egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;"

Átírás

1 Alapszabály

2 2 1. BEVEZETÉS A Klub célja és feladata a váci Jávorszky Ödön Kórház ellátási területén, illetve a hozzá forduló más megyékben élő sztómás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs eljárások ismertetése, a Klubtagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti támogatása, segítségnyújtása, szükség szerint a betegek látogatása, és a betegség megelőzési illetve a korai felismerési lehetőségeinek propagálása. A Klub tájékoztatást nyújt tagjainak a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, továbbá vállalja a tagság hathatós érdekvédelmét. Amennyiben külföldről ajándékba kapott gyógyászati segédeszközöket kap, azt térítésmentesen a rászorulóknak szétosztja. A Klub politikai tevékenységet nem folytat, egyetlen politikája a segítségnyújtás nemre, fajra, korra, vallási, ill. politikai hovatartozásra való tekintet nélkül. A Klub pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, továbbá ettől a jövőben is elzárkózik. A Klub tevékenységét a Magyar Köztársaság Alkotmányának és törvényeinek betartása mellett végzi. A Klub a munkája során igényli és elfogadja a Magyar ILCO Szövetség elvi irányítását, állásfoglalását. Együttműködni kíván a Pest megye északi részében működő megyei, városi, községi önkormányzatokkal, ill. egyházi és társadalmi szervezetekkel e cél érdekében. A Klub a választott vezetőségével együtt önállóan tevékenykedik. A fentiek alapján a Klub közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladatát az évi CLIV. Törvény 35. (1),(2) bekezdése alapján látja el, továbbá az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; lelki és fizikai utógondozás; szociális tevékenység; ismeretterjesztés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

3 3 A Klub közhasznú tevékenységet végez a évi CLXXV. Tv. és a évi CLXXXI. Tv. szerint, a népegészségügyi társadalmi szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében végzett feladatokat látja el. A Klub nem zárkózik el az elől, hogy tagjain kívül más is részesülhessen e közhasznú szolgáltatásokból. A Klub vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve végez. A Klub gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. E feladatok megvalósítása érdekében: szükség esetén kéri és kezdeményezi a Pest-megyei állami, önkormányzati és társadalmi szervek közreműködését, segítségét; a Klub szervezett beteglátogató szolgálatot tart fenn és módszertani támogatást nyújt a Pest-megyei betegellátó intézményeknek, szakorvosoknak és háziorvosoknak. A látogatásokat kizárólag az érintett szakorvosokkal egyetértésben hajtja végre. a megjelenő ILCO újságot biztosítja a Klub tagjainak. 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Klub megnevezése: Az egyesület székhelye: A Klub szakmai támogatója: Váci ILCO Klub 2120 Dunakeszi, dr. Kemény Ferenc u. 29/a. dr. Licht Anna főorvos Jávorszky Ödön Kórház, Sebészeti Osztály A Klub az alakuló közgyűlés határozata értelmében kijelenti, hogy tagja kíván lenni a Magyar ILCO Szövetségnek, amelynek elvi, szakmai irányítását elfogadja és vállalja az ezzel járó kötelezettségeket A Klub tagjai: Rendes tag: aki lehet minden a Vác város vonzáskörzetében, környékén és más megyében élő sztómás személy, sebész orvos, egészségügyi szakdolgozó és önként, írásban kéri felvételét, egyetért a Klub céljaival, hajlandó a célok érdekében egészségi állapotának megfelelően, közös megegyezés alapján kötelezettséget vállalni.

4 4 A Klub tagsági díját a közgyűlés 200,00 Ft/hóban határozta meg, de szívesen veszi tehetősebb tagjainak pénzbeli támogatását is. Pártoló tag: lehet minden természetes és jogi személy, aki, ill. amely a Klub alapszabályával és céljaival egyetért és hajlandó az együttműködésre A tagok jogai: a) A Klubgyűléseken, közgyűléseken tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi, szavazati joggal rendelkeznek. b) A tagok kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatók. c) Indítványt tehetnek a Ügyészségnél illetve Bíróságnál az alapszabályba vagy az egyesületi jogszabályba ütköző határozatok megsemmisítésére. d) Akadályoztatás esetén a közgyűlés tárgysorozatára, napirendi pontokra észrevételeket, javaslatokat tehet a vezetőségnek, amelyeket a közgyűlés előtt legalább 2 héttel írásban kell benyújtani. e) A Klubból indok vagy annak indoklása nélkül kiléphetnek. f) A Klub választott vezetői sztómások, sebész orvosok, egészségügyi szakdolgozók lehetnek. g) A Klub tagjai jogosultak a Klub összes iratába betekinteni. h) A Klub tagjai jogosultak a Klub bármilyen szolgáltatását igénybe venni. i) A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a Klub gyűlésein, egyéb rendezvényein, de szavazati joggal nem rendelkeznek. j) A Klub pártoló tagjai vállalt tevékenységükkel illetve. anyagi hozzájárulásukkal segítik a Klubot céljai megvalósításában. k) A tagok illetve pártoló tagok egyesületi jogaikat és kötelességeiket törvényes képviselőik révén, írásbeli meghatalmazással, vagy személyesen gyakorolják. l) A rehabilitációs foglalkozásokon megjelenő betegek folyadék pótlását, illetve táplálék kiegészítését a Klub anyagi helyzetétől függően biztosítja. Ezek költsége működési költségként számolandó el A tagok kötelességei: a) Az alapszabály, a közgyűlés, a vezető szervek és tisztségviselők törvényes rendelkezéseinek megtartása. b) Kötelesek közreműködni az alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak megfelelő célkitűzések megvalósításában, egészségi állapotuknak megfelelően, közös megegyezés alapján. c) A Klub szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt vesznek, egészségi állapotuk és közös megegyezés alapján. d) A Klub tagsági díjat befizeti.

5 A tagsági viszony megszűnése: a) A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, a Klub megszüntetésével, törlésével vagy kizárásával. b) A kilépés szándékát a Klub vezetőjének írásban kell bejelenteni 2.5. A Klub kötelessége a Magyar ILCO Szövetségbe lépés után a) Köteles olyan részletezésű tagnyilvántartást vezetni, amelyen keresztül biztosítható a Klub, illetve a hatóságok és a Szövetség által előírt adatszolgáltatások teljesíthetősége. b) Rendszeresen évente egyszer név szerinti adatlapot kell kitölteni és szolgáltatni a szövetségnek a mindenkori taglétszámról, annak összetételéről. c) Az országos szervek, hatóságok által elrendelt vagy a szövetség vezetősége által kért esetenkénti felméréseket végrehajtja, illetve az egyéb rájuk háruló feladatok elvégzéséről - a személyiségi jog védelmének figyelembevételével - a szövetségnek beszámol. d) A Klubnapokról illetve összejövetelekről a szövetség vezetőségét és illetékes tagjait esedékességük előtt 2 héttel tájékoztatja. e) Klubügyekben országos szerveket (főhatóságokat) csak a Szövetség tudtával kereshet meg, mivel az országos és nemzetközi szervekkel a szövetségnek kell kapcsolatot tartani. Ugyanakkor a Szövetség vezetősége tartozik rendszeresen illetve szükség szerint a Klubot illetve a Klub vezetőit minden, a Klubot érintő kérdésekről tájékoztatni és a Szövetség kapcsolatainak alakulásáról informálni. 3. A KLUB SZERVEI 3.1. A közgyűlés: a) A Klub legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést a Klub tagjai, valamint a Klub orvosi és egészségügyi tanácsadó tagjainak összessége alkotja. b) A Klub közgyűlését legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést a vezetőség kezdeményezésére, továbbá a tagság egyharmadának a cél megjelölésével tett kérésére. c) A közgyűlést a vezetőség írásbeli meghívóval és a napirend feltüntetésével a közgyűlés időpontját legalább 14 nappal megelőzően hívja össze. d) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint 2 hitelesítő ír alá. e) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagságnak legalább az 50 %-a + 1 fő jelen van. A Klub vezető szerveinek, azaz a közgyűlés, a vezetőségi és az ellenőrző bizottsági ülései nyilvánosak, de kivételt képez ez alól, ha bármely tag kérésére a személyiségi jogok, a jó erkölcs megóvása érdekében vagy etikai és

6 6 fegyelmi eljárási okból zárt ülés tartása indokolt. A javaslat alapján a kérdésről a testület nyíltan 50% +1 fő szavazati többséggel dönt. f) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, 1 óra elteltével, ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni. Az újból összehívott közgyűlés a már közölt napirend tárgyában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. g) A közgyűlés határozatait, amennyiben az alapszabály vagy a közgyűlés másképp nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni döntésig. h) A közgyűlésen minden tagnak 1 szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. i) A Klub különböző tisztségeire csak nagykorú sztómás, sebész orvos, egészségügyi szakdolgozó választható meg. A közgyűlés hatásköre: a) A közgyűlés a Klubot érintő minden kérdésben dönthet. b) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a vezetőség elnökének, valamint a vezetőség tagjainak 5 évre történő megválasztása illetve visszahívása az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak 5 évre történő megválasztása a Klub orvosi tanácsadóinak megválasztása a Klub költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása a Klub Ellenőrző Bizottsága beszámolójának megtárgyalása az Alapszabály jóváhagyása és módosítása a Klub más egyesülettel történő egyesülésének kimondása a Klub felszámolásának kimondása döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal a Vezetőség és a Klub beszámolójának elfogadása és jóváhagyása A Jelölő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására a közgyűlés elnöke tesz javaslatot, javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a Klub tisztségviselőire javaslatát a tagság véleményének ismeretében teszi meg. A Klub tisztségviselőit nyílt szavazással választja meg a közgyűlés.

7 A vezetőség a) A vezetőség a Klub végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az alapszabályban meghatározott célkitűzések szellemében. A vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A vezetőség a Klubvezető, irányító szerve. b) A vezetőség 4 tagból áll. Tagjai: a Klubvezető, helyettese, a gazdasági vezető és egy fő klubtag. c) A vezetőség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A munka továbbvitelével a vezetőség más klubtagot megbízhat a legközelebbi közgyűlésig. d) A vezetőség tagjai csak büntetlen előéletű tagok lehetnek és egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak. A vezetőség feladata: a) Gondoskodik a Klubbal összefüggő jogszabályok, szabályzatok és közgyűlési határozatok végrehajtásáról b) Összehívja a közgyűlést c) Két közgyűlés közötti időben irányítja a Klub tevékenységét d) Elkészíti a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát, munka-és pénzügyi tervét e) Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a közgyűlés nem utalt más szerv hatáskörébe f) Kapcsolatot tart a Magyar ILCO Szövetséggel g) Az egyesület vezető tisztségviselői, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betöltenek vezető tisztséget. h) Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a szóban forgó szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője. A vezetőség üléseit a szükséghez képest, de évenként legalább négy alkalommal tartja meg úgy, hogy a tárgyév első elnökségi ülését legkésőbb február 15-ig meg kell tartani a költségvetés és a zárszámadás elkészítésére. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség köteles munkájáról a vezetőségi ülést követően - az ott hozott határozatokkal együtt - 30 napon belül és éves jelentésben az éves munkájáról a tagságnak beszámolni. A vezetőség ez utóbbit a közgyűlésen is megteheti.

8 8 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés határozatát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel amennyiben azok a döntésnél nem voltak jelen a vezetőség útján írásban közli. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a szövetség cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást, illetve az előző három pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A Klubvezető feladatai és hatásköre: a) A Klubvezető a Klub törvényes képviselője, akit a Klubvezető akadályoztatása esetén az Klubvezető helyettes teljes joggal b) A Klubvezető felelős a Klub törvényes és alapszabályszerű működéséért c) Kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival, a MISZ szövetséggel, más társ alapszervezetekkel és gondoskodik arról, hogy intézkedései a közgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek. d) Képviseli a Klubot a hatóságok, más szervek, személyek előtt e) Vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit f) A Klubvezető szerződéseket és megállapodásokat köthet a Klub nevében, de csak a vezetőség előzetes jóváhagyásával g) A tagok által az ülés előtt legalább 2 héttel írásban benyújtott észrevételeket és javaslatokat a közgyűlésen ismerteti h) Gondoskodik a határozatok és a jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtásáról i) Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a Klub más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe j) Gyakorolja az utalványozási jogkört k) A Klubvezetőt a helyettese feladatai ellátásában.

9 9 A Klubvezető helyettes feladata a) a Klub ügyvitelének megszervezése, vezetése, a levelezés és az adatszolgáltatás b) a közgyűlések és a vezetőség üléseinek írásos anyagának előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése c) a tagnyilvántartás megszervezése és vezetése d) a felvételi ügyek előkészítése e) egyéb szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás, információcsere szervezése és megvalósítása f) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása A gazdasági felelős feladata: a) megszervezi, vezeti, ellenőrzi a Klub gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelői tevékenységét. Felelős a Klub vagyonának gondos, takarékos, hatékony felhasználásáért, kezeléséért, megóvásáért és gyarapításáért. Felelős az egyéb szervek által nyújtott anyagi támogatás célnak megfelelő felhasználásáért b) a Klub javára történő befizetésekről, adományokról, stb. nyilvántartást vezet. Ezek felhasználásáról a vonatkozó törvényes rendelkezés szerint jár el bizonylatilag. c) a gazdálkodásról, a vagyon-, ill. pénzkezelésről a közgyűlésnek készítendő vezetőségi jelentés előmunkálatait elvégzi. Amennyiben a vezetőség jelentésével nem ért egyet, a közgyűlésen előterjesztheti a különvéleményét. d) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Az Ellenőrző Bizottság: a) A Klub Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés által választott elnökből és 2 tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság a Klub felügyelő szerve. b) Az Ellenőrző Bizottság elnökéül és tagjául csak a Klub tagjai választhatók meg. Megbízatásuk időtartama alatt a Klubnál más tisztséget nem viselhetnek és közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve. c) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki az egyesülettel a megbízatását kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást

10 10 Az Ellenőrző Bizottság feladata A Klubnak, és annak szerveinek és tisztségviselőinek a törvényeknek és az alapszabálynak megfelelő működésének, vagyonkezelésének ellenőrzése és betartása. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a vezetőség ülésein, betekinthetnek a Klub irataiba, tájékoztatást kérhetnek a vezetőségi tagoktól. Az Ellenőrző Bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyosságához mérten felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra; felhívja a vezetőséget állásfoglalásra és a hiba kijavítására; rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozza; indítványozza a tisztségviselő visszahívását. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést készít a közgyűlésnek. A felügyelő szerv évi egy alkalommal ülésezik. Az ülés összehívásának rendjét és napirendjét írásban kell az ülést megelőző 14 nappal közölni. Az ülések nyilvánosak, határozatképességhez 50 % + 1 fő arány szükséges. Ha szavazategyenlőség áll fenn, úgy a Felügyelő Bizottság elnöke, vezetője szavazata dönt. A szavazás nyílt kézfenntartással történik. A Klub tanácsadó orvosa(i) a) Vállalja, hogy társadalmi munkában részt vesz a Klub foglalkozásain, kérésre személyre szóló lelki és fizikai utógondozásban, a fejlett rehabilitációs metódusok elsajátításában részesíti a tagságot és egészségügyi, pszichikai tanácsot ad. b) Négyszemközti megbeszélésre is ad lehetőséget a tagságnak. c) Részt vesz a szövetség mellett működő Orvosi Tanácsadó Bizottság munkájában. d) Véleményezi a gyógyászati segédeszközöket e) Klubfoglalkozásokon előadásokat, ismertetőket tar a sztómásokat érintő témákról.

11 11 4. A KLUB PÉNZÜGYI BEVÉTELEI ÉS VAGYONA: a) A Klub vagyoni, pénzügyi forrásai az állami, társadalmi szervektől származó juttatások, a pártoló tagok vagyoni jellegű hozzájárulása, a tagság adományai. b) A Klubnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó pénzügyi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásáért a Klub a Klubvagyonnal felel. c) A Klub tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. d) A támogatásból származó bevételt az adományozó szerv rendelkezései szerint kell felhasználni. Ennek hiányában a felhasználásról a vezetőségi ülés határoz. e) A Klub megszűnésekor egyesülés kivételével vagyona a tagságra száll. f) A Klub gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a bevezetőben írt célok megvalósítása érdekében az ott írt feladatokra fordítja. g) A Klub tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza. 5. VEGYES RENDELKEZÉSEK a) A Klub általános törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el. b) Megszűnik a Klub ha feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja. ha a bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja a társadalmi szervezetet, ha annak működése az Etv. 2. /2/ bekezdésébe ütközik ha a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja a társadalmi szervezet megszűnését, ha legalább 1 éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan 10 fő alatt van feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával c) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tárgyában a évi CLXXV. Tv. és a évi CLXXXI. Tv. szabályait kell alkalmazni. Záradék: A jelen módosított alapszabályt a Klub január 30. napján megtartott közgyűlése jóváhagyta és hatályba helyezte. Medgyes Árpád Klubvezető

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A KAZINCBARCIKAI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A KAZINCBARCIKAI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A KAZINCBARCIKAI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete. ( KME) 2. Székhelye: Kazincbarcika, Augusztus

Részletesebben

Golden Retriever Kör

Golden Retriever Kör Golden Retriever Kör a l a p s z a b á l y a Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Golden Retriever Kör 2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Bokor u. 28. 3. Az Egyesület önkormányzati elven működő

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben 2013. december 12. Megjegyzés: A Vastagon, eltérő betű típussal írt szöveg a módosítás szövege. 1 I. Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben