egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;"

Átírás

1 Alapszabály

2 2 1. BEVEZETÉS A Klub célja és feladata a váci Jávorszky Ödön Kórház ellátási területén, illetve a hozzá forduló más megyékben élő sztómás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs eljárások ismertetése, a Klubtagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti támogatása, segítségnyújtása, szükség szerint a betegek látogatása, és a betegség megelőzési illetve a korai felismerési lehetőségeinek propagálása. A Klub tájékoztatást nyújt tagjainak a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, továbbá vállalja a tagság hathatós érdekvédelmét. Amennyiben külföldről ajándékba kapott gyógyászati segédeszközöket kap, azt térítésmentesen a rászorulóknak szétosztja. A Klub politikai tevékenységet nem folytat, egyetlen politikája a segítségnyújtás nemre, fajra, korra, vallási, ill. politikai hovatartozásra való tekintet nélkül. A Klub pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, továbbá ettől a jövőben is elzárkózik. A Klub tevékenységét a Magyar Köztársaság Alkotmányának és törvényeinek betartása mellett végzi. A Klub a munkája során igényli és elfogadja a Magyar ILCO Szövetség elvi irányítását, állásfoglalását. Együttműködni kíván a Pest megye északi részében működő megyei, városi, községi önkormányzatokkal, ill. egyházi és társadalmi szervezetekkel e cél érdekében. A Klub a választott vezetőségével együtt önállóan tevékenykedik. A fentiek alapján a Klub közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladatát az évi CLIV. Törvény 35. (1),(2) bekezdése alapján látja el, továbbá az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; lelki és fizikai utógondozás; szociális tevékenység; ismeretterjesztés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

3 3 A Klub közhasznú tevékenységet végez a évi CLXXV. Tv. és a évi CLXXXI. Tv. szerint, a népegészségügyi társadalmi szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében végzett feladatokat látja el. A Klub nem zárkózik el az elől, hogy tagjain kívül más is részesülhessen e közhasznú szolgáltatásokból. A Klub vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve végez. A Klub gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. E feladatok megvalósítása érdekében: szükség esetén kéri és kezdeményezi a Pest-megyei állami, önkormányzati és társadalmi szervek közreműködését, segítségét; a Klub szervezett beteglátogató szolgálatot tart fenn és módszertani támogatást nyújt a Pest-megyei betegellátó intézményeknek, szakorvosoknak és háziorvosoknak. A látogatásokat kizárólag az érintett szakorvosokkal egyetértésben hajtja végre. a megjelenő ILCO újságot biztosítja a Klub tagjainak. 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Klub megnevezése: Az egyesület székhelye: A Klub szakmai támogatója: Váci ILCO Klub 2120 Dunakeszi, dr. Kemény Ferenc u. 29/a. dr. Licht Anna főorvos Jávorszky Ödön Kórház, Sebészeti Osztály A Klub az alakuló közgyűlés határozata értelmében kijelenti, hogy tagja kíván lenni a Magyar ILCO Szövetségnek, amelynek elvi, szakmai irányítását elfogadja és vállalja az ezzel járó kötelezettségeket A Klub tagjai: Rendes tag: aki lehet minden a Vác város vonzáskörzetében, környékén és más megyében élő sztómás személy, sebész orvos, egészségügyi szakdolgozó és önként, írásban kéri felvételét, egyetért a Klub céljaival, hajlandó a célok érdekében egészségi állapotának megfelelően, közös megegyezés alapján kötelezettséget vállalni.

4 4 A Klub tagsági díját a közgyűlés 200,00 Ft/hóban határozta meg, de szívesen veszi tehetősebb tagjainak pénzbeli támogatását is. Pártoló tag: lehet minden természetes és jogi személy, aki, ill. amely a Klub alapszabályával és céljaival egyetért és hajlandó az együttműködésre A tagok jogai: a) A Klubgyűléseken, közgyűléseken tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi, szavazati joggal rendelkeznek. b) A tagok kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatók. c) Indítványt tehetnek a Ügyészségnél illetve Bíróságnál az alapszabályba vagy az egyesületi jogszabályba ütköző határozatok megsemmisítésére. d) Akadályoztatás esetén a közgyűlés tárgysorozatára, napirendi pontokra észrevételeket, javaslatokat tehet a vezetőségnek, amelyeket a közgyűlés előtt legalább 2 héttel írásban kell benyújtani. e) A Klubból indok vagy annak indoklása nélkül kiléphetnek. f) A Klub választott vezetői sztómások, sebész orvosok, egészségügyi szakdolgozók lehetnek. g) A Klub tagjai jogosultak a Klub összes iratába betekinteni. h) A Klub tagjai jogosultak a Klub bármilyen szolgáltatását igénybe venni. i) A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a Klub gyűlésein, egyéb rendezvényein, de szavazati joggal nem rendelkeznek. j) A Klub pártoló tagjai vállalt tevékenységükkel illetve. anyagi hozzájárulásukkal segítik a Klubot céljai megvalósításában. k) A tagok illetve pártoló tagok egyesületi jogaikat és kötelességeiket törvényes képviselőik révén, írásbeli meghatalmazással, vagy személyesen gyakorolják. l) A rehabilitációs foglalkozásokon megjelenő betegek folyadék pótlását, illetve táplálék kiegészítését a Klub anyagi helyzetétől függően biztosítja. Ezek költsége működési költségként számolandó el A tagok kötelességei: a) Az alapszabály, a közgyűlés, a vezető szervek és tisztségviselők törvényes rendelkezéseinek megtartása. b) Kötelesek közreműködni az alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak megfelelő célkitűzések megvalósításában, egészségi állapotuknak megfelelően, közös megegyezés alapján. c) A Klub szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt vesznek, egészségi állapotuk és közös megegyezés alapján. d) A Klub tagsági díjat befizeti.

5 A tagsági viszony megszűnése: a) A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, a Klub megszüntetésével, törlésével vagy kizárásával. b) A kilépés szándékát a Klub vezetőjének írásban kell bejelenteni 2.5. A Klub kötelessége a Magyar ILCO Szövetségbe lépés után a) Köteles olyan részletezésű tagnyilvántartást vezetni, amelyen keresztül biztosítható a Klub, illetve a hatóságok és a Szövetség által előírt adatszolgáltatások teljesíthetősége. b) Rendszeresen évente egyszer név szerinti adatlapot kell kitölteni és szolgáltatni a szövetségnek a mindenkori taglétszámról, annak összetételéről. c) Az országos szervek, hatóságok által elrendelt vagy a szövetség vezetősége által kért esetenkénti felméréseket végrehajtja, illetve az egyéb rájuk háruló feladatok elvégzéséről - a személyiségi jog védelmének figyelembevételével - a szövetségnek beszámol. d) A Klubnapokról illetve összejövetelekről a szövetség vezetőségét és illetékes tagjait esedékességük előtt 2 héttel tájékoztatja. e) Klubügyekben országos szerveket (főhatóságokat) csak a Szövetség tudtával kereshet meg, mivel az országos és nemzetközi szervekkel a szövetségnek kell kapcsolatot tartani. Ugyanakkor a Szövetség vezetősége tartozik rendszeresen illetve szükség szerint a Klubot illetve a Klub vezetőit minden, a Klubot érintő kérdésekről tájékoztatni és a Szövetség kapcsolatainak alakulásáról informálni. 3. A KLUB SZERVEI 3.1. A közgyűlés: a) A Klub legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést a Klub tagjai, valamint a Klub orvosi és egészségügyi tanácsadó tagjainak összessége alkotja. b) A Klub közgyűlését legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést a vezetőség kezdeményezésére, továbbá a tagság egyharmadának a cél megjelölésével tett kérésére. c) A közgyűlést a vezetőség írásbeli meghívóval és a napirend feltüntetésével a közgyűlés időpontját legalább 14 nappal megelőzően hívja össze. d) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint 2 hitelesítő ír alá. e) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagságnak legalább az 50 %-a + 1 fő jelen van. A Klub vezető szerveinek, azaz a közgyűlés, a vezetőségi és az ellenőrző bizottsági ülései nyilvánosak, de kivételt képez ez alól, ha bármely tag kérésére a személyiségi jogok, a jó erkölcs megóvása érdekében vagy etikai és

6 6 fegyelmi eljárási okból zárt ülés tartása indokolt. A javaslat alapján a kérdésről a testület nyíltan 50% +1 fő szavazati többséggel dönt. f) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, 1 óra elteltével, ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni. Az újból összehívott közgyűlés a már közölt napirend tárgyában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. g) A közgyűlés határozatait, amennyiben az alapszabály vagy a közgyűlés másképp nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni döntésig. h) A közgyűlésen minden tagnak 1 szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. i) A Klub különböző tisztségeire csak nagykorú sztómás, sebész orvos, egészségügyi szakdolgozó választható meg. A közgyűlés hatásköre: a) A közgyűlés a Klubot érintő minden kérdésben dönthet. b) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a vezetőség elnökének, valamint a vezetőség tagjainak 5 évre történő megválasztása illetve visszahívása az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak 5 évre történő megválasztása a Klub orvosi tanácsadóinak megválasztása a Klub költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása a Klub Ellenőrző Bizottsága beszámolójának megtárgyalása az Alapszabály jóváhagyása és módosítása a Klub más egyesülettel történő egyesülésének kimondása a Klub felszámolásának kimondása döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal a Vezetőség és a Klub beszámolójának elfogadása és jóváhagyása A Jelölő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására a közgyűlés elnöke tesz javaslatot, javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a Klub tisztségviselőire javaslatát a tagság véleményének ismeretében teszi meg. A Klub tisztségviselőit nyílt szavazással választja meg a közgyűlés.

7 A vezetőség a) A vezetőség a Klub végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az alapszabályban meghatározott célkitűzések szellemében. A vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A vezetőség a Klubvezető, irányító szerve. b) A vezetőség 4 tagból áll. Tagjai: a Klubvezető, helyettese, a gazdasági vezető és egy fő klubtag. c) A vezetőség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A munka továbbvitelével a vezetőség más klubtagot megbízhat a legközelebbi közgyűlésig. d) A vezetőség tagjai csak büntetlen előéletű tagok lehetnek és egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak. A vezetőség feladata: a) Gondoskodik a Klubbal összefüggő jogszabályok, szabályzatok és közgyűlési határozatok végrehajtásáról b) Összehívja a közgyűlést c) Két közgyűlés közötti időben irányítja a Klub tevékenységét d) Elkészíti a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát, munka-és pénzügyi tervét e) Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a közgyűlés nem utalt más szerv hatáskörébe f) Kapcsolatot tart a Magyar ILCO Szövetséggel g) Az egyesület vezető tisztségviselői, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betöltenek vezető tisztséget. h) Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a szóban forgó szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője. A vezetőség üléseit a szükséghez képest, de évenként legalább négy alkalommal tartja meg úgy, hogy a tárgyév első elnökségi ülését legkésőbb február 15-ig meg kell tartani a költségvetés és a zárszámadás elkészítésére. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség köteles munkájáról a vezetőségi ülést követően - az ott hozott határozatokkal együtt - 30 napon belül és éves jelentésben az éves munkájáról a tagságnak beszámolni. A vezetőség ez utóbbit a közgyűlésen is megteheti.

8 8 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés határozatát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel amennyiben azok a döntésnél nem voltak jelen a vezetőség útján írásban közli. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a szövetség cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást, illetve az előző három pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A Klubvezető feladatai és hatásköre: a) A Klubvezető a Klub törvényes képviselője, akit a Klubvezető akadályoztatása esetén az Klubvezető helyettes teljes joggal b) A Klubvezető felelős a Klub törvényes és alapszabályszerű működéséért c) Kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival, a MISZ szövetséggel, más társ alapszervezetekkel és gondoskodik arról, hogy intézkedései a közgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek. d) Képviseli a Klubot a hatóságok, más szervek, személyek előtt e) Vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit f) A Klubvezető szerződéseket és megállapodásokat köthet a Klub nevében, de csak a vezetőség előzetes jóváhagyásával g) A tagok által az ülés előtt legalább 2 héttel írásban benyújtott észrevételeket és javaslatokat a közgyűlésen ismerteti h) Gondoskodik a határozatok és a jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtásáról i) Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a Klub más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe j) Gyakorolja az utalványozási jogkört k) A Klubvezetőt a helyettese feladatai ellátásában.

9 9 A Klubvezető helyettes feladata a) a Klub ügyvitelének megszervezése, vezetése, a levelezés és az adatszolgáltatás b) a közgyűlések és a vezetőség üléseinek írásos anyagának előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése c) a tagnyilvántartás megszervezése és vezetése d) a felvételi ügyek előkészítése e) egyéb szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás, információcsere szervezése és megvalósítása f) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása A gazdasági felelős feladata: a) megszervezi, vezeti, ellenőrzi a Klub gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelői tevékenységét. Felelős a Klub vagyonának gondos, takarékos, hatékony felhasználásáért, kezeléséért, megóvásáért és gyarapításáért. Felelős az egyéb szervek által nyújtott anyagi támogatás célnak megfelelő felhasználásáért b) a Klub javára történő befizetésekről, adományokról, stb. nyilvántartást vezet. Ezek felhasználásáról a vonatkozó törvényes rendelkezés szerint jár el bizonylatilag. c) a gazdálkodásról, a vagyon-, ill. pénzkezelésről a közgyűlésnek készítendő vezetőségi jelentés előmunkálatait elvégzi. Amennyiben a vezetőség jelentésével nem ért egyet, a közgyűlésen előterjesztheti a különvéleményét. d) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Az Ellenőrző Bizottság: a) A Klub Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés által választott elnökből és 2 tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság a Klub felügyelő szerve. b) Az Ellenőrző Bizottság elnökéül és tagjául csak a Klub tagjai választhatók meg. Megbízatásuk időtartama alatt a Klubnál más tisztséget nem viselhetnek és közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve. c) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki az egyesülettel a megbízatását kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást

10 10 Az Ellenőrző Bizottság feladata A Klubnak, és annak szerveinek és tisztségviselőinek a törvényeknek és az alapszabálynak megfelelő működésének, vagyonkezelésének ellenőrzése és betartása. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a vezetőség ülésein, betekinthetnek a Klub irataiba, tájékoztatást kérhetnek a vezetőségi tagoktól. Az Ellenőrző Bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyosságához mérten felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra; felhívja a vezetőséget állásfoglalásra és a hiba kijavítására; rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozza; indítványozza a tisztségviselő visszahívását. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést készít a közgyűlésnek. A felügyelő szerv évi egy alkalommal ülésezik. Az ülés összehívásának rendjét és napirendjét írásban kell az ülést megelőző 14 nappal közölni. Az ülések nyilvánosak, határozatképességhez 50 % + 1 fő arány szükséges. Ha szavazategyenlőség áll fenn, úgy a Felügyelő Bizottság elnöke, vezetője szavazata dönt. A szavazás nyílt kézfenntartással történik. A Klub tanácsadó orvosa(i) a) Vállalja, hogy társadalmi munkában részt vesz a Klub foglalkozásain, kérésre személyre szóló lelki és fizikai utógondozásban, a fejlett rehabilitációs metódusok elsajátításában részesíti a tagságot és egészségügyi, pszichikai tanácsot ad. b) Négyszemközti megbeszélésre is ad lehetőséget a tagságnak. c) Részt vesz a szövetség mellett működő Orvosi Tanácsadó Bizottság munkájában. d) Véleményezi a gyógyászati segédeszközöket e) Klubfoglalkozásokon előadásokat, ismertetőket tar a sztómásokat érintő témákról.

11 11 4. A KLUB PÉNZÜGYI BEVÉTELEI ÉS VAGYONA: a) A Klub vagyoni, pénzügyi forrásai az állami, társadalmi szervektől származó juttatások, a pártoló tagok vagyoni jellegű hozzájárulása, a tagság adományai. b) A Klubnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó pénzügyi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásáért a Klub a Klubvagyonnal felel. c) A Klub tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. d) A támogatásból származó bevételt az adományozó szerv rendelkezései szerint kell felhasználni. Ennek hiányában a felhasználásról a vezetőségi ülés határoz. e) A Klub megszűnésekor egyesülés kivételével vagyona a tagságra száll. f) A Klub gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a bevezetőben írt célok megvalósítása érdekében az ott írt feladatokra fordítja. g) A Klub tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza. 5. VEGYES RENDELKEZÉSEK a) A Klub általános törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el. b) Megszűnik a Klub ha feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja. ha a bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja a társadalmi szervezetet, ha annak működése az Etv. 2. /2/ bekezdésébe ütközik ha a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja a társadalmi szervezet megszűnését, ha legalább 1 éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan 10 fő alatt van feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával c) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tárgyában a évi CLXXV. Tv. és a évi CLXXXI. Tv. szabályait kell alkalmazni. Záradék: A jelen módosított alapszabályt a Klub január 30. napján megtartott közgyűlése jóváhagyta és hatályba helyezte. Medgyes Árpád Klubvezető

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BEVEZETŐ A szövetség célja és feladata: a magyarországi ILCO klubokban folyó utógondozási, rehabilitációs, szociális segítségnyújtási munkák koordinálása, a betegség

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata I. A diákönkormányzat neve, székhelye, felügyelete Madách Imre Kollégium Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, A felügyeletet

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLETE

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLETE 2800 Tatabánya, Madách u. 7-9. ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetben 2011. 1 ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetben 1..

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT Alapító Okirat A 2.1 pontban meghatározott alapítók Jászkisér nagyközség tehetséges, vagy rászoruló gyermekei megsegítésére, támogatására, a gyermekek iskolához és a településhez kötődésének erősítése

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben