146. számú elıterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "146. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény beszámolója a 2009/2010. nevelési évrıl valamint a 2010/2011. nevelési év elıkészületeirıl, a tanév fıbb feladatairól Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató Készítette: intézményegység-vezetık Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: KOIS Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Bátaszék város közoktatási intézményei a 2009/2010. nevelési év/tanév értékelését nem a rendhagyó módon a Közmővelıdési Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság által összeállított, és határozattal jóváhagyott szempontsor alapján készítették el. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás jén érkezett levelében kereste meg önkormányzatunkat, azzal a kéréssel, hogy az ı általuk kidolgozott, alaposan kimunkált, részletekre kitérı tanévértékelı szempontsort (1. számú melléklet) használjuk a közoktatási intézményeink beszámoltatásakor. Kérésüket az alábbi érvekkel támasztották alá: Segíti a következı tanév tervezését, elıkészítését. Megalapozza az intézménynek a fenntartója számára készítendı beszámolóját. A kistérségi társulás felé megküldendı szakmai beszámoló részét képezi. Segíti az intézményi önértékelést. Alapot jelent statisztikai adatok szolgáltatásához. Adatokat és információkat biztosít kistérségi összegzések, elemzések, tervek készítéséhez. Felhasználható pályázatok írásához. 1

2 A három helyi közoktatásai intézmény 2009/2010-es nevelési évében illetve tanévében lezajlott események, történések közül az alábbiakat emeltük ki: A 2009/2010-es tanév, nevelési év az elsı szorgalmi idıszaka volt az új Bátaszék-Alsónyék- Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: B-A-P MOK) közoktatási intézménynek. Teljesen új szervezeti felállásban mőködött az intézmény. A bölcsıdei szakfeladattól a gimnáziumi oktatásig, sokféle szolgáltatás elégítette ki Bátaszék, Alsónyék és Pörböly települések igényeit. Új közoktatási dokumentumok használatával (Pedagógiai Program; SZMSZ; Házirend; IMIP; ÖMIP) nem mondható rendhagyó évnek a tárgyidıszak. A különös jellemzık közé sorolható, hogy mindegyik feladat-ellátási helyen folytak a TÁMOP-3.1.4/2. pályázathoz kötıdı továbbképzések, rendezvények, melyek részleteirıl intézményegységenként, tagintézményenként még rövid említést teszünk, de feltétlenül ki kell emelni a pedagógusok nagy óraszámú továbbképzéseivel járó többlet feladatokat. A szokásos hét év alatt beosztható 120 órás továbbképzést a résztvevı pedagógusok szinte mindnyájan teljesítették, sıt a kisszámú pedagógusokkal rendelkezı feladat-ellátási helyeken (Alsónyék, Pörböly) jóval magasabb óraszámú képzést teljesítettek, mint a törvényi elıírás, és mindössze egy tanév idıtartama alatt. A szakmai megújulást célzó TÁMOP pályázat projekt megvalósulásáról a beszámolók többsége új módszerek, új taneszközök kipróbálásáról írnak, új fogalmak (kompetenciák; projekt munkák; tantárgytömbösítés; modulok bevezetése; témahét projekt) mögött kipróbálhatták a gyakorlati életben történı beválást. Mindehhez menetközben érkezett szaktanácsadói segítség, illetve szakirodalom, nem egyszer az is elıfordult, hogy saját kreativitását kellett kiaknáznia a pedagógusnak, ha késett az ígért szakmai segítség. A B-A-P MOK közoktatási intézmény kitartó, szorgalmas pedagógusainak törekvéseit az alábbi idézettel is kifejezhetnénk: Létezik egy fennköltebb becsvágy is, mint pusztán magasan állni a világban: meggörnyedni, és egy kicsivel magasabbra emelni az emberiséget. /Henry Van Dyke/ A vadonatúj feladatok végrehajtása mellett a tanév, nevelési év munkaterveit is megpróbálta maradéktalanul teljesíteni az integrált oktatási központ minden intézményegysége, és természetesen e közben az óvodai foglalkozások, a tanórák, az érettségire való felkészítések, a szakkörök, helyi és települési rendezvények sem maradtak el. Az élet feltartóztathatatlan folyását tanúsítja az is, hogy számtalan versenyen értek el dobogós helyezést az intézmény gyermekei, diákjai, a felkészítı óvodapedagógusok, tanítók, és tanárok munkájának gyümölcseként. Két nagy pályázat projekt megvalósulása közben nem tőnt el az intézményegységekbıl a pályázó kedv, ezt jelzik azok a többszázezer forintos nyeremények, amelyek megvalósultak. A beszámolók nagyon széleskörő, minıségi munkavégzésrıl számolnak be, a pedagógiai munka, napjainkban egyre sokrétőbb, és egyre összetettebb feladattá vált, ezt tükrözik a beszámolók (2., 3., 4., és 5. sz. mellékletek) érdemes ıket elolvasni. A B-A-P MOK Pörbölyi Tagiskolája kivételével az intézmény minden feladat-ellátási helyét érintette a tanév során a DDOP-3.1.2/2F-2F jelő pályázat nagyberuházásával kapcsolatos költözködés, oktatás-szervezés. A kivitelezések tervszerő ütemezését az élet már többször is felülírta, ezért az új, 2010/2011-es tanév kezdete sem lesz egyszerő, a szükségmegoldások végrehajtása sok türelmet, toleranciát igényel a tanulóktól, szülıktıl és pedagógusoktól egyaránt. 2

3 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a B-A-P MOK 2009/2010-es tanévrıl, nevelési évrıl szóló beszámolóját, valamint a 2010/2011-es tanévre vonatkozó elképzeléseket. Bátaszék, augusztus 18. Határozati javaslat a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es nevelési évrıl/tanévrıl szóló beszámolójáról, valamint a 2010/2011-es nevelési év/tanév elıkészítésérıl, terveirıl Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 104 (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint a Bátaszék- Alsónyék-Pörböly Önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézményfenntartó Társulás megállapodás alapján megtárgyalta a B-A-P Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ 2009/2010-es nevelési év/tanév munkájáról szóló, valamint a 2010/2011-es nevelési év/tanév elıkészületeirıl, terveirıl szóló beszámolóját és a következı határozatot hozta: 1. A képviselı-testülete a Társulási Tanács részére elfogadásra a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es nevelési év, tanév munkájáról szóló, valamint a 2010/2011-es nevelési év/tanév elıkészületeirıl, terveirıl szóló beszámolóját. 2. A képviselı-testület egyetért azzal, hogy a B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ fıigazgatója külön figyelmet szenteljen a 2010/2011-es nevelési év/tanév során, a kivitelezések miatt szükségessé váló szervezési feladatokra, az oktatás minél zökkenı-mentesebb megszervezése érdekében, valamint a mikrotérségi közoktatási központ szolgáltatásainak és struktúrájának minél hatékonyabb mőködtetésére. Határidı: október 30. Felelıs: Bognár Jenı polgármester Határozatról értesül: fıigazgató, óvodai és gimnáziumi int. egység vezetık oktatási referens 3

4 A 2009/2010. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai I. A nevelı-oktató munka feltételei: A. Személyi feltételek: 1. Pedagógus létszám változása (belépı és távozó pedagógusok, pályakezdık száma, a távozás oka) 2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése (szakos ellátottság, egyetemen/fıiskolán továbbtanulók száma, támogatott és támogatás nélküli továbbképzésen résztvevık száma, tapasztalatok) 3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítık létszáma (belépı, távozó, képzések) 4. Korrekciós igények B. Tárgyi feltételek: 1. Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás) 2. Eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása (nagyobb eszközbeszerzések) 3. Könyvtári-informatikai ellátottság (tartós tankönyvek, nagy értékő informatikai eszközök) C. Anyagi feltételek: 1. A bérjellegő és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága 2. Külsı források elnyerésére tett intézkedések, eredmények (konkrét összeggel, pályázatok is) 3. Tandíjjal, térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok D. Szervezeti feltételek: 1. A vezetés szerkezete (intézményegységek, tagintézmények, tagozatok, épületek, munkaközösségek) 2. Szervezeti klíma E. Szekszárd városában a Költségvetési Elszámoló Szervezet által koordinált tevékenységek, a többi településen a felsoroltakból az intézményre vonatkozó gazdálkodási/mőködési tevékenységek bemutatása: 1. Gazdálkodási tevékenység 2. Takarítás, karbantartás, udvarosi és portaszolgálat 3. Postaszolgálat, kézbesítés 4. Étkeztetés II. Gyermekek, tanulók létszáma: 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán (az érkezés és a távozás okai) 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai (iskolaérettség alakulása, az intézménytípusból a továbblépés iránya, továbbtanulási mutatók) tanévértékelés

5 III. A nevelı-oktató munka értékelése: 1. A nevelımunka eredményei (a munkaterv és a nevelési-pedagógiai programban kitőzött feladatok alapján) 2. A szakmai munkaközösségek, illetve a tanszakok munkája 3. Tartalmi fejlesztı tevékenységek 4. Tanulmányi és vizsgaeredmények, országos mérések eredményei (osztályozás, értékelés, tantárgyi átlagok, kötelezı és önkéntes vizsgák, mérések eredményei, tapasztalatai, nyelvvizsgák, érettségi vizsgák, bukások, bukások aránya, buktató tárgyak, országos, regionális felmérések) 5. Nemzetiségi és kisebbségi nevelés-oktatás 6. Napközis és tanulószobai munka 7. Felzárkóztató, fejlesztı tevékenység (hátrányos helyzetőek integrálása) 8. Az intézményi közoktatási esélyegyenlıségi programban foglaltak teljesítése 9. Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók ellátása 10. Gyermek- és ifjúságvédelmi munka 11. Balesetek, mulasztások alakulása 12. Választható tevékenységi formák és tapasztalataik (fakultáció, elıkészítık, tehetséggondozás) 13. Szabadidıs programok 14. Megyei, regionális, országos versenyek, vetélkedık eredményei (tanulmányi, kulturális, sport) 15. Az intézményi minıségirányítási program mőködtetése, ellenırzési, értékelési tapasztalatok 16. Egyéb intézményi sajátosságok, tapasztalatok (Az egyes intézményegységek, tagintézmények, illetve tagozatok munkája önállóan értékelendı!) IV. Az intézmény kapcsolatai: 1. Diákönkormányzat 2. Szülıi szervezet, óvodaszék, iskolaszék 3. Szakszervezet, közalkalmazotti tanács 4. Társult települések önkormányzatai 5. Kisebbségi önkormányzatok 6. Szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók 7. Egészségügyi szolgáltatók, családsegítı, gyermekvédelmi szolgálat 8. Egyéb szolgáltatók 9. Közoktatási, kulturális és sportintézmények 10. Regionális, országos, külföldi kapcsolatok 11. Egyéb V. A 2010/2011. nevelési évre, tanévre tervezett legfontosabb feladatok: VI. Kérések, javaslatok a fenntartó felé: tanévértékelés

6 1. sz. melléklet Közoktatási intézmények személyi feltételei (2009/2010) Intézmény Össz. eng. álláshely Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítık száma Eng. Betöltött Üres Telj. Rész Óraadó Ebbıl Dajka Gyped. Pedag. Szab.idı fejl.ped. assz. felügyelı szerv. Munkaközösségek száma tanévértékelés

7 2. sz. melléklet Az óvodák 2009/2010. nevelési évi fontosabb mutatói Óvoda Férıhely Gyermekek száma okt. stat. máj. okt. stat. Férıhely kihasználtság % máj. éves átl. Csoportok száma összes német Átlagos csoportlétszám Tankötelessé válók száma Óvodában maradó tankötelesek száma %-os aránya Óvoda SNI HH HHH Veszélyeztetett okt. máj. okt. máj. okt. máj. okt. máj. stat. stat. stat. stat. Gyermekbalesetek száma tanévértékelés

8 3. sz. melléklet Az általános iskolák 2009/2010. tanévi fontosabb mutatói Iskola Tanulók száma okt. stat. tanév vége Oszt. sz. Napközis* fı Napk. csop.* Vidéki tanulók fı % Tan. átlag** Jav. Évism. vizsg. fı % fı % Továbbtanulók száma 8. oszt. tan. gim. szakköz. szakisk. 1. helyen felvett *napközi, tanulószoba, iskolaotthon is **1-3. évfolyam és magatartás-szorgalom nélkül Iskola SNI HH HHH Veszélyezt. Mulasztott órák/fı okt. tanév okt. tanév okt. tanév okt. tanév Igazolt Igazolatlan Összesen stat. vége stat. vége stat. vége stat. vége Tanulóbalesetek száma tanévértékelés

9 4. sz. melléklet Az alapfokú mővészetoktatás és a pedagógiai szakszolgálat 2009/2010. tanévi fontosabb mutatói Intézmény* Mővészeti ág zenemővészet táncmővészet képzı- és iparmővészet szín- és bábmővészet * valamennyi feladatellátási hely együttesen okt. stat. Tanulók száma tanév vége vált. % Vidéki Tanulmányi eredmény tanulók száma % jeles jó közepes elégséges elégtelen Szakszolgálat Nevelési tanácsadás Iskolaérettségi vizsgálat Logopédia Korai fejlesztés és gondozás Összesen: Nevelési tanácsadás felnıtt létszám (gyermekvizsgálat nélkül) Ellátásban részesült gyermekek száma életkor szerint 0-3 év Óvodáskorú 1. oszt. 2. oszt oszt oszt. Idısebb Összesen tanévértékelés

10 5. sz. melléklet A középfokú intézmények 2009/2010. tanévi fontosabb mutatói Intézmény Garay J. Gimnázium Összesen nappali tagozat I. Béla Gimnázium Összesen nappali tagozat II. Géza Gimnázium Összesen nappali tagozat 5-8. évf évf. Iskolatípus és évfolyam (tagozat) gimnázium szakközép érettségi utáni szakképzés levelezı tagozat kollégium évf. (9. évf. nyelvi elıkészítı) 7-8. évf. levelezı tagozat Tanulók száma okt. stat. tanév vége vált. % Oszt. sz. Vidéki tanulók száma okt. stat. bejáró koll. összes össz. % Tan. átlag 1-2 tárgy Elégtelen 3 v. több tárgy össz. % tanévértékelés

11 Intézmény Garay J. Gimnázium Összesen nappali tagozat I. Béla Gimnázium Összesen nappali tagozat II. Géza Gimnázium Összesen nappali tagozat Iskolatípus és évfolyam (tagozat) 5-8. évf évf. gimnázium szakközép érettségi utáni szakképzés levelezı tagozat kollégium évf. (9. évf. nyelvi elıkészítı) 7-8. évf. levelezı tagozat SNI HH HHH Veszélyezt. Mulasztott órák/fı okt. tanév okt. tanév okt. tanév okt. tanév Igazolt Ig.lan Összes stat. vége stat. vége stat. vége stat. vége Tanulóbaleset tanévértékelés

12 A évi érettségi vizsgák eredménye 6. sz. melléklet Intézmény Garay G. I. Béla G. II. Géza Iskolatípus Osztály Érettségizık Sikeres Sikertelen Átlag Tantárgyi vizsgák száma tagozat száma száma % közép szint emelt szint rendes elırehozott gimnázium 12A 12B 12C 12D gimnázium 12A 12B szakközép 12C levelezı 12 L gimnázium 12 A 12 B levelezı 12 L tanévértékelés

13 A júniusi szakmai vizsgák eredménye 7. sz. melléklet Intézmény I. Béla Gimnázium érettségi utáni szakképzés Összesen: Szakma Vizsgázók száma Sikeres Sikertelen Átlag száma % elmélet gyakorlat tanévértékelés

14 Nyelvvizsgák (2009/2010.) 8. sz. melléklet Intézmény Alapfokú Középfokú Felsıfokú német angol német angol francia olasz spanyol latin német angol francia olasz spanyol latin tanévértékelés

15 Pályázatok* (2009/2010.) 9. sz. melléklet Intézmény Ssz stb. Pályázat kiírója Pályázat célja, témája, címe Benyújtott pályázat Pályázott Elnyert összeg összeg eft eft Felhasználás határideje Elszámolás határideje * a még el nem bírált pályázatok esetén kérjük jelezni: folyamatban, elbírálás valószínő határideje..! az elutasított pályázatokat is kérjük feltüntetni!

16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TANÉVÉRTÉKELÉS I. Szöveges értékelés A szöveges értelésben a megadott szempontok szerint rövid, tömör, lényegretörı megállapításokat, összegzéseket várunk a megjelölt szempontok szerint. Minden intézménynek csak a saját intézménytípusára érvényes kérdéseket kell megválaszolnia. II. Adattáblák kitöltése Minden intézménynek csak a saját intézménytípusára érvényes, releváns adatokat kell megadnia. Több intézményegységgel, tagintézménnyel rendelkezı intézmények az 1. sz., 2. sz., 3. sz. és 9. sz. táblázatokban az adatokat az Intézmény oszlopban az intézményegységek/tagintézmények megnevezésével intézményegység/tagintézmény szintő bontásban készítsék el. tanévértékelés

17 Készítette:Kiss István Lászlóné Bátaszék Alsónyék Pörböly Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda évértékelése A 2009/2010. nevelési év értékelését a megadott szempontok alapján végeztem. I. A nevelı-oktató munka feltételei A. Személyi feltételek A személyi feltételek megléte a törvényi elıírásoknak megfelelı, mindezek lehetıvé tették az intézmény zavartalan mőködését. 1. Pedagógus létszám: A pedagógusok létszámában 2009/2010-es nevelési évben változás nem történt. Az óvoda dolgozóinak száma munkakörök szerint: Munkakörök Alkalmazottak száma Munkaidı Rész, Óvodapedagógus 24 fı Dajka 11 fı Kisegítı személyzet 3 fı rész Óvodatitkár 1 fı Összesen 39 fı 3 fı tanévértékelés

18 Készítette:Kiss István Lászlóné Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése Óvodapedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Fıiskolai végzettséggel rendelkezik Német nemzetiségi óvodapedagógus Középfokú nyelvvizsga Szakvizsga 24 fı 2 fı 2 fı 3 fı A 2009/2010-es nevelési évben teljesült továbbképzések: A 2009/2010-es nevelési évben a nyertes TÁMOP pályázat kapcsán a középtávú továbbképzési tervet messzemenıen meghaladó teljesülést tudunk kimutatni. A továbbképzési tervben foglaltak teljesülésének részletezése Az akkreditált és tanúsítvánnyal járó képzések kiválasztásának szempontjául alapvetı követelményként tartottuk számon, hogy a bevezetésre és a továbbiakban kiterjesztésre kerülı kompetencia alapú nevelés megvalósítását szolgálják. Hatékony tanuló megismerési technikák: Tantestületi érzékenyítı tréning: 9 Mit? Miért? Hogyan? Kisgyermekek testnevelése 2 2 Óvoda iskola átmenet támogatása DISPUTA Kompetencia alapú oktatás módszertanáról és eszközeirıl 2 Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben 3 1 fı tanévértékelés

19 Készítette:Kiss István Lászlóné TÁMOP képzések Bátaszéken, Alsónyéken, Pörbölyön: Képzések Bátaszék: - Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. 1fı - Kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2 alkalmazása - Hatékony gyermek megismerési technikák. 3 - Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása. 3 - IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 3 - Drámapedagógia 1 - Tevékenységközpontú pedagógiák 1 - TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 1 változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatásfejlesztési projektjeiben. Kiss István Lászlóné Képzés megnevezése Óraszám IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Projektmenedzsment, változásmenedzsment 30 Összesen 60 óra Szabó Éva Mária Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Összesen 120 óra tanévértékelés

20 Készítette:Kiss István Lászlóné Tóth Zsuzsanna Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Összesen 120 óra Németh Nándorné Képzés megnevezése Óraszám Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 Összesen 60 óra Bencze Lászlóné Képzés megnevezése Óraszám Drámapedagógia 30 Összesen 30 óra Szentesné Hoffmann Mária Képzés megnevezése Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. Összesen Óraszám óra tanévértékelés

21 Készítette:Kiss István Lászlóné Kissné Bucher Klára Képzés megnevezése Óraszám Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 30 Összesen 30 óra Képzések Alsónyék: - Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. 1fı - Kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2 alkalmazása - Hatékony gyermek megismerési technikák 3 - Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása. 3 - IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 2 - IPR alkalmazását támogató képzés: drámapedagógia 1 - TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 1 változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben - IPR alkalmazását támogató képzés: Multikulturális 2 tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlı lehetıségeinek és részvételének biztosítása. - Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs 3 pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. Katóné Kiss Magdolna Képzés megnevezése Óraszám Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésbenoktatásban. 60 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 Projektmenedzsment, változásmenedzsment 30 tanévértékelés

22 Készítette:Kiss István Lászlóné IPR alkalmazását támogató képzés: Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlı lehetıségeinek és részvételének biztosítása. Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. Összesen óra Dánfi Andrienn Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 IKT oktatásban történı alkalmazást segítı képzés 30 IPR alkalmazását támogató képzés: Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlı lehetıségeinek és 30 részvételének biztosítása. Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs 30 pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. IPR alkalmazását támogató képzés Drámapedagógia 60 Összesen 240 óra Mesz Viktória Képzés megnevezése Óraszám Hatékony gyermek megismerési technikák 30 Óvoda - iskola közötti átmenet támogatása 30 Óvodai IPR továbbképzési program tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs 30 pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására. Összesen 90 óra tanévértékelés

23 Készítette:Kiss István Lászlóné Képzések Pörböly: - Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció 1fı TÁMOP közoktatás fejlesztési projektjeiben. - Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazása- óvodai programcsomag 2 - Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 1 - Differenciálás heterogén csoportban 1 - Hatékony tanuló-megismerési technikák 1 - Kooperatív módszertanra épülı együttmőködés 1 - Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben-oktatásban 1 - IKT alapozó képzés 1 Szőcs Péterné Képzés megnevezése Óraszám Projektmenedzsment, változásmenedzsment 30 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag 30 Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 30 Differenciálás heterogén csoportban 30 Összesen 120 óra Dózsa Pál Gáborné Képzés megnevezése Óraszám Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazása- óvodai programcsomag 30 Hatékony tanuló-megismerési technikák 30 Kooperatív módszertanra épülı együttmőködés 30 IKT alapozó képzés 30 SNI képzés 60 Összesen 180 óra tanévértékelés

24 Készítette:Kiss István Lászlóné B. Tárgyi feltételek 1. Épületfeltételek, kihasználtság A Városi óvoda költségvetése kiegyensúlyozott és biztonságos mőködést tett lehetıvé. A régi épületek folyamatos állagmegóvása ebben az évben is megvalósult. Szükségessé vált a Perczel utcai óvoda kiürítése, az új óvodaépület kialakításának teret adva. A Perczel utcai óvoda gyermekei a Flórián óvodában és a Kossuth óvodában nyertek elhelyezést, ahol minden feltétel biztosítva volt számukra, hogy eredményes nevelı munka folyjon. A Pörbölyi óvoda óvodásai a pörbölyi óvoda épület kiürítése után szintén a Kossuth óvodába lettek elhelyezve. Az alsónyéki óvodai csoport az alsónyéki Idısek Otthonában lett elhelyezve. Biztonságos és kényelmes körülmények között folyik a nevelı munka. Az épületek kiürítésével kapcsolatos teendıket az óvoda dolgozói végezték, Az óvodák udvarának baleset-mentesítésére szolgáló játékok karbantartása folyamatos. Kihasználtság: az óvodai folyamatos felvétellel a május 31-ével a 283 óvodai férıhelybıl 277 betöltve 2. Eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakítása folyamatos, említésre méltók az informatikai normatíva és a TÁMOP pályázat eszközbeszerzései. Az informatikai normatíva eszközbeszerzései: Bátaszék: - interaktív tábla - 2 db digitális kamera - 2 db fényképezıgép - 1 multimédiás számítógép Alsónyék: - 1 digitális kamera Pörböly: - 1 digitális fényképezıgép tanévértékelés

25 Készítette:Kiss István Lászlóné TÁMOP eszközbeszerzései: Bátaszék: - laptop 2 db - nyomtató 1 db - fényképezı 1 db - LCD tv 1 db - kamera 1 db - rádiós magnó 1 db - DVD lejátszó 1 db Alsónyék. - laptop 2 db - nyomtató 1 db - fényképezıgép 1 db - rádiós magnó 1 db Pörböly: - nyomtató 1 db - hordozható számítógép 1db - CD lejátszó 1 db - digitális kamera 1 db - DVD lejátszó 1 db - telefon, fax 1 db - fényképezıgép 1 db Az oktató nevelımunka eszközei rendelkezésre állnak.. C. Anyagi feltételek 1. A bérjellegő és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉG Személyi juttatások és járulékainál a jóváhagyott álláshelyekre tervezett elıirányzatokkal gazdálkodtunk. Személyi juttatások 63%-os, Járulékok 17%-os arányt mutatnak az összesen kiadáshoz viszonyítva. Teljesülés 98,5%. tanévértékelés

26 Készítette:Kiss István Lászlóné Dologi kiadások 17,5%-ot képviselnek a kiadások közül. Legnagyobb tételét az energiaköltségek, valamint szakmai tárgyi eszköz beszerzés (csoport játékok), papír-írószer beszerzés jelentették. Teljesülés 96,2%. 2. Külsı források elnyerésére tett intézkedések, eredmények Lásd: Pályázatok táblázat 3. Térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok: A havonta történı étkezés térítés teljesülése közepes szeptembertıl 2010 május 31-ig négy írásbeli felszólítást kellett eszközölni. D. Szervezeti feltételek 1 A vezetés szerkezete: Jelenleg az óvoda irányítását az óvodavezetı végzi egy állandó óvodavezetı helyettes egy óvodavezetı-helyettes ( ig) és két tagóvodavezetıvel. Teendıinket megbeszéljük Napi kapcsolatainkat a telefon, segíti, de kihasználjuk a számítógép lehetıségeit is május 31. dátummal egy óvodavezetı helyettesi megbízás megszőnt. Három munkaközösség mőködik és egy óvodapedagógus tagja, a BAP- MOK intézmény minıségfejlesztési csoportjának. A munkaközösségek vezetıivel és a minıségfejlesztési csoport óvodai képviselıjével folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a nevelési év végén, beszámolnak munkájukról. Az óvodavezetés az éves munkatervben meghatározott idıpontok /és a BAP MOK Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak szerint/ látja el feladatát. 2. Szervezeti klíma Az új óvodaépület 9 csoport befogadója lesz, ennek megfelelıen a nevelıtestület oly módon bıvül ki, hogy minden óvodapedagógus egy közösségben végzi nevelı munkáját. tanévértékelés

27 Készítette:Kiss István Lászlóné Ezért tartottuk évek óta fontosnak, hogy közös munkacsoportokban végezzük feladatainkat, sok közös ünnepünk, tréningünk és képzésünk legyen. A jól szervezett információ áramlás kulcstényezı az együttmőködés sikerében A munka és kollegális kapcsolat jó a nevelıtestületben, a nyílt, egyértelmő és pontos információ áramlás segítségével ezt a kapcsolatot, és együttmőködést, fenntartjuk. II. Gyermekek, tanulók létszáma 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán október 1. Perczel Kossuth Flórián Alsónyék Pörböly gyermek 90 gyermek 36 gyermek gyermek gyermek összesen: 251 gyermek május 1. Perczel Kossuth Flórián Alsónyék Pörböly gyermek 100 gyermek 44gyermek gyermek gyermek összesen: 277 gyermek Bátaszék Városi Óvodában, valamint az alsónyéki és pörbölyi tagóvodában egyaránt létszámnövekedés történt a folyamatos óvodai felvétel következtében. A lakóhely-változtatásból eredı létszámváltozás igen csekély és a várost elhagyó és betelepülı családok száma kiegyenlíti egymást. 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai A tanköteles korú gyermekek mutatói: tanévértékelés

28 Készítette:Kiss István Lászlóné Tanköteles korúak, beiratás utáni helyzetkép Kossuth u. 3. Perczel u. 1. Flórián u. 1/3. Alsónyék Pörböly ÖSSZESEN Iskolába beiratkozott Óv-ban marad Vizsgálat alatt van Az óvodában maradó tanköteles gyermekek száma és a visszatartás indoka a következı: BAP MOK Óvodai intézményegysége Kossuth u. 3. Perczel u. 3. Flórián u Alsónyék Pörböly Nevelési Tanácsadó javaslatára Orvosi és védınıi javaslat alapján Szakértıi Bizottság kijelölésére Szülıi kérésre Összesen: tanévértékelés

29 Készítette:Kiss István Lászlóné Az óvoda és iskola közötti átmenet problematikájának fontosságát bizonyítja, hogy a megoldásért nemcsak az aktuálisan érintett óvodapedagógus és tanító érez felelısséget. Az iskolák és az óvodák is igyekeznek érdemben foglalkozni a kérdéssel intézményi szinten, munkacsoportok együttmőködésben.(ipr kapcsán) Az óvodai beíratások számszerő eredménye: Életkori megoszlás 3 évesek 4-5 évesek BAP MOK Óvodai intézményegysége Kossuth u. 3. Perczel u. 1. Flórián u beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. Alsónyék beírt gy. létsz. elıj. gy. létsz. Pörböly beírt. gy. létsz elıj. gy. létsz. összesen A népesség nyilvántartó alapján megkerestük azokat a családokat, akiknek gyermeke az óvodai beiratásra illetve elıjegyzésre megfelelt volna a fenntartó beiratásra vonatkozó felhívása alapján. A mai napig bezárólag ( ig) megkeresı levelünkre 5 gyermek jelentkezett. Várható a többi megjelenés is az intézményben a folyamatos felvétel lehetıségének kapcsán. A jelenlegi létszámok a 9 csoport indítását indokolják tanévértékelés

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben