Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I."

Átírás

1 Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben (a továbbiakban: Gyvt.) 18. -ának /1/ és /2/ bek-ben, a 21. -ának /1/ bek-ben, valamint a 29. -ának /1/ és /2/ bek-ben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet célja, hatálya, az ellátás típusai 1. E rendelet célja, hogy a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa az önkormányzat által pénzben és természetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, feltételeit, azok igénybevételének rendjét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és térítési díjáról megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 2. /1/ E rendelet hatálya kiterjed Hajdúsámson nagyközség területén tartózkodó a.) magyar állampolgárságú b.) ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt c.) magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. /2/ E rendeletet kell alkalmazni az /1/ bek-ben meghatározott személyeken kívül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében Hajdúsámson nagyközség közigazgatási területén tartózkodó, az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen itt tartózkodó gyermekeire is. /3/ E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Hajdúsámson nagyközség közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 A gyermekek védelmének rendszere 3. /1/ A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. /2/ A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. /3/ A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a.) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi támogatás, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - súlyos fogyatékos gyermekek részére nyújtandó támogatás b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett = bölcsőde = óvoda = általános iskolai napközi - a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülői ellátás II. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4. /1/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében. /2/ A képviselő-testület a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra vonatkozóan a Gyvt ait változatlanul alkalmazza. /3/ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás feltételeként vizsgálni kell a vagyoni helyzetet, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatoknak.

3 /4/ A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább folyósítható addig az időpontig, ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. évének betöltéséig. /5/ Meghatározott feltételek esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább folyósítható, ha a jogosult felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. Házasságkötés esetén a rendszeres támogatás csak akkor szüntethető meg, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a Gyvt. 19. /2/ bek-ben meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét. /6/ Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres gyermekvédelmi támogatást saját jogán kell folyósítani. /7/ A rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-ával. 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. /1/ A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a.) a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy b.) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, pl. betegség, elemi kár, stb. /2/ Rendkívüli támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani: a.) akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve b.) alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. /3/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke alkalmanként a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 10 %-ánál kevesebb nem lehet, de a támogatás összege nem lehet több annak 50 %-ánál. 3. Természetbeni ellátások 6. /1/ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. /2/ Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendszeres támogatás, vagy annak egy része, az általános iskoláskorú:

4 a.) védelembe vett gyermekek számára, különösen gyermekintézményi díj megfizetésére, b.) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására, c.) tankönyv és tanszer ellátásának támogatására. /3/ Természetben lehet megállapítani a rendszeres támogatást vagy annak egy részét a középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére a.) tandíj b.) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására c.) tankönyv és tanszer ellátásának támogatására 4. Súlyos fogyatékos gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátása 7. /1/ A képviselő testület pénzbeli és természetbeni ellátásban részesíti azt a súlyos fogyatékos gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 % -át. 5. Eljárási rendelkezések 8. /1/ A kérelemre induló eljárásoknál az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásokra irányuló kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a i hivatalnál kell előterjeszteni. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kérelmek tartalmát a ) rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem esetében e rendelet 1. számú melléklete, b ) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén e rendelet 2. számú melléklete határozza meg. /3/ Az egyes kérelmekhez csatolandó iratok megnevezését az e rendelet 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák. /4/ A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. /5/ Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott támogatások megállapításáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, felülvizsgálatáról, továbbá a támogatás megszüntetéséről a határozatban rendelkezik. /6/ A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő lényeges körülmények megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. /7/ Azt a kérelmezőt, aki elmulasztja a /5/ bek-ben előírt kötelezettségét, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás visszafizetésére kell kötelezni.

5 /8/ A súlyos fogyatékos gyermekek ellátására benyújtott kérelem mellékleteként a /2/-/3/ bekezdésékben foglaltakon túl, a 7/2004. (II.13.) ESZCSM. Rendelete szerinti szakorvosi igazolást a súlyos fogyatékosságról. /9/ A hatáskör gyakorlója évente egy alkalommal a rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeit felülvizsgáltatja. /10/ Az e rendeletben és a Gyvt-ben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet és a Gyvt. megsértésével nyújtott ellátás megszüntetésével, továbbá a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésével kapcsolatos részletes szabályokat a Gyvt a tartalmazza. /11/ A megállapított támogatások kifizetésének módja a.) készpénzes b.) átutalással bankszámlára. /12/ Az önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatásköreit a re ruházza át. III. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 1. Általános szabályok 9. /1/ A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. /2/ Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e rendeletben meghatározott ellátás kötelező igénybevétele a védelembevétellel elrendelhető. /3/ A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál, a Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve intézményi ellátás esetében az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. /4/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az intézményi ellátás esetén az intézményvezető intézkedése alapozza meg. /5/ Ha az intézményvezető nem intézkedik a személyes gondoskodás igénybevételéről a kérelmet haladéktalanul megküldi az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak. /6/ A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

6 /7/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell - az ellátás tartamáról és feltételeiről, - az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról, - az intézmény házirendjéről, - a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, - panaszjoga gyakorlásának módjáról. /8/ Az ellátásra jogosult köteles - a /7/ bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni, - az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, - a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. 2. Gyermekjóléti alapellátások 10. /1/ A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. /2/ Hajdúsámson nagyközség önkormányzata képviselő-testülete az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a.) gyermekjóléti szolgáltatás b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében: - bölcsőde, - óvoda, - iskolai napközi c.) gyermekek átmeneti gondozása keretében: helyettes szülői ellátás 3. Gyermekjóléti szolgáltatás 11. /1/ A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat intézmény fenntartásával biztosítja. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

7 /2/ Tevékenysége a Gyvt ban foglaltakon túl - a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, - a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése, - a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, - a helyettes szülői hálózat szervezése, - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladati ellátásának segítése, - az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, - felkérésre környezettanulmány készítése. /3/ A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjénél lehet. Az ellátás biztosítását a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg. 4. Gyermekek napközbeni ellátása 12. /1/ Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését /foglalkoztatását/ és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. /2/ A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell biztosítani, - akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, - akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, - akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, - akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. /3/ A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi.

8 Bölcsődei ellátás 13. /1/ A bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni. /2/ Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődében. /3/ A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni. /4/ Bölcsődei ellátásban részesülhet elsősorban az a gyermek: akinek a testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, vagy akiről szülője, nevelője, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni, akit egyedülálló vagy idős korú személy nevel vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül. /5/ Megszűnik a bölcsődei ellátás: a bölcsődei, nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a /2/ bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt időponttal, ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri. /6/ Meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást, ha - a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét, testi épségét. /7 / Meg lehet szüntetni a bölcsődei ellátását: ha a térítési díj fizetésére kötelezett, a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenében sem tesz eleget, s ezáltal legalább 2 hónapos díjfizetési hátralék keletkezett, ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább két hétig - alapos indok nélkül - nem veszi igénybe. /8/ Nem szűnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsődei ellátást, ha az igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, kivéve a /6/ bekezdésben foglalt esetet.

9 /9/ A bölcsődei ellátás igénybevételét - a /4/ bekezdésben foglaltak figyelembevételével- az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Amennyiben az intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának, amely átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételéről. Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 14. Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. IV. fejezet Térítési díjak 15. /1/ A bölcsődei ellátás esetén az étkeztetésért, a gyermek felügyeletért, illetve óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. /2/ A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a 3 sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. /4/ A szülő /gondozó/ által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet. /5/ A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a (3) bek. szerinti egy napi összeg, általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések száma, továbbá a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével.

10 V. fejezet 16. Adatkezelés A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálásával kapcsolatos ügyekben az érintett állampolgároknak a személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség körében: - nyilatkozniuk kell személyi adataikról (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, családi állapota) állampolgárságukról, - az általuk eltartott kiskorú gyermekek, illetve fiatal felnőttek személyi adatairól, - ha jövedelemigazolással nem rendelkezik, jövedelmi viszonyairól, - hozzá kell járulniuk, hogy a i hivatal gyermekvédelmi támogatásokkal foglalkozó ügyintézője személyi adataikat a személyi adat és lakcím nyilvántartótól megkérhesse, s azt jogosultságuk megállapítása céljából kezelje, - az adatok valódiságát ellenőrizhesse. VI. fejezet Záró rendelkezések 17. /1/ E rendelet május 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. /2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 25/2000. /XII.14./ÖR. sz. rendelettel, 5/2001. /II.1./ ÖR. sz. rendelettel, a 3 /2002. /III. 12./ ÖR. sz. rendelettel a 11/2002. /VIII.13./ ÖR.sz. rendelettel, az 5/2003. /II.17./ ÖR. sz. rendelettel módosított 20/2000. /IX. 28./ ÖR. sz. rendelet. Hajdúsámson, április 29. Hamza Gábor E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, április 30. Jegyző

11 3. sz. melléklet Intézményi térítési díjak: Bölcsőde: Óvoda: Ft/nap/fő Ft/nap/fő Általános iskola: - napközi: Ft/nap/fő - menza: Ft/nap/fő

12 4. sz. melléklet A bölcsődei felügyelet szolgáltatási díjai: Gyermekfelügyelet: Ft/óra Igénybevett étkezések díja: Reggeli: Ebéd: Uzsonna: 25.- Ft Ft 25.- Ft

13 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2004. (XII. 20.) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló l4/2004. (IV. 30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló l4/2004. (IV. 30.) rendeletét a következők szerint módosítja: 1. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 3. sz. melléklet Intézményi térítési díjak: Bölcsőde: Óvoda: Ft/nap/fő Ft/nap/fő Általános Iskola: - napközi: Ft/nap/fő - menza: Ft/nap/fő 2. E rendelet január l. napján lép hatályba. Hajdúsámson, december 16. Hamza Gábor E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, december 20.

14 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (I.31.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló l4/2004. (IV. 30.) ÖR. számú rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló l4/2004. (IV. 30.) számú rendeletét a következők szerint módosítja: 1. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: Intézményi térítési díjak: 3. sz. melléklet Bölcsőde: Óvoda: Ft/nap/fő Ft/nap/fő Általános Iskola: - napközi: Ft/nap/fő - menza: Ft/nap/fő 2. E rendelet február 1. napján lép hatályba. Hajdúsámson, január 27. Hamza Gábor E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, január 31. Jegyző

15 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének 24/2005. /IX. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV. 30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 14/2004. (IV. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 15. -a az alábbi /6/ és / 7 / bekezdésekkel egészül ki: /6/ Az intézményvezető személyi térítési díj kedvezményt állapíthat meg, azon szülő vagy törvényes képviselő kérelmére, akinek gyermeke az oktatási intézmény 1-4 évfolyamán nappali oktatásban vesz részt. /7/ 50 %-os személyi térítési díj csökkentésben részesülnek azon gyermekek, akiknek családjában: a.) három vagy több gyermeket, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, b.) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, azaz Ft-ot, c.) egyedülálló szülő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 140 %-át, azaz Ft-ot. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 2. Hajdúsámson, szeptember 29. Hamza Gábor E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, szeptember 30.

16 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. ( l. 27.) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (lv.30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2004. (lv.30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 6. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható A rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A kérelemre induló eljárásoknál az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásokra irányuló kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a i hivatalnál kell előterjeszteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem tartalmát rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén e rendelet 1. számú melléklete határozza meg. (3) Az egyes kérelemhez csatolandó iratok megnevezését a kérelem nyomtatvány tartalmazza. (4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelemnél 1 év. (5) A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. (6) A súlyos fogyatékos gyermek ellátására benyújtott kérelem mellékleteként a (2)-(3) bekezdéseken túl, a 7/ (ll.13.) ESZCSM. rendelete szerinti szakorvosi igazolást a súlyos fogyatékosságról. (7) Az önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskörét a re ruházza át.

17 3. (1) A rendelet 4 -a e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. (2) A rendelet bekezdése e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. E rendelet január 30-án lép hatályba. 4. Hajdúsámson, január 26. Hamza Gábor E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, január 27.

18 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006.(VIII.07.) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított - 14/2004. (lv.30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított - 14/2004. (lv.30.) rendeletét a következők szerint módosítja: 1. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 3. sz. melléklet: Intézményi térítési díjak: Bölcsőde Óvoda: 220.-Ft/nap/fő 190.-Ft/nap/fő Általános Iskola: Napközi: Menza: 235.-Ft/nap/fő 185.-Ft/nap/fő E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. 2. Hajdúsámson, augusztus 4. Hamza Gábor E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, augusztus 7. Jegyző

19 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007.(II.2.) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított - 14/2004. (lv.30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított - 14/2004. (lv.30.) rendeletét a következők szerint módosítja: 1. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 3. sz. melléklet: Intézményi térítési díjak: Bölcsőde Óvoda: 220.-Ft/nap/fő 220.-Ft/nap/fő Általános Iskola: Napközi: Menza: 235.-Ft/nap/fő 185.-Ft/nap/fő Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. 2. Hajdúsámson, február 1. Andó Lászlóné E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, február 2. Jegyző

20 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008.(I.30.) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (lv.30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (lv.30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 3. sz. melléklet: Intézményi térítési díjak: Bölcsőde Óvoda: 264.-Ft/nap/fő 264.-Ft/nap/fő Általános Iskola: Napközi: Menza: 282.-Ft/nap/fő 222.-Ft/nap/fő 2. Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. Hajdúsámson, január 29. Andó Lászlóné E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, január 30. Jegyző

21 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (II. 22.) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV. 30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 3. számú melléklet: Intézményi térítési díjak: Bölcsőde: Óvoda Ft/nap/fő Ft/nap/fő Általános Iskola: Napközi: Menza: Ft/nap/fő Ft/nap/fő 2. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Hajdúsámson, február 21. Andó Lászlóné E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, február 22. Jegyző

22 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9 /2008. ( lv.30. ) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított-14/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló-többször módosított-14/2004. (IV. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 3. számú melléklet: Intézményi térítési díjak: Bölcsőde Óvoda 220.-Ft /nap/fő 220.-Ft /nap/fő Általános Iskola: Napközi Menza Ft/nap/ fő Ft/nap/fő 2. Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. Hajdúsámson, április 29. Andó Lászlóné E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, április 30.

23 Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (VII. 2.) r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV. 30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testülete a 14/2004. (IV. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV. 30.) rendelet 4. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Meg kell vonni az önkormányzat által megállapított illetőleg folyósított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást attól a szülőtől, akiknek a gyermeke a közoktatási intézmény figyelmeztetése ellenére igazolatlanul hiányzik az iskolából, illetőleg az iskolai életmódra felkészítő kötelező óvodai foglalkozásról, és ezzel a szülő a gyermek nevelését, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyezteti. E rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. 2. Hajdúsámson, július 1. Andó Lászlóné E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, július 2.

24 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2008. (VIII.27.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III.30.) rendeletet módosító 14/2008. (VII.2.) rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. E rendelet január 1. napján lép hatályba. 2.. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV.30.) számú rendeletet módosító 15/2008. (VII.2.) számú rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. E rendelet január 1. napján lép hatályba. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hajdúsámson, augusztus Andó Lászlóné E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, augusztus 27.

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben