Az államháztartás tervezése a gazdasági felzárkóztatás érdekében. - magyar esettanulmány - (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államháztartás tervezése a gazdasági felzárkóztatás érdekében. - magyar esettanulmány - (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)"

Átírás

1 ICGFM Konferencia Miami, május 19. Az államháztartás tervezése a gazdasági felzárkóztatás érdekében - magyar esettanulmány - (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Bár az esettanulmány a magyar államháztartásról és nemzetgazdaságról szól, az összefüggések jobban megérhetık, ha figyelmet fordítunk a 8+2 új EU tagállam sajátos, de több vonatkozásban hasonló helyzetére. Ebbe a körbe az EU-hoz legutóbb csatlakozott országok tartoznak Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, illetve Bulgária és Románia. Felzárkózás a fejlett világhoz öröklött és új problémák Az új tagállamok fı törekvése a felzárkózás a fejlett világhoz. Ez azonban az Európai Unió keretében sem automatikus. A felzárkózást szolgáló reál-konvergencia bonyolult, s rövid távon esetenként egymást keresztezı prioritásokat is támasztó kölcsönhatásban áll az egyensúlyi követelményeket támasztó nominál-konvergenciával. Megvalósításuk korszakos kihívást jelent, ami a tagországok társadalmának és lakosságának teljesítıképességét és toleranciáját is egyaránt roppant erıteljesen próbára teszi. E feltörekvı régió fejlıdését, dinamikáját érzékelteti, hogy az IMF adatai szerint között az egész közép-kelet európai régió jelentısen növelte súlyát a világkereskedelemben, méghozzá úgy, hogy Bulgária, Lettország és Litvánia kivételével az exportja legalább olyan gyorsan bıvült, mint az importja. Az áruk és szolgáltatások exportja 2005-ben Magyarországon 3,4-szerese volt az 1995-ösnek, az észtek 3-szoros, a többi közép-kelet európai ország 2-2,5-szeres növekedést tudott elérni. A magas vagy közepesen magas technológiai színvonalú termékek aránya a kivitelben Magyarországon a legmagasabb, 75%-os. Az exporttermékek egységértéke (unit value) 2004-ben Csehországban, Észtországban és Magyarországon már lényegében elérte a világátlagot. A GDP 2005-ben Lengyelországban és Szlovákiában több mint 40%-kal, Szlovéniában 35%- kal haladta meg az 1989-est (míg Bulgáriában, Romániában és a többi balti országban éppen csak elérte a rendszerváltás elıttit). Az 1995 és 2005 közötti idıszakban Magyarország gazdasági fejlıdése vásárlıerı-paritáson évi 4,1%-ot tett ki, gyorsabb volt Írország és Luxemburg kivételével minden nálunk fejlettebb tagországénál és lassúbb volt minden nálunk fejletlenebbnél. Tanulságos, ha megnézzük, hogy az ezredfordulón, 2000-ben a szóban forgó országok egy fıre számított GDP-je milyen hányadát tette ki az EU-15-re vonatkozó ugyanezen mutató átlagos értékének. A Világbank 2005 évi közlése szerint a mutató Magyarország esetében

2 52%, míg Csehország 60%-ot, Szlovákia 48%.-ot, Bulgária 24%-ot, Románia 27%-ot, ugyanakkor Szlovénia esetében 71% ez az arány. A kutatók szerint a felzárkózási folyamat még optimális külsı és belsı feltételek esetén is több évtizedet igényel. Az EBRD számításokat végzett arra, vajon hány év szükséges ahhoz, hogy az Unió korábbi tagjainak vásárlóerı-paritáson számított 2000 évi egy fıre jutó GDPjének átlagát az új tagok elérjék, az 1998 és 2001 közötti átlagos növekedésükkel számolva. Ez Magyarország és Lengyelország esetében 30 évet, Romániának 40 évet, Litvániának 70, míg Szlovéniának csupán 8 esztendıt igényelne. Az új EU tagok nagyjából hasonló háttérrel rendelkeztek és lényegében azonos problémákkal kellett szembenézniük a múlt század 90-es évtizedének elején kibontakozott rendszerváltásuk körülményei között. Gyakorlatilag minden országban feltornyosultak a régóta halogatott problémák az egészségügyi-, valamint a nyugdíjrendszer mőködıképességének biztosítása, megreformálása terén. Más síkon is felszínre kerültek sajátos gondok. Mindenek elıtt például az államháztartás, a költségvetési szisztéma átláthatóságának hiánya, bizonyos fehér foltok a számvitelben, gyakorlatilag a sajátos államszámvitel hiánya, valamint az, hogy külön sínen futott a költségvetési tervezés és az ágazati-, illetve szakpolitikák megalkotása, miközben nem volt, s a legtöbb helyen ma sincs a kor követelményeinek megfelelı, nemzetgazdasági szintő középtávú tervezés. Az azonban érzékelhetı különbség volt, hogy a többi országtól eltérıen Magyarország, Bulgária és Lengyelország jelentıs adósságterheket örököltek. Az újdonsült EU tagoknak kemény lecke a konvergenciával kapcsolatos közösségi elıírásoknak való megfelelés. Annál is inkább, mert költségvetési politikájukra jellemzı, hogy gyakorlatilag szembemennek a gazdasági ciklussal: 2006-ban például az országok többségében romlott a költségvetési egyenleg, holott a régióban erısödött a gazdasági növekedés. Különösen Csehország, Lengyelország és Magyarország sorolható a számottevı államadóssággal rendelkezı, s a költségvetési pozíciók tekintetében problémás ország-csoportba. A többinek viszonylag stabilabb a költségvetési helyzete, a GDP-hez mérten viszonylag szerényebb az államadósságuk. Ugyanakkor ezekben az országokban - ahol a fiskális konvergencia kisebb gondot jelent az árstabilitás fenntarthatósága képviseli az alapvetı kockázatot. Magyarország volt a tíz új EU tag között a legnagyobb újraelosztó : 2006-ban a GDP-nek kereken 53%-át költötte el a pénzügyi kormányzat (2008-ban ez az arány már 50% alatti) s ebbıl GDP-arányosan 9,2%-ot hitelbıl finanszírozott. GDP-arányosan Magyarországon a legnagyobb a kamatteher, ami a kiugró mértékő, 2007-ben 66 % és 2008-ban is várhatóan még hasonló mértékő államadósság következménye. A költségvetési pozíció alakulásának vizsgálata megmutatja, hogy Magyarország, Csehország és Románia esetében 2000 és 2006 között számottevıen meggyengült a költségvetési fegyelem. Erre utal, hogy a kamatfizetések nélküli elsıdleges egyenleg euróban mérve folyamatosan romlott és GDP-arányosan is csak Magyarországon sikerült ennek a romlásnak kemény megszorítások útján 2006-ban megálljt parancsolni. Szétfeszítené esettanulmányunk kereteit a költségvetési folyamatok mélyebb elemzése. Ezért mindössze annyit teszek hozzá az eddigiekhez, hogy az irányítás, a vezetés és az intézményi mőködés is meghatározóan befolyásolja a költségvetési politikát, azt, hogy a költségvetés megtervezésétıl a végrehajtás lezárásáig ható különbözı erık és kölcsönhatásaik hogyan be- 2

3 folyásolják a költségvetés helyzetét. Tény, hogy intézményi szempontból közel azonos (természető) problémák tapasztalhatók az új EU tagok sorában. A demokratikus politikai átmenet során egymáshoz hasonló intézményrendszer jött létre. Mindenhol többpárti koalíciós kormányzásra épül a rendszer, ami eleve oda vezet, hogy a pénzügyminiszternek rendszerint csak korlátozott a befolyása a szaktárcák költségvetéseire. Amint arra már két évvel ezelıtti itteni elıadásunkban is utaltam, nyilvánvalóan új alkalmazkodási feladat áll elıttünk. Új alkalmazkodási stratégiák szükségesek. Elsısorban azok az alkalmazkodást és változást igénylı folyamatok érdemelnek figyelmet, amelyek az állam és intézményei újszerő és korszerő szerepvállalását igénylik. Ez márcsak azért is szükséges, mert meg kell változtatni a gazdaság irányításának és fejlesztésének szakmai alapjait, a gondolkodásmódot és az állami intézményi mechanizmust, ahhoz, hogy a mőködés és a fejlıdés kiegyensúlyozottabbá váljon. Az országok többségében ugyanis jellemzı volt az utóbbi években a gazdasági növekedés, valamint a kiadási és az adómérséklési lehetıségek túlbecslése, továbbá a költségvetési kiadásoknak a politikai ciklushoz, az országgyőlési választásokhoz való igazodása. Ezek Magyarországon különösen markánsan jutottak érvényre, amiben közrejátszott az is, hogy hiányzott, illetve hiányzik a költségvetési tervezésben a középtávú szemlélet, a sokoldalúan megalapozott és hiteles makrogazdasági elırebecslések és mindenek elıtt a költségvetési kiadásoknak korlátokat szabó törvény, jogszabály. Változó világpiaci erıviszonyok A közel- és a távolabbi jövıt kutatók, elemzık sajátos válaszútról, útelágazásról beszélnek, aminek bonyolult kölcsönhatásai már most erıteljesen befolyásolják a világpiaci mozgásokat, erıviszonyokat, alkalmazkodási kényszereket. Az egyik út a kiegyensúlyozott gazdasági fejlıdés, a tudományos és technológiai újítások térnyerése, az egészségi állapot javulása, a prosperitás felé vezet. A másik irány a globalizáció káros mellékhatásaival, a sokasodó demográfiai problémák eluralkodásával, a politikai válsággócok fenyegetéseivel, egyszóval a világ mőködésének, a gazdasági folyamatoknak nehezen leküzdhetı nehézségeivel jellemezhetı. Az ökológiai változások szemléletformáló követelményei mellett már most elıtérben állnak a demográfiai polarizálódás kihívásai. A fejlett országok lakossága 2050-re a világ népességének alig 10%-át teszi majd ki. Messzemenı konzekvenciái vannak a lakosság elöregedésének, ami a jelenlegi társadalombiztosítási és nyugdíjrendszereket belátható idın belül finanszírozhatatlanná teszi. Szinte megdöbbentı adat, hogy a valaha a világon élt 65 éven felüliek kétharmada napjainkban él. Tény, hogy a világ mőködésében egyre több a bizonytalansági tényezı. Új gazdasági, hatalmi erıközpontok alakulnak ki. Ázsia rohamléptekben feltörekvı hatalmai, kiváltképpen Kína és India újabban már évi 8-10 %-os nagyságrendő GDP növekedéssel minden bizonnyal nemcsak a nemzetközi gazdaságot, hanem a geopolitikai viszonyokat is átformálják majd. Felgyorsul a tudásalapú gazdaság és társadalom kiépülése. Két-három évtized alatt a termelés megkétszerezıdhet, a világkereskedelem pedig háromszorosára bıvülhet. Megállíthatatlanul élesedik a gazdasági verseny. A pozíciók változását és a verseny-kihívást az is érzékelteti, hogy miközben a fajlagos termelési, innovációs és nem mellékesen a hadi po- 3

4 tenciál tekintetében az Egyesült Államok továbbra is az elsı számú világhatalom, fejlıdési dinamikája már elmarad több ázsiai országétól, miközben az egy fıre jutó GDP tekintetében Európa mintegy 25 %-kal gyengébb, s termelékenysége is alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké. Az új EU tagok gazdasági mozgásterét a nemzetközi gazdasági fejlemények sorában napjainkban kisebb-nagyobb mértékben az amerikai hitelválság is befolyásolja. A 2007 nyarán az Egyesült Államokban kezdıdött hitelpiaci válság mint ismeretes - a másodlagos jelzálogpiacról indult ki. Átterjedt az amerikai és a globalizáció nyomán a nemzetközi pénz- és tıkepiac többi részére. Közvetlenül vagy közvetve érinti a világ azon országainak pénzügyi szektorát és reálszféráját, amelyek erıteljesebben integrálódtak a nemzetközi munkamegosztásba. Párhuzamosan a magas energia- és élelmiszerárak, valamint más tényezık hatására az inflációs nyomás is erısödıben van. A jegybanki szerepkört betöltı amerikai Fed a többi ország központi bankjával együtt azzal a célkonfliktussal szembesült, hogy ha a recesszió ellen hadakozik, akkor az infláció gyorsulását kockáztatja, míg az inflációval szembeni fellépés a gazdasági visszaesés valószínőségét fokozhatja. Ilyen körülmények között sajátos dilemma, hogy a két egymást kizáró kedvezıtlen döntés közül melyiknek a kockázatai és következményei a kevésbé súlyosak. A Fed utóbbi hónapokban tett lépései a recesszió elkerülését célozzák. Az esetleges pénzügyi válság, illetve az amerikai gazdasági növekedés visszaesése szerte a világon éreztetheti hatását. A hitelválság folytán elıre láthatóan csökken a világmérető pénzbıség. Ennélfogva a magyar pénzügyi közvetítı szféra, illetve azon keresztül a vállalkozói szféra drágábban juthat külföldi forrásokhoz. A mind általánosabbá váló kockázatkerülı magatartás a forintban meghatározott pénzügyi eszközöktıl elvárt hozamot is emeli. Ez megmutatkozik a forint euróval szembeni árfolyamának gyengülésében és a hosszú lejáratú állampapírok hozamának megemelkedésében. A magyar gazdaságot a pénzügyi válságjelenségek nem közvetlenül, hanem nemzetközi folyamatok részeként fenyegetik, kiváltképpen azzal összefüggésben, hogy egyes felzárkózó országokban (balti államok, Bulgária, Románia, Törökország, szovjet utódállamok stb.) megrendülhet a befektetıi bizalom, és onnan jelentısebb tıkekivonásra kerülhet sor. Ennek hatásai a befektetık regionális szemlélete miatt Magyarországot is elérhetik. Konvergencia program és gazdaságpolitikai fordulat Magyarországon Magyarországon a fenntartható, finanszírozható növekedést meghatározóan befolyásolja az is, hogy az innováció és a beruházások terén a multinacionális vállalatbirodalmak (illetve nálunk mőködı szervezeteik), a foglalkoztatás körében pedig az elsısorban a piaci szolgáltató szektorokban mőködı kisvállalkozások szerepe a domináns. További sajátosság ami összefügg a duális szerkezettel hogy a kis, nyitott szerkezető magyar gazdaság alapvetıen mőködı tıke-import révén modernizálható. Az ipari termelés kétharmada közvetlenül, további mintegy 15 százaléka közvetve, így együttvéve nagyságrendileg 80 százaléka az EU piacára kerül. A magyar GDP-nek mintegy negyede a német piacon realizálódik, ami az export roppant erıs területi koncentrációját, következésképpen az exportteljesítménynek a német konjunktúrától 4

5 való páratlan függését jelenti. A magyar reálszférát az amerikai hitelválság elsısorban azáltal érintheti, hogy lassulhat a fı felvevıpiac, az Európai Unió, azon belül a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági növekedése. Emiatt visszaeshet az importkeresletük növekedési üteme, ami a külsı feltételek oldaláról nehezíti a évi korrekciós intézkedések nyomán visszaesett gazdasági növekedés dinamizálását. A magyar gazdaság csak exportvezérelt növekedés alapján lehet tartósan dinamikus. Mivel a magyar exportnak több mint a háromnegyede a multinacionális társaságok hazai leányvállalataitól származik, ebben az összefüggésben is nyilvánvaló, hogy a dinamikus export feltétele a tıkevonzási-, illetıleg megtartási képesség fenntartása. Ez nem kizárólag és talán nem is elsısorban az újabb és újabb beruházásokat jelenti, hanem a külföldi tulajdonú cégek profitjának magyarországi újra befektetését is, annál is inkább, mert a korábban egyirányú tıkeáramlás kétirányúvá vált: nemcsak Magyarországra jön a tıke, hanem egyre jellemzıbb a magyar vállalkozások külföldi tıkebefektetése, valamint a külföldi befektetık jövedelem-visszautalásai, a profitrepatriálás. A költségvetési hiány Magyarországon az ezredforduló óta rendszerint a kiadási oldalon keletkezett, de a nem mindig átgondolt adó- és járulékcsökkentések is kedvezıtlen hatásúak voltak. Államháztartásunk GDP-arányos hiánya 2000-ben éppen 3% volt, akkor megfelelt a maastrichti kritériumnak. Az azt követı években kimutathatóan a választásokhoz igazodó ciklikussággal fokozatosan nıtt a hiány, ami 2006-ra rekordmértékővé vált, meghaladta a 9%-ot. A magyar gazdaság vonatkozásában egyértelmő, hogy a parlamenti választásokat megelızı drasztikus kereslet élénkítésre, majd pedig az erıtlen egyensúly javítást eredményezı intézkedésekre épülı gazdaságpolitika tarthatatlanná vált, ezért határozott fordulat, reformléptékő változások sora szükséges. A kiútkeresı reformok kibontakozóban vannak. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy nem megfelelıen elıkészítettek. Az elırehaladást az is megnehezíti, hogy a különbözı intézkedések nem képeznek konzisztens rendszert, nincs világos perspektívájuk és a megvalósítás is sok tekintetben bizonytalan, vagy szervezetlen. A reformok és a költségvetési kiigazítás egymásba csúszása miatt a változásokat kedvezıtlenül fogadja, sıt többnyire ellenzi a társadalom. Az elmúlt években jellemzı viszonylag dinamikus magyar gazdasági növekedés 2007-ben erıteljesen visszaesett (2006-ban 3,9%, 2007-ben mindössze 1,3%-os GDP bıvülés valósult meg). Ebben egyedi okok, például a mezıgazdaságot sújtó aszály is közrejátszottak, de a döntı tényezı kétségkívül a nemzetközi összehasonlításban is tetemes egyensúlyi feszültségek visszaszorítására irányuló konvergencia program eddigi eredményes teljesítése. A költségvetés kiadási oldalának kontrolja egyértelmően sikeres volt. A 2006 évi 9,2% mértékő GDParányos deficit 2007-ben az elıirányzott 6,8%-nál jobban, 5,7%-ra mérséklıdött. Egyidejőleg a külsı egyensúly is javult, a magyar gazdaság küldı finanszírozási igénye 2007-ben a GDP 3,9%-ának megfelelı nagyságúra csökkent. A tudatos és kemény költségvetési konszolidáció ílymódon érthetıen - számottevı növekedési áldozattal járt, ami 2007-ben elsısorban a beruházások stagnálását, a foglalkoztatás csekély mértékő további mérséklıdését, valamint a közszolgáltatási kiadások nominális viszszaesését hozta magával. 5

6 A számottevı költségvetési megszorítások és a növekedés lelassulása mindenképpen átmeneti jelenség. A gazdasági növekedés üteme 2008-ban érezhetıen emelkedik, jóllehet dinamikája még elmarad a Magyarországgal együtt csatlakozott EU tagállamokétól. A közelebbi jövı alapkérdése az, hogyan sikerül kibontakoztatni a költségvetés pozícióját is befolyásoló strukturális reformokat, mindenekelıtt a nagy közösségi ellátórendszerek, így a nyugdíjrendszer, az egészségügy, valamint az oktatás modernizálását és felgyorsítani az EUforrásokra támaszkodó, versenyképességet erısítı fejlesztéseket, hozzáigazítva ezekhez a közigazgatás, ezen belül az önkormányzati rendszer, illetve a régiók reformléptékő korszerősítését. A reál-konvergencia folyamatainak erısítése, a fejlettebb országokhoz való felzárkózáshoz vezetı növekedés feltételezi és igényli a tıkevonzó- és megtartó képesség erısítését, az üzleti szféra nagyobb mozgásterének biztosítását, a költségvetési stabilizációt és annak nyomán a kormányzati politika hitelességének erısödését, a gazdasági vezénylés, valamint a költségvetési- és a pénzügypolitika terén az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot, s ezek alapján azt is, hogy a növekvı beruházási ráta a magasabb tıkeállományon és a termelékenység emelkedésén keresztül támogatta a gyorsabb növekedést. Zömében ugyanezek az elemek hordozzák az úttévesztés, az útvesztés veszélyeit is. Ha ugyanis nem lesz következetes a fiskális kiigazítás, nem teljesednek ki a reformok, nem lesz kiszámítható a gazdaságpolitika, nem sikerül fenntartani a beruházások külpiaci húzóerejét, nem javul a munkaerı-forrás minısége és a foglalkoztatás aránya (ezek közül akár egy-egy kedvezıtlen elem önmagában is veszélyforrás), az akadályozza a magántıke aktivitását, az elsıdleges fejlesztési tényezınek, a külföldiek tıkeberuházásainak a fenntartását és bıvülését, ami radikálisan aláásná a finanszírozható növekedés esélyeit Magyarországon. A gazdaságpolitika legnagyobb kihívása az államháztartás pénzügyeinek rendbetétele. Ez összefügg a jövedelem-koncentrációval, a társadalmi újraelosztással, a szociális ellátásokkal és a versenyképességgel, s mindezeket áthatják az adórendszer problémái. Kulcskérdés tehát a közszféra tevékenységének hatékonyabbá tétele. Tény ugyanis, hogy a közpénzek felhasználása nem hatékony. Szinte minden államilag finanszírozott beruházás az autópályáktól a metrón át a kulturális célú épületekig drágább a nemzetközi átlagnál. Ráadásul a közbeszerzési rendszer irreálisan lassúvá és gyakran a piaci áraknál drágábbá teszi a közületi beruházásokat. Szükséges a korábbiaknál fokozottabb harmónia, a kellı összhang a monetáris és a fiskális politika között. A lassú növekedés és a magas infláció egy idıben való megjelenése ugyanis rendkívüli nehéz jegybanki feladvány a magyar gazdaság jelenlegi helyzetében. A magyar pénzügyi kormányzat a évi aktualizált konvergencia programban a középtávú költségvetési pályára vonatkozóan egyértelmővé teszi, hogy szándékai szerint a 2006 második felében megkezdett költségvetési konszolidációs program az államháztartási hiány gyors csökkentése mellett strukturális reformokkal biztosítja majd az egyensúly tartós fennmaradását. A költségvetési pálya fı jellemzıi a programidıszak idıhorizontján: a kiigazítás orrnehéz, ban hiánycsökkentés több mint 70%-a, 2009-ig 85%-a megvalósul, 6

7 2007-ben, a kiigazítás elsı teljes évében az egyenlegjavulás fele még a bevételek növelésének volt köszönhetı, 2008-tól azonban a hiány csökkenését a GDP-arányos kiadások visszafogása biztosítja. A konszolidációs program eddig sikeresnek bizonyult. Az államháztartás hiánya mint láttuk ben a vártnál erıteljesebben csökkent és 2008-ban is kisebb lehet a korábban tervezettnél. A deficit 2009-tıl a jelek szerint a konvergencia programban kitőzött célok szerint alakul. A hatályban lévı konvergencia program szerint a magyar Kormány azzal számol, hogy a gazdasági növekedés az alappályán a 2008-as 2,8%-ról a ben 4,0-4,2%-ra emelkedik. A növekedés megugrásának egyik oka a Kormány szerint -, hogy az állami szektor hozzáadott értéke a kiigazítás után már újra növekedhet, és a magánszektor által elıállított GDP dinamikája is emelkedik, körülbelül annak közötti években megfigyelt átlagos növekedési ütemére. A magánszektor növekedésének fı húzóereje a felhasználási oldalon az EU-források beáramlásával összefüggı növekvı kereslet és a továbbra is erıs exportdinamika, a termelési oldalon pedig a munkaerı-felhasználásnak, a tıkeállománynak és ezek együttes termelékenységének az úgynevezett teljes tényezı termelékenységnek kedvezı alakulása. A különbözı gazdasági kutatóintézetek véleménye árnyaltabb arra nézve, hogy valóban bekövetkezhet-e ilyen rövid távon markánsabb növekedés-gyorsulás. Az Állami Számvevıszék a 2008 évi költségvetési törvényjavaslat megalapozottságát és kockázatait elemzı tanulmányában úgy fogalmaz, hogy a Pénzügyminisztérium évekre vonatkozó GDP prognózisa a GDP ugrásszerő emelkedése meglehetısen aggályos, ugyanis a rendelkezésre álló információk alapján (lásd: vállalkozások rendelési állománya, beruházási ütem, pótlólagos külföldi tıke, Új Magyarország Fejlesztési Terv, belföldi fizetıképes kereslet alakulása) nem tekinthetı megalapozottnak a majd, másfélszeres növekedés, illetve annak automatikus továbbvezetése. Tény, hogy alternatív forgatókönyvek formájában figyelembe veszi a Kormány a világgazdaság esetleges lassulásának következményeit, valamint azt az eshetıséget is, ha kínálat oldali okok miatt a növekedés az alappályához képest csak hosszabb idı alatt áll vissza a magasabb ütemre. Mi magunk is felhívtuk a Kormány figyelmét ellenırzéseink alapján arra a számvevıszéki megítélésre, hogy a konvergencia program teljesítésének kockázatai között számolni kell az uniós források felhasználásának gondjaival. E források hasznosításának mértéke és üteme elmarad a korábban tervezettıl, holott az EU forrásokra épülı fejlesztések felgyorsítása halaszthatatlan feladat. A számvevıszéki ellenırzések arra is rávilágítottak, hogy az európai források hasznosításának zökkenıi több más, konkrét szervezési és eljárás-technikai hiányosság mellett arra is visszavezethetıek, hogy nincs konszenzussal elfogadott és kiérlelt komplex nemzeti fejlesztési stratégia, hanem pusztán különbözı rész-stratégiákra épülı programok alapján bontakozik ki a szóban forgó források hasznosítása. Az ÁSZ szerint 2008-at követıen kockázatot jelenthetnek a kormányzati körbe tartozó gazdálkodó szervezetek, valamint bizonyos állami garanciavállalások kapcsán felvett hitelek miatti esetleges adósságátvállallások. A konvergencia programnak emellett további bizonytalansági tényezıje a Számvevıszék szerint - a bérek alakulása, aminek növekedési üteme fontos faktora a költségvetési bevételek 7

8 alakulásának és elsısorban, de nem kizárólag a nyugdíjak vonatkozásában - a kiadásokra is számottevı hatással van. Kutatóintézetünk elemzései valószínősítik, hogy a bruttó bérek gyorsabban emelkedhetnek a konvergencia programban elıirányzottnál (erre utalnak a évi adatok is), s különösen a versenyszféra béremelkedése számít 2008-ban és 2009-aben tovagyőrőzı hatásokkal együtt járó kockázati tényezınek. A jelentıs adósságállomány és a költségvetési deficit olyan kockázattal jár, hogy nehéz megbecsülni, meddig tarthat a külföldi befektetık, hitelezık bizalma a magyar gazdaság iránt. Erre a veszélyre és a magyar gazdaság- és pénzügypolitika hitelessége erısítésének szükségességére jelentéseink is rámutattak, s mindez parlamenti hozzászólásaimnak is egyik fı mondanivalója volt. Mindemellett aligha kétséges, hogy a konvergencia programban foglaltak valóra váltásának és a gazdaság dinamizálódásának egyik alapfeltétele a vállalható és végrehajtható adócsökkentési pálya kijelölése, a jelenleginél alacsonyabb adókulcsok és a kiszámíthatóbb adózási környezet. Európai összehasonlításban ugyanis a magyarországi adók szintje a közepesnél alig magasabb, ám a hasonló fejlettségő országokét meghaladja. A GDP-arányos adócentralizáció mértéke 2006-ban 37% volt, a konszolidációs kiigazítások hatására 2007-ben és 2008-ban 39% körüli, és 2011-re a konvergencia program elıirányzatai szerint ismét visszaáll 37%- os nagyságra. Magyarországon a tıkét terhelı adók aránya az EU-átlag alatti, míg átlag feletti a fogyasztás adóztatása és átlagos a munkát terhelı adók mértéke, amiben benne foglaltatnak a társadalombiztosítási járulékok is. Az egészében erodálódott adórendszer egyre kevésbé felel meg a közteherviselés elvi követelményeinek, miközben túlsúlyba került a közbevételeket biztosító szerepe. Szükséges az élımunka adóterhelésének mérséklése, fenntartással kell kezelni a fogyasztási adóterhek növelésére irányuló törekvéseket, s igényelni kell a tıke- és a vagyonhasznosítás jövedelmeinek markánsabb adóztatását. Távlatos megoldások szükségesek a központi és a helyi adózás közötti megfelelı arányok megtalálására is. Fontos az adóbázis szélesítése, mert nálunk kevesen adóznak sokat és 2,5 millió adózó nem tud eltartani 10 milliós lakosságot, emellett ésszerőtlen az is, hogy a vállalatok több mint 50 jogcímen kényszerülnek adózni. Rendszerbeni, reform léptékő megoldás szükséges, annál is inkább, mert a széleskörő adóelkerülést a fokozottabb ellenırzés is csak részben akadályozhatja meg. A konvergencia program végrehajtásának veszélyeztetése nélkül az adók érzékelhetı csökkentésére csak a költségvetési kiadások radikális mérséklése jelenthetne alapot. Ez azonban a társadalomban meglévı feszültségek további erısödésével járna együtt. Meggyızıdésem, hogy ilyen helyzetben nem lehet és nem is szabad tankönyv-szerő receptek alapján intézkedni, hiszen végtére is az ország, a gazdaság van az emberekért és nem fordítva! A hatályban lévı, évi aktualizált konvergencia program számításai még változatlan adórendszert feltételezve készültek. A magyar Kormány azonban szükségesnek tartja, hogy korszerőbbé, egyszerőbbé, áttekinthetıbbé és igazságosabbá tegye az adórendszert, hogy az jobban ösztönözze a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás bıvítését és a versenyképesség javítását. Az adóbevételek belsı arányai majd módosulhatnak, de csak a konvergencia programban meghatározott adószintek változatlansága mellett, mert mint az imént említettem - az adó- és járulékbevételek azt meghaladó mértékő csökkentését a hiánycél veszélyeztetése nélkül csakis a kiadásoknak a tervezettnél jóval erıteljesebb visszafogása tehetné lehetıvé. 8

9 Mindehhez járul, hogy amint arra az Állami Számvevıszék 2007 évi ellenırzési tapasztalatait összegezve ismételten rámutatott - a helyi önkormányzatok rendszere megérett a reformra, mert ott egyre nagyobb mértékben összpontosulnak a magyar államháztartás fiskális kockázatai. Ellentmondásban áll a szinte teljes körő jogi függetlenségük és a sok tekintetben gúzsba kötött finanszírozási, fejlesztési képességük, miközben figyelemmel az EU-források felhasználására is mindinkább növekszik e szektor jelentısége, de pénzügyei és vagyongazdálkodása az államháztartás egészét (is) potenciálisan fenyegetı kockázatokkal terheltek. Felgyorsult a szektor eladósodása (jelenleg a GDP közel 3%-ára tehetı és tovább növekszik). Erre az önkormányzati feladatok és a finanszírozási rendszer összerendezése nélkül nem lehet tartós megoldást találni. Nem tagadható így látják az EU illetékes szervei is hogy Magyarország az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága tekintetében a magasabb kockázatú tagállamok sorába tartozik. Hozzá kell tennem, hogy a költségvetési politikák és rendszerek minısítésének különbözı szempontjai lehetnek. Ilyenek például a költségvetési szerkezet, az intézményi hatékonyság, a fenntarthatóság, a rugalmasság és más tényezık. A különbözı tényezık a költségvetés erısségeit és gyengeségeit, azaz - közgazdasági szakzsargonnal élve - sebezhetıségét írják körül. A költségvetési sebezhetıség azokat a fiskális gyengeségeket foglalja magában, amelyek a közkiadási szervezetbıl, az intézményi kapacitásból, a költségvetési irányításból, illetve tágabban értelmezve a nem megfelelı kormányzati hatékonyságból fakadnak. Ilyen értelmezésben a költségvetés sebezhetısége voltaképpen inverze a fenntarthatóságnak, az egyensúlynak, a stabilitásnak, a megfelelı fedezettel rendelkezı kötelezettségeknek és az átláthatóságnak. Az átmenet, a rendszerváltás néhány sajátos aspektusa A gazdasági és a költségvetési folyamatokat, nem különben az üzleti szektor mőködésének feltételeit sokrétően befolyásolta és befolyásolja a társadalmi átalakulás, a tulajdonosi szerkezet megváltozása, ami eddig ismeretlen, új kihívások elé állította az állami irányítást, a közigazgatást is. Az új EU tagok körében a politikai és társadalmi rendszer megváltozása, a gazdasági átalakulások, a korábbi paternalizmus fokozatos meghaladása nyomán megkezdıdött az állam szerepének átértékelıdése. Ez azonban a rendszerváltás eddig eltelt idıszakában gyakorlatilag minden országban bizonytalanságokkal, elırelépésekkel és részleges visszarendezıdésekkel járt együtt. Még nem sikerült igazán tisztázni az állam megváltozott szerepét, célrendszerét, gazdaságszervezési-és szabályozási teendıit. Általában nem került sor a modernizációs vonalvezetés elemeinek harmonizált trendekbe rendezıdı újragondolására. Éppen az elvi bizonytalanságot juttatja kifejezésre, hogy a gondoskodó állam leépítésének hivatkozási keretéül szolgálva sok helyen túlértékelt szerep jutott annak a nemzetközi fıáramlatnak, miszerint az utóbbi két-három évtizedben elıtérbe került a korábbi u.n. jóléti állam fokozatos leépítése és azzal egyidejőleg a profitorientált magántıke hangsúlyosabb szerepvállalása a közszolgáltatásban, a közszférában. Ezek az átalakulások mindenek elıtt alkalmazkodási kényszerekkel jártak együtt és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozták azokat az országokat, amelyek nem alakítottak ki nemzeti alkalmazkodási stratégiát, hanem egyszerően a globalizációs nemzetközi trendek követésére bízták magukat. Elgondolkoztató, hogy ilyen korszakos jelentıségő társadalmi hatásokat és követ- 9

10 kezményeket hordozó átalakulások körülményei között az Európai Unió által deklarált szociális állam tartalma jószerével máig sem igazán tisztázott. Az Európai Unió szabályai nem szüntetik meg a nemzetállami felelısséget, Így nem háríthatók el, nem kerülhetık meg azok a politikai és államvezetési kötelezettségek sem, amelyeket a politikai és gazdasági elitek viselnek a társadalom boldogulásáért. Alig néhány hete egyik jeles közgazdász-tudósunk akadémiai székfoglalójában rávilágított arra, hogy az ún. közgazdasági fıáramlat növekvı súlya, szinte egyeduralma magyar sajátosság. Úgy ítélte meg, hogy a volt KGST országokban részben a politikai konzervativizmus eszmerendszere szőkíti a neoliberalizmus elméleti, gazdaságpolitikai és gyakorlati mozgásterét. A magyar gazdasági elit rendszerváltoztatás utáni nagyobb mértékő kontinuitása, az üzleti világ kormányzati pozíciók megszerzésére irányuló törekvéseinek ereje, az állam és az államigazgatás szerepének leértékelése, a vállalatvezetési módszerek és érdekviszonyok államigazgatási megjelenítése, a közvetlen haszonelvőségen alapuló értékrend Magyarországon jóval erıteljesebb és láthatóbb mint az Európai Unió hajdani szocialista tagországaiban. E körülmény feltehetıen közrejátszott abban hangsúlyozta - hogy a magyar gazdaságpolitika célrendszerében, eszköztárában hiányos dimenzió lett a fejlesztéspolitika. Ellenırzéseink is visszatérıen tapasztalják annak hátrányos következményeit, hogy a versenyképesség javítására és azzal összehangoltan az államháztartás mőködésének korszerősítésére eddig nem sikerült társadalmi konszenzuson alapuló átfogó nemzeti fejlesztési stratégiát és arra épülı modernizációs program-rendszert kimunkálni. Nemcsak a termelési- és a termékszerkezet, vagy például a régiókra konkretizált területfejlesztés terén, hanem a háttérben is ez a helyzet: így például a magyar K+F szektor és az innovációs rendszer átfogó nemzeti stratégiája sem áll rendelkezésre (amit nem pótol a Magyar Tudományos Akadémia tudománypolitikai koncepciója sem, mert az nem esik egybe a K+F szektorral, s még kevésbé az innovációs rendszerrel. Ehelyett inkább a jóléti-szociális, az egészségügyi és a nyugdíjszolgáltatások finanszírozásának, forráshiányának mindinkább markáns kényszerei dominálnak. Nem sikerült megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a nominál- és a reálkonvergencia lehetıség szerint összehangolt kibontakoztatásával a nagy ellátó rendszerek szolgáltatási színvonalának ırzését és javítását is lehetıvé tennék, azaz e rendszereket különbözı addicionális forrásokra is támaszkodva anélkül lehetne finanszírozni, hogy az keresztezné a megkerülhetetlen deficitcsökkentı folyamatokat. Az utóbbi évek egyik viszonylag új jelensége Magyarországon is a közszféra és az üzleti szektor közötti átjárás kibontakozása, az állam és a magánszféra közötti kooperáció erısödése, ami elsısorban az infrastruktúra fejlesztésének körében került elıtérbe. Magyarországon napjainkban sokan tartanak attól, milyen hatásokkal járhat, ha például az egészségügyi ellátásban markánsabb szerepet kap, kapna a magánszektor. Ezzel egyidejőleg jelenik meg, kerül elıtérbe, hogy a lakosságnak is fokozottabb mértékben lehetne, kellene e téren öngondoskodást vállalnia. Nem ritkán megfeledkeznek azonban arról az ezt propagálók, esetenként a döntéshozók, hogy az öngondoskodáshoz társadalmi méretekben szükséges megfelelı feltételeket, kereseteket biztosítani, amelyek azonban forrásoldalon rövid távon lényegében elıteremthetetlenek, ugyanakkor a versenyképességet romboló magas bérköltségekhez vezetnének. Mindenesetre a különbözı elképzelések megvalósítása nagymértékben függ attól, hogy a társadalom mennyire tekinti hitelesnek a vezetési-irányítási rendszert, mennyire fogadja el a 10

11 közpolitika egy-egy szereplıjének argumentációját. Azt, hogy jót akar, s képes sikerre vezetni. A kihívásokra adott válaszok közfinanszírozási következményei a maguk konkrétságában, egy adott ország életkörülményeire, szociális összetartására, s természetesen a nemzetgazdaság versenyképességére visszahatva jelentkeznek. Ma sehol a világban nem beszélhetünk tiszta ideológiai alapú gazdaságpolitikai megközelítésrıl. Óvatosnak kell lennünk azonban abban, hogy mit hogyan minısítünk, mit tekintünk napjainkban szociáldemokrata vagy konzervatív útnak. Sıt, még az egyéni gondoskodást leginkább hangsúlyozó neoliberális gazdaság- és államfelfogás térnyerése vagy háttérbe szorulása sem attól függ, hogy a magát liberálisnak meghatározó párt éppen koalíciós partner vagy sem, hanem inkább attól, hogy e gondolkodásnak, felfogásnak a markáns képviselıi az adott pillanatban nemcsak gazdaságiterapeuta, hanem elképzeléseik közvetlen érvényesítését lehetıvé tevı kormányzati szerepet töltenek-e be, vagy sem. A közpolitika a társadalom egészének az érdekeit hivatott érvényesíteni. Mégpedig tekintet nélkül az ideológiai, társadalmi, politikai, tulajdonosi, jövedelmi különbségekre. Ebbıl következik, hogy az éppen kormányon lévı pártnak (pártoknak) nem pusztán a politikai preferenciákat kell, kellene figyelembe venni, s minél teljesebben érvényesíteni, hanem a társadalom egyéb érdekeit, a szők pártpolitikán kívül esı szempontokat, elvárásokat is. A világ gazdasági és politikai eseményei versengések sorozatát jelentik. Következésképpen a globalizált folyamatokban elfoglalt hatalmi erıtér valójában egy-egy ország, integráció vagy gazdasági szereplı által elért versenyképességi tényezık sorából áll. Ezért, úgy vélem, az a helyes, ha abból indulunk ki, hogy a versenyben-maradás de akár emelkedettebben, bár nem túlzással, a nemzeti fennmaradás alapfeltétele az alkalmazkodási teljesítmény, az adekvát válasz az új követelményekre. Az elmondottak lényegileg érintik a közszféra és a gazdaság versenyképességét, ezen belül pedig a politikai és a gazdasági szféra kapcsolatainak optimalizálását. A legfontosabb talán az, ahogyan egy ország gazdasági versenyképessége is csak a világ egészének, a többi országnak a fejlıdéséhez és szerkezetéhez mérhetı, a közszféra versenyképessége is csupán adott ország társadalmi és gazdasági mőködésének egészében nyer értelmet. Azaz: nem pusztán összekapcsolódik, hanem egységes egészben mőködik a közszféra, a közigazgatás és a gazdaság, a gazdasági vállalkozások, a magánszektor, valamint a politikai intézményrendszer, a civil szféra, a profitorientált és a non-profit szervezetek, azaz az intézmények, a mőködési struktúrák teljes sora. A következı évtizedek globalizációs világában mindinkább azok az országok, nemzetgazdaságok számíthatnak sikerre, amelyek kormányzását nem torzítják el szőkebb csoportérdekek, amelyek képesek reálisan és gyakorlatiasan mérlegelni nemzetközi helyzetüket és nemzeti érdekeiket, ezek alapján reális célokat tőznek ki és azokat képviselni is tudják. Kulcsszerepben a társadalmi párbeszéd és a bizalom A politika, szőkebben és konkrétabban a pártpolitika és a közszféra kapcsolatai szövevényesek, bonyolultak. Kedvezı és kedvezıtlen vonásaik egyaránt megtalálhatók a rendszerváltó gazdaságokban, az EU új tagállamaiban. Többé-kevésbé jellemzınek tekinthetı, hogy a politika, a pártpolitika eléggé intenzíven, a kelleténél erısebben rátelepedett a közszférára és a 11

12 társadalom más szegmenseire is. Ennek szerteágazó okai vannak. Ezek sorában legalábbis Magyarországon talán az a leginkább meghatározó, hogy a rendszerváltás jellege, természete miatt a politikai szerepvállalás egyben létmeghatározói, gazdasági erıforrás-szerzési, az érdekkörbe tartozók közötti felosztási funkcióvá is vált. Ennek formái annál inkább felszínre kerültek, minél jobban beszőkültek azok a gazdasági erıforrások, amelyek a politikai célok szolgálatában a különbözı (nem mindig stabil kötıdéső) szimpatizáló, támogató gazdasági erıket képviselı szervezıdésekhez kapcsolódtak. Társadalomkutatók arra következtetnek, hogy a pártoknak a klientúrák kiépítésére és a közpénzek ilyen célra való felhasználására irányuló hajlandósága nem pusztán attitődprobléma és nem is csak a még fejletlen demokratikus politikai kultúra kérdése, hanem a háttérben minden bizonnyal a mai társadalomszerkezet élı érdekviszonyait és rendies tendenciáit kell sejtenünk. Aligha tagadható, hogy amilyen kezdeti egyetértés volt a rendszerváltó elitben, a különféle politikai erık között a fordulat szükségességében és elindításában, annál erıteljesebb szembenállás alakult ki közöttük a politikai-gazdasági hatalom megszerzéséért, illetve annak birtoklásáért folytatott küzdelemben, végletekig túlzott ígéretlicitet vállalva, elszakítva a racionális szakmai megközelítéstıl a rövid távú politikai-haszonmaximálás gondolkodásának síkját. Így szükségképpen állt elı olyan helyzet, hogy nincs megfelelı kontinuitás, közös kiindulási alap, nem alakult ki a szükséges minimum a megtartandó értékek és a szükséges változások szelektív meghatározásában. A fenntartható és finanszírozható növekedési pályára állás, s annak érdekében a közpénzügyi rendszer korszerősítése, az államháztartás stabilizálása és más fontos gazdasági feladatok valóra váltása nem pusztán gazdasági kérdés. Annál jóval tágabb horizonton lehet és kell feltárni a közéleti klíma javításának, a politikai és a társadalmi közmegegyezés megteremtésének lehetıségét. Ez mindenhol igaz. Magyarországon azonban ráadásul azzal is szembe kell nézni, hogy a teljes gazdasági mechanizmus és annak intézményrendszere az 1990 óta megmerevedett politikai kompromisszumok által determináltak (önkormányzati rendszer, társadalombiztosítás, politikai-választási rendszer és az ahhoz köthetı érdekeltségek). E kompromisszumok a társadalmi és gazdasági mőködés stabilitását adták. Mára azonban rugalmatlanná és az adott politikai erıviszonyok között mozdíthatatlanná tették a rendszert. Ezért új kompromiszszumra és társadalmi párbeszédre van szükség az ország sorsát, jövıjét érintı alapvetı kérdésekben. Erre valószínősíhetıen leginkább szak(ma)politikai alapon, szak(ma)politikai törekvések harmonizálásával, rendszerré formálásával van esély. Ennek alapján lehet politikai kompromisszumokat találni, konszenzust teremteni, s így a változásoknak - sajátos társadalmi szerzıdésként - utat engedni. Kutatási eredmények is rávilágítanak arra, hogy alacsony bizalmi környezetben az állampolgárok nem hiszik el a rövid távú áldozatokról és hosszabb távú javulásról szóló ígéreteket. Ezért csak úgy lehet szavazatokat szerezni, ha rövid távú, azonnali anyagi elınyhöz juttatják ıket. Az alacsony bizalom növeli a magas költségvetési hiány kialakulásának valószínőségét. A tapasztalatok igazolják, hogy amennyiben a rivális politikai erık konszenzusra tudnak jutni a költségvetési fegyelem fontosságáról, megvalósítható a kiegyensúlyozott költségvetés. Ha nem jön létre egy ilyen megegyezés, alacsony bizalmi környezet alakul ki: elterjed az adócsalás és a gazdaságpolitikai populizmusra való hajlam amely a szükséges strukturális reformok halogatását is magában foglalja és ez tartósítja a költségvetési egyensúlytalanságokat. 12

13 Társadalmi kiegyensúlyozó szerep - a számvevıszékek új küldetése Az elıadásomban vázolt államháztartási összefüggések sajátos tükörképei, megannyi színes tény és összefüggés, megtalálhatók a magyarországi rendszerváltás immár közel két évtizedes történetét végig kísérı számvevıszéki jelentésekben. Ezek nem öncélúak, hanem mindig igyekeznek a vizsgált terület, téma, projekt, vagy intézmény vonatkozásában is az ellenırzés adta lehetıségek keretein belül megkeresni az okokat, a mozgató-rugókat, a javítás lehetıségeit. A legfıbb állami, nemzeti ellenırzı szervezetek ma már nemcsak a hagyományos ellenırzés közvetlen hibajavítási-, megelızési és szükség esetén - szankció kezdeményezési funkcióit látják el, hanem az államháztartás mőködését veszélyeztetı tényezıkre vonatkozó kockázatelemzésekre is vállalkoznak. Arra törekednek, hogy hozzájáruljanak a parlamenti döntésekhez, az államháztartásra, a közszférára vonatkozó probléma-kezeléshez és az irányítás, vezénylés optimalizálásához is. Amint arról már legutóbbi eladásomban is beszéltem Önöknek, a legfıbb ellenırzı szervezeteket integráló és szakmai fejlıdésüket támogató INTOSAI olyan fejlesztési metódusokat tár fel és épít ki, amelyek felhasználásával a számvevıszékek mindinkább képesek lesznek a közpénzügyek, az államháztartás biztonságos vitelét és fejlesztését, s azon keresztül a társadalom mőködésének menedzselését szolgálni. A világszervezet legutóbbi, 2007 ıszén Mexikó-városban lezajlott Kongresszusán reflektorfénybe került a teljesítmény-ellenırzések fejlesztése, s emellett jóváhagyták az INTOSAI stratégiai tervének megfelelıen átalakuló, modernizálódó ellenırzés-szakmai szabályozás, a nemzetközi strandardok rendszerének újszerő felépítését, a rendszer megújítására irányuló további teendıket, ide értve azokat is, amelyek a jó kormányzás vitelét és fejlesztését támogatják. A magyarországi Állami Számvevıszék is stratégiája alapján - határozottan ennek az irányzatnak megfelelıen tevékenykedik. Egy éve már szóltam arról, hogy ellenırzési tapasztalataink alapján, támaszkodva saját kutató mőhelyünkre is, kidolgoztuk a magyarországi közpénzügyi szabályozás korszerősítésének téziseit, amit az Országgyőlés a Kormány figyelmébe ajánlott és az hasznosította is annak a parlamenti vitára váró törvényjavaslatnak a kidolgozásához, amelynek centrumában a költségvetési tervezés megújítása és a túlelosztás, a túlzott kiadások megelızésére szolgáló korlátok és eljárások alkalmazása áll. Azóta, a 2008 évi költségvetés megalapozásához, illetve parlamenti vitájához egy olyan, szintén kutatóink közremőködésével összeállított elıadásomban már idézett - makrogazdasági tanulmánnyal járultunk hozzá, ami a nemzetgazdasági pénzfolyamatokat elemezte és rávilágított a legfontosabb kockázati tényezıkre. Közvetlen vizsgálati munkánkon túlmutat az is, hogy a Magyar Köztársaság Elnökének felkérésére ellenırzési tapasztalatainkra támaszkodva észrevételeket főztünk a magyar egészségügy, egészségbiztosítás átformálására irányuló törvény fıbb tartalmi kérdéseihez. Munkánk, tapasztalataink, tanácsadó tevékenységünk újabb kelető megnyilvánulásaként arra hívtuk fel nagy hangsúllyal az Országgyőlés és a Kormány figyelmét, hogy a reál- és a nominál-konvergencia megvalósítása, a fenntartható és finanszírozható fejlıdés és növekedés biztosítása elengedhetetlenné teszi a nemzetgazdasági méretekben való, szervezett keretekben 13

14 megvalósuló gondolkodást, ami feltételezi és igényli a nemzetgazdasági tervezés intézményi rendszerének mielıbbi kiépítését és mőködtetését. Az ilyen és az ehhez hasonló figyelem felhívásokkal, véleményformáló tanácsadó tevékenységgel is igyekszünk eleget tenni törvényi kötelezettségeinknek, hozzájárulni az Országgyőlés költségvetési jogának gyakorlásához, és megfelelni legfontosabb stratégiai célunknak, az Állami Számvevıszék küldetésének, ami nem más, mint a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel és a közvagyonnal való gazdálkodás elszámoltathatóságának erısítése, az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott mőködésének szolgálata és fejlesztésének támogatása. Megkockázatható az az állítás, hogy a parlamenti demokráciák hatalmi szerkezetében mélyreható és radikális változások bontakoznak ki, erısödnek fel. A parlamentek ellenırzı funkciója változik. A legtöbb országban ma már a Kormánynak van parlamentje és nem fordítva. Ilyen körülmények között túl nem becsülhetı jelentıségő: a számvevıszékek tevékenységének modernizálódása nyomán a világ vezetı pénzügyi ellenırzı intézményei nem csak arra alkalmasak, hogy a vizsgált szervezetekre nézve rendet tartsanak és korrekciókat kezdeményezzenek, sıt az államháztartás egészére nézve jelzéseket adjanak a pénzügyek, a gazdaság biztonságáról, vagy éppen kockázatairól, hanem megbízható, kiegyensúlyozott mőködésük által arra is hivatottak, hogy maguk is mindinkább a közbizalom-teremtés eszközeként társadalmi kiegyensúlyozó szerepet vállaljanak, s ezáltal sajátos stabilizáló hatást gyakoroljanak nemcsak a nemzetgazdasági, hanem bizonyos fokig a társadalmi folyamatokra is. 14

15 Felhasznált irodalom, forrásmunkák: Antal, László (2004): Fenntartható-e a fenntartható növekedés? Az átmeneti gazdaságok tapasztalatai. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest Báger, Gusztáv Kovács, Árpád (2007): A few aspects of the relationship between the political and the economic sectors - the basis for minimum consensus, Public Finance Quarterly No. 3-4 Gyırffy, Dóra (2005): Az intézményi tényezık szerepe az államháztartási hiány alakulásában, Közgazdasági Szemle 10.sz. Kádár, Béla (2008): Our Deficits. Public Finance Quarterly No. 2 Kopits, György (2007): Fiscal responsibility framework international experience and implications for Hungary, Public Finance Quarterly No. 2 Kovács, Árpád (2003): Pénzügyi ellenırzés változó erıtérben, PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt., Budapest Kovács, Árpád (2006): Competitiveness and Modernisation of Public Finances: Selecting an Action Scenario in Hungary following EU Accession, OECD Journal on Budgeting, Volume 6, No. 3 Kraan, D-J., - Bergvall, D., - Hawkesworth, I., - Krause, P. (2006): Budgeting in Hungary, OECD Journal on Budgeting, Volume 6, No. 3 Kutasi, Gábor (2008): Fiscal performance of the EU 8+2 countries, Public Finance Quarterly No. 1 Simai, Mihály (2007): A világgazdaság a XXI. század forgatagában, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest Szalai, Júlia (2007): Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon, Osiris Kiadó, Budapest Török, Ádám (2006): Stratégiai ágazat stratégia nélkül? A magyar K+F teljesítménye és versenyképessége nemzetközik összehasonlításban, Savaria University Press, Szombathely Vértes, András (2007): A magyar gazdaság versenyképessége higgadt röiprat, in: Cikkek a cakkokról Múltelemzés és jövıkép, GKI Gazdaságkutató Zrt., Budapest Állami Számvevıszék (2007): Értékelı tanulmány a évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági megalapozottságának néhány összefüggésérıl, Budapest Állami Számvevıszék (2008): Jelentés az Állami Számvevıszék 2007 évi tevékenységérıl, Budapest 15

16 GKI Gazdaságkutató Zrt. (2008): Elırejelzés 2008-ra (2008/1. prognózis) INTOSAI (2007): XIX. INCOSAI, Mexico Accords, INCOSAI 2007 Secretariat, Mexico Külgazdaság (2008): Körkérdés a magyar gazdaság hosszú távú növekedési kilátásairól, 1-2. sz. Magyar Köztársaság Kormánya (2007): Magyarország aktualizált konvergencia programja , Budapest 16

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2004/1.

Konjunktúrajelentés 2004/1. KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán 2004. március A tanulmányt készítő munkacsoport

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon

A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 211. október (832 857. o.) Karsai Judit A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon A piacgazdasági átalakulásban élenjáró magyar piac

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Az alternatív gazdaságpolitika

Az alternatív gazdaságpolitika Az alternatív gazdaságpolitika Célok és lehetıségek Budapest, 1995. október hó 2 A program készítését irányította Dr. Torgyán József a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke Az anyagot

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A MAGYAR GAZDASÁG 2014-2015. ÉVI MAKROGAZDASÁGI PÁLYÁJA Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2014. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2015. december GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities'

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities' SÁRÁND KÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben című

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései. Záró megállapítások. 2008. június 10.

MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései. Záró megállapítások. 2008. június 10. MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései Záró megállapítások 2008. június 10. A költségvetési hiány és a folyó fizetési mérleg hiány 2007-ben történt csökkenése üdvözlendő, azonban

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

A magyar pénzügyi rendszer elmúlt húsz éve

A magyar pénzügyi rendszer elmúlt húsz éve Magyar Közgazdasági Társaság A magyar pénzügyi rendszer elmúlt húsz éve Előadó: Erdei Tamás Elnök vezérigazgató, MKB Bank Zrt. Elnök, Magyar Bankszövetség Budapest, 2010. december 16. 1 A szektor legújabbkori

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

Visszatérés Európába A Policy Solutions elemzése és ajánlásai a Táncsics Alapítvány számára

Visszatérés Európába A Policy Solutions elemzése és ajánlásai a Táncsics Alapítvány számára Boros Tamás: Visszatérés Európába A Policy Solutions elemzése és ajánlásai a Táncsics Alapítvány számára 2012. október Tartalomjegyzék 1. Merre tart Európa?... 3 1.1. Az Európa 2020 stratégia... 4 1.2.

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A MAGYAR GAZDASÁG, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS 2015-2016. ÉVI FOLYAMATAI Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. április GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u.

Részletesebben

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317]

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] Optimistábbak lettek tavaly októberhez képest a magyar vállalkozások, ami elsősorban a német ipar 2012 második

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt!

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! I N T E R J Ú LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! gadó györgy pál interjúja Sokan már saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy az éghajlat globális változása nem csupán hőmérsékleti rekordokkal jár, de egyre

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben