A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata"

Átírás

1 A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata Az egyesület neve: Magyar Kaland-Sport Egyesület Angolul használt neve: Hungarian Adventure Sports Club Az egyesület nevének rövidítése: MAKASE 2. Székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok útja /2. 3. Az egyesület sportszervezetként (a továbbiakban: sportegyesület) jött létre, szabadidő és versenysport céljából. 4. A sportegyesület közhasznú szervezet. 5. A sportegyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé, tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdi meg. 2.. A sportegyesület közhasznú céljai: A sportegyesület közhasznú tevékenységei a évi CLVI. tv. 26. c) pont alapján: évi CLVI. tv c) 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, évi CLVI. tv c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, évi CLVI. tv c) 8. természetvédelem, évi CLVI. tv c) 9. környezetvédelem, évi CLVI. tv c) 10. ifjúságvédelem és ifjúsági érdekképviselet, évi CLVI. tv c) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, évi CLVI. tv c) 15. közlekedésbiztonság védelme. 3.. A sportegyesület tevékenységei, feladatai a 2. -ban meghatározott célkitűzések érdekében: 1. Népszerűsíti a túra- és szabadidősportokat, valamint kedvező szabadidősport lehetőségeket (pl.: táborozás, bakancsos túra, vízitúra, magashegyi túra, hegymászó túra, búvár túra, kerékpár túra, teljesítmény túra, stb.) biztosít, különös hangsúlyt helyezve annak egészségmegőrzésben elfoglalt maghatározó szerepére. 2. Elősegíti a túra- és szabadidősportok lehetőségeinek bővítését, programkínálatának gazdagítását, ennek érdekében rendezvényeket, versenyeket szervez. Szükség szerint segíti más szervezetek hasonló rendezvényeinek lebonyolítását. 3. Túra- és szabadidősporttal kapcsolatban a egyesületek, szakosztályok, klubok, és csoportok számára a környezet- és természetvédelem, az egészség-megőrző életmód javítása, fejlesztése érdekében közcéllal felvilágosító, nevelő célzatú tevékenységet szervez. Oldal 1 / 18

2 4. Biztosítja a túrázással, túravezetéssel összefüggő szakismereteik gyarapítását, ismerteti a túrázással, túravezetéssel kapcsolatos jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket. Sportszakembereket és túravezetőket képez. 5. Elősegíti a túra- és szabadidősport fejlesztését, az aktív életmód népszerűsítését, folyamatos sportolási lehetőségeket biztosít. 6. Csapatépítő tréningeket, osztálykirándulásokat, táborozásokat szervez. 7. Ápolja és fejleszti a túra- és szabadidősporttal összefüggő nemzetközi kapcsolatokat. 8. Megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság nevelésére. 9. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az ifjúsági turizmus fellendítésének, elősegíti minőségének növelését, élményorientált és kalandos természetjárásokat, kirándulásokat, utazásokat szervez. 10. Együttműködik és kapcsolatot tart a sportegyesület célkitűzéseihez kapcsolódó különböző szervezetekkel és hatóságokkal. 11. Elősegíti a túrázásra, túrasportra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírásokban foglaltak betartását. 12. Segíti a hatóságokat a természet védelmére irányuló munkájában, és a vizek tisztaságának megóvásában A sportegyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli tagjai segítségét, a sportegyesület életében elfogad erkölcsi és anyagi segítséget támogatóitól. A sportegyesület működése és tevékenysége, továbbá az annak keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti illetve bárki részére nyújthatók. Az sportegyesület működésének, általa nyújtott szolgáltatások igénybevételi módjának és beszámolóinak nyilvánosságát saját internetes honlapon, szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. 4.. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 1. A sportegyesület tagsági formái: 5.. rendes tag ifjúsági tag közszolgálati tag verseny tag pártoló tag tiszteletbeli tag 2. A tagsági feltételek: Oldal 2 / 18

3 I). A sportegyesület rendes tagja az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kinyilvánítja, hogy a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, továbbá: a) - akit a sportegyesület a tagok sorába felvesz; b) - a reá irányadó tagdíjat megfizette, kivéve, ha szociális indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól; c) - nem áll fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizáró ok, illetve nem áll a jelen Az alapszabályban és a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában rendezett fegyelmi eltiltás hatálya alatt; d) - megfizeti az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulást. II). A sportegyesület ifjúsági tagja az a 14. életévét betöltött, azonban a 18. életévét még el nem érő személy, aki az I. a)-c) pontban rögzített feltételeknek megfelel. Az ifjúsági tagnak belépési kérelméhez mellékelnie kell szülője, vagy törvényes képviselője írásos hozzájárulását. A szülő, vagy törvényes képviselő felelősséggel nem tartozik az ifjúsági tagért és nem kötelezhető arra, hogy a tagdíjat - amennyiben az ifjúsági tag azt nem fizetné meg - helyette megfizesse. Az ifjúsági tag belépési kérelmében köteles feltüntetni azt a tényt, hogy ifjúsági tagként kíván a sportegyesület tagja lenni. Az ifjúsági tagokat egyebekben ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a rendes tagokat, kivéve amennyiben e tekintetben a jelen Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Az ifjúsági tag 18. életévének betöltése napján, külön kérelem nélkül a sportegyesület rendes tagjává válik. A 18. életév betöltésének tényét írásban kell jeleznie az elnökség felé, amely ezt követően átnevezi a sportegyesület rendes tagjai közé. Az átnevezés napjától megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a rendes tagokat, de tagsági jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Azon a napon, amelyen az ifjúsági tag tagi jogviszonya rendes tagúvá változik, 60 napon belül köteles az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulást megfizetni a sportegyesület részére külön felhívás nélkül, ifjúsági tagi tagdíjfizetési kedvezménye a továbbiakban nem illeti meg. Egyebekben az ifjúsági tag tagsági jogviszonya létrejöttének és megszűnésének tekintetében a jelen Alapszabálynak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a rendes tagokra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, kivéve amennyiben e tekintetben a jelen Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat kifejezetten eltér. III). A sportegyesület közszolgálati tagja az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kinyilvánítja, hogy a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, továbbá: a) - olyan szervek alkalmazottjai, amelyek a köz (a társadalom, az állam, önkormányzatok) tart fenn abból a célból, hogy meghatározott közérdekű feladatokat lássanak el; b) - akit a sportegyesület a tagok sorába felvesz; c) - a reá irányadó tagdíjat megfizette, kivéve, ha szociális indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól.; d) - nem áll fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizáró ok, illetve nem áll a jelen Az alapszabályban és a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában rendezett fegyelmi eltiltás hatálya alatt; IV). A sportegyesület verseny tagja az a magyar állampolgár, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kinyilvánítja, hogy a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, továbbá: a) - akit a sportegyesület a tagok sorába felvesz; b) - a reá irányadó tagdíjat megfizette, kivéve, ha szociális indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól; c) - nem áll fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizáró ok, illetve nem áll a jelen Az Oldal 3 / 18

4 alapszabályban és a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában rendezett fegyelmi eltiltás hatálya alatt; A verseny tagot megillető jogok: a) - jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a szervnek kötelessége harminc napon belül megválaszolni; b) - nem választhat, nem választható. c) - megfigyelőként részt vehet minden döntésben d) - szavazati joggal nem rendelkezik V). A sportegyesület pártoló tagja az a személy, aki az alapszabályt elfogadja, a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, valamint vállalja az erkölcsi illetve a lehetősége szerinti anyagi támogatást. A pártoló tagot megillető jogok: a) - jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a szervnek kötelessége harminc napon belül megválaszolni; b) - nem választhat, nem választható. c) - megfigyelőként részt vehet minden döntésben d) - szavazati joggal nem rendelkezik VI). Az Elnökség jogosult olyan személyt tiszteletbeli taggá nyilvánítani, aki az alapszabályt elfogadja, valamint vállalja a sportegyesület erkölcsi támogatását, továbbá - aki az egyesület érdekében kiemelkedő segítséget nyújt és/vagy -aki a sport, szabadidősport területén kiemelkedő teljesítményt nyújt, annak népszerűsítésében és gyakorlásában kitűnt; A tiszteletbeli tagot megillető jogok: a) - jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a szervnek kötelessége harminc napon belül megválaszolni; b) - nem választhat, nem választható. c) - megfigyelőként részt vehet minden döntésben d) - szavazati joggal nem rendelkezik A tiszteletbeli taggal szemben jelen alapszabály nem támaszt kötelezettséget, mivel a tiszteletbeli tagi minőség az egyesület elismerését fejezi ki a sportegyesület érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért. 3. A sportegyesületnek csak az lehet a tagja, aki tagfelvételi kérelmével egy időben írásban nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy: - bűncselekménnyel összefüggésben, büntetőjogi felelősségét mindeddig nem állapították meg, azzal kapcsolatban vele szemben hatósági, rendőrségi, bírósági eljárás nincs folyamatban 4. Amennyiben a tag a fenti nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy tagsági kérelmét indoklás nélkül el kell utasítani, illetve amennyiben bebizonyosodik, hogy nyilatkozatával ellentétben a 3. pont szerinti büntetések hatálya alatt áll, vagy egyébként valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, úgy az kötelező Oldal 4 / 18

5 fegyelmi eljárást von maga után. 5. Nem tölthet be vezető tisztséget az a tag akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, mindaddig, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, illetve aki a választást megelőző két éven belül legalább 1 évig olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 6. A sportegyesület a tagjait igazolvánnyal látja el, és tagjairól nyilvántartást vezet Az új belépőknek, belépési szándékát írásban kell kinyilvánítani (a szükséges nyilatkozat megtételével egyetemben), továbbá a belépés időpontjától függetlenül az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulást és a tagsági díjat a fél év vonatkozásában, egy összegben kell megfizetnie. A sportegyesület alapító tagjai, továbbá azok a tagok akik május 30-ig írásban jelzik belépési szándékukat és a sportegyesület tagjai közé felvétetnek, a fél éves tagdíj megfizetésével az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulási kötelezettségüknek is eleget tesznek. Az ezt követően belépő tagok a fél éves tagdíj felett kötelesek a felszerelés fejlesztési hozzájárulást is megfizetni. 2. A felvételről a sportegyesület elnöksége dönt. A felvételt elutasító döntést indokolni kell, kivéve az 5. 4.pontjában foglaltakra tekintettel történő elutasítást, amelyre csupán utalni szükséges. 3. Az elutasító döntés ellen a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. A fellebbezés alapján az elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni legfeljebb 15 napon belüli időpontra a fellebbezés megtárgyalása érdekében. A közgyűlési meghívóban ismertetni kell a megtámadott határozat- és a fellebbezés tartalmát. A közgyűlés a reá adó szabályok szerint dönt a fellebbezés ügyében A sportegyesület rendes, ifjúsági és közszolgálati tagját megillető jogok: a. a sportegyesület által szervezett minden rendezvényen, utazáson, túrán, szakmai előadáson, sportversenyen részt venni; b. a sportegyesület közgyűlésén részt venni; c. a rendes, közszolgálati és az ifjúsági tagokat a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg. A rendes és közszolgálati tagok a sportegyesület bármely tisztségére jelölhetők és megválaszthatóak. Az ifjúsági tag életkorának megfelelő tisztségre jelölhető és megválasztható, azonban semmilyen módon nem választható meg olyan tisztségbe, amely tisztség alapján a sportegyesület képviselője, képviseletére jogosult személy lenne; d; betekinthetnek a sportegyesület irataiba /a tagnyilvántartás kivételével/ a közgyűlési, valamint az elnökségi ülések jegyzőkönyvébe, emlékeztetőibe; 2. A tagok kötelesek: a. az alapszabályt, a szervezeti és működési szabályzatot, a közgyűlés és a sportegyesület választott szerveinek határozatait megtartani, és megtartását elősegíteni, b. a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat a sportegyesület pénztárába befizetni, valamint a sportegyesület vagyonát védeni, c. munkájukkal segíteni a sportegyesületet céljai, feladatai teljesítésében, d. víz- és környezetvédelemmel kapcsolatban szervezett közösségi munkában részt venni, e. a szabadidősportokra vonatkozó jogszabályokat, a túrázáshoz kapcsolódó külföldi és belföldi etikai elvárásokat betartani, mások általi betartást segíteni, f. az ellenőrzésre jogosultakat munkájukban minden módon segíteni, Oldal 5 / 18

6 g. az élővilág tisztasága felett őrködni, az esetleges szennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket a vezetőségnek haladéktalanul jelenteni, h. az előírt szabályok megsértőit a szabálytalanság azonnali megszűntetésére felszólítani, eredménytelenség esetén a szabálysértőt a vezetőségnek, vagy az illetékes állami szervnek jelenteni A tagság megszűnik: a. elhalálozás b. kilépés c. törlés d. kizárás következtében 2. A tag a kilépésről szóló nyilatkozatát az elnökséghez köteles benyújtani, amelyet a tag nem köteles indokolni. Az elnökség haladéktalanul törli a tagot és ezt a tagnyilvántartásban 3 napon belül átvezeti. Az elnökség a tagnyilvántartásban történő törlést követően írásban tájékoztatja a tagot a tagsági jogviszonyának megszűntetéséről, amelyben azt a napot köteles megjelölni a tagsági jogviszony megszűnése napjaként, amely napon a tag a kilépési nyilatkozatát az elnökség bármely tagja átvette, vagy azt postán kikézbesítették a sportegyesületnek. A kilépést megelőzően megfizetett tagdíj és felszerelés fejlesztési hozzájárulás, sem részben, sem egészben nem követelhető vissza a sportegyesülettől. 3. Azt a tagot, aki a tagságból eredő kötelezettségeit a meghatározott határidőig, felszólítás ellenére önhibájából nem teljesíti (így különösen: a tagdíjat nem fizeti, a társadalmi munkát nem végzi, azt nem váltja meg), az elnökség a tagok sorából törli. 4. Kizárás folytán veszti el a tagságát az, akit fegyelmi bizottság fegyelmi eljárás lefolytatását követően a tagság sorából kizár. Azonban a fegyelmi bizottság ezen döntése az elnök által (tudomására jutását követően 15 napon belül) összehívott határozatképes rendkívüli közgyűlés alapszabályban meghatározott szavazati arány melletti jóváhagyása folytán emelkedik csak jogerőre. 5. A tagság megszűnése esetén az adott tárgyévre már befizetett tagdíj, illetve minden más befizetett díj vissza nem követelhető. 9.. A sportegyesület szervei és működésük 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele (50%+1 fő) jelen van. 2. Ha közgyűlés a 9..(1.) pontja alapján határozatképtelen, az eredeti közgyűlés időpontját követő 15 percen túl, de 8 napon belül megismételt közgyűlést kell összehívni. 3. A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendbe felvett napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban előzetesen felhívták. 4. Valamennyi szerv ülése nyilvános, azon megfigyelőként bári részt vehet, kivéve amennyiben jelen Alapszabály szerint zárt ülést rendelnek el valamely napirendi pont, vagy a teljes ülés tekintetében. A Oldal 6 / 18

7 közgyűlésen a szavazás minden kérdésében nyílt, kivéve a 12.. (3.) pontja alapján elrendelt zárt ülést és titkos szavazást. A közgyűlés a határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivételt képez az alapszabály módosítás, amelyhez minősített 2/3-os szavazattöbbség szükséges. Ez a szavazati arány vonatkozik mind a rendes, mind a rendkívüli, mind a megismételt közgyűlés tekintetében. Az elnökség, a felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, így minden döntés feltétele legalább 2 tag, egyező szavazata. Az adott szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk ) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás. 5. A sportegyesület tisztségviselőit és vezető tisztségviselőit a közgyűlés választja meg 5 azaz öt éves időtartamra. 6. A feladatait megfelelően el nem látó tisztségviselő a tagok legalább egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, a közgyűlés a 4. pontban foglalt szavazati arányok figyelembevételével hozott döntések következtében, visszahívható. Ilyen okok lehetnek a jelen alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt feladatok elhanyagolása, a szervezeti ülésekről történő, felróható távolmaradás, a sportegyesület jó hírnevének szándékos csorbítása, olyan bűncselekmény elkövetése, amely a tisztségviselő közmegbízatása tekintetében a közbizalmat megrengeti (különösen: hivatali visszaéléssel kapcsolatos, vagyon elleni, a becsület megsértésével kapcsolatos bűncselekmények), a sportegyesület által megállapított jogerős fegyelmi büntetés kiszabása. 7. A sportegyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag- a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti A sportegyesület szervei: a. közgyűlés b. elnökség c. felügyelő bizottság d. fegyelmi bizottság 2. Tisztségviselő az elnökség, a felügyelő bizottság, és a fegyelmi bizottság valamennyi tagja. Vezető tisztségviselő a sportegyesület ügyintéző és képviseleti, illetve felügyelő szervének valamennyi tagja. A tisztségviselők nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. 3. Nem lehet a sportegyesület vezető tisztségviselője, aki az e tisztségben történő választást megelőző két éven belül legalább egy évig olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény szerinti tartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4.Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem Oldal 7 / 18

8 rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A közgyűlés a sportegyesület legfőbb szerve. Közgyűlés 1. kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. a sportegyesület alapszabályának, szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, módosítása, valamint a sportegyesület megalakítása; b. a sportegyesület feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének vagy szétválásának elhatározása; c. a sportegyesület tisztségviselők megválasztása, visszahívása; d. megállapítja a sportegyesület költségvetését, elfogadja az elnök, a testületek beszámolóit a sportegyesület zárszámadását és vagyonmérlegét; e. másodfokon eljár fegyelmi ügyekben, továbbá eljár és döntést hoz minden olyan ügyben amelyet nem delegált az elnök vagy más tisztségviselők, vagy valamely testület hatáskörébe, illetve minden olyan kérdésben, amelyben a jelen alapszabály a szervezeti működési szabályzat, vagy jogszabály a közgyűlés (a legfőbb döntéshozó szerv) kizárólagos hatáskörét kimondja; f. a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal; g. az éves pénzügyi terv megtárgyalása, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről intézkedő törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megvitatása; h. beszámoltatja az elnökséget, jóváhagyja, illetőleg szükség szerint felülvizsgálja az elnökség határozatait, ajánlásait; i. beszámoltatja a választott bizottságokat; j. jóváhagyja az elnökség által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot k. a közhasznúsági jelentés jóváhagyása 2. a közgyűlést rendes ülésre szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a közgyűlést rendkívüli gyűlésre kell összehívni, ha azt - a bíróság elrendeli; - a felügyelőszerv írásban indítványozza; - a sportegyesület tagjainak egyharmada az ülés okának és céljának a megjelölésével kéri; - az elnökség, a fegyelmi bizottság, a felügyelőbizottság szükségesnek tartja; 2. a közgyűlést a sportegyesület elnöke, akadályoztatása esetén bármely vezető tisztségviselő, illetve az összehívást indítványozó személy hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót, az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a sportegyesület valamennyi tagjának. 3. a közgyűlésen a sportegyesület elnöke elnököl, akadályoztatása esetén a közgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselő (levezető elnök). A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet Oldal 8 / 18

9 kell készíteni. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a megszavazott jegyzőkönyvvezető vezet és a helyszínen megszavazott két személy hitelesít. A jegyzőkönyvet az alelnök az aláírásával ellenjegyzi. A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vezető szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A jegyzőkönyveket határozatlan ideig meg kell őrizni. A közgyűlés ülései nyilvánosak, a határozatokat a tagok nyílt szavazással hozzák. Kivételt képeznek ez alól a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos ülések, és olyan ülések ahol bármely tag kérésére a személyiségi jogok, vagy a jó erkölcs megóvása érdekében az zárt ülés tartása, vagy titkos szavazás megtartása indokolt. A javaslat alapján a kérdésről a levezető elnök dönt. A jó erkölcs megóvása érdekében elrendelt zárt közgyűlésen, az elnök, az ifjúsági tagok részvételét is korlátozhatja. A zárt közgyűlést amint az annak elrendelését adó ok elhárult- lehetőleg nyílt ülésen kell folytatni. A tisztségviselő megválasztása minden esetben nyílt szavazással történik, ezen kérdésben sem zárt ülés tartásának, sem titkos szavazásnak helye nincs. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen más előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 4.Határozatok nyilvántartása, közlése és nyilvánossága - A közgyűlésen elfogadott határozatokat, a meghozatalukat követően be kell jegyezni a Határozatok Tárába úgy, hogy évenként újrakezdett sorszámmal és az elfogadás dátumával jelezve, az alábbi elemeket tartalmazva: a. a közgyűlések határozatképességéről szóló tájékoztatást, b. a hozott határozatok szövegét, számát, időpontját és hatályát c. a határozat meghozatalakor kialakult szavazati arányokat, a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya - és amennyiben lehetséges személye. - A jegyzőkönyveket, valamint a sportegyesület éves közhasznúsági jelentését azokkal a személyekkel, akiket az iratok tartalma személy szerint érint - az őket érintő részekről a keletkezéstől számított 15 napon belül, ajánlott levélben értesíteni kell. - A határozatok szövegét az elnökség két tagja (lehetőleg az előterjesztő és a levezető elnök, vagy egy másik elnökségi tag) az aláírásával hitelesíti. - A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba a sportegyesület székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és azokról, vagy egyes részeiről saját költségére másolatot készíthet. - A közgyűlés határozatait az érintettekkel írásban kell közölni, illetve az adat- és titokvédelmi szabályok megtartásával a Magyar Kaland-Sport Egyesület Internet oldalán, a hivatalos sportegyesületi tájékoztatójában való megjelentetés, esetleg a székhelyen lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés útján nyilvánosságra kell hozni Elnökség Oldal 9 / 18

10 1. Az elnökség a sportegyesület általános végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a közgyűlések közötti időszakban a sportegyesületi munka folyamatosságát. Az elnökség tagjainak megbízatása 5, azaz öt évre szól. 2.Tagjai: Elnök: Elek Péter (lakcím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja /2. anyja neve: Hodop Erika) Alelnök: Tűri Balázs (lakcím: 1026 Budapest, Trombitás u. 31. anyja neve: Szakasits D. Ágnes) Gazdasági felelős: Csallai Ákos (lakcím: 2064 Csabdi, Szabadság u. 15. anyja neve: Kormos Katalin) Az elnökség a. kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát; b. gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított körben, a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat; c. határoz a tagok felvétele, törlése, az ifjúsági tagok rendes tagsági viszonnyá történő alakítása tárgyában; d. meghatározza a sportegyesületi tagsági díjakat, illetve az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulás mértékét; e. meghatározza a sportegyesület érdekében évente végzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg idejét és rendjét; f. eljár a fegyelmi bizottság tagjai elleni fegyelmi ügyben; g. rendelkezik a sportegyesület bankszámlája felett; h. köteles a rendes és ifjúsági tagokról folyamatos nyilvántartást vezetni. i. elkészíti a sportegyesület éves munkatervét, esemény naptárát j. köteles közhasznúsági jelentést készíteni, aminek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény alapján készült beszámoló, és a szakmai beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. 2. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Az ülések napirendjét saját internetes honlapon va ló közzététel útján biztosítja. Rendkívüli ülést kell tartani, ha: a. az elnökség valamely tagja az ülés céljának és okának megjelölésével ezt kéri; b. a fegyelmi bizottság tagja ellen fegyelmi eljárást kell folytatni; c. ha ezt a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. 3. Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben - különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén - ettől eltérően is rendelkezhet. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésein, a tagjainak több mint fele jelen van, közöttük az elnök, vagy az alelnök. Határozatképtelenség esetén, az elhalasztott elnökségi ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés határozatképességére az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában, ugyanaz a szabály irányadó, mint az eredeti határozatképességre. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyszemélyes döntés nem hozható az elnökség ülésén. 4. Az elnökségi ülést a sportegyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Oldal 10 / 18

11 Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vezető szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A jegyzőkönyveket határozatlan ideig meg kell őrizni. 5. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, az elnökség tagjai maguk közül választják meg az elnököt, a alelnököt és a gazdasági vezetőt. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. Az elnököt, a tisztségét megillető teljes hatáskörében tartós, előreláthatóan 3 (három) munkanapot meghaladó, de 30 (harminc) naptári napot el nem érő akadályoztatásuk esetén a halaszthatatlanul, illetőleg a jó gazda gondossága mellett okszerűen, soron kívül végrehajtandó intézkedések tekintetében, az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a gazdasági vezető helyettesíti, mindannyian személyükben önállóan. 6. Nem vehet részt határozathozatalban az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen más előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 7. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásra vonatkozó kimutatást, - cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a sportegyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentést úgy kell összeállítani, hogy abból a sportegyesület közhasznú tevékenységének lényegi jellemzői és az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatás jellegét figyelembe véve az érintettek köre is megállapítható legyen. A sportegyesület, közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. 8. Határozatok nyilvántartása, közlése és nyilvánossága - Az elnökségi ülésen elfogadott határozatokat, a meghozatalukat követően be kell jegyezni a Határozatok Tárába úgy, hogy évenként újrakezdett sorszámmal és az elfogadás dátumával jelezve, az alábbi elemeket tartalmazva: a. az elnökségi ülések határozatképességéről szóló tájékoztatást, b. a hozott határozatok szövegét, számát, időpontját és hatályát c. a határozat meghozatalakor kialakult szavazati arányokat, a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya - és amennyiben lehetséges személye. - A jegyzőkönyveket, valamint a sportegyesület éves közhasznúsági jelentését azokkal a személyekkel, akiket az iratok tartalma személy szerint érint - az őket érintő részekről a keletkezéstől számított 15 napon belül, ajánlott levélben értesíteni kell. - A határozatok szövegét az elnökség két tagja (lehetőleg az előterjesztő és a levezető elnök, vagy egy másik elnökségi tag) az aláírásával hitelesíti. - A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba a sportegyesület székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és azokról, vagy egyes részeiről saját költségére másolatot készíthet. Oldal 11 / 18

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ A WSPA és az RSPCA tagja. Székhely: 1113 Bp. Nagyszőlős utca 21. Tel.: 06 (1) 331 8380 Tel./Fax: 06 (1) 332 8542 Számlaszám: OTP 11707024-20156213

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben