Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés"

Átírás

1 Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés Általános irányelvek A gyógypedagógiai fejlesztés komplex fejlesztés amely a gyermek vagy fiatal erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése után az erősségek hangsúlyozásával és a gyengeségek fejlesztésével fejti ki a hatását. A fejlesztési folyamat a személyiség egészét veszi célba, a testi, a pszichikai funkciókat, a tudás elsajátításának elemeit, a fiatal egész személyiségét, viselkedését, a társas viszonyulásait, teljesítményét kívánja befolyásolni. A fejlesztés egyénre szabott, figyelembe veszi az egyén sajátos problémáit, irányultságát. Ezek a problémák sokrétűek és gyakran kevert specifikus zavarként, problémaként jelentkeznek. / részképesség zavarok, speciális tanulási nehézségek, pszichés problémák, tanulási zavarok, kognitív zavarok, motivációs zavarok, társas kapcsolatok zavarai / A fejlesztés komplexitásából eredőn hosszú, időigényes folyamat. A rövid idejű projektek esetében a fejlesztési folyamat csak akkor hatásos ha pontosan meghatározható a cél és feladatrendszere és a fejlesztésben résztvevők köre. Így rendelhető csak hatásosan a projekt céljainak megvalósításához. A fejlesztő foglalkozások céljainak és feladatának meghatározása : Feladat : Differenciált fejlesztéssel, egyéni korrekcióval, egyénre szabott haladási ütemmel a különböző okokból, nevelési előzményekből és körülményekből, készségek és képességek elmaradásából származó hátrányok ellensúlyozásával vagy csökkentésével a sikeres szakmai vizsgára, majd a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésre való felkészülés segítése. Cél : - sikeres szakmai vizsga - a munkakeresési technikák, módszerek megismerése - a munkakörülmények, munkahelyi szabályok megismerése elfogadása - a munkahelyi elvárások megfelelő szintű teljesítése A kognitív funkciók fejlesztésének céljai : - A memória, figyelem, koncentráció fejlesztésével a szakmai vizsga teljesítése, a munkateljesítmény javítása. - Az un. motoros képességek fejlesztésével a megfelelő munkatempó és munkateljesítmény elérésének segítése. - A logikai gondolkodás, elemzés, kiemelés fejlesztésével a megfelelő tanulási technikák kialakításának és a munkafeladatok megértésének segítése.

2 A kommunikációs készségek fejlesztésének céljai : - Kapcsolatfelvétel, kapcsolatteremtés, információcsere fejlesztésével a vizsgahelyzet megoldásának, állásinterjúkon való megfelelés, munkahelyi kapcsolatok felismerésének segítése. - A szókincs és kifejezőkészség fejlesztésével a sikeres szakmai vizsga és az elhelyezkedés segítése. A szociális érettség fejlesztésének céljai : - A viselkedési normák megismertetésével, a feladat és szabálytudat, a szabálykövetés, az együttműködési készség, a szociális érzékenység fejlesztésével a munkahelyi beilleszkedés segítése. A projektcéljainak megvalósítása érdekében két célcsoport került meghatározásra, különböző pedagógiai koncepció kidolgozásával. 1. célcsoport : Részképesség zavarokkal, tanulási nehézségekkel, személyiségfejlődési zavarokkal, motivációs zavarokkal küzdő fiatalok. Gyógypedagógiai fejlesztés egyéni és csoportfoglalkozások keretében. Az egyénre szabott fejlesztés a tanulók megfigyelésén alapult és ezeknek a szempontoknak figyelembe vétele alapján kerültek meghatározásra a fejlesztési célok és területek. Megfigyelési szempontok : - beszéd, szókincs, kifejező készség - általános tájékozottság - íráskép - szövegértés / írott és hallott szöveg értelmezése / - feladatmegértés, szabálykövetés - motivációs bázis - figyelem, koncentráló képesség - gondolkodás fejlettsége / logikai, feladatmegoldó / - munkatempó, munkateljesítmény, fáradékonyság Fejlesztési célok : - tér és időbeli tájékozottság fejlesztése - beszédfejlesztés - memória, figyelem, koncentráció fejlesztése - motoros, grafomotoros készség fejlesztése, munkatempó növelése

3 - szám és műveleti fogalom fejlesztése - beszédfejlesztés, kommunikációs képesség fejlesztése - szókincs bővítése - logikai gondolkodás fejlesztése - szabályfelismerés, szabálykövetés - szövegértés fejlesztése - vizuális emlékezet fejlesztése A fejlesztés területei : - olvasási technika - helyesírási készség - szókincs, kifejezőkészség - matematikai gondolkodás - szabályfelismerés - absztrakció - figyelem - emlékezet - logikai gondolkodás - vizuális emlékezet - motiváció - mozgáskoordináció 2. célcsoport : Minden a képzésben résztvevő fiatal. A nehezen elsajátítható szóbeli vizsgafeladatok, értelmező, elemző feldolgozása csoportos foglalkozások keretében Fejlesztő foglalkozások : Részletes tematika 1. célcsoport 1. A fejlesztés célja - A megfelelő és egyéni képességekhez igazított egyéni tanulási stratégia kialakítása, megerősítése. - A megszerzett tudás alkalmazó, helyzethez igazodó alkalmazása. - A tudáselemek megfelelő összekapcsolása.

4 - A tudáselemek egyéni képességekhez igazodó felhasználása. 2. Fejlesztési területek a). Gondolkodás fejlesztése b). Emlékezet fejlesztése c). Figyelemfejlesztés d). Kommunikáció fejlesztés 3. Gondolkodási készséget fejlesztő módszerek - Alkotó és reflektív gondolkodás - Olyan módszerek melyek az alkotó gondolkodást fejlesztik. - Viszonyítás - Olyan módszerek melyek abban segítik a diákot, hogy felismerje az egyes információk egymáshoz való viszonyát. - Elemzés - Olyan módszerek amelyekkel a diák komplex egészet bont elemeire és az egyes elemeket megvizsgálja. - Fogalomalkotás, alkalmazás - Olyan módszerek amelyek segítik a diákot, hogy általános szabályokat alkalmazzon konkrét példák alapján. - Kategorizálás - Olyan módszerek amelyek segítik a diákot abban, hogy kategóriákat alkot, amelyekhez az egyedi példákat besorolja. - Kérdésalkotás, válasz - Olyan módszerek amelyek segítik a diákot abban, hogy több gondolati síkon is képes legyen kérdéseket megfogalmazni és azokra választ találni. 4. Az emlékezet fejlesztésének módszerei. - Olyan módszerek, feladatok, amelyek az emlékezet folyamatának bevéső és felidéző szakaszainak gyakorlásával, az információk megfelelő elemzésével, az ismétlések számának növelésével segítik a megtanultak aktivitását, és helyzethez igazodó visszaadását. Kulcsfogalmak : Rövidtávú hosszú távú emlékezet A bevésést/kódolást / és a felidézést elősegítő tanulási formák

5 A tanultak aktivitása 5. A figyelemfejlesztés módszerei. - A figyelem az a képesség, amely optimális feltételeket biztosít az ingerek, információk feldolgozásához. A módszerek feladata a megfigyelés technikájának gyakorlása. A figyelem terjedelmének, tartósságának, szelektivitásának, átvitelének fejlesztésével segíti a diákot a megfelelő tanulási stratégia sikeres alkalmazásában. 6. A kommunikáció fejlesztésének módszerei. - A módszerek alapvető feladata a célcsoport sajátos igényeiből származó, elemi ismeretszerzési hiányosságok csökkentése. A kommunikáció fejlesztése szervesen illeszkedik a komplex személyiségfejlesztéshez. A tanulmányi anyag elemző feldolgozása mellett a konfliktusok megoldására való törekvés,az együttműködési képesség / kooperativitás /, a kommunikatív aktivitás javítását is szolgálja. A feldolgozandó feladatok szűkebb értelemben a tanulási és nyelvi képességek és a kifejező készség fejlesztésével a tananyag elsajátítását és sikeres visszaadását segítik. 7. A foglakozások téma szerinti lebontása és a feldolgozási feladatok. Gondolkodás : - Analízis, szintézis Puzzle játékok Hiányosságok, hasonlóságok, klönbözőségek Betűhiány szavakban Betűpótlás Fölösleges betű keresése szavakban Betűtáblán értelmes szavak keresése Szótagkeresés, összekevert szótagok - Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés Csoportosítás szempontok szerint Csoportosítás, halmazok alkotása, főfogalom keresése Szókapcsolatok gyűjtése

6 - Általánosítás Mi a különbség? Mi az egyforma? Ellentétpárok Szabályfelismerés - Lényegkiemelés Szabályfelismerés Képsorok, ingerek, érzések, érzelmek verbális megfogalmazása - Ok-okozati összefüggések Eseménysorok összeállítása Információkhoz tartozó igaz és hamis állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása Emlékezet - Vizuális és komplex emlékezet Memória játékok Változások felidézése Szókereső feladatok Asszociációs játékok Információhalmaz csoportosítása, összekapcsolása Információhalmaz feldolgozása kérdésekkel, értelmezéssel, kontextus hatással Információk előhívása Figyelem - Kakukktojás játékok Lényeges információk kiemelése semleges szöveges környezetből Figyelemmegosztás több egyidejű információ megadásával Társas megfigyelések megadott szempontok alapján Kommunikáció - Szógyűjtés, szókincsbővítés

7 Párbeszédes szituációk Helyzetgyakorlatok Szószerkezetek kiegészítése Érzelmek kifejezése, eljátszása Helyzetgyakorlatok Szituációs játékok 8. Egyéni foglalkozási Megjelenített és kezelt elemek : - Név, adatok - Jellemzés - Fő fejlesztési terület - Folyamatos fejlesztés - Motivációs bázis jelölése - A feldolgozás módjának jelölése Foglalkozási naplók Foglakozási napló 1. S. Z. Jellemzés : Alapvető készségek és képességek hiánya miatt, tanulási problémák. Beszűkült érdeklődési kör. Kommunikációs nehézségek. Megfelelő motiváció. Figyelme nem tartós, szétszórt. Kialakulatlan tanulási stratégia. Szókincs szegényes, kifejező készsége, nyelvhelyessége bizonytalan,tartalmilag szegényes kifejezési mód. Feladatértése akadályozott, irányítást igényel. Gondolkodása megtapadó, nehézkes. Fő fejlesztési terület : A figyelem és koncentráció növelése. Általánosítás, csoportosítás, a lényeg kiemelése. Kommunikációs zavarok, hosszú távú emlékezeti problémák. Folyamatos fejlesztés : Gondolkodás, figyelem, emlékezet, kommunikáció. 1. Foglalkozás Motivációs bázis kialakítása, erősítése, a megismerési kedv felkeltése 2. Foglalkozás

8 Motivációs bázis kialakítása, erősítése. A csoporton belli motivációs erők felhasználása. 3. Foglalkozás Rövid távú emlékezet akusztikus, képi jelek rögzítése, kódolása. Memóriajátékok párban / versenyhelyzet kezelése / 4. Foglalkozás Információhalmaz csoportosítása, összekapcsolása. Előhívás csoportosítással, információk összekapcsolásával. 5. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása kérdésekkel. Előhívás kérdések kapcsolásával. 6. Foglakozás Információhalmaz feldolgozása értelmezéssel. Előhívás logikai feladatokkal való kapcsolással. 7. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása érzelmi ún. kontextus hatással. Előhívás a tanuló érzelmi bázisának kihasználásával Egyéni érzelmek emlékek kapcsolása és felidézése megadott információkhoz 8. Foglalkozás Vizuális figyelem fejlesztése. Képek, információk megfigyelése. 9. Foglalkozás Lényeges információk kiemelése halmazokból Kakukktojás játékok 10. Foglakozás Figyelemmegosztás több halmaz lényeges, lényegtelen információk kiszűrése Figyelemmegosztás gyakorlása képi elemek halmazából 11. Foglalkozás

9 Motivációs bázis erősítése. Csoporton belli motivációs erők felhasználás 12. Foglakozás Kiemelt ingerek érzékelése, megadott jelek, betűk, szavak keresése. Saját gesztusok megfigyelése, különböző helyzetekben 13. Foglalkozás Kiemelés háttérzajokból, zörejek, hangok, beszéd szelektálása. 14. Foglakozás Társas megfigyelési játékok / gesztusok, mimika, külső jelek, hangszín kiemelése, csoportosítása 15. Foglakozás Társas megfigyelési játékok megadott szempontok alapján. A megfigyelések közlése Megfigyelési gyakorlatok képi információk alapján 16. Foglalkozás Analízist, szintézist fejlesztő feladatok. Hiányosságok, hasonlóságok, különbözőségek. Eredmények közlése. Betű hiányok pótlása, felesleges betűk keresése,betűtáblák, szóalkotás 17. Foglalkozás Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés. Párok keresése logikai összefüggések alapján. Csoportosítások adott szempontok alapján. eredmények közlése Ábrák kirakása logikai alapon, szavak csoportosítása jelentés és egyéb tulajdonságok szerint 18. Foglakozás Motivációs bázis erősítése. csoporton belli motivációs erők felhasználása 19. Foglalkozás Általánosítási gyakorlatok. Gyűjtőfogalmak szerinti elrendezés. Analógiák létrehozása Történetek halmazainak szétválasztása, szétválasztás szempontjainak megnevezése

10 20. Foglalkozás Összehasonlítás Ellentétpárok párok. Szabályfelismerés Szabályok felismerése logikai ábrasorok alapján 21. Foglalkozás Alapszókincs felhasználásának lehetőségei. Verbális interakció különféle típusainak gyakorlása Szövegértés, a szövegek közlése párokban 22. Foglalkozás Különböző üzenetek közlése szóban, írásban, azok megértése, nyitott módon való megközelítése Szövegértés, szövegek közlése, fogadása párokban 23. Foglakozás Az üzenetátadás sikeres megfigyelése. A kommunikáció során használt nonverbális eszközök / mimika, gesztusok,testtartás / megértése Szövegek átformálása, saját szókincs használata 24. Foglalkozás Komplex szövegek alkotása Komplex élményalapú szöveg kialakítása, előadása Foglalkozási napló 2. V. B. Jellemzés : Alapvető készségek és képességek hiánya miatt, tanulási problémák. Beszűkült érdeklődési kör. Alulmotivált. Figyelme nem tartós, a sikertelen megoldások hamar kedvét szegik. A logikai következtetéseket megtalálja de hajlamos az ismert sémáknál leragadni Szabálytudata kialakulatlan, szabálykövetése gyakran öntörvényű. Kialakulatlan tanulási stratégia. Munkatempója gyors, gyakran felületes. Feladatmegértése hangulatától függ.

11 Fő fejlesztési terület : A figyelem és koncentráció növelése. Szabályok követése, felismerése a különböző feladatmegoldó szituációkban. Kommunikációs zavarok, hosszú távú emlékezeti problémák. Motiváció növelése. Folyamatos fejlesztés : Gondolkodás, figyelem, emlékezet, kommunikáció. 1. Foglalkozás Motivációs bázis kialakítása, erősítése, a megismerési kedv felkeltése 2. Foglalkozás Motivációs bázis kialakítása, erősítése. A csoporton belli motivációs erők felhasználása. 3. Foglalkozás Rövid távú emlékezet akusztikus, képi jelek rögzítése, kódolása. Memóriajátékok párban / versenyhelyzet kezelése 4. Foglalkozás Információhalmaz csoportosítása, összekapcsolása. Előhívás csoportosítással, információk összekapcsolásával. 5. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása kérdésekkel. Előhívás kérdések kapcsolásával. 6. Foglakozás Információhalmaz feldolgozása értelmezéssel. Előhívás logikai feladatokkal való kapcsolással. 7. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása érzelmi ún. kontextus hatással. Előhívás a tanuló érzelmi bázisának kihasználásával Egyéni érzelmek emlékek kapcsolása és felidézése megadott információkhoz 8. Foglalkozás Vizuális figyelem fejlesztése. Képek, információk megfigyelése.

12 9. Foglalkozás Lényeges információk kiemelése halmazokból Kakukktojás játékok 10. Foglakozás Figyelemmegosztás több halmaz lényeges, lényegtelen információk kiszűrése Figyelemmegosztás gyakorlása képi elemek halmazából 11. Foglalkozás Motivációs bázis erősítése. Csoporton belli motivációs erők felhasználás 12. Foglakozás Kiemelt ingerek érzékelése, megadott jelek, betűk, szavak keresése. Saját gesztusok megfigyelése, különböző helyzetekben 13. Foglalkozás Kiemelés háttérzajokból, zörejek, hangok, beszéd szelektálása. 14. Foglakozás Társas megfigyelési játékok / gesztusok, mimika, külső jelek, hangszín kiemelése, csoportosítása 15. Foglakozás Társas megfigyelési játékok megadott szempontok alapján. A megfigyelések közlése Megfigyelési gyakorlatok képi információk alapján 16. Foglalkozás Analízist, szintézist fejlesztő feladatok. Hiányosságok, hasonlóságok, különbözőségek. Eredmények közlése. Betű hiányok pótlása, felesleges betűk keresése,betűtáblák, szóalkotás 17. Foglalkozás Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés. Párok keresése logikai összefüggések alapján. Csoportosítások adott szempontok alapján. eredmények közlése

13 Ábrák kirakása logikai alapon, szavak csoportosítása jelentés és egyéb tulajdonságok szerint 18. Foglakozás Motivációs bázis erősítése. csoporton belli motivációs erők felhasználása 19. Foglalkozás Általánosítási gyakorlatok. Gyűjtőfogalmak szerinti elrendezés. Analógiák létrehozása Történetek halmazainak szétválasztása, szétválasztás szempontjainak megnevezése 20. Foglalkozás Összehasonlítás Ellentétpárok párok. Szabályfelismerés Szabályok felismerése logikai ábrasorok alapján Visszatérő szabálysorok felismerése, követése 21. Foglalkozás Alapszókincs felhasználásának lehetőségei. Verbális interakció különféle típusainak gyakorlása Szövegértés, a szövegek közlése párokban 22. Foglalkozás Különböző üzenetek közlése szóban, írásban, azok megértése, nyitott módon való megközelítése Szövegértés, szövegek közlése, fogadása párokban Érzelmi töltetű információk kezelése, befogadása, ezekre leadható reakciók 23. Foglakozás Az üzenetátadás sikeres megfigyelése. A kommunikáció során használt nonverbális eszközök / mimika, gesztusok,testtartás / megértése Szövegek átformálása, saját szókincs használata Társak nonverbális jeleinek felfogása, értékelése 24. Foglalkozás Komplex szövegek alkotása

14 Komplex élményalapú szöveg kialakítása, előadása Foglalkozási napló 3. H. Zs. Jellemzés : Alapvető készségek és képességek hiánya miatt, tanulási problémák. Kommunikációs nehézségek. Beszűkült érdeklődési kör. Alulmotivált. Figyelme, koncentrálóképessége gyenge. Nem kitartó, a feladatok megoldásában pontatlan, felületes,a problémák megoldásában egyszerű beidegződött sémákat követ a, amelyeket makacsul ismétel. Kialakulatlan tanulási stratégia. Szövegértése gyenge Fő fejlesztési terület : Általánosítás, csoportosítás, a lényeg kiemelése. Kommunikációs zavarok, hosszú távú emlékezeti problémák. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Folyamatos fejlesztés : Gondolkodás, figyelem, emlékezet, kommunikáció. Motiváció növelése. 1. Foglalkozás Motivációs bázis kialakítása, erősítése, a megismerési kedv felkeltése 2. Foglalkozás Motivációs bázis kialakítása, erősítése. A csoporton belli motivációs erők felhasználása. 3. Foglalkozás Rövid távú emlékezet akusztikus, képi jelek rögzítése, kódolása. Memóriajátékok / versenyhelyzet kezelése / 4. Foglalkozás Információhalmaz csoportosítása, összekapcsolása. Előhívás csoportosítással, információk összekapcsolásával. 5. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása kérdésekkel.

15 Előhívás kérdések kapcsolásával. 6. Foglakozás Információhalmaz feldolgozása értelmezéssel. Előhívás logikai feladatokkal való kapcsolással. 7. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása érzelmi ún. kontextus hatással. Előhívás a tanuló érzelmi bázisának kihasználásával Egyéni érzelmek emlékek kapcsolása és felidézése megadott információkhoz 8. Foglalkozás Vizuális figyelem fejlesztése. Képek, információk megfigyelése. 9. Foglalkozás Lényeges információk kiemelése halmazokból Kakukktojás játékok 10. Foglakozás Figyelemmegosztás több halmaz lényeges, lényegtelen információk kiszűrése Figyelemmegosztás gyakorlása képi elemek halmazából 11. Foglalkozás Motivációs bázis erősítése. Csoporton belli motivációs erők felhasználás 12. Foglakozás Kiemelt ingerek érzékelése, megadott jelek, betűk, szavak keresése. Saját gesztusok megfigyelése, különböző helyzetekben 13. Foglalkozás Kiemelés háttérzajokból, zörejek, hangok, beszéd szelektálása. 14. Foglakozás Társas megfigyelési játékok / gesztusok, mimika, külső jelek, hangszín kiemelése, csoportosítása

16 15. Foglakozás Társas megfigyelési játékok megadott szempontok alapján. A megfigyelések közlése 16. Foglalkozás Analízist, szintézist fejlesztő feladatok. Hiányosságok, hasonlóságok, különbözőségek. Eredmények közlése. Betű hiányok pótlása, felesleges betűk keresése,betűtáblák, szóalkotás 17. Foglalkozás Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés. Párok keresése logikai összefüggések alapján. Csoportosítások adott szempontok alapján. eredmények közlése Ábrák kirakása logikai alapon, szavak csoportosítása jelentés és egyéb tulajdonságok szerint 18. Foglakozás Motivációs bázis erősítése. csoporton belli motivációs erők felhasználása 19. Foglalkozás Általánosítási gyakorlatok. Gyűjtőfogalmak szerinti elrendezés. Analógiák létrehozása Történetek halmazainak szétválasztása, szétválasztás szempontjainak megnevezése 20. Foglalkozás Összehasonlítás Ellentétpárok párok. Szabályfelismerés Szabályok felismerése logikai ábrasorok alapján 21. Foglalkozás Alapszókincs felhasználásának lehetőségei. Verbális interakció különféle típusainak gyakorlása Szövegértés, a szövegek közlése párokban 22. Foglalkozás Különböző üzenetek közlése szóban, írásban, azok megértése, nyitott módon való megközelítése

17 Szövegértés, szövegek közlése, fogadása párokban 23. Foglakozás Az üzenetátadás sikeres megfigyelése. A kommunikáció során használt nonverbális eszközök / mimika, gesztusok,testtartás / megértése Szövegek átformálása, saját szókincs használata 24. Foglalkozás Komplex szövegek alkotása Komplex élményalapú szövegkialakítása, előadása Foglalkozási napló 4. K. B. Jellemzés : Alapvető készségek és képességek a tanulmányi anyag feldolgozásához megfelelőek. Figyelme, koncentráló képessége megfelelő. A logikai összefüggések és szabályszerűségek megtalálásában kissé lassú, körülményes. Megfelelő motiváció. Társas közösségi helyzetekben bezárkózik, nem tudja megoldani a szokatlan helyzeteket. Improvizatív helyzetekben csődöt mond. Versenyhelyzetekben rendkívül bizonytalan. Komoly kommunikációs nehézségek Fő fejlesztési terület : Általánosítás, csoportosítás, lényegkiemelése, logikai összefüggések megtalálása. Kommunikációs nehézségek. Versenyhelyzetek kezelése. Folyamatos fejlesztés : Gondolkodás, figyelem, emlékezet, kommunikáció. 1. Foglalkozás Motivációs bázis kialakítása, erősítése, a megismerési kedv felkeltése 2. Foglalkozás Motivációs bázis kialakítása, erősítése. A csoporton belli motivációs erők felhasználása. 3. Foglalkozás Rövid távú emlékezet akusztikus, képi jelek rögzítése, kódolása

18 . Memóriajátékok párban / versenyhelyzet kezelése / 4. Foglalkozás Információhalmaz csoportosítása, összekapcsolása. Előhívás csoportosítással, információk összekapcsolásával. 5. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása kérdésekkel. Előhívás kérdések kapcsolásával. Előhívás kommunikációs helyzettel 6. Foglakozás Információhalmaz feldolgozása értelmezéssel. Előhívás logikai feladatokkal való kapcsolással. Előhívás kommunikációs helyzettel 7. Foglalkozás Információhalmaz feldolgozása érzelmi ún. kontextus hatással. Előhívás a tanuló érzelmi bázisának kihasználásával Egyéni érzelmek emlékek kapcsolása és felidézése megadott információkhoz Előhívás kommunikációs helyzettel 8. Foglalkozás Vizuális figyelem fejlesztése. Képek, információk megfigyelése. 9. Foglalkozás Lényeges információk kiemelése halmazokból Kakukktojás játékok 10. Foglakozás Figyelemmegosztás több halmaz lényeges, lényegtelen információk kiszűrése Figyelemmegosztás gyakorlása képi elemek halmazából 11. Foglalkozás

19 Motivációs bázis erősítése. Csoporton belli motivációs erők felhasználás 12. Foglakozás Kiemelt ingerek érzékelése, megadott jelek, betűk, szavak keresése. Saját gesztusok megfigyelése, különböző helyzetekben 13. Foglalkozás Kiemelés háttérzajokból, zörejek, hangok, beszéd szelektálása. 14. Foglakozás Társas megfigyelési játékok / gesztusok, mimika, külső jelek, hangszín kiemelése, csoportosítása 15. Foglakozás Társas megfigyelési játékok megadott szempontok alapján. A megfigyelések közlése Megfigyelési gyakorlatok képi információk alapján 16. Foglalkozás Analízist, szintézist fejlesztő feladatok. Hiányosságok, hasonlóságok, különbözőségek. Eredmények közlése. Betű hiányok pótlása, felesleges betűk keresése,betűtáblák, szóalkotás 17. Foglalkozás Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés. Párok keresése logikai összefüggések alapján. Csoportosítások adott szempontok alapján. eredmények közlése Ábrák kirakása logikai alapon, szavak csoportosítása jelentés és egyéb tulajdonságok szerint 18. Foglakozás Motivációs bázis erősítése. csoporton belli motivációs erők felhasználása 19. Foglalkozás Általánosítási gyakorlatok. Gyűjtőfogalmak szerinti elrendezés. Analógiák létrehozása Történetek halmazainak szétválasztása, szétválasztás szempontjainak megnevezése

20 20. Foglalkozás Összehasonlítás Ellentétpárok párok. Szabályfelismerés Szabályok felismerése logikai ábrasorok alapján 21. Foglalkozás Alapszókincs felhasználásának lehetőségei. Verbális interakció különféle típusainak gyakorlása Szövegértés, a szövegek közlése párokban 22. Foglalkozás Különböző üzenetek közlése szóban, írásban, azok megértése, nyitott módon való megközelítése Szövegértés, szövegek közlése, fogadása párokban 23. Foglakozás Az üzenetátadás sikeres megfigyelése. A kommunikáció során használt nonverbális eszközök / mimika, gesztusok,testtartás / megértése Szövegek átformálása, saját szókincs használata 24. Foglalkozás Komplex szövegek alkotása Komplex élményalapú szöveg kialakítása, előadása Foglalkozási napló 5. B. R. Jellemzés : Megfelelő készségek képességek mellett kialakulatlan tanulási stratégia. Csapongó, hangulati befolyások alatt álló figyelem. Olykor elnagyolt, pontatlan feladat megoldás. Jó általánosító, elemző gondolkodást. Alulmotiváltság.

21 Fő fejlesztési terület : Elsősorban a felzárkóztatás a cél. Az elmaradt tananyag gyors elemző, összegző feldolgozása A motiváció afigyelem és koncentráció növelése. Folyamatos fejlesztés : Gondolkodás, figyelem, emlékezet, kommunikáció. 1. Foglakozás Kiemelt ingerek érzékelése, megadott jelek, betűk, szavak keresése. Felzárkóztatás. A tananyag felosztása,feldolgozásának ütemezése 2. Foglalkozás Kiemelés háttérzajokból, zörejek, hangok, beszéd szelektálása. Felzárkóztatás. A kitűzött tananyag feldolgozása elemző kérdések segítségével. 3. Foglakozás Társas megfigyelési játékok / gesztusok, mimika, külső jelek, hangszín kiemelése, csoportosítása Felzárkóztatás. A kitűzött tananyag feldolgozása elemző kérdések segítségével. 4. Foglakozás Társas megfigyelési játékok megadott szempontok alapján. A megfigyelések közlése Felzárkóztatás. A kitűzött tananyag feldolgozása elemző kérdések segítségével. 5. Foglalkozás Analízist, szintézist fejlesztő feladatok. Hiányosságok, hasonlóságok, különbözőségek. Eredmények közlése. Felzárkóztatás. Ismeretek összegzése, írásbeli számonkérés 6. Foglalkozás Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés. Párok keresése logikai összefüggések alapján. Csoportosítások adott szempontok alapján. eredmények közlése Felzárkóztatás. A kitűzött tananyag feldolgozása elemző kérdések segítségével 7. Foglakozás Motivációs bázis erősítése. csoporton belli motivációs erők felhasználása 8. Foglalkozás

22 Általánosítási gyakorlatok. Gyűjtőfogalmak szerinti elrendezés. Analógiák létrehozása Felzárkóztatás. Az elsajátított tananyag összekapcsolása, ismeretátvitel. 9. Foglalkozás Összehasonlítás Ellentétpárok párok. Szabályfelismerés Felzárkóztatás. Az elsajátított tananyag alapvető törvényszerűségeinek összekapcsolása 10. Foglalkozás Alapszókincs felhasználásának lehetőségei. Verbális interakció különféle típusainak gyakorlása Felzárkóztatás. A kitűzött tananyag elsajátítása elemző kérdések segítségével. 11. Foglalkozás Különböző üzenetek közlése szóban, írásban, azok megértése, nyitott módon való megközelítése Felzárkóztatás. a kitűzött tananyag elsajátítása elemző kérdések segítségével. 12. Foglakozás Az üzenetátadás sikeres megfigyelése. A kommunikáció során használt nonverbális eszközök / mimika, gesztusok,testtartás / megértése Felzárkóztatás.Az ismeretek összegzése, szóbeli beszámoló 13. Foglalkozás Felzárkóztatás. Az ismeretek összegzése, szóbeli beszámoló

23 Fejlesztő foglalkozások 2. célcsoport A fejlesztés célja : - A célcsoport számára az adott tananyag lassúbb, elemző feldolgozásával felkészítés a szóbeli szakmai vizsga sikeres elvégzéséhez. - A tananyagrészek összekapcsolásával, logikai csoportosításával segíteni az ismeretek elsajátítását. - Segíteni a személyre szabott, hatékony tanulási stratégia kialakulását. - Elemzés, kérdezés, számonkérés módszerével segíteni a tanuló önellenőrző képességét. - A vizsgahelyzetek modellálásával segíteni az elsajátított tananyag megfelelő visszaadását. Kompetenciák : - A helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia kialakulása. - Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. - Belső összefüggések felismerése, megértése. - Tudásterületek közötti kapcsolatok felismerése. - Problémamegoldó képesség. - A tudáselemek összekapcsolása. - A változások megértésének képessége. - A tudás hozzákapcsolása a tapasztalatokhoz és élethelyzetekhez. Foglalkozások időkerete : 3 óra / foglalkozás. Célcsoport : Minden parkgondozó képzésben résztvevő fiatal Feldolgozott tananyag : Munkavállalói ismeretek - szóbeli vizsgatevékenység A feldolgozás menete : - Ráhangolás, problémafelvetés : A témával kapcsolatos ismeretek felidézése, tanulási motiváció kiváltása, problémafelvetés, kérdések megfogalmazása. - Új ismeretek feldolgozása : Az új ismeretek befogadása, megértése, új és régi ismeretek összekapcsolása, strukturálás, logikai csoportosítás - Ismeretek összegzése : A feldolgozott tudáselemek összefoglalása és összekapcsolása a már elsajátított ismeretekkel - Ellenőrzés, számonkérés

24 1. Foglalkozás Ráhangolás : A munkával és a munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok felidézése, megbeszélése. Új ismeretek feldolgozása : - 1. tétel : A munkavédelem fogalma, célja, feladata, területei.a munkavédelmi törvény. A munkavédelem szervei. A munkavédelmi oktatás tétel : Melyek a balesetek megelőzésének, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésének általános szabályai. - 7.tétel : A munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi feladatai. Ismeretek összegzése,kérdések megválaszolása 2. Foglalkozás Ráhangolás : A munkavédelem fogalma. Milyen szabályokat kell betartania a munkavállalónak és a munkáltatónak. Balesetekkel kapcsolatos tapasztalatok, ismeretek felidézése, megbeszélése. Új ismeretek feldolgozása : - 2.tétel : Mi a baleset, a munkabaleset, az üzemi baleset? A balesetek bejelentése, kivizsgálása tétel : A baleset típusai, bekövetkezésének okai. Baleset ellátás, rehabilitáció tétel : Melyek az elsősegélynyújtás szabályai, azonnali eljárások, intézkedések? Ismeretek összegzése : A munkavédelemi szabályozás és a balesetek bekövetkezése közötti összefüggés : Mit és miért szabályoz a munkavédelem. 3. Foglalkozás Ráhangolás : Munkatapasztalatok megbeszélése. Milyen hatással volt a munka a tanuló közérzetére, szervezetére. Új ismeretek feldolgozása : - 5. tétel : Mi a foglalkozási betegség? A munkaköri ártalmak, foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei tétel : Általános munka egészségtani szabályok zárt térben és szabad területen tétel : A szervezet alkalmazkodása a terheléshez, a fizikai munka energiaszükséglete. A munkateljesítményt befolyásoló tényezők. Ismeretek összegzése : Az emberi szervezet és teherbírás határai és a balesetek, munkaköri ártalmak közötti összefüggés. A témával kapcsolatos munkavédelmi intézkedések felidézése. 4. Foglakozás Összefoglalás, ellenőrzés 5. Foglalkozás Ráhangolás : Előzetes tanulmányok vagy munkatapasztalat során megismert alapvető tűzvédelmi ismeretek felidézése. Új ismeretek feldolgozása : - 9. tétel : A villamos árammal működő munkaeszközök biztonságtechnikai előírásai

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Rehabilitációs, habilitációs program 2009. Király Ida igazgató 1 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az 1993. évi LXXIX-es törvény 30.. (1), (2) alapján intézményünk

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola rehabilitációs és habilitációs tevékenysége

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola rehabilitációs és habilitációs tevékenysége TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI TÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben