Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék"

Átírás

1 Képességzavarok diagnosztikája Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék

2 Képességzavarok - határterület Gyógypedagógia Képességstruktúrát néz Teljesítmény-eltérést vizsgál és fejleszt Pszichológia Háttérben pszichikus funkciók Egész személyiséget érinti Korai életkortól jelen: érési folyamatok, én-fejlődés alakulása Másodlagos pszichés zavarokat is okozhat (önértékelés, szociális kapcsolatok,érzelemzavarok)

3 A képességek fejlődésének sajátosságai A képességek fejlődése időben elhúzódó folyamat (hónapok, évek) A gyerekek között jelentős fejlettségbeli különbségek vannak Ezek a különbségek sokfélék lehetnek

4 Részképességek Részképességek =bazális, alapképességek, melyek lehetővé teszik a magasabb rendű kognitív funkciók működését. (pl. a gondolkodás, a beszéd, az olvasás, az írás ) Ezekhez a folyamatokhoz elengedhetetlen, hogy az alapfunkciók megfelelően, összhangban működjenek. Előfordul azonban, hogy különböző okok következtében egyes bazális képességek hiányoznak (teljes vagy részleges funkciókiesés), illetve eltérően, rendellenesen működnek. Mindezek a tanulásban és a magatartásban nehézségekhez vezethetnek (Sindelar, 1994) Egy-egy egyszerűnek tűnő, automatikus készség, mint az írás vagy az olvasás mögött számtalan összetett agyi, idegrendszeri mechanizmus tökéletesen összehangolt együttműködése szükséges. Ezeket az elemi funkciókat nevezzük részképességeknek, azok zavarát pedig részképességzavarnak.

5 Holisztikus szemléletmód A részképesség-modellekben, a holisztikus szemléletmódra alapozunk, vagyis a neuropszichológiai, fejlődéslélektani és gyógypedagógiai irányzatok együttesen játszanak szerepet.

6 Tanulási zavarok - képességzavarok Tanulási korlátok: tanulási nehézség - legkevésbé súlyos, átmeneti jellegű, csak egyes iskolai helyzeteket érint, a tanulás külső körülményeinek megváltozása miatt következik be tanulási akadályozottság - több területet érint, tartós és súlyos pedagógiai probléma, amely megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a hagyományos általános iskolai körülmények közötti fejlesztést. tanulási zavar - ép értelmi képességek, normál övezetű intelligenciahányados mellett nehézséggel küzdenek az olvasás-írás és számolás technikájának elsajátításában. A részképességzavar a tanulási zavarok speciális alcsoportja.

7 Tanulási zavarok 1. A tanulási zavarok általános, összefoglaló kifejezés a különböző figyelmi funkciókban, a beszédkészségben, az olvasási, írási és számolási készségek elsajátításában és használatában akadályozott, de nem a képességhiányok hagyományos kategóriáiba (vakság, süketség és értelmi fogyatékosság) tartozó képességdeficitekkel küzdő heterogén csoport megjelölésére. Bár a tanulási zavar más deficitekkel (pl. érzékszervi gyengeség, érzelmi zavarok) vagy negatív környezeti hatásokkal (pl. hátrányos szociokulturális háttér, nem megfelelő oktatás) együtt is jelentkezhet, azoknak nem egyenes következménye (Yewchuk Lupart, 1993).

8 Tanulási zavarok 2. Tanulási zavarnak, azt a jelenséget nevezzük, amikor átlagos oktatási körülmények között egy gyerek nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni, amikor ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligenciaszintje alapján elvárható teljesítménytől. Nem a gyerek eszével, szorgalmával van baj, hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges egyes alapfunkciók fejletlensége okoz nehézséget. Az iskoláskorra egyes készségek még nem jutottak a szükséges szintre. A jelenség hátterében sok, egymásra épülő ok húzódik meg.

9

10 A tanulási zavar eredetét tekintve egyszerre több okra visszavezethető jelenségek gyűjtőfogalma, amelyek túlnyomóan a fejlődés korai szakaszaiban a pszichikus funkciók (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) eltérő fejlődése következtében; a súlyosság, tünetek és prognózis szempontjából különböző, időszakos, átmeneti vagy maradandó képességzavarok formájában alakulnak ki; megjelenése a szociális, társadalmi elvárások hatására a későbbi fejlődésben, főként az óvodás és az iskoláskor időszakában, a beszéd-, a mozgás-, a rajz-, a magatartási és az iskolai tanulási teljesítményekben (olvasás, írás, helyesírás, számolás) mutatkozik meg; másodlagos pszichés tünetek kialakulását eredményezhetik. (Gerebenné Várbíró Katalin)

11 Részképességzavarok - Definíció A tanulási zavarok speciális alcsoportja. A motorikus és a megismerő funkciók területén megmutatkozó hiányt nevezzük részképességzavarnak, amely az intelligenciaszinttől független. Vagyis az észlelés, a mozgás, a nyelv, az emlékezet, a figyelem és a gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel, és az idegrendszer összerendezetlen működésén alapulnak.

12 Epidemiológia, gyakoriság Nemzetközi és hazai felmérések szerint az iskolás gyermekek 10 15%-a mutat speciális zavarokat. Országonként igen nagyok a különbségek. Magyarországon is változatos adatok. Korábban 3%-ra tették a tanulási zavarokkal küzdők arányát, jelenleg 8-10%-ot említenek.

13 DSM IV. DSM-IV tartalmazza az olvasási, számolási, írásbeli kifejezés és másképpen meg nem különböztetett tanulási zavarokat. A DSM-IV tanulási zavarok diagnosztizálását akkor javasolja, ha az egyén teljesítménye olvasási, számolási és írásbeli készséget mérő standardizált tesztekben vagy tesztek valamelyikében a korának, iskolázottságának és intelligenciájának megfelelőnél jelentősen gyengébben teljesít, és a zavar jelentősen befolyásolja az iskolai és azokat a mindennapi teljesítményeket, amelyek ezeket a készségeket megkívánják. A tanulási zavarokat meg kell különböztetni az iskolai képességek normális változatainak megjelenésétől és a kulturális és oktatásbeli hátrányt okozó faktorok okozta elmaradástól.

14 DSM IV - Tanulási zavarok A) Az olvasási/ írás- / számolási képesség standardizált tesztekkel vizsgálva lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. B) A zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy a képességet igénylő mindennapi élettevékenységekre. C) Ha érzékelési deficit van jelen, a nehézségek meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét.

15 F81.0 Olvasási zavar F81.1 Írásbeli kifejezés zavar F81.2 Számolási zavar F81.9 Tanulási zavar MNO

16 F81.0 Olvasási zavar F81.1 Írásbeli kifejezés zavara Gyakran együtt jelentkeznek, de külön is, illetve egyik normalizálódása esetén is fennmaradhat a másik. Az iskola 1-2. évében, magas intelligenciájú gyerekeknél a 3-4. osztályban diagnosztizálhatjuk. Epidemiológia: iskolás korú gyerekeknél 2-8%, családilag halmozódik, fiúknál 2-3- szor gyakoribb.

17 Tünetek: Olvasás, írás területén Betűk és számjegyek tévesztése vizuális és artikulációs hasonlóság miatt (9-6, 4-7) Betűkihagyások, betoldások, felcserélések Szótagkihagyások és betoldások Reverziók, megfordítások (b-d, el-le) (térorientáció, sorbarendezés, térészlelés) Rossz kombinációk (nem betűz, hanem kitalál) Szóroncsok (betűk felismerése 50 %-ban téves) Betűk összeolvasásának késése Olvasási tempó lassulása Szövegmegértési nehézségek Betű és íráskép kusza (szem-kéz koordináció, finommozgás) Helyesírási gyengeség

18 F81.2 Számolási zavar Gyakorisága alacsonyabb, mint az olvasási és az írásbeli kifejezés zavaráé (2-3%?) Tünetek megjelenhetnek A beszédkészség (matematikai terminusok, szöveges feladatok) Érzékelő képesség (numerikus vagy aritmikai jelek) A figyelem (számok másolása, megtartása egy feladat során) A matematikai képességek (matematikai lépések) területén.

19 Tünetek: számolás területén Kialakulatlan vagy gyenge téri tájékozódás Kialakulatlan vagy keresztezett dominancia Mozgás- beszédkoordináció zavara (számok kihagyása, felcserélése) Globális mennyiség felismerésének hiánya műveletvégzés közben Mennyiségi relációk helytelen értelmezése, használata Relációs jel helytelen használata Diktált számnevek hibás leírása, leírtak hibás olvasása Mennyiségállandóság észlelésének nehézsége Rossz módszerű számolástechnika

20 Motoros jártasság zavarai F82 Koordináció fejlődési zavar A) A motoros koordinációt igénylő mindennapos tevékenységekben a teljesítmény lényegesen alatta marad a személy biológiai kora és mért intelligenciája alapján elvárhatónak. - fejlődés különböző lépcsőfokainak késleltetett érése, ügyetlenség, kézírás minősége - Pl: későn tanulja meg a futást, lépcsőnjárást, csomókötést, gombolást. Korlátozott rajzolási készség, grafomotorika

21 Kommunikációs zavarok F80.1 Expresszív beszédfejlődési zavar, a beszélt nyelv gyengesége (a nyelvi kifejezés fejlettségének egyénileg mért értékei lényegesen elmaradnak a non-verbális intellektuális teljesítmény és a receptív nyelvi fejlettség értékeitől) F80.2 Kevert receptív-expresszív beszédfejlődési zavar, +beszédmegértési zavar (mindkét nyelvi kifejezés alatta marad), kedvezőtlen prognózis Iskoláskorú gyerekek 3-10%-ánál, fiúknál gyakoribb

22 F80.0 Fonológiai zavar (a kornak és dialektusnak megfelelő beszédhangok fejlődésileg elvárható használatának hibája) F80.9 Kommunikációs zavar MNO (pl. a beszéd hangzásának zavarai)

23 Tünetek: beszéd területén Nyelvi fejletlenség Gyenge szókincs Kevés az aktívan használt szókészlet Szótagolási nehézség Új szavak tanulásának nehézsége Gyenge szövegemlékezet Mondatok rövidsége, egyszerűsége

24 BNO -10: A pszichés fejlődés zavarai F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei F 80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara F 80.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara F 80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara F 80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei F81.0 Diszlexia F81.1 Diszgráfia F81.2 Diszkalkulia F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara F81.8 Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek F81.9 Iskolai készségek k.m.n. fejlődési zavara F 82 A motoros funkció (mozgáskoordináció zavara) specifikus fejlődési rendellenességei

25 Tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók Differenciált vizuális észlelés (alak, forma, felület, nagyság, térés formaészlelés /testséma, énkép) Téri orientáció A hallott információk pontos észlelése és megkülönböztetése A látott, hallott, tapintott információk összekapcsolása Rövididejű vizuális és verbális emlékezet Koordinált mozgás Figyelmi koncentráció Motoros fejlődés Verbalitás, kifejezőkészség

26 Részképességek I. Észlelés (tér, idő, vizuális, auditív, passzív és aktív taktilis, kinesztetikus) II. Figyelem (koncentráció, terjedelem, tartósság, átkapcsolhatóság, megosztás, fluktuálás; spontán, irányított, vizuális, akusztikus ) III. Emlékezet (rövid, hosszútávú, vizuális, auditív, térbeli...) IV. Gondolkodás (fogalomalkotó, érzékelő, cselekvéses, oksági, logikus, problémamegoldó) V. Mozgás (nagy-, finom) VI. Beszéd (beszédprodukció, észlelés, megértés) (VII. Szociális érettség)

27 A részképességek kialakulása A 3 6 éves kori fejlődési szakaszban megy végbe a különböző észlelési funkciók (látás, hallás, tapintás, téri tájékozódás) differenciálódása, egyre pontosabb és teljesebb működése, valamint az észlelési és motoros funkciók fokozatos összerendeződése, egésszé szerveződése. Óvodáskorban rohamosan fejlődnek a szenzomotoros (pl.: finommotorika, téri orientáció, testséma, látási, hallási, tapintási észlelés, téri és idői rendezettség) képességek, de igen egyenlőtlen is lehet fejlettségi szintjük. (Gyarmati, 1998.)

28 Az írás, olvasás, számolás elsajátításához szükséges pszichikus funkciók (pl.: figyelem, emlékezet, egyensúly stb.) intenzív fejlődése is az óvodáskorra tehető. A funkciók működésének integrációja hatéves korig kialakul => az iskolai tanulási nehézségek megfelelő óvodai fejlesztő munkával megelőzhetők vagy csökkenthetők.

29 Etiológia Perceptuo-motoros elmélet: a különböző érzékelési funkciók összerendezettségének a hiányát, és az észlelésben mutatkozó deficiteket vizsgálják. (pl. Frostig) A pszicholingvisztikai elmélet: a tanulás sikerességében a verbális, nyelvi készségeknek tulajdonítanak nagyobb jelentőséget. A neuropszichológiai elméletek: a zavarokat olyan minimális agykárosodás idézi elő, amely nem elég kiterjedt a mentális retardációhoz, és szelektív hatásából fakadóan igen eltérő tünetetek kiváltója lehet. Vagy a központi idegpályák kapcsolatában jelentkező kisebb-nagyobb zavar okoz rendellenességeket valamely részterületen.

30 Részképesség-modell Elméletileg legkidolgozottabb magyarázó elv. A neuropszichológiai megközelítés szerint az agyi folyamatok a tanulás vonatkozásában igen nagy egyéni különbségekkel jellemezhetők. A neuropszichológiai koncepciókra épülő modelleket az jellemzi, hogy a tüneti hangsúlyú, leíró jellegű megközelítési mód helyett az agyi funkcionális rendszereken nyugvó specifikus teljesítményzavarokat elemzik. Az egységes szemlélet szerint az agy mint teljes egész működik, a komplex pszichikus funkciók az egyes részfunkciók összműködésén alapulnak.

31 A tanulási zavar diagnosztizálásában a teljesítmények között lévő, általánosságban nagyon nehezen megfogalmazható minőségi különbségek az elsődlegesek. Ezek a pszichikus teljesítményekben a leginkább megragadhatók. A neuropszichológiai folyamatok zavarai a megfigyelhető tanulási problémák specifikus alapját jelentik.

32 A kutatások különböző indíttatásúak ugyan, de teljesen egybehangzó az a vélemény, hogy nem megfordíthatatlan a hátrány speciális fejlesztő eljárásokkal korrigálható.

33 A tanulási zavarok bármely formájúak is alapvetően három faktor mentén értelmezhetők: 1. a nehézséget okozó feladat milyen képességeket, készségeket kíván meg; 2. a gyermek milyen kognitív képességprofillal és jellemző pszichés tulajdonságokkal rendelkezik; 3. milyen a környezet, a külső körülmények együttese, amelyben a zavar megnyilvánul

34 Diagnosztika másképpen A diagnózisnak a terápiát kell szolgálnia, mégpedig a szükségletek definiálásával és a teljes képességprofil minőségi szempont mérlegelésével. Sindelar

35 Affolter-modell 1. 3 dimenziós észlelésfejlődési modell: A vizuális, auditív, és taktilo-kinesztéziás észleletek 3 fő kognitív területen az emlékezeten, észlelésen és figyelmen keresztül 3 fejlődési szinten modalitásspecifikus, intermodális és szeriális felfogáson át vezetnek azokhoz a magasabb rendű képességekhez, amelyek lehetővé teszik többek között az írás, olvasás, számolás elsajátítását is.

36 Affolter-modell A modalitásspecifikus szint: vizuális, auditív, és taktilis-kinesztéziás információ feldolgozása elkülönítetten zajlik. 2. Az intermodális szint: a különböző észlelési területekről származó információk összekapcsolódnak. 3. A szeriális integráció szakaszában történik az információ sorrendjének felfogása, a szeriális szempontú feldolgozás, valamint a sorrend fenntartása.

37 .olvasás, írás..beszéd...jel Szeriális l l l l Intermodális Modalitásspecifikus vizuális auditív kinesztéziás

38 Affolter modell Szeriális Vizuális Intermodális Modalitásspecifikus Auditív Taktilis-kinesztéziás Figyelem Emlékezet Észlelés

39 A rácsszerkezet bármely pontján keletkező deficit gátja lehet az iskolában szükséges képességek kialakulásának. Sindelar részképesség-kiesés, vagy -gyengeség területének azonosítására kidolgozott vizsgálati módszerei és a korrekciót szolgáló gyakorlatok ezen gyenge pontok feltárására, illetve megerősítésére szolgálnak.

40 Felhívójelek Kisgyermekkorban legszembetűnőbben a mozgásfejlődésben: mozgás összerendezetlensége, koordináció zavara, ritmuszavar. Vegetatív és érzelmi labilitás Nehezen kialakuló szobatisztaság Alvási problémák (túl kevés, vagy túl mély) Megkésett beszédfejlődés Nyugtalanság, fáradékonyság Funkciók késése

41 A képességzavarok felismerése Tünetek 1: A gyermek figyelmetlen, gondolatai elkalandoznak, munkái rendetlenek,teljesítménye ingadozó. A viselkedésbeli tünetek nagyrészt másodlagosan, a teljesítménydeficit nyomán fejlődnek ki. Egyensúly-érzékelés zavara, összerendezetlen, ügyetlen mozgás. (Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat. Bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani. Gyakorta megbotlik, elesik.) Bizonytalan testséma (Nem tudja, milyen az, ha a bal lábát keresztbe teszi a jobb lába fölött, milyen a karkulcsolás. Hátát nem tudja homorítanidomborítani stb. Gyakori a kézfej nem megfelelő tartása, a szabálytalan ceruzafogás.)

42 Tünetek 2: Téri orientáció zavara, a fent lent, jobb bal irányok megkülönböztetésének nehézsége. (Így nehézségek az olvasásban, írásban, és a számolási műveletek elsajátításában. A tünetek jelentkezhetnek akár a balról jobbra való írás folyamatosságában, akár az iránytartásban, sorvezetésben, betűk, számok, műveletek felcserélésében.) A nagy- és finommozgás koordinációjának zavara vagy fejletlensége. Általában már az óvodáskorban feltűnik. Percepciós zavarként társul a motoros deficitekhez az alakfelismerési zavar, a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége.

43 Tünetek 3: Mutatkozhat gyenge ritmusérzék, gyakori az amuzikalitás. (A gyermek nem érzékeli a nyelv alapvető ritmusát, zeneiségét, s ez a szótagolásnál, elválasztásnál jelentkezhet problémaként.) Előfordulhat a beszédhangot megkülönböztető képesség kialakulatlansága, amely összefüggésben van a hallási figyelem fejletlenségével, a hanganalizálás gyengeségével. (Ez alapjául szolgálhat a zöngés zöngétlen hangok nem megfelelő differenciálásának.) Sorbarendezési problémák lehetnek. (A gyermek nehezen tanul meg szó szerint verseket, egymás után következő utasításokat nem tud követni. )

44 Diagnosztika, differenciáldiagnosztika Anamnézis Standardizált olvasási- és helyesírási, számolási teljesítményt vizsgáló tesztek Intelligencia vizsgálat Orvosi vizsgálat (ami kizárja az érzékszervi, primer pszichés, vagy neurológiai megbetegedést) Részképességek vizsgálata Neuropszichológiai vizsgálat Differenciáldiagnosztika: mentális retardáció, emocionális zavarok, inadekvát oktatási módszerek, neurológiai, érzékszervi megbetegedések

45 Szűrésre használt módszerek Vizuális észlelés (alak-, forma-, méret felismerése, Gestalt látás, alak-háttér megkülönböztetésének képessége, helyes térbeli irányok felismerése, sorbarendezés, szekventálás képessége) vizsgálata Auditív észlelés (hasonló hangzók között hasonlóak és különbözők megkülönböztetése, adott hangzó kiemelése, hangzók sorbarendezése,és szekventálásának képessége) vizsgálata Látási és hallási észlelési funkciók összerendezett, egymásba átfordítható, integrált működésének vizsgálata Finommotoros koordinált mozgás (szem-kéz összerendezett működése, látott-hallott ingerek finommozgásos cselekvésre fordítási képessége) vizsgálata

46 Alkalmazott módszerek Pedagógus bevonásával Osztálytermi megfigyelés megadott szempontok alapján (nyugtalanság, lassúság, figyelmetlenség, utasításkövetés ) Füzetek elemzése, típusos hibákra koncentrálva (összkép, vonalvezetés, jellegzetes másolási, betűkapcsolási hibák, kihagyások ) Pszichológiai szűrés Figyelemvizsgálat Intelligencia vizsgálat Képességvizsgálatok Neuropszichológiai vizsgálatok

47 Diagnosztikai módszerek Budapesi Binet WISC-IV. MAWGYI R Színes Raven Bender Gestalt teszt Frostig teszt DPT /Dyslexia Prognosztika Teszt/ SON /Snijders-Omne/ Sindelar Edtfeldt-teszt GMP Rey tesztek Token próba Peabody szókincs teszt

48 WISC-IV. Hierarchikus rendszere: Verbális képességek index, Perceptuális képességek index, Információ feldolgozási sebesség index, Munkamemória index, 15 altesztből áll WOODCOCK JOHNSON KOGNITÍV KÉPESSÉGEK TESZT 2-90 éves személyek általános kognitív képességeinek feltárásáraalkalmas. A teszt számos szűksávú képesség mellett 7 széles-sávú képességet mér: Megértés-tudás (Gm), Hosszútávú előhívás (Ghv), Vizuális-téri gondolkodás (Gv), Auditív feldolgozás (Ga), Fluid gondolkodás (Gf), Rövidtávú emlékezet (Gre), Feldolgozási sebesség (Gs). MAWI, MAWGYI- R A Weschsler-féle intelligencia teszt, verbális és performációs részpróbákat tartalmaz. RAVEN-próba non-verbális intelligenciavizsgáló eljárás. BUDAPESTI BINET Kontrollként alkalmazható minden intelligencia vizsgálatnál a ma is alaptesztként közismert és használatos eszköz új, egységesített formája (Baranyai Lénárt), mely alkalmas a 3 14 éves gyermekek értelmi fejlodésének vizsgálatára. BRUNET LÉZINE A Brunet-Lézine-féle vizsgálati módszer az 1 30 hónapos gyermekek pszichomotoros fejlődészavarainak korai felismeréséhez nyújt diagnosztikai támpontot. A skála játékos próbái felkeltik a gyermek érdeklődését és így viselkedés reakciói természetesek, még a számára idegen környezetben is. Így, ahol még intelligenciatesztek nem használhatók, itt a mozgás és szenzomotoros koordináció, a beszéd és a szenzibilitás korai szakaszainak vizsgálatára alkalmas módszer. A teszt a BAYLEY-féle csecsemőintelligencia-teszttel kiválóan korrelál.

49 SNIJDERS-OOMEN Nem verbális intelligencia tesztkészlet, mely már 3 éves kortól alkalmazható. Jól használható minden esetben, amikor a verbális kommunikáció gátolt; Bizonyos résztesztjei hasonló felnőttek intelligenciájának megállapítására is felhasználhatók. A többi teljesítménytesztekhez hasonlóan (MAWI, BENTON) az egyes résztesztek eredményeit egy standarddal való összehasonlítás után értékeljük. Ezen kívül új szempont volt a performációs próbáknál, a formaészlelésen és manipulációs készségen túl, hogy az absztrakt gondolkodást és helyzetfelismerést is vizsgálják. Óvodás SNIJDERS-OOMEN A korábbinál alacsonyabb életkortól új eszközökkel teszi lehetővé az óvodáskorúak - 2 és 5 évestol 7 éves korig fejlettségi szintjének meghatározását. Résztesztjei játékos formában biztosítják a feladatok elvégzését. GMP Gósy-féle beszédészlelés vizsgálat

50 FROSTIG tesztkészlet A vizuális percepció zavarainak feltárása, a szem és kéz motoros koordináció, alak háttér, alak konstancia, térbeli helyzet és térbeli összefüggések szubtesztek elvégzése során. Az eljárás hasznos a tanulási zavarok szűrésében. Szubtesztek: szem- kéz motoros koordináció, alak- háttér, alakkonstancia, térbeli helyzet 8 éves korig

51 BENDER próba A vizuo-motoros koordináció vizsgálatára alkalmas próbasor, melyet Lauretta Bender dolgozott ki 1938-ban, az alaklélektan világából kölcsönözve a használt ábrákat. A Bender-próbák (Bender A, B ) segítségével nem egyszerűen a tér-, és formaészlelés, valamint a mozgás képessége, hanem e kettő összetett közös teljesítményben megnyilvánuló szerveződése is vizsgálható. Óvodás változat 4-6 év (Santucci) Iskolás változat 6 évtől (ábramásolás 10 tábláról)

52 Sindelar óvodás vizsgálat: Vizuális differenciálás (ábrapárok, alakpárok megkülönböztetése Vizuális diszkrimináció (elrejtett alakok felismerése Verbális/akusztikus differenciálás (szópárok, értelmetlen szótagpárok megkülönböztetése, elrejtett szótag felismerése Intermodális integráció (képekhez szavak, szavakhoz képek társítása) Vizuális szeriális emlékezet (tárgyképek, geometriai formák sorrendjének bevésése) Verbális akusztikus emlékezet (szósor, értelmetlen szótagok megjegyzése) Intermodális szeriális emlékezet (képek felidézése szavakkal és ford.) Beszédmotorika (szóutánmondás)

53 BENTON-próba A vizuomotoros szint és az intelligencia összefüggésének feltárásával a központi idegrendszeri károsodás mutatóját adja meg. A vizsgálatban az emlékezési teljesítményt mérjük (10 sec exponált ábrákat emlékezetből másoltatjuk le) EDTFELDT-teszt, a téri pozíció észlelésének vizsgálata

54 A vizsgálatok megfigyelés-jellegűek, a gyerekek teljesítményét korosztályukhoz, illetve társaikhoz viszonyíthatjuk. A legtöbb eljárás csoportos játék, torna közben is alkalmazható, de időnként, számolnunk kell ennek torzító hatásával. Ezért a legszerencsésebb, ha többször, különböző helyzetekben figyeljük meg a gyermekeket.

55 Megelőzés A tanulási zavarok elkerülésében igen fontos szerepe van a megelőzésnek. Lehetőség szerint biztosítani kell a kisgyermekek észlelési és mozgási, szenzomotoros képességeinek fejlődését. (ingergazdag környezet, sokféle, apró kihívás) A legtöbb gyermek fejlődéséhez elegendő a környezet ingermennyisége és - minősége, de még az egyébként megfelelően fejlődő gyerekek képességeit is ugrásszerűen növelik a fejlesztő foglalkozások. Ezek a foglalkozások nem jelentenek külön megterhelést sem a gyereknek, sem a környezetnek. (olyan játékok, amelyek a normális gyerekkor részei.)

56 Megelőzés 2. Felolvasás: Már kiscsecsemőkorban érdemes. A nyelv zeneiségét, ritmusát egész kicsi korban felfogja, és ez segíti nyelvi készségeinek fejlődését. A felolvasások hatása igen sokrétű. Gyarapodik a szókincs, elsajátítja az irodalmi nyelvet, és az olvasott szöveg fordulatait is. A felolvasások során a gyermeknek sorban kell követnie az eseményeket, vizuális ingerek nélkül saját képzetet alakítva a történet minden egyes eleméről. A sorbarendezéssel és saját képzet kialakításával az olvasáshoz szükséges alapvető képességei fejlődnek. A gyerek megszereti az irodalmat, igényt alakít ki az írott világ iránt. Mozgásfejlesztés Minél több lehetőség a teste megismerésére, mozdulatai próbálgatására, téri tapasztalatok megszerzésére Fejlesztő játékok Egyensúlygyakorlatok Kártya és társasjátékok Labdajátékok

57 Képességzavarok terápiája A tanulási zavar előjelei már óvodáskorban mutatkozhatnak. 3 6 éves korra esik az iskolai készségek kialakulásához szükséges egyik igen fontos képességcsoport, az szenzomotoros funkciók szenzitív periódusa. Az egyes képességterületek szenzitív periódusuk alatt fejlődnek a legnagyobb mértékben, és ekkor fejleszthetőek a leghatékonyabban. Az óvodáskorban és a kisiskoláskor elején az érzékelés és mozgás finom összerendezése zajlik. A gyerekek ekkor válnak képessé az írás, olvasás, számolás elsajátítására. A fejlesztés leghatékonyabb módja pedig az életkornak legmegfelelőbb tevékenység, a játék felhasználása.

58 Óvodáskorban: A megelőzésben használt tevékenységek célzott alkalmazásával, különböző fejlesztő játékokkal korrigálható a részképességekben történt lemaradás. Egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokra van szükség, vagy személyre szóló fejlesztési tervet kell készíteni a gyerek képességeinek ismeretében. A terápiának a lemaradó részképességek fejlesztésén kell alapulnia. A fő területek, amelyek a fejlesztésben is jelentős szerepet játszanak: testsémaészlelés, térirány-észlelés, egyensúlyérzék, látási, hallási, tapintási észlelés, téri és idői rendezettség. A tervszerűen kialakított terápia kiegészítéseként általánosan fejlesztő játékokat és tevékenységeket kell a gyerek mindennapjaiba beépíteni mind az óvodában, mind az iskolában. (pl. origami, kirakós játékok, mozaik, labirintusok, számösszekötős játékok, memoryk, társasjátékok, kártyajátékok, szókitalálós és találós kérdések, mese, vers, ének, rajz, agyagozás, bábozás, népi játékok stb. )

59 Iskoláskorban: 1-2. osztály: már sokkal célzottabb a fejlesztés, és a feladatlapok kifejezetten az írás, olvasás és számolás előkészítését segítik, de ugyanúgy, mint korábban, a terápia célja mindenképpen az alapfunkciók megfelelő szintre emelése osztálytól: Az idegrendszer képlékenysége csökken, a hiányzó funkciók szenzitív periódusától egyre távolabb kerülünk, így a fejlesztést olyan technikák tanításával kell kiegészíteni, amelyek az írás-, olvasás- és számolásbeli nehézségeken segítenek.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája Mentális retardáció Mentális retardációnak nevezzük az értelmi fejlődés megrekedését, vagy az életkor átlagától való jelentős elmaradását, mely már

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Tanulási zavarok. El adó: Sz cs Imre. PDF created with pdffactory Pro trial version

Tanulási zavarok. El adó: Sz cs Imre. PDF created with pdffactory Pro trial version Tanulási zavarok El adó: Sz cs Imre 1 Gyenge iskolai teljesítmény lehetséges okai organikus zavarok globálisan gyenge intellektuális képességek ADHD szórt képességstruktúra, részképességzavar specifikus

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Greguss Márta. A tanulási zavar fogalomköre

Greguss Márta. A tanulási zavar fogalomköre Greguss Márta pszichopedagógus szakértő E-mail: gmarti@dpg.hu Nevelési Tanácsadó Gyermek- és Ifjúságpszichológiai Központ Győr 2005 A tanulási zavar fogalomköre Az utóbbi években egyre több a tanulási

Részletesebben

Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában

Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában 2009. június 17. Cikk nyomtatás Link küldés Gyarmathy Éva Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában 1 A szerző

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanulási nehézség, részképesség zavar Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanuláshoz Olvasás Írás Számolás elsajátításához meghatározott idegrendszeri struktúráknak hibátlanul

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A fejlesztő munka eltér a hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem olyan képességeket

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

MŰHELYMUNKA Logopédia

MŰHELYMUNKA Logopédia MŰHELYMUNKA Logopédia TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

A tanulási nehézségek ill. a részképesség-zavarok diagnosztikája

A tanulási nehézségek ill. a részképesség-zavarok diagnosztikája A tanulási nehézségek ill. a részképesség-zavarok diagnosztikája A rossz tanulmányi eredményt mutató, de nem értelmi fogyatékos gyermeket már több mint száz éve vizsgálni kezdték. A generális képességdeficit

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Iskolaérettség. Iskolaérettség. Iskolaérettség szűrővizsgálat célja. Alak- és irányészlelés. Forma-, irány és sorrendiség észlelése DPT - B

Iskolaérettség. Iskolaérettség. Iskolaérettség szűrővizsgálat célja. Alak- és irányészlelés. Forma-, irány és sorrendiség észlelése DPT - B Iskolaérettség Iskolaérettség 5-ös számkörön belüli számlálás Feladattartás 15-20 percig 12 kg testsúly Alapvető tájékozottság RUGALMAS beiskolázás (5-7 éves) Áthelyezés 9 éves korig KatonaNóra@2005 1

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239

Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239 Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239 Az óvodai szűrésekkel és fejlesztésekkel kapcsolatos tapasztalataink Pedagógiai kísérlet Győrben a Mosoni Duna, Holt

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013. Ea: Rozinay Zoltán

A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013. Ea: Rozinay Zoltán A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013 Ea: Rozinay Zoltán A logopédiai munkát szabályzó törvények 2011. évi CXC törvény és módosításai a nemzeti köznevelésről A pedagógiai

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

HEGYESINÉ VASS ERIKA GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS

HEGYESINÉ VASS ERIKA GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS 2017. 02.23. HEGYESINÉ VASS ERIKA GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Fenntartó: Magyarországi Református Egyház Székhelyintézmény : Halásztelek

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes A gyógyító pedagógia gia alapjai I. NYME- SEK 2009.06.28. Némethné Tóth Ágnes 1 A gyógypedag gypedagógia gia helye a neveléstudom studományban NEVELÉSTUDOMÁNY (PEDAGÓGIA) gyógypedagógia 2009.06.28. Némethné

Részletesebben

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 49 OLVASÁSPEDAGÓGIA GÓSY MÁRIA Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról Bevezetés Több évtizede ismeretes, hogy az olvasás tanulásában a nyelvnek, a nyelvi folyamatoknak

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) 29.pontja szerint: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

Az iskolaérettség kritériumai:

Az iskolaérettség kritériumai: Az iskolaérettség kritériumai: Testi fejlettség: Hatéves korra egy átlagos gyerek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Eltérések lehetnek, de ha a szükséges fizikai erő nincs meg, felmerül a kérdés, bírja-e a

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási

Részletesebben

1. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS LOGOPÉDUS. Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra F. u. 1.

1. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS LOGOPÉDUS. Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra F. u. 1. 1. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS LOGOPÉDUS FEOR szám: 2441 MUNKÁLTATÓ: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra F. u. 1. A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei I. Gyógypedagógus/pedagógus

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei I. Gyógypedagógus/pedagógus Boros-Farkas Bernadett A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei I. Gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján és irányításával részt vesz a fejlesztő munkában: íráskészség fejlesztése,

Részletesebben

Mi a specifikus tanulási zavar, miért terjed és hogyan lehet hatékonyan kezelni?

Mi a specifikus tanulási zavar, miért terjed és hogyan lehet hatékonyan kezelni? Mi a specifikus tanulási zavar, miért terjed és hogyan lehet hatékonyan kezelni? Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Kutatóintézet e-mail: gyarme@mtapi.hu Az oktatásban dolgozók, de a laikus érintettek is

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

2015.11.26. A folyamatdiagnosztika jelentősége a Pető András Főiskola Gyakorló Intézményeiben. Pedagógiai szakszolgálati tevékenység

2015.11.26. A folyamatdiagnosztika jelentősége a Pető András Főiskola Gyakorló Intézményeiben. Pedagógiai szakszolgálati tevékenység A folyamatdiagnosztika jelentősége a Pető András Főiskola Gyakorló Intézményeiben Pető András Főiskola Gruber Mónika konduktor, gyógypedagógus, ált. neuropszichológus 2015. Rendszerszemlélet a konduktív

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Családban mozdul a szó

Családban mozdul a szó Családban mozdul a szó Készítette: Ácsné Gergely Katalin okl. gyógyped.- logopédus Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 2013. november 6. Kettős értelmezés Családban mozdul a szó A beszédfejlődés

Részletesebben

Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján

Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján Készítette: Balogh-Bartus Anikó Szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus EPSZ nevelési tanácsadás Marianne Frostig (1906-1984) által kidolgozott

Részletesebben

Nehézség, zavar, akadályozottság. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Nehézség, zavar, akadályozottság. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Nehézség, zavar, akadályozottság Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. ALAPFOGALMAK TANULÁSI NEHÉZSÉG: A legenyhébb problémák vagy átmeneti nehézségek. Az iskolai teljesítményelvárásoknak nem tud eleget

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez 1 Sokféle képet alkothatunk az emberről, olyat

Részletesebben

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET Schmidt Márta Gyógypedagógus 20/2161585 martaschmidt67@gmail.com Mindenkinek ki van jelölve egy sínpár, már a születésekor s azon kell haladnia és azon mehet, amerre

Részletesebben

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Fogalommagyarázat szakvéleményhez

Fogalommagyarázat szakvéleményhez Fogalommagyarázat szakvéleményhez Adaptáció: Alkalmazkodás Adaptív viselkedés: Alkalmazkodó viselkedés Adekvát válasz: Kérdésre adott megfelelő, értékelhető válasz Adottság: Egy képesség természetes vagy

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában

A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában Az előadás elhangzott a Fővárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intézmény és Óvoda fennállásának 110 éves évfordulója alkalmából rendezett

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben