TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN"

Átírás

1 Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, június TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Farkas Éva andragógus, a Nemzeti ECVET Szakértıi Hálózat tagja

2 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS MOBILITÁST TÁMOGATÓ ESZKÖZEI EUROPASS EKKR MKKR EQAVET ECVET

3 AZ LLL MOBILITÁSI ESZKÖZÖK CÉLJAI MOBILITÁS Geographical mobility LIFELONG LEARNING Permeability Recognition of Prior Learning horizontális mobilitás a képzési program részeként, értékelt-érvényesített-elismert mobilitás a külföldön szerzett tanulási eredmények érvényesítése és elismerése nyitott, rugalmas és átlátható szakképzési rendszer átjárhatóság a képzési szintek között más környezetben szerzett tanulási eredmények átvitele és elismerése a non-formális és informális tanulási eredmények érvényesítése

4 KÖZÖS NYELV TANULÁSI EREDMÉNY Tanulási eredmény (learning outcome) Tudás, készség és kompetencia viszonylatában meghatározott megállapítások arra vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért, illetve képes elvégezni. Középpontban a tanuló és a tanulási eredmény A tanulási eredményeket és a tanulási egységeket az EKKR/MKKR-hez illeszkedı tudás+készég+kompetencia rendszerében érdemes leírni és definiálni. Kompetencia Tanulási eredmény

5 ALAPKONCEPCIÓ: TANULÁSI EREDMÉNY A tanulási eredmény alapvetı eszköz a képesítési keretrendszer felépítéséhez és az elismerés/validáció mőködtetéséhez. A tanulási eredmények segítségével határozzuk meg a képesítési keretrendszerek szintleíró jellemzıit, a képesítések jellemzıit, a képesítésekhez vezetı programok, tanulási folyamatok céljait és területeit, a tantárgyi tematikákat. A tanulási eredmények szolgálnak referenciaként az elismerési / validációs eljárás során a követelményeknek való megfelelés vizsgálata és értékelése során.

6 ALAPKONCEPCIÓ TANULÁSI EREDMÉNY A bemenetalapú vagy folyamatszabályozáson alapuló képzési gyakorlattal szemben a képzési programokat a kimenet, a tanulási eredmény oldaláról megfogalmazó szemlélet A tanulási eredményként megfogalmazott tudáshoz, annak mőködésére ható nézetrendszer, attitőd, önállóság és felelısségvállalás minısége is hozzátartozik.

7 A TANULÁSI EREDMÉNY LEÍRÁSÁNAK SZEMPONTJAI Közös fogalomhasználat A tanulási eredmények az adott szakma/szakképesítés értékelhetı és mérhetı szakmai kompetenciáit írják le Egy átlagos tanuló által elérhetı tanulási eredményeken alapuljon A tanulási eredmények a tanuló szempontjából kerüljenek leírásra A tanulási eredmények a tanulási folyamat eredményét írják le nem a tanulási útvonalat vagy a tanulási célt A tanulási eredmények alapját képezhetik a nemzeti vagy kerettantervek, de mindig a munkafolyamatból kell kiindulni

8 KÜLÖNBÖZİ CÉLOK KÜLÖNBÖZİ TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulási eredmények kialakítása függ a tanulási eredmények leírásának céljától. Mobilitás tanulási eredménye ==X Szakképesítés tanulási eredménye

9 PÉLDA A TANULÁSI EREDMÉNY LEÍRÁSÁRA (FELNİTTKÉPZÉSI SZAKÉRTİ) Tudás Képesség Attitőd Felelısség, autonómia Szakértıi szinten ismeri a felnıttképzési és kapcsolódó jogszabályokat. Rendelkezik a különbözı felnıttképzési helyzetek és dokumentumok elemzéséhez szükséges módszertani ismeretekkel. Azonosítja a szakértıi munka során feltárt nem megfelelıség jogalapját. Képes a felnıttképzési jogszabályok a felnıttképzési engedélyezési és ellenırzési eljárásokban történı alkalmazására Képes az engedélyezési és ellenırzési eljárás során a jogszabályok alapján döntéseket hozni Szóban és írásban egyaránt megfogalmazza a nem megfelelıség alapját képezı tényállást Magára nézve kötelezınek tartja a jogszabályi elıírások betartását. Szabálykövetıen, együttmőködıen viselkedik az engedélyezési és ellenırzési eljárás során. Szakértıi állásfoglalásaiért bármely jogi fórum elıtt felelısséget vállal. Logikusan és összefüggéseiben látja feladatokat.

10 ÉRTÉKELÉS ÉRVÉNYESÍTÉS ELISMERÉS A tanulási eredmények összekapcsolása az értékeléssel Értékelés: módszerek és folyamatok, amelyekkel azt mérjük, hogy a tanuló elérte a megfelelı tanulási eredményt Érvényesítés: annak megerısítésére szolgáló folyamat, hogy a tanuló által elért egyes értékelt tanulási eredmények megfelelnek olyan meghatározott eredményeknek, amelyek egy egység vagy képesítés megszerzéséhez szükségesek Elismerés: az egységek vagy képesítések megadásával elért tanulási eredmények hivatalos igazolásának folyamata

11 SZAK- ÉS FELNİTTKÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETİ KÉPESÍTÉSEK Szakmai képzések OKJ-s szakképesítés Nem OKJ-s szakmai végzettség Hatósági jellegő képzés SZVK és Kerettanterv szakmai programkövetelmény tartalma és célja jogszabályban szabályozott tanulási eredmény kompatibilis tanulási eredmény alapú nem tanulási eredmény alapú

12 TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS ELİNYEI Képzési programok tervezése Tantervek írása (a kimenetre fókuszálva) Tananyag fejlesztés Oktatók módszertani fejlesztése Mérés-metodikai fejlesztés Szakmai koordináció, együttmőködés Minıségbiztosítás

13 TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS ELİNYEI Középpontban a tanuló, a tanulási folyamat és tanulási eredmény Rugalmas képzési utak biztosítása Az egész életen át tartó tanulás elısegítése Korai iskolaelhagyás csökkentése Nem-formális és informális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése, egyenértékő igazolása (EU ajánlás és magyar jogszabályi kötelezettség teljesítése) Szakképzés és felsıoktatás közötti átjárhatóság biztosítása A szakmai végzettségek tanulási eredmény alapú fejlesztése (az új felnıttképzési törvény alapján) Innováció a tanterv és tananyagfejlesztésben

14 TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS ELİNYEI ECVET és MKKR fejlesztés összekapcsolása Nyitott, rugalmas, átlátható szakképzési rendszer, összehasonlíthatóság és kompatibilitás biztosítása Elıny a tanuló, a képzı intézmény, a munkáltató számára, perspektíva az egyén számára Interfész a szak- és felnıttképzési rendszer és a munkapiac között Közös nyelv létrehozása, kommunikáció elısegítése, egységes kompetencia értelmezés A munkaadók számára európai kontextusban is értelmezhetı rendszerszerő információk szolgáltatása Magas színvonalú, értékelt érvényesített elismert mobilitási program, külföldön szerzett képesítések elismerése, tanulási és munkavállalási célú mobilitás elısegítése

15 ÖSSZEGZÉS Milyen szakembereket akarunk képezni? Nem csak technikai leírás Fejlesztés az egész szakmára vonatkozóan Meghatározza a folyamat eredményességét Jó a tanulónak, szülınek, munkaadónak, tanárnak, intézménynek Egyfajta kultúraváltás Jövıorientált, de nem illúzió Kulcselem az oktató

16 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELİ FIGYELMET!

17 CSOPORTMUNKA Kapcsolódási pontok azonosítása a hazai szak- és felnıttképzésben

18 CSOPORTMUNKA Feladat: Alkossanak 6 fıs csoportokat Az elhangzott információk feldolgozásával beszéljék meg a csoporton belül, hogy milyen kapcsolódási pontokat tudnak azonosítani a tanulási eredmény alapú megközelítés, az MKKR és az ECVET elvek és a magyar szakképzési és felnıttképzési szakpolitikai törekvések között? (Pl. a mobilitásnak, az átjárhatóságnak, az informális, nem-formális tanulási eredmények elismerésének jogszabályi háttere és a gyakorlati megvalósulása) Hol és hogyan tudják használni a saját munkájukban a tanulási eredmény alapú megközelítést? Milyen elınyeit látják a saját munkájukban? Hogyan alkalmazhatóak ezek az eszközök a szak- és felnıttképzés rugalmasságának és átjárhatóságának növelésére? Milyen hatással van a tanulási eredmény alapú megközelítés a szakképzés és felnıttképzés fejlesztésére? 20 perc

19 CSOPORTMUNKA Feladat: Minden csoportból 1 fı ismertesse a csoportmunka eredményét, a csoport véleményét! A csoportok véleményeinek összegzése a táblán Plenáris megbeszélés

20 1. KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMÍTÁSA A SZAKKÉPZÉSBEN A külföldi szakmai gyakorlat egyszerőbb beszámítása. A A külföldi szakmai gyakorlat kifejezés az új, évi szakképzési törvényben már nem szerepel, ezzel együtt a mobilitás tanulási folyamat során való beszámíthatóságát nem tiltja a jogszabály tehát az intézményvezetı saját hatáskörben beszámíthatja. A beszámíthatóságról a törvény 27. -a értelmében a szakképzı iskola vezetıje egyedi határozattal dönt. Magas színvonalú, értékelt érvényesített elismert mobilitási program mobilitási programok szervezése és lebonyolítása Erasmus+ pályázatokon való eredményesebb szereplés

21 2. NEM FORMÁLIS ÚTON SZERZETT TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A SZAKKÉPZÉSBEN A szakképzésrıl szóló évi. LCXXXVII. törvény lehetıséget ad a nemformális úton megszerzett tanulási eredmények elismerésére, beszámítására. A beszámíthatóságot a törvény 27. -a értelmében a szakképzı iskola vezetıje egyedi határozattal dönti el. A szakképzési törvény a nonformális és informális tanulással, továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak a szakmai követelmények teljesítésébe történı beszámíthatóságával kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy ezen információk a szakmai és vizsgakövetelmény kötelezı tartalmi elemei (7 (1) j) pont). Ugyanakkor ilyen rendelkezést az SZVK-k döntı többsége nem tartalmaz. Az SZVK kiegészülhetne a beszámítás lehetıségeivel.

22 3. NEM FORMÁLIS ÚTON SZERZETT TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FELNİTTKÉPZÉSBEN Az elızetes tudás felmérésének és beszámításának megkönnyítése Az új felnıttképzési törvény, évi LXXVII. törvény kötelezıen elıírja a felnıttképzésbe belépık esetében az elızetes tudás felmérését és lehetıség szerinti beszámítását? A felnıtt részérıl ez egy jogos igény, ugyanakkor a képzı intézmények mérésmetodikailag nincsenek erre felkészülve. A beszámítás kétféle céllal valósulhat meg: 1) Képzési célú beszámítás 2) Foglalkoztatási célú beszámítás

23 4. KORAI ISKOLAELHAGYÁS, LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE Töredék szakképzettségek beszámítása Tanulásba való újbóli bekapcsolódás segítése Rugalmas tanulási utak biztosítása

24 5. FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE Elsıdleges kormányzati célkitőzés a foglalkoztatás növelése. A foglalkoztathatóság fenntartásának egyik új eleme a képzési tudásszint felmérése és annak munkaerı-piaci szereplık számára elfogadhatóvá tétele. Ez csak tanulási eredmény alapon történhet. A munkatapasztalat felmérése, elismerése növelhetné a foglalkoztatási lehetıségeket. Egyre érezhetıbb probléma lesz a külföldi munkavállalók tanulási eredményeinek validálása annak érdekében, hogy tudjanak munkát vállalni Magyarországon

25 6. KÉPZÉSI SZINTEK KÖZÖTTI ÁTJÁRHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA Szakképzés és felsıoktatás között 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján 50 kredit beszámítása Szakképzés és felnıttképzés között Képzési szinteken belül

26 7. TANÍTÁSI ÉS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE Pedagógia módszertani kultúra fejlıdése Hatékony, innovatív módszerek alkalmazása Mérés-metodikai tudás bıvítése Mérési kritériumok könnyebb meghatározása Könnyebb a mérés-értékelés Következetesebb tanulási folyamat biztosítása Validált mérıeszközök fejlesztése, Validált vizsgafolyamat biztosítása Innovációra való ösztönzés

27 8. TANTERV FEJLESZTÉS, KÉPZÉSI ÉS VIZSGAFOLYAMAT MINİSÉGBIZTOSÍTÁSA SZVK fejlesztés Szakmai programkövetelmények Képzési programok, helyi tantervek, tanmenetek Követelmények tanulási eredményekben történı leírása Követelmények pontosabb meghatározása Követelmények teljesítésének valós és hatékony mérésére szolgáló értékelési rendszerek kidolgozása Kompetenciák kontextusba helyezése Képzési folyamat minıségbiztosítása A képzést lezáró vizsga minıségbiztosítása

28 9. TANULÓK ÉS MUNKAADÓK PONTOSABB TÁJÉKOZTATÁSA Strukturáltabb követelmény meghatározás Kompetenciák azonos értelmezése Szorosabb és értelmezhetıbb kapcsolat a szak- és felnıttképzés és a munkaerıpiac szereplıi között

29 To be continued. Az ebédszünet után folytatjuk!

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE SZAKMAI KONZULTÁCIÓVAL EGYBEKÖTÖTT KONFERENCIA OKTATÁSI HIVATAL - TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Budapest, 2015. május 6. MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet 2011. május 25 26. Budapest Szerkesztette: Oktatásért Felelős Államtitkárság, Oktatási Nemzetközi Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói Kraiciné Szokoly Mária Validáció: az életen át tartó tanulás egyik pillére Elhangzott a Mellearn Nemzeti és Nemzetközi Konferenciáján 2010. Kulcsfogalmak: lifelong learning, validáció: az előzetes tudás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1 AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT Az Európai Unió döntéshozóinak az elmúlt néhány esztendő során megvalósított sok és sokféle kezdeményezése egyértelműen

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek

A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek Temesi József egyetemi tanár, BCE-NFKK társigazgató TÁMOP 4.2.3 munkacsoport-találkozó, 2013. május 9.

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben