FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor"

Átírás

1 FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK Vértesy Gábor MÉRÉSE ALAPJÁN MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Olyan új, gyorsan elvégezhetô, megbízható és gazdaságos roncsolásmentes vizsgálati módszert fejlesztettünk ki, amely alkalmas a ferromágneses szerkezeti anyagokban bekövetkezô változások ellenôrzésére. Az iparban alkalmazott ferromágneses anyagok roncsolásmentes vizsgálata nagyon idôszerû probléma, amely az ipar számos ágát érinti. A feladat a vas- és acélipar alapvetô termékeinek gyártás közbeni ellenôrzésével kezdôdik és egészen a késztermékek használat közben történô rendszeres vizsgálatáig tart. Elsôsorban olyan esetekrôl van szó, ahol a használat közben anyagkifáradás, megnyúlás, öregedés, termikus hatások, korrózió, sugárzás és egyéb káros folyamatok mehetnek végbe. Ide tartozik a csôvezetékek, hidak, hajók, nyomástartó edények (és még sok egyéb) esetében a szerkezeti elemek élettartamuk alatt történô ellenôrzése, valamint az acélokban bekövetkezô szerkezeti változások roncsolásmentes módon történô kimutatása a hengerléssel, sajtolással, darabolással történô anyagmegmunkálás során. A rendszeres, roncsolásmentes vizsgálatokkal megelôzhetôk a szerkezeti anyagok kifáradása miatt bekövetkezô balesetek. A mágneses módon elvégzett vizsgálatok egyszerûségük és gazdaságosságuk miatt tarthatnak számot a széleskörû érdeklôdésre a fenti esetekben. Ezek a módszerek azon a tényen alapulnak, hogy az anyagok szerkezeti változásai és mágneses jellemzôi között jól kimutatható kapcsolat van []. A mágneses tulajdonságok vizsgálatának egyik hatékony (de természetesen nem egyetlen) módja az anyag mágneseshiszterézis-görbéjének mérése. A hiszterézisgörbe a ferromágneses anyagok viselkedésének jellemzésére szolgáló, leggyakrabban használt paraméter. Ez az a zárt görbe vonal, amely megmutatja, hogy az anyagra ható (váltakozó nagyságú és irányú) H mágneses gerjesztô térerôsség esetén hogyan változik a B mágneses indukció az anyagban []. A hiszterézisgörbe alakja, például a szélessége vagy a meredeksége érzékenyen követi a mágneses anyag szerkezetében bekövetkezô változásokat. Ennek kimutatására számos olyan vizsgálati módszert alkalmaznak a gyakorlatban is, ahol szerkezeti anyagok hiszterézisgörbéjét közvetlenül mérik, és ebbôl vonnak le következtetéseket azok fáradására vagy egyéb, az anyagszerkezetben bekövetkezô változásra []. Ezen módszerek hátránya azonban, hogy a mágneseshiszterézis-mérések sokszor csak nehezen valósíthatók meg, különösen, ha nagy méretû, szabálytalan alakú mérendô objektumról van szó, valamint csupán néhány, a hiszterézisgörbébôl származtatható paraméter (telítési indukció, koercitív erô, remanencia stb.) mérésére van lehetôség. További hátrány, hogy ezen paraméterek megbízható méréséhez az anyagot mágnesesen telíteni kell, ami a nagy lemágnesezési tényezôbôl adódó szórt mágneses tér miatt nagyon sok esetben nehéz, vagy egyenesen lehetetlen. Jelen munkában egy olyan, az elméleti mágneseshiszterézis-modellezésen és -számításon alapuló méréstechnikát ismertetek, amelynek során a teljes hiszterézishurok mérése helyett a hiszterézis-alhurkok sorozatának mérésével határozhatók meg az anyagtól függô paraméterek. Mint azt számos esetben kimutattuk, ez a módszer sok elônyt kínál a hagyományos hiszterézismérésekkel szemben [], és általában is versenyképes az egyéb mágneses mérési technikákkal (például Barkhausen-zaj, magnetoakusztikus emisszió stb.). Mágneses adaptív teszt (MAT) Az elnevezés arra utal, hogy a mérési eljárás során mindig azokat a jellemzôket határozzuk meg, amelyek leginkább jellemzik a vizsgált anyagban a szóban forgó degradáció következtében kialakult változásokat. Vagyis a kiértékelést úgy optimalizáljuk, hogy a kapott paraméterek a legjobban adaptálhatók legyenek a megrendelôt érdeklô szerkezeti változásokra. Ez a mérési módszer jól kihasználja a korszerû számítástechnika lehetôségeit, és segítségével sokkal több információ származtatható, mintha csak a hiszterézishurok néhány kiválasztott paraméterét mérnénk. A MAT-eljárás lényege, hogy egy külsô mágnesezô járom segítségével szisztematikusan, lemágnesezett állapotból kiindulva, váltakozó mágneses térben, növekvô amplitúdóval mágnesezzük a mérendô mintát. A mérés során a minta permeabilitását (vagyis a válto-. ábra. A hagyományos, telítési hiszterézisgörbe (balra) és a hiszterézis-alhurkok mérésén alapuló módszer (jobbra) közti különbség szemléltetése. hagyományos jellemzõk: H,B,B, C M R m max BR H C mágneses tér, h a m max B M mágneses tér, ha alhurokamplitúdó, hb ( h,h) térkoordináták a b tetszõlegesen választott jellemzõk: Bh ( [ i], h [ i]) a b VÉRTESY GÁBOR: FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK 57

2 számítógép AC/DC konverter zó külsô tér hatására a mintában bekövetkezô mágnesesindukció-változást) detektáljuk a mágnesezô jármon elhelyezett érzékelô tekerccsel, és ebbôl számítjuk ki a hiszterézis-alhurkokat. A hagyományos, a telítési hiszterézisgörbe mérésén alapuló, és az általunk bevezetett, a hiszterézis-alhurkok mérésén alapuló módszer közti különbséget mutatja az. ábra. A teljes görbe mérése során általában a telítési indukciót (B M ), a remanens mágnesezettséget (B R )ésa koercitív erôt (H C ), néha a maximális permeabilitást (μ max ) határozzák meg. Ezen fizikai jellemzôk jelentését az. ábra mutatja. A módszer hátránya, hogy ezek a paraméterek függnek a telítési mágnesezô tértôl. A MAT-eljárás esetén viszont számos, jól definiált alhurkot mérünk, amelyek minden pontja hordozhat valamilyen információt. Vagyis akár több ezer vagy tízezer, jól reprodukálható, a megfelelô (h a,h b ) térkoordinátákkal és az ezekhez tartozó B(h a,h b ) mágneses értékekkel jellemzett mérési pont is a rendelkezésünkre áll, amelyek közül egy erre a célra kifejlesztett szoftver segítségével választjuk ki azokat, amelyek a legnagyobb érzékenységgel és egyúttal a legjobban reprodukálható módon jellemzik az anyagban bekövetkezô változást a megadott független változó (például mechanikai deformáció) A B(h a,h b ) értékeket a mért permeabilitásgörbe alapján számítjuk ki. A szemléltetés kedvéért a. ábrá n bemutatom, hogy egy mintasorozaton a közvetlenül mért permeabilitásgörbék hogyan változnak az anyagban végbemenô degradáció (jelen esetben hengerlés) következtében. A késôbbiekben használt, optimális MAT-paraméter -nek nevezett jellemzôket a mért permeabilitás görbébôl számolt B (h a,h b ) értékek halmazából úgy határozzuk meg, hogy az összes B(h a,h b ) pontot feldolgozzuk a külsô, független változó (deformáció, keménység stb.) függvényében, és ebbôl választjuk ki azokat, amelyek a külsô hatásokra változó anyagi tulajdonság és az arra legérzékenyebb hiszterézisalhurok-csoporthoz tartoznak. Értelemszerûen nemcsak egy ilyen B (h a,h b ) paraméter van, és a mérést akkor tekintjük megbízhatónak és reprodukálhatónak, ha egy viszonylag széles (h a,h b ) tartományból az egymást követô mérési pontok csak kis mértékben különböznek egymástól. Ebben az esetben a megismételt mérés is ugyanazt, vagy hibahatáron belül hasonló B (h a,h b ) értéket eredményezi, még ha a h a, illetve h b értékeket nem is sikerül pontosan reprodukálni. A mérés nem abszolút, mindig a hasonló mérési paraméterekkel felvett referencia méréssel hasonlítjuk össze (általában arra normáljuk) a mintasorozat adott elemén mért azonos paramétereket. Így egy mérési sorozat jól mutatja, hogyan változik az aktuális minta mágneses viselkedése a deformáció mértékével arányos módon. Ismeretlen mintán történô mérés esetén elôzôleg fel kell venni a kalibrációs görbét egy ismert (referencia) mintasorozaton. Az eljárás jelentôs elônye még, hogy az anyagot nem kell mágnesesen telíteni: a lemágnesezett állapot környékén mért hiszterézis-alhurkok sorozatából is tökéletesen és nagy érzékenységgel jellemezhetô az anyag- függvénygenerátor áramérzékelõ és -erõsítõ jelerõsítõ meghajtó tekercs érzékelõ tekercs mágnesezõ járom ellenállás. ábra. A mérési elrendezés blokkvázlata. tápegység ban végbemenô változás. A módszer részletesebb leírása, számos gyakorlati példával illusztrálva a [] hivatkozásban szerepel. A. ábrán látható a mérési elrendezés blokkvázlata. A minta felületére helyezett, lágymágneses anyagból készült mágnesezô járomra tekercselt meghajtó tekercsen átvezetett áram segítségével periodikusan mágnesezzük a mintát, és az ennek hatására az egész mágneses körben (amelynek a minta is része) generált mágnesesindukció-változást mérjük az érzékelô tekercs (amely szintén a mágnesezô jármon helyezkedik el) segítségével. A tekercsben indukált feszültség az idôfüggô mágneses gerjesztés miatt változó indukció idôderiváltjával arányos. Az érzékelô tekercs jele látható (a mágnesezô áram függvényében) egy hidegen hengerelt rozsdamentes acél mintasorozat négy eleme esetén a. ábrán. (A mérésrôl magáról késôbb szó lesz a hideghengerléssel alakított rozsdamentes acél mintákon kapott eredményeket ismertetô alfejezetben.) Az ábra egyúttal mutatja magát a mérési folyamatot is, jól láthatók a különbözô alhurkokon a folyamatosan növekvô mágnesezô térrel detektált jelek. A jelen munkában mintegy illusztrálva a fent elmondottakat a MAT-módszer segítségével, különféle mintákon elvégzett mérések eredményét foglalom öszsze. A kiértékelés során a MAT-paramétereket összeha-. ábra. Az érzékelô tekercs jele a mágnesezô áram függvényében négy különbözô mértékben hengerelt rozsdamentes acél minta esetén. érzékelõ tekercs jele (V) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 % % 50% % minta mágnesezõ áram (A/m) 58 FIZIKAI SZEMLE 0 / 5

3 . táblázat Öntöttvas minták kémiai összetétele (súlyszázalékban) minta C Si Mn P S Mg,05,0 0, 0,09 0,0 0,0,58,59 0,7 0,05 0,0 0,05 5,,575 0,8 0,0 0,05 0,05,,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 mm 0 mm 0 mm 5mm. ábra. A lépcsô alakú öntöttvas minták. 50 mm sonlítottam az ugyanazon mintasorozaton, független, roncsolásos módon mért paraméterekkel. Ezek a paraméterek (keménység, átmeneti hômérséklet vagy Charpy-teszt) a szabvány szerint mérendô jellemzôk, amelyeket elôírás szerint rendszeresen mérni kell a nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemeken. Öntöttvas minták mérése Megfelelô formába történô öntéssel négy, speciális, lépcsô alakú öntöttvas minta készült. A minták alakja és a lépcsôk vastagsága a. ábrán látható, míg kémiai összetételüket az. táblázat tartalmazza. A különbözô vastagságú lépcsôkbe történô beöntés során az olvadt vas különbözô idô alatt hûl le, emiatt szerkezete is különbözik. Metallurgiai vizsgálatok igazolták, hogy a különféle vastagságú lépcsôk szerkezete jelentôs mértékben különbözik egymástól (perlit-, ferritarány, grafitszemcsék 5. ábra. Öntöttvas mintákon mért MAT-paraméterek a keménység,,, összes minta,0,8,,,,0 0, Brinell-keménység nagysága stb.). Mind a négy minta mindegyik lépcsôjén végeztem mágneses méréseket a MAT-módszerrel. Az ily módon kapott eredményeket összehasonlítottam a független laboratóriumban elvégzett keménység- (Brinell) és elektromos vezetôképesség-mérések eredményével. Mint korábban említettem, az alábbiakban bemutatott mérésekben a MAT-eljárás során mindig kiválasztottam a kapott adathalmazból azokat a paramétereket, amelyek az adott független paraméter (például keménység) változását a legnagyobb érzékenységgel, de ugyanakkor a legjobb reprodukálhatósággal írják le. A továbbiakban az így meghatározott jellemzôt, mint optimális MAT-paramétert fogom említeni. A 5. és. ábra mutatja a mérések eredményét. Az 5. ábrá n az összes minta összes lépcsôjén mért MAT-paraméter szerepel a Brinell-keménység Látható, hogy az adatok kis szórással egy egyenes mentén helyezkednek el, vagyis jó korrelációt sikerült kapni a mágneses paraméterek és a keménység között. A. ábrá n, ahol a vezetôképesség függvényében szerepelnek a MAT-paraméterek, kétféle függés különíthetô el. A., 5. és. számú mintákon mért értékek egy egyenes mentén fekszenek, míg az. számú minta esetén ettôl jelentôsen eltérô meredekséget kapunk. A különbség a kémiai összetétel alapján értelmezhetô: a., 5.,. számú minták összetétele nagyon közel van egymáshoz, míg az. minta markánsan különbözik a többi mintától, mint az az. táblázatból látható. Ez okozza a vezetôképességben mért nagyobb értékeket, amelyek jól követhetôk a mágneses mérésekkel is.. ábra. Öntöttvas mintákon mért MAT-paraméterek a vezetôképesség,8,,,,0,8,,,,0, 5, sz. minták sz. minta 0, vezetõképesség (ks/m) VÉRTESY GÁBOR: FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK 59

4 5 keret lemez hasáb rugalmas alakváltozás (%) 7. ábra. Optimalizált MAT-paraméterek a rugalmas alakváltozás függvényében hideghengerléssel alakított különbözô alakú szénacél minták esetében. Szénacél minták mérése Alacsony széntartalmú acél (0,% szenet, 0,0% szilíciumot és 0,% mangánt tartalmazó) mintasorozatot vizsgáltam. Az anyagot hideghengerlés segítségével plasztikusan deformáltuk (ε = 0, 5, 0, 0 és 0%), majd az ily módon deformált acélból megfelelô alakú darabokat vágtunk ki. Három különbözô alakú mintát, keret formájút, lemezt, illetve hasábot készítettünk. A lemezt és a hasábot a. ábrá n bemutatott módon, vagyis külsô mágnesezô járommal mágneseztük, míg magára a keretre csévéltük a mágnesezô és érzékelô tekercseket. Ez utóbbi geometria biztosítja csak a tökéletes mágneses mérést, mert nem kell számolni a minta alakjából adódó lemágnesezési effektussal, valamint a járom és minta közötti légrés hatásával. Valamennyi hasáb egyik oldalán egy V alakú bemetszést alakítottunk ki, amely az úgynevezett Charpy-teszt elvégzését teszi lehetôvé. (Ez a teszt a nukleáris iparban rutinszerûen elvégzett roncsolásos mérés, ami azt mutatja, hogy az anyag mennyire lesz törékeny, például neutronbesugárzás hatására. Eredménye az úgynevezett átmeneti hômérséklet, ami az anyag ridegtörési érzékenységét jellemzi. Az atomreaktorok nyomásálló tartályának megbízhatóságát ily módon ellenôrzik.) Elvégeztük a Charpy-tesztet, valamint Vickers-keménységet is mértünk valamennyi mintán. Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokat is végeztünk, ami kimutatta a mikroszerkezet változását: a diszlokáció-sûrûség 0 9 -rôl 0 0 cm értékre nôtt a hengerlés hatására, ami megfelel a deformált anyag mechanikai és mágneses keményedése során megfigyelt és elvárt értéknek. A mérések eredménye azt mutatja, hogy a minta alakjától függetlenül a MAT-mérések során meghatározott optimális mágneses jellemzô (MAT-paraméter) és a rugalmas deformáció között jól kimutatható kapcsolat van. Ezt a mérési eredményt mutatja a 7. ábra. Az ábra alapján levonható fontos következtetés, hogy a minta alakja, és az, hogy mágnesesen nyitott vagy zárt kört mérünk, kvalitatíven nem befolyásolja a kapott eredményt, vagyis az anyag degradációja és a átmeneti hõmérséklet (K) 8. ábra. A szénacél mintákon mért MAT-paraméterek az átmeneti hômérséklet mért mágneses jellemzô közötti összefüggést. Ez a tény a jövôbeni ipari alkalmazást nagymértékben elôsegíti. Ugyanis a külsô járommal történô mágnesezés során mindig fellép a légrés hatása, ami módosítja (néha akár jelentôsen is) a mért jelet. Mágneses szempontból abszolút mérést csak zárt mágneses körben (gyûrû, vagy keret alakú mintán) lehet végezni, de ez értelemszerûen nem tehetô meg a gyakorlati szempontból fontos esetekben. A 7. ábrán látható eredmény viszont azt mutatja, hogy a kapott összefüggés jellege nem változik, ha ugyanazokon a mintasorozatokon zárt vagy nyitott körben történik a mérés. A roncsolásmentesen mért mágneses MAT-paraméterek és a hagyományosan, roncsolásos módon meghatározott Vickers-keménység, valamint az átmeneti hômérséklet között egyértelmû, nagyon szabályos, lineáris kapcsolatot mutattam ki a mérési pontok kis szórása mellett. Ezen mérések eredményei láthatók a 8. és 9. ábrá kon. Ennek alapján bizton állítható, hogy a vizsgált anyagokban bekövetkezô mechanikai degradációra közvetlen, kvantitatív adatot tudunk szolgáltatni roncsolásmentes méréssel, ha a mérést elôször egy ismert mintasorozaton kalibráljuk, és az ismeretlen mintán végzett mérést ezzel a referenciaadattal vetjük össze. 9. ábra. A szénacél mintákon mért MAT-paraméterek a Vickers-keménység Vickers-keménység (HV) 0 FIZIKAI SZEMLE 0 / 5

5 alakváltozás (%) 0. ábra. 8/8 típusú, titánnal stabilizált ausztenites acél mintákon mért MAT-paraméterek az alakváltozás Említést érdemel még az a körülmény, hogy míg a vizsgált mintasorozat esetén az átmeneti hômérsékletben mintegy 0%, a Vickers-keménységben mintegy 50%-os változás következett be, a mágneses jellemzôk mintegy 70%-kal változtak, még a legkedvezôtlenebb esetben is (hasáb alakú minta). Vagyis a mágneses mérés segítségével a bekövetkezô szerkezeti változások jóval nagyobb érzékenységgel mutathatók ki, mint a roncsolásos mérések segítségével. Rozsdamentes acél minták mérése Lemez formájú, 8/8 típusú, titánnal stabilizált ausztenites acél mintákat 00 C-os hôkezelésnek vetettünk alá, majd a mintákat vízfürdôben edzettük. Ezután hideghengerléssel különbözô mértékben alakítottuk ôket. Az anyag az eredeti paramágneses fázisból fokozatosan részben ferromágnesessé vált, mert a hengerlés mértékének függvényében ferrittartalom alakult ki. A. ábrán jól látható, hogy a növekvô ferrittartalom milyen jól tükrözôdik a mért jelalakban. Az ábrán négy különbözô módon hengerelt mintán. ábra. 8/8 típusú, titánnal stabilizált ausztenites acél mintákon mért MAT-paraméterek a Vickers-keménység Vickers-keménység (HV) mért jel látható. Minél erôsebb a minta deformációja, annál nagyobb a ferromágneses fázis aránya, és annál nagyobb a mérhetô permeabilitás. A 0. ábrá n látható az függése az alakváltozástól. 0%-os alakváltozás a mágneses jellemzôk mintegy -szeres változását okozza, ugyanakkor a Vickers-keménységben ez csak 55% növekedést jelent, amint az a. ábrán látható. Vagyis a rugalmas deformáció hatására kialakuló ferromágneses fázis jelenlétét igen jó érzékenységgel lehet ilyen módon detektálni, és a mérési pontok szórása is kicsi. Néhány százalékos ferrit tartalom vagy ferrit tartalom változás is kimutatható a mérési hibahatáron belül. Összegzés, következtetések A többféle mintán elvégzett mérések eredményét öszszegezve megállapítható, hogy az általunk bevezetett új, mágneseshiszterézis-mérésen alapuló módszer jó eredményeket ad, segítségével nagy érzékenységgel és megbízhatóan jellemezhetôk a ferromágneses anyagokban bekövetkezô szerkezeti változások. Valamennyi anyag esetén, ahol rendelkezésre álltak ilyen adatok, igen jó egyezés mutatható ki a hagyományos módon, roncsolással végzett mérések eredménye, valamint a roncsolásmentesen elvégzett mágneses mérések eredménye között. Figyelemre méltó, hogy a mágneses alhurkok mérésének megfelelô kiértékelésével kapott optimális mágneses jellemzô az alkalmazott mágneses tér olyan értékeinél adódott, ami messze van az anyag mágneses telítettségétôl. A gyakorlatban sûrûn elôforduló, nagy méretû szerkezeteken végzendô mérések esetén ez igen fontos körülmény, mert ezek a mintadarabok mágnesesen nem telíthetôk. Megítélésem szerint ezért jó esély van arra, hogy a ferromágneses anyagból készült szerkezeti elemek rendszeres megbízhatósági ellenôrzését, maradékélettartam becslését roncsolásmentesen végezhetô mágneses mérésekkel végezzük el. A módszer sikeres jövôbeli alkalmazásához elôször természetesen minden esetben hagyományos, roncsolásos mérésekre van szükség mintasorozaton, amely alapján a MATmérések taníthatók. Ezen tanulási folyamat alatt kell meghatározni azokat a MAT-paramétereket, amelyek a legjobban jellemzik az illetô anyag degradációját, és amelyek a jövôbeli mérésekben a legérzékenyebbnek és legmegbízhatóbbnak minôsülnek. Irodalom. D. C. Jiles: Review of Magnetic Methods for Nondestructive Evaluation. NDT Int. (988) 9.. Kovács E., Paripás B.: Fizika II. Miskolci Egyetem Földtudományi Kar, 0. vagy: EAeldin.pdf. C. C. H. Lo, et al.: Evaluation of fatigue damage using a magnetic measurement technique. IEEE Trans. Mag. 5 (999) I. Tomáš, G. Vértesy: Magnetic Adaptive Testing. In Nondestructive Testing. (Editor M. Omar), InTech-d.o.o. Open Access publisher: ISBN (0) 5 8. VÉRTESY GÁBOR: FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE százalék 70 60 50 40 30 20 10 63 48 0 2010 2011 2012 2013 év 9. ábra. A kísérleti feladatok megoldásának eredményessége az egyes években. táblázatba foglalni, és az adatok alapján a számításokat elvégezni,

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Dr. Molnár Dániel Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet daniel.molnar@uni-miskolc.hu

Részletesebben

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. 4 ELeKTROMOSSÁG, MÁGNeSeSSÉG IV. MÁGNeSeSSÉG AZ ANYAGbAN 1. AZ alapvető mágneses mennyiségek A mágneses polarizáció, a mágnesezettség vektora A nukleonok (proton,

Részletesebben

(C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II.

(C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II. HŐKEZELÉS Hőkezelés az anyagok ill. a belőlük készült fél- és készgyártmányok meghatározott program szerinti felhevítése hőntartása lehűtése a mikroszerkezet ill. a feszültségállapot megváltoztatása és

Részletesebben

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi ÚJ BLOKKOK A PAKSI TELEPHELYEN RÉSZ Aszódi Attila A Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős kormánybiztos, Miniszterelnökség BME Nukleáris Technikai Intézet Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

BÍRÁLAT. Szabó Péter János

BÍRÁLAT. Szabó Péter János BÍRÁLAT Szabó Péter János Intenzív alakítási és hőkezelési folyamatok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának értelmezése visszaszórtelektron-diffrakcióval című MTA doktori értekezéséről A Szabó Péter János

Részletesebben

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés VISSZASZÓRTELEKTRON-DIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATOK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2. RÉSZ Havancsák Károly, Kalácska Szilvia, Baris Adrienn, Dankházi Zoltán, Varga Gábor Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Bevezető AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A műanyagok felhasználási területe egyre bővül, így mennyiségük is rohamosan növekszik. Elhasználódás után csekély hányaduk kerül csak újrahasznosításra,

Részletesebben

DERMESZTÔ HAJTÓSUGÁR ÉS 120 N TOLÓERÔ Sugárhajtómû a rakétaindító sínen

DERMESZTÔ HAJTÓSUGÁR ÉS 120 N TOLÓERÔ Sugárhajtómû a rakétaindító sínen ményben [4] írott feltételeket. Fontos kiemelni, hogy az új elméleti modellek egyrészt nem mondanak ellent az eddigi mérési eredményeknek, másrészt felvetik a modell további kísérletekkel történô ellenôrzését.

Részletesebben

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN Kísérlet a Lenz-ágyúval. A verseny elôkészületei során többször jártam a Csodák Palotájában és azt tapasztaltam, hogy sokan egy óriási játszótérnek tekintik a kiállítást. Nyílván ez célja is a szervezôknek,

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 309 319. HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint

Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint Általános tudnivalók Amennyiben az egyedi termékszabványokban vagy a megbízási dokumentumokban más nem kerül meghatározásra,

Részletesebben

Tárgyszavak: öntöttvas; vasötvözet; örvényáram; roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásmentes vizsgálat.

Tárgyszavak: öntöttvas; vasötvözet; örvényáram; roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásmentes vizsgálat. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.4 Tempervas jellemzése örvényáramos módszerrel Tárgyszavak: öntöttvas; vasötvözet; örvényáram; roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásmentes vizsgálat.

Részletesebben

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 ZÁRÓJELENTÉS Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 Témavezető: Riesz Ferenc 2 1. Bevezetés és célkitűzés; előzmények A korszerű félvezető-technológiában alapvető fontosságú a szeletek felületi

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. Jobb felbontású képeket ad, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok, és képes

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság OMR Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február 1. 2004. december 31. Az időtartam meghosszabbításra került 2005. december 31-ig.

A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február 1. 2004. december 31. Az időtartam meghosszabbításra került 2005. december 31-ig. Szakmai zárójelentés az Ultrarövid infravörös és távoli infravörös (THz-es) fényimpulzusok előállítása és alkalmazása című, T 38372 számú OTKA projekthez A projekt eredetileg kért időtartama: 22 február

Részletesebben

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Dr. Deák György *, Holup Péter **, Ferroni Liz Priscila **, Dr. Zsuga Miklós ***, Dr. Kéki Sándor *** Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Célul tűztük ki egy biológiailag lebomló polietilén

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX.1. Az emberi szem felépítése A szem az emberi szervezet legfontosabb érzékelő szerve, mivel a szem és a központi idegrendszer közreműködésével az elektromágneses

Részletesebben

Az 5-2. ábra két folyamatos jel (A és B) azonos gyakoriságú mintavételezését mutatja. 5-2. ábra

Az 5-2. ábra két folyamatos jel (A és B) azonos gyakoriságú mintavételezését mutatja. 5-2. ábra Az analóg folyamatjeleken - mielőtt azok további feldolgozás (hasznosítás) céljából bekerülnének a rendszer adatbázisába - az alábbi műveleteket kell elvégezni: mintavételezés, átkódolás, méréskorrekció,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

erő/nyomaték további kapcsolások, terhelések első kapcsolás, terhelés oldás, leterhelés deformáció

erő/nyomaték további kapcsolások, terhelések első kapcsolás, terhelés oldás, leterhelés deformáció 00/3 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS QUALITY ASSURANCE R&R VIZSGÁLATOK FEJLESZTÉSE TRENDES JELLEMZŐ MÉRÉSI RENDSZERÉRE DEVELOPMENT OF R&R STUDIES ON THE MEASURING SYSTEM OF TREND CHARACTERISTIC GREGÁSZ TIBOR PATAKI

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük Tanulmány Kidolgozta: Dr. Török Imre 1 - Meilinger Ákos 2 1 egyetemi docens, 2 mérnöktanár Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK Hibrid szerkezetek szerves bádoggal A hibrid szerkezetek tömege jelentősen csökkenthető, ha a fémkomponens helyett is műanyagot, ún. szerves bádogot használnak. A szerves

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata

A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata (I. rész: a zobáki metánfelszabadulási adatok elemzése) DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász,

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

1. A neutronvisszaszórási hatáskeresztmetszet

1. A neutronvisszaszórási hatáskeresztmetszet Bevezetés Az értekezés azon munka összefoglalása, melyet 1999 februárjában még egyetemi hallgatóként kezdtem, 1999 szeptembere és 2002 augusztusa között mint PhD ösztöndíjas, 2002 szeptembere és 2003 júniusa

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Kutatási beszámoló Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Készült a Pro Progressio Alapítvány és az E-ON Hungária ZRt. támogatásával Készítette: Orbulov Imre Norbert, PhD egyetemi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

Ötvözött szerkezeti acélok Raktári program

Ötvözött szerkezeti acélok Raktári program Ötvözött szerkezeti acélok Raktári program ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Hetedik kiadás 2006. április Ötvözetlen és alacsony ötvözésû lemeztermékek Betonacélok Szerszámacélok Melegen hengerelt

Részletesebben

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7.1. Áttekintés Igény esetén a tároló szállítható egy polipropilén rétegelválasztó lemezzel, mely segítségével a fels és az alsó tárolótartomány termikus

Részletesebben

Ha vasalják a szinusz-görbét

Ha vasalják a szinusz-görbét A dolgozat szerzőjének neve: Szabó Szilárd, Lorenzovici Zsombor Intézmény megnevezése: Bolyai Farkas Elméleti Líceum Témavezető tanár neve: Szász Ágota Beosztása: Fizika Ha vasalják a szinusz-görbét Tartalomjegyzék

Részletesebben

PENDULUMHULLÁM, AVAGY SZERELEM ELSÔ LÁTÁSRA

PENDULUMHULLÁM, AVAGY SZERELEM ELSÔ LÁTÁSRA Rámutattunk, hogy ( álöltözetben ) magnetosztatikai problémák megoldása során körültekintônek kell lenni az Ampère-féle gerjesztési törvény alkalmazása során. Az érvényességi kör az elektrodinamika-tankönyvek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei

Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei Meghatározások: Bukóketrec: Olyan csőszerkezet, amely az utastéren belül a karosszériához szorosan illeszkedve van beépítve, és amelynek feladata ütközés

Részletesebben

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V.

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V. mérés Faminták sűrűségének meghatározása meg: Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja ρ = m V Az inhomogén szerkezetű faanyagok esetén ez az összefüggés az átlagsűrűséget

Részletesebben

A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában

A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában Transpack fõoldal vissza, home A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában Hazánkban számos vállalkozás tevékenykedik a fóliagyártás területén.

Részletesebben

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV Koen Lips PEMCO Brugge Hollandia XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Zománcozott

Részletesebben

Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése. Tervezési útmutató

Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése. Tervezési útmutató Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése Tervezési útmutató Készítette: Dr. Ádány Sándor Lindab Kft 2007. február ZC200ECO / 1 1. Bevezetés Jelen útmutató a Lindab Kft. által 1998-ban kiadott Lindab

Részletesebben

Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok.

Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok. MŰANYAGFAJTÁK Önerősített műanyagkompozitok Az önerősített polimerrendszerek amelyek alapanyaga döntően polipropilén előállítására ma már több technológia ismert. Ütésállóságuk és szilárdságuk nagyobb

Részletesebben

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

1 Mechanikai anyagvizsgálatok. 1 Mecanikai anyagvizsgálatok. 1.1 Szakítóvizsgálat A vizsgálat elve: Az S kiinduló keresztmetszetű és L kezdeti osszúságú próbatestet egytengelyű úzó igénybevétellel adott sebesség mellett addig nyújtunk,

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP elektromos fékkel. 10 mm (3/8 ) 6093D 6095D. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP elektromos fékkel. 10 mm (3/8 ) 6093D 6095D. Használati utasítás MAKITA AKKUMULÁTOROS FÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP elektromos fékkel 10 mm (3/8 ) 6093D 6095D Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok!

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

REPÜLŐFEDÉLZETI TŰZFEGYVEREK LÖVEDÉK MOZGÁSÁNAK BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSA 2 BEVEZETÉS

REPÜLŐFEDÉLZETI TŰZFEGYVEREK LÖVEDÉK MOZGÁSÁNAK BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSA 2 BEVEZETÉS Szilvássy László 1 REPÜLŐFEDÉLZETI TŰZFEGYVEREK LÖVEDÉK MOZGÁSÁNAK BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSA 2 A szerző jelen tanulmányában bemutatja a repülőfedélzeti tűzfegyverek lövedékei mozgásának ballisztikai számítását.

Részletesebben

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK 4. ELŐADÁS Kondenzátorok Tekercsek Transzformátorok Az elektronikában az ellenállások mellett leggyakrabban használt passzív kapcsolási elem a kondenzátor.

Részletesebben

1. Bevezetõ. 2. Az acélok zárványtartalmának csökkentése. Szabó Zoltán*

1. Bevezetõ. 2. Az acélok zárványtartalmának csökkentése. Szabó Zoltán* Szabó Zoltán* Alacsony zárványtartalmú acél gyártásának feltételei Egyre nagyobb az igény a tiszta acélok elõállítására. Egyre több rendelésben írják elõ a még megengedett zárványossági fokozatot. A szerzõ

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Elektrosztatika

Részletesebben

MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH

MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH (Email 2004/6) 1. ÖSSZEGZÉS Összehasonlító korróziós próbákat végeztünk lúgokban a Pfaudler

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717030 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása MEILINGER Ákos Mérnöktanár, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, H-3515 Miskolc, Egyetemváros, 36-46- 565-111/1790, metakos@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Precíziós csövek Raktári program

Precíziós csövek Raktári program Precíziós csövek Raktári program ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Hetedik kiadás 2006. április Ötvözetlen és alacsony ötvözésû lemeztermékek Betonacélok Szerszámacélok Melegen hengerelt rúdacélok

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

meghatározása műanyagok ultrahangos hegesztése közben, a bemeneti villamos impedancia alapján

meghatározása műanyagok ultrahangos hegesztése közben, a bemeneti villamos impedancia alapján A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.3 2.5 A hegesztés minőségének roncsolásmentes meghatározása műanyagok ultrahangos hegesztése közben, a bemeneti villamos impedancia alapján Tárgyszavak:

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

Színpad-világítási tervezési alapok

Színpad-világítási tervezési alapok Színpad-világítási tervezési alapok Bevezetés A világítástechnika e speciális területérõl viszonylag kevés szó esik, de akit megérint e terület, azt bizony örökre rabul ejti. Nehéz lenne megmondani, hogy

Részletesebben

A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel

A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel Dr. Lovas Tamás 1 Berényi Attila 1,3 dr. Barsi Árpád 1 dr. Dunai László 2 1 Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, BME 2 Hidak

Részletesebben

INTELLIGENS FOLYADÉKOK, ELEKTRO- ÉS MAGNETOREOLÓGIAI FLUIDUMOK A KÖZÉPISKOLÁBAN

INTELLIGENS FOLYADÉKOK, ELEKTRO- ÉS MAGNETOREOLÓGIAI FLUIDUMOK A KÖZÉPISKOLÁBAN INTELLIGENS FOLYADÉKOK, ELEKTRO- ÉS MAGNETOREOLÓGIAI FLUIDUMOK A KÖZÉPISKOLÁBAN Medvegy Tibor Pannon Egyetem, Fizika és Mechatronika Intézet, medvegy.tibor@gmail.com, az ELTE Fizika Tanítása doktori program

Részletesebben

Szerkezeti mûanyagok Raktári program

Szerkezeti mûanyagok Raktári program Szerkezeti mûanyagok Raktári program ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Ötödik kiadás 2006. április Ötvözetlen és alacsony ötvözésû lemeztermékek Betonacélok Szerszámacélok Melegen hengerelt rúdacélok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

szerepet tölt be. A nagy evolúciós átmenetek szinte minden esetben tekinthetők

szerepet tölt be. A nagy evolúciós átmenetek szinte minden esetben tekinthetők Vélemény Szolnoki Attila Együttműködés térbeli koevolúciós modellekben című MTA doktori értekezéséről. 1. A témaválasztásról Az együttműködés a biológiai összes szerveződési szintjén kulcsfontosságú szerepet

Részletesebben

a textil-szövet hosszirányú szálainak és a teljes szálmennyiségnek a térfogati aránya,

a textil-szövet hosszirányú szálainak és a teljes szálmennyiségnek a térfogati aránya, Zárójelentés A kutatás kezdetén felmértük a polimer kompozitok fajtáit és az alkalmazott gyártási eljárásokat. Mindezt annak érdekében tettük, hogy a kapott eredmények alkalmazhatósági határait kijelölhessük.

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza a 4. táblázatot! Gyűjtse ki és tanulja meg a nagyszilárdságú mélyhúzott finom acélok típusait és jelölésüket!

Tevékenység: Tanulmányozza a 4. táblázatot! Gyűjtse ki és tanulja meg a nagyszilárdságú mélyhúzott finom acélok típusait és jelölésüket! A karosszéria merevségét a karosszéria forma, a lemez vastagsága és a strukturális részek rugalmassági modulusza határozza meg. A nagyszilárdságú lemezek alkalmazásakor a lemezvastagsággal elért súly csökkentés,

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál 1 A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál A keményesztergálás, amelynél a forgácsolás 55 HRC-nél keményebb acélon, néhány ezred vagy

Részletesebben

Szabó Péter János. Intenzív alakítási és hőkezelési folyamatok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának értelmezése visszaszórtelektron-diffrakcióval

Szabó Péter János. Intenzív alakítási és hőkezelési folyamatok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának értelmezése visszaszórtelektron-diffrakcióval Szabó Péter János Intenzív alakítási és hőkezelési folyamatok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának értelmezése visszaszórtelektron-diffrakcióval c. MTA doktori értekezés bírálata A 114. szövegoldalon 112

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Mérési útmutató Mikroszkópos mérés Budapest 2015 Útmutató a mikroszkópos gyakorlathoz

Részletesebben

Armco-vas speciális szemcsehatárainak vizsgálata EBSD-vel

Armco-vas speciális szemcsehatárainak vizsgálata EBSD-vel Armco-vas speciális szemcsehatárainak vizsgálata EBSD-vel Gaál Zoltán, Dr. Szabó Péter János, Dr. Ginsztler János Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagtudomány és Technológia Tanszék, BME-MTA

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Etázsszerszámok előnyei A termelékenység növelésének egyik lehetséges módja az etázsszerszámok alkalmazása a fröccsgépen, amelyekkel a záróerő emelése nélkül majdnem megduplázható

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben