A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2013."

Átírás

1 1 A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja Készítette: Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető

2 2 Tartalom Bevezetés 1. Helyzetelemzés 2. Tanulássegítés 3. Gondoskodás 4. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 5. Szabadidős tevékenység

3 3 Bevezetés A elmúlt három év alatt a közoktatási intézmények, így a kollégium társadalmi, oktatáspolitikai környezete megváltozott, új követelmények léptek fel, amire az intézményrendszernek válaszolnia kellett. A követelményeket a működés napi szintjére mindenekelőtt a közoktatási törvény és a Nemzeti Alaptanterv közvetíti úgy, hogy megjelennek bennük azok a prioritások is, amelyek a nemzeti nevelés- és oktatáspolitika, valamint az EU a tagországokra kötelező oktatáspolitikai határozataiban megfogalmaz. A kollégiumi alapprogram tartalmának felfrissítését, megújítását is e körülmények indukálják: igazodni kell a jelenkor oktatáspolitikai elvárásaihoz, szellemiségéhez, társadalmi kihívásaihoz. Ebből ki kell emelni az iskolai nevelésben és oktatásban a kompetenciaalapú fejlesztés követelményét. Pedagógiai Programunkat az alapprogramban megfogalmazott alapelvekkel, nevelési célokkal, feladatokkal kapcsolatos új elvárások szerint alakítottuk ki, illetve korrigáltuk. Az alábbiakban a kollégium új Pedagógiai Programjának összeállításánál az áttekinthetőség és a szövegnek megfeleltethető magvalósítás vezérelt. Új alapokra kell helyezni a kollégiumi tevékenységrendszert, megtisztítva a felesleges sallangoktól. A program korrekciójához az alábbi jogszabályokat és dokumentumokat használtuk fel, illetve vettük figyelembe: a. 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról b. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről c. 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról d. 2/2005. (III.1) OM rendelet: a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása, irányelve kiadásáról

4 4 Egyéb dokumentumok: - régi PP - IMIP - Intézményvezetői pályázat NAT (Az iskolai nevelés-oktatás közös értékei, alapvető céljai, kulcskompetenciák fejlesztése, kiemelt fejlesztési feladatok) - VMK Esélyegyenlőségi intézkedési terv - Az utóbbi három évben elvégzett minőségfejlesztési felmérések, belső mérések, megfigyelések eredményei (önértékelés, partneri elégedettség-és elvárás vizsgálatok) eredményeit, főként a diákok, a szülők, az iskolák, s a munkatársak elvárásait. - Ugyanerre az időszakra a félévi, valamint év végi kollégiumi szintű értékelések, vizsgálatok megállapításai, valamint - Éves kollégiumi munkatervek (ütemtervek) A kollégium pedagógiai programja foglalja össze, határozza meg azokat a pedagógiai célokat, feladatokat, tevékenységi formákat, módszereket, eszközöket, amelyek biztosítják a tanulók személyiségének fejlesztését, képességének és tehetségének kibontakoztatását. A programot minden részletében olyan stratégiai dokumentumnak tekintjük, amely évekre előre kijelöli, meghatározza tennivalóinkat a kollégiumban, de elég konkrét ahhoz, hogy a pedagógiai munka éves tervezésénél kiindulópontnak tekinthessük. A pedagógiai program végrehajtása a mindennapos működésben realizálódik: a kollégium éves nevelési (munka) terve e dokumentum lebontásával készül, a pedagógusok pedig ennek, valamint az aktuális tanulói szükségletek és elvárások ismeretében készítik el munkatervüket, foglalkozási terveiket.

5 5 1. Helyzetelemzés Ma a főváros középiskolai kollégiumaiban, így a Váci Mihály Kollégiumban is éves fiatalok laknak. Vagy azért lesz a diák kollégista, mert lakóhelyén és közelében nincs középfokú képzés, vagy speciális képzést választott, amely szintén nincs a közelben, vagy művészeti szakközépiskolába vették fel. A tudományok fejlődésével egyenes arányban nőtt azok száma, akikről a szakértői és rehabilitációs bizottságok, nevelési tanácsadók megállapították a sajátos nevelési igényt, és olyan középiskolát ajánlottak nekik, amely csak a fővárosban van, vagy ott van legközelebb. Ezeknek az intézményeknek nincs saját kollégiumuk, hát olyan externátust javasolnak diákjaiknak, amelynek az alapító okirata tartalmazza, hogy fogadhatnak sajátos nevelési igényű tanulókat. A Váci Mihály Kollégiumban minden évben 50 körül mozog a kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma. Nagyobb számban élnek a fiú oldalon, de a lány oldalon is van egy szinte teljesen látás-, és mozgássérültekből álló csoport, és másik csoportban is akad mindig 1-2 tanuló. A fiú oldali 1. emelet 3 csoportja minden évben belőlük áll össze, ahol a kollégák nagy szakértelemmel, tapasztalattal és türelemmel foglalkoznak velük. Figyelembe veszik sajátos igényeiket és lehetőségeiket mind a tanulássegítés, mind a szabadidős programok vonatkozásában. Minden félévben egy alkalommal közös külső programot szerveznek, ami nem kis dolog, mivel közlekedésük csak külön járművel, vagy taxival lehetséges. Ez az igény és egyben probléma jelenik meg a gondozás területén, amikor orvoshoz kell eljutniuk. Mozgássérült tanulóink elsősorban a Mozgásjavító és a Neumann János Szakközépiskola diákjai, látássérült tanulóink a Hermina úti Vakok és Gyengén látók Iskolájába járnak. Elmondható, hogy jó az intézményközi kapcsolat. Szaporodnak az alapítványi iskolák, amelyek felvállalják a sajátos nevelési igényt, az egyéni, egyénre szabott fejlesztést, vagy valamelyik ismert pszichológiai iskola elvei alapján működnek. Olyanok is vannak, amelyek a leszakadó, vagy éppen még kapaszkodó tanulóknak nyújtanak mentőövet akár második esélyként is. A kép nagyon változatos, mint ahogyan változatos a problémahalmaz is, amely a tanulókat - a hiperaktivitástól a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségen (BTMN) át a diszlexiáig - érinti. Nemrégiben fejeződött be egy kutatás, amelyet Mayer József, az OKFI munkatársa és kollégái fővárosi, 9. évfolyamos tanulók körében végeztek. Megállapították, hogy egyre több a BTMN-es, a hátrányos helyzetű és a halmozottan

6 6 hátrányos helyzetű diák. A vizsgált minta harmada-negyede sajátos nevelési igényű, és évente mintegy tízezer az évismétlők száma. Ezek az értékvesztett társadalomban élő munkanélküli, kiábrándult, felelősséget nem vállaló szülők gyermekeiként, a plázavilág talmi csillogásán, a média együgyű és harsány celeb-ideáljain felnövő útkeresőkúttévesztők, áldva és verve a serdülőkor minden nyűgével. Éppen abban az életszakaszban, amikor a serdülő a bizalom kialakításán dolgozik, amikor a legerősebb benne az autonómia, a közös kezdeményezés és a teljesítmény iránti igény. De említhetek egy szintén közelmúltbeli brit kutatást is, amely azt vizsgálta, hogy az SNI és a magatartási-, beilleszkedési problémák kialakulása korrelál-e a szülők társadalmigazdasági helyzetével. Az derült ki, hogy az igazságos, egyenlő iskoláztatás érdekében vitatható, hogy az SNI, BTMN kulcsproblémaként volna hangsúlyozandó a nevelésügyben, mert olyan más tényezőkkel együtt kell figyelembe venni, mint például a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek. A magatartási problémás tanulók nagyobb számban fordulnak elő az alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportokban. Azokban az iskolákban, ahol több az SNI-s diák, nagyon valószínű, hogy több a hátrányos helyzetű, beilleszkedési zavarral és érzelmi problémákkal küzdő is. Itt ráadásul a szülők is kevésbé hajlandók az együttműködésre. Ezek a tanulók egészen más, újszerű pedagógiai hozzáállást igényelnek. Nálunk egy újabb nagy csoport került a középiskolai kollégiumokba, az OKJ-s képzésben résztvevők egyre szaporodó tábora. Mivel középiskolába járnak, bár már érettségiztek, jogosultak az ellátásra. Az ő számuk valószínűleg még nőni fog az új felsőoktatási törvény életbe lépése után. A negyedik csoport tagjai már ott lehetnek az előzők valamelyikében is, de kollégiumba kerülésük oka kimondva vagy kimondatlanul: hátrányos helyzetük. Hátrányuk adódhat anyagi viszonyaikból is (kilakoltatás, mélyszegénység), veszélyeztetettségükből is. Gyermekjóléti szolgálatok javaslata, kérése nyomán kerülnek a kollégiumba. Indok az ellátatlanság, a súlyos beteg szülők, s ami egyre gyakoribb: a gyereket nevelő nagyszülő tehetetlensége a serdülőkori gondok láttán. Évről évre nő azok száma, akik szüleik válása után kerülnek be, mert nem kellenek sehol, akikkel az őket egyedül nevelő (többnyire anya) szülő nem bír. Vannak fiatalok, akik droghasználat miatt elterelésre járnak, de ezt otthon mégsem tolerálják, ha nincs a gyerek szem előtt, gond sincs vele. Némely esetben csak megfelelő mediálásra lenne szükség, és helyreállhat a rend, hiszen

7 7 a szülő dolga, hogy megfelelő családi légkörben biztosítsa serdülő gyermeke fejlődését. De itt vannak, itt vannak a kollégiumban, és velük is mint a fentebb említett összes fiatallal kell valamit kezdeni, kell valami olyat kezdeni, ami a javukra válhat. Újból megemlítem a törvényt, amely feladatul szabja a tanuló erkölcsi védelmét. Beletartozik ebbe a családi életre nevelés is, amely a kollégiumi nevelés alapprogramjának része, és azt a célt szolgálja, hogy a hibás minta ne hagyományozódjon a családban. Összegezve a kollégiumba kerülés okait: lakóhely távolsága a választott középiskolától (általános középiskola, szakképzés, OKJ, alapítványi képzés stb.) lakóhely távolsága a kijelölt középiskolától (SNI, BTMN, alapítványi iskola stb.) családból való kiemelés a család saját kérésére, családból való kiemelés társadalmi és gazdasági okokból. Azért bocsátkoztam ilyen kissé részletesebb elemzésbe, hogy kiderüljön mik a kiindulási pontjaim, mik azok a feladatok, amikkel a ma kollégiumának dolgoznia kell. Számbavétel nélkül nincs eredményes munka. Mit tehet a kollégium? Már a bevezetőben írtam arról, hogy, óriási lehetőségek vannak a kollégiumok kezében, ha hozzáértő szakembereik vannak. Ám amíg a pedagógusok képzésük során nem tesznek szert olyan ismeretekre, amelyek elengedhetetlenek a mai iskolákban, a ma gyerekeinek nevelésében, szükség van minden közoktatási intézményben szociálpedagógusra, pszichológusra és fejlesztő pedagógusra. Ezt nem feltétlenül és kizárólag főállású dolgozóval lehet megoldani, hanem több intézmény szakembere is lehet, valamint önkéntesek is betölthetik ezt a helyet. Hiszen a kollégiumban is, mint minden egyéb közoktatási intézményben gyors döntésekre van szükség, nem pazarolhatjuk el nagyvonalúan a gyerek idejét. A gyermeknek ugyanis megvan az ő mindenek fölött álló érdeke. A kollégium teljes törvényes működésének az új kihívásoknak megfelelő működtetésénél, szem előtt szükséges tartani a minőségcélokat, és az elfogadott pedagógiai programot.

8 8 Hogy hogyan valósul meg egy program egy oktatási intézményben, az azon múlik, hogy azt a pedagógusok mennyire teszik magukévá, mennyire azonosulnak vele, és váltják azt valóra. Ezért alapvető fontosságú az emberi erőforrás menedzselés, a pedagógusok attitűdjének figyelembevétele és kihasználása, a külső- és belső továbbképzési rendszer, az önszerveződő innovációs és módszertani csoportok működtetése. A vezetési struktúra munkamegosztásán alapuló rendszeres ellenőrzés és értékelés, és a már meglévő IMIP szabályozó dokumentumok szerinti intézményműködtetés alapvető fontosságú. Megőrizve a jó hagyományokat fejleszteni, és ezzel együtt át kell alakítani a kollégiumi kötelező tanulói tevékenységrepertoárt, gondolok itt elsősorban az alapprogrami struktúrára. Un. tanulóbarátabb rendszer kipróbálásával. Mind a hátránykompenzáció, mind a tehetséggondozás területén konkrét lépéseket kell tenni. A Váci Mihály Kollégium jó hagyományokkal bír mindkét területen, a tárgyi és a személyi feltételeket figyelembe véve egyaránt. Ezáltal komoly értékorientációs munkát tud folytatni a továbbiakban is. A diák- és intézményi hagyományok ápolása kimagasló meg merem kockáztatni: országos összehasonlításban. A PR tevékenységet folytatni kell, kialakult jó rendszere van a szakmai összejöveteleknek. Ezt az aktuális igényekhez szabva lehet folytatni. 1.1 Tanulói összetétel A tanulók létszáma csökkenő tendenciát mutat, mint minden közoktatási intézményben. Ez általában közel 500 fő. Átlagosan a nagyobb létszámot az OKJ képzésben résztvevő érettségizettek adják, a fővárosi 45%-kal szemben 60% körül. A kollégium honlapja, és személyes tapasztalataim, információim támasztják alá adataimat. A várható létszámmal kapcsolatos adataimat pedig a legújabb kutatásokra alapozom. A partneriskolák száma száz körül van, ahonnan főképpen szakközépiskolás és szakmunkásképzős diákok jönnek, de vannak gimnazisták is, bár számuk elenyésző. A szakmák, szakirányok is heterogén képet adnak, a közgazdaságitól az informatikain át

9 9 az egészségügyiig. Üdítő színfoltjai a kollégiumnak a művészképzős diákok, és az élsportolók. Körülbelül 10%-a tanulóknak sajátos nevelési igényű. A bevezetőben, illetve a vezetői program összegzésében már részletesen ecseteltem azokat a feladatokat, amelyek a nehéz helyzetű fiatalok hátránykompenzációjából és értékorientációjából a kollégium nevelőtestületére hárul. A tanulói összetétel változása jellemzően az érettségivel már rendelkező un. OKJ-s képzésben résztvevők számának növekedését mutatja. Az utóbbi időben markánsan növekedett a fiúk létszáma, ez elhelyezési problémát jelent, amit némi átcsoportosítással meg kell oldani, lehetőleg úgy, hogy ne kerüljenek át a lányok épületébe. Ez strukturális változásokat igényel. A tanulói összetétel megváltozásából eredő pedagógiai problémákkal a 3.5 részben fogok foglalkozni. Egyre nagyobb számban jelennek meg a kollégiumban a fővárosi, mégis kollégiumba kényszerülő fiatalok. Szociális okai vannak befogadásuknak, és ez újabb feladatokat, új pedagógiai módszerek alkalmazását teszik szükségessé. Ezen túlmenően ez azzal is jár, hogy fejleszteni kell, vagy ki kell alakítani esetenként a kapcsolatokat a helyi gyermekjóléti szolgálatokkal, önkormányzatok gyámügyes munkatársaival, az iskolák szociálpedagógusaival. Ebben a kollégiumban nem jellemző, de egyre gyakoribb a középiskolások között az iskolakerülés, mindent meg kell tennünk, hogy ezt elkerüljük, vagy idejében lépjünk fel ellene a leghatékonyabban. 1.2 A nevelőtestület összetétele A 34 pedagógus mindegyike egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik, sokféle tudással, képesítéssel, sok idegen nyelvszakos, történelem és testnevelés szakos pedagógus van, de népművész, és hivatásos zenész is színesíti a palettát. Ez teszi lehetővé a sokféle szabadidős tevékenység működtetését. A kollektívában többen rendelkeznek több diplomával, és többen jelenleg is tanulnak, elsősorban az SNI-s tanulókkal foglalkozó kollégák közül. A nevelőtanárokkal szembeni differenciált

10 10 igényeket az összetett feladatok, a kollégiumi diákság rendkívüli heterogenitása, és az ebből eredő szakmai módszertani elvárások indokolják. A testületet sikerült úgy formálni, hogy rendelkezik. A testület sokoldalú: színvonalasan oldja meg a tanulók napi felkészülésének segítését, a gondoskodást, az erkölcsi útmutatást, az alapprogram műveltségterületeinek közvetítését, a tehetséges tanulók magas szintű segítését, a sajátos igényű fiatalok nevelését, a szabadidő színvonalas szervezését, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Az intézmény jó ideje arra törekszik, hogy az új munkaerő felvételénél a végzettségen túl vizsgálja a leendő munkatárs szakmai felkészültségét, képzettségét, szakértelmét, és ezen túlmenően a pályázó emberi tulajdonságainak színvonalát, személyiségét. Ez utóbbi a legfontosabb a nevelői pályára való alkalmasság megítélése szempontjából, bár a legnehezebb feladat is. A három hónapos próbaidő, vagy a gyakornoki idő alatt az emeleti munkaközösségek aktív közreműködésének köszönhetően - általában kiderült az alkalmasság. A humánerőforrás-fejlesztés keretében működtették az új munkatársak betanításának rendszerét (mentorálás). A jövőben, a törvény által előírt gyakornoki rendszer működtetése kedvezőbb feltételeket teremt a munkaerő- utánpótláshoz, a humánerőforrás-fejlesztéshez. Rendelkezünk két pszichológus és egy szociálpedagógus munkatársakkal is. A kollégium vezetése évek óta nagy figyelmet fordít arra, hogy a minőségfejlesztési munka felmérési és eredményalkalmazási területei a mindennapok részévé váljon, ez köszönhető okleveles minőségügyi szakértőjének. Kiemelkedő teljesítményt mutat még a könyvtár-médiatár szakszerű működtetése, amely egyben tanulói tér is. A kollégiumi pedagógus tudás,- és tevékenységrendszere A kollégiumi pedagógus tudás,- és tevékenységrendszere 1. Szakmai ismeretek - pedagógiai, valamint határtudományi ismeretek (pszichológia, szociológia, kommunikációelmélet, stb.) - szaktárgyi, - friss szakirodalmi tájékozottság 2. Pedagógiai tevékenység tervezése Kollégiumi pedagógiai tevékenységét tervszerűen végzi, megtervezi csoportvezetői, alapprogrami, valamint szakköri munkáját. Szintén tervszerűen részt vesz valamelyik munkaközösség, vagy munkacsoport munkájában szervezése

11 11 A vonatkozó tervek figyelembe vételével szervezi rendszeres csoportvezetői, alapprogrami, és szakköri munkáját. Gondoskodik arról, hogy a tanulók részt vegyenek rajtuk, biztosítja a tanulói részvételt. Ha vezetője egy munkaközösségnek, vagy munkacsoportnak, annak munkáját is szervezi adminisztrációja saját munkával, valamint a tanulók adatainak nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció naprakész vezetése 3. Tanulók testi és lelki biztonságáról való gondoskodás, egyéni fejlesztés megfelelő környezet biztosítása (balesetmentes, egészséges, higiénikus, tiszta) barátságos, empatikus, nyugodt, támogató légkör biztosítása, személyre szabott, egyéni fejlesztési terv mentén történő folyamatos és tudatos fejlesztés, szükség esetén szakemberek bevonásával (tanév elején interjú, tanév végén együttes értékelés) 4. Tanulássegítés szilenciumok tartása optimális feltételek biztosítása a tanuláshoz, (környezet, eszközök, légkör) szaktárgyi korrepetálás biztosítása személyes korrepetálás, nem saját tantárgy esetén szakos korrepetitor biztosítása, kollégiumi szintű korrepetálás saját tantárgyból, 4.3. tanulásmódszertani segítség biztosítása 5. Ügyeleti feladatok ellátásának pontossága adott időben, a tanulók által ismert megfelelő helyen való tartózkodás, a napszaknak megfelelő ellenőrzések végrehajtása a technikai személyzettel való együttműködés hatékonysága következetes házirend-alkalmazás, szabálykövető tanulói magatartás kialakítása, 5.3. kollégák megfelelő, rendszeres és adekvát tájékoztatása 5.4. az ügyeleti adminisztráció pontos vezetése 6. A Kollégiumi Alapprogramhoz kapcsolódó tevékenységek a program kidolgozásában való részvétel munkaközösségben, vagy munkacsoportban végzett alapprogrami tervkészítés, önállóan végzett, alapprogrami fejlesztő tevékenység kollégiumi, vagy csoportszintű megvalósításhoz a program megvalósítása kollégiumi szinten kollégiumi, vagy kollégiumon kívüli tevékenység, munkaközösségben, vagy munkacsoportban végezett tevékenység témanapok szervezésében való részvétel, azok lebonyolítása a program megvalósítása csoport szinten

12 alapprogrami adminisztráció 7. Kollégiumi szabadidős tevékenységek kollégiumi szintű rendezvények összeállítása és szervezése intézményi hagyományoknak, vagy aktuális évfordulóknak megfelelő kollégiumi rendezvények szervezése, rendezése, tanulók azokra való felkészítése, részvételük biztosítása, kollégiumon kívüli kulturális programok szervezése, előkészítése, tanulókkal együttes részvétel rajtuk szakkörök, sportkörök programjainak elkészítése, szervezése és a programok megtartása kollégiumi szakkör szervezése, rendszeres tartása, adminisztrációja, rendszeres mozgás, sportlehetőségek biztosítása, sportversenyek szervezése, rendezése kollégiumi és kollégiumon kívüli színtereken. 8. A végzett munka értékelése pedagógiai folyamatok a munka tervezése, szervezése, lebonyolítása értékelése, problémák azonosítása,folyamatos fejlesztés (PDCA) 8.2. tanulói teljesítmények tanulók neveltségi szintje alakulásának nyomon követése, 9. Együttműködés és kommunikáció minősége tanulókkal megfelelő hangnem használata kollégákkal egymás munkájának ismerete, megbecsülése, segítése, támogatás, együttműködő kommunikáció, tanuló iskolai tanáraival rendszeres kapcsolattartás során, szülőkkel, rendszeres megkereséssel, nevelésbe való bevonásával, egyéb intézményekkel 10. Önfejlesztés továbbképzésen való részvétel rendszeres kötelező, valamint választott képzéseken, belső továbbképzéseken való részvétel, valamint azok tartása a vonatkozó szakirodalom és a pedagógiai érdeklődésének megfelelő szakirodalom rendszeres figyelése, tanulmányozása 11. Intézményi (kollégiumi) innovációban való részvétel innovációs munkacsoportok szervezése, azokban való részvétel, a munka eredményeinek intézményi disszeminációja 12. Intézmény (kollégium) megismertetése partnerekkel (fenntartó, működtető, hazai és külföldi szakmai szervezetek, partner intézmények, iskolák, szülők) publikáció, (pedagógiai és szaktudományi) konferencián való részvétel (tematikus, országos, nemzetközi)

13 13 Ahhoz, hogy ennek a sok feladatnak és követelménynek meg tudjon felelni a pedagógus, több támogatást is igénybe kell vennie, illetve másik oldalról nézve, meg kell kapnia. Ezek lehetnek csoportos megbeszélések, belső továbbképzések, esetmegbeszélők, munkacsoportok egy-egy témában, vagy természetesen külső képzéseken való részvétel. Az új életpálya modell majd úgyis előírja kinek-kinek, hogy milyen fejlesztésre van szüksége minősítése alapján. De ezt a célt szolgálják a nevelőtestületi kihelyezett munkaértekezletek, amelyek mindig az aktuális feladatokra, törvényi, vagy oktatáspolitikai változásokra, és ezek hatásaira fókuszálnak. Rendszerint a tanév előkészítéséhez kapcsolódnak. Munkaközösségeink: Művészeti munkaközösség Sport munkaközösség Segítő munkaközösség Kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelési munkaközössége (SNI) 1.3. Tárgyi feltételek A kollégium épülete ideális kollégiumi épület, három részre osztható, egy lány, egy fiú részleg, valamint a színházterem, ami az ebédlő is. A két főépület között, könyvtárból való kijárással egy csodás kis belső kert lett kialakítva, ezen kívül sportudvar is a tanulók rendelkezésére áll.(ez ugyan javításra szorul.) A tanulók 3-4 ágyas szobákban laknak, és minden tanulócsoport rendelkezik tanulószobával. Minden emelet

14 14 rendelkezik mosó,- főző,- és vasalószobával. A lány oldalon tea és tankonyha is van. A fiú oldalon teakonyha. Még egy közös helyiség lett kialakítva a könyvtár átalakítása során, ez az átjáró a fiú és lány rész között, amely most a Salamon Ferenc terem nevet viseli, és lehetőséget ad rendezvények lebonyolítására. A tanácsterem is jó tágas, két szobára is bontható, ideális a nevelőtestületi programok lebonyolítására. Az emeleti előterek is remek helyet adnak a csoportok, vagy emeletek, vagy más közösségek bemutatkozására, kiállításokra. Saját főzőkonyha van amelyet a kollégium bérbe ad. A minőségügyi munkacsoport megalkotta azoknak a kulcsfolyamatoknak a szabályozó dokumentumait, amelyeket működése szempontjából fontosnak tart. A kollégium jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően, minden tőle telhetőt megtett a partnerekkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás érdekében, valamint az esetleges problémák közös megoldásáért, a kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázásáért. A kollégium kapcsolatrendszerét a sokszínűség és a nyitottság jellemzi. Összességében, a kapcsolatok ápolása, bővítése és a kifelé irányuló kommunikáció eredményesnek mondható, és fejlődött. Lényeges fordulópontot jelentett a minőségfejlesztési tevékenység elindítása. A minőségfejlesztéssel kapcsolatos véleménynyilvánítási lehetőségek a kollégiumnak az iskolák, továbbá a családok közötti bizalomépítést szolgálják. Rendszeresen kérdezték meg az iskolákat, és a szülőket kollégiummal kapcsolatos témákban, az intézmény nagyon nyitott a többi kollégiummal szemben is Legfontosabb külső partner a fenntartó, de a kollégium működésében komoly szerepet játszik a Kollégiumi Szövetség, egyéb szakmai és közoktatási partnerek. Kiemelkedő a kapcsolat az ELTE, és más pedagógusképző intézmények pedagógushallgatóival és képzőivel, évente több hallgató teljesíti itt pedagógiai gyakorlatát. Szintén kiemelkedő számban és eredményességben a pályázati tevékenység a kollégiumban, amelynek egyik hozadéka a sok külföldi utazás, és kapcsolat.

15 15 A Váci Mihály Kollégium elfogadott szabályzatai: 1. A minőségügyi fejlesztő munkacsoport (MFMCS) működési rendje 2. Az intézményi dokumentációs rendszer szabályozása 3. Partnerazonosítás- és megkérdezés eljárásrendje 4. A csoportmunkaterv tartalmi kialakításának szabályozása 5. Képességfejlesztő, tehetséggondozó, felkészítő foglalkozások foglalkozási naplójának vezetése 6. Pedagógus munkatársak felvétele és mentorálása 7. Munkatársi es tanulói észrevételek, valamint fejlesztési javaslatok 8. Kollégiumi éves munkaterv kialakításának szabályozása 9. Tehetséggondozás-képességfejlesztés eljárásrendje 10. A kollégiumi oktatás és nevelés szabályozása 11. A tanulókról való gondoskodás, az egészséges és biztonságos munka- es tanulási körülmények megteremtése szabályozása 12. Az intézményi kommunikáció szabályozása 13. Tanulás-támogatás szabályozása 14. Az intézmény mérési, ellenőrzési, értékelési rendszere 15. Teljes körű intézményi önértékelés 16. Munkatársak értékelése (pedagógus minősítési rendszer) 17. A működés folyamatos javítása es fejlesztése eljárásrendje 18. Munkatársak képzési, fejlesztési rendje A szabályozással összefüggő munka folyamatos, ami azt jelenti, hogy a meglévő szabályozókat korrigáljuk, fejlesztjük, valamint, amennyiben szükséges, további területeket szabályozunk.

16 16 2. Tanulássegítés Alapfeladat a tanulók támogatása, segítése az iskolai oktatás eredményességében, azaz az iskolai oktatás támogatása a tanulás lehetőségének biztosításával, valamint korrepetálással. A napirend előírásai biztosítják mindkettőt, elsődleges kollégiumi feladat és követelmény a tanulás, illetve a tanulássegítés. Ez az iskolákkal való szoros együttműködésben is megnyilvánul. A kötelező csoport-, illetve alapprogrami foglalkozásokkal szemben is előnyt élvez a tanulás, vagyis előbbiek nem mehetnek az utóbbi rovására. Korrepetálás, tanulmányi felkészítés az alábbi tantárgyakból folyik:,,leány oldali" pedagógusok. angol nyelv (Debreczeni Zsuzsanna). matematika (Szabó Erzsébet) anatómia, biológia (Homonnayné Kiss Ágota, Átó Csilla) francia nyelv (Vámosi Irén) magyar nyelv es irodalom (Suhajda Edit, Dedics Andrea, Fonyó Irén) olasz nyelv (Dr. Légmánné Dr. Timár Zsuzsanna) számítástechnika, angol (Gáspár Ágnes). hittan, biblia (Fekete Mária, Gáspár Ágnes). növénytan (Borbély Zsuzsa),,Fiú oldali" pedagógusok akkordelmélet (Wéber Gábor) angol nyelv (Szaló István, Varga István, Bódi János) filozófia, pszichológia (Tóth Gyula) fizika ( Bukovics András, Besenyei Gábor) történelem(bene György, Muladi Tamás, Tóth Zsigmondné). földrajz (Muladi Tamás) hangszeroktatás (Wéber Gábor) jog (Tóth Gyula) matematika (Varga Mária)

17 17 művészettörténet (Bene György) számítástechnika ( Szaló István) társadalomismeret (Wéber Gábor) A szociálisan hátrányban levők számának, igényeinek alakulását, megfelelő pedagógiai tapintattal - folyamatosan követni szükséges. A kollégiumban egyre több gyermek szorulna anyagi segítségre. Mikor tekintjük eredményesnek és hatékonynak a kollégium tanulást támogató tevékenységét? Ha a tanulás-támogatás mindenki számára biztosított, - a diákok tanulmányi előmenetele javul, - a diákok hátrányai csökkennek, - a diákok esélyei nőnek, - a diák, a szülő és az iskola elégedett a támogatással - a diákok képesek megfelelni a tanórai, valamint a vizsgán felmerülő követelményeknek; - fel tudjuk készíteni őket a vizsgaszituációkra, - egyre többen tanulnak tovább, - önbizalommal, és döntésükbe, cselekvésükbe vetett hittel vágnak neki a kihívásoknak. 3. Gondoskodás a tanulókról, biztonságos élettér nyújtása A kollégium összes szabályzata, minden dolgozója azt a célt kell szolgálja, hogy a tanuló, aki lakóhelyétől távol kénytelen lakni iskolaidő alatt, biztonságban legyen testi és lelki értelemben egyaránt. Ezt jelenti a gondoskodás. Ez meg kell jelenjen mind térben, mind időben, ami azt jelenti egyszerűbben, hogy meg kell valósuljon. A következetes pedagógiai munka biztosítja az élhető, egészséges és higiénikus környezetet a tanulóknak, az állandó figyelmes jelenlét pedig a lelki biztonságot. Ide tartozik a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás. - Fejlődik a szolgáltatás színvonala, a tárgyi eszközök mennyisége és minősége, a felszereltség, - rendezetté, higiénikussá válik a kollégiumi belső környezet rendben tartása, a kollégium a családhoz hasonló törődést biztosit,

18 18 - A kollégium a diákok számára kellemes, biztonságos, otthonos környezetet biztosít a mindennapi életvitelhez, az iskolai felkészüléshez, a fejlődéshez, - a tanulók, a szülők, a fenntartó, az iskolák elégedettek a működéssel, a szolgáltatással, - a tanulók és a szülők érzik a törődést, - a diákok második otthonuknak érzik a kollégiumot, - a nevelőmunka hatékonyságát biztosító - kiegyensúlyozott, pozitiv, szeretetteljes pedagógiai környezet alakul ki, - a demokratikus nevelési eljárások válnak gyakorlattá, - a diákot partnerként kezelik, - a gyermek teljes megismerésére törekednek, - a tanárok meghallgatják a tanulókat, érdekli őket a diákok véleménye, - a tanár (felnőtt) - diák viszony javul, - a diákok alapvető érdekei (jogai) érvényesülnek. Sajátos tevékenységformák a tanulók segítése céljából, ifjúságvédelmi tevékenység folyik a kollégiumban, amelyet szakemberek segítenek, esetenként koordinálnak. Tekintettel a már az előzőekben vázolt összetételi változásokra, valamint a megnövekedett igényre, segítő szakemberek támogatását lehet igénybe venni mind a tanulóknak, mind a pedagógusoknak. A két pszichológus és a szociálpedagógus kéthetenként esetmegbeszélőt tart, ahol előkerülhetnek a problémák, amelyek megoldásába természetesen a megfelelő kollégákat is bevonják. Bevezetésre kerül a nevelőtanári konzultációs rendszer, aminek folyamán a segítő munkatársak felkeresik a csoportvezető nevelőtanárokat, és végigbeszélik csoportjuk minden egyes tagját. Ez a mélyebb odafigyelést, adekvátabb gondoskodást biztosítja. A nevelő testületnek rajtuk kívül is van szakember tagja, két szociálpedagógus és egy pszichológus végzettséggel is rendelkező pedagógus személyében. Ők is kiveszik a részüket a kollégium ez irányú támogató-gondoskodó munkájából. A pedagógiai tevékenység többi eleme immanens részét képezi a kollégiumi alapprogramnak, megvalósulása is összefügg vele. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja most alakult át, ennek megfelelően alakul a Váci Mihály Kollégium alapprogrami rendszere is.

19 19 4. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja a. Az eddig érvényben lévő hét alapprogrami témakör helyett tizenkettő lett: Az eddigi hét témakör: 1. Tanulás 2. Énkép, önismeret 3. Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 4. Környezettudatosság 5. Testi és lelki egészség 6. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági ismeretek 7. Hon- és népismeret b. Az új tizenkét témakör: 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés 8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 10. Pályaorientáció 11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 12. Média-tudatosságre nevelés Összehasonlítva a két listát, az látható, hogy az első lista 6. eleme, vagyis a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire a másodikban kiemelt szerepet kapott külön, önálló témakörré válva. Ilyen a családi életre nevelés, a pénzügyi és gazdasági nevelés, a felelősségvállalás másokért. A pályaorientáció és az önismeret témakörei különváltak, és kiemelt szerepet kapott önálló témakörré emelve a médiatudatosságra nevelés.

20 20 Egyáltalán nem kapott szöveges kiemelést viszont a művészeti nevelés az új listán, az előző hétben az európaiság mellett mint egyetemes kultúra volt megtalálható, így most nyilván a nemzeti öntudat, hazafias nevelés, vagy esetleg a médiatudatosságra nevelés témaköreibe lehet beépíteni tartalmait. Javasolhatjuk továbbá, hogy az intézményi dekoráció, kiállítások, tematikus rendezvények, kollégiumi pályázatok körébe helyeztessük ezt a témakört, illetve az intézményenként változatos lehetőségeket használjuk ki. Az új, illetve a kiemelt témakörök tartalmait be kell építeni a kollégiumi nevelés országos alapprogramja intézményi pedagógiai programjába, az intézményi és az egyéni munkatervbe. Ezek: - erkölcsi nevelés, - családi életre nevelés, - felelősségvállalás másokért, önkéntesség, - pályaorientáció, - gazdasági és pénzügyi nevelés, - médiatudatosságra nevelés. Az erkölcsi nevelés témakör feldolgozását érdemes fogalom-meghatározással kezdeni, ugyanez áll a felelősségvállalásra és a médiatudatosságra. Az első kettő esetében jó ha példákon keresztül közelítünk, megragadhatóbbak azokon keresztül. Átfedések is vannak (természetesen nem csak e kettő esetén), de az erkölcsi nevelés és a felelősségvállalásra nevelés esetén az egyéni döntések jelentősége megkerülhetetlen. Több témakörnél jól használható módszer a drámapedagógia, és/vagy a szerepjáték. A kiemelt témakörök eddig is részét képezték a kollégiumi nevelésnek, csak most még fontosabb, azaz központi szerepet kaptak, ami a kollégiumi nevelés területei között nem új. Ha megnézzük a 12 témakört, azt találjuk, hogy megegyeznek a NAT fejlesztési területeivel, ez is indokolja az egy az egyben átemelést. Tartalmi elemeinek megvalósulását a melléklet tartalmazza, de a formára itt érdemes kitérni. Az ilyen nagy és vegyes összetételű kollégiumok esetében több forma is szóba jöhet, tekintettel a jó lehetőségekre. A színháztermi nagy ünnepi műsorok olyan színvonalas és alapos ismereteket nyújtó programok egy két területen, hogy az ott résztvevő tanulók

A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2015

A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2015 Váci Mihály Kollégium 1141 Budapest Mogyoródi út 128. tel: (06-1) 606-7300 fax: (06-1) 606-7299 www.vacimkoll.hu A Váci Mihály Kollégium Pedagógiai Programja 2015 Készítette: Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben