II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: OKÉV nyilvántartási szám: Tel.: (+361) , FAX: (+361) vagy Honlap: vagy Intézményi Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola Kiadás száma: 3. Hatályba lépés dátuma: szeptember 1. Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Tervezett felülvizsgálat időpontja: május 1

2 I. MINŐSÉGPOLITIKA... 4 INTÉZMÉNYÜNKRŐL... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT... 6 JÖVŐKÉP... 7 STRATÉGIAI CÉLOK... 8 II. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA Fogalomértelmezés: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A fejezet célja: Fogalom meghatározások: Feladatok: Stratégiai tervezés Éves tervezés A vezetői ellenőrzés A munkatársak értékelése A vezetők munkájának értékelése A pedagógusok munkájának értékelése Egyéb munkatársak értékelése Kommunikáció Az intézmény működésének értékelése Teljes körű intézményi önértékelés A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA A fejezet célja Fogalom meghatározások: Feladatok: A partnerek igényeinek és elégedettségének / elégedetlenségének mérése Napi kommunikáció a partnerekkel Irányított kommunikáció a partnerekkel Az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése OKTATÁS-NEVELÉS A fejezet célja: Fogalom meghatározások: Feladatok: Program, tantárgy és tananyag fejlesztése A tanulás támogatása

3 5.3. A pedagógusok / dolgozók együttműködése Tankönyvkiválasztás, tankönyvellátás rendje A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása Tanterven kívüli programok, foglalkozások Versenyek szervezése és versenyeken való részvétel Érettségi vizsgák folyamata Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembevétele BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY A fejezet célja: Fogalom meghatározások: Feladatok: Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Ifjúságvédelem szemléletformálás és problémakezelés EGYÉB TERÜLETEK A fejezet célja Fogalom meghatározások: Feladatok: EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Kiválasztási rend működtetése Munkatársak betanulása Továbbképzési rendszer Ösztönző rendszer működtetése Választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozása..20 EGYÉB ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA Pályázás és projektek megvalósítása AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE Dokumentumkezelés III. AZ IMIP BEVEZETÉSE, MŰKÖDTETÉSE IV. MELLÉKLETEK Legitimációs dokumentumok

4 I. MINŐSÉGPOLITIKA INTÉZMÉNYÜNKRŐL Intézményünk, a Budapest Főváros Közgyűlése által alapított II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola székhelyén (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) végzi tevékenységét. Az iskola története évszámokban: 1916/17 Székesfővárosi Községi VII., Felső Kereskedelmi Iskola 1919/20 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi Felsőkereskedelmi Iskola 1920/23 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi Négy Évfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi iskola 1926/27 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Fiú Felsőkereskedelmi Iskola 1927/28 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Négy Évfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi Iskola 1933/34 Budapest Székesfővárosi VII., Wesselényi utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Községi Felsőkereskedelmi Iskola 1938/39 Budapest Székesfőváros VII., Wesselényi utcai II. Rákóczi Ferenc Községi Felsőkereskedelmi Iskola 1940/41 Budapest Székesfőváros VII., Wesselényi utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Kereskedelmi Középiskola 1948/49 Budapest Székesfővárosi VII., Községi II. Rákóczi Ferenc Kereskedelmi Fiú Középiskola 1949/50 Állami II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Gimnázium 1950/51 Állami II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Középiskola 1952/53 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Technikum Ipari tagozat 1962/63 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Technikum és Szakközépiskola 1967/68 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1995/96 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 1998/99 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola 2004/05 4

5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A a főváros által fenntartott közoktatási intézmény, melynek legfőbb feladata az általános műveltséget megalapozó érettségi vizsgára való felkészítés, valamint a felnőttképzés, a felsőfokú szakképzés illetve a felnőttoktatás. Iskolánk 1916 óta működik, mint érettségit és szakképzést adó intézmény, amely az ifjúsági és felnőttoktatásban, a felnőttképzésben, tanárképzésben és a tanártovábbképzésben egyaránt fontos feladatokat lát el. Meg kívánunk felelni hagyományainknak is, ugyanakkor a folyamatos változás szellemében az új értékeket megjelenítő nevelő-oktató és szakképző munkát kívánunk folytatni. Versenyképes tudást nyújtunk, amellyel tanulóink ki tudnak lépni adott munkaterületre, illetve a felsőfokú képzésbe. A középiskolai nevelést úgy értelmezzük, mint amely lehetővé teszi tanulóink számára az élethosszig tartó tanulást, a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelést. Ennek részeként hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztésre, a sikeres munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztésére, és a változásokhoz való alkalmazkodás képességének kialakítására. Valamennyi képzési szakaszban esélyegyenlőséget biztosítunk tanulóink számára, és fejlesztjük a hátrányos helyzetben lévőket. A felnőttoktatás és felnőttképzés területén a felnőttkori tanulás sajátosságait figyelembe véve alakítjuk ki sajátos eszközeinket. A pedagógusképzésben és továbbképzésben mind szakmai, mind módszertani vonatkozásban együttműködünk egy felelősségteljes, hivatástudattal rendelkező pedagógusnemzedék kialakítása érdekében. Valljuk, hogy a tanuló érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség, ezért érdeklődési körének megfelelően, az önmegvalósítását elősegítendő, alternatívákat ajánlunk számára. Elutasítjuk az iskola szellemétől idegen fegyelmező pedagógiát. Elhatároljuk magunkat mindenféle diszkriminációtól. Az intézmény minden vezetője és valamennyi dolgozója elkötelezett ezen értékek betartására. 5

6 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT A elkötelezi magát amellett, hogy minden tevékenységében a partnerigények teljes kielégítését tűzi ki célul. Az oktatási intézmény oly módon kíván megfelelni a képzéseket választó szülő és tanuló elvárásainak, hogy közben eleget tesz a fenntartói és a munkaerő-piaci kívánalmaknak, valamint a törvényi kötelezettségeinek. Az intézmény vezetése tudatosítja munkatársaiban a vonatkozó jogszabályok és szakmai elvárások fontosságát, valamint a pedagógiai programban meghatározott nevelésfilozófiának való megfelelés kitüntetett szerepét. Messzemenően támogatja a munkatársak képzését, önképzését, az innovációs folyamatokat, vizsgálja a dolgozók elégedettségét, illetve elismeri a hatékony és eredményes munkavégzést. Az iskola vezetése elkötelezi magát amellett, hogy a szakképzés fejlesztése érdekében a szervezeti és tartalmi finomításokat, törekvéseket összehangolja a partnerekkel. Az intézmény - mint gyakorlóiskola - elkötelezi magát a tanárképzésben való együttműködés, valamint a főváros szakképző bázisiskolájaként a tanártovábbképzés mellett. A vezetés lehetővé tesz, hogy az új munkatársak a betanulás időszakában szervezett támogatásban részesüljenek. Az iskolavezetés tudatosítja a szervezeten belül a partneri visszajelzésekkel kapcsolatos teendőket, illetve elvárja munkatársaitól, hogy a visszajelzéseknek megfelelően javítsák saját munkájukat. A partneri elvárásoknak való megfelelés tökéletesítése érdekében minőségirányítási rendszert épít ki és működtet, illetve meghatározott időszakokra vonatkozó minőségcélokat állapít meg. Az intézmény a feladat természetétől függően bevonja az alkalmazottakat a célok meghatározásába, a döntések előkészítésébe. Az intézmény a minőségi követelményeknek való megfelelés érdekében önértékelésen alapuló munkatársi értékelési rendszert, illetve ösztönzési struktúrát működtet. A vezetés felhatalmazza a munkatársakat, munkaközösségeket, hogy saját munkájukat értékeljék, és amennyiben szükséges, javítsák is. Az iskola a szolgáltatás minősége érdekében minden dolgozójára kiterjeszti a személyes felelősség elvét. Kidolgozza és alkalmazza a szükséges nyomon követési, szabályozási és dokumentációs rendszert. 6

7 JÖVŐKÉP Olyan intézménnyé szeretnénk válni, amely képes a folyamatos megújulásra, rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, szem előtt tartja az európai normákat. Általános és széleskörű szakmai alapműveltséget biztosít minden tanuló számára. Az egyetemes emberi és nemzeti értékeket fontosnak tartó személyiség alakítására törekszik. Az iskola a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő felkészültségű szakembereket képez. Biztosítja tanulóinak az esélyegyenlőséget, emellett tudásuk és személyiségük egyéni fejlődését is figyelembe veszi. Meghatározónak tekintjük a szakmai felkészültséget és az igényes munkavégzést. A rendelkezésre álló eszközöket megismerjük, és aktívabban alkalmazzuk a munkánk során. Nem mi alkalmazkodunk az infrastruktúra fejlődéséhez, hanem éppen fordítva: a szemléletbeli változásunk eredménye a háttérágazat modernizációja. Létrehozzuk és működtetjük a virtuális iskolát. Gondot fordítunk a partneri kapcsolatok kialakítására, illetve a már meglévők ápolására. Testvériskolai kapcsolatokat építünk ki, hogy a tanulók anyanyelvi környezetben gyakorolhassák az idegen nyelveket. Fokozottan figyelünk a hatékony - intézményen belüli és a partnereink felé irányuló - kommunikációra. Figyelünk, hogy az információáramlás minden szinten folyamatos, pontos és zavartalan legyen. A life-long-learning, azaz az élethosszig tartó tanulás egyre nagyobb hangsúlyt kap a felnőttek folyamatos tovább- és átképzésében. Ennek megvalósítása érdekében biztosítjuk a felnőttképzés, a felsőfokú szakképzés illetve a felnőttoktatás, (levelező tagozat, távoktatás) működését. Folyamatosan nyomon követjük a végzett diákok továbbtanulását és érvényesülésüket a munkaerőpiacon. Tanulóink számára tartalmas tanórán kívüli programokat biztosítunk a szabadidő szervező pedagógus irányításával. Törekszünk arra, hogy tanulóinkat megtanítsuk a csoportos, hatékony együttműködésre, közös gondolkodásra és tevékenységre. Ügyelünk az esztétikus, rendezett munkakörnyezetre, és környezettudatosságra neveljük a tanulókat is. Törekszünk az egészséges életmód megvalósítására. 7

8 STRATÉGIAI CÉLOK Az intézmény stratégiai céljait a fenntartói elvárások és az intézmény saját működését figyelembe véve határoztuk meg. Megfogalmaztuk a célokhoz kapcsolódó minőségcélokat és megterveztük a megvalósítás ütemét. STRATÉGIAI CÉL A felsőoktatási intézményekkel (főiskolák, egyetemek) szorosabb kapcsolat kialakítása - tanárképzés - tanártovábbképzés (FPI) Tanulás támogatási rendszer működtetése - az oktatási szintek közti átjárás biztosítása, lemorzsolódás csökkentése - a tanulók fejlesztése - felzárkóztatása Felnőttoktatás kiterjesztése Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör megtartása Tantestületi csapatépítés STRATÉGIAI ÉS MINŐSÉGCÉLOK MEGFELELTETÉSE A STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGCÉLOK Évente 15 fő tanárjelölt fogadása. Törekedjünk arra, hogy mindig legyen túljelentkezés! Elégedettség-mérési kérdőív A nálunk gyakorló végzett tanárjelöltek hány százaléka marad a pályán? Évente minimum 1 alkalommal minimum 10 órás továbbképzést szervezünk Tanulólétszám szinten tartása: a bukások, kimaradások aránya a közoktatási szakaszban legfeljebb 5% legyen Marketingtevékenység javítása; Nemzetközi vizsgáztatási jogok megtartása (ECDL, EBDL) 100%-os szakos ellátottság megtartása; A két tanítási nyelvű osztályokban idegen nyelven tanító tanárok nyelvi továbbképzése; Évente minimum 10 órás belső továbbképzés szervezése, melyen a testület legalább 85%-a részt vesz. A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA (TANÉV-FÉLÉVTŐL TANÉV FÉLÉVIG) 2004/2005-ös től 2004/2005-ös től belépő osztályokra 2009/2010-es től 2005/2006-os től 8

9 Idegen nyelvi oktatás szintjének emelése Lehetőség szerint 2006/2007-es től legyen anyanyelvi lektor kommunikációs illetve a célnyelvi civilizációs órákra; Az érettségiig a tanulók minimum 10%-a szerezzen legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát. Informatikai oktatás szintjének emelése Az érettségiig a tanulók 2006/2007 től 90%-a ECDL nemzetközi számítógépes jogosítványt szerezzen Tanulóink ösztönzése az emelt szintű érettségire A szaktanár és az 2004/2005-ös től osztályfőnök évente legalább kétszer tartson erről órát, folyamatosan adjon tájékoztatást Egészséges életmódra nevelés Évente 2 sportnap /2005-ös től kirándulás Elektronikus adatkezelés bevezetése Elektronikus napló Próba a 2008/2009-es ben; 2009/2010-es től minden osztály Belső standard mérőrendszer alkalmazása Standard módon 2004/2005-ös től történő osztályzás (PP és a folyamatszabályozás szerint) A partnerek igényeinek megismerése, folyamatos A pedagógus értékelés 2008/2009-es től információcsere alapján Tankönyvek, taneszközök kiválasztása, használata Folyamatszabályozás 2005/2006-os től alapján Kompetencia fejlesztés Pedagógusok 60%-a 2006/2007-es től használja mindennapos tevékenysége során a kompetencia-alapú oktatás tanterveit, eszközeit és az elektronikus eszközöket Saját bevételek arányának szinten tartása Évi plusz 10%-kos 2004/2005-ös től Egységes gazdasági és szakmai információs rendszer működtetése bevétel Folyamatszabályozás elkészítése 2008/2009-es 9

10 II. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI 1.1 A minőségirányítás helye az intézmény struktúrájában A Intézményi Minőségirányítási Programjának működtetéséért az intézményvezető és a minőségirányítási vezető a felelős. Az iskola minőségirányítási munkaközösséget működtet az intézményben folyó minőségfejlesztési és minőségirányítási feladatok összehangolására és felügyeletére. Ez a munkaközösség figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését, és szervezi a minőségirányítási folyamat egyes feladatainak végrehajtását. A minőségirányítási munkaközösség vezetője az intézmény vezetője által felkért minőségirányítási vezető, aki teljes jogú tagként részt vesz az Iskolabizottság ülésein és a Vezetői értekezleteken. A minőségirányítási munkaközösség nem állandó összetételű, évente új tagok csatlakozhatnak, vagy léphetnek ki az elvégzendő feladatok függvényében. Emellett munkáját alkalmanként felelősök és teamek segítik, akik adott folyamatokat működtetnek, koordinálnak, fejlesztéseket irányítanak, és beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek a minőségirányítási munkaközösség vezetőjének, az alkalmazottaknak, a tantestületnek, illetve a vezetőségnek. 1.2 A minőségirányítás szervezeti kereteinek meghatározása A minőségirányítási vezető és a munkaközösség tagjai feladatukat az intézmény vezetőjének felkérésére végzik. A felelősök és a teamek tagjai külön megbízás alapján dolgoznak. A minőségirányítási rendszerben részt vevő munkatársak feladatait a munkaköri leírásuk illetve a megbízásuk tartalmazza. A minőségirányítási vezető a szakmai munkaközösségek vezetőire vonatkozó órakedvezményt és minőségi bérpótlékot kap. A megbízott munkatársak megbízási szerződéssel munkadíjat és a feladat teljesüléséhez szükséges tárgyi feltételeket kapnak. A minőségirányítási munkaközösség saját éves munkatervet készít, amelyben meghatározza az adott év fő feladatait az intézményi éves terv és az IMIP alapján. A munkaterv tartalmazza folyamatok és szabályozások kidolgozását, működtetését és ellenőrzését; a folyamatok eredményességének, hatékonyságának mérését, értékelését; a fejlesztési és korrekciós javaslatok megfogalmazását. Az intézményvezető folyamatosan, de minimum évente értékeli a minőségirányítási munkaközösség és a teamek munkáját. Megvitatják a javaslatokat, amelyeket jóváhagyásra a megfelelő szint (3 szint: munkatársi értekezlet, tantestület, illetve intézményvezetés) elé terjesztenek. 10

11 1.3 A minőségirányítás dokumentációs rendszere és működtetése A minőségirányítás dokumentációs rendszerének legfelső szintjét az alapdokumentumok képezik: IMIP, Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend. Ezeket a fenntartó hagyja jóvá. A többi szint dokumentumai fenntartói jóváhagyás nélkül, folyamatosan fejleszthető belső szabályozók: eljárási utasítások, folyamatleírások, szabályzatok, bizonylatok, feljegyzések. Az intézmény vezetősége kiépíti és működteti a minőségirányítás dokumentációs rendszerét, és valamennyi munkatárssal megismerteti a minőségirányítási program által meghatározott folyamatok eljárásrendjét. A jogszabályoknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni, illetve szükség szerint el kell készíteni a működést szabályozó dokumentumokat. 1.4 A munkatársak minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztése Az intézmény vezetősége a munkatársak minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztésére a minőségtárgyú belső és külső képzéseken való részvételt támogatja, és a munkatársakkal új minőségfejlesztési, minőségirányítási, csapatépítési módszereket próbál ki, ismertet meg. 11

12 2. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA A fejezet célja: Miután az intézmény vezetősége megalkotta a küldetésnyilatkozatot és a minőségpolitikát, meg kell határozni a stratégiai fejlesztési irányokat. Az intézményi folyamatok és a partnerek azonosítása segít abban, hogy a vezetőség megfogalmazza, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani a kitűzött célok eléréséhez. Fogalomértelmezés: Kulcsfolyamatok alatt az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer és az intézmény alapítási céljának közvetlen megvalósítását segítő folyamatokat értjük. A kulcsfolyamatokat az intézményi működés meghatározott részterületein azonosítottuk, és az alábbiakban soroljuk fel a minőségcélokkal, a teljesítménykritériumokkal, az eredményelvárásokkal, és a folyamat szabályozási helyének megjelölésével. 3. A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A fejezet célja: A vezetői terület tevékenységeinek, kulcsfolyamatainak meghatározása. Fogalom meghatározások: Intézményvezetés: E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezető, helyettesei, valamint a minőségirányítási vezető. Ellenőrzés: Ellenőrzésnek tekinthető minden olyan eljárás, amely során előre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés - nem megfelelés. Értékelés: Az értékelés az az eljárás, amely előre meghatározott szempontok szerint számszerűsíthető, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát - fejlesztési irányokat meghatározva. 12

13 Feladatok: 3.1 Stratégiai tervezés A tervezési folyamat nagyobb (5 év, vagy annál hosszabb) távon történő alapelvek szintjén történő szabályozása. A stratégiai tervezés célja, hogy az intézményvezetés hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat. 3.2 Éves tervezés Az intézmény vezetősége a stratégiai célok figyelembe vételével éves munkatervet dolgoz ki, amelyben fejlesztési feladatokat és mérhető minőségi célokat fogalmaz meg. 3.3 A vezetői ellenőrzés A vezetés ellenőrzési rendszert vezet be és működtet az intézmény kulcsfolyamatait érintő területeken. Az ellenőrzés alapelvei: normativitás, rendszeresség és dokumentáltság. A vezetőség az ellenőrzés rendszerét működtetve javító illetve megelőző intézkedéseket hoz. 3.4 A munkatársak értékelése Az intézményvezetés önértékelésen alapuló belső értékelési rendszert dolgoz ki és működtet A vezetők munkájának értékelése A vezetői feladatokat ellátók teljesítmény-értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét szabályozza az iskolavezetés. Cél: fejlesztés, amely feltárja a problémákat, emeli a szakmai és igazgatási szintet, és segíti a reális vezetői döntéseket. Értékelési ciklus: 5 év alatt legalább egyszer. Módszer: információgyűjtés a jóváhagyott értékelő lapon, majd a megfelelő szinten (intézményvezetővel vagy a vezetőség többi tagjával) szóbeli megbeszélés, egyeztetés, fejlesztő javaslatok megbeszélése. Ha a teljes tantestület értékelt, akkor az összesített eredményekről és az intézményvezető fejlesztési javaslatairól tájékoztatást kapnak A pedagógusok munkájának értékelése A vezetőség a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét szabályozza. Cél: fejlesztés, amely emeli az oktatás-nevelés színvonalát, feltárja a problémákat, méltányolja az elért egyéni teljesítményeket és kimutatható pozitív változásokat, segíti a szakmai fejlődést, és a reális vezetői döntések meghozatalát a pedagógusokat érintő kérdésekben. Értékelési ciklus: 2 év Módszer: információgyűjtés a tantestület által is jóváhagyott óralátogatási és értékelő, illetve önértékelő lapokon, tanulói és szülői kérdőíveken, valamint értékelő beszélgetések. A teljesítményértékelés eredményeképpen minősítést kap a közalkalmazott. Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely jogkövetkezmény - ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is - alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni. 13

14 3.4.3 Egyéb munkatársak értékelése Később határozzuk meg. 3.5 Kommunikáció A vezetés kidolgozza és működteti a belső kommunikációáramlást. Ennek minden szintjét ellenőrzi és értékeli. 3.6 Az intézmény működésének értékelése A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, mérések, visszajelzések alapján. Alapja: - az éves munkaterv teljesítése - a vezetői ellenőrzések eredményei - időszakos mérések eredményei - megváltozott belső és külső eredmények számbavétele - partneri visszajelzések (partneri igény- és elégedettségmérés eredményeinek figyelembevétele) - az országos mérés és értékelés eredménye - az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése Teljes körű intézményi önértékelés Cél: az intézmény teljes körű működésének, eredményeinek, fejlődésének vizsgálata és folyamatos javítása Módszer: minőségi modell adaptálása, a saját intézményünkre való átdolgozása Alapelvek: - jog- és szakszerűség - az intézményi alapdokumentumokkal való összhang - az intézmény egészére alkalmazható, átfogó értékelés - objektív, konkrét folyamatokat, eredményeket vizsgál és értékel - a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolat elvárások és javaslatok figyelembe vétele, beépítése Periódus: lehetőség szerint egy vezetői ciklus alatt kétszer, de minimum 4 évente MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS KULCSFOLYAMAT A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A munkatársak teljesítményének növekedése A munkatársak teljesítményének növekedése Stratégiai tervezés Elkészült folyamatszabályozás Stratégiai tervezés Éves tervezés Elkészült folyamatszabályozás Éves tervezés A vezetői ellenőrzés Folyamatszabályozás Vezetői ellenőrzés; Belső ellenőrzés, SZMSZ, Munkaköri leírás A vezetők munkájának értékelése Folyamatszabályozás - A célokban megfogalmazottak 14

15 alapján értékelőlap és eljárásrend kidolgozása A munkatársak teljesítményének növekedése Az intézményi kommunikáció javulása Az intézmény teljesítményének növekedése Az intézmény teljesítményének növekedése A pedagógusok munkájának értékelése Folyamatszabályozás - A célokban megfogalmazottak alapján értékelőlapok, kérdőív és eljárásrend kidolgozása Kommunikáció Folyamatszabályozás - Munkaköri leírás Az intézmény működésének értékelése Teljes körű intézményi önértékelés Folyamatszabályozás Intézményi szabályozás; Indikátorrendszer kidolgozása Folyamatszabályozás Intézményi szabályozás; Indikátorrendszer és eljárásrend kidolgozása 4. A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA A fejezet célja: A partnerekkel történő kapcsolattartás kulcsfolyamatainak feltárása annak érdekében, hogy az intézmény működése egyre jobban közelítsen és feleljen meg az igényeknek. Fogalom meghatározások: Partner: Az intézmény partnerei ebben a dokumentumban azok a csoportok vagy intézmények, amelyek elvárásai és véleménye jelentősen befolyásolják az intézmény munkáját. Feladatok: 4.1 A partnerek igényeinek és elégedettségének / elégedetlenségének mérése Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és elégedettségének / elégedetlenségének mérése. Ennek érdekében meghatározza a felmérések rendjét. Az így nyert adatokat elemzi, és megfelelően beépíti működésébe a feltárt eredményeket. 4.2 Napi kommunikáció a partnerekkel Az intézmény szabályozza a partnerekkel történő kommunikációját. Meghatározza az informálandók körét és az információáramlás folyamatát a Pedagógiai Programban lefektetett alapelvek szerint. Szabályozza a panaszkezelés rendjét. 15

16 4.3 Irányított kommunikáció a partnerekkel Az intézmény szabályozza a marketing és PR tevékenységének rendjét. 4.4 Az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése Az IMIP-ben rögzített folyamatok és az intézmény valódi működésének összevetése a folyamatos javítás érdekében. A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtását, az országos mérés és értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az eredményeket és a megfogalmazott intézkedési tervet az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk. MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A partneri igények fokozottabb figyelembevétele KULCSFOLYAMAT Napi kommunikáció a partnerekkel Az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Pedagógiai program Elkészült folyamatszabályozás Problémakezelés; Panaszkezelés Kidolgozandó eljárásrend: Dokumentumelemzés, beszámolók alapján értékelés a záró értekezleten, a szülői szervezet jelenlétében 5. OKTATÁS-NEVELÉS A fejezet célja: Meghatározni azokat a folyamatokat és szabályozások módját, amelyek a nevelőoktató munka sikeressége, céljai elérése, megvalósítása érdekében kulcsfontosságúak. Fogalom meghatározások: Módszertani eszköztár: Az intézmény nevelési programjának cél- és feladatrendszeréhez igazodó, a pedagógusok gyakorlati munkáját segítő elméleti vagy gyakorlati útmutatók, eszközök összessége, mely az intézményi szakmai kommunikáció során alakul, bővül. 16

17 Önálló ismeretszerzés: A tanuló tanórán és tanórán kívüli olyan, közvetlenül nem pedagógus által irányított ismeretszerzése, amely az intézmény nevelési-oktatási programjával összhangban van. Feladatok: 5.1 Program-, tantárgy- és tananyagfejlesztés módszertani eszköztár Az intézmény feladata meghatározni a partneri elvárásokat és a piacot figyelembe véve a pedagógiai programot, ennek ellenőrzését, a módosítási eljárást valamint annak időpontját. A tantestület ajánlása alapján az intézmény meghatározza és összegyűjti az oktató nevelő munkához szükséges módszertani anyagokat és kidolgozza azok fejlesztésének és használatának rendjét. 5.2 A tanulás támogatása A tantestület meghatározza és összegyűjti azokat a tanulásszervezési és nevelési módszereket és eljárásokat, amelyeket használ. Kidolgozza azokat az eszközöket, amelyekkel megismerhető a tanulók ismeretszerzésének módja. A vizsgálat alapján kialakítja a tanulók tanulását támogató technikákat, és szabályozza a tanulók egyéni útjának végigkövetéséhez kapcsolódó intézményi elvárásokat. 5.3 A pedagógusok / dolgozók együttműködése A tantestület meghatározza a munkaközösségek illetve az egy osztályban tanítók szakmai és szaktárgyi együttműködésének fórumait, a találkozások gyakoriságát, a dokumentálás formáját és az együttműködés eredményeinek értékelési rendszerét. 5.4 Tankönyvkiválasztás, tankönyvellátás rendje A vezetőség létrehozza a jogszabályokat figyelembe véve a tankönyvkiválasztás, tankönyvbeszerzés és tankönyvhasználat folyamatának szabályozását. 5.5 A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása Az intézmény a Pedagógiai Program elvei szerint létrehozza belső standard mérési rendszerét. Kidolgozza ennek működését, ellenőrzési és módosítási rendjét. 5.6 Tanterven kívüli programok, foglalkozások, önálló ismeretszerzés A tantestület ajánlása alapján az intézmény összegyűjti és meghatározza a tanterven kívüli programok, foglalkozások rendszerét. Éves tervet készít, és kidolgozza a megszervezés és lebonyolítás folyamatait. 5.7 Versenyek szervezése és versenyeken való részvétel Az intézmény azonosítja a versenyek szervezésének folyamatát, kidolgozza ennek egységes rendjét. Meghatározza a tanulók versenyekre való felkészítésének módszereit, és az azokon elért eredmények alapján történő jutalmazási rendszert. 17

18 5.8 Érettségi vizsgák folyamata Az iskola - a törvényben megszabottak szerint - meghatározza az érettségi vizsgák szervezésének és lebonyolításának rendjét. 5.9 Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembevétele Cél: megismerjük diákjaink felkészültségét a képzésük adott szakaszában, és reális képet kapjunk oktató munkánk eredményességéről; ha szükséges, intézkedési terv kidolgozása Módszer: kompetenciamérés, összehasonlító elemzés MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS Tanulás támogatási rendszer működtetése; Tanulóink ösztönzése az emelt szintű érettségire Tanulás támogatási rendszer működtetése Tanulás támogatási rendszer működtetése KULCSFOLYAMAT A tanulás támogatása Versenyek szervezése és versenyeken való részvétel Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembevétele A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Elkészült folyamatszabályozás Tanulók nyomon követése Folyamatszabályozás Folyamatszabályozás 6. BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY A fejezet célja: Meghatározni azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek az intézmény biztonságos működtetése érdekében kulcsfontosságúak. Fogalom meghatározások: Biztonságos intézmény: Olyan intézményi környezet, amelyben biztosított a tanulók, dolgozók fizikai és lelki védelme. Prevenció: Olyan tevékenység, amelynek eredményeként az intézmény megelőzi a testi - lelki veszélyek kialakulását. Feladatok: 18

19 6.1 Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Az intézmény felméri azokat a veszélyeket, amelyek a tanulók és a dolgozók fizikai biztonságát érintik. A veszélyek megelőzésére meghatározott szabályozókat dolgoz ki és működtet. A szükséges intézkedések érdekében az intézmény együttműködik az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel. 6.2 Ifjúságvédelem szemléletformálás, prevenció és problémakezelés Az intézmény meghatározza, hogy a társadalom egészséges működése érdekében milyen szemléletformáló illetve prevenciós programokra van helyi illetve társadalmi igény. Vállalásait szakmai programjában is rögzíti. A megvalósítás során szükség szerint együttműködik a szakmai szervezetekkel. MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS Biztonságos intézmény kialakítása KULCSFOLYAMAT Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Tűz- és munkavédelmi leírás Teremrendek Munkakörülmények intézményi szabályozása 7. EGYÉB TERÜLETEK A fejezet célja: Azokat a kulcsfolyamatokat kell meghatározni, amelyek az intézmény működését segítik elő mind az emberi, mind a gazdasági erőforrások oldaláról. Fogalom meghatározások: Dokumentumkezelés: Olyan tevékenység, amelyben a folyamatok nyomon követéséhez szükséges dokumentáció alapnyomtatványait, illetve a kitöltött papírokat kezeli az intézmény. Feladatok: EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 7.1 Kiválasztási rend működtetése Az intézmény a jogszabályok figyelembevételével meghatározza a pedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak kiválasztásának szempontjait, és a kiválasztás folyamatát. 19

20 7.2 Munkatársak betanulása Az intézmény minden alkalmazott számára kötelező betanulási rendet működtet, amely biztosítja az intézményi hagyományok és a közösen elfogadott és képviselt értékek, valamint a biztonságos munkavégzés szabályainak és feltételeinek megismerését. 7.3 Továbbképzési rendszer Az intézmény kialakítja a munkatársak továbbképzési rendjét. E rendszeren belül figyelembe veszi a szabályozásokat, épít a pedagógus-továbbképzési rendszer lehetőségeire, valamint a belső továbbképzési lehetőségeket is messzemenően kihasználja. 7.4 Ösztönző rendszer működtetése Az intézmény kialakítja és működteti a munkatársak ösztönzésére szolgáló rendszerét: a jogszabályokra és az intézmény alapelveire épülő anyagi és erkölcsi elismerés rendjének szabályozását Választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozása A vezetőség kialakítja a javadalmazási rendszert, szabályozza a választhatóság feltételeit és ismerteti a dolgozókkal a feltételeket. EGYÉB ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA 7.5 Pályázás és projektek megvalósítása Az intézmény kialakítja és szabályozza a pályázatok figyelését, a kiválasztást, a pályázatírás folyamatát; valamint a pályázatok és projektek végrehajtásának folyamatát és ellenőrzését. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 7.6 Dokumentumkezelés Az intézmény megfelelő mélységben dokumentált formában szabályozza folyamatait, amelyhez kialakítja és működteti a megfelelő dokumentációs rendet, meghatározza a dokumentumok és bizonylatok megőrzésének időtartamát, tárolását, hozzáférhetőségét és selejtezésének rendjét. MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A pedagógusok igényeinek fokozottabb figyelembevétele KULCSFOLYAMAT Kiválasztási rend működtetése Munkatársak betanulása A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Folyamatszabályozás Elkészült folyamatszabályozás 20

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Az Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1/18. oldal 2009.09.01 TARTALOMJEGYZÉK I. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI POLITIKA TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA 2.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINŐSÉGIRNYÍTSI PROGRAM I. Közös rendelkezések Oladi ltalános Művelődési Központ 9700 Szombathely Simon István u. 2-6. 2007. TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 Az IMIP értelmezése, helye a dokumentumok

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben