A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BEVEZETŐ A szövetség célja és feladata: a magyarországi ILCO klubokban folyó utógondozási, rehabilitációs, szociális segítségnyújtási munkák koordinálása, a betegség megelőzésére, a vastagbéldaganatos betegségek korai felismerésére irányuló szűrési programok támogatása és azok segítése. Tájékoztatás a legújabb műtéti és stomaterápiás módszerekről, a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, a stomásokat ill. a klubokat érintő különböző témákról. Gondoskodik a stomásokon kívül azokról az emberekről, akiknél olyan betegség, állapot, fejlődési rendellenesség stb. alakult ki, ami akár sztóma képzéshez vezethet, vagy olyan műtéten esett át, amely a sztómaképzést megakadályozta. (pl. visszahelyezték;) A klubok, valamint a stomások és azon az emberek érdekvédelme, akiknél olyan betegség, állapot, fejlődési rendellenesség stb. alakult ki, ami akár sztóma képzéshez vezethet, vagy olyan műtéten esett át, amely a sztómaképzést megakadályozta, ( pl. visszahelyezték ). A szövetséghez önként csatlakozni kívánó ILCO klubok, egyesületek vezetői - a tagsággal egyetértésben- egyértelműen kijelentik, hogy nemre, nemzetiségre, vallási ill. politikai világnézetre való tekintet nélkül segítséget nyújtanak minden rászoruló stomásnak. A szövetség pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, továbbá ezt a jövőben is kizárja. A szövetség ill. a klubok politikai tevékenységet nem folytatnak, a mozgalom egyedüli politikája a segítségnyújtás. A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság Alkotmányának és törvényeinek betartása mellett fejti ki. A szövetség munkájában a mindenkori magyar egészségügyi kormányzat elvi irányítását és állásfoglalását figyelemmel kíséri, és tevékenysége során a minisztérium illetékes osztályaival szoros együttműködésre törekszik. A szövetség feladatának és célkitűzésének tekinti, hogy a jelenlegiek mellett az ország azon kórházainak vonzáskörzetében ahol ilyen típusú műtéteket végeznek legalább egy ILCO klub szerveződjön ill. alakuljon és ehhez módszertani útmutatást és támogatást nyújtson; továbbá hogy a klubok tevékenységének, az ott folyó munka színvonalának és szervezettségének fejlesztését, a klubélet erkölcsi és anyagi bázisának növelését segítse, célja továbbá a mentális és fizikai utógondozás. A fentiek alapján a szövetség az alábbi kiemelten közhasznú tevékenységet folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység; - ismeretterjesztés; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen ezen közhasznú szolgáltatásokból. A szövetség az évi LXV. tv., azaz A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8.. ( 1. ) bek. szerinti egészségügyi és szociális ellátási feladatokat, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeit elősegítő feladatokat látja el kiemelten közhasznú tevékenységként. A szövetség vállalkozási tevékenységet csak kiemelten közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. E feladatok megvalósítása érdekében: - szükség esetén kéri és kezdeményezi az állami és társadalmi szervek közreműködését, segítségét;

2 - közreműködik és segíti a stomások helyzetének javítására vonatkozó jogszabályok, gyógyászati segédeszközök véleményezését, a jogszabályok végrehajtását és érvényesülését; - figyelemmel kíséri az egészségügyi és társadalmi rehabilitáció helyzetét, alkotó módon segíti hatékonyságukat; - segítséget nyújt a kluboknak jogaik érvényesítésében; - biztosítja ILCO újság vagy hírlevél kiadását a pénzügyi helyzet függvényében; - tájékoztató és propagandaanyagokat bocsát ki és eljuttatja az illetékes kórházakba, az onnan kikerülő stomások rehabilitálásának elősegítése érdekében; - a klubonként megszervezett beteglátogató szolgálatot propagálja és módszertani támogatást nyújt; - biztosítja esetenként a nemzetközi ILCO szervezetektől kapott térítésmentes gyógyászati segédanyag adományok szervezett szétosztását a kórházak, klubok és a rászoruló stomások között. A szövetség kijelenti, hogy a hozzá csatlakozott klubok, egyesületek teljesen önállóak, vezetőik saját felelősségük tudatában, szuverén intézik klubjuk ügyeit és joguk van önálló jogi személlyé válni. A szövetség nem utasít, nem gyámkodik a klubok felett, de felhívja a figyelmet az esetleges szakmai ill. erkölcsi hiányosságokra a stomások ill. a mozgalom érdekében, illetőleg kéri a klubokat az éppen aktuális ügyek elintézésére, önként vállalt kötelezettségeik teljesítésére. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület megnevezése: Magyar ILCO Szövetség Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Bélyegzője: Körbélyegző: Magyar ILCO Szövetség A Magyar ILCO Szövetség országos egyesület és önálló jogi személyként működik. A szövetség tagjai: I. A Szövetség tagjai a rendes és a pártoló tagok. A szövetség rendes tagja lehet kérelmére minden Magyarországon működő, stomásokat tömörítő ILCO klub ill. ILCO egyesület ( továbbiakban klub ), az Orvosi Tanácsadó Testület, amennyiben az érintett szervezet a Szövetség, az EOA (European Ostomy Association) alapelveit elfogadja; kinyilvánítja egyetértését a szövetség céljával és hajlandóságát e célok megvalósításának támogatására, a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére. A szövetség pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek ( vállalatok, szövetkezetek, intézmények ), akik ill. amelyek tevékenységükkel és anyagi hozzájárulásukkal a szövetség céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni. A rendes tagok jogai: 1.a./ A közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi, szavazati joggal rendelkeznek. b./ Tagjaik stomaviselők, volt stomások, orvosok, stomaterápiás nővérek kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatók. Tisztségre való jelöléskor belépési nyilatkozattal igazolni kell a tagsági viszonyt. c./ az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a Somogy Megyei Bíróság előtt megtámadhatja, továbbá indítványt tehet a törvényességi felügyeletet gyakorló Somogy Megyei Ügyészségnél d./ Akadályoztatás esetén a közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban a közgyűlés időpontjáig észrevételeiket és javaslataikat a vezetőségnek írásban is megtehetik. e./ A szövetségből indok megjelölése nélkül kiléphetnek. f./ A szövetség tagjai jogosultak a szövetség összes iratába betekinteni, előzetes egyeztetés alapján g./ A szövetség tagjai jogosultak a szövetség bármilyen szolgáltatását igénybe venni. 2

3 2./ A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a szövetség közgyűlésein és egyéb rendezvényeken. 3./ A delegáltak a küldöttgyűléseken ill. a klubok tagjai a rehabilitációs foglalkozásokon mivel egészségkárosodottak a pénzügyi lehetőségek függvényében folyadékpótlásban és táplálék kiegészítésben részesülnek. Ezen költség működési költségként számolandó el az APEH illetékesei szerint. A tagok kötelességei: 1./ Az alapszabály, a közgyűlés, a vezető szervek és tisztségviselők törvényes rendelkezéseinek megtartása. 2./ Kötelesek közreműködni az alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak megfelelő célkitűzések megvalósításában. 3./ A szövetség szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt kell venniük. 4. / A szövetségbe társult klubokra fentieken kívül még az alábbi kötelezettségek hárulnak: a./ Tartoznak egységes nyilvántartást vezetni. b./ Rendszeresen - évente egyszer a tárgyévet követő január 10-ig - adatlapot kell kitölteni, valamint klubtagnévsort lakcímmel kell szolgáltatni a fentebb előírt határidőre a szövetségnek. c./ Az országos szervek, hatóságok által elrendelt vagy a szövetség vezetősége által kért, a klubok tevékenységére vonatkozó esetenkénti felméréseket végrehajtják, illetve az egyéb rájuk háruló feladatok elvégzéséről - a személyiségi jog védelmének figyelembevételével - a szövetségnek beszámolnak. d./ A klubnapokról ill. összejövetelekről a szövetség vezetőségének illetékes tagjait esedékességük előtt 2 héttel tájékoztatják. Azon ILCO szervezet, amely január hóban közli a foglalkozás állandó helyét és időpontját, nem köteles meghívót küldeni. A változásokról viszont legalább 15 nappal az esemény elött értesíteni kell a szövetséget. e./ A klubok szövetségi ügyekben országos szerveket ( főhatóságokat ) csak a szövetség tudtával kereshetnek meg, mivel az országos és nemzetközi szervekkel a szövetségnek kell a kapcsolatot tartani. Ugyanakkor a szövetség vezetősége tartozik rendszeresen ill. szükség szerint a klubokat a klubvezetőkön keresztül minden őket érintő intézkedésről tájékoztatni és a szövetség kapcsolatainak alakulásáról informálni. f./ A klubnapok eseményeiről rövid, írásos tájékoztatást kell adni, közölve a megjelentek létszámát. g. / Évente egy alkalommal, a tárgyévet követő hónap 20-áig pénzügyi beszámolót kell küldeni a MISZ-től kapott támogatásról a szövetségnek. h./ A határidők be nem tartása a pénzügyi támogatás részleges vagy teljes megvonását eredményezheti, erről a vezetőség dönt. i./megállapított tagdíj pontos és rendszeres befizetése, melynek összegéről a közgyűlés dönt. Tagdíj befizetési határidő tárgyév augusztus 31. j./a klubok kötelesek a szövetség titkárságának bejelenteni az adataikban ( lakcím,, elektronikus cím ) bekövetkezett változást 15 napon belül. A tagsági viszony megszűnése: 1./ A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, a klub megszüntetésével, törlésével vagy kizárásával. 2./ A kilépés szándékát a szövetség elnökéhez írásban kell bejelenteni 3./ A vezetőség felfüggeszti annak a klubnak a tagságát, amely a közgyűlés által előírt kötelezettségének különösen tagdíjfizetési kötelezettségének - ismételt felszólításra nem tesz eleget. 4./ A kizárás kérdésében a vezetőség dönt. Döntése ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni Döntések nyilvántartása, közlése, iratokba való betekintés: 3

4 1./ A szövetség köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 2./ A vezető szerv a döntéseit az érintettekkel írásban közli, azon döntéseket, amelyek nem meghatározott személyt érintenek, így különösen az elfogadott beszámolókat a szövetség írásban küldi el. 3./ A szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba felügyelet mellett bárki betekinthet mégis azzal, hogy a betekintés joga személyiségi jogokat nem sérthet. A SZÖVETSÉG SZERVEI II. A közgyűlés 1./ A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. Miután a szövetség tagjai a klubok /egyesületek / a közgyűlésen a klubokat azok elnökei, vagy az általuk írásbeli felhatalmazással megbízott helyettesük képviselik teljes joggal. Ennek megfelelően a közgyűlés klubonként egy személyből valamint az Orvosi Tanácsadó Bizottság elnökéből áll. 2./ Az egyes küldöttek az általuk képviselt klub az alábbi szavazatszámmal rendelkeznek: Minden klub 1 tagot küldhet és a szavazás során 1 szavazata van. 3./ A szövetség közgyűlését legalább évente két alkalommal össze kell hívni. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést a vezetőség kezdeményezésére, továbbá a küldöttek egyharmadának az ok és cél megjelölésével tett kérésére, valamint ha a bíróság elrendeli, valamint, az általános törvényességi felügyeletet gyakorló szerv felhívására. Ez utóbbi esetben a törvényességi felügyeletet meg kell hívni ez nincs a tv-ben. 4./ A közgyűlést a vezetőség elnöke írásbeli meghívóval és a napirend feltüntetésével a közgyűlés időpontját legalább 14 nappal megelőzően hívja össze. Az írásban postai úton, vagy elektronikusan ( e- mail ) megküldött meghívónak tartalmaznia kell: a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés levezető elnöke, a közgyűlési jegyzőkönyv-vezetője, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztására a szavazásra előterjesztett napirendet, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást. A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket. A közgyűlés csak a meghirdetett napirendek tekintetében hozhat határozatot Az elektronikusan küldött meghívó akkor minősül kézbesítettnek, ha annak elküldését a számítógép igazolja..ld SzMSZ II.7 pont Ha a közgyűlés nem határozatképes, (küldötteknek legalább az 50 %-a + 1 fő jelenléte ) vagy a levezető elnök a közgyűlést a határozatképtelenné válása miatt berekesztette, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti időpontot követően fél órával későbbi időpontra is kitűzhető. A határozatképtelen közgyűlés napjára kitűzött megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára, tekintet nélkül határozatképes. 4

5 5./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint 2 hitelesítő ír alá. 6./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldötteknek legalább az 50 %-a + 1 fő jelen van. A közgyűlés általában nyilvános, de a levezető elnök a napirend tárgyának függvényében javasolhatja a zárt ülést, melyről a közgyűlés dönt. Ez esetben csak a szövetség tagjai lehetnek jelen a teremben. 7./ A közgyűlés határozatait, amennyiben az alapszabály vagy a közgyűlés másképp nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén egyszer ismételt szavazást kell elrendelni ha ez sikertelen, az elnök szavazata dönt. 8./ A küldött csak személyesen szavazhat. 9./ A szövetség tisztségeire csak nagykorú személyek választhatók meg. 10./ Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkező meghívottak is részt vehetnek. 11./A következő évi költségvetés tervezetét december 31-ig kell a közgyűléshez beterjeszteni. A közgyűlés hatásköre: 1./ A közgyűlés a szövetséget érintő minden kérdésben dönt. 2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ szövetség elnökének, a vezetőség tagjainak 5 évre történő titkos szavazással való megválasztása illetőleg visszahívása. b./ az Ellenőrző Bizottság tagjainak 5 évre történő megválasztása c./ a szövetség költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása d./ a vezetőség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának megtárgyalása e/ az alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat ( továbbiakban SZMSZ ) jóváhagyása és módosítása f/ a szövetség más egyesülettel történő egyesülésének kimondása g/ a szövetség felszámolásának kimondása h./ döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály hatáskörébe utal i./ jóváhagyja új klubok felvételét a szövetségbe j./ a vezetőség egyes tisztségviselőinek tiszteletdíjban részesítése k./ örökös tiszteletbeli elnököt, és vezetőségi tagot választhat l./ elfogadja a kiemelten közhasznúsági jelentést, amely tartalmát az évi CLVI tv ában írottak határozzák meg. n./ költségtérítésre jogosultak körének és mértékének meghatározása o./ az 3 tagú Jelölő Bizottság megválasztása ö./ a Jelölő Bizottság tagjaira a levezető elnök ill. a tagság tesz javaslatot A vezetőség megválasztásával kapcsolatos eljárási szabályokat az SZMSZ-ben kell rögzíteni. A VEZETŐSÉG 1./ A vezetőség a szövetség végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az alapszabályban meghatározott célkitűzések szellemében. A vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A vezetőség a szövetség vezető szerve. 2./ A vezetőség 5 tagból áll. A vezetőségbe-tekintettel a tagok egészségi állapotának esetleges romlására- két póttagot kell választani, akik automatikusan a kiesett vezetőségi tag helyébe lépnek a következő vezetőségválasztásig. 3./ A vezetőség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A klubtagsági viszony megszűnésével a vezetőségi tagság is megszűnik. 4./ A vezetőség tagja elnök, elnökhelyettes, vezetőségi tag csak az lehet, akit az Alapszabály nem zár ki büntetlen előéletű személy és egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhat. 5./ A vezetőség tagjai költségtérítésben és tiszteletdíjban részesülhetnek közgyűlési határozat alapján. 5

6 6./ A közgyűlés határozata értelmében bevezethető a past president státus. A past president a mindenkori leköszönő elnök vezetőségi szavazati jog nélkül. A past president státus bevezetése valamennyi ILCO tagszervezet részére javasolt. 7./ Elnökhelyettest az 5 tagú vezetőség saját maga közül egyszerű szótöbbséggel választ. 8./ Az 5 tagú vezetőségen kívül közgyűlés határozata értelmében bevezethető az örökös tiszteletbeli elnök státus, vezetőségi szavazati jog nélkül. A vezetőség feladata: a./ Gondoskodik a szövetséggel összefüggő jogszabályok, szabályzatok és közgyűlési határozatok végrehajtásáról b./ Dönt a közgyűlés összehívásáról, előkészíti a közgyűlés napirendjét c./ Két közgyűlés közötti időben irányítja a szövetség tevékenységét, jóváhagyja a szövetség érintett éves költségvetését és zárszámadását. d./ Elkészíti az SZMSZ-t, valamint mellékleteit és elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti. e./ Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a közgyűlés nem utalt más szerv hatáskörébe f./ Kapcsolatot tart a külföldi ILCO szervezetekkel. g./ Kidolgozza a kiemelten közhasznúsági jelentést. h./ Kizárás kérdésében dönt) i./ Gondoskodik arról, hogy a szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai évente országos vagy helyi sajtó útján nyilvánosságra kerüljenek és kötelezően felteszi a Szövetség honlapjára, ill. a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően nyilvánossá teszi. A vezetőség üléseit a szükséghez képest, de évenként legalább két alkalommal tartja meg úgy, hogy a tárgyév első elnökségi ülését mielőbb, de legkésőbb április 30-ig kell megtartani a költségvetés és a zárszámadás elkészítésére. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség köteles munkájáról a közgyűlésen az éves munkájáról beszámolni. A vezetőségi ülést követően - az ott hozott határozatokat 30 napon belül a jegyzőkönyvet 45 napon belül elektronikusan elküldi a kluboknak. A közgyűlésről és a vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvek tartalmazzák az ülések határozatait, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és tartózkodók, azt ellenzők számát. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel - elektronikusan közli. A vezetőség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [ Ptk b) pont ], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott és a jelen alapító okiratban foglalt cél szerinti juttatás. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a./ a vezetőség elnöke vagy tagja, b./ a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c./ a szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást -, illetve d./ az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 6

7 Az elnök és az elnökhelyettes feladatai és hatásköre: 1./ Az elnök a szövetség törvényes képviselője, akit akadályoztatása esetén vagy az elnök felkérésére teljes elnöki jogkörrel az elnökhelyettes helyettesít. A szövetség nevében mindketten egyszemélyben jogosultak aláírni. 2.a./ Az elnök felelős a szövetség törvényes és alapszabályszerű működéséért b./ Kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival, a szövetséghez tartozó klubokkal és gondoskodik arról, hogy intézkedései a közgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek. c./ Képviseli a szövetséget az elnökhelyettessel egyetemben a hatóságok, más szervek ( pl. EOA ) és személyek előtt d./ Vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit e./ Felhatalmazásának keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet a szövetség nevében és gyakorolja a munkáltatói jogokat. f./ A tagok által az ülés előtt legalább 3 héttel írásban benyújtott észrevételeket és javaslatokat a közgyűlésen ismerteti g./ Gondoskodik a határozatok és a jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtásáról h./ Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a szövetség más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe i./ Az elnök és az elnökhelyettes utalványozási joggal rendelkezik. Az elnökhelyettes feladatait az SZMSZ-ben meg kell határozni. A titkár feladata: A szövetség titkárának feladata a titkárság vezetése, ezen belül a./ a szövetség ügyvitelének megszervezése, a levelezés és az adatszolgáltatás b./ a közgyűlések és a vezetőség üléseinek írásos anyagának előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése, annak az érintettek részére megküldése c./ a tagnyilvántartás megszervezése és vezetése d./ a felvételi ügyek előkészítése e./ egyéb szervezetekkel ( EOA, stb. ) folyamatos kapcsolattartás, információcsere szervezése és megvalósítása f./ a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása g./ ellenőrzi a pénzkezelési bizonylatokat. h. / a titkári feladatokat alkalmazott is elvégezheti. A titkár ügyrendjét az SZMSZ-ben kell meghatározni. A gazdasági felelős feladata: A szövetség gazdasági felelőse a./ megszervezi, vezeti, ellenőrzi a szövetség gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelői tevékenységét. Felelős a szövetség vagyonának gondos, takarékos, hatékony felhasználásáért, kezeléséért, megóvásáért és gyarapításáért. Felelős az egyéb szervek által nyújtott anyagi támogatás célnak megfelelő felhasználásáért b./ részt vesz az utalványozási jogkör gyakorlásában c./ a Magyar ILCO Szövetség javára történő befizetésekről, adományokról, stb. nyilvántartást vezet. Ezek felhasználásáról a vonatkozó törvényes rendelkezés szerint jár el bizonylatilag. d./ a gazdálkodásról, a vagyon- ill. pénzkezelésről a közgyűlésnek készítendő vezetőségi jelentés előmunkálatait elvégzi. Amennyiben a vezetőség jelentésével nem ért egyet, a közgyűlésen előterjesztheti a különvéleményét. e./ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A gazdasági felelős feladatait az SZMSZ-ben kell meghatározni. 7

8 Az Ellenőrző Bizottság: 1./ A szövetség Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés által választott 3 tagból áll, maga közül választja meg az elnököt. Az Ellenőrző Bizottság a szövetség felügyelő szerve. Tevékenységük során minimum 3 főnek jelen kell lenni. 2./ A közgyűlés választhatja meg az Ellenőrző Bizottság tagjait. Megbízatásuk időtartama alatt a szövetségnél más tisztséget nem viselhetnek és közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve. 3./ Az Ellenőrző Bizottság feladata a szövetségnek, annak szerveinek és tisztségviselőinek a törvényeknek és az alapszabálynak megfelelő működésének, vagyonkezelésének ellenőrzése és betartatása. Működésének szabályait köteles ügyrendben megállapítani, amelyet a közgyűlés elfogad, továbbá elkészíti éves ellenőrzési tervét. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai betekinthetnek a szövetség irataiba, tájékoztatást kérhetnek a vezetőségi tagoktól. A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein. 4./ Az Ellenőrző Bizottság hiányosság észlelése esetén annak súlyosságához mérten - felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra; - felhívja a vezetőséget állásfoglalásra és a hiba kijavítására; - rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozza; - indítványozza a tisztségviselő visszahívását. 5./ Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést készít a közgyűlésnek ill. azon kluboknak, amelyek tagjai a szövetségnek. 6./ A felügyelő szerv működésére az itt nem szabályozott kérdésekben a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv ának rendelkezései az irányadóak. Megjegyzés [u1]: Az Orvosi Tanácsadó Testület: A Magyar ILCO Szövetség támogatása és segítése érdekében Orvosi Tanácsadó Testület működik. Tagjai a területi szervezetek és klubok tanácsadó orvosai, akik kérik felvételüket a Testületbe. A testület tevékenysége a sztómaviselők felkészítését és teljes rehabilitációját szolgálja. Ez önkéntes, térítésmentes felvilágosító munka. A tanácsadó orvosok segítséget nyújthatnak megelőző tevékenységben is főként akkor, ha a MISZ vagy annak területi egysége szűrővizsgálatokat támogat. Tanácsadó funkciója van a testületnek akkor, ha a MISZ elnöksége állást foglal a sztómaviselők ellátását illetően. A testület mindenkori tevékenysége orvos-tanácsadó jellegű és ezt az etikai követelményeknek megfelelően, az elfogadott eü. törvény és a Magyar Orvosi Kamara orvosi Statútumának elvárásai szerint végzi. A testület segíti és támogatja a sztómaterápiás oktatást és a rehabilitáció szervezett formáinak megismertetését szakmai körökben. Javaslatot tesz a MISZ elnökségének sztómaterápiával foglalkozó orvosok, nővérek továbbképzésének támogatására ( ösztöndíj, stb. ) A testület független. Elnökét, elnökhelyettesét és titkárát a testület tagjai titkosan választják 5 éves ciklusonként. A testület tájékoztató üléseit a MISZ közgyűlésével egyidőben tartja. Az itt felmerülő problémákról és javaslataikról a szövetség vezetőségét írásban 30 napon belül tájékoztatja. A MISZ mindenkori elnöke automatikusan tagja az Orvosi Tanácsadó Testület vezetőségének. A szövetség pénzügyi bevételei és vagyona: 1./ A szövetség vagyoni, pénzügyi forrásai az állami, társadalmi szervektől származó juttatások, a pártoló tagok vagyoni jellegű hozzájárulása, a tagság adományai. 2./ A szövetségnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó pénzügyi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásáért a szövetség a szövetségi vagyonnal felel. 3./ A szövetség tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 4./ A támogatásból származó bevételt az adományozó szerv rendelkezései szerint kell felhasználni. Ennek hiányában a felhasználásról a vezetőségi ülés határoz. 5./ A szövetség megszűnésekor - egyesülés kivételével - vagyona a tagegyesületekre (ILCO klubokra) száll a nyilvántartott taglétszám arányosan az, ügyészség döntése alapján. 8

9 6./ A szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a bevezetőben írt célok megvalósítása érdekében az ott írt feladatokra fordítja. 7./ A szövetség gazdálkodására egyebekben az évi CLVI tv ában írottak az irányadóak. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1./ A szövetség általános törvényességi felügyeletét a Somogy Megyei Ügyészség látja el és a Somogy Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé. Megszűnik a szövetség, ha a./ feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja. b./ a törvényességi felügyeleti szerv a szövetséget a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét ill. a tagok érdekeit sértő vagy alapszabály ellenes tevékenysége miatt feloszlatja. c./ a szövetség tagklubjainak, tagegyesületeinek száma tartósan két tag alá csökken, vagy egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést és ezt a felügyeleti szerv megállapítja. 2./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tárgyában Az egyesülési jogról szóló évi II. tv. szabályait, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. szabályait és az SZMSZ-t kell alkalmazni. Dátum Budapest, február 11. Somogyvári Imre sk. a szövetség elnöke Záradék: Az Alapszabály I. II. fejezetének módosítása, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az 2012/I. 2012/XXIX számú közgyűlési határozat alapján történt. Jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosításai alapján hatályos tartalmának. Az ügyvédi ellenjegyzés az egységes szerkezetű Alapszabály ezen pontjaira is vonatkozik. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyeztem: Dátum ügyvéd 9

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; Alapszabály. 2014. 2 1. BEVEZETÉS A Klub célja és feladata a váci Jávorszky Ödön Kórház ellátási területén, illetve a hozzá forduló más megyékben élő sztómás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben