A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA"

Átírás

1 A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012. EMMI rendelet szabályozza. Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények térítésmentesen vehetik igénybe a pedagógiai intézet szolgáltatásait. Ennek feltétele azonban, hogy a kért szolgáltatás szerepeljen intézetünk éves munkatervében. (R 2. (1) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a Központ által fenntartott nevelésioktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények számára a Központ rendelkezésre álló erőforrásai, a Központ által a megyében, vagy a fővárosban fenntartott pedagógiai intézet, fővárosi kerületben fenntartott pedagógiai kabinet éves munkatervében meghatározott feladatok erejéig térítésmentesek. ) A nem állami/önkormányzati intézmények számára térítés ellenében tudunk szakmai szolgáltatást nyújtani. A jelenleg érvényes, vonatkozó jogszabály szerint intézetünknek január 31-ig el kell készítenie a naptári évre szóló munkatervét. Ezért fontos, hogy a tervezés időszakában minél teljesebb körű információnk legyen arról, hogy a tevékenységi körünkhöz tartozó szolgáltatási területeken milyen konkrét támogatást, segítséget várnak az egyes intézmények, a pedagógus kollégák. Kérjük, tekintsék át szolgáltatási kínálatunkat, majd gondolják végig és tantestületükben/nevelőtestületükben egyeztessék az igényeket! Néhány napon belül valamennyi Nógrád megyei intézmény/tagintézmény számára megnyílik az IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV ONLINE FELÜLETE. Kérjük ennek kitöltésével és elküldésével jelezzék számunkra, hogy intézményük mely szolgáltatásokat kívánja igénybe venni. Fontos, hogy igényeik az online kérdőíven szereplő határidőig megérkezzenek hozzánk, mert csak így tudjuk munkatervünk összeállításánál azokat figyelembe venni. Munkatervünk fenntartói jóváhagyása után a megvalósulásra kerülő programokról folyamatosan tájékoztatjuk az érintetteket. Bízunk benne, hogy közös tervező munkánk eredményeképpen hozzá tudunk járulni az Önök minél eredményesebb, sikeresebb nevelő-oktató munkájához. Salgótarján, január 6. Bratinkáné Magyar Éva igazgató 1

2 Szaktanácsadás, tantárgygondozás I/1. Tantárgygondozó és szakterületi fejlesztő, segítő szaktanácsadói látogatás igénylése (A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 28. (1) alapján). Tervezési munkánkat kérjük, segítse az igényelt területeknek és iskolafoknak megfelelően a látogatások számának megadásával! Tantárgygondozói szakterületek tanítói magyar nyelv és irodalom matematika történelem, állampolgári ismeretek biológia, egészségtan, természetismeret fizika kémia földrajz technika, életvitel és gyakorlat művészetek erkölcstan, etika, filozófia testnevelés és sport idegen nyelv - angol idegen nyelv - német idegen nyelv informatika szakképzési (szakmacsoport megnevezésével) alapfokú művészeti oktatás iskolai könyvtár kollégium Látogatások száma alsó tagozat felső tagozat középiskola Tematikus szakterületek Nemzetiségi szakterület (nyelv megjelölésével) Intézményfejlesztési szakterület Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület Konfliktus kezelői szakterület HHH gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése Pedagógiai mérés-értékelés szakterület igényelt látogatások száma 2

3 I/2. Szakmai tanácskozások, műhelyek Kérjük, jelölje meg (X) azokat a területeket, melyekben intézményük pedagógusai részt kívánnak venni szakmai tanácskozásokon, műhelyfoglalkozásokon! A) Kerettantervek bevezetése, tapasztalatok megosztása alsó tagozat felső tagozat középiskola magyar nyelv és irodalom matematika történelem, hon és népismeret természetismeret biológia, egészségtan, fizika, kémia, földrajz, informatika technika, életvitel és gyakorlat erkölcstan, etika, filozófia művészetek B) Konzultációk, jó gyakorlatok átadása alsó tagozat felső tagozat középiskola magyar nyelv és irodalom matematika történelem, hon és népismeret természetismeret biológia, egészségtan, fizika, kémia, földrajz, informatika technika, életvitel és gyakorlat erkölcstan, etika, filozófia művészetek C) Idegen nyelv Idegen nyelv tanítása különleges bánásmódot igénylő tanulók számára alsó tagozat felső tagozat: középiskola angol német egyéb nyelv: Országos nyelvi mérés: angol német egyéb nyelv: felső tagozat: középiskola 3

4 D) Tantárgyközi oktatás lehetősége, gyakorlata alsó tagozat felső tagozat: középiskola Szövegértés fejlesztés tantárgyi keretekben Médiatudatosság, média ismeretek tantárgyakba építése Komplex természetismeret: Hogyan lehet érdekesen? Varázslat vagy valóság? (szakmai nap, bemutató foglalkozások) E) Iskolafokok közötti átmenet segítése: Óvoda - iskola: igen nem Tantárgy Alsó és felső tagozat Felső tagozat és középiskola magyar nyelv és irodalom matematika történelem természetismeret biológia, egészségtan fizika: kémia földrajz informatika művészetek II/1. Nem tantárgyhoz kötődő szaktanácsadás Kérjük, válasszon az alábbi témakörök közül, és jelölje, hogy milyen munkaformában kéri az adott szolgáltatást! a) Különleges bánásmódot igénylő tanulók az osztályomban: tájékoztató szakmai fórum műhelymunka sorozat b) Tanulási zavarok korai felismerése: szakmai fórum műhelymunka c) Motiváció, elkötelezettség, elmélyülés: workshop szakmai fórum tapasztalatcsere d) Tanulási képességek fejlesztése: szakmai fórum műhelymunka sorozat e) Új típusú, kísérleti tankönyvek: tájékoztató szakmai fórum bemutató óra f) Szavazórendszerek az oktatásban tájékoztató bemutató óra g) Gyógypedagógusok szakmai együttműködése fórum konferencia 4

5 II/2. Nevelő munka Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása II/3. Hatékony, korszerű pedagógiai módszerek, tanítási stratégiák és tanulásszervezési módok Tanulási és szövegértési stratégiák megtanításának módjai Projektmunka Tanulói portfólió Témanap, témahét Kooperatív technikák alkalmazása Felfedeztető tanítás Probléma alapú tanítás Reflektív tanítás Fejlesztési területek nevelési célok megvalósulása a tantárgyakban, tanórákban szaktárgyi tanácskozás műhelymunka segédanyag nem igénylem Erkölcsi nevelés műhelymunka szakmai fórum Egyéb, nem tantárgyhoz kötődő szaktanácsadás iránti igény: jó gyakorlat" (bemutató óra, tapasztalatcsere) 5

6 Pedagógiai értékelés 1. Pedagógusok értékelési kultúrájának, értékelési-módszertani ismereteinek fejlesztése, bővítése A) A tanulók értékelése a mindennapok gyakorlatában (diagnosztikus-, fejlesztő- és szummatív értékelés, érdemjegyek-osztályzatok, számonkérés formái, stb.) B) Az iskola egységes értékelési- mérési rendszerének kialakítása C) Dolgozatok, feladatlapok szakszerű összeállítása Választható munkaformák: továbbképzés (15 órás) műhelymunka egyéni tanácsadás, konzultáció munkaközösségi tanácsadás, konzultáció nevelőtestületi tanácsadás, konzultáció 2. Mérések, mérőeszközök 2.1 Intézményi mérések támogatása A) Helyi tantervek teljesítésével kapcsolatos intézményi mérések tervezése, előkészítése B) Felkészülés az intézményi mérések eredményeinek szakszerű feldolgozására, elemzésére, fejlesztési feladatok meghatározására Munkaforma: tanácsadás, konzultáció munkaközösségi/ nevelőtestületi 2.2. Mérőeszközök igénylése Amennyiben igényt tart a pedagógiai intézet által fejlesztett mérőeszközökre, válasszon az alábbiak közül! (Több választ is megjelölhet!) Szövegértés 2., 3. évfolyamon Szókincs vizsgálat 4. évfolyam Szövegértési képesség 5-6., 7-8., évfolyam Számolási készség 2., 3. évfolyam Problémamegoldó gondolkodás 5-6. évfolyam Matematikai eszköztudás 5-6., 7-8., évfolyam Személyes kompetenciák vizsgálata 5-6., 7-8., évfolyam Társas kompetenciák vizsgálata 5-6., évfolyam Tanulási motiváció vizsgálata 3., 4., 5., 6., 7., 8., évfolyam 2.3. Az országos mérések eredményeinek intézményi hasznosítása Segítségnyújtás intézményeknek az országos mérésben elért iskolai -, osztály- és tanulói szintű eredményeik értelmezéshez. Tanácsadás az intézményi intézkedési terv, illetve az osztály vagy tanulói szintű fejlesztési tervek elkészítéséhez. Munkaforma: helyszíni tanácsadás, nevelőtestületi konzultáció 6

7 műhely-munka tájékoztatás, szakmai fórum tanévindító szaktárgyi tanácskozás jó gyakorlat átadása (bemutató óra, tapasztalatcsere) helyszíni tanácsadás, konzultáció Pedagógiai tájékoztatás 1. Elektronikus Hírlevelek Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül mely témakörökben fogadnák szívesen figyelemfelhívó elektronikus hírleveleinket! (Több választás is lehetséges.) Országos események, konferenciák NMPI rendezvényei, aktuális szolgáltatások Fontosabb jogszabályi változások Pályázati lehetőségek Egyéb: 2. Pedagógiai Hírkörkép a) Igénylik-e a havonta elektronikus formában megjelenő tájékoztató kiadványunkat? igen nem b) Kívánnak-e élni annak lehetőségével, hogy a Hírkörképben intézményüket, vagy valamely programjukat, rendezvényüket bemutassák, felhívást tegyenek közzé? igen nem c) A jelenlegieken kívül még milyen rovatokat olvasnának szívesen a Hírkörképben? 3. NMPI honlap a) Mennyire tartják aktuálisnak, informatívnak pedagógiai intézetünk megújult honlapját? nem látogatjuk, ezért nem tudjuk megítélni egyáltalán nem megfelelő kevéssé megfelelő többnyire megfelelő teljes mértékben megfelelő b) Milyen javaslatai vannak honlapunk fejlesztésére? c) Milyen témájú szakmai segédanyagokra volna leginkább szükség az Önök intézményében? 4. IKT, oktatástechnikai támogatás Jelölje, hogy az alábbiak közül mely témákban, milyen munkaformában kérnek segítséget? Téma A) IKT alapú eszközök, digitális tartalmak és módszerek hatékony alkalmazása a tanórákon B) Számítógép kezelés, szoftverek alkalmazása C) Interaktív tábla használat Egyéb IKT-val kapcsolatos szolgáltatási igény: 5) Igényelnek-e segítséget a könyvtárpedagógiai munkához? igen nem 7

8 Tanügy-igazgatási szolgáltatás 1. Felkészülés a pedagógusok minősítésére (az e-portfólió elkészítésére, óralátogatásra, portfólióvédésre) Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatást kívánják igénybe venni! (Több választás is lehetséges) A) Tantestületi/nevelőtestületi tájékoztató a pedagógusok minősítési rendszeréről, folyamatáról B) Műhelymunkák a pedagógus e-portfólió elkészítésének támogatására C) Tájékoztató a minősítő vizsga és a minősítési eljárás folyamatáról D) Gyakornokokat segítő mentortanárok támogatása Egyéb e témakörhöz kapcsolódó igény: 2. Felkészülés az országos szakmai ellenőrzésre (tanfelügyelet) Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatást kívánják igénybe venni! (Több választás is lehetséges) A) Intézményi tájékoztató a tanfelügyeleti ellenőrzésekről (pedagógus, vezető, intézmény) B) Szakmai fórum: Az intézményvezető feladatai az országos szakmai ellenőrzés előkészítésében C) Tájékoztatás az intézményi dokumentumokkal kapcsolatos, jogszabályokban rögzített elvárásokról. Egyéb e témakörhöz kapcsolódó igény: 3. Az intézményi önértékelés területei, módszerei, eszközei Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatást kívánják igénybe venni! (Több választás is lehetséges) A) A pedagógusok értékelése B) Vezetői munka értékelése C) Intézményi önértékelés Munkaforma: tájékoztatás, szakmai fórum 4. Intézményvezetők munkájának szakmai támogatása Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatást milyen munkaformában kívánnak igénybe venni! A) A vezetői munkához kapcsolódó jogi, szakmai tanácsadás B) Segítségnyújtás intézményvezetői pályázatok elkészítéséhez C) Tájékoztatás a 2015/16. tanév feladatairól D) Segítségnyújtás intézményi éves munkaterv elkészítéséhez E) Segítségnyújtás a jogszabályoknak megfelelő vezetői ellenőrzési terv elkészítéséhez 8

9 F) Javaslatok a jogszabályoknak megfelelő tanév végi beszámoló elkészítéséhez G) Jogszabályfigyelés, figyelemfelhívás H) Segítségnyújtás új jogszabályok értelmezéséhez I) Intézményi innovációk támogatása J) Közreműködés pályázati projektek megvalósításában Választható munkaformák: műhelymunka szakmai fórum tanácskozás, konzultáció jó gyakorlat átadása, tapasztalatcsere helyszíni tanácsadás Egyéb e témakörhöz kapcsolódó igény: 9

10 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése I. Akkreditált továbbképzések (Kérjük, válasszanak az alábbi lehetőségek közül!) 1. A tanulók tudásának, képességének és kompetenciáinak mérése és értékelése (30 óra) 2. Intézményfejlesztés, változáskezelés a gyakorlatban (30 óra) 3. Tehetséggondozás és kreativitás az alkotóképességet fejlesztő projektek kidolgozása a nevelési-oktatási intézményekben (30 óra) 4. Elsősegély-nyújtási ismeretek és ezek hasznosítása a köznevelési intézményekben (30 óra) 5. Felkészítés a mentorálás mesterségére (30 óra) 6. Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a pedagógus munkájában (30 óra) 7. Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására (30 óra) 8. Interaktív tábla - interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában (30) 9. Erkölcstan az iskolában (60 óra) Mely időszakban? első félév 10. Egyéb Ha felsoroltakon kívül más képzési igényük is van, az alábbi mezőbe írja be annak témáját és a várható résztvevők számát.(pl. lelki egészségvédelem, agressziókezelés, konfliktuskezelés, drámapedagógia, környezeti nevelés, stb.) 10

11 II. Nem akkreditált továbbképzések II/1 Kooperatív technikák és alkalmazásuk a nevelő, oktató munkában (10 óra) II/2 A projektpedagógia a kompetenciafejlesztés szolgálatában (15 óra) II/3 A tanulás tanítása (15 óra) Mely időszakban? II/4 Mert kell egy csapat! (10 óra) Mely időszakban? első félév első félév II/5 A pedagógusok érzelmi intelligenciájának, személyes hatékonyságának fejlesztése (15 óra) II/6 A tanulók szociális kompetenciáinak mérése és fejlesztése (10 óra) II/7 Konfliktusok kezelése (15 óra) Mely időszakban? első félév II/8 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése (10 óra) II/9 Agresszióval az agresszió ellen? (15 óra) II/10 Mérjünk és értékeljünk szakszerűen! (15 óra) 11

12 II/11 Az adatelemzés módszertana, a mérési eredmények értelmezése (10 óra) II/12 A DIFER mérőeszköz használata és az eredményekre épített fejlesztés tervezése (15 óra) II/13 Tudtad, hogy tehetséges vagy? (10 óra) II/14 IKT eszközök alkalmazása (10 óra) II/15 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének intézményi feladatai (10 óra) II/16 PR tevékenységek és célirányos kommunikáció (15 óra) II/17 Intézményi csoport felkészülése a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (8 óra) II/18. Hálózati együttműködések, kapcsolatok (15 óra) II/19. Egyéb Ha felsoroltakon kívül más képzési igényük is van, az alábbi mezőbe írja be annak témáját és a várható résztvevők számát. 12

13 Versenyszervezés, tehetséggondozás Általános iskolák számára kiírt versenyek Kérjük, jelölje meg azokat a versenyeket, amelyeken az iskolájuk tanulói indulnak! Öveges József Fizikaverseny Hevesy György Országos Kémiaverseny Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny Herman Ottó Országos Biológia Verseny Móra Ferenc Nógrád Megyei Magyar Nyelvtan és Helyesírási Verseny Móra Ferenc Nógrád Megyei Magyar Irodalmi Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny Szép Magyar Beszéd verseny (5-8. évfolyam) 7-8. évfolyamos tanulók Országos Történelem Tanulmányi Versenye Országos angol nyelvi verseny Országos német nyelvi verseny Nógrád Megyei Komplex Művészeti Verseny Nógrád Megyei Rajzverseny Tiszán innen Dunán túl Országos Népdaléneklési Verseny Középiskolák számára kiírt versenyek Kérjük, jelölje meg azokat a versenyeket, amelyeken az iskolájuk tanulói indulnak! Peák István Nógrád Megyei Matematikaverseny Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Szép Magyar Beszéd verseny Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Savaria Országos Történelem Tanulmányi Verseny Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Tiszán innen Dunán túl Országos Népdaléneklési Verseny Tehetséggondozás Kérjük, jelölje, hogy a tehetséggondozással kapcsolatban milyen szolgáltatásokra tartanak igényt! Segítségnyújtás Tehetségpont regisztrációhoz Tehetségpontok, tehetséggondozó pedagógusok tapasztalatcseréje Tehetséges tanulók, tehetséggondozó pedagógusok regisztrálása a Nógrád Megyei Tehetségsegítő Adatbázisba. Egyéb: 13

14 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Kérjük, válassza ki az alábbiak közül, hogy intézményük mely szolgáltatásokra tart igényt! 1. Tájékoztatók, szakmai fórumok Diákcsoportok támogatása önszervező, egymásra figyelő közösségek kialakításában (szakmai fórum, általános és középiskolai osztályfőnököknek, DÖK segítő tanároknak, kollégiumi nevelőknek.) Közösségi kapcsolatok a valós és a virtuális térben. Mit nyújt és mit rejt a digitális világ, a hálózat? 2. Tájékoztatás az intézet honlapján, facebook oldalán valamint hírlevélben. Információk a köznevelési rendszert érintő kérdésekről, jogszabályokról. Tájékoztatás diákoknak szóló pályázati lehetőségekről. Tanulást segítő online tartalmak ajánlása. 3. Pályaválasztás, továbbtanulás Hol tanulhatok?" megyei középiskolákat és a középiskolai felvétellel kapcsolatos tudnivalókat bemutató kiadvány. Felsőoktatási felvételivel kapcsolatos tájékoztatás. 4. Iskolai Közösségi Szolgálat Tapasztalatcsere iskolai koordinátorok, osztályfőnökök számára. Tanuljunk egymástól! Jó példák, gyakorlatok közzététele a Hírkörképben/ honlapon. Az Iskolai Közösségi Szolgálat során végzett tevékenységek pedagógiai feldolgozása. (módszertani konzultáció) Kérjük, jelezze, ha intézményüknek a fentieken kívül egyéb, a tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálattal kapcsolatos igénye van: 14

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben