ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása"

Átírás

1 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzt képviselő-testülete ugusztus 31-ei ülésén 86/2011. (VIII.31.) htároztávl, vlmint jnuár 18-i ülésén 2/2012. (I.18.) htároztávl helyi építési szályzt és szályozási terv módosításár irányuló döntést hozott. Bánk Község Önkormányzt képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet 38 -át módosítni kívánj oly módon, hogy külterületi mezőgzdsági területek eépítése (irtokközpont kilkítás) összesen leglá 10 h egyefüggő terület tuljdon esetén lehetséges. A képviselő-testület megízz polgármestert és körjegyzőt, hogy helyi építési szályzt módosítását készítse elő, szükség esetén folytss le szükséges véleményeztetési eljárást, és rendelet módosítás érdekéen z előkészített rendelet-tervezetet döntés céljáól terjessze képviselő-testület elé. Bánk Község Önkormányzt Képviselő-testülete helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendeletet módosítni szándékozik, z előterjesztett munknygn foglltk, vlmint következő szályozási koncepció szerint: Mezőgzdsági területen emeri trtózkodásr lklms épület kizárólg kkor építhető, h z helyrjzi számon lévő terület ngyság eléri m 2 -t (10 hektárt), és eépítés szomszédos telkek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, és zt nem veszélyezteti. A területen z emeri trtózkodásr lklms épület lpterülete legfelje 200 m 2 lehet, legngyo építménymgsság legfelje 3,5 méter. A 10 hektár ngyságot elérő területen z emeri trtózkodásr lklms épületen kívül állttrtásr és terménytárolásr szolgáló épület legfelje terület 3%-os mértékéig építhető, és legngyo építménymgsság legfelje 6 méter lehet. Állttrtó és termény tárolásár szolgáló épület kizárólg z m2-t (5 hektárt) elérő egy helyrjzi számon szereplő területen lehetséges, legfelje 3%-os eépítettséggel, úgy, hogy z építmény mgsság legfelje 6 méter lehet.. Az 5 hektárt el nem érő területen legfelje 15 m 2 lpterületű, és legfelje 2,5 méter építménymgsságú un. szerszám-tároló építhető. Azon mezőgzdsági területeken, melyek elterület közeléen vnnk, és Bánki tó felől rálátás vn területre, semmilyen építmény nem helyezhető el, még szerszám-tároló sem. A képviselő-testület megízz polgármestert és körjegyzőt, hogy helyi építési szályzt és szályozási terv módosítását jelen htározt és z előterjesztett munknygn foglltk lpján készítse elő, és jogszályn előírt véleményezési eljárás lefolyttását követően rendelet módosítás érdekéen z előkészített rendelettervezetet terjessze képviselő-testület elé. A képviselő-testület döntései lpján község településrendezési tervének módosításár vontkozón rendezési tervünket készítő Trjánterv Mérnöki Irod Kft. kidolgozt rendelet-módosítást, és jogszályn előírt htóságok és érintettek evonásávl szükséges véleményezési eljárás lefolyttásr került, z esetleges észrevételek lpján szükséges módosítások átvezetésre kerültek. A területileg illetékes állmi főépítész szkmi véleménye melyen támogtj z előkészített végleges munknyg képviselő-testület áltl történő elfogdását - jelen előterjesztés mellékletét képezi. Tájékozttom képviselő-testületet, hogy jelen módosítás szerkezeti tervet nem érinti, tekintettel rr, hogy módosítássl érintett terület ez idáig is mezőgzdsági terület volt és módosítást követően is z mrd, így kizárólg helyi építési szályzt és szályozási terv érintett részei kerülnek módosításr, önkormányzti rendeleten. Kérem, képviselő-testületi döntések és véleményezési eljárás során eérkezett szkmi vélemények lpján előkészített mellékelt rendelet-tervezetet elfogdni szíveskedjenek. Bánk, ugusztus 6. Tisztelettel: Ivnics András polgármester 1

2 Bánk Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzti rendelete Helyi Építési Szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) rendelet módosításáról (munknyg) Bánk Község Önkormányzt (továikn: önkormányzt) képviselő-testülete (továikn: képviselő-testület) z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi XXVIII. törvény ( továikn: Étv.) 7. (3) ekezdés c) pontján kpott felhtlmzás lpján, helyi önkormányztokról szóló évi XV. törvény 8. (1) ekezdéséen meghtározott feldtköréen eljárv, Borsod-Aúj-Zemplén Megyei Kormányhivtl Állmi Főépítész, Nógrád Megyei Ktsztrófvédelmi Igzgtóság, Közép-Dun-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nógrád Megyei endőr-főkpitányság, étsági Körzeti Földhivtl, Bükki Nemzeti Prk Igzgtóság, Heves Megyei Kormányhivtl rdészeti Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Népegészségügyi Szkigzgtási Szerv Blssgyrmti, étsági, Szécsényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Mgyr Bányászti és Földtni Hivtl Budpesti Bánykpitányság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Közlekedési Felügyelősége, Mgyr Köz Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Növény- és Tljvédelmi Igzgtóság, Nemzeti Közlekedési Htóság égügyi Hivtl, DMV Dun Menti egionális Vízmű Zrt., z Invitel Távközlési Zrt., Mgyr Telekom Nyrt., Tigáz-DSO Kft. véleményének kikérésével, helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet (továikn: HÉSz) módosításáról következőket rendeli el. 1. A Helyi Építési Szályzt és Szályozási Terv (továikn: HÉSz) 38.. főcíméől z Má-1 jelölés törlésre kerül, továá Külterületi Szályozási Tervől is törlésre kerül: 38. Mezőgzdsági terület (Má Má-1 jelű) A HÉSz 38. (3) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: 2. (3) A mezőgzdsági terület: ) áltlános mezőgzdsági terület (Má jelű) ) mezőgzdsági terület (M jelű) lehet. (1) A HÉSz 38. (4) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: (4) A mezőgzdsági területen 3. ) meri trtózkodásr lklms épület kizárólg kkor építhető, h z egy helyrjzi számon lévő terület ngyság eléri m 2 -t (10 hektárt), és eépítés szomszédos földrészletek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, 1

3 zt nem veszélyezteti. A területen z emeri trtózkodásr lklms épület lpterülete legfelje 200 m 2 lehet, legngyo építménymgsság legfelje 3,5 méter lehet. Az épületek mgstetővel kerüljenek kilkításr. A 10 hektárt elérő területen z emeri trtózkodásr lklms épületen kívül állttrtásr és terménytárolásr szolgáló épület építhető úgy, hogy z összes eépíthetőség nem hldhtj meg terület 3 %-át és legngyo építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. Az épületek szdon álló eépítési mód szerint helyezhetők el. Az elő-, oldl- és hátsókert mérete min. 10 m kell, hogy legyen. ) Állttrtó és terménytárolásár szolgáló épület kizárólg z egy helyrjzi számon z m 2 -t (5 hektárt) elérő területen építhető, legfelje 3%-os eépítettséggel, úgy, hogy z építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. c) Az 1000 m 2 -t meghldó, de z 5 hektárt el nem érő területen legfelje 15 m 2 lpterületű, és legfelje 2,5 méter építmény mgsságú szerszámtároló építhető. (2) A HÉSz 38. (5) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée következő rendelkezés lép: (5) Mezőgzdsági területen lkóépület nem építhető. Az M jelű mezőgzdsági területen csk mezőgzdsági művelés folytthtó, épület nem helyezhető el, építés nem engedélyezhető. 4.. A HÉSz 38. (6) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée z lái rendelkezés lép: (6) Birtokközpont kilkításár 1 helyen merült fel igény terv készítése során: - 024/11, 024/53, 024/20, 024/58, 014/3 hrsz.-ú területen, zt területet külön jelöltük: Má-1 jellel. Természeti területen lévő mezőgzdsági területen épület, építmény csk z illetékes természetvédelmi htóság hozzájárulásávl helyezhető el. 5.. A HÉSz 38. (7) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée z lái rendelkezés lép: (7) A mezőgzdsági területen tö önálló telekől irtoktest lkíthtó ki. A irtoktest esetéen 3 %-os eépítettség irtoktesthez trtozó összes telek területe után számítv csk z egyik telken is kihsználhtó (irtokközpont), h telek területe leglá m 2 -t eléri, és eépítés szomszédos telkek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, illetőleg zt nem veszélyezteti. A irtokközpont telkén eépítettség 10 %-ot nem hldhtj meg. Az ökológii folyosó területén ptkok mentén lévő mezőgzdsági területen ptk prtélétől számított 50 méteren elül építmény csk különleges eseten helyezhető el. zen sávon elül területet z eredeti állpotán kell megtrtni. 6.. A HÉSz 38. (10) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée következő rendelkezés lép: (10) Ngyüzemi állttrtó telep és lkóövezet között min m védőtávolságot kell iztosítni. Az állttrtás technológiáj "hígtrágyás" nem lehet. A védőtávolság környezeti htástnulmány lpján, trtástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető. 2

4 Ngyüzemi állttrtó telep és lkóövezet között minimum 500 méter védőtávolságot kell iztosítni. Az állttrtás során un. hígtrágyás technológi nem lklmzhtó. A HÉSz z lái 50/A. -sl egészül ki: /A.. égészeti lelőhelyek védelme (1) A htályos törvények lpján régészeti lelőhelyek törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt állnk. A régészeti lelőhelyeket fenntrthtó hsznált elvének figyeleme vételével csk olyn mértéken lehet igénye venni, hogy zok állomány számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjnk. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állpotukn, eredeti összefüggéseiken kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorn megelőző jellegűeknek kell lenniük. (2) A régészeti lelőhelyen tervezett földmunk (ontás, lpozás, pince- és mélygrázs építése, közművesítés, tereprendezés, nyomvonls létesítmények kiépítése, st.), illetve teleklkítási eljárás engedélyeztetése során htályos törvény lpján Kulturális Örökségvédelmi Hivtl területileg illetékes irodáját szkhtóságként előzetesen meg kell keresni és z engedélyeztetési eljárás e kell vonni. (3) A htályos törvény értelméen régészeti lelőhelyeket földmunkávl járó eruházásokkl el kell kerülni. H lelőhely elkerülése eruházás költségeit ránytlnul megnövelné, illetve eruházás másutt nem vlósíthtó meg, kkor eruházássl veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket eruházás megvlósításánk megkezdése előtt előzetesen fel kell tárni. (4) A htályos törvény értelméen mennyien régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során vártln lelet vgy régészeti emlék kerül elő, értesíteni kell területileg illetékes múzeumi szervezetet. (5) A régészeti lelőhelyek helyrjzi számos listáját HÉSz 1.sz. függeléke trtlmzz. 8.. A HÉSz z lái (8), (9) és (10) ekezdéssel egészül ki: (8) A cspdékvizek szennyeződését el kell kerülni, zt lehető legminimális mennyiségre kell csökkenteni. A településen kizárólg tiszt, tetőfelületi cspdékvíz szikkszthtó. (9) A területfeltöltések esetén feltöltés tljmechniki tuljdonsági mellett feltöltött nyg szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csk olyn nyg helyezhető el, mely tljt, tljvizet nem károsítj. (10) A területen potenciális szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytthtó. A telepítendő technológiák és tevékenységek vontkozásán felszín ltti vizek védelméről szóló mindenkor htályos rendelet előírásink megfelelően kell eljárni. 9.. Záró rendelkezések (1) A rendelet kihirdetés npjától számított 15. npon lép htály, rendelkezéseit folymtn lévő ügyeken is lklmzni kell. 3

5 (2) A rendelet htály lépésével egyidejűleg H-3 rjzszámú külterületi szályozási terv htályát veszti, helyée H-3M rjzszámú módosított külterületi szályozási terv lép htály. (3) Htályát veszti HÉSz 38. (8) ekezdése, 50. (3), (4)ekezdése. (Htályát veszti A HÉSz 38. (8) ekezdése: (8) A irtokközpont kilkításához építési engedély szükséges. Az építési engedélynek trtlmzni kell - központhoz trtozó összes telekre vontkozón zt tényt, hogy z mely helyrjzi számú irtokközponthoz trtozik. Építési tillmt, illetve építési korlátozást kell ejegyeztetni z ingtln -nyilvántrtás z építésügyi htóság htározt lpján tuljdonos érdekéen zokr telkekre, melyek területe központ eépítettségének meghtározáskor - egészen vgy részen eszámításr kerültek. HÉSz 50. (3) és (4) ekezdése: (3) Amennyien községen régészeti lelőhelyek vnnk, úgy z ott tervezett földmunkák (ontás, lpozás, pince-, mélygrázs-építés, közművesítés, egyé nyomvonls létesítmények kiépítése, tereprendezés), illetve teleklkítás engedélyeztetési eljárás során Kulturális Örökségvédelmi Hivtl területileg illetékes Budpesti egionális Irodáját szkhtóságként meg kell keresni z örökségvédelmi törvény 63.. (4) ekezdése lpján. (4) H régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során vártln régészeti lelet vgy emlék kerül elő, z örökségvédelmi törvény 24..-á foglltk szerint eljárv hldéktlnul értesíteni kell Nógrád Megyei Múzeumok igzgtóságát. Bánk, polgármester. körjegyző Kihirdetési zárdék: A /2012. (..) rendelet kihirdetése npján megtörtént. Bánk, 2012 körjegyző 4

6 A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló./2012. (.) önkormányzti rendelet 1. sz. függeléke ÉGÉSZTI ŐHYK Bánk község közigzgtási területén (helyrjzi szám szerint) 1. Bánk-vngélikus templom: Hrsz.: Bánk-Körejáró (Bánk-Ngyok ltti dűlő) Hrsz.: Bánk-Szennyvíztisztító telep: Hrsz.: Bánk-Temető (Templomrom): Hrsz.: 043/ Bánk-Templom megetti dűlő: Hrsz.: 98 5

7 Bánk Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzti rendelete Helyi Építési Szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) rendelet módosításáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzt (továikn: önkormányzt) képviselő-testülete (továikn: képviselő-testület) z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi XXVIII. törvény ( továikn: Étv.) 7. (3) ekezdés c) pontján kpott felhtlmzás lpján, helyi önkormányztokról szóló évi XV. törvény 8. (1) ekezdéséen meghtározott feldtköréen eljárv, Borsod-Aúj-Zemplén Megyei Kormányhivtl Állmi Főépítész, Nógrád Megyei Ktsztrófvédelmi Igzgtóság, Közép-Dun-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nógrád Megyei endőr-főkpitányság, étsági Körzeti Földhivtl, Bükki Nemzeti Prk Igzgtóság, Heves Megyei Kormányhivtl rdészeti Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Népegészségügyi Szkigzgtási Szerv Blssgyrmti, étsági, Szécsényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Mgyr Bányászti és Földtni Hivtl Budpesti Bánykpitányság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Közlekedési Felügyelősége, Mgyr Köz Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Növény- és Tljvédelmi Igzgtóság, Nemzeti Közlekedési Htóság égügyi Hivtl, DMV Dun Menti egionális Vízmű Zrt., z Invitel Távközlési Zrt., Mgyr Telekom Nyrt., Tigáz-DSO Kft. véleményének kikérésével, helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet (továikn: HÉSz) módosításáról következőket rendeli el. 1. A HÉSz 38. főcíméől és Külterületi Szályozási Tervől z Má-1 jelölés törlésre kerül. 2. A HÉSz 38. (3) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: (3) A mezőgzdsági terület: ) áltlános mezőgzdsági terület (Má jelű) ) mezőgzdsági terület (M jelű) lehet. 3. (1) A HÉSz 38. (4) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: (4) A mezőgzdsági területen ) meri trtózkodásr lklms épület kizárólg kkor építhető, h z egy helyrjzi számon lévő terület ngyság eléri m 2 -t (10 hektárt), és eépítés szomszédos földrészletek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, zt nem veszélyezteti. A területen z emeri trtózkodásr lklms épület lpterülete legfelje 200 m 2 lehet, legngyo építménymgsság legfelje 3,5 méter lehet. Az épületek mgstetővel kerüljenek kilkításr. A 10 hektárt elérő területen z emeri trtózkodásr lklms épületen kívül állttrtásr és terménytárolásr szolgáló épület építhető úgy, hogy z összes eépíthetőség nem hldhtj meg terület 3 %-át és legngyo építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. 1

8 Az épületek szdon álló eépítési mód szerint helyezhetők el. Az elő-, oldl- és hátsókert mérete min. 10 m kell, hogy legyen. ) Állttrtó és terménytárolásár szolgáló épület kizárólg z egy helyrjzi számon z m 2 -t (5 hektárt) elérő területen építhető, legfelje 3%-os eépítettséggel, úgy, hogy z építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. c) Az 1000 m 2 -t meghldó, de z 5 hektárt el nem érő területen legfelje 15 m 2 lpterületű, és legfelje 2,5 méter építmény mgsságú szerszámtároló építhető. (2) A HÉSz 38. (5) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (5) Az M jelű mezőgzdsági területen csk mezőgzdsági művelés folytthtó, épület nem helyezhető el, építés nem engedélyezhető. 4.. A HÉSz 38. (6) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (6) Természeti területen lévő mezőgzdsági területen épület, építmény csk z illetékes természetvédelmi htóság hozzájárulásávl helyezhető el. 5.. A HÉSz 38. (7) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (7) Az ökológii folyosó területén ptkok mentén lévő mezőgzdsági területen ptk prtélétől számított 50 méteren elül építmény csk különleges eseten helyezhető el. zen sávon elül területet z eredeti állpotán kell megtrtni. 6.. A HÉSz 38. (10) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (10) Ngyüzemi állttrtó telep és lkóövezet között minimum 500 méter védőtávolságot kell iztosítni. Az állttrtás során úgynevezett hígtrágyás technológi nem lklmzhtó. A HÉSz z lái 50/A. -sl egészül ki: /A.. égészeti lelőhelyek védelme (1) A htályos törvények lpján régészeti lelőhelyek törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt állnk. A régészeti lelőhelyeket fenntrthtó hsznált elvének figyeleme vételével csk olyn mértéken lehet igénye venni, hogy zok állomány számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjnk. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állpotukn, eredeti összefüggéseiken kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorn megelőző jellegűeknek kell lenniük. (2) A régészeti lelőhelyen tervezett földmunk (ontás, lpozás, pince- és mélygrázs építése, közművesítés, tereprendezés, nyomvonls létesítmények kiépítése, st.), illetve teleklkítási eljárás engedélyeztetése során htályos törvény lpján Kulturális Örökség- 2

9 védelmi Hivtl területileg illetékes irodáját szkhtóságként előzetesen meg kell keresni és z engedélyeztetési eljárás e kell vonni. (3) A htályos törvény értelméen régészeti lelőhelyeket földmunkávl járó eruházásokkl el kell kerülni. H lelőhely elkerülése eruházás költségeit ránytlnul megnövelné, illetve eruházás másutt nem vlósíthtó meg, kkor eruházássl veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket eruházás megvlósításánk megkezdése előtt előzetesen fel kell tárni. (4) A htályos törvény értelméen mennyien régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során vártln lelet vgy régészeti emlék kerül elő, értesíteni kell területileg illetékes múzeumi szervezetet. (5) A régészeti lelőhelyek helyrjzi számos listáját HÉSz 1.sz. függeléke trtlmzz. 8.. A HÉSz z lái (8), (9) és (10) ekezdéssel egészül ki: (8) A cspdékvizek szennyeződését el kell kerülni, zt lehető legminimális mennyiségre kell csökkenteni. A településen kizárólg tiszt, tetőfelületi cspdékvíz szikkszthtó. (9) A területfeltöltések esetén feltöltés tljmechniki tuljdonsági mellett feltöltött nyg szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csk olyn nyg helyezhető el, mely tljt, tljvizet nem károsítj. (10) A területen potenciális szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytthtó. A telepítendő technológiák és tevékenységek vontkozásán felszín ltti vizek védelméről szóló mindenkor htályos rendelet előírásink megfelelően kell eljárni. 9.. Záró rendelkezések (1) z rendelet kihirdetését követő 15. npon lép htály, rendelkezéseit folymtn lévő ügyeken is lklmzni kell. (2) A rendelet htály lépésével egyidejűleg HÉSz H-3 rjzszámú külterületi szályozási terve htályát veszti, helyée H-3M rjzszámú módosított külterületi szályozási terv lép. (3) Htályát veszti HÉSz 38. (8) ekezdése, 50. (3) és (4)ekezdése. Bánk, ugusztus.. Ivnics András polgármester Torm Andre körjegyző Kihirdetési zárdék: A rendelet kihirdetve: ugusztus...-én Torm Andre körjegyző 3

10 A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló./2012. (.) önkormányzti rendelet 1. sz. függeléke ÉGÉSZTI ŐHYK Bánk község közigzgtási területén (helyrjzi szám szerint) 1. Bánk-vngélikus templom: Hrsz.: Bánk-Körejáró (Bánk-Ngyok ltti dűlő) Hrsz.: Bánk-Szennyvíztisztító telep: Hrsz.: Bánk-Temető (Templomrom): Hrsz.: 043/ Bánk-Templom megetti dűlő: Hrsz.: 98 4

11 /2012. (.) önkormányzti rendelet indokolás helyi építési szályzt és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás Áltlános indokolás A helyi önkormányztokról szóló évi XV. törvény 8. (1) ekezdése értelméen települési önkormányztok feldti között htározz meg töek között településfejlesztést, településrendezést, vlmint z épített és természeti környezet védelmét. A Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CXXXIX. törvény jnuár 1-jétől htály lépő 13. (1) ekezdése településfejlesztést, településrendezést szintén helyi önkormányztok áltl ellátndó feldtok közé sorolj. Az épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi XXVIII. törvény 7. (3) ekezdés c) pontj felhtlmzást d rr, hogy képviselő-testület településrendezés eszközeként településszerkezeti terv lpján helyi építési szályztot és szályozási tervet kidolgoztss és rendeleten állpíts meg. A képviselő-testület ugusztus 31-ei ülésén 86/2011. (VIII.31.) htároztávl, vlmint jnuár 18-i ülésén 2/2012. (I.18.) htároztávl helyi építési szályzt és szályozási terv módosításár irányuló településfejlesztési koncepció meghtározásáról döntött. koncepció lpján kidolgozásr került helyi építési szályzt és szályozási terv módosítási munknyg, mely jogszályn előírt htóságok és érintettek evonásávl véleményezésre került. A eérkezett vélemények z előkészített munknygon átvezetésre kerültek. Az elkészült végleges munknyg képviselő-testület áltl történő elfogdásár vontkozón z állmi főépítész támogtó szkmi véleményt dott. észletes indokolás hoz A módosítást követően mezőgzdsági területek z eddigi egyedüli áltlános mezőgzdsági területi esorolás helyett áltlános mezőgzdsági terület, vlmint mezőgzdsági területi esorolás trtozhtnk hoz A képviselő-testület 2/2012. (I.18.) htároztánk trtlm, vlmint szkmi előírások és eérkezett szkmi vélemények lpján módosításr kerülnek mezőgzdsági (M jelű) területen történő építés szályi. 7. -hoz A kulturális örökség védelméről szóló évi XIV. törvény értelméen régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt állnk. Az áltlános védelem lényege, hogy z ismert, nyilvántrtás vett lelőhelyeket nem szd elpusztítni. Az áltlános védelmet indokolj törvény 8. (1) ekezdése is, mely kimondj régészeti leletek állmi tuljdonát. Áltlános védelem ltt álló lelőhelyen minden korái tevékenység folytthtó, mi lelőhelyet nem veszélyezteti. A tuljdonos ármit tehet, kivéve lelőhely megsemmisítését. Az áltlános védelem nyilvántrtás vétellel jön létre, tuljdonos eől szerez tudomást védelem tényéről. Az áltlános védelem nem egyenlő védett lelőhely védettségi osztály sorolásávl: elői nyilvántrtás vétellel, utói rendeleti on keletkezik. 8. -hoz gyes szkmi előírások eépítésre kerülnek helyi építési szályzt. 5

12 9. -hoz A rendelet jogszályi előírásoknk megfelelően kihirdetését követő 15. npon lép htály, és miután eépül z lprendelete, módosító rendelet törvény erejénél fogv htálylépését követő npon htályát veszti. 6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 BOSOSBÉNY rdőtől 022/2 018/17 018/19 d 018/20 018/21 025/5 5 09/4 09/6 09/3 09/5 országos köz 08 09/1 07/12 07/13 07/11 07/14 07/15 d Bánki-ptk 020 Ngyok ltt 07/ /10 Tt 40 M 018/36 árok 023/1 c Tt Má 023/2 rdőtől g 025/3 22. sz. SAGÓTAJÁN 025/4 025/2 NÓGÁD MGY BÁNK KÖZSÉG KTTI SZABÁYOZÁSI TV M = 1 : f m Sz 10 ü K K Sz Gip g Má M Tt SZT SP/2 JMAGYAÁZAT KÖZIGAZGATÁSI HATÁ 2,22. sz. ÚT FÉ 2. sz. VÁC 40 M BTTI HATÁ, BTT TVZTT BTT FAUSIAS AKÓTT SZABÁYOZÁSI SZÉSSÉG VÉDŐTÁVOSÁG ÉPÍTÉSI ÖVZT J ÉPÍTÉSI ÖVZT HATÁA SZABADONÁÓ IPAI, GAZDASÁGI TT DŐTT - GAZDASÁGI SZNNYVÍZTISZTÍTÓMŰ Má eépítési mód építménymgsság (m) ÁTAÁNOS MZŐGAZDASÁGI TT MZŐGAZDASÁGI TT TVZTT TMÉSZTI TT HATÁA ADÓ, VVŐTOONY, ÁTJÁTSZÓÁOMÁS SPOTPÁYA/SZINTTT - SŰŰSÉG /1 07/17 20 M g 019 Má g 50 M 50 M Má országos köz árok 07/19 07/18 ÉTSÁG eépítési% (mx) telekterület (m2) /32 018/31 Má 07/33 07/34 felett 07/35 018/32 07/20 07/21 018/33 018/35 Bánki-ptk 07/ /1 0126/14 018/22 Ngyok g Má 018/ /24 018/25 018/14 018/10 018/11 018/12 018/13 018/23 018/26 018/8 018/9 018/3 07/45 018/29 07/44 018/28 018/6 018/7 018/34 Má 018/27 018/5 ltt 012 Berkeken 50 M Má Má 07/ árok 0126/21 ptk 50 M 016/1 07/ /11 Isten prtján felül 016/2 011/3 Sz 018/18 mjor 07/5 07/ Tó feletti szántóföldek 018/ sz. DIÓSJNŐ /7 Gip 011/10 024/55 07/4 011/11 mjor 011/8 011/2 010 országos köz mjor 024/56 Krumplisok 011/6 0126/20 Má Tt 0126/12 07/3 0126/11 014/8 024/57 011/9 014/7 Bánki ptk 014/2 014/9 014/10 Széles rét ltt 0126/ /2 g Sz 30 K 0126/9 07/2 0126/ K ut 0126/8 0135/2 Tt g 0135/5-10 Má 024/ /1 0135/3 0126/28 024/ /6 c 024/11 árok 025/6 014/5 07/ Jenő-ptk 014/6 0126/25 025/7 Zsidó megett Má 0126/ /3 0126/ /2 024/12 024/16 Má 024/19 024/10 024/54 024/20 024/ /17 024/ /31 024/ Széles rét körül árok 024/58 Tt 024/53 g 0126/ /4 Má 024/48 024/23 024/34 024/59 024/49 024/ / /17 024/2 024/ /5 024/52 024/ Má 024/4 024/3 034/3 034/2 01 elterület 0126/ eépítetlen terület /5 029/14 029/ /5 024/50 024/ /1 g 024/36 034/4 024/51 024/ / KÖk 029/13 Bánk elterület f Tt Má 029/ /5 034/6 0126/30 034/8 0106/1 029/6 034/7 Gutyán megett c Má /30 032/5 $ 034/9 029/5 032/12 034/ /29 50 M 50 M d d közforglmú vs $ 032/11 032/9 c 032/10 034/ /1 032/2 g TSK $ f 032/9 g 032/ /5 029/3 Má $ $ / /8 032/15 $ /11 032/ /14 032/1 043/2 $ /3 $ Sportpály 029/10 g M M Templom megett 0114 ókos ptk / /1-3 SP/2 ptk /2 d c eepitettlen terulet c Tt 029/1 f d g /7 $ 040/ ud ud f 089 ud ud $ Zsidó megett G udvr 088 d h 068/1 k 087 $ j 043/5 ud k h temetö 043/106 $ g $ ud $ ud j 029/12 $ g f n $ p 043/3 $ k 040/2 043/23 ud vsállomás g 040/3 KGY 080 ud 038/3 l 065 $ 072/ c d 079 h iprvs Tt 044/16 f g 072/1 072/3 j üzemi terület Má 038/4 g 041/1 g r m ud közforglmú vs üzemi terület 041/2 043/24 044/19 M 043/5 077 j n c 044/18 $ 043/ országos köz GN 078/1 038/2 078/2 075 g $ k p c $ g 090/3 076 f d ókos ptk l r $ Má f g 044/24 m 044/ $ 071/3 h g Tt 044/ Vágás GN KÖk /14 044/12 044/22 044/23 üzemi terület 044/21 Má /13 GN /1 Má Tt 044/10 új földek 047/1 062/3 közforglmú vs SZT 044/ /6 üzemi terület 044/9 071/2 g 044/35 062/2 062/1 095 Tt Hulldéklerkó telep Má 074 árok 044/3 051 szennyvíztisztító 044/8 044/ /6 052 Tt 044/29 044/30 044/7 044/5 059 udvr és mühely 060 GN 073/2 071/1 üzemi terület 053 árok 044/34 g OMHÁNY Má M V 50 M GN Tt É f Gip sz. ÚT NÓGÁDKÖVSD FÉ 76. sz. OMHÁNY O 30 K K Sz 30 K K ifjúsági táor ifjúsági táor 090/5 093 G FSZÍNMOZGÁSOS TT GÁZÁTADÓ BTTÉSI KÖTZTTSÉGŰ TT HATÁA g Tt FSŐPTÉNY ü Sz 10 K K /1 0122/ gázátdó G ipinák g GN Má Tt közl. ókos ptk KÉKPÁÚT 0119/1 GN 50 M 50 M 0107 iprvs ü DŐHÁZAS TT 0117 c KGY KGYTI PAK 0119/2 GN GN BÁNYÁSZATTA ÉINTTT TT HATÁA NAGYNYOMÁSÚ GÁZVZTÉK f O K 30 K sz. ÚT GAGAGUTA FÉ A SZABÁYOZÁSI TV CSAK A HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATTA GYTT ÉVÉNYS. TAJÁNTV Mérnöki Irod Kft Slgótrján, Mártírok j 1. Tel./fx: Megízó: Bánk Község Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. jz megnevezése: KTTI SZABÁYOZÁSI TV Településtervező: Krácsony Ágnes TT1/ / ÉGÉSZTI TT HATÁA, SZÁMA TAJÁNTV Tárgy: Bánk község településrendezési tervének módosítás Munkszám: jzszám: T-46/2011 épték: H-3-M 1: Dátum: július hó Módosítás: gyvezető: Vs Attil É /

35 BÁNK KÖZSÉG ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY

36 TAJÁNTV KFT. I. BVZTÉS, VIZSGÁAT Msz.:T-45/2009 Bánk község településrendezési terve 2002-en készült, melyet 2003-n (7/2003 (IV.24.) sz. Ör.) fogdott el település Képviselő-testülete. Jelen rendezési terv módosítás elterületen lévő hétvégi házs üdülőterületre terjed ki, mely flusis lkóterület építési övezetée kerül átsorolásr. Mivel 2003-n elfogdott tervhez még nem készült örökségvédelmi htástnulmány, ezért módosítás során teljes közigzgtási területre készül. A htástnulmány régészeti örökségvédelmi munkrészét Zndler Krisztián szécsényi Kuinyi Ferenc Múzeum régésze készítette. Bánk község Nógrád megye délnyugti feléen Cserhát-vidék nyugti szélén Nógrádi medencéen, omhány-diósjenő vsi szárnyvonl mentén fekvő szlovák nemzetiségi község, étságtól kelet-délkeletre. Bánk Török-hegy láánál és Bánkó-tó prtján épült pró Nógrád megyei flu, mely Budpesttől 60 km-re, étságtól 5 km-re tlálhtó. A Börzsöny egyik idegenforglmi központj és környék legkeresette üdülőhelye, melyet elsősorn területén lévő tónk köszönhet. 1) Történeti leírás, régészeti örökség Bánkot régészet későneolitikum időszkát jelentő lengyeli kultúr kori szkszánk lelőhelyeként trtj számon. Az előkerült leletek (edénytöredékek, kő- és csonteszközök, és kemence mrdványok) lpján település létére utlnk. nnek lpján Bánk htárán k évvel ezelőtt telepedett meg z első népcsoport. A Bánk elnevezés személynév eredetű és személynévként is hsználtos mgyr án méltóságnévnek szármzék. Mg személynév Bánk lkn először 1222-en fordul elő. A települést 1405-en említik először írott források, mint vámhelyet. A Váctól észkr irányuló kereskedelmi vonlnk Bánk volt legfontos állomás, innen leglá ötfelé ágzv érte el z Dejtár és rmt között z Ipoly vonlát. Innen osonc, Pljt, Korpon és ányvárosok irányá hldt tová n Terjényi dnóti örgy, 1542-en Blss Zsigmond irtok volt, 1549-en már töröknek dózott. A török hódoltság ltt elpusztult, lkosi elszéledtek. A török kiűzése után kezdett enépesülni. A etelepedők evngélikus vllású tótok voltk. Az 1686-n divényi urdlom trtozéki között felsorolt Bánk pusztát már XVIII. százd végétől elkezdte újrtelepíteni Zichy Ádám. A XVIII. százd végére etelepítések és eköltözések megnövelték Bánk lkosságát évi első mgyrországi népszámlálás 541 főt regisztrál, 105 csládn oszlott meg és 97 házt irtokolt. Az új telepesek áltl nemcsk flu vllás változott meg, hnem nyelve is, szlovák nyelv vált áltlánossá. A XVIII. százd elején lpították z ágosti evngélikus elemi vegyes iskolát, melyen 1885-ig csk szlovák nyelven tnítottk, zután mgyr és szlovák nyelven folyt z okttás. Az evngélikus vllású népesség megnövekedése szükségessé tette új templom építését, mely 1783-n épült fel. A régi templom romji településen kívül z evngélikus temető mellett volt. A templom romji XX. százd elején még láthtók voltk. A hgyomány szerint temető melletti dűlően állott középkori helység, míg török flut és templomot is el nem pusztított. A dűlőt nép Templom Mögötti dűlőnek nevezte el. ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 2

37 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A XVIII. százd elején z új telepesek erdőirtássl növelték szántó területet, kivágott f pedig házik építésére szolgált. A mgs domhátkt pedig szőlővel telepítették e. A két világháorú között Bánkon gygány működött, jelenleg nincs ipr. A település változásit ktoni felmérésű térképek tükrözik. I. ktoni felmérés térképe ( ) II. ktoni felmérés térképe ( ) III. ktoni felmérés térképe ( ) ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 3

38 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A régészeti örökséggel régészeti htástnulmány fogllkozik, melyet Zndler Krisztián szécsényi Kuinyi Ferenc Múzeum régésze készített település teljes közigzgtási területére. A htástnulmányt mellékeljük. 2) Természet, táj, tájhsznált-településhálózt és településszerkezeti összefüggések ) Természeti, táji értékek Bánk község közigzgtási területét z lái természeti értékek érintik: - Természeti területek - Nemzeti Ökológii Hálózt elemei Természeti területek község közigzgtási területének észki részén, keleti részen szennyvíztisztítótól észkr, ókos ptktól és Jenői ptktól délre tervezettek, melyek 2002-en készült rendezési terven is feltüntetésre kerültek. A Nemzeti Ökológii Hálózt elemei közül Bánk község területét folytonos folyosó és puffer terület érinti. Bánk község területét érintő ökológii hálózt elemei Bánk község közigzgtási területét z lái természeti értékek érintik: - Természeti területek - Nemzeti Ökológii Hálózt elemei Természeti területek község közigzgtási területének észki részén, keleti részen szennyvíztisztítótól észkr, ókos ptktól és Jenői ptktól délre tervezettek, melyek 2002-en készült rendezési terven is feltüntetésre kerültek. A Nemzeti Ökológii Hálózt elemei közül Bánk község területét folytonos folyosó és puffer terület érinti. (Forrás: Bükki Nemzeti Prk Ig. dtszolgálttás ) A védett területeken természetes és természetközeli élőhelyeket és zok kpcsoltit iztosítni kell, természeti értékeket lehetőség szerint meg kell őrizni. ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 4

39 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 Tájképi szempontól meghtározó településen Bánki tó, mely elterületen tlálhtó. Nem település központján fekszik, ennek ellenére központi szerepe vn, meghtározó pontj településnek. (Forrás: civertn.hu honlpj) ) Tájhsznált A település rétsági kistérséghez trtozik, mely lig 4 km-re vn Bánktól. Bánk község területén tlálhtó Bánki-tónk köszönheti, hogy már nemcsk megyei, hnem országos szintű üdülőprdicsommá vált. A település fejlődése z idegenforglom irányá z 1970-es éveken indult meg, számos eruházás kezdődött meg, s ez tendenci mi npig trt. Akkor kezdődött meg hétvégi házs üdülőterületek kilkítás, eépítése, tó környékének rendetétele, strnd kilkítás, motel, étterem építése. A elterület lkó- és üdülőterület, elsősorn tó körül koncentrálódnk z idegenforglmi létesítmények (hotel, pnzió, kemping, vízi színpd, strnd, sportpályák, prkolók, kereskedelmi és vendéglátó egységek, st.) és lehetőség vn ezek ővítésére, illetve továi építmények elhelyezésére. A külterület ngyo része mezőgzdsági terület, de jelentős z erdőterület is. Ngyo összefüggő erdőterület elterülettől délre, délkeletre vn. Külterületen vn még ezen kívül tö lkóház, üdülő házk, sportpály, volt tsz mjor területe, szennyvíztisztító telep st.. c) Településhálózt és településszerkezeti összefüggések A településen 2115 sz. összekötő hld keresztül, ez z 2. sz. és 22. sz. főforglmi utk tlálkozásánál kilkított körforglmi csomópontn cstlkozik e z országos közhálózt. Vshálózt is érinti települést, de vsi személyszállítás néhány éve megszüntették. Autóusszl szintén megközelíthető település, rétsági átszállássl. A közlekedés tö irány történik: - Alsópetény, Glggut, sz. on Blssgyrmt-Szécsény-Slgótrján irányá, - 2. sz. on Vác-Budpest, vlmint Prsspusztán keresztül Szlováki. A forglom növekedése elsősorn nyári időszkn jelentkezik. Az állndó lkosszám ~ 700 fő, de főszezonn mintegy 2500 emer él itt, hétvégenként pedig látogtók szám eléri főt. 3) Településkép és utcképek A település elterületén hld keresztül 2115 sz. összekötő, elterületen Petőfi, mely község főutcáj. A fő menti eépített terület egyen régi településrész, mely már z I. ktoni felmérésű térképen is megjelenik. A település délnyugti irány fejlődött, z utk közel párhuzmosn épültek ki főtl. ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 5

40 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A fő mentén és korái településrészen földszintes csládiházs eépítés jellemző. Az új lkóterületeken földszint+tetőtér, illetve terepviszonyok mitt lgsor + földszintes eépítés jellemző, de vnnk kétszintes lkóépületek is. Mind régi, mind z új lkóterületen előkerttel épültek meg. A hétvégi házs üdülőterületen földszintes eépítés. Az épületek hol kise, hol ngyo előkerttel épültek, vlószínűleg zért, mert terület eépítésére építési sáv került meghtározásr. zen területen telken elül is ngy zöldfelület, megfelelő tkrást iztosítv z épületeknek. A település központi szerepét Bánki tó htározz meg, z idegenforglmi létesítmények zöme is itt tlálhtó, különöző rendezvényeknek is vízi színpd d teret. Nemcsk z idegenforglmt vonzó rendezvények, hnem helyi rendezvények részen is itt zjlnk. A templom és környéke elsősorn helyi lkosok számár tölt e központi szerepet, hiszen templomon kívül polgármesteri hivtl is tlálhtó (hivtli ügyintézés, orvosi rendelő misék st). 4) Településszerkezet és területhsznált A XVIII., XIX. Százdn egyutcás település npjinkig jelentős fejlődésen ment keresztül. A település DNY-i irány fejlődött, z új utk közel főtl párhuzmosn épültek ki. lőször lkóterületek épültek e, mjd 70-es évektől eépítés hétvégi házs üdülőterülettel folyttódott. A elterület főutcáj Bánki tótól K-re két irány ágzik el, omhány, illetve Alsópetény - Glggut felé. Mindkét forglmi mentén Bánk közigzgtási területén lkó-, üdülő és sportterületek vnnk, melyeket módosítás során elterülete cstoltunk. AKÓTT DŐTT A BÁNKI TÓ KÖZVTN KÖNYZT Ktoni térképek I.-III., ktszteri térkép ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 6

41 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A elterület főutcáj Bánki tótól K-re két irány ágzik el, omhány, illetve Alsópetény - Glggut felé. Mindkét forglmi mentén Bánk közigzgtási területén lkó-, üdülő és sportterületek vnnk, melyeket módosítás során elterülete cstoltunk. Az lái, l oldli térképen 2001-es állpotú elterület láthtó, jo oldli térképen tervezett elterület, hol látszik két forglmi melletti meglévő területek elterülete vonás. Az üdülő- és lkóterület Móricz Zs. -Hősök tere, vlmint Slli -Benczúr M. áltl cstlkozik főr (gyűjtő utk), de gylogutk is összekötik z üdülő- és lkóterületet főtl. A község területhsznált tlán település mérete mitt egyszerű és jól áttekinthető. Bánk Google műholdképen AAPTÉKÉP TPÉSNDZÉSI TV SZKZTI TV ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 7

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYVA MEGBÍZÓ: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA 8622 SZÁNTÓD, VAJDA J. U. 5. TEVEZŐ: MISKOLC, 2007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA,

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben