146. számú elıterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "146. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény beszámolója a 2009/2010. nevelési évrıl valamint a 2010/2011. nevelési év elıkészületeirıl, a tanév fıbb feladatairól Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató Készítette: intézményegység-vezetık Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: KOIS Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Bátaszék város közoktatási intézményei a 2009/2010. nevelési év/tanév értékelését nem a rendhagyó módon a Közmővelıdési Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság által összeállított, és határozattal jóváhagyott szempontsor alapján készítették el. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás jén érkezett levelében kereste meg önkormányzatunkat, azzal a kéréssel, hogy az ı általuk kidolgozott, alaposan kimunkált, részletekre kitérı tanévértékelı szempontsort (1. számú melléklet) használjuk a közoktatási intézményeink beszámoltatásakor. Kérésüket az alábbi érvekkel támasztották alá: Segíti a következı tanév tervezését, elıkészítését. Megalapozza az intézménynek a fenntartója számára készítendı beszámolóját. A kistérségi társulás felé megküldendı szakmai beszámoló részét képezi. Segíti az intézményi önértékelést. Alapot jelent statisztikai adatok szolgáltatásához. Adatokat és információkat biztosít kistérségi összegzések, elemzések, tervek készítéséhez. Felhasználható pályázatok írásához. 1

2 A három helyi közoktatásai intézmény 2009/2010-es nevelési évében illetve tanévében lezajlott események, történések közül az alábbiakat emeltük ki: A 2009/2010-es tanév, nevelési év az elsı szorgalmi idıszaka volt az új Bátaszék-Alsónyék- Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: B-A-P MOK) közoktatási intézménynek. Teljesen új szervezeti felállásban mőködött az intézmény. A bölcsıdei szakfeladattól a gimnáziumi oktatásig, sokféle szolgáltatás elégítette ki Bátaszék, Alsónyék és Pörböly települések igényeit. Új közoktatási dokumentumok használatával (Pedagógiai Program; SZMSZ; Házirend; IMIP; ÖMIP) nem mondható rendhagyó évnek a tárgyidıszak. A különös jellemzık közé sorolható, hogy mindegyik feladat-ellátási helyen folytak a TÁMOP-3.1.4/2. pályázathoz kötıdı továbbképzések, rendezvények, melyek részleteirıl intézményegységenként, tagintézményenként még rövid említést teszünk, de feltétlenül ki kell emelni a pedagógusok nagy óraszámú továbbképzéseivel járó többlet feladatokat. A szokásos hét év alatt beosztható 120 órás továbbképzést a résztvevı pedagógusok szinte mindnyájan teljesítették, sıt a kisszámú pedagógusokkal rendelkezı feladat-ellátási helyeken (Alsónyék, Pörböly) jóval magasabb óraszámú képzést teljesítettek, mint a törvényi elıírás, és mindössze egy tanév idıtartama alatt. A szakmai megújulást célzó TÁMOP pályázat projekt megvalósulásáról a beszámolók többsége új módszerek, új taneszközök kipróbálásáról írnak, új fogalmak (kompetenciák; projekt munkák; tantárgytömbösítés; modulok bevezetése; témahét projekt) mögött kipróbálhatták a gyakorlati életben történı beválást. Mindehhez menetközben érkezett szaktanácsadói segítség, illetve szakirodalom, nem egyszer az is elıfordult, hogy saját kreativitását kellett kiaknáznia a pedagógusnak, ha késett az ígért szakmai segítség. A B-A-P MOK közoktatási intézmény kitartó, szorgalmas pedagógusainak törekvéseit az alábbi idézettel is kifejezhetnénk: Létezik egy fennköltebb becsvágy is, mint pusztán magasan állni a világban: meggörnyedni, és egy kicsivel magasabbra emelni az emberiséget. /Henry Van Dyke/ A vadonatúj feladatok végrehajtása mellett a tanév, nevelési év munkaterveit is megpróbálta maradéktalanul teljesíteni az integrált oktatási központ minden intézményegysége, és természetesen e közben az óvodai foglalkozások, a tanórák, az érettségire való felkészítések, a szakkörök, helyi és települési rendezvények sem maradtak el. Az élet feltartóztathatatlan folyását tanúsítja az is, hogy számtalan versenyen értek el dobogós helyezést az intézmény gyermekei, diákjai, a felkészítı óvodapedagógusok, tanítók, és tanárok munkájának gyümölcseként. Két nagy pályázat projekt megvalósulása közben nem tőnt el az intézményegységekbıl a pályázó kedv, ezt jelzik azok a többszázezer forintos nyeremények, amelyek megvalósultak. A beszámolók nagyon széleskörő, minıségi munkavégzésrıl számolnak be, a pedagógiai munka, napjainkban egyre sokrétőbb, és egyre összetettebb feladattá vált, ezt tükrözik a beszámolók (2., 3., 4., és 5. sz. mellékletek) érdemes ıket elolvasni. A B-A-P MOK Pörbölyi Tagiskolája kivételével az intézmény minden feladat-ellátási helyét érintette a tanév során a DDOP-3.1.2/2F-2F jelő pályázat nagyberuházásával kapcsolatos költözködés, oktatás-szervezés. A kivitelezések tervszerő ütemezését az élet már többször is felülírta, ezért az új, 2010/2011-es tanév kezdete sem lesz egyszerő, a szükségmegoldások végrehajtása sok türelmet, toleranciát igényel a tanulóktól, szülıktıl és pedagógusoktól egyaránt. 2

3 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a B-A-P MOK 2009/2010-es tanévrıl, nevelési évrıl szóló beszámolóját, valamint a 2010/2011-es tanévre vonatkozó elképzeléseket. Bátaszék, augusztus 18. Határozati javaslat a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es nevelési évrıl/tanévrıl szóló beszámolójáról, valamint a 2010/2011-es nevelési év/tanév elıkészítésérıl, terveirıl Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 104 (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint a Bátaszék- Alsónyék-Pörböly Önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézményfenntartó Társulás megállapodás alapján megtárgyalta a B-A-P Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ 2009/2010-es nevelési év/tanév munkájáról szóló, valamint a 2010/2011-es nevelési év/tanév elıkészületeirıl, terveirıl szóló beszámolóját és a következı határozatot hozta: 1. A képviselı-testülete a Társulási Tanács részére elfogadásra a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es nevelési év, tanév munkájáról szóló, valamint a 2010/2011-es nevelési év/tanév elıkészületeirıl, terveirıl szóló beszámolóját. 2. A képviselı-testület egyetért azzal, hogy a B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ fıigazgatója külön figyelmet szenteljen a 2010/2011-es nevelési év/tanév során, a kivitelezések miatt szükségessé váló szervezési feladatokra, az oktatás minél zökkenı-mentesebb megszervezése érdekében, valamint a mikrotérségi közoktatási központ szolgáltatásainak és struktúrájának minél hatékonyabb mőködtetésére. Határidı: október 30. Felelıs: Bognár Jenı polgármester Határozatról értesül: fıigazgató, óvodai és gimnáziumi int. egység vezetık oktatási referens 3

4 A 2009/2010. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai I. A nevelı-oktató munka feltételei: A. Személyi feltételek: 1. Pedagógus létszám változása (belépı és távozó pedagógusok, pályakezdık száma, a távozás oka) 2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése (szakos ellátottság, egyetemen/fıiskolán továbbtanulók száma, támogatott és támogatás nélküli továbbképzésen résztvevık száma, tapasztalatok) 3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítık létszáma (belépı, távozó, képzések) 4. Korrekciós igények B. Tárgyi feltételek: 1. Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás) 2. Eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása (nagyobb eszközbeszerzések) 3. Könyvtári-informatikai ellátottság (tartós tankönyvek, nagy értékő informatikai eszközök) C. Anyagi feltételek: 1. A bérjellegő és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága 2. Külsı források elnyerésére tett intézkedések, eredmények (konkrét összeggel, pályázatok is) 3. Tandíjjal, térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok D. Szervezeti feltételek: 1. A vezetés szerkezete (intézményegységek, tagintézmények, tagozatok, épületek, munkaközösségek) 2. Szervezeti klíma E. Szekszárd városában a Költségvetési Elszámoló Szervezet által koordinált tevékenységek, a többi településen a felsoroltakból az intézményre vonatkozó gazdálkodási/mőködési tevékenységek bemutatása: 1. Gazdálkodási tevékenység 2. Takarítás, karbantartás, udvarosi és portaszolgálat 3. Postaszolgálat, kézbesítés 4. Étkeztetés II. Gyermekek, tanulók létszáma: 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán (az érkezés és a távozás okai) 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai (iskolaérettség alakulása, az intézménytípusból a továbblépés iránya, továbbtanulási mutatók) tanévértékelés

5 III. A nevelı-oktató munka értékelése: 1. A nevelımunka eredményei (a munkaterv és a nevelési-pedagógiai programban kitőzött feladatok alapján) 2. A szakmai munkaközösségek, illetve a tanszakok munkája 3. Tartalmi fejlesztı tevékenységek 4. Tanulmányi és vizsgaeredmények, országos mérések eredményei (osztályozás, értékelés, tantárgyi átlagok, kötelezı és önkéntes vizsgák, mérések eredményei, tapasztalatai, nyelvvizsgák, érettségi vizsgák, bukások, bukások aránya, buktató tárgyak, országos, regionális felmérések) 5. Nemzetiségi és kisebbségi nevelés-oktatás 6. Napközis és tanulószobai munka 7. Felzárkóztató, fejlesztı tevékenység (hátrányos helyzetőek integrálása) 8. Az intézményi közoktatási esélyegyenlıségi programban foglaltak teljesítése 9. Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók ellátása 10. Gyermek- és ifjúságvédelmi munka 11. Balesetek, mulasztások alakulása 12. Választható tevékenységi formák és tapasztalataik (fakultáció, elıkészítık, tehetséggondozás) 13. Szabadidıs programok 14. Megyei, regionális, országos versenyek, vetélkedık eredményei (tanulmányi, kulturális, sport) 15. Az intézményi minıségirányítási program mőködtetése, ellenırzési, értékelési tapasztalatok 16. Egyéb intézményi sajátosságok, tapasztalatok (Az egyes intézményegységek, tagintézmények, illetve tagozatok munkája önállóan értékelendı!) IV. Az intézmény kapcsolatai: 1. Diákönkormányzat 2. Szülıi szervezet, óvodaszék, iskolaszék 3. Szakszervezet, közalkalmazotti tanács 4. Társult települések önkormányzatai 5. Kisebbségi önkormányzatok 6. Szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók 7. Egészségügyi szolgáltatók, családsegítı, gyermekvédelmi szolgálat 8. Egyéb szolgáltatók 9. Közoktatási, kulturális és sportintézmények 10. Regionális, országos, külföldi kapcsolatok 11. Egyéb V. A 2010/2011. nevelési évre, tanévre tervezett legfontosabb feladatok: VI. Kérések, javaslatok a fenntartó felé: tanévértékelés

6 1. sz. melléklet Közoktatási intézmények személyi feltételei (2009/2010) Intézmény Össz. eng. álláshely Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítık száma Eng. Betöltött Üres Telj. Rész Óraadó Ebbıl Dajka Gyped. Pedag. Szab.idı fejl.ped. assz. felügyelı szerv. Munkaközösségek száma tanévértékelés

7 2. sz. melléklet Az óvodák 2009/2010. nevelési évi fontosabb mutatói Óvoda Férıhely Gyermekek száma okt. stat. máj. okt. stat. Férıhely kihasználtság % máj. éves átl. Csoportok száma összes német Átlagos csoportlétszám Tankötelessé válók száma Óvodában maradó tankötelesek száma %-os aránya Óvoda SNI HH HHH Veszélyeztetett okt. máj. okt. máj. okt. máj. okt. máj. stat. stat. stat. stat. Gyermekbalesetek száma tanévértékelés

8 3. sz. melléklet Az általános iskolák 2009/2010. tanévi fontosabb mutatói Iskola Tanulók száma okt. stat. tanév vége Oszt. sz. Napközis* fı Napk. csop.* Vidéki tanulók fı % Tan. átlag** Jav. Évism. vizsg. fı % fı % Továbbtanulók száma 8. oszt. tan. gim. szakköz. szakisk. 1. helyen felvett *napközi, tanulószoba, iskolaotthon is **1-3. évfolyam és magatartás-szorgalom nélkül Iskola SNI HH HHH Veszélyezt. Mulasztott órák/fı okt. tanév okt. tanév okt. tanév okt. tanév Igazolt Igazolatlan Összesen stat. vége stat. vége stat. vége stat. vége Tanulóbalesetek száma tanévértékelés

9 4. sz. melléklet Az alapfokú mővészetoktatás és a pedagógiai szakszolgálat 2009/2010. tanévi fontosabb mutatói Intézmény* Mővészeti ág zenemővészet táncmővészet képzı- és iparmővészet szín- és bábmővészet * valamennyi feladatellátási hely együttesen okt. stat. Tanulók száma tanév vége vált. % Vidéki Tanulmányi eredmény tanulók száma % jeles jó közepes elégséges elégtelen Szakszolgálat Nevelési tanácsadás Iskolaérettségi vizsgálat Logopédia Korai fejlesztés és gondozás Összesen: Nevelési tanácsadás felnıtt létszám (gyermekvizsgálat nélkül) Ellátásban részesült gyermekek száma életkor szerint 0-3 év Óvodáskorú 1. oszt. 2. oszt oszt oszt. Idısebb Összesen tanévértékelés

10 5. sz. melléklet A középfokú intézmények 2009/2010. tanévi fontosabb mutatói Intézmény Garay J. Gimnázium Összesen nappali tagozat I. Béla Gimnázium Összesen nappali tagozat II. Géza Gimnázium Összesen nappali tagozat 5-8. évf évf. Iskolatípus és évfolyam (tagozat) gimnázium szakközép érettségi utáni szakképzés levelezı tagozat kollégium évf. (9. évf. nyelvi elıkészítı) 7-8. évf. levelezı tagozat Tanulók száma okt. stat. tanév vége vált. % Oszt. sz. Vidéki tanulók száma okt. stat. bejáró koll. összes össz. % Tan. átlag 1-2 tárgy Elégtelen 3 v. több tárgy össz. % tanévértékelés

11 Intézmény Garay J. Gimnázium Összesen nappali tagozat I. Béla Gimnázium Összesen nappali tagozat II. Géza Gimnázium Összesen nappali tagozat Iskolatípus és évfolyam (tagozat) 5-8. évf évf. gimnázium szakközép érettségi utáni szakképzés levelezı tagozat kollégium évf. (9. évf. nyelvi elıkészítı) 7-8. évf. levelezı tagozat SNI HH HHH Veszélyezt. Mulasztott órák/fı okt. tanév okt. tanév okt. tanév okt. tanév Igazolt Ig.lan Összes stat. vége stat. vége stat. vége stat. vége Tanulóbaleset tanévértékelés

12 A évi érettségi vizsgák eredménye 6. sz. melléklet Intézmény Garay G. I. Béla G. II. Géza Iskolatípus Osztály Érettségizık Sikeres Sikertelen Átlag Tantárgyi vizsgák száma tagozat száma száma % közép szint emelt szint rendes elırehozott gimnázium 12A 12B 12C 12D gimnázium 12A 12B szakközép 12C levelezı 12 L gimnázium 12 A 12 B levelezı 12 L tanévértékelés

13 A júniusi szakmai vizsgák eredménye 7. sz. melléklet Intézmény I. Béla Gimnázium érettségi utáni szakképzés Összesen: Szakma Vizsgázók száma Sikeres Sikertelen Átlag száma % elmélet gyakorlat tanévértékelés

14 Nyelvvizsgák (2009/2010.) 8. sz. melléklet Intézmény Alapfokú Középfokú Felsıfokú német angol német angol francia olasz spanyol latin német angol francia olasz spanyol latin tanévértékelés

15 Pályázatok* (2009/2010.) 9. sz. melléklet Intézmény Ssz stb. Pályázat kiírója Pályázat célja, témája, címe Benyújtott pályázat Pályázott Elnyert összeg összeg eft eft Felhasználás határideje Elszámolás határideje * a még el nem bírált pályázatok esetén kérjük jelezni: folyamatban, elbírálás valószínő határideje..! az elutasított pályázatokat is kérjük feltüntetni!

16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TANÉVÉRTÉKELÉS I. Szöveges értékelés A szöveges értelésben a megadott szempontok szerint rövid, tömör, lényegretörı megállapításokat, összegzéseket várunk a megjelölt szempontok szerint. Minden intézménynek csak a saját intézménytípusára érvényes kérdéseket kell megválaszolnia. II. Adattáblák kitöltése Minden intézménynek csak a saját intézménytípusára érvényes, releváns adatokat kell megadnia. Több intézményegységgel, tagintézménnyel rendelkezı intézmények az 1. sz., 2. sz., 3. sz. és 9. sz. táblázatokban az adatokat az Intézmény oszlopban az intézményegységek/tagintézmények megnevezésével intézményegység/tagintézmény szintő bontásban készítsék el. tanévértékelés

17 Készítette:Kiss István Lászlóné Bátaszék Alsónyék Pörböly Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda évértékelése A 2009/2010. nevelési év értékelését a megadott szempontok alapján végeztem. I. A nevelı-oktató munka feltételei A. Személyi feltételek A személyi feltételek megléte a törvényi elıírásoknak megfelelı, mindezek lehetıvé tették az intézmény zavartalan mőködését. 1. Pedagógus létszám: A pedagógusok létszámában 2009/2010-es nevelési évben változás nem történt. Az óvoda dolgozóinak száma munkakörök szerint: Munkakörök Alkalmazottak száma Munkaidı Rész, Óvodapedagógus 24 fı Dajka 11 fı Kisegítı személyzet 3 fı rész Óvodatitkár 1 fı Összesen 39 fı 3 fı tanévértékelés

18 Készítette:Kiss István Lászlóné Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése Óvodapedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Fıiskolai végzettséggel rendelkezik Német nemzetiségi óvodapedagógus Középfokú nyelvvizsga Szakvizsga 24 fı 2 fı 2 fı 3 fı A 2009/2010-es nevelési évben teljesült továbbképzések: A 2009/2010-es nevelési évben a nyertes TÁMOP pályázat kapcsán a középtávú továbbképzési tervet messzemenıen meghaladó teljesülést tudunk kimutatni. A továbbképzési tervben foglaltak teljesülésének részletezése Az akkreditált és tanúsítvánnyal járó képzések kiválasztásának szempontjául alapvetı követelményként tartottuk számon, hogy a bevezetésre és a továbbiakban kiterjesztésre kerülı kompetencia alapú nevelés megvalósítását szolgálják. Hatékony tanuló megismerési technikák: Tantestületi érzékenyítı tréning: 9 Mit? Miért? Hogyan? Kisgyermekek testnevelése 2 2 Óvoda iskola átmenet támogatása DISPUTA Kompetencia alapú oktatás módszertanáról és eszközeirıl 2 Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben 3 1 fı tanévértékelés

19 Készítette:Kiss István Lászlóné TÁMOP képzések Bátaszéken, Alsónyéken, Pörbölyön: Képzések Bátaszék: - Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. 1fı - Kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2 alkalmazása - Hatékony gyermek megismerési technikák. 3 - Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása. 3 - IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 3 - Drámapedagógia 1 - Tevékenységközpontú pedagógiák 1 - TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 1 változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatásfejlesztési projektjeiben. Kiss István Lászlóné Képzés megnevezése Óraszám IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Projektmenedzsment, változásmenedzsment 30 Összesen 60 óra Szabó Éva Mária Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Összesen 120 óra tanévértékelés

20 Készítette:Kiss István Lászlóné Tóth Zsuzsanna Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Összesen 120 óra Németh Nándorné Képzés megnevezése Óraszám Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 Összesen 60 óra Bencze Lászlóné Képzés megnevezése Óraszám Drámapedagógia 30 Összesen 30 óra Szentesné Hoffmann Mária Képzés megnevezése Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. Összesen Óraszám óra tanévértékelés

21 Készítette:Kiss István Lászlóné Kissné Bucher Klára Képzés megnevezése Óraszám Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 30 Összesen 30 óra Képzések Alsónyék: - Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. 1fı - Kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2 alkalmazása - Hatékony gyermek megismerési technikák 3 - Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása. 3 - IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 2 - IPR alkalmazását támogató képzés: drámapedagógia 1 - TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 1 változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben - IPR alkalmazását támogató képzés: Multikulturális 2 tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlı lehetıségeinek és részvételének biztosítása. - Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs 3 pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. Katóné Kiss Magdolna Képzés megnevezése Óraszám Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. 60 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Projektmenedzsment, változásmenedzsment 30 tanévértékelés

22 Készítette:Kiss István Lászlóné IPR alkalmazását támogató képzés: Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlı lehetıségeinek és részvételének biztosítása. Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. Összesen óra Dánfi Andrienn Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 IPR alkalmazását támogató képzés: Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlı lehetıségeinek és 30 részvételének biztosítása. Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs 30 pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. IPR alkalmazását támogató képzés Drámapedagógia 60 Összesen 240 óra Mesz Viktória Képzés megnevezése Óraszám Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs 30 pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. Összesen 90 óra tanévértékelés

23 Készítette:Kiss István Lászlóné Képzések Pörböly: - Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció 1fı TÁMOP közoktatás fejlesztési projektjeiben. - Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazása- óvodai programcsomag 2 - Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 1 - Differenciálás heterogén csoportban 1 - Hatékony tanuló-megismerési technikák 1 - Kooperatív módszertanra épülı együttmőködés 1 - Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben-oktatásban 1 - IKT alapozó képzés 1 Szőcs Péterné Képzés megnevezése Óraszám Projektmenedzsment, változásmenedzsment 30 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 30 Differenciálás heterogén csoportban 30 Összesen 120 óra Dózsa Pál Gáborné Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazása- óvodai programcsomag 30 Hatékony tanuló-megismerési technikák 30 Kooperatív módszertanra épülı együttmőködés 30 IKT alapozó képzés 30 SNI képzés 60 Összesen 180 óra tanévértékelés

24 Készítette:Kiss István Lászlóné B. Tárgyi feltételek 1. Épületfeltételek, kihasználtság A Városi óvoda költségvetése kiegyensúlyozott és biztonságos mőködést tett lehetıvé. A régi épületek folyamatos állagmegóvása ebben az évben is megvalósult. Szükségessé vált a Perczel utcai óvoda kiürítése, az új óvodaépület kialakításának teret adva. A Perczel utcai óvoda gyermekei a Flórián óvodában és a Kossuth óvodában nyertek elhelyezést, ahol minden feltétel biztosítva volt számukra, hogy eredményes nevelı munka folyjon. A Pörbölyi óvoda óvodásai a pörbölyi óvoda épület kiürítése után szintén a Kossuth óvodába lettek elhelyezve. Az alsónyéki óvodai csoport az alsónyéki Idısek Otthonában lett elhelyezve. Biztonságos és kényelmes körülmények között folyik a nevelı munka. Az épületek kiürítésével kapcsolatos teendıket az óvoda dolgozói végezték, Az óvodák udvarának baleset-mentesítésére szolgáló játékok karbantartása folyamatos. Kihasználtság: az óvodai folyamatos felvétellel a május 31-ével a 283 óvodai férıhelybıl 277 betöltve 2. Eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakítása folyamatos, említésre méltók az informatikai normatíva és a TÁMOP pályázat eszközbeszerzései. Az informatikai normatíva eszközbeszerzései: Bátaszék: - interaktív tábla - 2 db digitális kamera - 2 db fényképezıgép - 1 multimédiás számítógép Alsónyék: - 1 digitális kamera Pörböly: - 1 digitális fényképezıgép tanévértékelés

25 Készítette:Kiss István Lászlóné TÁMOP eszközbeszerzései: Bátaszék: - laptop 2 db - nyomtató 1 db - fényképezı 1 db - LCD tv 1 db - kamera 1 db - rádiós magnó 1 db - DVD lejátszó 1 db Alsónyék. - laptop 2 db - nyomtató 1 db - fényképezıgép 1 db - rádiós magnó 1 db Pörböly: - nyomtató 1 db - hordozható számítógép 1db - CD lejátszó 1 db - digitális kamera 1 db - DVD lejátszó 1 db - telefon, fax 1 db - fényképezıgép 1 db Az oktató nevelımunka eszközei rendelkezésre állnak.. C. Anyagi feltételek 1. A bérjellegő és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉG Személyi juttatások és járulékainál a jóváhagyott álláshelyekre tervezett elıirányzatokkal gazdálkodtunk. Személyi juttatások 63%-os, Járulékok 17%-os arányt mutatnak az összesen kiadáshoz viszonyítva. Teljesülés 98,5%. tanévértékelés

26 Készítette:Kiss István Lászlóné Dologi kiadások 17,5%-ot képviselnek a kiadások közül. Legnagyobb tételét az energiaköltségek, valamint szakmai tárgyi eszköz beszerzés (csoport játékok), papír-írószer beszerzés jelentették. Teljesülés 96,2%. 2. Külsı források elnyerésére tett intézkedések, eredmények Lásd: Pályázatok táblázat 3. Térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok: A havonta történı étkezés térítés teljesülése közepes szeptembertıl 2010 május 31-ig négy írásbeli felszólítást kellett eszközölni. D. Szervezeti feltételek 1 A vezetés szerkezete: Jelenleg az óvoda irányítását az óvodavezetı végzi egy állandó óvodavezetı helyettes egy óvodavezetı-helyettes ( ig) és két tagóvodavezetıvel. Teendıinket megbeszéljük Napi kapcsolatainkat a telefon, segíti, de kihasználjuk a számítógép lehetıségeit is május 31. dátummal egy óvodavezetı helyettesi megbízás megszőnt. Három munkaközösség mőködik és egy óvodapedagógus tagja, a BAP- MOK intézmény minıségfejlesztési csoportjának. A munkaközösségek vezetıivel és a minıségfejlesztési csoport óvodai képviselıjével folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a nevelési év végén, beszámolnak munkájukról. Az óvodavezetés az éves munkatervben meghatározott idıpontok /és a BAP MOK Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak szerint/ látja el feladatát. 2. Szervezeti klíma Az új óvodaépület 9 csoport befogadója lesz, ennek megfelelıen a nevelıtestület oly módon bıvül ki, hogy minden óvodapedagógus egy közösségben végzi nevelı munkáját. tanévértékelés

27 Készítette:Kiss István Lászlóné Ezért tartottuk évek óta fontosnak, hogy közös munkacsoportokban végezzük feladatainkat, sok közös ünnepünk, tréningünk és képzésünk legyen. A jól szervezett információ áramlás kulcstényezı az együttmőködés sikerében A munka és kollegális kapcsolat jó a nevelıtestületben, a nyílt, egyértelmő és pontos információ áramlás segítségével ezt a kapcsolatot, és együttmőködést, fenntartjuk. II. Gyermekek, tanulók létszáma 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán október 1. Perczel Kossuth Flórián Alsónyék Pörböly gyermek 90 gyermek 36 gyermek gyermek gyermek összesen: 251 gyermek május 1. Perczel Kossuth Flórián Alsónyék Pörböly gyermek 100 gyermek 44gyermek gyermek gyermek összesen: 277 gyermek Bátaszék Városi Óvodában, valamint az alsónyéki és pörbölyi tagóvodában egyaránt létszámnövekedés történt a folyamatos óvodai felvétel következtében. A lakóhely-változtatásból eredı létszámváltozás igen csekély és a várost elhagyó és betelepülı családok száma kiegyenlíti egymást. 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai A tanköteles korú gyermekek mutatói: tanévértékelés

28 Készítette:Kiss István Lászlóné Tanköteles korúak, beiratás utáni helyzetkép Kossuth u. 3. Perczel u. 1. Flórián u. 1/3. Alsónyék Pörböly ÖSSZESEN Iskolába beiratkozott Óv-ban marad Vizsgálat alatt van Az óvodában maradó tanköteles gyermekek száma és a visszatartás indoka a következı: BAP MOK Óvodai intézményegysége Kossuth u. 3. Perczel u. 3. Flórián u Alsónyék Pörböly Nevelési Tanácsadó javaslatára Orvosi és védınıi javaslat alapján Szakértıi Bizottság kijelölésére Szülıi kérésre Összesen: tanévértékelés

29 Készítette:Kiss István Lászlóné Az óvoda és iskola közötti átmenet problematikájának fontosságát bizonyítja, hogy a megoldásért nemcsak az aktuálisan érintett óvodapedagógus és tanító érez felelısséget. Az iskolák és az óvodák is igyekeznek érdemben foglalkozni a kérdéssel intézményi szinten, munkacsoportok együttmőködésben.(ipr kapcsán) Az óvodai beíratások számszerő eredménye: Életkori megoszlás 3 évesek 4-5 évesek BAP MOK Óvodai intézményegysége Kossuth u. 3. Perczel u. 1. Flórián u beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. Alsónyék beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. Pörböly beírt. gy. létsz elıj. gy. létsz. összesen A népesség nyilvántartó alapján megkerestük azokat a családokat, akiknek gyermeke az óvodai beiratásra illetve elıjegyzésre megfelelt volna a fenntartó beiratásra vonatkozó felhívása alapján. A mai napig bezárólag ( ig) megkeresı levelünkre 5 gyermek jelentkezett. Várható a többi megjelenés is az intézményben a folyamatos felvétel lehetıségének kapcsán. A jelenlegi létszámok a 9 csoport indítását indokolják tanévértékelés

A 2010/2011. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai

A 2010/2011. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai Elıterjesztés a Szekszárid Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 17-i ülésére Tárgy: A 2010/2011. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) 1. sz. melléklet Ssz. Intézmény Össz. eng. Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Munk. köz. állh. Eng.

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

D. Szervezeti feltételek: 1. A vezetés szerkezete (intézményegységek, tagintézmények, tagozatok, épületek, munkaközösségek) 2.

D. Szervezeti feltételek: 1. A vezetés szerkezete (intézményegységek, tagintézmények, tagozatok, épületek, munkaközösségek) 2. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. június 22-i ülésére 2.napirendi pont Tárgy: A 2009/2010. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai I. A nevelı-oktató munka feltételei:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben