ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK"

Átírás

1 Kerepes Város Önkormányzt... / 204. (...) rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szbályztáról Kerepes Város Önkormányztánk Képviselő-testülete Mgyrország Alptörvényének 32. cikk () ) pontj és 32. cikk (2) bekezdés szerinti joglkotói htáskörében, Mgyrország helyi önkormányztiról szóló 20. évi CLXXXIX. törvény 3. () bekezdésében, vlmint z épített környezet lkításáról és védelméről szóló 997. évi LXXVIII. törvény (továbbikbn: Étv.) 6.. () bekezdésében fogllt feldtkörében eljárv, z Étv. 62. (6) bekezdés 6. pontjábn rögzített felhtlmzás lpján, z Étv. 3. () bekezdésében, vlmint településfejlesztési koncepcióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településfejlesztési eszközökről, vlmint z egyes sjátos jogintézményekről szóló 34/202.(XI.8.) Korm. rendelet ( továbbikbn: Tr.) 45. (2) bb) és 32. és 36. -bn foglltkr figyelemmel, 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével z építési helyi rendjének biztosítás érdekében megállpítj Kerepes Város Önkormányztánk Helyi Építési Szbályztát. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A helyi építési szbályzt lklmzás és htály () Jelen helyi építési szbályzt ( továbbikbn: szbályzt) és melléklete Szbályozási Terv htály Kerepes város közigzgtási területére terjed ki. (2) Jelen szbályzt mellékletei: ). sz. melléklete: SZT jelű Szbályozási Terv M :2000 méretrányú szelvényekben, SZT-.-2. sorszámú szelvényszámokbn. b) 2. sz. melléklet:. sz. melléklet szerinti szbályozási tervet osító szbályozási tervek: b) pontbn feltételes htályb léptetéssel megállpított szbályozási tervek bb) pontbn osító szbályozási tervek b) 2.. sz. melléklet: SZT-f. jelű Szbályozási Terv M : méretrányú szelvényben, Kerepes 3066, 3067, 049/2, 049/4, 049/3, 048 és 029/4 hrsz.-ú telkek területére bb) 2.2. sz. melléklet: A Szbályozási Tervet osító Tervek c) 3. sz. melléklet: Jelen rendelet lklmzásábn hsznált foglmk mgyrázt (3) Jelen szbályzt függelékei: ).sz. függelék: A településen szbályozási terven jelölt területeken kulturális örökség védelméről szóló 200. évi LXIV. törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt álló - nyilvántrtott régészeti lelőhelyek b) 2.sz. függelék: Az országosn védett műemlékek. b) 3.sz. függelék: A település helyi értékvédelemre jvsolt és helyi védettséggel bíró ingtlnjink jegyzéke. c) 4.sz. függelék: Természetvédelem d.) 5.sz. függelék: Újonnn kilkítndó közlekedési célú közterületek mint keresztszelvényei (4) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet ( továbbikbn: OTÉK) és Tr. előírásit szbályztbn fogllt eltérésekkel együtt kell lklmzni.

2 2. A szbályozási terv és elemeinek lklmzás () A Szbályozási Terv kötelező érvényű elemei: ) közigzgtási htár, b) meglévő és tervezett kül-, és belterületi htárvonl, c) meglévő és tervezett kül-, és belterületi htárvonl megszüntetés, d) tervezett szbályozási vonl és szbályozási szélesség, e) z építési övezet és övezet htár, f) z építési övezet és övezet jele, g) megszüntető jel, h) szbályozási elemekre vontkozó méretek, i) építési hely és htár, j) telek be nem építhető területe, k) telek be nem építhető területe (mgánút kilkítás jvsolt), l) kerékpárút tervezett nyomvonl, m) közműlétesítmény helybiztosítását szolgáló terület, n) SZT-f. jelű szbályozási terv területi htály, o) feltételhez kötött szbályozási elemek: p) feltételhez kötött szbályozássl érintett terület lehtárolás, pb) feltételhez kötött szbályozási vonl, pc) feltételhez kötött KÖu övezet területe, p) z építési htárvonlon belül, z épület legmgsbb pontjánk mximum, q) építési telek korlátozássl beépíthető területe, r) z M3-s és M3 - est összekötő út helybiztosítását szolgáló be nem építhető terület, s) nem közlekedési célú közterület (zöldfelület, t) potenciálisn felszínmozgás-veszélyes terület. (2) A Szbályozási Terv más jogszbállyl megállpított elemei: ) védőtávolságok, b) műemlék, c) műemléki környezet, d) nyilvántrtott régészeti lelőhely terület, e) országos jelentőségű természetvédelmi terület - ex lege védett láp, f) NATURA 2000 terület, g) országos ökológii hálózt mgterület, h) országos ökológii hálózt ökológii folyosó, i) országos ökológii hálózt ökológii folyosó * (egyedi előírásokkl), j) országos ökológii hálózt pufferterület, k) helyi védett természeti terület, természeti érték, l) hidrogeológii védőidom, m) vízfolyás meder-krbntrtási sávj, n) közúti védőtávolság htár, o) közművezeték védőtávolság, (3) A Szbályozási Terv egyéb tájékozttó és jvsolt szbályozási elemei: ) rendezetlen jogi státuszú vízfolyás - szksz b) bánytelek területe, c) egyedi előírás., d) egyedi előírás 2., e) erdő övezetbe nem trtozó országos erdőállomány dttár szerinti erdők, f) településkép-védelmi terület táji-, természeti környezet, g) településkép-védelmi terület épített környezet, h) közlekedési kpcsoltos biztosítás, i) közhsznált céljár átdhtó terület helye és htár. 2

3 (4) A Szbályozási Terven jelölt egyes sjátos jogintézmény: ) beültetési kötelezettség. (5) A Szbályozási Terv szbályzttl együtt lklmzhtó. A Szbályozási Terv: ) kötelező érvényű szbályozási elem megváltozttás e szbályzt és mellékletének, szbályozási tervnek osításávl történhet; b) más jogszbállyl megállpított elem vontkozó jogszbályi előírások lpján kötelező érvényű, mennyiben z - szbályzt htályb lépését követően - megváltozik, és ezzel szbályozási terven feltüntetett elemtől eltér, nnyibn zt vontkozó jogszbályi előírások szerint kell figyelembe venni szbályzt osítás nélkül; c) tájékozttó és jvsolt szbályozási elemei nem kötelező érvényűek, d) egyes sjátos jogintézmény elem vontkozó jogszbályi előírások lpján lklmzhtó. (6) A Szbályozási Tervben "telek be nem építhető területe", és "z M3-s és M3 - est összekötő út helybiztosítását szolgáló be nem építhető terület" szbályozási elemekkel érintett terület nem lehet z építési hely része, zon építmény nem helyezhető el. (7) A Szbályozási Tervben "erdőövezetbe nem trtozó, Országos Erdőállomány Adttár szerinti erdők" szbályozási elemével érintett területen: ) építési tevékenység z erdőkre vontkozó htályos jogszbályok szerint történhet, b) kizárólg z erdőgzdálkodáshoz kpcsolódó erdészeti rendeltetést kiszolgáló építmény helyezhető el. (8) A Szbályozási Tervben "rendezetlen jogi státuszú vízfolyás" szbályozási elemmel érintett telken: ) cspdékvíz kdálymentes elvezetését biztosítni kell, b) építési tevékenység vízrendezési terv, kilkult élővízfolyás esetén revitlizációs terv lpján történhet. (9) A Szbályozási Tervben "Egyedi előírás." és "Egyedi előírás 2." szbályozási elemmel kpcsoltos előírást vontkozó építési övezeti előírás trtlmzz. (0) A Szbályozási Tervben "közműlétesítmény helybiztosítását szolgáló terület" szbályozási elemmel érintett területen meglévő és tervezett közműlétesítmény fenntrtásához, illetve biztosításához közterületként funkcionáló telek z építési övezetben, övezetben meghtározott teleklkításr vontkozó előírások figyelmen kívül hgyhtók Bel és külterület, belterületbe vonás () A Szbályozási Terv trtlmzz - más jogszbály szerint - belterületbe vonhtó területeket. (2) A Szbályozási Tervlpon meghtározott belterületbe vonás ütemezetten is végrehjthtó, szbályzt előírásink megfelelően kilkított telekcsoportonként. A telkenkénti belterületbe vonás csk ) belterületi telekhez közvetlenül kpcsolódó telek esetében, vlmint b) szbályozási tervlpon jelölt tervezett szbályozási vonl érintettsége esetén nnk végrehjtásávl párhuzmosn vgy zt követően. (3) A Szbályozási Tervlpon meghtározott belterületbe vonássl érintett területeken (2) bekezdés szerinti teleklkítást, illetve belterületbe vonást követően történhet vontkozó építési övezet, övezet szerinti építés, szbályztbn fogllt egyéb feltételek együttes teljesülését követően. 4. Közterület lkításr vontkozó előírások () Közterület lkítási terv készítendő z önkormányzt képviselő-testületének egyedi döntése lpján mindzon közterületekre hol z műszki, forglomtechniki, egyéb közlekedési, kertépítészeti, közművesítési vgy biztonsági szempontból szükséges.

4 II. FEJEZET AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5. Az épített környezet védelme, értékvédelem () A Szbályozási Terv trtlmzz: ) z országos védelemmel érintett műemlékeket, b) műemléki környezet területét és lehtárolását, c) nyilvántrtott régészeti lelőhelyeket. (2) Az () bekezdésben szereplő szbályozási elemekkel érintett területeken építési tevékenység vontkozó mgsbb szintű jogszbályokbn rögzített követelmények figyelembevételével történhet. (3) Külön önkormányzti rendeletben megállpított helyi védettségű épületen (helyi művi értéken) végzett bármilyen építési munk esetében hgyományos homlokzti és tömegrányok, párkány- és gerincmgsságok, nyílásrendek, nyílások osztás, homlokzti tgozódás megőrzendő. (4) Helyi művi érték úgy bővíthető, hogy z eredeti épület tömegformáj, homlokzti kilkítás, utcképi szerepe ne változzon. (5) Helyi művi érték bontás, csk műszki vultság, életveszélyes állpot bekövetkeztekor lehetséges. III. FEJEZET A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 4 6. Táj- és természetvédelem () A települést érintő mgsbb szintű és egyéb helyi jogszbályokkl megállpított természetvédelemmel érintett területek szbályozási terven trtlmzz, z lábbik szerint. ) Ntur2000 területek b) Országos jelentőségű természetvédelemi terület ( Ex lege védett területek) c) Országos Ökológii Hálózt elemei: c) mgterület, cc) puffer terület, ce) ökológii folyosó, cf) ökológii folyosó* - egyedi előírásokkl. d) Külön önkormányzti rendeletben megállpított helyi jelentőségű természeti érték. (2) Az () bekezdésben szereplő szbályozási elemekkel érintett területek felhsználás, területen építési tevékenység vontkozó jogszbályokbn rögzített követelmények figyelembevételével történhet. 7. Áltlános környezetvédelmi előírások () A település igzgtási területén z egyes területek hsznált úgy folytthtó, h hsznált: ) htárértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz, b) kizárj környezetkárosítást, c) következtében meglévő környezeti ártlom és szennyezés megszűnik, vgy leglább csökken.

5 (2) Állttrtó építmények elhelyezésével kpcsoltos követelmények: ) ngylétszámú állttrtó telep vontkozó htályos jogszbályoknk megfelelően, de Lk, Lke, Vt, Vi, Üh, K-sr, K-sp, K-T, K-eü, K-Iz építési övezet htárától 300 m-nél közelebb nem helyezhető el, b) trágytároló nem létesíthető V övezetbe sorolt telkek htárától, illetve felszíni élővízfolyástől prtvonlától számított 00 m-en belül. 8. A termőföld védelme () Az erózió veszély elkerülése érdekében földhsznosítás során termőhely ökológii dottságihoz igzodó tljvédő gzdálkodást kell folyttni. (2) Termőföld művelés lóli kivonás z építés megvlósulásávl összhngbn ütemezhető. Az építésig meglévő (mezőgzdsági, erdőgzdálkodási) területhsznált folytthtó. (3) Építés úgy történhet, hogy z építés környezetében lévő mezőgzdsági terület rendeltetésszerű hsználtát ne korlátozz. 9. Tlj-, felszíni és felszín ltti vizek védelme () Tereprendezés, területfeltöltés során szennyezett tlj, hulldéknk minősülő nyg nem hsználhtó. (2) A felszíni vizek öntisztulásánk elősegítése és prti sáv természetközeli ökoszisztémáink (nádsok, ligetes fás társulások, gyepek) védelme érdekében, prti sávbn lévő növényzet kizárólg vízfolyás revitlizációj, továbbá fenntrtás és blesetveszély elkerülése érdekében szüntethető meg. (3) Élővízfolyás rendezése során környezet- és természetbrát mérnökbiológii szer lklmzhtó. (4) A Szbályozási Terven jelölt "rendezetlen jogi státuszú vízfolyás" szbályozási elemmel érintett ingtlnon épület kkor helyezhető el, mennyiben vízrendezési tnulmányterv lpján z élővízfolyás medrének rendezése megtörtént, vgy zzl egyidejűleg történik meg, vlmint cspdékvíz-elvezetés biztosított A levegő tisztságánk védelme () Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyn technológii és nygkezelési eljárást kell lklmzni, melynek légszennyezőnyg kibocsátás nem hldj meg z illetékes levegőtisztság-védelmi htóság áltl meghtározott htárértéket.. Zj- és rezgésvédelem () Úthálózt felújítás során, továbbá új közlekedési elem létesítése, kiépítése esetén zj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében htályos követelményeknek legmegfelelőbb műszki megoldásokt, illetve nygokt kell lklmzni. (2) Meglévő, védendő funkciójú és htárérték feletti zjnk kitett épületek felújításkor, átépítésekor biztosítni kell, z előírt belsőtéri zjterhelési htárértékek teljesülését zjtól védendő helyiség megfelelő tájolásávl, vgy psszív kusztiki védelem lklmzásávl.

6 2. Hulldékkezelés () A település igzgtási területén hulldékgzdálkodási tevékenység K-Hull és Gip- építési övezetekben folytthtó. 3. Védelmek és korlátozások () A Szbályozási Terv jelöli potenciálisn felszínmozgás-veszélyes területeket. (2) A potenciálisn felszínmozgás-veszélyes területen építési tevékenység csk geotechniki jelentés lpján végezhető. (3) A Szbályozási Tervlpon jelölt ágzti jogszbályok, műszki szbványok áltl megállpított ) védőterületek, b) védelmek és korlátozások c) folyó és állóvizek, vlmint árvízvédelmi krbntrtási sávok figyelembe vétele kötelező, zok kiterjedése és htár, vlmint z zok területén folytthtó építési tevékenység szbályi mindenkor htályos jogszbályok-, illetve z egyes htósági eljárásokbn elrendeltek szerint lklmzndók. IV. FEJEZET EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 4. Elővásárlási jog 6 () Az önkormányztot elővásárlási jog illeti meg jelen szbályztbn meghtározott településrendezési célok megvlósításához szükséges ingtlnok esetében. 5. Teleklkítás () A település területén nyúlványos (nyeles) telek nem lkíthtó ki. Kilkult nyúlványos telek tovább nem oszthtó, nyúlvány mgánútként nem lkíthtó ki. (2) Telek csk egyszerű kontúrrl lkíthtó, telek kilkítás vontkozó övezetnek megfelelő beépíthetőségre lklmsnk kell lennie. (3) A tervezett szbályozási vonlll érintett telek szbályozást megvlósító teleklkítást követően építhető be. (4) Teleklkítás esetén építési övezetben kilkíthtó minimális telekszélesség 6,0 m, kivéve, h z építési övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. (5) A közműellátást szolgáló mérnöki építmények, műtárgyk, illetve mgánutk számár, z építési övezet, övezetre meghtározott " kilkíthtó telek területe, és telekszélessége, mélysége" előírásoktól eltérő műszkilg szükséges méretű telek kilkíthtó.

7 6. Településrendezési szerződés () Az építési övezetbe sorolt területek felhsználásánk, és z ingtlnok építési telekké lkításánk megvlósulás és z építési feltételek megteremtése érdekében települési önkormányzt z érintett ingtlnok tuljdonosávl, illetve z ingtlnon beruházni szándékozóvl településrendezési szerződést köthet, mindenkor htályos vontkozó mgsbb szintű jogszbályok szerint. (2) Az Lk- építési övezetben z egy telken 6 lkást meghldó építés esetén terület intenzitás növekményből dódó htások kezelése érdekében szükségessé váló tágbb térséget érintő konkrét beruházáshoz kpcsolndó településrendezési válllásokt és kötelezettségeket z érintett feleknek településrendezési szerződésben kell rögzíteni. 7. Beültetési kötelezettség () A beültetési kötelezettséget - vontkozó mgsbb szintű jogszbálybn fogllt követelmények szerint - jelen rendeletben meghtározottk és szbályozási tervben jelöltek figyelembevételével polgármester önkormányzti htósági döntésben írhtj elő. (2) A Szbályozási Tervlpon beültetési kötelezettséggel - mely sjátos jogintézmény z Étv. - ben foglltk lpján válik kötelezővé - érintett telkeken zöldfelületek z lábbik szerint lkítndók ki: ) A Gksz-3 építési övezeten belül beültetési kötelezettséggel érintett területen 0 méter szélességben két sor, kötésben elhelyezett fsort, és zt két oldlról szegélyező cserjesávot kell telepíteni. Az ültetendő dupl fsor tőtávolság minimum 8 méter, melyet két oldlról minimum,5 méter tőtávolságú középmgs, mgs fjokból álló cserjetelepítéssel kell kilkítni. A fás növényzetet z ökológii igényeknek megfelelő, előiskolázott sorf egyedekből, vlmint cserje fjokból kell kilkítni. b) A Gksz-3, illetve Gip-e2 jelű építési övezeten belül beültetési kötelezettséggel érintett területen 5,0 méter szélességben telekhtár mellett dupl cserjesávot kell telepíteni. Az ültetendő cserjesáv tőtávolság minimum,5 méter, melyet kötésben kell elhelyezni. A fás növényzetet z ökológii igényeknek megfelelő, előiskolázott sorf egyedekből, vlmint cserje fjokból kell kilkítni." 7 V. FEJEZET KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELŐÍRÁSAI 8. Áltlános előírások () A meglévő és tervezett közüzemű: ) vízellátás, b) vízelvezetés (szenny- és cspdékvíz), c) energiellátás (villmosenergi ellátás, földgázellátás), d) elektronikus hírközlés hálózti és létesítményei, továbbá zok ágzti előírások szerinti közmű-védőtávolsági (biztonsági övezetei) számár közterületen, vgy közműterületen kell helyet biztosítni. Ettől eltérő esetben közművek és biztonsági övezetük helyigényét z illetékes szolgálttó szolglmi, vezeték jogi bejegyzési jogávl él. (2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell közterületi hálózthoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel cstlkozni.

8 (3) A közművek műtárgyink és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni ) településképi megjelenésre, b) környezetvédelmi szempontokr (zj, rezgés, szg), c) közműhálóztokhoz vló hozzáférhetőségre (4) A tervezett szbályozási vonlll kijelölt, új út kiépítése, vlmint út rekonstrukciój ) tervezett közművek egyidejű megépítésével, b) meglevő közművek szükséges felújításávl, c) cspdékvizek elvezetésével: c) 2 m-t meghldó szbályozási szélességű út esetén nyílt-, vgy szikksztó árok vgy zárt cspdékcstorn, cb) 2 m-nél kisebb szbályozási szélességű út esetén útburkolti folyók vgy zárt cspdékcstorn lkítndó ki. (5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység mitt szükségessé váló kiváltáskor ) feleslegessé vált közművet, hálóztot és létesítményt el kell bontni, b) z indokoltn földben mrdó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhgyását szkszerűen kell megoldni, c) új közműrendszer szkszos kiépítése esetén meglevő (felszámolásr tervezett) és új rendszer kpcsoltát z átépítés ideje ltt biztosítni kell. (6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor rcionális területgzdálkodás érdekében ) z utk ltt közművek elrendezésénél mindig távlti összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítni. 9. Vízellátás () Külterület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen egyéni vízbeszerzéssel biztosíthtó vízellátás, h z közüzemi vízellátássl nem elláthtó és z illetékes szkhtóság igzolásávl egészséges ivóvíz minőségnek megfelel. (2) A hidrogeológii védőterület: ) kijelöléssel nem rendelkező közüzemi vízellátásr szolgáló fúrt kút körül, h tlpmélysége nem éri el 00 m-t, kkor 00 m-es, meghldj 0 m-es területet belső hidrogeológii védőterületként kell kezelni. b) Kijelölt hidrogeológii védőterületre z ágzti előírások betrtás szükséges (3) Beépítésre szánt területen új vízhálózt: ) fogysztói cstlkozás nem helyezhető üzembe szennyvíz közcstorn hálóztr vló cstlkozás üzembe helyezését megelőzően kivéve, h szennyvízelvezetés és kezelés nem közüzemi ellátássl biztosított. (4) Közterületen, új vízhálózt építésénél, rekonstrukciójánál: ) dn 00-s átmérőnél kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szbd, b) zbesztcement nygú csővezetéket építeni nem szbd, c) tűzcspok felszerelését úgy kell megoldni, hogy tűzoltó jármű felállás esetén is leglább egy forglmi sáv mrdjon Szennyvízelvezetés () A településen elválsztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni. (2) A település hidrogeológii dottság mitt, tlj, tljvíz, vízbázis védelem és felszíni vizek védelme érdekében tisztíttln szennyvíz: ) közvetlen tljb szikksztás település teljes közigzgtási területén tilos, b) nyílt árokb, időszkos, vgy állndó vízfolyású mederbe vezetése tilos. (3) Meglevő belterületi beépítésre szánt még cstornáztln területeken:

9 ) h npi keletkező szennyvíz z 5 m 3 -t mennyiséget nem hldj meg, szennyvízcstorn hálózt kiépítéséig szigorún átmeneti jelleggel, engedélyezett zárt szennyvíztároló medence lklmzás. A közcstorn hálózt kiépítését követően, zárt szennyvíztároló medencét fel kell számolni és közcstornár cstlkozást ki kell építeni. (4) Belterület beépítésre nem szánt területén, külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket h: ) npi keletkező szennyvíz mennyisége nem hldj meg z 5 m 3 -t és rendelkezésre álló közcstorn hálózt nem közelíti meg területet 00 m távolságon belül: ) szennyvizeket egyedi házi közműpótlóként vízzárón kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni, ) z összegyűjtött szennyvizet kijelölt leürítő helyre kell szállítttni, 2) közműpótló medence hsznált csk kkor lklmzhtó, h telek állndó megközelíthetőségére megfelelő (prméterű és kiépítettségű) közhálózti útkpcsolt biztosított. b) keletkező szennyvizek tisztításár egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is lklmzhtó: b) h tisztított vizek számár megfelelő befogdás megoldhtó b2) h z egyéb előírások, korlátok nem tiltják, vlmint illetékes szkhtóságok hozzájárulnk, b3) h kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl tárgyi telken, b4) h tisztítóberendezéssel zt tisztítási htásfokot lehet elérni, mit befogdóhoz igzítv z illetékes szkhtóság meghtároz. b) npi keletkező szennyvíz mennyisége meghldj z 5 m 3 -t, és közcstorn hálózt nem közelíti meg területet 200 m távolságon belül: b) keletkező szennyvizek tisztításár helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezést kell létesíteni. (5) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye: ) htóság áltl egyedileg megállpított és rögzített mérettel b) előzetes megállpítás nélkül: b) bűzzárón és zjvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m bb) bűzzár vgy zjvédelem nélküli műtárgy esetén 50 m. (6) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságán belül: ) beépítésre szánt területen lkó-, üdülő-, vegyes, gzdsági (környezetre jelentős htást gykorló ipr kivételével) épület nem létesíthető. b) beépítésre nem szánt területen élelmiszer és gyógyszer lpnyg nem termelhető, élelmiszer, gyógyszer nem állíthtó elő, nem tárolhtó, nem csomgolhtó és nem forglmzhtó Felszíni vízrendezés, cspdékvíz elvezetés () A felszíni vizek, vízfolyások, tvk, állndó és időszkos hsznosítású árkok mederkrbntrtó prti sávját lekeríteni nem lehet, zt szbdon, megközelíthetőnek kell hgyni, mennyiben krbntrtó sáv mgántelek területére esik, úgy krbntrtás céljár felszíni vizek kezelője z érintett ingtlnr szolglmi jogi bejegyzéssel élhet. (2) A cspdékvíz elvezetésére elválsztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni, cspdékvíz szennyvízcstorn hálóztb nem vezethető. (3) A cspdékvíz (nyílt árokrendszerrel illetve zárt cspdékcstornávl összegyűjtve) élővízbe történő bevezetése előtt hordlékfogó műtárgy (szénhidrogén szennyezési veszély esetén oljfogó műtárgy) elhelyezése kötelező. (4) A 95. (). számú ábr -9 jelű területeken z építés feltétele, hogy z építési telket kiszolgáló közterület vgy mgánút többlet közterületi felszíni vize kiépített nyírt-, szikksztó vgy zárt cspdékvíz elevezető rendszerben, megfelelő biztonsággl továbbvezetett legyen végbefogdóig.

10 (5) A (4) bekezdésben nem érintett területeken új épület építése vgy meglévő épület bővítése esetén cspdékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességének végbefogdóig biztosítottnk kell lennie. (6) A 20 vgy nnál több gépkocsit befogdó prkolókt kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, és vízzáró burkolttl ellátni. (7) A prkoló felületekről és szénhidrogén szennyezésnek kitett gzdsági területek belső útjiról összegyűlő cspdékvíz csk oljfogó műtárgyon keresztül vezethető be közcstornáb. (8) A cspdékvíz elvezető nyílt árkok kilkítás és fenntrtás nnk rendeltetésszerű hsználtát, vízszállító képességét nem korlátozhtj. (9) A nyílt árkos vízelvezető hálózt feletti kocsi behjtók z árok vízszállító képességét nem korlátozhtják, ezért z áteresz méretét úgy kell meghtározni, hogy ) z víz-visszduzzsztást ne okozzon, b) vízszállítás kdálymentes legyen c) szélessége ne lépje túl 3,5 m-t, d) szegélye 0 cm-nél nem lehet mgsbb, e) minden telekre csk egy kocsi behjtó létesíthető (kivéve sroktelket). (0) A nyílt árok fenekét és legfeljebb 25 cm mgsságig z oldlát szint- és medertrtás, vlmint krbntrthtóság érdekében burkolni kell. () A 0 %-ot meghldó lejtésű területen nyílt árkot energitörő lépcsőzéssel kell kilkítni. (2) Beépítésre szánt területek építési telkein keletkező cspdékvizek közterületre történő kivezetése nem, nnk szikksztás, helyben trtás kötelező. 22. Villmosenergi ellátás () Belterületen és külterület beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti elosztóhálózt rekonstrukciój, figyelembe véve z egyes földfeletti bekötésű ingtlnok átkötési igényét is ) műemléki környezetben b) helyi értékvédelmi területen, c) településkép-védelmi területen, hálóztépítés csk földltti elhelyezéssel kivitelezhető. (2) Külterületi beépítésre nem szánt területen erdőterület kivételével egy oldli közös oszlopsoron kell villmosenergi szolgálttást nyújtó és vezetékes hírközlési hálóztokt elhelyezni, melyre egyben felmerülő közvilágítási igény esetén, közvilágítást szolgáló lámpfejek is elhelyezhetők. (3) Közös oszlopsorr vló telepítés bármilyen kdályozttás esetén z építendő hálóztot földltti elhelyezéssel lehet csk kivitelezni. (4) Erdőterületen föld feletti hálóztépítés csk kkor lehetséges, h z nem igényel erdőirtást. H föld feletti hálózt kiépítése mitt erdőirtás válik szükségessé, kkor hálóztot fkivágás nélkül, úthálózt mentén, földltti telepítéssel lehet építeni. (5) Új épület építése esetén új villmosenergi ingtln-bekötést beépítésre szánt területen csk földltti cstlkozás kiépítésével szbd kivitelezni még kkor is, h közhálózt oszlopsoron hld, mennyiben ez nem jár közterületi útburkolt bontássl. H közterületi útburkolt bontásr lenne szükség, kkor föld feletti cstlkozás kiépíthető, de egyidejűleg telken belül föld ltti cstlkozás lehetőségét mérőórától telekhtárig ki kell építeni (6) 23. Földgázellátás 0 () Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csk földltti elhelyezéssel szbd kivitelezni. (2) Házi gáznyomásszbályozó z épület utci homlokztár nem helyezhető el. Égéstermék elvezető szerelt kémény utci homlokztr nem szerelhető.

11 24. Vezetékes elektronikus hírközlés () hol villmosenergi ellátásr földltti hálóztokról kiszolgált, ott z elektronikus hírközlési hálóztokt is földltti elhelyezéssel kell építeni. (2) Ahol meglevő gyenge és erősármú hálóztok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálóztokt meglevő oszlopsorr, illetve közös trtóoszlopr kell fektetni. Közös oszlopsorr vló telepítés bármilyen kdályozttás esetén z építendő hálóztot földltti elhelyezéssel lehet csk kivitelezni. (3) Új elektronikus hírközlési hálóztokt föld feletti fektetéssel is kivitelezhető ) h egyéb föld feletti hálózt nincs kiépítve, kkor önálló oszlopsor létesíthető b) h villmosenergi elosztási, vgy közvilágítási, vgy egyéb hírközlési szbdvezetékek már földfeletti fektetéssel hldnk, kkor nnk oszlopsorár kell fektetni. Közös oszlopsorr vló telepítés bármilyen kdályozttás esetén z építendő hálóztot földltti elhelyezéssel lehet csk kivitelezni. 25. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés () Vezeték nélküli szolgálttás létesítményei belterületen, beépítésre szánt területen: ) gzdsági területek kivételével,.) ntennát önálló trtószerkezetre telepíteni nem lehet z, csk meglevő építményre telepíthető, b) épületnek utci-, oldlkertnek nem minősülő-, és oldlkerti homlokztir telepíteni nem lehet. b) silókbn, tornyokbn, templomok hrngtornyábn, víztornyokon elhelyezhető ntenn (2) Vezeték nélküli szolgálttás ntennáink bármilyen országos védelem ltt álló területen telepítése tilos. (3) Már meglevő ntenn(torony) előfordulás esetén, nnk 300 m-es körzetben új ntenn telepítése nem, kizárólg zzl közös trtószerkezetre szerelten. (4) Távközlési ntenn berendezés és nnk trtószerkezete nem helyezhető el: ) országos és helyi védettségű területen, b) védett természeti területen, c) z ) b) pontok ltti területen lévő ingtlnok telekhtárától számított 200 m en belül. VI. FEJEZET AZ ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 26. Az építési övezetek beépítésének lpvető szbályi () Építési övezetben új épület elhelyezésének feltételei: ) z építési telek megközelítését biztosító közlekedési célú közterület, vgy mgánút kilkítás, és ingtln nyilvántrtásb történő bejegyzése, b) z ) bekezdés szerinti közút, vgy mgánút z övezeti előírásoknk megfelelően, közúti közlekedésre lklms on kiépült vontkozó ágzti jogszbályokbn fogllt követelményeknek figyelembe vételével. c) z építéssel érintett építési telek: c) z övezeti előírásoknk megfelelően közművesített, vgy telek közműellátásánk feltétele biztosított, cb) közcstorn hiányábn zárt rendszerű szennyvíztároló, vgy egyéb közműpótló lklmzását vontkozó övezeti és áltlános érvényű előírás nem zárj ki.

12 27. Az építési hely meghtározásánk szbályi () Épületet elhelyezni Szbályozási Tervben feltüntetet építési helyen belül, vgy szbályzt lpján vontkozó jogszbályok figyelembevételével meghtározott építési helyen szbd. (2) Az előkert meghtározás során: ) beépült telektömbben lévő építési telek beépítése esetén z előkert meghtározáskor kilkult állpothoz kell lklmzkodni úgy, hogy z előkerti htárvonl z dott építési telek mellett két oldlról elhelyezkedő két-két telek kilkult előkertjei áltl meghtározott sávb kerüljön, kivéve hol z övezeti előírás ezt másképp htározz meg, b) jellemzően beépítetlen telektömbben z előkert ngyság 5,0 méter, kivétel: b) 4,0-8,0 méter közötti telekmélység esetén, hol 2,0 méter, bb) 4,0 métertől kisebb telekmélység esetén, hol,0 méter vgy 0,0 méter, bc) Fekvő telek esetében z előkert 0,0 méter, hátsókert z építési övezetben meghtározott épületmgsság lehet. c) mgánút felőli építési htárvonl és telek homlokvonl közötti területsáv előkertnek minősül. (3) Sroktelken z előkerti építési htárvonlt - z utcképekhez vló illeszkedés érdekében - úgy kell meghtározni, hogy cstlkozó előkerti htárvonlkhoz igzodjon. (4) Előkertes beépítés esetén új fő rendeltetésű épület homlokvonlát z előkert felőli építési htárvonlr kell telepíteni úgy, hogy z utci homlokvonl felőli homlokzt hosszánk leglább 50 %- kötelezően z építési hely előkerti htárvonlár kell kerülnie. (5) Az oldlhtáros beépítési esetén: ) z építési hely nem oldlkerti htárvonl építési vonl, mely telek észkhoz közelebbi oldlsó telekhtártól mért,0 méter távolságbn lévő párhuzmos, kivéve c) pont szerinti esetet, b) z oldlkert minimum 5,0 méter, kivéve d) és e) pont szerinti esetet, c) már beépült tömbben lévő foghíjtelken nem oldlkerti htárvonlt kilkult beépítési figyelembevételével és hhoz illeszkedve kell meghtározni olyn on, hogy z szomszédos telek építési jogit ne korlátozz, ebben z esetben mennyiben z illeszkedés zt lehetővé teszi, nem oldlkerti htárvonl,0 és 0,0 méter között lehet. d) kilkult, 4,0 méternél kisebb szélességű építési telken z oldlkert minimum 3,0 méter; d) kilkult, 8 méter vgy nnál szélesebb telkek esetén z oldlkert mérete minimum 6 méter. (6) Szbdonálló beépítési esetén z építési telek oldlkertje telepítési távolság fele, de leglább 3,0 méter Egyéb építési előírások () Amennyiben szbályozási terv lpján egy építési telek, telek, több övezetbe vgy építési övezetbe sorolt, úgy z övezetre vgy építési övezetre meghtározott prméterek telek vgy építési telek vontkozó övezeti, építési övezeti részére számítndók. (2) Az építési övezetekben: ) terepszint ltti beépítés építési helyen belül történhet, b) melléképítmények építési helyen belül helyezhetők el, kivéve közműbecstlkozási műtárgy, hulldéktrtály tároló kerti építmény, c) hátsókertben nem helyezhető kiegészítő rendeltetésű építmény. (3) A terepszint ltt építhető beépítettség rány (%) z építési övezetre, övezetre megállpított beépítettség mértékének,5 szerese lehet 40%-os beépítettségi mértékig, melynek 50%- helyezhető el z épület kontúrján kívül, de építési helyen belül. Amennyiben z építési övezetre megállpított beépítettség túllépi 60%-ot, terepszint ltt építhető

13 beépítettség megegyezik z építési övezetre meghtározott beépítettségi mximumml, kivéve, h z építési övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. (4) Az övezetben, építési övezetben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények mgsság nem hldhtj meg z övezetben, építési övezetben előírt épület-mgsság mértékét kivéve, h z övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. (5) Építési övezetben előírt épületmgsság mértékét új épület egyik homlokztmgsság sem hldhtj meg, kivéve, h z építési övezeti előírás másképpen rendelkezik. (6) Épületnek nem minősülő építmény legmgsbb pontj z övezetben meghtározott épület mgsság mértékét nem hldhtj meg kivéve, h z övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. (7) Építési telken úszó építési telken lévő épület kubtúrán belül felújíthtó, átépíthető, új épület jogszerűen kilkított építési telken építhető. (8) Rendeletetésekre vontkozó előírások: ) terepszint ltti és terepszint feletti gépjárműtároló fő rendeltetésű épületen belül helyezhető el, kivétel, h z építési övezeti előírás ettől eltérően rendelkezik, b) lkó-, vegyes és különleges beépítésre szánt területek építési övezeteiben nem elhelyezhető b) sztlos-, gépjármű lktos-, és szerelő-, festő-, fényező-, szerkezeti lktos bb) mezőgzdsági-, bc) kőmegmunkáló, bd) építőnyg kereskedés-, be) állttrtást szolgáló rendeltetés kivéve, h építési övezeti előírás másképpen rendelkezik. (9) Lkókocsi, konténer, sátor lkás, illetve kereskedelmi tevékenység céljár nem helyezhető el. (0) Lkókocsi csk tárolás céljár és kizárólg Lf és Üh építési övezeten belül helyezhető el, z építési helyen belül, fő funkciójú épülettől leglább 2,0 méter távolságr. 29. A kilkult-, és új beépítéseknél z épületek-, építmények kilkításánk áltlános szbályi 3 () Amennyiben z építési telek kilkult beépítésének jellemzői nem felelnek meg z övezetre vontkozó prmétereknek, htárértékeknek, építés z lábbik szerint történhet, mennyiben: ) z épületmgsság meghldj z övezetben épületmgsság értékét, de szintterületi muttó nem éri el értéket, z épület bővíthető vontkozó egyéb előírások betrtásávl; b) beépítettség meghldj z övezetben beépítettség értékét, de szintterületi muttó nem éri el értéket és tervezett bővítés z épületmgsság értékeinek is megfelel, z épület tetőtér beépítésével bővíthető vontkozó egyéb előírások kereti között; c) szintterületi muttó meghldj z előírt t, meglévő épület felújíthtó, de nem bővíthető, meglévő épületben tetőtér beépíthető; d) kilkult beépítés z építési övezetben fogllt prméterek szerinti építési helyen kívül helyezkedik el, vgy túllóg, z épület kubtúrán belül jókrbntrthtó, felújíthtó, de z építési helyen kívül nem bővíthető. (2) Építési övezeteiben, övezetben épületnek nem minősülő építmény (pl. torony, siló, üzemi kémény) és egyéb sjátos építmény mgsság mximum 20,0 m lehet, kivéve háztrtási kiserőmű (szélkerék) és z övezeti előírás eltérő rendelkezése esetén. (3) Új épület mgstetős vgy lpostetős kilkítású lehet. Amennyiben z építési övezeti, övezeti előírás másképpen nem rendelkezik: ) Mgstető hjlásszöge hjlásszögű lehet. A tetőgerinc vonl z utcábn kilkult állpothoz kell, hogy igzodjon. b) Lpostető kkor építhető, mennyiben z illeszkedik környezetéhez. H szomszédos épületekről vló rálátás indokolj zöldtetőt és/vgy tetőkertet kell kilkítni.

14 (4) Zártsorú beépítésű új épület tetőhjlásszöge szomszédos, cstlkozó épületek tetőhjlásszögével megegyező vgy zokhoz illeszkedő hjlásszöggel lkíthtó ki. (5) Tető héjlásnál hullámpl, hullámlemez, trpézlemez, műnyglemez nem lklmzhtó. Tetőfedés színei csk z lábbik lehetnek: ntrcit,- és grfit szürke, brn, vörös, bordó, ntúr, kerámi sárg és ezen színek árnylti, kombinációi. A tetőfedésnél hrsány, rikító színek nem lklmzhtók. (6) Homlokzt színezésben hrsány, rikító színek nem lklmzhtók. 30. Közművesítettség () A település beépítésre szánt területeinek építési övezeteiben z építési telkek beépítésének minimális feltétele - fő rendeltetésű épületekre vontkozón: ) belterület beépítésre szánt területein: teljes közművesítettség 20. (3) bekezdésben eltérések lklmzhtóságávl, b) belterület beépítésre nem szánt területein és külterület beépítésre szánt területein: részleges közművesítettség 20. (4) bekezdésben eltérések lklmzhtóságávl, c) külterület beépítésre nem szánt területein: hiányos közművesítettség 20. (4) bekezdésben eltérések lklmzhtóságávl mennyiben építési övezet-, övezeti előírás másként nem rendelkezik. 3. Kerítések Kerítések kilkításr vontkozó előírások, mennyiben z egyes építési övezetek, övezetek előírási másként nem rendelkeznek: () Közterület felé eső telekhtáron tömör kerítés nem lkíthtó ki, kivéve gzdsági területek és országos főúttl közvetlen htáros építési telkek. (2) Közterületi telekhtáron kerítés mgsság legfeljebb 2,0 méter, - tömör kerítés legfeljebb,8 m, - lábzt mgsság 0,6 m lehet. (3) Sroktelek esetében - közlekedésbiztonság fenntrthtóság érdekében kerítéseket sroktól 5-5 m-en belül min. 50%-bn áttörten kell kilkítni. (4) Lkó és vegyes területen lévő telkeken belül z egyes külön hsználtú telekrészeket legfeljebb,5 mgs áttört, lábzt nélküli kerítéssel vgy sövénnyel szbd elválsztni. (5) Hullámpl, hullámlemez, trpézlemez vgy műnyg lemezburkoltú és hrsány, rikító, környezettel nem hrmonizáló, környezettől idegen színű, környezetbe nem illő, mintás vgy festett képként htó kilkítású közterületi telekhtáron vezetett kerítés nem létesíthető. (6) A közterület htárán álló kerítésvonltól telek irányáb beljebb épített kpubehjtó, kerítésszksz mitt telek közterületbe benyúló része esetében közterületre vontkozó szbályok lklmzndók. (7) Közterülettel kpcsoltbn álló kpuzt kizárólg telken belül,,5 mélységben és meglévő és újonnn kilkítndó kpu szélességében fedhető le. Telken belül kerítés felépítményéhez kerítéssel összhngbn hulldéktároló, ftároló építménye elhelyezhető Építés lejtős terepen, támfl, rézsű, támflgrázs () Telek természetes terepszintje legfeljebb,5 méterrel változtthtó meg, kivéve telek biztonságos megközelítését szolgáló tereprendezést és támflgrázs létesítését. (2) Amennyiben terep eredeti lejtése támfl kilkítását szükségessé teszi, rendezett terep és z épület kpcsoltát biztosító tereplépcső, vgy támfl mgsság sehol nem hldhtj meg cstlkozó rendezett terephez képest 2,0 métert. A telken belüli mgssági különbségeket terszos terep és támfl kilkítássl kell áthidlni. Terszos kilkításánál támfl közötti minimális távolság leglább,2 méter oldliránybn.

15 (3) Amennyiben telek homlokvonl mentén közlekedési terület bevágásbn vn és telek rendezett terepszintjének cstlkozásánál mgssági különbség ngyobb 2,0 méternél, kkor közterület felőli támfl járdszinttől mért mgsság nem lehet ngyobb 3,0 méternél, további mgsságkülönbségeket terszos terepidomokkl kell biztosítni. (4) Támflon épített tömör kerítés legfeljebb,0 méterrel lehet támfl felső terepcstlkozási szintjénél mgsbb. (5) A tereprendezés eredményeképpen kilkuló: ) támfl mgsság nem lehet ngyobb 2,0 méternél, kivétel (3) bekezdés esetei) b) :2 - nél ngyobb lejtésű rézsű nem lehet hosszbb 3,0 méternél, c) rézsűt növényzettel kell eltelepíteni, tljerózió megkdályozás céljából, d) rézsű állékonyságát telek területén kell biztosítni. (6) A 5%-nál meredekebb lejtésű telek esetén: z épület megközelítésére szolgáló rendezett terep természetes terepszinthez képest legfeljebb,5 méteres bevágássl vgy töltéssel vlósíthtó meg. (7) 0%-nál ngyobb lejtésű terepen: ) terepszint ltti építmény cstlkozó terepszintből legfeljebb,5 méter mgsságbn emelkedhet ki, kivéve z épület bejártot, és bejárthoz cstlkozó tereplépcsőt, rámpát; b) épület oldlhossz legfeljebb 20,0 méter lehet, c) z épület lejtő felőli homlokztánk mgsság túllépheti z építési övezetben/övezetben meghtározott épületmgsságot, z lábbik szerint: c) telek 0-5% közötti lejtése esetén legfeljebb 5%-vl, cb) telek 5% feletti lejtése esetén legfeljebb 20%-vl, de z (z épületre számított) épületmgsság nem hldhtj meg z övezetre meghtározott értéket. (8) Támflgrázs létesíthető, mennyiben: ) terep lejtése telek homlokvonlánk irányáb meghtározott előkert és telek homlokvonl között leglább 20%-os, vgy b) z előkert természetes terepszintje leglább,5 méterrel mgsbbn vn kpcsolódó közterület cstlkozó terepszintjénél. (9) Támflgrázs ) önálló építményként, vgy főépülettel egy építményként, létesíthető: b) építésénél z előkerti építési htárvonl 0,0 méterként vehető figyelembe. (0) Telek homlokvonlán lévő támflgrázs: ) z utc cstlkozó terepszintjétől számított legfeljebb 3,0 méter mgsságú lehet, b) felette áttört kerítés létesíthető, c) mgsság szomszédos telek felé vló cstlkozásnál legfeljebb,0 méter, ráépített kerítés mgsság legfeljebb további,0 méter Közterületekre, közhsznált céljár átdott területekre vontkozó rendelkezések () A település közterületein, közhsznált céljár átdott területein elhelyezhető építmények, köztárgyk z lábbik: ) reklám, hirdető berendezés önálló, mximum,0 méter átmérőjű hirdetőoszlopon, b) árusítópvilon, c) közúti-, tömegközlekedéssel kpcsoltos várkozóhely, d) köztisztsággl kpcsoltos tárgyk, e) művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, utcbútor, f) építési munkávl kpcsoltos állvány ideiglenesen, g) építőnyg és törmelék ideiglenes jelleggel, h) távbeszélő fülke, i) közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési műtárgy, j) közúti-, tömegközlekedéssel kpcsoltos várkozóhely, k) köztisztsággl kpcsoltos tárgyk,

16 l) szbdtéri sport épületnek nem minősülő építményei, tárgyi (2) Közterületen vgy közhsznált céljár átdott területen z () bekezdés szerinti építmények, köztárgyk, illetve berendezések, korlátok gylogossáv és z úttest felöli biztonsági sáv közötti berendezési sávbn létesíthetők, h rendeltetésszerű hsználtuk közlekedést, közművek elhelyezését, üzemeltetését, krbntrtását nem zvrj, illetve nem veszélyezteti. (3) Gylogos-átkelőhely nélküli forglmi csomópontbn z úttest szegélyének srokpontjától mért 50,00 méteren belüli részén csk 0,5 méternél kisebb építmény, köztárgy, berendezés, illetve növényzet telepíthető. (4) Árusítópvilon legfeljebb 6,00 m 2 lpterülettel, legfeljebb 3,0 méteres épületmgssággl, mgstetős kilkítássl létesíthető. 34. Reklám, hirdetés, cégér () A település igzgtási területén hirdetés, reklámhordozó és hirdetőtábl,cégér z dott telken folyó tevékenységhez kpcsolódón, kizárólg z épület(ek) közterületről láthtó homlokztin, vgy kerítéseken helyezhető el, (3) bekezdésben rögzítettek kivételével..) 3-s út, Mogyoródi út és József A. út közterületén, illetve hhoz közvetlenül cstlkozó építési telken legfeljebb 2 m 2 méretben, b) z.) pontbn nem trtozó közterületeken legfeljebb m 2 méretben. (2) A település igzgtási területén hirdetés, reklámhordozó és hirdetőtábl,cégér z dott telken folyó tevékenységhez kpcsolódón, önálló építményként csk 3-s út mentén, külterületen és gzdsági területeken helyezhető el. (3) A település területén ideiglenes jelleggel elhelyezhető rendezvényt, műsort hirdető plkátok, hirdetmények, válsztási plkátok, vontkozó külön rendelkezés szerint. (4) Hirdetés, reklámhordozó, hirdetőtábl, cégér úgy helyezhető el, hogy zok szervesen illeszkedjenek meglévő és tervezett épület(ek) vízszintes és függőleges homlokzti tgolásához, nyílászárók kiosztásához, zok ritmusához és együttesen összhngbn legyenek z épület építészeti részletképzésével, kilkításávl, színezésével. (5) Homlokzton tájékozttó eszköz csk homlokzti felület 5%-án helyezhető el. (6) Helyi védelem ltt álló épület homlokztán önálló hirdető berendezés nem helyezhető el, de z épületben működő funkcióról (5) bekezdés szerint tájékozttás dhtó. A védelem ltt álló épület telkén és nnk közterülethez cstlkozó telekhtáritól méternél közelebb eső közterületen önálló reklámhordozóként csk hgyományos hirdetőoszlop helyezhető el. (7) Reklámcélú felület köztárgyk közül közvilágítási műtárgykon, telefonfülkén és utcbútorokon, felületük legfeljebb /5- én, vlmint önálló reklámhordozókon helyezhetők el. (8) Épületek tetőzetén reklámcélú felület csk vonlszerűen, áttört fényreklámként lkíthtó ki olyn on, hogy nppli, illetve z éjszki városképet ne zvrj. Védelem ltt álló épületeken fényreklám nem helyezhető el Technológii létesítmények, energitermelő berendezések elhelyezése () Technológii létesítmények, energitermelő berendezések közül: ) klímberendezés kültéri egysége-, kivezetése, szellőző, kémény, égéstermék elvezető, prpet konvektor, prbolntenn, egyéb techniki berendezés - risztó kivételével z épület utci homlokztár láthtó helyre nem helyezhető el, z csk z épület lárendeltebb homlokflár telepíthető, b) háztrtási méretű npenergiát hsznosító berendezés (npkollektor, npelem) tetősíkb telepíthető, c) gáznyomás-szbályozó telek elő-, és oldlkertjében, vgy z épület közterületről nem látszó homlokztán helyezhető el d) háztrtási méretű kiserőmű (szélgenerátor) kizárólg építési helyen belül helyezhető el z lábbi telepítési feltételek betrtás mellett:

17 d) mgsság telepítés telkére vontkozó előírásokbn rögzített épületmgsságot mx 3 m-en túl nem hldhtj meg, db) dőlés távolság minden iránybn sját telken belülre essen dc) z előző két bekezdés teljesítésével sem telepíthető dc) műemléki környezetben dc2) helyi védelemre kijelölt területen belül dc3) egyéb védelem ltt álló területeken dc4) településkép-védelmi területen, hol más jogszbály zt tiltj. (2) Npkollektor önálló építményként kizárólg gzdsági területeken helyezhető el, építési helyen belül. 36. Zöldfelületek áltlános előírási () Az építési övezetekre meghtározott telken belüli minimális zöldfelület rány szerinti zöldfelületet hsználtbvételi engedély megkéréséig ki kell lkítni. (2) Az építési övezetekben, övezetekben meghtározott zöldfelület rány számításánál víz- és légáteresztő burkolt, műnyg gyeprács, gyephézgosn kilkított szilárd burkolt nem vehető figyelembe. (3) A zöldfelületek mértékének számítás során vízfelületek z lábbik szerint vehetők figyelembe: ) természetes és természetszerűen kilkított vízfelületek: 50,0 %, b) szökőkutk, mozgó vízfelületek: 25,0 %, c) kerti úszómedencék felülete zöldfelületbe nem számíthtó be: 0,0 %. (4) A szbályozási terven jelölt, nem közlekedési célú közterületen (zöldfelület) Z-kk és Z-kp övezetekben rendeltetési célú köztárgyk, épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el Közutk menti zöldfelületek és közterületi zöldfelületek () Közutk menti közterületi zöldfelületi sávok gépkocsi behjtók, köztárgyk területének kivételével növényzettel fedetten lkítndók ki. (2) A közterületeken fsortelepítésnél, kiegészítésnél, előnevelt, többször iskolázott, "útsorf" minőségű lombos fák ültetendők. (3) Meglévő fsorok kiegészítésénél, pótlásánál zonos ffjt kell lklmzni, kivéve, h településesztétiki okok, bleset elhárítás, vgy fák egészségi állpot fsor teljes cseréjét teszik szükségessé, illetve h ffj llergén, vgy életfeltételei z dott területen nem kellően biztosítottk. (4) Újonnn megnyitott közlekedési célú közterület kilkításánál ) 8-20 m szbályozási szélesség esetén leglább egyoldli fsor, b) 20 m szbályozási szélesség felett kétoldli fsor telepítéséhez kell területet biztosítni. (5) A közterület lévő 4 gépjárműnél ngyobb befogdóképességű felszíni várkozó- (prkoló) helyet fásítni kell. A prkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db várkozó- (prkoló) hely után db, ngy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos f telepítésével kell megoldni, minimum m 2 termőföldterület biztosításávl. (6) A közterületi zöldfelületek kilkításánál termőhelyi dottságoknk megfelelő fjokt kell lklmzni z erre vontkozó helyi rendeletben foglltk szerint. 38. Fvédelmi előírások

18 () A település igzgtási területén lévő m mgsságbn mért 0 cm-nél ngyobb törzsátmérőjű fát kivágni, gyümölcsfák kivételével, csk növény-egészségügyi-, élet- és vgyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység mitt lehet. (2) Fkivágás-, és pótlás település területén, mindenkor htályos erdőről, erdő védelméről és erdőgzdálkodásról szóló törvény htály lá trtozó erdők és fásítások kivételével, csk z önkormányzt erre vontkozó helyi rendelete lpján történhet. 39. Településkép védelem () A szbályozási terv jelöli z épített környezet településkép-védelmi területét. (2) Az () bekezdésben meghtározott területen építési tevékenység más vontkozó önkormányzti jogszbályokbn foglltkt követelmények figyelembe vételével történhet. (3) A szbályozási terv jelöli táji-, természeti környezet településkép-védelmi területét. (4) A táji-, természeti környezet településkép-védelmi területébe trtoznk Szils-ptk keleti mellékág mentén feltáruló, ngyrészt beépítetlen természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes területek. (5) A (4) bekezdés szerinti területen építmény kizárólg helyi építési hgyományoknk megfelelő, tájb illő építészeti kilkítássl, természetes nyghsználttl építhető. A környezetállpot dt részeként készítendő látványterv tájb illesztés, tájesztétiki illeszkedés igzolásául szolgál, z építészeti kilkítás, nyghsznált, tömegképzés bemuttásávl. 40. Gépjárművek elhelyezése () Az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő építmények bővítése, átlkítás, rendeltetésük osítás esetében rendeltetésszerű hsználtához z OTÉK - bn előírt mennyiségű és fjtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rkodóhelyet telken belül kell biztosítni, kivéve (2) bekezdésben meghtározott esetteket, és h z övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. (2) A Vt és Vi jelű építési övezetekben okttási, nevelési, intézményi és kereskedelmi rendeltetés esetén z OTÉK - bn előírt mennyiségű és fjtájú gépjármű elhelyezés és rkodóhely közterületen is biztosíthtó, közterület kezelőjének és tuljdonosánk hozzájárulásávl. 8

19 MÁSODIK RÉSZ RÉSZLETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETI-, ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK VII. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI 4. A beépítésre szánt építési övezetek áltlános előírási () A Szbályozási Terv település igzgtási területén beépítésre szánt területeket sjátos hsználtuk szerint, területek dottságit figyelembe véve sorolj építési övezetekbe. A Szbályozási Tervben z egyes építési övezetek jele kerül ábrázolás szbályztbn rögzítettek szerint. (2) Az egyes építési övezetekben z övezet előírásink megfelelő rendeltetés olyn on vlósíthtó meg, mely hsznált során terület sjátos hsználtát nem korlátozz vgy ttól nem igényel védelmet, és z dott területre vontkozó övezeti előírásoknk, továbbá rendeltetése szerinti külön jogszbályi előírásoknk megfelel. (3) Minden építési övezetben, - kivéve zokt területeket hol z műszkilg nem lehetséges - elhelyezhető z előírások szerinti gépjárművek elhelyezését biztosító építmény. (4) A lkóterületen - flusis lkóterület kivételével -, vegyes területen nem helyezhető el önálló prkolóterület és grázs 3,5 tonn önsúlynál nehezebb gépjárművek és z ilyeneket szállító járművek számár A kisvárosis lkóterületek áltlános előírási () A kisvárosis lkóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet mgáb foglló, 2,0 m-es épületmgsságot meg nem hldó lkó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. (2) A kisvárosis lkóterület ( továbbikbn ebben - bn Lk) építési övezeteiben elhelyezhető épület: ) lkó, b) kereskedelmi, szolgálttó, c) igzgtási és irod rendeltetést trtlmzht, kivéve h z építési övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. (3) A Lk építési övezeteiben lévő építési telken: ) z 550 m 2 és nnál kisebb telken legfeljebb egy önálló rendeltetési egység, 550 m 2 -nél ngyobb telkeken legfeljebb két önálló egység helyezhető el. b) egy lkó rendeltetés helyezhető el, c) gépjárműtárolást biztosító helyiség főépületben helyezhető el, kivéve, h z építési övezet előírás másképpen nem rendelkezik. (4) A Lk építési övezeteiben lévő építési telken z építés feltétele teljes közművesítettség 30. -bn meghtározottk szerint. (5) A Lk építési övezetek telkén telkenként elhelyezhető több épület, kivéve, h z övezeti előírás másképpen nem rendelkezik. (6) A Lk építési övezeteiben nem helyezhető el: ) önálló prkolóterület és grázs 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és z ilyeneket szállító járművek számár. b) (hszon)állttrtás céljár szolgáló építmény, c) (2) és (3) bekezdésben nem szereplő rendeltetésű épületek,

20 d) üzemnygtöltő e) önálló 5 férőhelynél ngyobb prkoló, f) önálló prkoló terület és grázs 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és z ilyeneket szállító járművek számár, g) szélkerék, 6 m- nél mgsbb ntenn, távközlési építmény, h) zjos, bűzös tevékenységgel járó funkciójú építmény, i) 700 m 2 - nél kisebb területű telken (hszon) állttrtás céljár szolgáló építmény, j) lkókocsi, lkókonténer egyéb épületnek nem minősülő lkás céljár szolgáló létesítmény, k) árnyékszék. (7) A Lk építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el z lábbi melléképítmények: ) építménynek nem minősülő kirktszekrény, b) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, c) állt ól, álltkifutó, d) trágytároló, komposztáló, e) siló, ömlesztettnyg-, folydék- és gáztároló, f) építménynek minősülő ntenntrtó szerkezet, zászlótrtó oszlop. (8) Az Lk területek szbályztbn meghtározott, és Szbályozási Tervben is jelölt építési övezetei z Lk-, Lk-2, Lk-3, és z Lk-4 jelű építési övezetek. 43. Az Lk jelű építési övezetek egyedi előírási () A kisvárosis lkóterület építési övezeteit, és teleklkításr és építési övezetekre vontkozó előírásokt z lábbi táblázt trtlmzz: A kilkíthtó telek 2 Építési területe övezet jele kilkíthtó telekszélessége/ mélysége beépítési beépítettség Az építési övezetben z épületmgsság () zöldfelület szintterületi muttó mximum 3 (m 2 ) (m) rövidítés (%) (m) (%) (m 2 /m 2 ) 4 Lk SZ 40 (3,0) 7,5 30,3 5 Lk Z 35 (3,0) 6, Lk Z 40 (3,0) 6, Lk SZ 50 (3,0) 2, () Az Lk- jelű építési övezetben lévő építési telken több fő rendeltetésű épület is elhelyezhető, z épületek között telepítési távolságot telken belül is meg kell trtni. (2) Az Lk- jelű építési övezetben épület kizárólg lkó önálló rendeltetési egységet trtlmzht. (3) Az Lk- jelű építési övezetben terepszint ltti gépjárműtároló létesítése esetén szint ltti beépítettség 70%. (4) A Lk- jelű építési övezetben közüzemi energi lterntív (npenergi, földhő) energiávl történő kiváltás. (5) Az Lk-2, Lk-3 és Lk-4 jelű építési övezetben lévő építési telken egy főépület helyezhető el, és telkenként egy lkás. (6) Az Lk-4 jelű építési övezetben lévő építési telken telken elhelyezhető lkásszám kilkult, további lkás sem építéssel, sem rendeltetésváltássl nem lkíthtó ki. 44. A kertvárosis lkóterület áltlános előírási () A kertvárosis lkóterület lz beépítésű, összefüggő ngy kertes, több önálló rendeltetési egységet mgáb foglló, jellemzően 6,0 m-es épületmgsságot meg nem hldó elsősorbn lkó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868, 1874 Kerepes Város Önkormányzt 2144 Kerepes, Vörösmrty u. 2. KASIB Mérnöki Mnger Irod Kft. 1183 Budpest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Htályos:. június -től BÉÉS VÁRS ÖNRMÁNYATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE /. (IX..) r e n d e l e t e BÉÉS VÁRS ABÁLYÁSI TERVÉRŐL, VALAMINT ÉPÍTÉSI ABÁLYATÁRÓL Békés Város Önkormányzt z épített környezet lkításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Módosuló rendelkezések

Módosuló rendelkezések ÉRVÉNYES HÉSZ RENDELET Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a Zánka Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2008. (VII.01.)

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép.

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Csévharaszt község

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

D80b. D40b. D30m. D40b

D80b. D40b. D30m. D40b D30m ² Söréd Győr 81 Székesfehérvár Ez terv z ALBA EXPERT MÉRNÖKI IRODA BT. szellemi lkotás. Az 1999. évi LXXVI. törvény és PTK ide vontkozó rendelkezései értelmében terv szerzői jogvédelem ltt ál. Teljes

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya az SZT_07M rajzszámú tervlap által határolt területeken megváltozik.

1. Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya az SZT_07M rajzszámú tervlap által határolt területeken megváltozik. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016. (...) rendelete a Bükkszentkereszt Község Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X.13.) rendelet módosításáról Bükkszentkereszt Község

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.8.) önkormányzati rendelete

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.8.) önkormányzati rendelete Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.8.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Csabrendek Község Önkormányzat képviselő-testületének /2015. (...) számú önkormányzati rendelete Csabrendek Község Helyi Építési Szabályzatáról

Csabrendek Község Önkormányzat képviselő-testületének /2015. (...) számú önkormányzati rendelete Csabrendek Község Helyi Építési Szabályzatáról Csabrendek Község Önkormányzat képviselő-testületének /2015. (...) számú önkormányzati rendelete Csabrendek Község Helyi Építési Szabályzatáról Csabrendek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK

TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSA TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK LANTAY ATTILA FŐÉPÍTÉSZ 2013. MÁRCIUS 6. TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK MIÉRT?

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS Előírások

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS Előírások K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben