A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)"

Átírás

1 Alapszabály A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülésről szóló évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kh. tv.) alapján Egyesületünk a következő alapszabályt fogadja el. I. Általános rendelkezések (1) Az Egyesület neve: Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület (2) Az Egyesület neve röviden: Szegedi Waldorf Társas Kör (3) Székhelye: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. (4) Bélyegzője: Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület feliratú bélyegző (5) A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület) önálló jogi személy, amely közhasznú szervezetként kívánja ellátni feladatait II. Az Egyesület célja Az Egyesület célja a Waldorf-pedagógia és szellemi hátterének széles körű társadalmi megismertetése, az oktatás és nevelés területén történő gyakorlati alkalmazása, értékeinek és érdekeinek védelme és képviselete, illetve környezeti nevelés. III. Az Egyesület tevékenysége Az Egyesület a Kh. tv. V. fejezet 26. szakasz c) pontja értelmében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja. (1) Kh. tv. V. fejezet 26. szakasz c) pont 4.: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. a) Az Egyesület gyűjti és rendszerezi a Waldorf-pedagógiával és az antropozófiával kapcsolatos információkat, tudományos és szakmai eredményeket, valamint megteremti ezek megismerésének lehetőségeit az érdeklődők számára; dokumentációs- és adatbázist hoz létre és működtet. b) Ismeretterjesztő előadásokat, képességfejlesztő kurzusokat, tanfolyamokat, tapasztalatcseréket, intézménylátogatásokat szervez a nevelés, az oktatás, a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés, valamint a családsegítés témaköreiben. c) Szakmai, jogi és intézményszervezési ismeretek átadásával segíti Waldorf oktatási és nevelési intézmények (továbbiakban Waldorf-intézmények) alapítását. d) Waldorf-intézményeket tart fenn, amely közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény felhatalmazása alapján állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. (2) Kh. tv. V. fejezet 26. szakasz c) pont 5.: kulturális tevékenység: a) Waldorf-pedagógiai szak- és ismeretterjesztő könyveket, füzeteket, cikkeket, folyóiratokat fordít, ad ki és terjeszt. b) Kulturális, szakmai és művészeti eseményeket rendez (kiállítások, koncertek, színházi bemutatók, fesztiválok, konferenciák, stb.) c) Együttműködik mindazon szakmai és szellemi műhelyekkel, amelyek a

2 Waldorf-intézmények életét segíthetik tevékenységükkel (euritmia, orvoslás, zene, építészet, a szociális élet kérdései, mezőgazdaság, sport stb. terén). (3) Kh. tv. V. fejezet 26. szakasz c) pont 10.: gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: Fellép a Waldorf-intézményekbe járó gyermekek és szüleik érdekeinek képviseletében az oktatási rendszer különböző szintjein, az állam- és közigazgatásban, valamint a gazdasági és kulturális szférában együttműködve a hasonló tevékenységű civil szervezetekkel. (4) Kh. tv. V. fejezet 26. szakasz c) pont 13.: a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: Kapcsolatokat épít és tart fenn a hazai és külföldi szakmai és érdekképviseleti szervekkel, különös tekintettel a magyar kisebbségi nyelvterületen működő Waldorf-intézményekre. (5) Kh. tv. V. fejezet 26. szakasz c) pont 14.: sport A célcsoportját képező gyermek- és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos sporttevékenységek szervezése a szabadidő hasznos eltöltése, és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. (6) Gyvt és 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 3. CÍM: Gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni gyermekellátás) IV. Egyesületi tagsági viszony létesítése és megszűnése (1) Az Egyesület tagságát rendes tagok (továbbiakban: tagok) és pártoló tagok alkotják. (2) Az Egyesület tagja lehet minden természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az alapszabályt elfogadja, a tagdíjat megfizeti, három egyesületi tag aláírással hitelesített ajánlását megszerzi, a belépési nyilatkozatot kitölti és az Egyesület vezetőségéhez eljuttatja. (3) Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az Egyesület céljainak megvalósítását rendszeres anyagi, szakmai, szervező vagy egyéb tevékenységgel támogatja. (4) Az egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével, a tagok sorából való törléssel, a tag halálával és kizárással. Kilépési szándékát a tag bármelyik vezetőségi taggal közölheti szóban vagy írásban. A vezetőség azt a tagot, aki tagdíjfizetésének önhibájából nem tett eleget, törölheti a nyilvántartásból. A közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki akadályozza az Egyesület munkáját. V. A tagok jogai és kötelezettségei (1) Minden tagnak joga van részt venni az Egyesület rendezvényein, valamint a közgyűlésen, ahol felszólalási, észrevételezési, javaslattételi és tanácskozási joggal rendelkezik. A közgyűlésen minden tagot megilleti a szavazati jog. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Minden tag választhat és választható. (2) Az Egyesület tagjai kötelesek: - az alapszabályt a közgyűlés illetve a vezetőség törvényes rendelkezéseit betartani, - a tagdíjat megfizetni, A tagság feltétele a tárgyévi tagdíj befizetése. A Közgyűlésen azok vehetnek részt szavazati joggal, akik tagdíjukat a Közgyűlés előtt befizették. A kötelező éves tagsági díjról a Közgyűlés évente egy alkalommal dönt. (3)A tagok az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában legjobb tudásuk szerint közreműködnek, a szervezeti életben aktívan részt vesznek. (4)A pártoló tag jogosult az általa nyújtott anyagi támogatás felhasználásának ellenőrzésére. (5)A pártoló tag a közgyűlésen megfigyelőként részt vehet, felszólalási joggal rendelkezik, de szavazati joga nincs. VI. Az Egyesület szervei és tisztségviselői

3 (1)Az Egyesület szervei: a) közgyűlés, b) vezetőség, c) Felügyelő Bizottság. Felügyelő bizottság A Felügyelő Bizottság felállítása és három tagjának kinevezése a közgyűlés feladata. A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik: mint a szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervektől (közgyűlés, elnökség) elkülönült felügyelő szerv jogosult bármely szervezeti információ megismerésére; köteles a vezetőséget tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kezdeményezni minden olyan esetben, amikor a szervezetben jogszabálysértés vagy olyan esemény történik, amely súlyosan érinti a szervezet érdekeit, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; a közgyűlés összehívását a bizottság kezdeményezésétől számított harminc napon belül a vezetőségnek meg kell tennie, ellenkező esetben arra a bizottság is jogosult; amennyiben a vezetőség illetve a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, akkor a bizottság köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság a döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki a. az Elnökség tagja; b. a szervezetünkkel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve d. az a) és c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. (2) A vezetőség az alábbi tisztségviselőkből áll: a) elnök, b) elnökhelyettes, d) vezetőségi tagok. VII. A közgyűlés (1) Az Egyesület legfőbb irányító és döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést a tagok összessége alkotja. A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály elfogadása, módosítása, b) a vezetőség megválasztása, felmentése, c) a vezetőség tagjainak összeférhetetlenségéről való döntés, d) az Egyesület éves költségvetésének és mérlegének elfogadása, e) a tagdíj éves összegének meghatározása, f) az Egyesület munkatervének és a vezetőség éves beszámolójának elfogadása, g) más szervezetekhez, országos szintű egyesületekhez való csatlakozás kimondása, h) az Egyesület feloszlásának kimondása, i) tag kizárása,

4 j) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása. (3) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli, illetve a tagoknak legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza a vezetőségnél. A közgyűlést a vezetőség hívja össze. A tagokat a közgyűlés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről legalább 14 nappal korábban értesíteni kell. (4) A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50%-a +1 tag jelen van. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén, a mandátumvizsgálatot követő fél óra elteltével a megjelentek létszámra tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok vonatkozásában határozatképesek. (5) A közgyűlés nyílt szavazással hoz határozatot, de minden esetben titkos szavazással dönt személyi kérdésekben (választás, visszahívás, megbízás). Titkos szavazást kell elrendelni bármely más döntés meghozatalánál is, ha a közgyűlés tagjainak többsége úgy kívánja. (6) A közgyűlés a határozatait a jelenlevő tagok által leadott szavazatok felénél eggyel több igenlő szavazattal hozza, azaz az igen szavazatok számának meg kell haladnia a nemleges, tartózkodó és érvénytelen szavazatok számát. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az éves beszámolót, a költségvetést, mérleget és a közhasznúsági jelentést a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel fogadja el, amely határozathozatalokban a vezetőség tagjai nem vehetnek részt. (7) A közgyűlés választja meg a jegyzőkönyvvezetőt és a két fő hitelesítőt. (8) A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet. VIII. A vezetőség (1) A tisztségviselők száma 5 fő: a közgyűlés által 3 évre választott elnökből és a közgyűlés 4 legtöbb szavazatot kapott tagjából áll. (2) A vezetőség az Egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve. Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. (3) A vezetőség hatáskörébe tartozik: a) két közgyűlés között az egyesületi munka vezetése, b) az Egyesület éves költségvetésének és mérlegének, valamint munkatervének és éves beszámolójának elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése, c) tagdíjfizetés alóli mentesség megállapítása, d) a közgyűlés összehívása, e) az éves közhasznúsági jelentés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése és nyilvánosságra hozatala, f) a belső szabályzat kidolgozása, elfogadása, módosítása, g) adományok elfogadása és cél szerinti hasznosítása, h) más szervezetekkel való együttműködési megállapodások megkötése, i) munkáltatói és fenntartói jogok gyakorlása, j) pénztáros megbízása. (4) A közhasznú szolgáltatások és a működés nyilvánosságának biztosítása érdekében a jelen alapszabály felhatalmazza a vezetőséget a belső szabályzat kidolgozására, amely rendelkezik: a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, b) a közgyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra hozatali módjáról, c) az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. (5) nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki ugyanakkor tagja bármely párt ügyintéző és képviseleti szervének. (6) A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer az elnök hívja össze. A tisztségviselőket az ülés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről legalább 7 nappal korábban értesíteni kell.

5 (7) A vezetőség határozatképes, ha tisztségviselők legalább fele jelen van. Határozatképtelenség miatt az ülést el kell halasztani, az egy óra elteltével másodszorra összehívott ülést az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelent tisztségviselők számára való tekintet nélkül határozatképes. (8) A vezetőség döntéseit konszenzussal hozza, ennek lehetetlensége esetén a vitás kérdést a közgyűlés elé kell terjeszteni. (9) A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagoknak, tagsági viszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (10) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen jellegű tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. (11) A tisztségviselők visszahívásáról bármelyik egyesületi tag kezdeményezésére a közgyűlés dönt. (12) A vezetőség ülésein az Egyesület tagjai javaslattételi joggal rendelkeznek. A tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlés dönt, bármely egyesületi tag kezdeményezheti a tisztségviselő visszahívását a VII./3 pont rendelkezéseit figyelembe véve azaz a tagoknak legalább egyharmada az ok megjelölésével írásban indítványozza ezt a vezetőségnél. IX. Az Egyesület elnöke (1) Összehívja a vezetőség üléseit, helyének, idejének tervezett napirendjének pontos megjelölésével. (2) Ellátja az Egyesület képviseletét. (3) Felelős az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működéséért. (4) Tartja a kapcsolatot az Egyesület, valamint más társadalmi, állami és gazdálkodó szervezetek között. (5) Jogosult az Egyesület nevében nyilatkozatot tenni. (6) Vezeti a közgyűlés és a vezetőség üléseit, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség beszámolóit, javaslatait. (7) Gyakorolja az utalványozói jogkört. (8) Képviseleti jogát írásban az Egyesület bármely tagjára (pártoló tag kivételével) átruházhatja. (9) Az elnök feladata a házipénztár havi pénztárjelentésének ellenőrzése X. Az Egyesület elnökhelyettese (1)Az elnökhelyettest a vezetőség tagjai sorából titkos szavazással választja. (2)Az elnök akadályoztatása esetén ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza.

6 XI. Az Egyesület gazdálkodása (1) Az Egyesület vagyoni, pénzügyi forrásait - tagdíjak, - a pártoló tagok által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök, - egyéb vagyoni hozzájárulások, - költségvetési támogatások, - pályázati díjak, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek, - egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek, - az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevételek, - vállalkozási tevékenységből eredő bevételek alkotják. (2) A tisztségviselők tevékenységüket munkaviszonyon kívül végzik, de a közgyűlés számukra tiszteletdíjat állapíthat meg, és a munkájuk közben felmerült indokolt költségeiket felszámíthatják. (3) Az Egyesület munkája során szakértőket fogadhat, akiknek tiszteletdíjat fizethet. (4) Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok rendelkezései szerint éves költségvetés alapján gazdálkodik. (5) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. (6) Az adományok felhasználása kizárólag az adományozó szándéka szerint történhet. Ilyen nyilatkozat hiányában a vezetőség határoz. (7) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. (8) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen alapszabályban foglalt cél szerinti tevékenységre fordítja. XII. Záró rendelkezések (1) Az Egyesület megszűnik, ha: - feloszlatását a közgyűlés kimondja, - a bíróság feloszlatja, - az Egyesület létszáma a törvényben előírt minimum alá csökken, - működését nem fejti ki, és ezt a bíróság megállapítja. (2) Ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését megállapítják a közgyűlés által kimondott feloszlatás kivételével vagyonát a Magyar Waldorf Szövetség Egyesület (székhelye: 2083 Solymár, József Attila u. 41.) támogatására kell fordítani. Ha az Egyesület feloszlatását a közgyűlés mondja ki, a vagyon felosztásáról a tagság dönt. (3) A vezetőség gondoskodik a tagok személyi adatai birtokában a személyiségi jogok védelméről. (4) Az Egyesület azt követően, hogy éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, belső felügyelő szervet hoz létre. (5) Az Egyesület szolgáltatásaiból a tagság körén kívül állók is részesülhetnek. (6) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (7) Az Egyesület alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az egyesületekre és közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok az irányadók. (8) Az Egyesület az alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

7 Ezt az alapszabályt az Egyesület június 19-én, az alakuló közgyűlésen fogadta el, valamint az július 28-i és április 29-i, május 25-i és a február 15-i, a szeptember 25-i, a május 25-i, a május 11-i, illetve a május 24-i közgyűlésen módosította. Fabulya Edit az egyesület elnöke

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület (továbbiakban Egyesület) jogi személyiséggel rendelkező egyesületként végzi tevékenységét.

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET KIJAVÍTOTT ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Az egyesület neve: Pestkörnyéki Kárpát Egyesület

A PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET KIJAVÍTOTT ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Az egyesület neve: Pestkörnyéki Kárpát Egyesület I. Általános rendelkezések A PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET KIJAVÍTOTT ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZET 1. Az egyesület neve: Pestkörnyéki Kárpát Egyesület = rövidítve: PKE működési területe: Pest megye

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: 2005. június 16. Zirc Kiegészítve: 2005. november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél 2007. augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben