ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak ÁLTALÁNOS TÉTELSOR 1. Az andragógia, mint önálló tudomány kialakulása, tudomány-rendszertani helye, inter- és multidiszciplináris kapcsolatai, különös tekintettel a pedagógiával való kapcsolatára. Az andragógia tudományterületei, funkciói, kiemelt célcsoportjai. 2. A modern felnıttképzés kialakulása a XIX. századi Európában. A népfıiskolák, a munkásmozgalom, a keresztény, karitatív szervezetek és az egyesületek szerepe, állami szerepvállalás a felnıttek nevelésében. Magyarországi felnıttnevelési, felnıttoktatási szervezetek a XIX. században. 3. A felnıttképzés eltérı fejlıdési irányai, intézményrendszere Nyugat- és Közép-Kelet- Európában a II. világháború végétıl napjainkig. A pótló, korrekciós típusú képzések alakulása a korszakban, valamint a rendszerváltás utáni felnıttképzés helyzete Magyarországon. 4. Az egész életen át tartó tanulás felfogásának fıbb tartalmi elemei, értelmezésbeli kiterjesztése a felnıttképzési világkonferenciák és uniós dokumentumok alapján. A lifelong learning magyarországi stratégiája. 5. A felnıttség fogalma különbözı aspektusokból, tanulási képesség és lehetıség a felnıttkorban, illetve a különbözı felnıtt életkori szakaszokban. A gerontagógia. 6. A formális, informális, nonformális tanulás fogalma, egymást elısegítı szerepe a felnıttek tanulásában. A felnıttképzés gyakorlati megvalósulása Magyarországon iskolarendszeren belül és kívül a társadalmi mobilitás elısegítése érdekében. 7. A felnıttképzés jogi szabályozása Magyarországon. A magyar felnıttképzés irányítása, ellenırzése, a felnıttképzés tartalmi követelményei, a felnıttképzési intézmények és programok akkreditációja, felnıttképzési támogatások, pályázatok és egyéb finanszírozási lehetıségek. 8. A felnıtt személyiségében, környezetének befolyásoló erejében, idıgazdálkodásában rejlı segítı és gátló tényezık hatása a tanulás folyamatára. Motiváció a tanítás-tanulás folyamatában. Az önálló és önirányított tanulás megvalósulásának esélyei. Távoktatás távtanulás. 9. A tanítási-tanulási folyamat tanuláselméleti megközelítései, tanulási stratégiák és stílusok a felnıttoktatásban. Az andragógus hagyományos és új típusú szerepkörökben való megjelenése, viszonya a felnıtt tanulókkal, tanulócsoporttal. Tanulásszervezés, speciális tanítási-tanulási módszerek a hatékony felnıttkori tanulásban. 10. A felnıttoktatás fogalmának értelmezésbeli különbségei egyes országokban, a komparatív andragógia jelentısége és kutatási területei. Az élethossziglan tartó tanácsadás, a kompetenciaértékelés és a végzettségek elismertethetıségének kérdései Európában.

2 11. A munkaerı-piaci képzés fogalma, és szerepe a felnıttképzésben, különös tekintettel a hátrányos helyzetőek képzésére. Munkaerı-piaci képzésekkel foglalkozó intézmények, szervezetek Magyarországon. Munkakör-elemzési módszerek (DACUM, HIVA) felhasználása a munkaerı-piaci képzési kínálat alakításában. 12. Az Európai Felnıttképzési Társaság (EAEA) története és tevékenysége. Az UNESCO felnıttképzési tevékenysége. UNESCO Oktatási Intézet (UIE). Az ALADIN Felnıttoktatási Dokumentációs és Információs Hálózat. Nemzetközi szervezetek a szakképzés fejlesztéséért. CEDEFOP, EVTA, ETF. 13. Minıségfejlesztés a felnıttképzésben. A felnıttképzési törvény által meghatározott minıségi garanciák, különös tekintettel az intézményi és programakkreditációra. Az Európai Minıségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) nemzeti adaptációja. 14. Az analfabetizmus jelensége, okai, következményei, újratermelıdése a hátrányos helyzetőek körében, valamint a felnıttképzés ezzel kapcsolatos feladatai. Nemzetközi szervezetek tevékenysége az analfabetizmus leküzdéséért, sikeres európai, illetve hazai alfabetizációs programok. 15. A kultúra területén is tevékenykedı nemzetközi felnıttképzési szervezetek. A Magyar Népfıiskolai Társaság nemzetközi tevékenysége és kapcsolatai. A határon túli magyarok felnıttképzési szervezetei, a Kárpát-medencei felnıttképzési és szolgáltatási hálózat.

3 Mővelıdésszervezı szakirány 1. A kultúra és a civilizáció fogalma, viszonya. A kultúra tagolódási formái. Valamelyik kultúrfilozófiai irányzat kultúrafelfogása. 2. A szociokulturális animáció elmélete. Az animáció magyarországi megjelenése és összehasonlítása a klasszikus népmőveléssel. Az animáció szerepe, céljai, az animáció stílusa. 3. A különbözı életkorú csoportok szabadidı-szervezési, közösségfejlesztési jellegzetességei, különös tekintettel a felnıttek és idıskorú szabadidıs csoportok animálására. Igények, szükségletek, kompenzáció. A csoportépítés lépései és szempontjai. 4. A rendezvények típusai, csoportosításuk különbözı ismérvek szerint. A rendezvényszervezés folyamata, az ütemterv és a forgatókönyv tartalmi és formai elemei. 5. A múzeum, mint a kultúraközvetítés lehetséges színtere. Múzeum- és győjteményszervezési jellegzetességek Európában régen és ma. 6. A magyar múzeumok XIX. századi megszületése. A magyarországi kiállítási koncepciók és köznevelıi feladatok változásainak bemutatása néhány fontosabb magyarországi múzeum példáján keresztül. 7. A mővelıdésszervezı munka jogi környezete. A szerzıdések tartalmi elemei. A rendezvények költségvetésének megtervezése. A bevételi és kiadási oldal fıbb elemei. 8. A kultúra területén tevékenykedı vállalkozások jellemzıi. A forprofit és nonprofit vállalkozások mőködésének különbözıségei. A közhasznú és a kiemelkedıen közhasznú státusz elnyerésének feltételrendszere. 9. A mővelıdésszervezıi munka pénzügyi hátterének biztosítása. A mecenatúra és a szponzoráció jelentısége a kultúrafinanszírozásban. Az állami normatívák, pályázati források, és az NKA szerepe. 10. A marketingtevékenység jelentısége a mővelıdésszervezı munkájában. A rendezvénymarketing, mint a marketing speciális területe.

4 Személyügyi szervezı szakirány 1. A humán erıforrás fogalmi meghatározása, kialakulásának fejlıdési folyamata, helye és szerepe a társadalmi és szervezeti erıforrások rendszerében. 2. Mutassa be a humánerıforrás-fejlesztés, az emberi tıkébe történı beruházás kiemelt szerepét, eszközeit, eljárásait és módszereit a társadalmi reprodukciós folyamatban. 3. Mutassa be az emberi erıforrást termelı társadalmi folyamatok rendszerét, e tevékenység meghatározó intézményeinek mőködését, különös tekintettel az oktatás és a felnıttoktatás terültén. 4. Ismertesse az emberi erıforrás gazdálkodásával kapcsolatos humánpolitikai feladatokat, azok jellemzıit, az emberi erıforrások felhasználásának gyakorlatát. 5. Ismertesse a vezetés funkcióinak történeti átalakulását, az emberközpontú vezetés sajátosságait, a 21. század vezetıi modelljeit. 6. Mutassa be a szervezetek és csoportok legfontosabb jellemzıit (struktúra, normák, szerepek stb.), a szervezet-irányítás kiemelt területeit (vezetıi, vállalati és válság kommunikáció, a konfliktus kezelés módszerei). 7. Mutassa be az emberközpontú szervezeti modell mőködését, jellemzıit. Értelmezze a nemzeti kultúrák és a szervezeti kultúra sajátosságait, az ezekhez kapcsolódó sajátos vezetıi feladatokat. 8. Elemezze a személyügyi menedzsment kialakulásának fejlıdési folyamatát, a személyzeti funkció specialitásait, szervezeti tagozódását. Mutassa be a humánerıforrás-menedzsment stratégiai modelljét, elemezze az e tevékenységet befolyásoló tényezıket, a humán stratégia és a humán politika elveit. 9. Mutassa be a személyügyi menedzsment nemzetközi modelljét, annak meghatározó elemeit, mőködési sajátosságait. 10. Mutassa be és elemezze a humánerıforrás-menedzsment kiemelt tevékenységi köreit, különös tekintettel a munkakör kialakítás, elemzés, a humánerıforrás-tervezés, valamint a munkaerı fejlesztés, képzés és a teljesítményértékelés vállalati feladatait.

5 Munkavállalási tanácsadó szakirány 1. Ismertesse a munkaerı kiválasztásának pszichológiai hátterét, az alkalmassági- és beválás-vizsgálatokat. 2. Ismertesse egy különleges helyzetben lévı munkapiaci csoport jellemzıit, elhelyezkedési lehetıségeit (pályakezdık, nık, fogyatékkal élık, 45 év felettiek, nyugdíjas munkavállalók, romák, stb.) 3. A munkapiac közgazdaságtani megközelítése. Ismertesse a munkapiaci függvényt, mutassa be a munkapiac szereplıit. Ismertesse a tényleges munkakínálati bázis összetevıit. 4. Ismertesse a magyar foglalkoztatáspolitika céljait és prioritásait, az ezt megvalósító szervezeti rendszer állami és érdekegyeztetési szintjeit. Mutassa be a magyar foglalkoztatáspolitika támogató rendszereit (aktív és passzív eszközök). 5. Ismertesse a humán szolgáltatások jellemzıit, rendszerét, a tanácsadáshoz kapcsolódó piaci körülményeket. Értelmezze a tanácsadás helyét a humán szolgáltatások rendszerében. Definiálja a tanácsadás fogalmát. Ismertesse a munkaerı-piaci szolgáltatásokra vonatkozó elıírásokat, különös tekintettel a 30 / GM. (IX. 15.) sz. rendeletre. 6. Értelmezze a tanácsadás és a pszichoterápia közötti különbségeket. A pályaválasztási és a munkavállalási tanácsadás fogalmának és szerepkörének elkülönítése. 7. Ismertesse az álláskeresési ellátások típusait (álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék). Mutassa be a munkaerı-piaci képzések támogatási rendszerét. 8. Hasonlítsa össze a munkaerı-közvetítés, fejvadászat, valamint a munkaerı-kölcsönzés folyamatát. Melyek az alapvetı különbségei, és kik a célcsoportjai a munkaerıközvetítésnek, a fejvadászatnak, az interim foglakoztatásnak és a munkatárskölcsönzésnek? 9. Ismertesse az állásinterjús technikákat mind a munkavállalók, mind a munkaadók szempontjai szerint, a személyiségi és adatvédelmi elıírások figyelembevételével. 10. A munkavállalás és -adás jogi szabályozása. Munkaszerzıdés, munkaviszony, munkaidı, munkabér stb. A társadalombiztosítás rendszere.

6 Felnıttképzési szervezı szakirány 1. A felnıttképzések tervezése. A tervezés folyamata, pénzügyi vetülete, jellemzıi. 2. A munkaköri elemzés, tervezés lépései a felnıttképzési programok elıkészítésénél. 3. A kompetencia alapú, illetve a modularizált felnıttképzések tervezése. 4. A felnıttképzésben alkalmazható módszerek és munkaformák. Kooperatív tanulás. Projektmódszer. Távoktatás. E-learning. 5. Mutassa be a felnıttkori tanulás motivációit, a motiválás szerepét a felnıttkori tanulási folyamatok segítésében! 6. Milyen szempontok szerint kell kiválasztani a tanulási-tanítási módszereket a felnıttképzésben? Mutassa be két, Ön által választott felnıttképzési módszer jellemzıit! 7. Hasonlítsa össze a jelenléti- és a távoktatás, az e-learning jellemzıit, fejtse ki, hogy milyen feltételek mellett melyiket tartja eredményesebbnek! 8. Felnıttképzési törvények az európai országokban. Hasonlóságok és különbségek az alapelvekben, az intézményrendszerben és a finanszírozásban. 9. A felnıttoktatási tevékenység teljesítményértékelésének elméleti és gyakorlati aspektusai. 10. A felnıttek tanulásának folyamata, a gondolkodás rögzülése. Az átlépések gyakorisága.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Doktori (Ph.D.) értekezés Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Az Észak-Alföldi intézmények esete dr. Takács-Miklósi Márta Debreceni Egyetem BTK 2009 Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Részletesebben

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Turizmus Vendéglátás Intézet Turizmus Intézeti tanszék Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez Turizmus-Vendéglátás alapszak Idegenforgalom

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Megvalósulás a tervek tükrében

Megvalósulás a tervek tükrében Megvalósulás a tervek tükrében Zárótanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Elızmények A szociális szakma és a

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG 1 Elmélet és módszerek Az elırejelzések alapján az európai és benne a magyar gazdaság számára egyre inkább egyértelmő, hogy a világgazdasági

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december Cserné dr. Adermann Gizella FELNŐTTOKTATÓ, ANDRAGÓGUS, ANDRAGÓGUS TANÁR? A felnőttoktatói szakma professzionalizálódásának előzményei Az élethosszig tartó tanulás modern paradigmája új szakmákat, vagy

Részletesebben

Az együttmőködés kényszere

Az együttmőködés kényszere Az együttmőködés kényszere A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának közös kutatása Kutatásvezetı: Knausz

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZOLNOKI MŐSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. 232/1 Az iskola bemutatása... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 6 1.2 Az iskola mőködésének törvényi

Részletesebben

Felnıttoktatás és múzeumi képzés

Felnıttoktatás és múzeumi képzés Koltai Dénes Koltai Zsuzsa Felnıttoktatás és múzeumi képzés A felnıttoktatás általános magyarországi állapota, helyzete A felnıttoktatás az elmúlt évszázad második felében felértékelıdött, kultúraközvetítı

Részletesebben

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség Fogalomtár Akadálymentesítés: a fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékkal élık számára olyan környezet kialakítása, mely megkönnyíti a közlekedést, a tájékozódást és általában minden olyan tevékenység

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben