrendelni ha ez sikertelen, az elnök szavazata dönt. 8./ A küldött csak személyesen szavazhat. 9./ A szövetség tisztségeire csak nagykorú személyek választhatók meg. 10./ Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkező meghívottak is részt vehetnek. 11./A következő évi költségvetés tervezetét december 31-ig kell a közgyűléshez beterjeszteni. A közgyűlés hatásköre: 1./ A közgyűlés a szövetséget érintő minden kérdésben dönt. 2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ szövetség elnökének, a vezetőség tagjainak 5 évre történő titkos szavazással való megválasztása illetőleg visszahívása. b./ az Ellenőrző Bizottság tagjainak 5 évre történő megválasztása c./ a szövetség költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása d./ a vezetőség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának megtárgyalása e/ az alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat ( továbbiakban SZMSZ ) jóváhagyása és módosítása f/ a szövetség más egyesülettel történő egyesülésének kimondása g/ a szövetség felszámolásának kimondása h./ döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály hatáskörébe utal i./ jóváhagyja új klubok felvételét a szövetségbe j./ a vezetőség egyes tisztségviselőinek tiszteletdíjban részesítése k./ örökös tiszteletbeli elnököt, és vezetőségi tagot választhat l./ elfogadja a kiemelten közhasznúsági jelentést, amely tartalmát az évi CLVI tv ában írottak határozzák meg. n./ költségtérítésre jogosultak körének és mértékének meghatározása o./ az 3 tagú Jelölő Bizottság megválasztása ö./ a Jelölő Bizottság tagjaira a levezető elnök ill. a tagság tesz javaslatot A vezetőség megválasztásával kapcsolatos eljárási szabályokat az SZMSZ-ben kell rögzíteni. A VEZETŐSÉG 1./ A vezetőség a szövetség végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az alapszabályban meghatározott célkitűzések szellemében. A vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A vezetőség a szövetség vezető szerve. 2./ A vezetőség 5 tagból áll. A vezetőségbe-tekintettel a tagok egészségi állapotának esetleges romlására- két póttagot kell választani, akik automatikusan a kiesett vezetőségi tag helyébe lépnek a következő vezetőségválasztásig. 3./ A vezetőség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A klubtagsági viszony megszűnésével a vezetőségi tagság is megszűnik. 4./ A vezetőség tagja elnök, elnökhelyettes, vezetőségi tag csak az lehet, akit az Alapszabály nem zár ki büntetlen előéletű személy és egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhat. 5./ A vezetőség tagjai költségtérítésben és tiszteletdíjban részesülhetnek közgyűlési határozat alapján. 5

6 6./ A közgyűlés határozata értelmében bevezethető a past president státus. A past president a mindenkori leköszönő elnök vezetőségi szavazati jog nélkül. A past president státus bevezetése valamennyi ILCO tagszervezet részére javasolt. 7./ Elnökhelyettest az 5 tagú vezetőség saját maga közül egyszerű szótöbbséggel választ. 8./ Az 5 tagú vezetőségen kívül közgyűlés határozata értelmében bevezethető az örökös tiszteletbeli elnök státus, vezetőségi szavazati jog nélkül. A vezetőség feladata: a./ Gondoskodik a szövetséggel összefüggő jogszabályok, szabályzatok és közgyűlési határozatok végrehajtásáról b./ Dönt a közgyűlés összehívásáról, előkészíti a közgyűlés napirendjét c./ Két közgyűlés közötti időben irányítja a szövetség tevékenységét, jóváhagyja a szövetség érintett éves költségvetését és zárszámadását. d./ Elkészíti az SZMSZ-t, valamint mellékleteit és elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti. e./ Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a közgyűlés nem utalt más szerv hatáskörébe f./ Kapcsolatot tart a külföldi ILCO szervezetekkel. g./ Kidolgozza a kiemelten közhasznúsági jelentést. h./ Kizárás kérdésében dönt) i./ Gondoskodik arról, hogy a szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai évente országos vagy helyi sajtó útján nyilvánosságra kerüljenek és kötelezően felteszi a Szövetség honlapjára, ill. a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően nyilvánossá teszi. A vezetőség üléseit a szükséghez képest, de évenként legalább két alkalommal tartja meg úgy, hogy a tárgyév első elnökségi ülését mielőbb, de legkésőbb április 30-ig kell megtartani a költségvetés és a zárszámadás elkészítésére. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség köteles munkájáról a közgyűlésen az éves munkájáról beszámolni. A vezetőségi ülést követően - az ott hozott határozatokat 30 napon belül a jegyzőkönyvet 45 napon belül elektronikusan elküldi a kluboknak. A közgyűlésről és a vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvek tartalmazzák az ülések határozatait, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és tartózkodók, azt ellenzők számát. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel - elektronikusan közli. A vezetőség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [ Ptk b) pont ], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott és a jelen alapító okiratban foglalt cél szerinti juttatás. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a./ a vezetőség elnöke vagy tagja, b./ a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c./ a szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást -, illetve d./ az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 6

7 Az elnök és az elnökhelyettes feladatai és hatásköre: 1./ Az elnök a szövetség törvényes képviselője, akit akadályoztatása esetén vagy az elnök felkérésére teljes elnöki jogkörrel az elnökhelyettes helyettesít. A szövetség nevében mindketten egyszemélyben jogosultak aláírni. 2.a./ Az elnök felelős a szövetség törvényes és alapszabályszerű működéséért b./ Kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival, a szövetséghez tartozó klubokkal és gondoskodik arról, hogy intézkedései a közgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek. c./ Képviseli a szövetséget az elnökhelyettessel egyetemben a hatóságok, más szervek ( pl. EOA ) és személyek előtt d./ Vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit e./ Felhatalmazásának keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet a szövetség nevében és gyakorolja a munkáltatói jogokat. f./ A tagok által az ülés előtt legalább 3 héttel írásban benyújtott észrevételeket és javaslatokat a közgyűlésen ismerteti g./ Gondoskodik a határozatok és a jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtásáról h./ Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a szövetség más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe i./ Az elnök és az elnökhelyettes utalványozási joggal rendelkezik. Az elnökhelyettes feladatait az SZMSZ-ben meg kell határozni. A titkár feladata: A szövetség titkárának feladata a titkárság vezetése, ezen belül a./ a szövetség ügyvitelének megszervezése, a levelezés és az adatszolgáltatás b./ a közgyűlések és a vezetőség üléseinek írásos anyagának előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése, annak az érintettek részére megküldése c./ a tagnyilvántartás megszervezése és vezetése d./ a felvételi ügyek előkészítése e./ egyéb szervezetekkel ( EOA, stb. ) folyamatos kapcsolattartás, információcsere szervezése és megvalósítása f./ a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása g./ ellenőrzi a pénzkezelési bizonylatokat. h. / a titkári feladatokat alkalmazott is elvégezheti. A titkár ügyrendjét az SZMSZ-ben kell meghatározni. A gazdasági felelős feladata: A szövetség gazdasági felelőse a./ megszervezi, vezeti, ellenőrzi a szövetség gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelői tevékenységét. Felelős a szövetség vagyonának gondos, takarékos, hatékony felhasználásáért, kezeléséért, megóvásáért és gyarapításáért. Felelős az egyéb szervek által nyújtott anyagi támogatás célnak megfelelő felhasználásáért b./ részt vesz az utalványozási jogkör gyakorlásában c./ a Magyar ILCO Szövetség javára történő befizetésekről, adományokról, stb. nyilvántartást vezet. Ezek felhasználásáról a vonatkozó törvényes rendelkezés szerint jár el bizonylatilag. d./ a gazdálkodásról, a vagyon- ill. pénzkezelésről a közgyűlésnek készítendő vezetőségi jelentés előmunkálatait elvégzi. Amennyiben a vezetőség jelentésével nem ért egyet, a közgyűlésen előterjesztheti a különvéleményét. e./ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A gazdasági felelős feladatait az SZMSZ-ben kell meghatározni. 7

8 Az Ellenőrző Bizottság: 1./ A szövetség Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés által választott 3 tagból áll, maga közül választja meg az elnököt. Az Ellenőrző Bizottság a szövetség felügyelő szerve. Tevékenységük során minimum 3 főnek jelen kell lenni. 2./ A közgyűlés választhatja meg az Ellenőrző Bizottság tagjait. Megbízatásuk időtartama alatt a szövetségnél más tisztséget nem viselhetnek és közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve. 3./ Az Ellenőrző Bizottság feladata a szövetségnek, annak szerveinek és tisztségviselőinek a törvényeknek és az alapszabálynak megfelelő működésének, vagyonkezelésének ellenőrzése és betartatása. Működésének szabályait köteles ügyrendben megállapítani, amelyet a közgyűlés elfogad, továbbá elkészíti éves ellenőrzési tervét. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai betekinthetnek a szövetség irataiba, tájékoztatást kérhetnek a vezetőségi tagoktól. A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein. 4./ Az Ellenőrző Bizottság hiányosság észlelése esetén annak súlyosságához mérten - felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra; - felhívja a vezetőséget állásfoglalásra és a hiba kijavítására; - rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozza; - indítványozza a tisztségviselő visszahívását. 5./ Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést készít a közgyűlésnek ill. azon kluboknak, amelyek tagjai a szövetségnek. 6./ A felügyelő szerv működésére az itt nem szabályozott kérdésekben a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv ának rendelkezései az irányadóak. Megjegyzés [u1]: Az Orvosi Tanácsadó Testület: A Magyar ILCO Szövetség támogatása és segítése érdekében Orvosi Tanácsadó Testület működik. Tagjai a területi szervezetek és klubok tanácsadó orvosai, akik kérik felvételüket a Testületbe. A testület tevékenysége a sztómaviselők felkészítését és teljes rehabilitációját szolgálja. Ez önkéntes, térítésmentes felvilágosító munka. A tanácsadó orvosok segítséget nyújthatnak megelőző tevékenységben is főként akkor, ha a MISZ vagy annak területi egysége szűrővizsgálatokat támogat. Tanácsadó funkciója van a testületnek akkor, ha a MISZ elnöksége állást foglal a sztómaviselők ellátását illetően. A testület mindenkori tevékenysége orvos-tanácsadó jellegű és ezt az etikai követelményeknek megfelelően, az elfogadott eü. törvény és a Magyar Orvosi Kamara orvosi Statútumának elvárásai szerint végzi. A testület segíti és támogatja a sztómaterápiás oktatást és a rehabilitáció szervezett formáinak megismertetését szakmai körökben. Javaslatot tesz a MISZ elnökségének sztómaterápiával foglalkozó orvosok, nővérek továbbképzésének támogatására ( ösztöndíj, stb. ) A testület független. Elnökét, elnökhelyettesét és titkárát a testület tagjai titkosan választják 5 éves ciklusonként. A testület tájékoztató üléseit a MISZ közgyűlésével egyidőben tartja. Az itt felmerülő problémákról és javaslataikról a szövetség vezetőségét írásban 30 napon belül tájékoztatja. A MISZ mindenkori elnöke automatikusan tagja az Orvosi Tanácsadó Testület vezetőségének. A szövetség pénzügyi bevételei és vagyona: 1./ A szövetség vagyoni, pénzügyi forrásai az állami, társadalmi szervektől származó juttatások, a pártoló tagok vagyoni jellegű hozzájárulása, a tagság adományai. 2./ A szövetségnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó pénzügyi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásáért a szövetség a szövetségi vagyonnal felel. 3./ A szövetség tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 4./ A támogatásból származó bevételt az adományozó szerv rendelkezései szerint kell felhasználni. Ennek hiányában a felhasználásról a vezetőségi ülés határoz. 5./ A szövetség megszűnésekor - egyesülés kivételével - vagyona a tagegyesületekre (ILCO klubokra) száll a nyilvántartott taglétszám arányosan az, ügyészség döntése alapján. 8

9 6./ A szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a bevezetőben írt célok megvalósítása érdekében az ott írt feladatokra fordítja. 7./ A szövetség gazdálkodására egyebekben az évi CLVI tv ában írottak az irányadóak. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1./ A szövetség általános törvényességi felügyeletét a Somogy Megyei Ügyészség látja el és a Somogy Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé. Megszűnik a szövetség, ha a./ feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja. b./ a törvényességi felügyeleti szerv a szövetséget a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét ill. a tagok érdekeit sértő vagy alapszabály ellenes tevékenysége miatt feloszlatja. c./ a szövetség tagklubjainak, tagegyesületeinek száma tartósan két tag alá csökken, vagy egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést és ezt a felügyeleti szerv megállapítja. 2./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tárgyában Az egyesülési jogról szóló évi II. tv. szabályait, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. szabályait és az SZMSZ-t kell alkalmazni. Dátum Budapest, február 11. Somogyvári Imre sk. a szövetség elnöke Záradék: Az Alapszabály I. II. fejezetének módosítása, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az 2012/I. 2012/XXIX számú közgyűlési határozat alapján történt. Jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosításai alapján hatályos tartalmának. Az ügyvédi ellenjegyzés az egységes szerkezetű Alapszabály ezen pontjaira is vonatkozik. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyeztem: Dátum ügyvéd 9

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben 2013. december 12. Megjegyzés: A Vastagon, eltérő betű típussal írt szöveg a módosítás szövege. 1 I. Általános

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület vagy Kör) közgyűlése alapszabályát a következőképpen állapítja meg: I. Az Egyesület jogi

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A KAZINCBARCIKAI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A KAZINCBARCIKAI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A KAZINCBARCIKAI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete. ( KME) 2. Székhelye: Kazincbarcika, Augusztus

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály (A 2014. november 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegben a változásokat vastagított betűk jelzikaláhúzás és eltérő szín, a törölt részeket

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben