SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı"

Átírás

1 SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

2 A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı közeg) Képzési Folyamatos változás Foglalkozási struktúra struktúra Szakmák (szakképesítések) Tevékenység- csomagok Képesség- és tudáscsomagok OKTATÁSPOLITIKAI KONCEPCIÓ GAZDASÁGI VÁLSÁG Foglalkozások A kereslet kínálat egyensúlya esetén jól mőködı munkaerıpiac 2

3 3

4 A nyilvántartott álláskeresık iskolai végzettség szerinti összetétele évben Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 4

5 Iskolarendszerő oktatás FELSİ OKTATÁS Egyetem, Fıiskola 75% Lemorzsolódás ~ 20% SZAKISKOLA (9-10. évfolyam általánosan mővelı szakasz) ( szakképzési szakasz) Szakképzı iskolák SZAKKÖZÉPISKOLA (9 12. évfolyam) általánosan mővelı szakasz érettségivel zárul SZAKKÖZÉPISKOLA 13-14/15. évfolyam Szakképzési szakasz 50-60% GIMNÁZIUM általános képzés (9 12. évfolyam évf. gimnázium) érettségivel zárul érettségi MUNKAERİPIAC FELNİTTKÉPZÉS Iskolarendszeren kívüli felnıttképzést folytató intézmények Középfokú oktatás 23,8% 41,6% 34,6% Jelenlegi eloszlás ALAPFOKÚ OKTATÁS Általános iskola felvételi 5

6 HELYZETKÉP iskolai rendszerő képzés Nem a keresletnek megfelelı szakirányú kibocsátás Csökkenı tanulólétszám a szakiskolákban (felvételi) Munkaerı-hiány és túlképzés (munkaerı-piaci igények, RFKB) Bonyolult képzési struktúra (OKJ, moduláris építkezés-tartalmi átfedés láthatósága) A központi programok csak az elérendı kompetenciákat tartalmazzák, az elsajátítandó ismereteket nem (fejlesztési hiba!) Alacsony gyakorlati óraszámok (SZVK, E/GY: 30/70; 40/60) Az RFKB-k hatásköre korlátozott (fenntartók, iskolák), döntéseik szakmailag nem mindig megalapozottak (info-bázis) A TISZK-ek túl sokféle formában mőködnek, tagintézményeiket csak korlátozott mértékben tudják irányítani (elınyeit nem érzik az iskolák) 6

7 A SZAKKÉPZÉSI REFORM PRIORITÁSAI Gyakorlat-központú szakképzési rendszer kialakítása A duális képzés általánossá tétele érdekében a gyakorlati oktatás kiemelt támogatása A képzés hatékonyságának javítása (munkaerıpiacra képzés); ezzel a foglalkoztathatóság biztosítása A képzési ciklusidı, a szakmai tartalom és a vizsgarendszer (puzzle v. rubik kocka elv) újragondolása, racionalizálása A rendszer költséghatékony mőködtetése Pályaorientáció, pályakövetés (szakiskolai ösztöndíj) 7

8 KONCEPCIÓ AZ ISKOLAI RENDSZERŐ SZAKKÉPZÉS PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA 8

9 1. SZAKISKOLAI KÉPZÉS A jellemzıen fizikai, manuális készségekre épülı (31 33 szintő) szakképesítések körében többségében 3 éves szakmunkásképzés bevezetése 9. évfolyamtól szakképzı évfolyamok A duális képzés kiterjesztése (gazdasági kamarák szerepe) A gyakorlati óraszámok növelése A gyakorlati oktatás a 9. évfolyamon tanmőhelyben (szintvizsga), a évfolyamokon vállalkozásoknál Tankötelezettség csökkentése - érettségi, elsı szakma ingyenes A szakiskolát végzett tanulók részére érettségi vizsga lehetıségének biztosítása 2 tanév alatt Gyakornoki év bevezetése 9

10 2. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS az új közoktatási tv. koncepciója szerint Valamennyi (9 12.) évfolyam szakképzı évfolyamként mőködik (szakmacsoportos ágazati képzés) A 12. évfolyam végén elhelyezkedés) szakmai érettségi (FEOR alapján Továbblépési lehetıségek: rövidített OKJ-s szakmaszerzés (emelt szintő szakmunkásképzés) vagy technikusi végzettség felsıoktatás szakképzett munkavállalóként munkaerıpiac 10

11 3. TARTALMI KÉRDÉSEK A közoktatáshoz igazodóan a kimeneti szabályozás megtartása mellett egységes, kötelezı érvényő, a tanítási-tanulási folyamatot szabályozó kerettantervek kidolgozása és bevezetése (NEFMI új közokt. tv.) A központilag kiadott tanügyi dokumentumok (OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények) felülvizsgálata, átdolgozása (MKIK 48) A szakmai vizsgák racionalizálása (idıtartam csökkentése, vizsgadokumentáció egyszerősítése) Szakmai felügyeleti rendszer kialakítása (NGM NEFMI MKIK együttes részvételével) Pályaorientáció fejlesztése, pályakövetési rendszer kialakítása 11

12 4. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI A hozzájárulásra kötelezettek által szervezett gyakorlati oktatásra szakmacsoportonként meghatározott normatív költségtérítés Saját dolgozók képzésénél az elszámolási kötelezettség egyszerősítése Terv: Az iskolai tanmőhelyekben folyó gyakorlati oktatás differenciált mértékő, normatív jellegő támogatása 12

13 5. EREDMÉNYEK (a Mercedes és az MKIK 48 szakképesítése) Cél: szeptemberi kezdés Az NSZFI-vel együttmőködésben megtörtént az MKIK által kidolgozott 48 szakképesítés és a Mercedes cég által kért jármőves szakképesítések képzési dokumentumainak kidolgozása Megtörtént az ehhez szükséges OKJ módosítás, 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben jelent meg Folyamatban van a szükséges tanügyi dokumentumok (SZVK rendelet (aug. 25.); Központi programok (NSZFI honlapján elérhetı)) megjelentetése és kiadásra került egy NEFMI- NGM közös közlemény 13

14 A FELNİTTKÉPZÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSA 14

15 HELYZETKÉP A FELNİTTKÉPZÉSBEN A felnıttképzés jelenleg ellenırizetlen és átláthatatlan Minısége az akkreditációs rendszer mőködésének ellenére nem javult Kérdéses a megszerzett bizonyítvány mögött lévı valós tudás Döntıen nem a legjobban rászorultak vesznek benne részt A támogatott képzések struktúrája csak részben felel meg a munkaerıpiaci igényeknek a képzı intézmények kínálata a meghatározó, s nem a keresleté A rendszer nem méri a támogatások eredményességét, hatékonyságát 15

16 A MEGÚJÍTÁS Fİ CÉLJAI Egyszerőbb, átláthatóbb, hatékonyabban ellenırizhetı, kevésbé bürokratikus rendszer Minıségi tudás, egyenszilárdságú bizonyítvány A támogatott képzések igazodjanak a munkaerıpiac strukturális és tartalmi elvárásaihoz Növekedjen a támogatott képzések munkaerı-piaci eredményessége, az elhelyezkedettek aránya 16

17 A VÁLTOZÁSOK TERVEZETT IRÁNYAI I. A felnıttképzést folytató intézmények tevékenységének folyamatos ellenırzése, értékelése Az államilag elismert (OKJ szerinti), illetve támogatott képzések szigorúbban ellenırzése A FAT akkreditációt illetıen a jelenlegi bürokratikus adminisztráció helyett a szakmaiság elıtérbe helyezése Az engedélyeztetésben és ellenırzésben nagyobb szerep biztosítása a munkaügyi szervezet megyei központjainak A szankcionálási rendszer fokozatossága, ugyanakkor a szankciók szigorítása 17

18 A VÁLTOZÁSOK TERVEZETT IRÁNYAI II. Szigorúbb személyi feltételek elıírása (állandó oktatók, tanári értékelési rendszer) Szigorúbb tárgyi feltételek elıírása, különösen a gyakorlati képzést illetıen Minıségcélok átláthatósága (tartalmilag ellenırizhetı, számszerősíthetı, számon kérhetı célok kitőzése és értékelése) A képzésben résztvevı személyek, megrendelık elégedettségének kötelezı mérése és nyilvánossá tétele (nem papírgyártás!) OKJ szerinti képzések minimum óraszám meghatározása Folyamatszabályozás 18

19 A TÁMOGATÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE Az RFKB-k összehangolják az iskolai rendszerben folyó és a felnıttképzési intézmények által szervezett szakképzést (rövid-, ill. középtávú tervezés) OKJ szerinti képzés csak az RFKB-knek a szakképzés irányaira és arányaira vonatkozó döntése alapján támogatható Az álláskeresık képzési támogatási keretének a munkáltatói igényekhez igazítása A pályakövetési rendszer erısítése visszacsatolás 19

20 ÖSSZEGZÉS Stratégiai fontosságú feladat a gazdaság szereplıinek széleskörő bevonása a szakképzés megszervezésébe, mőködtetésébe kiemelten a gyakorlati oktatás területén (MKIK, egyéb gazdasági szereplık bevonása) A tervezett intézkedések hatására a gazdaság igényeinek megfelelı és kellı számú munkaerı növekszik a foglalkoztathatóság emelkedik a képzések minısége, ennek keretében közelít egymáshoz az iskolai rendszerő és a felnıttképzés csökken az alacsony színvonalon mőködı intézmények száma, tisztábbá válik profiljuk, csökken az adminisztráció Javul a felnıttképzés átláthatósága, a támogatások hatékonyabban kerülnek felhasználásra 20

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELİ FIGYELMÜKET! 21

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 6. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Juhász Ágnes Juhász Judit Borbély-Pecze Tibor Bors Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Kutatási összefoglaló A kutatási programot az

Részletesebben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Doktori (Ph.D.) értekezés Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Az Észak-Alföldi intézmények esete dr. Takács-Miklósi Márta Debreceni Egyetem BTK 2009 Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION By: WÖLCZ, ANDREA Key words: unemployment, employment, creation of employment, counselling Investigations have shown that most unemployed people in the Gyöngyös

Részletesebben